Beleggers, Informatie en Media

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggers, Informatie en Media"

Transcriptie

1 Beleggers, Informatie en Media Waardering van beleggingsrelevante informatie in relatie tot mediakanalen en beleggers karakteristieken Reinier Schoone Universiteit van Amsterdam Information Studies

2 Voorwoord Naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek voor de Master-opleiding Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam heb ik, mede op basis van mijn interesse voor beleggingsgerelateerde onderwerpen, gekozen om een onderzoek uit te voeren naar de waardering van beleggingsrelevante informatievormen en mediakanalen door beleggers. In de eerste plaats wil ik Ard Huizing bedanken voor de begeleiding die ik heb ontvangen bij mijn thesis, met name voor het geven van ondersteuning bij de structurele en theoretische invulling van het verslag. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Maarten van Someren waar ik terecht kon voor statistiekgerelateerde vragen. Naast de begeleiding vanuit de universiteit, wil ik mijn dank uiten aan Pieter Kort en Michiel Pekelharing van de IEX beleggingsgemeenschap voor het mogelijk maken van het uitzetten van dit onderzoek via de fora van de IEX website. Niet in de laatste plaats gaat mijn dank uit naar alle benaderde beleggers die de moeite hebben genomen om aan dit onderzoek mee te werken door de enquête in te vullen. Reinier Schoone -2-

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Inleiding Beschrijving theorie De betekenis van informatie De beurs en informatie Informatie en mediakanalen Visie en doelstelling Vraagstelling en hypothesen Operationalisatie onderzoek Het onderzoeksmodel Selectie informatievormen Selectie mediakanalen Selectie beleggerkarakteristieken Onderzoeksmethode Resultaten resultaten karakteristieken resultaten voorkeur informatievorm resultaten voorkeur mediakanalen verband informatievorm en mediakanalen Correlatieanalyse variabelen Literatuur reflectie en conclusie vervolgonderzoek literatuurlijst Bijlage I Voorbeelden van informatie Bijlage II Enquête van het onderzoek Bijlage III Uitvoer bivariate pierson correlatieanalyse

4 Samenvatting In dit verslag wordt onderzoek verricht naar de waardering van beleggingsrelevante informatie en mediavoorkeur door beleggers. Het centrale probleem in dit onderzoek is dat er op dit moment geen duidelijke relatie beschreven is tussen voorkeur voor beleggingsrelevante informatie en gebruik van mediakanalen voor de ontsluiting van beleggingsrelevante informatie. Hierdoor kan er onzekerheid bestaan over de effectiviteit van de toepasbare mediakanalen die voor ontsluiting gebruikt kunnen worden. Vooral onderzoek naar nieuwe mediakanalen, zoals internet en , die vanaf midden jaren 90 voor een doorbraak zorgde in de ontsluiting van informatie, is op dit gebied beperkt. De vraagstelling die voor het behandelen van het centrale probleem is gekozen, luidt: Hoe waarderen beleggers die gebruik maken van interactieve beleggingsgemeenschappen beleggingsrelevante informatie, het mediakanaal dat voor deze informatie in het communicatieproces wordt gebruikt en de relatie tussen het mediakanaal en informatievorm? En zijn de karakteristieken van de belegger van invloed op hun waardering? Het onderzoek is opgebouwd uit een theoretisch kader, waarbinnen diverse relevante zienswijzen met betrekking tot informatie en mediatheorie omtrent dit onderwerp besproken worden. Na het theoretisch gedeelte vind in het tweede hoofdstuk de selectie plaats van informatievormen en mediakanalen waarvan de waardering wordt getoetst via een enquête die uitgezet is onder de bezoekers van diverse fora op een beleggingsgemeenschap 1. Daarnaast worden de karakteristieken van de belegger geselecteerd op basis waarvan onderscheid in de waardering onderzocht wordt. Op basis van de resultaten is naar voren gekomen dat er een voorkeur is voor het gebruik van fundamentele informatie in het beslissingsproces van een belegger die gebruik maakt van interactieve beleggingsgemeenschappen. deze waardering is bovengemiddeld en wordt hoger gewaardeerd als de overige drie informatievormen (koerstechnische informatie, macro-economische informatie en overige indices). Met betrekking tot de waardering van mediakanalen is er een voorkeur voor het gebruik van interactieve beleggingsgemeenschappen op internet en internet exclusief deze gemeenschappen bij de ontsluiting van beleggingsrelevante informatie. Uit de resultaten waarbij onderzocht werd of er voor de afzonderlijke informatievormen een kanaalvoorkeur bestaat, kwam naar voren dat er een voorkeur onder beleggers bestaat voor het gebruik interactieve beleggingsgemeenschappen en internet uitgezonderd deze gemeenschappen bij het benaderen van zowel fundamentele informatie, koerstechnische informatie, macro-economische informatie en overige indices. Daarnaast blijkt dat gedrukte media en televisie als kanaal een aanmerkelijk hogere waardering laten zien voor de ontsluiting van macro-economische informatie en overige indices, in vergelijking met fundamentele en koerstechnische informatie. Door het uitvoeren van een correlatieanalyse is bepaald of er een verband aanwezig is tussen de karakteristieken van de belegger en de waardering voor informatievorm en mediakanaal. Uit de analyse komt naar voren dat er een zwak positief verband bestaat tussen de beleggingshorizon van beleggers en de voorkeur voor het gebruik van als mediakanaal. Daarnaast is er een zwak negatief verband gevonden tussen de beleggingshorizon van beleggers en de voorkeur voor koerstechnische

5 informatie, het opleidingsniveau van beleggers en de voorkeur voor televisie als mediakanaal en de leeftijd van beleggers en de voorkeur voor telefonie als mediakanaal. Op basis van de resultaten lijkt het erop dat: hoe specifieker de informatie op een bepaald aandeel/onderwerp gericht is, hoe meer de voorkeur bestaat voor een medium dat discussie en verdieping mogelijk maakt. Dit is echter niet aangetoond. De onderzoeksresultaten laten een duidelijke voorkeur onder de respondenten zien voor het gebruik van interactieve beleggingsgemeenschappen en internet in het algemeen bij de ontsluiting van beleggingsrelevante informatie. Dit is voor de groep ondervraagden te verklaren doordat ze ook via een dergelijke gemeenschap uitgenodigd zijn om te participeren in het onderzoek. Omdat de oorspronkelijke doelstelling waarbij getracht werd om een zeer diverse onderzoeksgroep te verkrijgen niet gelukt is, kan men een soortgelijk onderzoek uitvoeren onder een groep respondenten die niet via één medium geworven zijn. Hierdoor ontstaat er een duidelijker beeld, wat mogelijk een betere representativiteit oplevert voor de gehele populatie van beleggers. -5-

6 Inleiding Informatie speelt in de financiële wereld een grote rol. Op de beursvloer kan informatie zowel positief als negatief de toekomst van een aandeel bepalen. De informatie hoeft niet per definitie feitelijk juist te zijn, een gerucht kan al genoeg zijn om de verwachtingswaarde van beleggers ten aanzien van een aandeel dusdanig te herzien dat de koers van het aandeel hier direct op zal reageren (Oberlechner, 2003; Peterson, 2002; Bommel, 2003). Verschillende mediakanalen zijn voorhanden om beleggingsrelevante informatie te verkrijgen. De mediakanalen spelen een rol in het ontsluiten van de informatie die voor het beslissingsproces van een belegger relevant is. Maar wanneer is dit relevant? Heeft de waardering van informatie te maken met het mediakanaal dat de informatie ontsluit? Maakt het verschil of bepaalde informatie afkomstig is van internetfora of uit een landelijk dagblad? Het centrale probleem in dit onderzoek is dat er op dit moment geen duidelijke relatie beschreven is tussen voorkeur voor beleggingsrelevante informatie en gebruik van mediakanalen voor de ontsluiting van beleggingsrelevante informatie. Hierdoor kan er onzekerheid bestaan over de effectiviteit van de toepasbare mediakanalen die voor ontsluiting gebruikt kunnen worden. Vooral onderzoek naar nieuwe mediakanalen, zoals internet en , die vanaf midden jaren 90 voor een doorbraak zorgde in de ontsluiting van informatie, is op dit gebied beperkt. Het gevolg van de introductie van nieuwe mediakanalen heeft echter een grote impact gehad op de manier waarop beleggers de voor hen relevante informatie benaderen en hier mee omgaan (Barber & Odean, 2001). Literatuur is wel voorhanden als het gaat om de bestudering van de afzonderlijke invalshoeken die relevant zijn voor het onderzoeken van het centrale probleem, namelijk: het financieel-economische onderzoeksgebied, de betekenis van informatie, mediakanalen en karakteristieken van de belegger. Deze zullen dan ook in de theoretische beschrijving terugkomen. De relevantie voor dit onderzoek is gebaseerd op drie relevantiegebieden: persoonlijke-, maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie. De persoonlijke relevantie komt voort uit mijn interesse in het vakgebied en de wens tot afronding van de Master-opleiding Informatiekunde. De maatschappelijke relevantie geldt voor de uit beleggers bestaande onderzoeksgroep en de aanbieders van beleggingsrelevante informatie. Door het onderzoek wordt getracht om beleggers inzicht te geven in de informatiewaardering van andere beleggers. Hierdoor kan men uiteindelijk beter beoordelen wat de impact zal zijn van de informatie die beschikbaar wordt gemaakt en kan men hier beter op anticiperen. Informatieverstrekkende instellingen kunnen de informatiewaardering van de beleggers gebruiken bij de keuze van de meest efficiënte communicatievorm. De wetenschappelijke relevantie is de bijdrage aan de economische discipline met betrekking tot het onderwerp van de informatie- en mediabeoordeling. Eigenlijk kan ook de samenkomst van meerdere disciplines (economie; beurshandel, psychologie/ sociale wetenschappen; menselijk handelen en keuzes maken en informatiekunde; informatietheorieën en achtergronden) gezien worden als relevant. Door het bevorderen van het verruimen van het gezichtsveld en hierbij disciplineoverschrijdend te werken is men instaat om nieuwe inzichten te verkrijgen en oude inzichten aan te scherpen/ te weerleggen. Een voorbeeld hiervan is het verschil in opvatting tussen klassieke economische theorieën en behavioral finance. -6-

7 1. Beschrijving theorie De beschrijving in dit hoofdstuk geeft een overzicht op welke wijze er naar informatie gekeken kan worden en beschrijft de literatuur betreffende financiële en mediatheorieën in relatie tot informatie. De literatuurbeschrijving van het economische onderzoeksgebied en de relevante theorie op het gebied van informatie en mediakanalen worden gebruikt om een selectie mogelijk te maken van de variabelen die in dit onderzoek gebruikt zullen worden. Op basis van de selectie van variabelen voor informatie, mediakanalen en beleggerkarakteristieken in hoofdstuk twee, worden de vraagstelling en hypothesen uitgewerkt die als leidraad gebruikt kunnen worden voor de uitvoer van het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen in de analysefase gereflecteerd worden aan de beschreven theoretische zienswijzen. Hieruit zal blijken of de onderzoeksresultaten de bestaande theorieën onderbouwen of hiermee in conflict zijn. 1.1 De betekenis van informatie Om te bepalen op welke manier de belegger naar informatie kijkt, worden nu een aantal zienswijzen behandeld waarin de betekenis van informatie centraal staat. De verschillende zienswijzen zijn gebaseerd op het artikel Defining information van Sandra Braman (1989). Braman definieert in dit artikel vier verschillende zienswijzen die in hiërarchisch verband gezien kunnen worden. De zienswijzen zijn samengesteld op basis van literatuur afkomstig vanuit diverse vakgebieden (Braman, 1989). Als eerste kan informatie worden beschouwd als een resource. Deze zienswijze stelt dat informatie, de bron, de overbrengers en de gebruikers gezien kunnen worden als discrete, geïsoleerde entiteiten. Informatie bestaat in dit geval uit bepaalde stukjes die niet in relatie staan tot een bepaalde belichaming van kennis of informatiestroom waarin het eventueel georganiseerd zou kunnen zijn (Braman, 1989:236). Deze zienswijze legt meer nadruk op hoe mensen gebruik maken van informatie en zegt niets over de eventuele invloed van informatie op de samenleving. De resource benadering wordt ondermeer gebruikt in de informatietheorie van Shannon (1948). Het was Shannon die voor het eerst een mathematische definitie publiceerde voor het begrip informatie (Shannon, 1948). Zijn werk borduurde voort op eerdere publicaties van Harry Nyquist en Ralph Hartley. Shannon beschouwt informatie in verband met het communicatieproces. Hij stelt: het fundamentele probleem van communicatie is het exact of zo goed mogelijk reproduceren van een verzonden bericht. Shannon beschouwt communicatie als een stochastisch proces. De semantische betekenis van informatie speelt geen rol in zijn theorie. Een informatiebron, gemodelleerd als een stochastisch proces, genereert informatie, tekst, die verzonden moet worden door een kanaal, dat gedefinieerd is door een wiskundige relatie, die de overgangswaarschijnlijkheid vastlegt tussen het ingaand en uitgaanssignaal. De maat voor informatie-inhoud is gedefinieerd als het gemiddelde aantal enen en nullen dat nodig is om een bericht te versturen. In de tweede zienswijze wordt informatie gezien als handelswaar. Informatie is een soort basisgrondstof waarvan de economische waarde kan toenemen, afhankelijk van het proces dat de informatie ondergaat. In deze zienswijze wordt meegenomen dat informatie overgedragen kan worden tussen mensen en activiteiten (Braman, 1989:238). De benadering impliceert de aanwezigheid van kopers, verkopers en een markt waarop de -7-

8 informatie wordt aangeboden. In tegenstelling tot de afwezigheid van economische invloed in de resource benadering, heeft informatie in dit geval wel economische invloed. De benadering van informatie als handelswaar wordt