Stichting. Jaarverslag Stichting Pensioenfonds Equens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens"

Transcriptie

1 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens

2 *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag 8 Samenvatting van het actuarieel rapport en de toereikendheidstoets 22 Financiële paragraaf 23 Beleggingen paragraaf 24 Risicoparagraaf Organisatie 28 Visitatiecommissie 30 Samenvattend rapport van de visitatiecommissie 30 Reactie van het bestuur op het rapport van de visitatiecommissie 34 Verantwoordingsorgaan 35 Verslag verantwoordingsorgaan 35 Reactie van het bestuur op het verslag van het verantwoordingsorgaan 37 Jaarrekening Balans per 31 december 39 Rekening van baten en lasten 40 Kasstroomoverzicht 41 Toelichting algemeen 42 Toelichting op de balans 52 Risicobeheer 67 Toelichting op de rekening van baten en lasten 73 Overige gegevens 82 Statutaire regeling voor bestemming van het saldo van baten en lasten 82 Bestemming van het saldo van baten en lasten 82 Gebeurtenissen na balansdatum 82 Actuariële verklaring 83 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 85 Actuariële analyse 87 Lijst met afkortingen 89 2

3 I0. Equens Profiel van het pensioenfonds De Pensioenfonds Equens, statutair gevestigd te Utrecht, is opgericht op 1januari1971. De laatste statutenwijziging dateert van 27april2014. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de Pensioenfederatie. Het pensioenfonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenregelingen van Equens. Organisatie Bestuur De samenstelling van het bestuur is als volgt: (samenstelling per 31 december 2014, met vermelding van het jaar van aftreden) Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zitti ngsd uur B.J. Haasdijk Voorzitter Werkgever G. Bamberg Vice- Werkgever voorzitter G. Scheepers Lid Werkgever P.J.S. de Jong Lid Deelnemers/Gepensioneerden F. Steenwinkel Penning- Deelnemers/Gepensioneerden meester S.E.M. Verhoef Lid Deelnemers/Gepensioneerden Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van bepaalde werkzaamheden uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties. Het gaat hierbij om het vermogensbeheer, de beleggingsadministratie, de pensioenadministratie, de financiële administratie en de actuariële advisering. Het bestuur blijft, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het pensioenfonds, overeenkomstig de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). 3

4 0. Equens Uitvoeringsorganisaties Pensioenadministratie: Actuariële advisering: Vermogensbeheer: Integrale risicorapportage Personeelsadministratie: Certificerend actuaris: Accountant: Custodian en beleggingsadministratie: Blue Sky Group Blue Sky Group Schroders en First lnvestments First Pensions Equens HRM Towers Watson Netherlands BV. KPMG Accountants N.V. Kas Bank Met de uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group is een contract afgesloten voor de pensioenuitvoering. De werkzaamheden zijn nader gespecificeerd in een service level agreement (SLA). De werkzaamheden betreffen de pensioenadministratie en de financiële administratie. Het bestuur voert periodiek overleg met de uitvoerder over de kwaliteit van de uitvoering. De uitvoeringsorganisatie verstrekt bovendien een interne beheersingsrapportage ISAE 3402 type 2 dat door het bestuur jaarlijks wordt geanalyseerd en met de uitvoerder wordt besproken. De vermogensbeheerders zijn Schroders en First lnvestments. Het bestuur heeft, onder meer in de vorm van een service level agreement en het instellen van een beleggingsadviescommissie, maatregelen getroffen om toezicht te kunnen uitoefenen op de activiteiten van de vermogensbeheerders. Hierbij is met name het monitoren van het beleggen binnen de mandaten van het bestuur van belang. Bovendien wordt hierbij aandacht gegeven aan de aard, juiste interpretatie en uitvoering van beleggingen in lijn met de uitkomsten van de ALM-studie zoals die door het bestuur periodiek wordt gemaakt en/of herijkt. De vermogensbeheerders verstrekken interne beheersingsrapportages (ISAE 3402 type 2) die door het bestuur jaarlijks worden geanalyseerd en met de vermogensbeheerders en de custodian worden besproken. Correspondentieadres: Website van het pensioenfonds: Postbus 123; 1180 AC Amstelveen Telefoon: PensioenserviceEquensBlueSkyGroup.nl Dagelijks bestuur De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid voor het pensioenfonds berust bij de voorzitter dan wel de vicevoorzitter en een ander lid van het bestuur (of ambtelijk secretaris) tezamen of, bij hun ontstentenis, bij twee leden van het bestuur tezamen (of een bestuurslid en ambtelijk secretaris). Het bestuur kan derden machtigen tot het verrichten van handelingen betreffende de lopende zaken op het gebied van de administratie, de pensioenvoorziening en het beheer van de beleggingen, alles voor zover het betreft de normale en tot de dagelijkse gang van zaken te rekenen werkzaamheden. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het pensioenfonds, overeenkomstig de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). 4

5 ê0. Equens Karakteristieken van het pensioenfonds Verantwoordingsorgaan (VO) Het bestuur heeft op 27 juni 2007 het verantwoordingsorgaan geformeerd. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan (per 31 december 2014) is als volgt: de heer E. Laane (namens de werkgever), voorzitter; de heer P. Karsten (namens de deelnemers); de heer W. Duivis (namens de pensioengerechtigden). Visitatiecommissie (VC) Het bestuur heeft op 21 april 2008 de visitatiecommissie geformeerd. De samenstelling van de visitatiecommissie (per 31 december 2014) is als volgt: de heer D. Wenting (voorzitter): de heer E. Capitain; mevrouw H. de Lange. Pensioenbureau (PB) De bezetting van het pensioenbureau (per 31 december 2014) is als volgt: de heer G.J.M. Waaijer (ambtelijk secretaris). Beleggingsadviescommissie (BAC) De samenstelling van de beleggingsadviescommissie (per 31 december 2014) is als volgt: mevrouw S.E.M. Verhoef (voorzitter); de heer B.J. Haasdijk; de heer P.J.S. de Jong; de heer D. Veldman (Towers Watson); adviseur. Reglementscommissie (RC) De samenstelling van de reglementscommissie (per 31 december 2014) is als volgt: de heer G.J.M. Waaijer (voorzitter); de heer F. Steenwinkel; mevrouw J. Wijckmans (Blue Sky Group); de heer P.M. Beijdorff (Equens). Communicatiecommissie (CC) De samenstelling van de communicatiecommissie (per 31 december 2014) is: de heer B.J. Haasdijk (voorzitter); de heer P.M. Beijdorif (Equens); de heer G.J.M. Waaijer (Equens); mevrouw Y. Sprado; adviseur. Compliance Officer (CO) De heer E. Klijn is sinds juni 2012 de compliance officer van het pensioenfonds. 5

6 Actieve Premievrije Pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Andere I0.. Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) Aantallen deelnemers deelnemers (slapers) Totaal Toeslagverlening Actieven in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 Inactieven in %1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 Premies, kosten en uitkeringen Feitelijke premie Kostendekkende premie Gedempte kostendekkende premie Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer in euro s Pensioenuitkeringen uitkeringen Totaal Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentendewaarden Geldmarktbeleggingen Overige beleggingen Derivaten, per saldo , Inactieven zijn pensioengerechtigden en premievrije deelnemers (slapers). 2 Vergelijkende cijfer is aangepast. Conform jaarrekening 2014, cijfers 2010 t/m 2012 zijn niet aangepast. 6

7 0. Pensioenfonds Equens Vermogenspositie Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Aanwezig eigen vermogen Vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen Aanwezige dekkingsgraad in % 121,4 112,0 113,0 107,9 107,9 Vereiste dekkingsgraad in % 111,6 110,4% 108,0 107,2 112,4 Minimum vereiste dekkingsgraad in % 104,2 104,3 104,3 104,3 104,1 Belegg ings performance Beleggingsrendement in % 34,5-3,8 15,4 17,8 11,5 Benchmarkrendement in % 33,9-4,9 11,5 22,3 16,8 Vermogensbeheerkosten in %4 0,54 0,55 0,46 n.a. n.a. Vermogensbeheerkosten 2010 en 2011 zijn niet beschikbaar. 7

8 4IO. Equens Verslag van het bestuur Bestu u rsverslag Algemeen Ook 2014 was een jaar waarin het bestuur stevig aan de slag moest om controle te blijven houden over de financiële positie van het pensioenfonds en compliant te blijven met de nieuwe pensioen rege Is. Ondanks de slechte economische situatie is het bestuur erin geslaagd om de dekkingsgraad op peil te houden. Dit door de inzet van de matching- en returnportefeuille en een adequate afdekking van het renterisico. De dekkingsgraad in het economisch kader daalde licht (1,5%) naar 107,5% ultimo 2014, terwijl de dekkingsgraad in het toezichtkader steeg (9%) naar 121% ultimo Hierdoor bleef het pensioenfonds buiten de gevarenzone (geen herstelplan) en hoefde er niet gekort te worden. Helaas was een goed beleggingsresultaat onvoldoende om de lage rente te compenseren en moest het bestuur vaststellen dat er -voor het vijfde jaar op rij- geen indexatie mogelijk is. Het jaar 2014 was een gedenkwaardig jaar in verband met enkele bijzondere gebeurtenissen. De overgang van de pensioenadministratie naar Blue Sky Group, de invoering van de nieuwe pensioenregeling (PR2014) en implementatie van de wet versterking bestuur pensioenfondsen. Met de keuze voor -het behouden van- het paritaire bestuursmodel bleef de governance vrijwel ongewijzigd, maar moesten wel de nodige aanpassingen in de fondsstukken worden doorgevoerd. De belangrijkste wijziging in de nieuwe pensioenregeling betrof de verhoging per 1 januari 2014 van de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Hiermee werd aangesloten bij de verhoging van de AOW-leeftijd. Tegelijkertijd zijn de opgebouwde pensioenaanspraken omgezet naar 67 jaar. Deze aanpassingen konden op een efficiënte wijze worden meegenomen bij de implementatie van de pensioenregeling in de systemen van de nieuwe pensioenadministrateur. Met de keuze voor Blue Sky Group is een solide en betrouwbare pensioenuitvoering voor de komende tijd geborgd. Voorts heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding van de invoering per 1 januari 2015 van het nieuw Financieel Toetsingskader en het gewijzigd Witteveenkader. De gevolgen daarvan zullen zijn een lagere pensioenopbouw en een lagere totale pensioenpremie. Via een concreet actieplan zal in 2015 de nadere uitwerking hiervan ter hand worden genomen. Tot slot is een belangrijk aandachtspunt de toekomst van het pensioenfonds. Het bestuur beziet de mogelijkheden om met andere pensioenfondsen samen te gaan in een algemeen pensioenfonds. Het bestuur bedankt iedereen die zich in totstandkoming van dit jaarverslag heeft ingezet voor het pensioenfonds en de Bestu u rssamenstelling In 2014 waren de heer G. Möller (namens de werkgever) en mevrouw M. Verhoef (namens de deelnemers) aftredend. De heer G. Möller heeft in verband met zijn vertrek bij Equens in maart 2014 ontslag genomen als bestuurslid van het pensioenfonds. Equens heeft de heer G. Scheepers 8

9 *0. Equens voorgedragen als nieuw bestuurslid (namens de werkgever). Na de toets bij DNB met goed gevolg te hebben doorstaan is de heer G. Scheepers op 25 augustus 2014 benoemd tot bestuurslid. Mevrouw M. Verhoef heeft zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe zittingstermijn. Zij is door het bestuur voorgedragen voor een nieuwe termijn, mede vanwege haar lidmaatschap van de BAC. Na verkregen goedkeuring van DNB is zij op 25 augustus 2014 (her)benoemd als bestuurslid. Pensioenbureau De bezetting van het pensioenbureau is ten opzichte van het vorige jaar ongewijzigd gebleven. De heer G. Waaijer trad op als (ambtelijk) secretaris van het pensioenfonds en mevrouw B. Giltay-van Geffen verleende administratieve ondersteuning. Die ondersteuning komt per 1 januari 2015 te vervallen. Beiden hebben een arbeidsovereenkomst met Equens en de kosten van hun werkzaamheden ten behoeve van het pensioenfonds worden door Equens aan het pensioenfonds doorbelast. Aan het pensioenbureau zijn de gebruikelijke uitvoerende taken toebedeeld ter ondersteuning van het bestuur. Bestuursvergaderingen In 2014 zijn er 11 bestuursvergaderingen gehouden. Over de belangrijke zaken die in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn geweest wordt in dit jaarverslag gerapporteerd. Verantwoordingsorgaan (VO) De heer W. Duivis was in 2014 aftredend en heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld als VO-lid (namens de pensioengerechtigden). De Vereniging Equens Pensioentrekkenden (VEP) heeft de heer W. Duivis opnieuw kandidaat gesteld als VO-lid. Hij was de enige kandidaat. Het bestuur heeft de heer W. Duivis bij bestuursbesluit van 29 september 2014 (her)benoemd als VO-lid. In 2014 is twee keer overleg geweest tussen het verantwoordingsorgaan en -een delegatie vanhet bestuur. In het voorjaarsoverleg is gesproken over de vastgestelde beleidspunten, de aanpassingen in het VO-reglement en de voortgang van het jaarwerk. In het najaarsoverleg zijn het nieuw Financieel Toetsingskader (nftk), de ALM-studie, een eventuele participatie in een op te richten APF en de pensioenpremie 2015 besproken. Ook is stilgestaan bij de nieuwe taken van het verantwoordingsorgaan (onder andere meer adviesrechten) en zijn er afspraken gemaakt om tot een betere en intensievere samenwerking te komen. De aanpassingen met betrekking tot het verantwoordingsorgaan zijn in het VO-reglement opgenomen. Zoals vastgelegd in het VO-reglement heeft het bestuur het verantwoordingsorgaan (gevraagd en ongevraagd) alle informatie gegeven die zij voor de uitoefening van haar taken nodig heeft. Ook heeft zij het verantwoordingsorgaan -op aanbeveling van DNB, zonder daartoe gehouden te zijn- in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen over de pensioenpremie Het bestuur waardeert de constructieve opstelling van het verantwoordingsorgaan. Het verslag van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop zijn in dit jaarverslag opgenomen. Visitatiecommissie (VC) Op verzoek van het bestuur heeft de visitatiecommissie een complete visitatie uitgevoerd. De visitatie had betrekking op de jaren 2013 en Gekeken is naar het bestuursbeleid, de algemene gang van zaken, adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging. 9

10 0.. Specifieke aandachtspunten waren de pensioenregeling (CDC-regime), de transitie naar de nieuwe pensioenadministrateur en de toekomst van het pensioenfonds (mogelijk opgaan in een algemeen pensioenfonds). De visitatiecommissie heeft bij haar toezicht de VITP-Toezichtcode gehanteerd. Op basis van de door het pensioenfonds verstrekte informatie en overleg met de stakeholders (bestuur, verantwoordingsorgaan, accountant en actuaris) heeft de visitatiecommissie een concept rapport opgesteld. Na bespreking van dat concept met het bestuur is het eindrapport opgeleverd. Een samenvatting daarvan en de reactie van het bestuur daarop zijn in dit jaarverslag opgenomen. In het verslagjaar is de samenstelling van de visitatiecommissie gewijzigd. De heer S. Zeverijn -in 2013 toegetreden tot de visitatiecommissie- is teruggetreden om een mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen in verband met een andere functie die het pensioenfonds raakt. Op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan heeft het bestuur op 27 oktober 2014 mevrouw H. de Lange benoemd als nieuw lid van de visitatiecommissie. Deelnemersvergadering In de statutaire uitwerking van -de voortzetting van- het paritaire bestuursmodel is ervoor gekozen om de deelnemersvergadering als orgaan binnen de stichting in 2014 op te heffen. Op 24 maart 2014 was de laatste formele deelnemersvergadering. Het bestuur heeft toen een toelichting gegeven bij de wijziging van de statuten en de pensioenreglementen van het fonds. Ook is toen kort wat gezegd over het nftk, de situatie bij het pensioenfonds en de toekomstperspectieven. Teneinde het contact met de achterban (deelnemers en gepensioneerden) te behouden zal de traditie van een jaarlijkse bijeenkomst worden voortgezet. Daarnaast is contact gelegd met een delegatie van- Young Equens om pensioen meer onder de aandacht van de medewerkers (jonger dan 35 jaar) te brengen. Begin 2015 is er een gezamenlijke pensioenworkshop gehouden. Toezicht DNB De Nederlandsche Bank stelt elk jaar enkele thema s vast waarop zij zich als toezichthouder speciaal gaat richten. Voor 2014 waren dat onder meer de houdbaarheid van het bedrijfsmodel, de wet versterking bestuur pensioenfondsen, beheersing renterisico en belangenverstrengeling. Het fonds is een middelgroot pensioenfonds en kwalificeert volgens de DNB-regels als een zogenaamd T2-fonds. In die hoedanigheid heeft het pensioenfonds ook in 2014 weer meegedaan aan een aantal onderzoeken van DNB die verband houden met de genoemde toezicht thema s De invoering van de wet versterking bestuur pensioenfondsen is voor DNB aanleiding geweest om een onderzoek in te stellen naar de belangenverstrengeling bij pensioenfondsen. Het fonds heeft in dit verband een self assessment uitgevoerd door het invullen van een vragenlijst. Dit assessment moet inzicht geven in de mate waarin risico s van belangenverstrengeling worden beheerst. Op basis van de uitkomst van het onderzoek zal het pensioenfonds een nadere risico-analyse uitvoeren. Vanwege de verdere professionalisering heeft DNB een themaonderzoek intern toezicht ingesteld. Dit betreft een onderzoek naar de effectiviteit van de visitatie, meer in het bijzonder naar de bestuurshouding en de kwaliteit van het visitatieproces en de visitatierapporten. Dit is een vervolg op een soortgelijk onderzoek van Het bestuur heeft hiervoor enkele visitatierapporten opgeleverd en een vragenlijst effectmeting intern toezicht ingevuld. Het bestuur is nog in 10

11 I0.. afwachting van de resultaten van dit onderzoek, maar verwacht gezien de professionele aanpak van de visitaties in de afgelopen jaren een positieve terugkoppeling van DNB. In de tweede helft van 2014 is door DNB onderzoek gedaan naar evenwichtige premievaststelling Ook daaraan heeft het pensioenfonds op verzoek van DNB meegedaan. Het pensioenfonds is in afwachting van de uitkomst van dit onderzoek, maar verwacht ook hier een positieve terugkoppeling van DNB. DNB heeft in het verslagjaar een (betrouwbaarheid- en geschiktheid)toetsing uitgevoerd op 2 voorgedragen bestuursleden te weten de heer G. Scheepers en mevrouw M. Verhoef. In beide gevallen heeft DNB ingestemd met de voorgenomen benoeming tot bestuurslid. In het verslagjaar was de heer J. Crommelin de DNB-toezichthouder bij het pensioenfonds. In verband met een herverdeling van relaties binnen de afdeling toezicht van DNB heeft het pensioenfonds per 1januari 2015 een nieuwe toezichthouder toegewezen gekregen in de persoon van de heer D. Krijnen. Melding conform Pensioenwet (PW) Krachtens artikel 96 van de Pensioenwet dient in het jaarverslag melding gemaakt te worden van boetes, dwangsommen en aanwijzingen van de toezichthouder. In dit verband kan het bestuur melden dat bovengenoemde zaken in 2014 bij het pensioenfonds niet aan de orde zijn geweest. Pensioenadministratie (BSG) Per 1 januari 2014 is Blue Sky Group de nieuwe pensioenadministrateur van het pensioenfonds. Het implementatieproces is voorspoedig verlopen en volgens planning medio 2014 afgerond. Met Blue Sky Group is een uitgebreide set van SLA-afspraken overeengekomen. Die geven het normenkader aan waaraan de pensioenadministrateur in zijn dienstverlening dient te voldoen. Via kwartaalrapportages wordt het pensioenfonds inzicht gegeven in hoeverre Blue Sky Group zich in de praktijk houdt aan de afgesproken service levels. Uit de SLA-rapportage van het vierde kwartaal blijkt dat Blue Sky Group op de meeste onderdelen aan de SLA-normen voldoet. Waar dat niet het geval is, is een toelichting gegeven en aangegeven hoe dat op korte termijn in orde wordt gemaakt. Het pensioenfonds heeft over 2014 van Blue Sky Group een rapport ISAE type 2 ontvangen. Daarin staat vermeld hoe de beheersomgeving en beheersorganisatie eruit zien en hoe de interne processen worden beheerst. Het rapport bevat een in control statement van het management van Blue Sky Group en een assurance rapport van de accountant, PricewaterhouseCoopers (PwC). De onafhankelijke accountant oordeelt daarin dat -in alle van materieel belang zijnde opzichten- de interne beheersmaatregelen op afdoende wijze zijn opgezet en effectief werkten. Het management van Blue Sky Group verklaart in het rapport dat de systemen van interne beheersing adequaat zijn en in de verslagperiode effectief hebben gewerkt. Hieruit kan het pensioenfonds afleiden dat de met Blue Sky Group gemaakte afspraken met een redelijke mate van zekerheid worden nagekomen. Regeling geschillen en klachten Per 1 januari 2014 hanteert het pensioenfonds een nieuwe regeling geschillen en klachten. Afhandeling van geschillen en klachten geschiedt in eerste instantie door de pensioenadministrateur. Indien de zaak niet wordt opgelost, kan betrokkene het bestuur verzoeken 11

12 0 P e n S oe n fo n d s Equens om een uitspraak te doen. Mocht betrokkene zich daar niet bij willen neerleggen dan kan de zaak ter toetsing aan de Ombudsman Pensioenen worden voorgelegd. Het bestuur volgt het advies van de Ombudsman Pensioenen in beginsel op, tenzij zij van oordeel is dat zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten. In 2014 zijn er 2 zaken aan de Ombudsman Pensioenen voorgelegd. In beide gevallen heeft de Ombudsman Pensioenen geoordeeld dat het pensioenfonds de zaak zorgvuldig heeft behandeld en dat er geen aanleiding was het bestuur te verzoeken om het genomen besluit te herzien. De regeling geschillen en klachten is -onder de downloads- te vinden op de website van het pensioenfonds. Geschiktheidsplan De Pensioenfederatie heeft in 2014 een nieuwe handreiking geschikt pensioenfondsbestuur uitgebracht om te voldoen aan de gewijzigde wet- en regelgeving. In verband daarmee is het deskundigheidsplan van het pensioenfonds aangepast en omgedoopt in het geschiktheidsplan. De doorgevoerde wijzigingen houden verband met de nieuwe eisen en termen op het gebied van een geschikt pensioenfondsbestuur. Tegelijkertijd zijn allerlei zaken bijgewerkt naar de situatie in De globale opzet en indeling van het plan zijn daarbij ongewijzigd gebleven. Met de aanpassingen is het plan in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels. En voor zover vereist is het plan toegespitst op de specifieke situatie bij het pensioenfonds. Dat betreft dan met name de vaststelling van de bestuursprofielen, de deskundigheidsmatrix en de competenties. Deze nieuwe fondsstukken zijn gebruikt bij de aanmelding van de (nieuwe) bestuursleden bij DNB. In de nieuwe opzet zal de jaarlijkse deskundigheidstoets worden vervangen door een periodiek assessment in groepen. Die groepsindeling wordt gemaakt op basis van de deskundigheidsmatrix. Dit assessment was gepland in 2014, maar is door omstandigheden een jaar uitgesteld. Het assessment zal worden uitgevoerd onder regie van de Pensioenopleidingen (SPO). Wet versterking bestuur pensioenfondsen Het pensioenfonds heeft in 2014 tijdig de nieuwe wet versterking bestuur pensioenfondsen geïmplementeerd. Het pensioenfonds heeft daarbij gekozen voor het handhaven van het- paritair bestuursmodel. In de nadere uitwerking zijn besluiten genomen over de bestuurssamenstelling, de verkiezing van bestuursleden, de taken van het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht. Belangrijke wijzigingen zijn de opheffing van de deelnemersvergadering, het opstellen van een nieuwe verkiezingsprocedure (in een verkiezingsreglement) en het instellen van een vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden (met een taak inzake opheffing en liquidatie van het pensioenfonds). De betreffende fondsstukken, waaronder de statuten, zijn hierop aangepast. Code Pensioenfondsen Op 1 januari 2014 is de Code Pensioenfondsen in werking getreden. Deze Code is wettelijk verankerd en de daarin opgenomen normen zijn een aanvulling op wet- en regelgeving. Ten aanzien van de naleving van de Code geldt het pas toe of leg uit-beginsel. De normen van de Code zijn leidend, maar afwijking daarvan is mogelijk als daar een goede reden voor is. De Code bevat in totaal 83 normen verdeeld over algemene thema s en inrichting en organisatie. 12

13 *0. Equens Het bestuur streeft ernaar de Code Pensioenfondsen zo goed mogelijk na te leven. Kijkend naar de feitelijke situatie bij het pensioenfonds wordt aan verreweg de meeste normen voldaan. Waar dat niet (volledig) het geval is, wordt dat hieronder per norm kort toegelicht. Enkele normen zijn niet van toepassing omdat de betreffende situatie zich bij het pensioenfonds niet voordoet. Het betreft de normen inzake het belanghebbendenorgaan en de Raad van Toezicht. Norm 3: Het bestuur stelt een missie, visie en strategie op. Het bestuur heeft een missie die is vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds. Een uitgewerkte visie en strategie ontbreekt nog. Wel bekijkt het bestuur vanwege de ontwikkelingen bij het pensioenfonds de mogelijkheid om samen te werken met andere pensioenfondsen in een APF (algemeen pensioenfonds). Norm 21: Het bestuur rapporteert in het jaaîver.slag over de evaluatie van het functioneren van het bestuur. In het geschiktheidsplan is bepaald dat eens in de 3 jaar het functioneren van het bestuur wordt geëvalueerd. In 2014 is dat niet gebeurd, zodat daarover geen rapportage is. Norm 25: Het bestuur zorgt voor een adequaat communicatiebeleid. De communicatiecommissie werkt momenteel aan het opstellen van een geactualiseerd communicatiebeleidspian dat voldoet aan de eisen van de nieuwe Wet Pensioencommunicatie. Norm 26: Het bestuur meet hoe effectief de ingezette communicatiemiddelen zijn. Hieraan wordt deels voldaan door het periodiek meten van bezoekersaantallen van de website en de pensioenplanner. Het bestuur streeft een meer volledige effectiviteitsmeting na hetgeen onderdeel zal zijn van het nieuwe communicatiebeleidsplan van het pensioenfonds. Norm 45: Een lid van de visitatiecommissie wordt benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Volgens de bestaande procedure is het nieuwe lid van de visitatiecommissie voorgesteld door PF-Support. Het verantwoordingsorgaan heeft vooraf de gelegenheid gehad zich over de kandidaat uit te spreken. Eerst na verkregen akkoord van het verantwoordingsorgaan heeft het bestuur de betreffende kandidaat benoemd. Norm 60: Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd. Het bestuur meent dat het mogelijk moet zijn om in bepaalde gevallen een bestuurslid vaker te herbenoemen. In verband hiermee is deze norm ook niet in de statuten opgenomen. Norm 66: Het bestuur stelt een diversiteitsbeleid op, beoordeelt jaarlijks in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald en evalueert het diversiteitsbeleid driejaarlljks. Een diversiteitsbeleid ontbreekt nog. In de praktijk wordt diversiteit meegenomen bij het opstellen van profielschetsen. Norm 67: In het bestuur en het VO zitten ten minste één man en één vrouw. In het bestuur zitten 5 mannen en 1 vrouw. In het VO zitten echter 3 mannen (en geen vrouw). Het bestuur kan deze norm niet afdwingen, maar bij nieuwe verkiezingen worden met name vrouwen opgeroepen zich kandidaat te stellen. Norm 68: In het bestuur zitten ten minste één lid boven en één lid onder de veertig jaar. Zowel in het bestuur als in het VO zitten alleen leden boven de 40 jaar. Het bestuur kan deze norm niet 13

14 1h,.. afdwingen, maar bij nieuwe verkiezingen worden met name personen onder de veertig jaar opgeroepen zich kandidaat te stellen. Norm 77: Het bestuur voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Het pensioenfonds heeft geen medewerkers in dienst, vandaar dat een beloningsbeleid ontbreekt. Voor de inzet van de bestuursleden is een marktconforme- onkostenvergoeding van toepassing. Gedragscode en compliance Als uitvloeisel van de Code Pensioenfondsen is de Gedragscode van het pensioenfonds aangepast. Zoals neergelegd in de Code Pensioenfondsen heeft het bestuur een incidentenregeling (voor incidenten) en een klokkenluidersregeling (voor misstanden) ingevoerd. Beide regelingen zijn naar een voorbeeld van de Pensioenfederatie opgesteld en als bijlage bij de Gedragscode gevoegd, In het kader van de klokkenluidersregeling is de heer E. Klijn als vertrouwenspersoon aangewezen. Hij is tevens de compliance officer van het pensioenfonds en zijn taakomschrijving is hierop aangepast. In verband met recente ontwikkelingen, waaronder de invoering van de Code Pensioenfondsen heeft de Pensioenfederatie de Modelgedragscode aangepast. Het bestuur zal in 2015 samen met de compliance officer- bezien in hoeverre de Gedragscode van het pensioenfonds aanpassing behoeft. De compliance officer heeft conform afspraak met het bestuur ook over 2014 verslag uitgebracht aan de voorzitter van het pensioenfonds. De compliance officer beoordeelt daarin de inrichting en werking van compliance als voldoende. Er zijn bij hem geen incidenten gemeld. De nevenfuncties van de verbonden personen en familieleden (tot de tweede graad) geven geen aanleiding tot nader onderzoek. Er zijn geen relatiegeschenken ontvangen die niet passen in de normering van het pensioenfonds. De verbonden personen hebben de jaarlijkse verklaring inzake naleving van de gedragscode van het pensioenfonds getekend en hebben zich gedragen conform de gedragscode. Ook de compliance regels van derden geven geen aanleiding tot nader onderzoek. Risicomanagement Volgens afgesproken beleid is ook in 2014 met ondersteuning van de afdeling Internal Audit van Equens een risk control self assessment (light version) uitgevoerd. Daaraan heeft het voltallige bestuur deelgenomen. Op basis van de resultaten van het vorige assessment werd op gestructureerde wijze een hernieuwde beoordeling van alle voor het pensioenfonds relevante risico s gemaakt, waaronder uitbestedingsrisico s, juridische risico s, integriteitrisico s, deskundigheidrisico s en marktrisico s, gedrag en cultuur en bedrijfsmodel en strategie. De risk control self assessment heeft geresulteerd in bijstelling van enkele risico s en het toevoegen van een beperkt aantal beheersmaatregelen. Het overzicht risicomanagement (met bijbehorende beheersmaatregelen) is een integraal onderdeel van de ABTN. In de praktijk is slechts op bescheiden schaal (bij een enkel belangrijk besluit) een risicoparagraaf opgenomen. De verantwoordelijkheid voor het risicomanagement ligt bij de heer G. Bamberg (vice-voorzitter). 14

15 I0 P e n s ce n to n d s Equens Pens ioenregel ing Per 1 januari 2014 is de pensioenregeling aangepast. De belangrijkste wijziging in de nieuwe pensioenregeling (PR2014) is dat de pensioenleeftijd per 1 januari 2014 is verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Tevens zijn de opgebouwde pensioenaanspraken op een actuarieel neutrale wijze omgezet naar de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar, met de mogelijkheid van vervroeging. Hiermee is voldaan aan de eisen die DNB aan een dergelijke omzetting van aanspraken stelt. Verder is in de nieuwe pensioenregeling de mogelijkheid tot het inkopen van een zogenaamd AOW-overbruggingspensioen toegevoegd. Ook zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. In 2015 komen er als gevolg van het nieuwe Witteveenkader aanpassingen ten aanzien van de maximale pensioenopbouw (1,875%) en aftopping van het pensioen (tot inkomen van ). Toeslagregeling (indexatie) Er is geen recht op toekomstige toeslagen. De toeslag van de pensioenen is voorwaardelijk. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het pensioenfonds probeert de pensioenen jaarlijks aan te passen aan de procentuele loonstijging van de Equens-CAO, respectievelijk de CBS prijsindex. De toeslag in een jaar wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur hanteert bij de toeslagverlening als leidraad een toeslagentabel. Bij een dekkingsgraad hoger dan 125% wordt er een volledige toeslag verleend. Bij een dekkingsgraad tussen 110% en 125% wordt er geheel, gedeeltelijk of geen toeslag verleend voor zover daardoor de dekkingsgraad niet onder de 110% zakt. Bij een dekkingsgraad lager dan 110% wordt er geen toeslag verleend. Hierbij hanteert het bestuur de dekkingsgraad op basis van de actuele marktrente. Krachtens het reglement is voor de toeslagverlening bepalend de dekkingsgraad (op basis van de swap-curve) op de peildatum van 30 november Deze was toen 107,7%. Aangezien deze dekkingsgraad lager is dan 110%, heeft het bestuur moeten besluiten om per 1januari2015 (voor de vijfde keer op rij) geen indexatie te verlenen. De toepasselijke loonindex was overigens 0% (voor de lonen bij Equens geldt de nullijn) en de toepasselijke prijsindex 1,05%. De vermogenspositie van het pensioenfonds was echter zodanig dat het pensioenfonds ook niet tot korting van de pensioenopbouw behoefde over te gaan. Voor de toeslagverlening 2015 heeft het bestuur zich nog gebaseerd op het oude financieel toetsingskader. Maar de toeslagverlening 2016 zal gebaseerd zijn op het nieuw Financieel Kader (nftk). Met het oog daarop zal het bestuur zich buigen over een nieuwe toeslagregeling. Met de werkgever zal dan overleg worden gevoerd over de invulling van het indexatiebeleid. Waardeoverdrachten Omdat de dekkingsgraad in 2014 steeds boven de 100% is gebleven, kon de uitvoering van de waardeoverdrachten (zowel inkomend als uitgaand) in beginsel gewoon door blijven gaan. Maar wel op de wettelijk voorgeschreven voorwaarde dat de wederpartij een dekkingsgraad van boven de 100% heeft. In 2014 zijn 6 inkomende en 7 uitgaande waardeoverdrachten afgehandeld. 15

16 I0. Equens Nieuw Financieel Toetsingskader (nftk) Per 1 januari 2015 geldt een nieuw Financieel Toetsingskader. Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur zich al op onderdelen voorbereid op de overgang van het oude naar het nieuwe kader. Zo zijn er ten aanzien van de premievaststelling 2015 en de toeslagverlening 2015 al besluiten genomen (in beide gevallen is ervoor gekozen nog het oude toetsingskader te hanteren). Ook is al een keuze gemaakt inzake de berekeningswijze van de beleidsdekkingsgraad (per maand) en methode voor demping van de kostendekkende premie (10-jaars gemiddelde rente). Voor de resterende zaken is een plan van aanpak (en actieplan) opgesteld dat onder de regie van de adviserend actuaris zal worden uitgevoerd. Een belangrijk onderwerp is het uitvoeren van een zogenaamde haalbaarheidstoets die inzicht moet geven in de samenhang tussen de financiële opzet van het pensioenfonds. Deze toets zal in het tweede en derde kwartaal 2015 worden uitgevoerd. Vermogensbeheer Het beleggingsbeleid is in grote lijnen ongewijzigd gebleven. Zo is de opdeling van de beleggingsportefeuille in een matching deel en een return deel ook in 2014 gehandhaafd. Het vastgestelde beleggingsplan 2014 is gebaseerd op de uitkomst van een door Towers Watson uitgevoerde risicobudgetteringsstudie en de brieven van de toezichthouder (DNB) inzake renteafdekking, uitbesteding vermogensbeheer en innovatieve beleggingen. In het beleggingsplan 2014 zijnde uitgangspunten van 2013 gehandhaafd. Het overall risicoprofiel blijft op het niveau van 2013 (ad een ex-ante Tracking Error van 6% ten opzichte van de Technische Voorziening). De aanbevelingen van DNB zijn in hoofdlijnen meegenomen in het nieuwe beleggingsplan. Toegevoegd zijn (de verplichtingen onder) de EMIR en (de beleggingsadministratie van) Kas Bank. Ook zijn de economische veronderstellingen in het beleggingsplan toegevoegd en zijn de strategische mix en het verwacht rendement van de returnportefeuille erin opgenomen. Vanwege het achterblijvend rendement in de returnportefeuille is op advies van de beleggingsadviescommissie de VAR (value at risk) verhoogd van 13,75% naar 18%. Onderdeel van het beleggingsplan is de vaststelling van de rentehedge en de monitoring daarvan. Vanwege de financiële ontwikkelingen is medio 2014 op grond van het dekkingsgraadafhankelijke renteafdekking beleid de rentehedge verhoogd naar 100% van de technische voorziening. Meer informatie over de beleggingen is opgenomen in de beleggingenparagraaf. De beleggingsadviescommissie (BAC) is in het verslagjaar 11 keer bij elkaar geweest. Mevrouw M. Verhoef was dit jaar aftredend als lid van de beleggingsadviescommissie. Na toetsing en goedkeuring door DNB is zij herbenoemd als BAC-lid (voor een termijn van 4 jaar). Kosten van het pensioenfonds Het bestuur hecht eraan om transparant te zijn over de kosten van het pensioenfonds. Waar mogelijk zijn in dit jaarverslag de kosten inzichtelijk gemaakt conform de aanbevelingen die de Pensioenfederatie hieromtrent heeft uitgebracht. Concreet betekent dit dat een overzicht wordt gegeven van: 16

17 ê0. Equens 1) de kosten van pensioenbeheer (in euro per deelnemer); 2) de kosten van het vermogensbeheer (in percentage van het gemiddeld belegd vermogen); 3) de transactiekosten separaat (eveneens in percentage van het gemiddeld belegd vermogen). De gerapporteerde transactiekosten bevatten zowel de spreadkosten als de brokerage fees. Ook ten aanzien van de nadere onderverdeling van de diverse kostenposten zijn de richtlijnen van de Pensioenfederatie gevolgd. Ten opzichte van 2013 zijn er enkele posten toegevoegd omdat het nieuwe kosten betrof en zijn er posten verder uitgesplitst. Voor de deelnemerskosten van pensioenbeheer is evenals vorig jaar uitgegaan van het totaal van actieve deelnemers en gepensioneerden. Hieronder kunt u een gedetailleerd overzicht van de pensioenkosten aantreffen. In de kostentabellen zijn ook de vergelijkende cijfers van 2013 opgenomen. 17

18 0 Pensioen beheerkosten Specificatie Kosten 2014 Kosten 2013 Kosten deelnemer en gepensioneerde (administratiekosten) Werkzaamheden Administrateur Mailingen /Pensioenwijzer Kosten bestuur en financieel beheer Jaaîverslag Certificering Accountant Overige 0 DNB AFM 2 6 Bestuur Salariskosten Bestuursbegeleiding Contributie OPF 11 7 Website - Selectie administrateur Advisering t.a. v. APF 35 - Juridische advisering (advies BTW/overige) 17 9 Overige Overige 2 1 Pensioenbeheerkosten Totaal Doorbelasting pensioenbeheerkosten betrekking hebbende op vermogensbeheerkosten Totaal Pensioenbeheerkosten per deelnemer ( )

19 - 0 Pensioenfonds Equens Vermogens be hee rkosten Specificatie Kosten 2014 Kosten 2013 Bestuurskosten Beheerkosten Kosten van fiduciair beheer - Kosten van portefeulliebeheer Prestatieafhankelijke vergoedingen Kosten bewaarloon Kosten beleggingsadministratie Belastingen * Overige kosten Exploitatiekosten - Niet gespecificeerde Vermogensbeheerkosten Vermogensbeheerkosten totaal Vermogensbeheerkosten Gemiddeld belegd vermogen 0,54% 0,55% Transactiekosten Specificatie Kosten 2014 Kosten 2013 Kosten aan- en verkoop beleggingstitels Opgegeven kosten aan- en verkoop beleggingstitels Geschatte kosten aan- en verkoop beleggingstitels 17 Acquisitiekosten - In- en uitstapvergoedingen bij beleggingsfondsen - Transactiekosten totaal Transactiekosten Gemiddeld belegd vermogen 0,21% 0,12% * In 2013 is een voorziening getroffen ter hoogte van voor de mogelijke betaling van BTW over de beleggingen over de periode 2011 tlm In 2014 is deze voorziening deels 19

20 I0 vrijgevallen, wat een negatieve kostenpost tot gevolg heeft (baten). Beide bedragen zijn onder de post Belastingen verwerkt. Vergelijking 2014 versus 2013: De Pensioenbeheerkosten zijn in 2014 gestegen van 441 per deelnemer naar 447 per deelnemer. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de kosten voor de administratie. Deze kosten zijn toegenomen door de overdracht van de administratie van Pensioen Services Zwolle naar Blue Sky Group. De administratiekosten bedroegen in 2014 bij Blue Sky Group en daarnaast werden in 2014 nog kosten gemaakt bij Pensioen Services Zwolle ter hoogte van voor de overdracht van de administratie. In 2014 zijn nog twee additionele uitsplitsingen onder de pensioenbeheerkosten toegevoegd: de kosten gemaakt bij de advisering over het Algemeen Pensioen Fonds en de kosten gemaakt voor juridische advisering, waar met name ook de advisering m.b.t. de BTW voor de Returnportefeuille deel van uitmaakt. De Transactiekosten zijn in 2014 gestegen van 12 basispunten naar 21 basispunten van het gemiddeld belegd vermogen. Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door een toename van de transactiekosten bij Schroders in De transactiekosten zijn toegenomen bij Schroders door de toegenomen transactievolumes. Daarnaast was er ook nog een (minder forse) stijging van de transactiekosten bij First lnvestments in Om de kosten in goed perspectief te plaatsen neemt het pensioenfonds deel aan de BI Benchmarking (Institutioneel Benchmarking Instituut). Dat levert vanwege de meer gedetailleerde opzet met hantering van peergroepen een betere benchmark dan de eerder gebruikte LCP benchmark. Uit het IBI benchmark rapport over de kosten in 2013 blijkt dat de pensioenbeheerkosten van de IBI peergroep EUR 478 bedroegen tegenover EUR 441 van het pensioenfonds. De vermogensbeheerkosten van de IBI peergroep bedroegen in bps tegenover 55 bps van het pensioenfonds. Het pensioenfonds scoorde maximaal op het punt van inzichtelijkheid van het rapporteren van de pensioenkosten. Het pensioenfonds is al enige tijd in gesprek met de Belastingdienst over de btw-aangiften van de afgelopen jaren waartegen bezwaar is aangetekend. Inzet van dat overleg is de vraag of en in welke mate het pensioenfonds btw verschuldigd is over de kosten die betrekking hebben op het vermogensbeheer. Met ondersteuning van KPMG Meijburg is met de Belastingdienst hierover een akkoord bereikt. De diensten van de vermogensbeheerder zijn deels vrijgesteld van btw voor het deel van de kosten die zien op de fondsbeleggingen. Dit resulteert in een btw-teruggaaf van circa EUR Communicatie In 2014 heeft de communicatiecommissie zich vooral weer gericht op de uitvoering van de pensioencommunicatie, zoals de pensioenbrief, UPO en Pensioenwijzer. Begin 2014 heeft het pensioenfonds de deelnemers en gepensioneerden per brief geïnformeerd over de financiële situatie van het pensioenfonds en toeslagverlening per 1 januari 2014, alsmede over de nieuwe pensioenregeling (PR2014). Als gevolg van de transitie naar de nieuwe pensioenadministrateur zijn de UPO s in 2014 wat later (in het derde kwartaal) naar de deelnemers verstuurd. In 2014 zijn drie uitgaven van de Pensioenwijzer verschenen. In 2014 is de communicatiecommissie 6 keer in vergadering bijeen geweest waarin communicatie aangelegenheden van uiteenlopende aard zijn behandeld. 20

Kosten van het fonds

Kosten van het fonds Kosten van het fonds Het bestuur hecht eraan om transparant te zijn over de kosten van het fonds. Waar mogelijk zijn de kosten inzichtelijk gemaakt conform de aanbevelingen die de Pensioenfederatie hieromtrent

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Equens Jaarrekening 2012

Stichting Pensioenfonds Equens Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Profiel van het fonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het fonds 5 Kengetallen 7 Verslag van het bestuur 9 Algemeen 9 Bestuurssamenstelling 10 Pensioenbureau 10 Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV

Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV Pensioenuitvoeringskosten De totale pensioenuitvoeringskosten bedragen in 2015 5,01 miljoen euro (2014: 4,70 miljoen euro). Hiertoe worden onder meer gerekend de kosten

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2015

VERKORT JAARVERSLAG 2015 VERKORT JAARVERSLAG 2015 Belangrijkste ontwikkelingen in 2015 De in 2014 opgerichte Stichting Pensioenfonds TNT Express beleefde in 2015 het eerste volledige jaar. Dit verkort jaarverslag is een samenvatting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Classification: Status: Wat doet SPE met mijn geld? 1. Wat zit er in de pot en hoe komt die pot tot stand 2. Opties, aandelen, obligaties? Sparen of beleggen?

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Analyse financiële positie

Analyse financiële positie Analyse financiële positie Notitie voor deelnemers en gepensioneerden oktober 2012 2 Samenvatting Aanleiding SPOA krijgt regelmatig vragen van deelnemers over de financiële situatie bij het pensioenfonds.

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016 Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Algemene Vergadering van Algemene Vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016 Agenda 1. Opening 2. Vaststelling notulen jaarvergadering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Een eerlijke kijk op de huidige positie Gebaseerd op het jaarverslag over 201 en recente ontwikkelingen Hoe werkt ons pensioenfonds voor jou? Financiële positie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Pensioenfonds Equens

Jaarverslag Stichting Pensioenfonds Equens Jaarverslag 2015 Stichting Pensioenfonds Equens Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Pensioenfonds Equens over het jaar 2015. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over de ontwikkelingen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 14 oktober 2015 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Pensioenregeling van INVISTA (Nederland) BV is een middelloonregeling (vestiging Kerkrade) dan wel een combinatie

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 3 juni 2015 1. Agenda 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 22 mei 2014 3. Governance 4. Herstelplan 5. Financiële gegevens 2014 6.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Kosten. Onderstaand overzicht geeft de relevante kengetallen weer over de jaren 2014 tot en met Kengetallen Kosten

Kosten. Onderstaand overzicht geeft de relevante kengetallen weer over de jaren 2014 tot en met Kengetallen Kosten Kosten Kostentransparantie De aandacht voor kosten is de laatste jaren sterk toegenomen. Dat is een goede zaak, immers elke euro die wordt uitgegeven aan kosten is niet beschikbaar voor pensioen. Een eenduidige

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Jaarvergadering DNP 25 maart 2015 Frans Dooren, directeur 1 Agenda - Even voorstellen - Terugblik 2014 - Organisatie, Dekkingsgraad, Rente, Verplichtingen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Dekkingsgraad van uw Pensioenfonds Behaalde rendementen in het tweede kwartaal Overige mededelingen De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel

Nadere informatie

Pensioenen... Herstelplan 2016

Pensioenen... Herstelplan 2016 Pensioenen.............................................. Herstelplan 2016 23 maart 2016 HERSTELPLAN Stichting Pensioenfonds Vopak (hierna: het pensioenfonds) verkeert op 1 januari 2016 in een situatie

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Equens Jaarrekening 2011

Stichting Pensioenfonds Equens Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Profiel van het fonds 2 Organisatie 2 Karakteristieken van het fonds 3 Kengetallen 5 Verslag van het bestuur 6 Samenvatting van het actuarieel rapport en de toereikendheidstoets

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie