Invesco Funds, SICAV Prospectus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invesco Funds, SICAV Prospectus"

Transcriptie

1 Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd. De bestuurders van Invesco Funds, SICAV (de Bestuurders ) zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit document met inbegrip van de Bijlagen. Naar beste weten en overtuiging van de Bestuurders komt de informatie in dit document, op de datum ervan, overeen met de feiten en wordt er niets in achterwege gelaten dat invloed kan hebben op het belang van dergelijke informatie. De Bestuurders aanvaarden dienovereenkomstig de verantwoordelijkheid. BELANGRIJK - Indien u vragen hebt in verband met de inhoud van dit Prospectus, dient u contact op te nemen met uw effectenmakelaar, bankdirecteur, rechtskundig adviseur, boekhouder of een andere financiële adviseur. GEDI: v11 1

2

3 Inhoudsopgave 1. Belangrijke Informatie Definities Adressenlijst Algemene informatie Contactgegevens voor diverse landen * De Sicav En Aandelen Ervan Types aandelen Afgedekte aandelenklassen Kosten voor beleggers Uitkeringsbeleid Kapitalisatieaandelen Uitkeringsaandelen Aandelen met vaste uitkering Niet-geclaimde uitkeringen Uitkeringsdatums Herbelegging van uitkeringen Handelsinformatie Aankopen Standaardopdrachtformulier (Standard Instruction Document) Orders voor aankoop van aandelen Betaling van aankopen Beperkingen op eigendom van aandelen Conversies Verkopen Orders voor verkoop van aandelen Mogelijke verkoopbeperkingen Verplichte verkopen Betaling van verkopen Overige belangrijke handelsinformatie Market timing Transacties met meerdere valuta s Wisselkoersen Levering aan Clearstream/Euroclear Contractnota s Sluiting van een Fonds voor verdere geldinstromen Rekeningoverzichten Gemeenschappelijke aandeelhouders Overdrachten Persoonlijke gegevens Wetten ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme Scheiding van de activa van het Fonds Invesco Funds, SICAV Prospectus

4 Vermogen van de cliënt Berekening van de Nettovermogenswaarde Vaststelling van de nettovermogenswaarde Berekening van activa en verplichtingen Aankoop- en verkoopprijzen Publicatie van Aandelenprijzen Tijdelijke opschorting van de vaststelling van de nettovermogenswaarde Beleggingsbeperkingen Algemene beperkingen Beperkingen inzake financiële derivaten Effectenleen- en terugkoop-/omgekeerde terugkooptransacties: Bijkomende beperkingen Risicobeheerprocedures Risicowaarschuwingen De SICAV, Beheer en Administratie De SICAV Beheer en administratie van de SICAV De Bestuurders De Beheermaatschappij Vereffening en samenvoeging Dienstverleners Transacties van gerelateerde partijen Zachte commissies en en kosten van de SICAV Verslagen en Informatie Informatie over Invesco Group en websites Juridische documentatie Artikelen Prospectus Essentiële Beleggersinformatie Verslagen Landspecifieke supplementen Overige documenten die beschikbaar zijn voor raadpleging Kennisgevingen aan de aandeelhouders Aandeelhoudersvergaderingen en kennisgevingen Belasting Algemeen Belastingheffing in Luxemburg De SICAV Aandeelhouders Invesco Funds, SICAV Prospectus

5 1. Belangrijke Informatie Dit Prospectus bevat informatie over Invesco Funds, SICAV (de SICAV ), een ICBE krachtens Deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals gewijzigd of aangevuld van tijd tot tijd (de Wet van 2010 ). De SICAV is een open-end beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met gescheiden aansprakelijkheid voor elk subfonds (de Fondsen ). Erkenning door de CSSF impliceert geen goedkeuring door een Luxemburgse overheid van de inhoud van dit Prospectus of van een effectenportefeuille die gehouden wordt door de Fondsen. Elke andersluidende verklaring is onterecht en onwettig. Erkenning van de SICAV en de Fondsen door de CSSF houdt geen garantie in voor de performance van de Fondsen en de CSSF is niet aansprakelijk voor de performance of het in gebreke blijven van de SICAV en de Fondsen. Essentiële Beleggersinformatie ( EBI ) is beschikbaar voor elke aandelencategorie van het Fonds. Behalve een samenvatting van de belangrijke informatie uit dit Prospectus zal de EBI informatie bevatten over de historische resultaten voor elke aandelencategorie van het Fonds. De EBI is een precontractueel document dat informatie verschaft over het risicoprofiel van het betreffende Fonds, inclusief geschikte richtlijnen en waarschuwingen over de risico s die verbonden zijn aan beleggingen in het Fonds en bevat een synthetische risico- en opbrengst-indicator in de vorm van een numerieke schaal waarop de aan de belegging verbonden risico s gerangschikt worden op een schaal van een tot zeven. Merk op dat als u, in overeenstemming met de ICBE-richtlijn, een belegger bent die in eigen naam en namens uzelf direct belegt in de SICAV, u in het bezit moet zijn van de recentst bijgewerkte relevante essentiële beleggersinformatie voordat u aandelen aankoopt en/ of converteert; anders kan de relevante transactie uitgesteld of afgewezen worden. De EBI zal beschikbaar zijn op de interne website van Invesco en kan ook verkregen worden op de statutaire zetel van de Beheermaatschappij. Behoudens andersluidende vermelding steunen de in dit Prospectus vervatte verklaringen op geldende wetgeving en praktijken in Luxemburg en zijn ze onderworpen aan de wijzigingen daarin. De verspreiding van dit Prospectus (al dan niet vergezeld van een of ander verslag) of de uitgifte van aandelen kan geenszins betekenen dat de activiteiten van de SICAV sedert de datum van de bedoelde verspreiding of uitgifte niet meer zijn geëvolueerd. Niemand mag enige informatie of enige verklaringen in verband met het aandelenaanbod verspreiden die niet in dit Prospectus en de Verslagen zijn vervat. Mocht dit toch gebeuren, dan mogen die informatie of verklaringen niet worden beschouwd als door de SICAV goedgekeurd. De verspreiding van dit Prospectus en het aandelenaanbod kunnen in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderworpen zijn. Wie in het bezit komt van dit Prospectus, dient naar die beperkingen te informeren en ze na te leven. Dit Prospectus is geen aanbod of een verzoek ten aanzien van welke personen ook die tot enig rechtsgebied behoren waar een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan, of ten aanzien van een persoon aan wie een dergelijk bod of verzoek wettelijk niet mag worden gericht. De SICAV wijst de beleggers op het feit dat elke belegger slechts zijn/haar beleggersrechten direct tegen de SICAV zal kunnen uitoefenen, voornamelijk het recht om deel te nemen aan algemene aandeelhoudersvergaderingen, als de belegger zelf en in zijn/haar eigen naam is ingeschreven in het aandeelhoudersregister. In gevallen waar de belegger belegt in de SICAV via een tussenpersoon die in de SICAV belegt in zijn/haar eigen naam, maar wel namens de belegger, is het voor de belegger niet altijd mogelijk om bepaalde aandeelhoudersrechten uit te oefenen. Beleggers wordt aangeraden advies in te winnen over hun rechten. Belangrijke informatie voor US Persons Geen enkel aandeel werd of zal geregistreerd worden volgens de bepalingen van de Amerikaanse wet op de effecten (United States Securities Act) van 1933, zoals gewijzigd (de Wet van 1933 ), noch geregistreerd of onderworpen worden aan de wettelijke voorwaarden die in elke Staat van toepassing zijn, en geen enkel aandeel mag rechtstreeks of indirect aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, de territoria of bezittingen ervan (de Verenigde Staten ), of aan enige US Person (zoals in dit document bepaald) behalve in een transactie die van registratie is vrijgesteld op grond van de Wet van 1933 en de toepasselijke wettelijke voorwaarden in een Staat dit toelaten en onderworpen aan de hieronder besproken beperkingen. De SICAV mag, naar eigen keuze, aandelen verkopen aan een beperkt aantal erkende beleggers (volgens de definitie in het Rule 501(a) van Reglement D van de Wet van 1933) en op voorwaarde dat deze erkende beleggers op verzoek van de SICAV verklaringen, garanties of documenten verstrekken zodat de SICAV kan bepalen dat de verkoop van de aandelen aan deze erkende belegger vrijgesteld is van registratie volgens de effectenwetten van de Verenigde Staten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Wet van 1933, of van de wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn in een Staat, en dat een dergelijke verkoop in geen geval leidt tot nadelige fiscale gevolgen voor de SICAV of de aandeelhouders. De SICAV werd niet en zal niet geregistreerd worden krachtens de Amerikaanse wet op de beleggingsvennootschappen (United States Investment Company Act) van 1940, zoals gewijzigd (de Wet van 1940 ) en de beleggers kunnen niet profiteren van de voorwaarden en beschermingen van de Wet van De SICAV zal geen aandelen aanbieden of met opzet verkopen aan een belegger ten aanzien van wie zo n aanbod of verkoop onwettig zou zijn, of voor de SICAV zou kunnen leiden tot een belastingplicht of tot enig ander financieel nadeel dat de SICAV anders niet te lijden zou hebben, of dat tot gevolg zou hebben dat de SICAV krachtens de Wet van 1940 geregistreerd zou moeten worden. Aandelen mogen door niemand worden gehouden in strijd met de wet of de voorschriften van een land of van enige overheidsinstantie, inclusief, en zonder beperking, met de deviezenreglementeringen. Iedere belegger zal aan de SICAV moeten verklaren en waarborgen dat hij onder meer aandelen kan verwerven zonder de geldende wetten te overtreden. De Statuten bepalen de bevoegdheden die nodig zijn om aankopen te weigeren of automatisch alle aandelen in te kopen die rechtstreeks of in economische eigendom worden gehouden onder omstandigheden die met die verbodsbepalingen in strijd zijn. Dit Prospectus kan worden vertaald in andere talen. In dergelijke gevallen dient de vertaling een zo exact mogelijke, rechtstreekse vertaling van de Engelse tekst te zijn en zijn eventuele afwijkingen daarop uitsluitend noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de wetgevende instellingen of andere rechtsgebieden. Mocht er een afwijking of een dubbelzinnigheid bestaan betreffende de betekenis van een term of een zin in één van die vertalingen, dan zal de Engelse tekst prevaleren, binnen de perken vastgelegd in de geldende wetten of bestuursrechtelijke bepalingen, en zal ieder geschil betreffende de inhoud ervan door de Luxemburgse wetten beheerst en in overeenstemming met die wetten geïnterpreteerd worden. De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van elk Fonds zijn uiteengezet in Bijlage A. 03 Invesco Funds, SICAV Prospectus

6 1. Belangrijke Informatie De beleggingen in de Fondsen moeten beschouwd worden als beleggingen op middellange tot lange termijn. Er is geen garantie dat de doelstellingen van de Fondsen bereikt zullen worden. De beleggingen van de Fondsen zijn blootgesteld aan de normale marktschommelingen en aan de risico s die inherent zijn aan elke belegging en er kan geen waarborg worden gegeven op waardestijgingen. Het beleid van de SICAV bestaat erin, een gediversifieerde beleggingsportefeuille te handhaven zodat de risico s worden beperkt. De SICAV kan naar eigen goeddunken beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid wijzigen op voorwaarde dat elke wezenlijke wijziging van de beleggingsdoelstellingen of het beleggingsbeleid minstens een maand voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan schriftelijk wordt meegedeeld aan de aandeelhouders en onderhavig Prospectus dienovereenkomstig wordt bijgewerkt. De beleggingen van een Fonds kunnen luiden in een andere valuta dan de basisvaluta van dat Fonds. De waarde van deze beleggingen (indien omgezet in de basisvaluta van dat Fonds) kan stijgen en dalen als gevolg van wisselkoersschommelingen. De waarde van aandelen en de opbrengsten hieruit kan dalen en stijgen en het kan gebeuren dat de belegger zijn oorspronkelijke inleg niet terugkrijgt. De aandacht wordt gevestigd op Deel 8 (Risicowaarschuwingen). Alle termen met een hoofdletter in dit Prospectus hebben de betekenis die hieraan gegeven is in Deel 2 (Definities) tenzij de context anders vereist. Potentiële beleggers dienen inlichtingen in te winnen over (a) de eventuele fiscale gevolgen, (b) de wettelijke voorwaarden en (c) de eventuele deviezenreglementeringen of -controle waaraan zij onderworpen zouden kunnen zijn volgens de bepalingen in de wetgeving van de landen waarvan zij onderdaan zijn of waarin zij verblijven of gedomicilieerd zijn, en die betrekking zouden hebben op de inschrijving op, de aankoop, het bezit, de conversie en de verkoop van aandelen. Beleggers dienen op te merken dat bepaalde Fondsen in hun land toestemming hebben voor verspreiding onder het publiek. Zie ook de lokale websites van Invesco en/of neemt contact op met uw lokale Invesco-kantoor om na te gaan welke Fondsen toestemming hebben voor verspreiding onder het publiek in uw land. Het desbetreffende landspecifieke supplement dat samen met dit Prospectus wordt verspreid bevat meer informatie over de landen, zoals vereist door de desbetreffende lokale wetgeving. 04 Invesco Funds, SICAV Prospectus

7 Bijlage A Beleggingsdoelstellingen en -beleid - Specifieke fondskenmerken Aandelenfondsen: Wereldwijd: Amerika: Europa: Japan: Azië: Themafondsen: Reservefondsen: Obligatiefondsen: Invesco Global Structured Equity Fund Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund Invesco Global Smaller Companies Equity Fund Invesco Global Equity Income Fund Invesco Latin American Equity Fund Invesco US Structured Equity Fund Invesco US Value Equity Fund Invesco US Equity Fund Invesco Pan European Structured Equity Fund Invesco Pan European Equity Fund Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Invesco European Growth Equity Fund Invesco Pan European Equity Income Fund Invesco Emerging Europe Equity Fund Invesco Pan European Focus Equity Fund Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Invesco Japanese Equity Advantage Fund Invesco Japanese Value Equity Fund Invesco Asia Opportunities Equity Fund Invesco Greater China Equity Fund Invesco Asia Infrastructure Fund Invesco India Equity Fund Invesco Asia Consumer Demand Fund Invesco China Focus Equity Fund Invesco Asian Focus Equity Fund Invesco Global Leisure Fund Invesco Energy Fund Invesco Asia Pacific Real Estate Securities Fund (in vereffening en gesloten voor verdere aankopen) Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Invesco Gold & Precious Metals Fund Invesco USD Reserve Fund Invesco Euro Reserve Fund Invesco Global Bond Fund Invesco European Bond Fund Invesco Absolute Return Bond Fund Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund Invesco Euro Corporate Bond Fund Invesco UK Investment Grade Bond Fund Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Invesco Global Unconstrained Bond Fund Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Invesco Euro Short Term Bond Fund Invesco Asian Bond Fund Invesco US High Yield Bond Fund Invesco Renminbi Fixed Income Fund Gemengde Fondsen: Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund Invesco Asia Balanced Fund Invesco Pan European High Income Fund Invesco Global Absolute Return Fund Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 05 Invesco Funds, SICAV Prospectus

8 2. Definities Wet van 1933 Amerikaanse wet van 1933 (gewijzigd) inzake effecten. Wet van 1940 Amerikaanse wet van 1940 (gewijzigd) inzake beleggingsvennootschappen. Wet van 2010 Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals gewijzigd of aangevuld van tijd tot tijd. Rekening Een transactierekening van de aandeelhouder, geopend bij de Hoofddistributeur door elke aandeelhouder (in het bijzonder door het invullen en indienen van het Standaardopdrachtformulier) zodat de aandeelhouder over een eigen rekeningnummer beschikt en om transacties in Invesco s wereldwijde productassortiment te vergemakkelijken. Om twijfel te vermijden, een dergelijke rekening is geen bankof effectenrekening, noch een aandelenregister en dient ook niet zo geconstrueerd te worden. Wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme De Luxemburgse wet van 12 november 2004 zoals gewijzigd door de wet van 17 juli 2008 en de wet van 27 oktober 2010 en alle implementatiemaatregelen, wetten, circulaires of standpunten (in het bijzonder gepubliceerd door de CSSF) op basis hiervan (zoals eventueel gewijzigd of aangevuld van tijd tot tijd) en/of de Ierse Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, de Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 en alle implementatiemaatregelen en wetten op basis hiervan (zoals eventueel gewijzigd of aangevuld van tijd tot tijd), waar dergelijke wetten/reglementen van toepassing zijn. Statuten Werkdag VUVV Statuten van de SICAV, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. Elke werkdag in Luxemburg, behalve als deze werkdag in Luxemburg een dag is waarop de Hoofddistributeur niet open is voor handel wegens het voorkomen van vervangende vakantiedagen na 25/26 december en/of 1 januari van elk jaar. Om twijfel te vermijden zullen, tenzij anders vastgelegd door de Bestuurders, Goede Vrijdag en 24 december van ieder jaar, of andere data zoals vastgelegd door de Bestuurders en meegedeeld aan de Aandeelhouders, geen werkdagen zijn. Voorwaardelijk uitgestelde verkoopvergoeding Verbonden entiteit (a) (b) Elke persoon of vennootschap die direct of indirect 20% of meer van de aandelen van de Beheermaatschappij in eigendom heeft of rechtstreeks of onrechtstreeks 20% of meer van de totale stemmen in de Beheermaatschappij kan uitbrengen; of elke persoon of vennootschap die beheerst wordt door een persoon die aan een van beide beschrijvingen in (a) voldoet; of (c) (d) CSSF elk lid van de groep waarvan die vennootschap deel uitmaakt, of elke bestuurder of functionaris van die vennootschap of een van haar Verbonden entiteiten zoals gedefinieerd in (a), (b) of (c). Commission de Surveillance du Secteur Financier, de toezichthoudende instantie in Luxemburg. Landspecifiek supplement Document dat verspreid kan worden in bepaalde rechtsgebieden, dat belangrijke informatie bevat over het aanbod van de Fondsen in die rechtsgebieden zoals vereist door de lokale wetgeving. Sluiting van Handel u (tijd in Ierland) op elke Werkdag of een of meer tijdstippen die door de Bestuurders kunnen worden vastgesteld en aan de Aandeelhouders worden meegedeeld. Bestuurders EU Fonds De raad van bestuur van de SICAV, elk lid ervan is een Bestuurder. Europese Unie. Een subfonds van de SICAV. Fondsidentificatienummer De SEDOL, ISIN, CUSIP of gelijkwaardige code of identificatienummer voor een Fonds, dat in het informatieblad van het Fonds en ook in andere relevante marketingdocumenten voor het betreffende Fonds wordt vermeld. Hoofddistributeur Invesco Global Asset Management Limited Invesco s wereldwijde productassortiment Deze ICBE s gedomicilieerd in Ierland of Luxemburg, aanbevolen door Invesco Group en met Invesco-fonds als benaming. Invesco Group Invesco Limited samen met zijn dochterondernemingen in volle eigendom en gerelateerde vennootschappen. Invesco internetsite Lokale websites van Invesco Relevante lokale websites van Invesco voor bepaalde landen, rechtsgebieden of regio s zoals vermeld in Deel 3.2 (Contactgegevens voor diverse landen). Distributeur van Invesco Elke relevante entiteit binnen de Invesco Group die aangeduid is door de Hoofddistributeur als lokale distributeur en/of vertegenwoordiger voor bepaalde rechtsgebieden of regio s. 06 Invesco Funds, SICAV Prospectus

9 2. Definities Alle orders voor aankoop, conversie of verkoop van aandelen, ontvangen door de distributeurs van Invesco in hun respectieve regio s worden verzonden naar de Hoofddistributeur die de gegevens zal doorsturen naar het Register- en transferkantoor. Invesco Series Omvat de in Ierland gedomicilieerde Invesco Funds Series, Invesco Funds Series 1-5 en Invesco Funds Series 6. Lokale distributeur Elke erkende intermediair buiten de Invesco Group die aangeduid is als distributeur van de Fondsen in een of meer rechtsgebieden. Belangrijke contracten Lidstaat De overeenkomsten waarnaar verwezen wordt in Deel (Overige documenten die beschikbaar zijn voor raadpleging). Elke lidstaat van de EU. De landen die contractpartijen zijn van de overeenkomst ter oprichting van de Europese Economische Ruimte anders dan de lidstaten van de EU worden als gelijkwaardig aan de lidstaten van de EU beschouwd. Samenvoeging Elke handeling zoals gedefinieerd in artikel 1(20) van de Wet van Minimale deelneming De minimale deelneming voor de verschillende aandelenklassen van toepassing op elk Fonds is het bedrag dat vermeld staat in Deel 4.1. (Types van aandelen) of elk ander bedrag dat de SICAV naar eigen goeddunken mag vaststellen. De SICAV kan volledig naar eigen keuze van tijd tot tijd (i) afstand doen van de minimale deelnemingsvereiste zoals aangeduid in het Prospectus, of (ii) overgaan tot de verplichte verkoop van een aandelenbezit met een waarde onder het bedrag dat vermeld wordt in Deel 4.1. (Types van aandelen) of elk ander bedrag dat de SICAV naar eigen goeddunken mag vaststellen. Minimumbedrag voor Initiële Aankoop OESO De minimumbedragen voor initiële aankoop voor de verschillende aandelenklassen van toepassing op elk Fonds staan vermeld in Deel 4.1. (Types van aandelen) of elk ander bedrag dat de SICAV naar eigen goeddunken mag vaststellen. Bovendien kan de SICAV volledig naar eigen keuze afstand doen van het Minimumbedrag voor Initiële Aankoop. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Verboden personen Zijn de personen die vermeld staan in Deel (Beperkingen op eigendom van aandelen). Verslagen Gecontroleerde jaarverslagen en -rekeningen en ongecontroleerde halfjaarverslagen en -rekeningen. Reservefondsen Zijn de reservefondsen die vermeld staan in Bijlage A. Vereffeningsdatum SFC Voor aankopen wordt de Vereffeningsdatum de derde Werkdag na de datum van aanvaarding van de order door de SICAV/Hoofddistributeur. Voor verkopen wordt de Vereffeningsdatum de derde Werkdag na ontvangst door de SICAV/Hoofddistributeur van de naar behoren ingevulde verkoopdocumenten. Securities and Futures Commission in Hongkong. Aandeelhouder Aandelen SICAV SID Een houder van een aandeel. Aandelen in de SICAV. Invesco Funds, SICAV, een open-end beleggingsvennootschap georganiseerd als société anonyme krachtens de Luxemburgse wetgeving en gekwalificeerd als société d investissement à capital variable (SICAV), waar ook naar verwezen wordt als Invesco Funds. Standaardopdrachtformulier (Standard Instruction Document). Zie Deel (Standaardopdrachtformulier). Distributeurs ICBE Omvat de Invesco Distributeurs en de Lokale Distributeurs zoals hierin gedefinieerd. Een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten in de zin van de ICBE-Richtlijn. ICBE-Richtlijn De EU-Richtlijn van de Raad 2009/65/EG van 13 juli 2009 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE s) zoals gewijzigd. US Person In onderhavig Prospectus, echter onderworpen aan toepasselijke wetten en wijzigingen die meegedeeld worden door de SICAV aan beleggers die aandelen aankopen en deze overdragen, heeft de term US Person de betekenis die vermeld staat in Reglement S van de Wet van 1933, zoals gewijzigd. Waarderingstijdstip BTW u (tijd in Ierland) op elke Werkdag of een of meer tijdstippen die door de Bestuurders kunnen worden vastgesteld en aan de Aandeelhouders worden meegedeeld. Belasting op de Toegevoegde Waarde, een belasting die geheven wordt op de levering van goederen of diensten en verschillende tarieven hanteert. 07 Invesco Funds, SICAV Prospectus

10 3. Adressenlijst 3.1. Algemene informatie De SICAV Invesco Funds (Registered Office) Vertigo Building - Polaris 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Beheermaatschappij Invesco Management S.A. 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg Website: Bewaarder The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxemburgs bijkantoor Vertigo Building - Polaris 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Administrateur, Registratie- en transferkantoor, Domicilieagent en Bedrijfskantoor en Betaalkantoor The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxemburgs bijkantoor Vertigo Building - Polaris 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Hoofddistributeur Invesco Global Asset Management Limited Georges Quay House 43 Townsend Street Dublin 2 Ierland Accountants PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Espace Ariane 400, route d Esch B.P L-1014 Luxemburg Beleggingsadviseurs Invesco Advisers, Inc Avenue of the Americas New York NY VS Invesco Asset Management Deutschland GmbH An der Welle 5 D Frankfurt am Main Duitsland Invesco Asset Management Limited 30 Finsbury Square London EC2A 1AG Verenigd Koninkrijk Invesco Asset Management (Japan) Limited Roppongi Hills Mori Tower 14F P.O. box 115, 10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku Tokyo , Japan Invesco Hong Kong Limited 41/F, Citibank Tower 3 Garden Road Central Hongkong Juridische Adviseur inzake Luxemburgse wetgeving Elvinger, Hoss & Prussen 2, Place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxemburg 3.2. Contactgegevens voor diverse landen * Oostenrijk Invesco Asset Management Österreich GmbH Rotenturmstrasse A-1010 Wenen Oostenrijk Telefoon: Fax: Website: Oostenrijks betaalkantoor ALIZEE Bank AG Renngasse Wenen Oostenrijk Telefoon: Fax: België, Noorwegen, Denemarken en Finland Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch The Blue Tower, 11th floor Louizalaan 326, bus 31 B-1050 Brussel België Tel.: Fax Website: Frankrijk Invesco Asset Management S.A. 18, rue de Londres Parijs Frankrijk Tel Fax / Website: 08 Invesco Funds, SICAV Prospectus

11 3. Adressenlijst Spanje, Portugal en Latijns-Amerika Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España Calle Recoletos Madrid Spanje Tel.: Fax: Website: Duitsland Duits Informatiekantoor Invesco Asset Management Deutschland GmbH An der Welle 5 D Frankfurt am Main Duitsland Tel Fax Website: Duits Betaalkantoor BNP Paribas Securities Services S.A. Branch Office Frankfurt am Main Europa Allee 12 D Frankfurt am Main Duitsland Hongkong en Macau Invesco Asset Management Asia Limited 41/F, Citibank Tower 3 Garden Road Central Hong Kong Tel Fax Website: Italië en Griekenland Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria Piazza del Duomo, 22 Galleria Pattari Milano Italië Tel Fax Website: Ierland Invesco Global Asset Management Limited George s Quay House 43 Townsend Street Dublin 2 Ierland Tel Fax Website: Nederland Invesco Asset Management SA Dutch Branch J.C. Geesinkweg AZ Amsterdam Nederland Tel Fax Website: Zweden Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial Stureplan 4c / 4th Floor Stockholm Zweden Mobiel nummer: Fax: Zwitserland Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd Stockerstrasse Zurich Zwitserland Tel Fax Website: Verenigd Koninkrijk Invesco Global Investment Funds Limited 30 Finsbury Square London EC2A 1AG Verenigd Koninkrijk Telefoon: +44 (0) Fax: +44 (0) Website: * Voor meer informatie over de lokale distributeurs van Invesco, zie internetsite van Invesco In Europa woonachtige aandeelhouders vinden tevens informatie op 09 Invesco Funds, SICAV Prospectus

12 4. De Sicav En Aandelen Ervan De SICAV biedt beleggers een keuze uit beleggingen in een of meer Fondsen zoals gedetailleerd beschreven in Bijlage A. Voor elk Fonds wordt een afzonderlijke beleggingsportefeuille gehouden. Binnen elk Fonds kunnen de aandelen worden aangeboden in verschillende klassen zoals beschreven in Deel 4.1 hieronder. Beleggers dienen op te merken dat niet alle aandelenklassen geschikt zijn voor alle beleggers en zij dienen ervoor te zorgen dat de gekozen aandelenklasse de meest geschikte is voor hen. De aankoopopbrengsten van alle aandelen in een Fonds worden belegd in een gemeenschappelijke onderliggende beleggingsportefeuille. Elk aandeel geeft bij zijn uitgifte recht op een evenredige deelneming in de activa van het Fonds waarvan het afhangt op het ogenblik van de vereffening, en op de dividenden en andere uitkeringen die voor dat Fonds of die klasse betaalbaar zijn gesteld. De aandelen verlenen geen voorkeurrecht bij de aankoop en evenmin een recht van voorkoop, en ieder heel aandeel geeft recht op één stem op alle vergaderingen van aandeelhouders, onderworpen aan de beperkingen die vervat zijn in de Statuten. Er kunnen fracties van aandelen (tot 2 decimalen, met inachtneming van Deel (Levering aan Clearstream/ Euroclear) worden uitgegeven. Alle aandelen worden op naam uitgegeven. De algemene vergadering van aandeelhouders van een aandelenklasse kan, met de eenvoudige meerderheid van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, beslissen tot het consolideren of splitsen van de aandelen van de betrokken klasse. De SICAV mag volledig naar eigen goeddunken afgedekte aandelenklassen in bepaalde Fondsen uitgeven die luiden in de belangrijkste internationale valuta s (met inbegrip van maar niet beperkt tot EUR, GBP, USD of JPY) die verschillen van de basisvaluta van het betrokken Fonds. De SICAV kan de valutablootstelling van dergelijke aandelenklassen afdekken om de invloed te verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelenklasse en de basisvaluta van het Fonds. Deze aandelenklassen krijgen in hun benaming het achtervoegsel Hgd dat voorafgegaan wordt door de betrokken afgedekte valuta. Deze aandelenklassen zijn beschikbaar zoals vermeld in Bijlage A en de kenmerken ervan staan verder beschreven in Deel 4.2. (Afgedekte aandelenklassen) Types aandelen Aandelen Beschikbare valuta Beschikbaar voor Minimumbedrag voor Initiële Aankoop * Minimumparticipatie * Minimumbedrag voor aankoop * Uitkeringsbeleid ## Instapkosten # A Basisvaluta** Alle beleggers USD NVT NVT Kapitali satie of Uitkering Maximaal 5,25% van de nettovermogenswaarde van de aandelen. B, B1 Basisvaluta** Cliënten van distributeurs of tussenpersonen die speciaal aangeduid zijn voor het verspreiden van B-aandelen. USD NVT NVT Uitslui tend kapitali satie Nihil, in plaats daarvan VUVV verschul digd C Basisvaluta** Alle beleggers USD USD NVT Kapitali satie of Uitkering Maximaal 5,25% van de nettovermogenswaarde van de aandelen. E EUR Sommige beleggers uitsluitend in bepaalde rechtsgebieden zoals hierna gedetailleerd I EUR Beleggers: (i) die op het tijdstip waarop de betrokken aankoop order wordt ontvangen, cliënten van Invesco zijn met een overeenkomst die de kostenstructuur dekt met betrekking tot de beleggingen van de belegger in dergelijke aandelen; en (ii) die institutionele beleggers zijn zoals deze van tijd tot tijd worden gedefinieerd in de richtlijnen of aanbevelingen van de CSSF. EUR 500 NVT NVT Kapitali satie of Uitkering EUR EUR EUR Uitslui tend kapitali satie Maximaal 3,0928% van de nettovermogenswaarde van de aandelen. Maximaal 5,25% van de nettovermogenswaarde van de aandelen. R Basisvaluta** Alle beleggers USD NVT NVT Kapitali satie of Uitkering NVT * Of het equivalent in een van de valuta s die vermeld staan in het Standaardopdrachtformulier of voor afgedekte aandelenklassen luidend in EUR en GBP, hetzelfde bedrag maar in de basisvaluta van de betrokken afgedekte aandelenklasse. ** Luidend in de basisvaluta, tenzij anders vermeld in Bijlage A met betrekking tot elk Fonds # Voor reservefondsen zijn er geen instapkosten. ## Meer informatie hierover vindt u in Bijlage A. 10 Invesco Funds, SICAV Prospectus

13 4. De Sicav En Aandelen Ervan A -aandelen Meer informatie vindt u in het overzicht in Deel 4.1. (Types aandelen). B - en B1 -aandelen B - en B1 -aandelen zullen beschikbaar zijn voor cliënten van distributeurs of tussenpersonen die met name aangewezen zijn voor de distributie van de B- en B1-aandelen, en alleen wat de Fondsen betreft waarvoor er met die distributeurs distributieakkoorden zijn gesloten. B - en B1 -aandelen luiden in de basisvaluta van de respectieve Fondsen. Beleggers zijn geen instapvergoeding verschuldigd bij de aankoop van B- of B1-aandelen in een Fonds. In de plaats daarvan wordt, indien dergelijke aandelen binnen 4 jaar na de aankoopdatum worden verkocht, op de verkoopopbrengsten een voorwaardelijk uitgestelde verkoopvergoeding ( VUVV ) in rekening gebracht, volgens de onderstaande tarieven: Verkoop tijdens (tijdens X jaar sinds aankoop) Toepasselijk tarief van VUVV 1 ste jaar 4% 2 de jaar 3% 3 de jaar 2% 4 de jaar 1% Na het einde van 4 de jaar Geen De VUVV wordt berekend op een bedrag dat lager ligt dan (i) de huidige marktwaarde (op basis van de nettovermogenswaarde per aandeel op datum van verkoop) of (ii) de aankoopkosten van de B- en B1-aandelen die verkocht worden. Dienovereenkomstig wordt er geen VUVV aangerekend op een stijging van de marktwaarde boven de initiële aankoopkosten. Bij het bepalen of er een VUVV wordt toegepast op de verkoopopbrengsten wordt er bij de berekening uitgegaan van de laagst mogelijke verkoopopbrengsten. Derhalve wordt ervan uitgegaan dat de eerste verkoop van B- en B1-aandelen betrekking heeft op B- en B1-aandelen die voor meer dan vier jaar zijn gehouden en vervolgens van B- en B1-aandelen die het langst zijn gehouden tijdens de periode van vier jaar. De opbrengsten van de VUVV gaan naar de Hoofddistributeur en/ of andere partij en worden geheel of gedeeltelijk gebruikt voor betaling van kosten inzake distributeur-gerelateerde diensten voor de Fondsen op het vlak van verkoop, promotie en marketing van B- en B1-aandelen van de Fondsen (inclusief betalingen aan brokers voor hun diensten in verband met de verspreiding van B- en B1-aandelen) en het verstrekken van diensten aan aandeelhouders door verkoop- en marketingmedewerkers van de Hoofddistributeur. B-aandelen zijn onderworpen aan een jaarlijkse distributievergoeding die maximaal 1,00% bedraagt en dagelijks berekend wordt op een tarief voor het betrokken Fonds zoals vermeld in dit Deel op basis van de nettovermogenswaarde van die aandelen van dat Fonds op elke werkdag. Deze vergoeding wordt maandelijks uit de activa van het betrokken Fonds betaald aan de Hoofddistributeur en/of andere partij die de distributievergoeding geheel of gedeeltelijk betaalt aan de instanties die betrokken zijn bij de distributie van de B-aandelen. De VUVV gecombineerd met de distributievergoeding (in het geval van B-aandelen) dient ter financiering van de distributie van B- en B1-aandelen aan beleggers in bepaalde Fondsen via de Hoofddistributeur en geautoriseerde brokers zonder dat er instapkosten worden geheven op het tijdstip van de aankoop. C -aandelen Voor C -aandelen worden lagere jaarlijkse beheerskosten in rekening gebracht dan voor de A -aandelen. E -aandelen E -aandelen luiden in euro en geven aanleiding tot hogere jaarlijkse beheerskosten en tot lagere instapkosten dan A - aandelen. I -aandelen I -aandelen luiden in euro en geven geen aanleiding tot beheervergoedingen. De vergoedingen voor de dienstverleners bedragen maximaal 0,20% voor aandelenfondsen en 0,10% voor obligatiefondsen en gemengde fondsen en de bewaarvergoeding is maximaal 0,20%. Zoals gedetailleerd in Deel 4.1. (Types aandelen), I -aandelen zijn beschikbaar voor bepaalde categorieën van beleggers. R -aandelen R-aandelen zijn onderworpen aan een jaarlijkse distributievergoeding die maximaal 0,70% bedraagt en dagelijks berekend wordt op een tarief voor het betrokken Fonds zoals vermeld in Bijlage A op basis van de nettovermogenswaarde van die aandelen van dat fonds op elke werkdag. Deze vergoeding wordt maandelijks uit de activa van het betrokken fonds betaald aan de Hoofddistributeur en/of andere partij die de distributievergoeding geheel of gedeeltelijk betaalt aan de instanties die betrokken zijn bij de distributie van de R-aandelen Afgedekte aandelenklassen De SICAV mag naar eigen goeddunken aandelenklassen met valuta-afdekking uitgeven. Voor deze aandelenklassen kan de SICAV de valuta-blootstelling van aandelenklassen die luiden in een andere valuta dan de basisvaluta van het betrokken Fonds afdekken, teneinde de invloed van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelenklasse en de basisvaluta te beperken. Aangezien dit soort van afdekking van buitenlandse valuta s gebruikt wordt ten behoeve van een bepaalde klasse van aandelen, zijn de kosten en resulterende winsten of verliezen van de afgedekte transactie uitsluitend voor rekening van die aandelenklasse. Beleggers dienen op te merken dat de uitsluitende bijkomende kosten die voortvloeien uit deze afdekking de transactiekosten zijn in verband met de instrumenten en contracten die gebruikt worden om de afdekking te implementeren. De kosten en de resulterende winsten of verliezen voor de afdekkingstransactie worden toegerekend aan de betrokken aandelenklasse na aftrek van alle andere kosten en vergoedingen, die berekend en afgetrokken worden van de niet-afgedekte waarde van de betrokken aandelenklasse. Dienovereenkomstig worden deze kosten en de resulterende winsten en verliezen weerspiegeld in de nettovermogenswaarde per aandeel voor aandelen van die aandelenklasse. De SICAV kan de valuta-afdekking toepassen door middel van financiële derivaten die toegelaten zijn overeenkomstig Deel 7. (Beleggingsbeperkingen). Momenteel is de SICAV voornemens de valuta-afdekking toe te passen door gebruik van valutatermijncontracten. De SICAV zal afdekking beperken tot de mate van valuta-blootstelling van de afgedekte aandelenklasse. Alhoewel het gebruik van dergelijke technieken en instrumenten voor een afgedekte aandelenklasse over het algemeen geen hefboomeffect met zich meebrengt, kan de waarde van deze instrumenten stijgen tot 105% van de nettovermogenswaarde die toegerekend kan worden aan de betrokken afgedekte 11 Invesco Funds, SICAV Prospectus

14 4. De Sicav En Aandelen Ervan aandelenklasse. De SICAV zal afgedekte posities maandelijks controleren om te garanderen dat ze het toegestane niveau niet overschrijden. Posities die wezenlijk meer bedragen dan 100% van de nettovermogenswaarde van de betreffende afgedekte aandelen klasse zullen niet van maand tot maand worden overgedragen. De kosten en de winsten/verliezen van de afdekkingstransacties komen alleen voor rekening van de betreffende afgedekte aandelenklasse. De valuta waarin de aandelenklasse luidt en de valuta-afdekking zijn de enige verschillen tussen deze aandelenklassen en de bestaande A -aandelen, C -aandelen, E -aandelen, I -aandelen en R -aandelen in de Fondsen die afgedekte aandelenklassen aanbieden. Dienovereenkomstig zijn alle verwijzingen in het Prospectus en in Bijlage A naar A -aandelen, C -aandelen, E - aandelen, I -aandelen en R -aandelen ook van toepassing op hun respectieve afgedekte aandelenklassen. Voor de aandelenklassen die in een andere valuta luiden dan de basisvaluta dienen beleggers op te merken dat er geen garantie is dat de blootstelling van de valuta waarin de aandelen luiden volledig afgedekt kan worden tegenover de basisvaluta van het betrokken Fonds. Beleggers dienen tevens op te merken dat de succesvolle implementatie van de strategie het voordeel voor de aandeelhouders in de betreffende aandelenklasse of waardedaling van de aandelenklasse-valuta tegenover de basisvaluta van het betreffende fonds aanzienlijk kan beperken. Bovendien dienen beleggers op te merken dat indien zij betaling van verkoopopbrengsten in een andere valuta vragen dan de valuta waarin de aandelen luiden, de blootstelling van die valuta ten opzichte van de valuta waarin de aandelen luiden niet wordt afgedekt Kosten voor beleggers Instapkosten De Hoofddistributeur mag naar eigen goeddunken bij aankoop van aandelen in een Fonds instapkosten aanrekenen aan beleggers, die tenzij anders meegedeeld is, niet meer bedraagt dan een percentage van de nettovermogenswaarde van de aandelen zoals vermeld in Deel 4.1. (Types aandelen), waaruit de Hoofddistributeur de vergoedingen van de distributeurs zal betalen. De Hoofddistributeur of de distributeurs van Invesco mogen de instapkosten geheel of gedeeltelijk opnieuw toewijzen aan erkende tussenpersonen of andere personen zoals de Hoofddistributeur en/of de distributeurs van Invesco naar eigen goeddunken mogen vaststellen. Er zijn geen instapkosten verschuldigd op aandelen die uitgegeven zijn in de reservefondsen. Voorwaardelijk uitgestelde verkoopvergoeding (VUVV) Uitsluitend voor B en B1-aandelen zoals vermeld in Deel 4.1. (Types aandelen) onder de titel B- en B1-aandelen. Verkoopkost Er is geen verkoopkost verschuldigd. Conversiekosten Behalve voor conversie naar een Reservefonds waarvoor geen conversiekosten in rekening worden gebracht, is voor het converteren van aandelen van een Fonds naar een ander fonds van het wereldwijde productassortiment van Invesco normaal gesproken een betaling verschuldigd van maximaal 1% van de waarde van de om te zetten aandelen. In het geval van beleggers die initieel belegden in een Fonds (waar geen instapkosten zijn verschuldigd) en die vervolgens naar een fonds converteren waarvoor instapkosten verschuldigd zijn, is deze conversie onderworpen aan instapkosten die gelden voor het fonds waarin de belegging is omgezet en deze dienen betaald te worden aan de Hoofddistributeur. Voor meer informatie over conversie, zie Deel 5.2. (Conversie). In bepaalde rechtsgebieden waar aankopen, verkopen en conversie via een tussenpersoon of via een bank gebeuren, kunnen er bijkomende kosten en vergoedingen worden aangerekend aan beleggers door die tussenpersoon, agent of bank. Dergelijke vergoedingen en kosten vallen niet toe aan de SICAV Uitkeringsbeleid Het verschil tussen Kapitalisatie-aandelenklassen, Uitkeringsaandelenklassen en Aandelenklassen met vaste uitkering ligt in het uiteenlopende uitkeringsbeleid Kapitalisatieaandelen Houders van Kapitalisatieaandelen ontvangen geen uitkeringen. In plaats daarvan zullen de inkomsten die aan hen verschuldigd zijn, worden gekapitaliseerd om de waarde van de Kapitalisatieaandelen te verhogen. Voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden kan de SICAV een inkomstenegalisatieberekening uitvoeren teneinde zeker te stellen dat het uit de beleggingen afkomstige inkomstenpeil niet wordt beïnvloed door de aankoop, conversie of verkoop van Aandelen tijdens de betrokken boekhoudperiode Uitkeringsaandelen De SICAV heeft de intentie om alle beschikbare inkomsten uit te keren die zijn toe te rekenen aan de Uitkeringsaandelen van het Fonds en een egalisatierekening voor die Aandelen bij te houden om verwatering van de uitkeerbare inkomsten te voorkomen. Bepaalde aandelenklassen van bepaalde Fondsen, zoals vermeld in Deel (Aandelen met vaste uitkering) betalen vaste uitkeringen. De betaling van dergelijke uitkeringen kan, naast de uitkering van de beschikbare inkomsten, leiden tot de uitkering van een deel van het kapitaal dat toe te rekenen is aan de relevante aandelenklasse. De frequentie van de uitkering voor de betreffende fondsen of aandelenklassen is jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks. Tenzij de beleggers anderszins verkiezen in rechtsgebieden waar dit mogelijk is, zullen alle uitkeringen worden toegepast bij de aankoop van verdere Uitkeringsaandelen van de betreffende aandelenklasse. Om twijfel te vermijden mag het aantal van de betreffende Uitkeringsaandelen naar boven of beneden worden afgerond tot 2 decimalen krachtens Deel (Levering aan Clearstream/Euroclear). Er worden geen uitkeringen gedaan aan een aandeelhouder als deze de documenten nog niet heeft verstrekt die vereist worden door de SICAV/Hoofddistributeur teneinde te voldoen aan de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme Aandelen met vaste uitkering De SICAV heeft naar eigen goeddunken het recht om valutaaandelenklassen uit te geven met een vaste uitkering. Momenteel bieden bepaalde Fondsen dergelijke aandelenklassen met vaste uitkering aan zoals vermeld in Bijlage A. Voor deze aandelenklassen is de SICAV voornemens om dividenden van een vaste opbrengst uit te keren. De Beleggingsadviseur zal de toepasselijke opbrengst berekenen uitgaande van de effecten in de portefeuille en deze opbrengst 12 Invesco Funds, SICAV Prospectus

15 4. De Sicav En Aandelen Ervan zal dan gebruikt worden om het uitkeringsbedrag op maandelijkse basis te berekenen. De beleggers dienen op te merken dat hoewel de opbrengst vast zal zijn, de uitkering van maand tot maand kan verschillen. De opbrengst zal minimaal op jaarlijkse basis teruggezet worden, rekening houdend met de dan geldende marktomstandigheden. In extreme marktomstandigheden kan dit naar keuze van de SICAV frequenter gebeuren. Aangezien het genereren van inkomsten een grotere prioriteit heeft dan kapitaalgroei in de context van de Aandelenklassen met vaste uitkering, kan een deel van of kunnen alle vergoedingen en kosten die verschuldigd zijn door en toe te rekenen zijn aan de Aandelenklassen met vaste uitkering, samen met diverse kosten die vermeld staan in Deel 9.3. (en en Kosten van de SICAV) onder de titel Overige Kosten indien nodig betaald worden met het kapitaal van deze Aandelenklassen om ervoor te zorgen dat er voldoende inkomsten zijn om de betalingen van de vaste uitkeringen te voldoen. Als er een verandering is in dit beleid, zal er voorafgaande goedkeuring van de SFC gezocht worden en zullen betrokken Aandeelhouders ten minste één maand van te voren hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Beleggers worden erop gewezen dat het aldus ten laste van het kapitaal brengen van kosten en vergoedingen zal leiden tot kapitaalerosie en daardoor de toekomstige kapitaalgroei voor deze Aandelenklassen zal beperken, en dit brengt de waarschijnlijkheid met zich mee dat de waarde van toekomstige rendementen minder groot zal zijn. Beleggers moeten er ook nota van nemen dat de betaling van vergoedingen en kosten uit kapitaal een teruggave of opname weergeeft van een deel van het bedrag dat ze oorspronkelijk belegd hadden, of van alle waardestijging die toe te schrijven is aan de oorspronkelijke belegging. Een dergelijke betaling van vergoedingen en kosten kan de nettovermogenswaarde per Aandeel van de betrokken Aandelenklasse met vaste uitkering verminderen, onmiddellijk na de maandelijkse uitkeringsdatum. In deze omstandigheden moeten uitkeringen die voor deze Aandelenklassen verricht zijn tijdens de looptijd van het Fonds door de beleggers begrepen worden als een vorm van terugbetaling van kapitaal. Informatie over de vergoedingen die ten laste van het kapitaal worden gebracht om het inkomstenniveau dat wordt betaald aan en/of beschikbaar is voor de Aandeelhouders van de Aandelenklassen met vaste uitkering te beheren wordt vermeld in de jaarverslagen. In extreme marktomstandigheden kan de opbrengst met betrekking tot de Aandelenklassen met vaste uitkering worden teruggezet naar keuze van de SICAV om ervoor te zorgen dat uitkeringen niet worden betaald tenzij zij zijn gedekt door inkomsten uit onderliggende beleggingen. De relevante vergoedingen en kosten betaald uit kapitaal (indien voorkomend), zijn op aanvraag beschikbaar bij de distributeur en de vertegenwoordiger in Hongkong, en op de site van Invesco ( Niet-HK-aandeelhouders kunnen dergelijke informatie op verzoek verkrijgen bij de Hoofddistributeur. De opbrengst en relevante inkomsten worden berekend op basis van een jaarlijkse berekeningsperiode. Hoewel de totale vaste uitkering die verschuldigd is met betrekking tot een Aandelenklasse met vaste uitkering in een bepaalde maand hoger kan liggen dan de werkelijke inkomsten die aan deze Aandelenklasse voor de betrokken maand zijn toe te rekenen, zullen er geen uitkeringen worden verricht uit het kapitaal wat de jaarlijkse berekeningsperiode betreft. Voor Aandelenklassen waarvoor het bedrag van de periodieke uitkering variabel is, worden vergoedingen en kosten betaald met de beschikbare inkomsten, waarbij de opbrengst verminderd wordt, maar gestreefd wordt naar kapitaalbehoud. Het minimumbedrag voor initiële aankoop en de minimale participatie van Aandelenklassen met vaste uitkering zijn dezelfde als voor de niet-afgedekte Aandelenklasse waaraan zij gerelateerd zijn Niet-geclaimde uitkeringen Elke betaling van een uitkering die zes jaar na datum van de oorspronkelijke betaling niet is geclaimd, wordt verbeurd verklaard en komt toe aan het kapitaal van het betreffende Fonds. Daarna hebben noch de aandeelhouder, noch zijn erfgenamen recht op de betaling van de uitkering Uitkeringsdatums Als de uitkeringsdatum niet op een werkdag valt, wordt de uitkering gedaan op de eerst beschikbare werkdag Herbelegging van uitkeringen Alle uitkeringen onder USD 50 (of het equivalent hiervan) in waarde worden automatisch aangewend voor de aankoop van verdere aandelen van dezelfde klasse. Indien aandeelhouders hun aandelen via Clearstram (hiervoor Cedel) of Euroclear houden, is een herbelegging van de uitkeringen niet mogelijk en worden de (eventuele) uitkeringen aan de beleggers uitbetaald ongeacht de waarde ervan. 13 Invesco Funds, SICAV Prospectus

16 5. Handelsinformatie Aanvragen voor aankoop, conversie, overdracht of verkoop kunnen op elke werkdag worden ingediend bij de Hoofddistributeur in Dublin, bij de betreffende distributeurs van Invesco of rechtstreeks bij de SICAV in Luxemburg. Aanvragen voor aankoop, conversie, overdracht of verkoop mogen ook worden ingediend via een lokale distributeur of andere lokale tussenpersonen in bepaalde rechtsgebieden. Aanvragen via Invesco distributeurs of lokale distributeurs kunnen onderworpen zijn aan bijkomende eisen of procedures krachtens de geldende wetgeving. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met het desbetreffende lokale Invesco kantoor in uw regio. Bovendien bevat elk landspecifiek supplement ook relevante informatie. De Hoofddistributeur zal op zijn beurt de gegevens van deze aanvragen en van de aanvragen die de Hoofddistributeur in Dublin rechtstreeks ontvangt doorsturen naar het Register- en transferkantoor in Luxemburg met het oog op de aankoop, conversie, overdracht of verkoop van Aandelen. Aankopen die vóór de sluiting van de handel worden ontvangen, zullen, indien ze worden geaccepteerd, verwerkt worden op basis van de nettovermogenswaarde per Aandeel van de betrokken categorie zoals berekend op het eerstvolgende Waarderingstijdstip. Aanvragen die na de sluiting van de handel worden ontvangen, zullen, indien ze worden aanvaard, worden verwerkt op het Waarderingstijdstip na de volgende sluiting van de handel. Aanvragen die op een verhandelingsplaats worden aanvaard op een dag die geen werkdag is, zullen, indien aanvaard, worden behandeld op de volgende werkdag Aankopen Standaardopdrachtformulier (Standard Instruction Document) Voordat beleggers een initiële order voor aankoop kunnen plaatsen, dienen zij een rekening te openen bij de Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor. Dit gebeurt door het invullen en het indienen van het Standaardopdrachtformulier bij de Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor. Aanvragers dienen het originele Standaardopdrachtformulier te verstrekken en de relevante documentatie die vereist is volgens de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme en aanvragers uit de EU dienen documentatie te verstrekken die vereist is volgens de Europese richtlijn op belastingheffing op spaargelden. Voor meer informatie over deze richtlijn, lees ook Deel 11 (Belastingen) en voor meer informatie over de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme, zie Deel (Voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme). Aanvragers worden verzocht alle relevante vakjes van het Standaardopdrachtformulier in te vullen, met inbegrip van alle toepasselijke verklaringen en beschermingen voor de klant. Verder kan een aanvrager een agent of een vertegenwoordiger ertoe machtigen, transacties voor zijn rekening en in zijn naam uit te voeren. Aanvragers worden erop attent gemaakt dat indien niet alle relevante vakjes van het Standaardopdrachtformulier volledig ingevuld zijn, dit ertoe kan leiden dat de Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor de aanvraag weigert. Indien de belegger het oorspronkelijke Standaardopdrachtformulier en de vereiste ondersteunende documenten niet verstrekt of weigert te verstrekken, wordt de aanvraag niet aanvaard. De mogelijkheid bestaat dan ook dat transacties worden uitgesteld of verworpen tot alle vereiste documentatie ontvangen is, naar keuze van de Hoofddistributeur en/of het Register- en transferkantoor. De Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor behouden zich het recht voor te allen tijde tijdens de relatie met een belegger of aandeelhouder, de uitvoering van de aanvragen voor aankoop, conversie, overdracht of verkoop geheel of gedeeltelijk op te schorten en de belegger of aandeelhouder te verzoeken om bijkomende informatie en documentatie teneinde te voldoen aan de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme Orders voor aankoop van aandelen Bij aanvaarding van hun eerste aanvraag ontvangen de aanvragers een aandeelhoudersrekeningnummer. Dit aandeelhoudersrekeningnummer dient de aandeelhouder bij alle toekomstige transacties met de SICAV te gebruiken. Wijzigingen van de persoonsgegevens van de aandeelhouder of verlies van het aandeelhoudersrekeningnummer dienen onmiddellijk schriftelijk (met uitsluiting van ) te worden gemeld aan de Hoofddistributeur en de SICAV. In dergelijke omstandigheden zal de aandeelhouder verzocht worden de door de Hoofddistributeur en/of de SICAV vereiste documenten te verstrekken op basis waarvan zij de wijzigingen aan de persoonsgegevens van de aandeelhouder of claims met betrekking tot het verlies van het aandeelhoudersrekeningnummer kunnen valideren. De Hoofddistributeur en/of de SICAV behouden zich het recht voor een door een officiële instantie of andere aanvaarde partij gecertificeerde waarborg en/of verificatie te vereisen alvorens instructies te aanvaarden. Als de rekening eenmaal is geopend en de initiële aanvraag voor aankoop van aandelen door de Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor is aanvaard, kunnen de navolgende aanvragen voor aandelen per fax, telefonisch of schriftelijk worden gedaan. Het begrip schriftelijk in verband met de aankoop van Aandelen omvat orders die via SWIFT of een andere elektronische weg (met uitsluiting van ) zijn ingediend in overeenstemming met de instructies van de beleggers. De Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor behouden zich het recht voor navolgende aankopen uitsluitend te aanvaarden na ontvangst van betaling voor de aankoopaanvraag. Aanvragen moeten de volgende gegevens bevatten: De volledige naam van het Fonds en de aandelenklasse waarin de aanvrager wenst te beleggen; Het in contanten te beleggen bedrag of het gevraagd aantal aandelen voor elke aandelenklasse; De valuta( s) van betaling; De naam en het aandeelhoudersrekeningnummer (indien beschikbaar) van de cliënt en alle informatie die de Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor kunnen eisen teneinde te voldoen aan de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Indien mogelijk dienen de aanvragers ook het Fondsidentificatienummer te vermelden. Beleggers dienen het Minimumbedrag voor Initiële Aankoop voor elke aandelenklasse te vermelden zoals gestipuleerd in Deel 4.1. (Types aandelen). Beleggers worden erop gewezen dat tot de ontvangst en goedkeuring door de Hoofddistributeur en/of Register- en 14 Invesco Funds, SICAV Prospectus

17 5. Handelsinformatie transferkantoor van de controledocumenten in het kader van de wetten en voorschriften tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme afgerond is, alle transacties verworpen of uitgesteld kunnen worden Betaling van aankopen De betaling van de aankopen moet gebeuren door middel van beschikbare gelden die ontvangen worden door de SICAV/ de Hoofddistributeur op de Vereffeningsdatum. Betaling moet gebeuren via een elektronische overschrijving (zie het Standaardopdrachtformulier voor meer bijzonderheden). In geval van laattijdige betaling kan de SICAV/Hoofddistributeur ofwel de aankoop annuleren, ofwel rente in rekening brengen tegen de geldende rentevoet voor overdisponeringen in de betrokken munt, te rekenen vanaf de datum waarop de SICAV/ Hoofddistributeur de aanvraag heeft aanvaard. In ieder geval moeten de beleggers en aandeelhouders (of, wanneer het om elektronische overschrijvingen gaat, hun bank) de volgende informatie verstrekken bij hun betaling: de naam van de aanvrager, het Invesco aandeelhoudersrekeningnummer (in voorkomend geval), het transactienummer (in voorkomend geval) en de naam van het/de betrokken Fonds(en) waarin de belegging werd verricht. De SICAV/Hoofddistributeur behoudt zich het recht voor, contanten te weigeren bij gebrek aan voldoende inlichtingen daaromtrent. Aanvragers en aandeelhouders dienen er nota van te nemen dat onvolledige aanvragen om aankoop en aanvragen die niet op de vervaldag vereffend zijn, door de Hoofddistributeur of de SICAV geannuleerd kunnen worden en dat alle annuleringskosten in rekening zullen worden gebracht aan de aanvrager/ aandeelhouder. Kopers dienen aan de Hoofddistributeur geen geld over te maken voor de betaling van de eerste aankopen voordat het originele Standaardopdrachtformulier en de relevante documenten conform de wetten en voorschriften tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme zijn aanvaard door de Hoofddistributeur en/of het Register- en transferkantoor. De SICAV/de Hoofddistributeur zal geen gelden vrijmaken die door een aanvrager zijn overgemaakt als het Standaardopdrachtformulier niet volledig is ingevuld en de SICAV/ de Hoofddistributeur de documenten niet heeft ontvangen die vereist zijn om te voldoen aan de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme Beperkingen op eigendom van aandelen De SICAV kan het eigendom van aandelen door een persoon, bedrijf of instelling beperken of verhinderen indien het aandelenbezit door dergelijke persoon in strijd is met de Luxemburgse of buitenlandse wetten of voorschriften of indien dergelijk aandelenbezit nadelig is voor de SICAV of de meerderheid van haar aandeelhouders. Meer in het bijzonder zal de SICAV de bevoegdheid hebben om beperkingen op te leggen die volgens haar noodzakelijk zijn om te waarborgen dat er geen aandelen in de SICAV worden verworven of rechtstreeks of ten gunste van personen gehouden worden in omstandigheden die (zij het direct of indirect van invloed op die persoon/personen en alleen of in combinatie met andere perso(o)n(en) of onder andere omstandigheden die volgens de Bestuurders relevant zijn) naar mening van de Bestuurders zouden kunnen leiden tot een belastingplicht of een ander financieel nadeel voor de SICAV die de SICAV anders niet te lijden zou hebben, of die tot gevolg zou hebben dat de SICAV krachtens de Wet van 1940 geregistreerd zou moeten worden (naar dergelijke personen, bedrijven of instellingen die vastgesteld worden door de Bestuurders wordt hierna verwezen als naar Verboden Personen ). In het bijzonder dienen alle beleggers er nota van te nemen dat US Persons geen aandelen in eigendom mogen houden. De Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor behouden zich het recht voor om door een US Person ingediende aanvragen voor aankoop van aandelen te weigeren. Aandeelhouders dienen tevens de Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor onmiddellijk te informeren indien zij een US Person worden en de Hoofddistributeur mag naar eigen goeddunken de aandelen verkopen of op andere wijze verkopen door ze over te dragen aan een persoon die geen US Person is Conversies Elke aandeelhouder mag de conversie van aandelen aanvragen van een Fonds of aandelenklasse naar een ander fonds of aandelenklasse van het Wereldwijde Productassortiment (uitsluitend de SICAV en de Invesco-series). Deze aanvraag om conversie wordt verwerkt als een verkoop van aandelen en een gelijktijdige aankoop van aandelen. Dienovereenkomstig dient elke aandeelhouder die een dergelijke conversie aanvraagt, de procedures te vervullen voor verkoop en aankoop en ook te voldoen aan alle andere eisen, met name op het vlak van de beleggerskwalificaties, minimumbelegging en participatielimieten die voor elk betrokken fonds of aandelenklasse gelden. De voorwaarden voor de Fondsen staan vermeld in Deel 4.1. (Types aandelen). Aandeelhouders worden erop gewezen dat alle transacties worden geweigerd of uitgesteld totdat de controledocumenten zijn ontvangen. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan de SICAV/ de Hoofddistributeur naar eigen goeddunken de aandelen van een aandeelhouder converteren van een klasse naar een andere klasse indien de waarde van de beleggingen van een aandeelhouder onder de drempel van de Minimale deelneming valt zoals vermeld in Deel 4.1. (Types aandelen) voor de desbetreffende klasse. Na aanvaarding van de instructie door de SICAV/het Hoofdverkooopkantoor wordt het aantal aandelen dat toegewezen is in het fonds/de fondsen waarin de aandeelhouder alle of een deel van zijn bestaande aandelenparticipaties wil converteren, vastgesteld op basis van de respectieve nettovermogenswaarde van de betrokken aandelen, waarbij rekening gehouden wordt met de conversiekosten (in voorkomend geval) en een eventuele valuta-conversiefactor (indien van toepassing) Verkopen Orders voor verkoop van aandelen Aanvragen voor verkoop van aandelen kunnen ingediend worden per fax, telefoon, schriftelijk of via instructies van de aandeelhouder op het Standaardopdrachtformulier. De term schriftelijk in verband met verkooporders omvat ook orders die ingediend zijn via SWIFT of andere elektronische middelen (met uitzondering van ) in overeenstemming met de instructies aan de Aandeelhouder. Aandeelhouders die in hun Standaardopdrachtformulier niet aangeven verkoopopbrengsten te ontvangen via elektronische overschrijving wordt gevraagd een ondertekende, originele verkoopaanvraag in te dienen teneinde de verkoopopbrengsten vrij te maken. Aanvragen voor verkoop van aandelen worden uitsluitend aanvaard voor aandelen die volledig betaald zijn op de sluiting van de handel op de voorgestelde datum van verkoop. Aandeelhouders worden erop gewezen dat alle transacties worden geweigerd of uitgesteld totdat de controledocumenten die vereist zijn overeenkomstig de wetten en voorschriften tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme, zijn ontvangen. 15 Invesco Funds, SICAV Prospectus

18 5. Handelsinformatie De Aandeelhouders kunnen hun aandelenbezit in een Fonds geheel of gedeeltelijk verkopen. Indien een dergelijk verzoek een aandelenbezit zou doen dalen tot onder de Minimale deelneming voor de betrokken Aandelenklasse, kan dit verzoek, naar eigen keuze van de SICAV, behandeld worden als een verzoek om het aandelenbezit om te zetten in Aandelen van een klasse met een lagere Minimale deelneming. De aanvragen tot verkoop moeten de volgende gegevens bevatten: De volledige naam van het Fonds en de klasse van de aandelen die de aandeelhouder wenst te verkopen; Het bedrag in contanten of het aantal aandelen dat verkocht moet worden voor elke aandelenklasse; De valuta( s) van betaling; De naam en het aandeelhoudersrekeningnummer van de cliënt evenals de code van de agent (indien van toepassing). Indien niet eerder verstrekt, een Non-US Person verklaring, waarnaar verwezen wordt in het Standaardopdrachtformulier; en, Alle informatie die de Hoofddistributeur en/of het Registeren Transferkantoor kunnen eisen teneinde te voldoen aan de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Indien mogelijk dienen de aandeelhouders ook het Fondsidentificatienummer te vermelden. Voor verkooporders van 5% of meer van de waarde van het totale aantal aandelen in omloop van een bepaald fonds kan de SICAV (met de instemming van de aandeelhouder en mits de externe accountants een waarderingsverslag afgeven), om aan de aanvraag om verkoop gevolg te geven, overgaan tot de uitkering van de onderliggende beleggingen, ter waarde van de aandelen van de aandeelhouder in het betrokken fonds/de betrokken fondsen, in plaats van contanten, op voorwaarde dat deze uitkering de belangen van de resterende aandeelhouders niet schaadt. In zulke gevallen heeft de aandeelhouder het recht, aan de SICAV te vragen om dergelijke onderliggende beleggingen voor zijn rekening te verkopen (het door de aandeelhouder als gevolg van een dergelijke verkoop ontvangen bedrag luidt na aftrek van alle verkoopkosten) Mogelijke verkoopbeperkingen (I) De SICAV kan het totale aantal aandelen dat binnen een fonds tijdens een werkdag mag worden verkocht, beperken tot 10% van de nettovermogenswaarde van een Fonds. De beperking zal pro rata worden toegepast op alle Aandeelhouders in het betrokken Fonds die om verkoop verzocht hebben op of per die werkdag, opdat de verhouding van elke verkochte deelneming voor al die aandeelhouders gelijk zou zijn. Alle aandelen die wegens die beperking op een bepaalde werkdag niet werden verkocht, zullen op de volgende werkdag voor dat bedoelde Fonds worden verkocht. (II) Aandeelhouders kunnen verkoop aanvragen voor alle of een deel van hun aandelen van een klasse. Indien de SICAV echter een aanvraag tot verkoop van aandelen ontvangt in verband met: (i) deel van een participatie die bestaat uit aandelen met een waarde van minder dan USD of het equivalent hiervan of (ii) indien na verkoop de houder aandelen houdt met een waarde die lager is dan de huidige minimale deelneming of minder dan USD 100 of het equivalent hiervan, mag de SICAV deze aanvraag behandelen als een verzoek tot verkoop van de volledige participatie van de aandeelhouder Verplichte verkopen Voor verplichte verkopen in het kader van de ontbinding/ vereffening van een klasse of fonds verwijzen wij naar Deel (Vereffening en Samenvoeging). Indien de SICAV op eender welk tijdstip vaststelt dat aandelen gehouden worden door een Verboden Persoon, ofwel alleen, of samen met een andere persoon en de Verboden Persoon niet de instructie opvolgt van de SICAV om zijn aandelen te verkopen en de SICAV het bewijs levert van deze verkoop binnen 30 dagen na de instructie van de SICAV, kan de SICAV naar eigen goeddunken dergelijke aandelen verplicht laten verkopen tegen hun verkoopprijzen in overeenstemming met artikel 10 van de Statuten Betaling van verkopen De betaling voor verkopen gebeurt normaliter via een elektronische overschrijving op de Vereffeningsdatum na ontvangst door de SICAV/Hoofddistributeur van de volledige verkoopdocumenten. De vereffening van verkoopaanvragen mag niet langer dan 10 werkdagen in beslag nemen nadat de SICAV of de Hoofddistributeur alle vereiste documentatie heeft ontvangen. Indien vereist door eerdere, originele schriftelijke instructies mag de SICAV/de Hoofddistributeur de betaling uitvoeren per cheque die verzonden wordt naar het officiële adres van de aandeelhouder (op zijn/haar risico). Er worden geen verkoopopbrengsten betaald aan een aandeelhouder als deze de documenten nog niet heeft verstrekt, die vereist worden door de SICAV/Hoofddistributeur teneinde te voldoen aan de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme Overige belangrijke handelsinformatie Market timing De SICAV behoudt zich het recht voor aankopen te beperken of te weigeren van beleggers die de SICAV als market timers beschouwt. De SICAV staat niet bewust beleggingen toe die verband houden met market timing, aangezien dergelijke praktijken de belangen van alle aandeelhouders die zich niet met market timing bezighouden, kunnen schaden, met negatieve gevolgen voor de performance van de Fondsen en het rendement. In het algemeen heeft market timing betrekking op het beleggingsgedrag van afzonderlijk personen of een groep personen die aandelen of andere effecten kopen, verkopen of converteren op basis van vooraf bepaalde marktindicatoren. Tot de market timers worden ook gerekend afzonderlijke personen of groepen personen, wier effectentransacties kennelijk een patroon van timing volgen of zich kenmerken door veelvuldige of omvangrijke conversies. De SICAV kan derhalve aandelen die in gemeenschappelijk bezit zijn of waar gemeenschappelijk zeggenschap over wordt uitgeoefend, bij elkaar nemen teneinde vast te stellen of een afzonderlijke persoon of groep personen geacht kan worden betrokken te zijn bij market-timingpraktijken. Gemeenschappelijk bezit of gemeenschappelijke zeggenschap houdt zonder beperking in juridische en economische eigendom en betrekkingen als vertegenwoordiger of nominee uit hoofde waarvan een vertegenwoordiger of nominee de zeggenschap krijgt over aandelen waarvan de juridische of economische eigendom bij anderen berust. 16 Invesco Funds, SICAV Prospectus

19 5. Handelsinformatie De SICAV behoudt zich dienovereenkomstig het recht voor om 1) aanvragen voor de conversie van aandelen door beleggers die de SICAV als market timers beschouwt, af te wijzen of 2) de aankoop door aandeelhouders die de SICAV als market timers beschouwt te beperken of te weigeren Transacties met meerdere valuta s Verrichtingen mogen gebeuren in elke munt die in het Standaardopdrachtformulier is vermeld en de transactie wordt in dezelfde munt vereffend Wisselkoersen Wat de munten betreft die vermeld staan op het Standaardopdrachtformulier kan de SICAV/Hoofddistributeur de aankoopbedragen en verkoopopbrengsten omrekenen in en uit de basisvaluta van de betreffende klasse of Fonds. Dergelijke omrekeningen gebeuren voor elke verrichting tegen dezelfde concurrerende wisselkoersen die gelden op de desbetreffende werkdag. Door wisselkoersschommelingen kunnen de rendementen voor de beleggers, indien zij worden omgewisseld in de munt waarin de belegger aankoopt en verkoopt, verschillen van het rendement dat berekend wordt op grond van de basisvaluta. De waarde van deze beleggingen (indien omgezet in de basisvaluta van dat Fonds) kan dan ook stijgen en dalen als gevolg van wisselkoersschommelingen. De koersen van aandelen en de opbrengsten ervan kunnen dalen en stijgen en het is mogelijk dat de belegger zijn oorspronkelijke inleg niet terugkrijgt. Bovendien dienen beleggers wat afgedekte aandelenklassen betreft op te merken dat indien zij betaling van verkoopopbrengsten in een andere valuta vragen dan de valuta waarin de aandelen luiden, de blootstelling van die valuta ten opzichte van de valuta waarin de aandelen luiden niet wordt afgedekt Levering aan Clearstream/Euroclear Er kunnen schikkingen worden getroffen voor aandelen die in rekeningen bij Clearstream of Euroclear worden aangehouden. Voor nadere informatie over de desbetreffende procedures kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Invesco-kantoor. Beleggers dienen er nota van te nemen dat Clearstream leveringen van fracties van aandelen tot op twee decimalen aanvaardt en Euroclear alleen maar levering voor gehele aantallen aandelen. Aandelen die door Clearstream of Euroclear worden bewaard, zullen op naam van de betrokken bewaringsinstelling worden ingeschreven. Zie ook Deel 4.4. (Uitkeringsbeleid) Contractnota s Een contractnota zal per post naar de aandeelhouder of financieel adviseur worden gestuurd op de eerste werkdag na aanvaarding van de instructies voor aandelen, en zal de volledige details van de transactie vermelden. Alle uitgegeven aandelen worden geregistreerd en het aandelenregister dat door het Register- en Transferkantoor wordt gehouden is het sluitende bewijs van eigendom. Aandelen worden uitgegeven zonder certificaat Sluiting van een Fonds voor verdere geldinstromen Een Fonds mag gesloten worden voor nieuwe aankopen of conversies in het fonds (maar niet voor verkopen of conversies uit het fonds), indien het naar mening van de Bestuurders noodzakelijk is om de belangen van de bestaande aandeelhouders te beschermen. Zo n omstandigheid zou zijn als het Fonds zo n omvang heeft bereikt dat de capaciteit van de markt en/of de capaciteit van de betrokken beleggingsadviseur is bereikt, en dat verdere instromen nadelig zouden zijn voor het rendement van het Fonds. Indien de materiële capaciteit van een Fonds beperkt is naar mening van de Bestuurders, kan het Fonds zonder kennisgeving aan de aandeelhouders worden gesloten voor nieuwe aankopen of conversie. Bijzonderheden over Fondsen die gesloten worden voor nieuwe aankopen en conversie worden verstrekt in de verslagen Rekeningoverzichten Er zullen rekeningoverzichten worden gezonden aan de eerste aandeelhouder die in het register is opgenomen, en in de munt en de frequentie bepaald door de aandeelhouder in het Standaardopdrachtformulier. Indien de aandeelhouder nalaat een munt en een frequentie te kiezen, zullen de opgaven driemaandelijks en in USD worden opgemaakt. Rekeningoverzichten bevestigen het eigendom van aandelen Gemeenschappelijke aandeelhouders De SICAV erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Indien een of meer aandelen in gemeenschappelijk bezit zijn of indien het bezit van dergelijke aande(e)l(en) wordt betwist, oefenen alle personen die een recht op dergelijk(e) aande(e)l(en) claimen gezamenlijk hun rechten uit wat dit/deze aandeel/aandelen betreft, tenzij zij één of meerdere perso(o)n(en) aanduiden om het/de aandeel/aandelen te vertegenwoordigen bij de SICAV Overdrachten Aandelen kunnen overgedragen worden via een aandelenoverdrachtformulier of andere schriftelijke instrumenten die de SICAV kan goedkeuren of toestaan en die ondertekend of verzegeld moeten worden door of namens de overdrager. Een overdracht mag niet plaatsvinden als de overdrager en de voorgestelde begunstigde geen Standaardopdrachtformulier hebben ingevuld en de nodige bewijsstukken hebben ingediend voor identificatiedoeleinden. Tenzij toegestaan door de SICAV mag er geen overdracht plaatsvinden als dit ertoe zou leiden dat ofwel de overdrager ofwel de begunstigde geregistreerd staat als houder van Aandelen in een Fonds of klasse met een nettovermogenswaarde onder de Minimale deelneming (voor de overdrager) of het Minimumbedrag voor initiële aankoop (voor de begunstigde) of een lager bedrag dat toegestaan kan zijn of dat anders in strijd zou zijn met de normale aankoopvoorwaarden. De SICAV zal niet verplicht zijn, meer dan vier personen voor elk aandeel te registreren en evenmin overdrachten van aandelen aan personen van minder dan 18 jaar, of zonder uitdrukkelijke toestemming van de Bestuurders overdrachten aan US Persons te registreren Persoonlijke gegevens Aandeelhouders zijn verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de SICAV en/of de Hoofddistributeur en/of de Invesco distributeurs. Deze gegevens zullen elektronisch worden bewaard en worden verwerkt door de Beheermaatschappij, de Beleggingsadviseurs, de Hoofddistributeur, de Administrateur of het Register- en transferkantoor of de Bewaarder of hun agenten of afgevaardigden als gegevensverwerker (al naargelang het geval). Dergelijke gegevens worden verwerkt om de diensten van de SICAV, de Beheermaatschappij, de Hoofddistributeur, de Administrateur, het Register- en transferkantoor of de Bewaarder uit te voeren zoals wettelijk voorgeschreven, zoals de verwerking van aankopen en verkopen, het bijhouden van registers van Aandeelhouders en het verschaffen van financiële en andere informatie aan aandeelhouders, en om te voldoen aan geldende wettelijke verplichtingen. De informatie mag worden gebruikt in verband met beleggingen in andere beleggingsfondsen die door de Invesco Group worden beheerd. 17 Invesco Funds, SICAV Prospectus

20 5. Handelsinformatie De SICAV zal maatregelen nemen om te verzekeren dat alle persoonlijke gegevens van Aandeelhouders nauwkeurig worden geregistreerd en op veilige en vertrouwelijke wijze worden bewaard. Dergelijke gegevens zullen alleen worden bewaard zo lang dat nodig is, of in overeenstemming met de geldende wetten, en zullen alleen worden bekendgemaakt aan derden (inclusief agenten of afgevaardigden van de SICAV) zoals toegestaan volgens de geldende wetgeving of, waar gepast, met de toestemming van de Aandeelhouder. Dit kan bekendmaking aan derden omvatten zoals accountants en regelgevende instanties, agenten of afgevaardigden van de Beheermaatschappij, de Hoofddistributeur, de Administrateur of het Register- en transferkantoor of de Bewaarder, die de gegevens onder meer verwerken voor antiwitwasdoeleinden of om buitenlandse reglementaire vereisten na te leven. Persoonlijke gegevens kunnen worden overgemaakt en/ of bekendgemaakt aan entiteiten binnen de Invesco Group, inclusief hun agenten of afgevaardigden. Persoonlijke gegevens mogen ook worden overgemaakt en/of bekendgemaakt aan de entiteiten waarnaar wordt verwezen in de eerste paragraaf van dit deel en hun verbonden entiteiten. Het overmaken/ bekendmaken van gegevens zal in het legitieme belang van dergelijke partijen gebeuren voor doeleinden zoals het onderhouden van wereldwijde klantengegevens, het verstrekken van gecentraliseerde administratieve diensten en dienstverlening aan de aandeelhouders, en marketingdiensten, ook in landen zoals maar niet beperkt tot, India en/of de Verenigde Staten, die niet over vereisten voor gegevensbescherming beschikken die als gelijkwaardig worden beschouwd aan de vereisten die gelden in de Europese Economische Ruimte. In overeenstemming met de geldende wetten en reglementering heeft de Hoofddistributeur bepaalde gegevensverwerkingsfuncties gedelegeerd aan derden binnen of buiten de Invesco Group in landen zoals, maar niet beperkt tot, India en/of de Verenigde Staten, die mogelijk niet over vereisten voor gegevensbescherming beschikken die als gelijkwaardig worden beschouwd aan de vereisten die gelden in de Europese Economische Ruimte. In het bijzonder heeft de Hoofddistributeur bepaalde gegevensverwerkingsfuncties gedelegeerd aan Invesco (Hyderabad) Private Limited in India en heeft het gesteld dat de overdracht van gegevens aan deze Invesco-entiteit alleen mag worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de modelbepalingen beschreven in artikel 26(2) van Richtlijn 95/46/EG voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan gegevensverwerkers in derde landen, waarvan de bepalingen vereisen dat gegevensverwerkers in derde landen een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming naleven als zou gelden in de Europese Economische Ruimte. Gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze werden verzameld, tenzij de toestemming van de Aandeelhouder wordt verkregen om de gegevens voor een ander doel te gebruiken. Aandeelhouders kunnen verzoeken om toegang tot, de correctie van of de verwijdering van gegevens die door hen zijn verstrekt aan de Hoofddistributeur of een van de bovenvermelde partijen, op de wijze en behoudens de beperkingen die door de geldende wetten worden voorgeschreven. Dergelijke verzoeken dienen te worden gericht aan de Data Protection Officer op het adres van de Hoofddistributeur Wetten ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme Het Register- en Transferkantoor en de Hoofddistributeur zijn onderworpen aan de verplichtingen van de wetten en voorschriften ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Om aan deze verplichtingen te voldoen, dienen zij due diligence-maatregelen toe te passen op beleggers, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vaststellen en controleren van de identiteit van de aanvragers, aandeelhouders en begunstigden, evenals het uitvoeren van voortdurende due diligence en het controleren van de transacties van de aandeelhouders tijdens de zakelijke relatie. Aanvragers zijn verplicht originele en/of gewaarmerkte afschriften van dergelijke documenten en informatie die de Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor kunnen specificeren om de identiteit en het adres vast te kunnen stellen van de aanvrager en te voldoen aan de vereisten van de wetten en voorschriften ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme. De omvang en de vorm van de vereiste documentatie en informatie hangt af van de aard van de aanvrager en wordt naar eigen goeddunken bepaald door de Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor. Bestaande aandeelhouders dienen van tijd tot tijd eventueel bijkomende of bijgewerkte controledocumenten te verstrekken krachtens de continue due diligence-eisen van de Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor volgens de wetten en voorschriften ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Het Standaardopdrachtformulier bevat een overzicht van de relevante informatie en documentatie die de verschillende categorieën van aanvragers dienen te verstrekken aan de Hoofddistributeur en/of het Register- en transferkantoor bij hun initiële aanvraag. De lijst is niet uitputtend en kan worden gewijzigd. De Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor behouden zich het recht voor alle andere documentatie te vereisen die noodzakelijk is om te voldoen aan de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Hoofddistributeur en/of het Register- en Transferkantoor Scheiding van de activa van het Fonds Overeenkomstig artikel 181 van de Wet van 2010 is elk Fonds gescheiden en correspondeert het met een afzonderlijk deel van de activa en passiva van de SICAV Vermogen van de cliënt Aangezien de Hoofddistributeur gevestigd is in Ierland wordt het geld dat aan of door de Hoofddistributeur wordt betaald voorafgaand en tijdens de vereffening van een transactie ( Geld van de cliënt ) gehouden in overeenstemming met de toepasselijke reglementering betreffende geld van cliënten in Ierland. Rente die aangroeit op geld van cliënten wordt ingehouden ten gunste van de Hoofddistributeur en wordt niet betaald aan beleggers. Een voorbeeld van zo n omstandigheid waarin geld wordt gehouden als Geld van de Cliënt zou zijn als transacties worden geweigerd of uitgesteld wegens het ontbreken van de vereiste documentatie volgens de wetgeving ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme. 18 Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds Series Invesco Funds Series 1-5 Invesco Funds Series 6 Geconsolideerd Prospectus

Invesco Funds Series Invesco Funds Series 1-5 Invesco Funds Series 6 Geconsolideerd Prospectus Invesco Funds Series Geconsolideerd 30 maart 2012 Invesco Funds Series Invesco Funds Series 1 Invesco Funds Series 2 Invesco Funds Series 3 Invesco Funds Series 4 Invesco Funds Series 5 Elk een paraplubeleggingsfonds

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 Aalst-Erembodegem (België),

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie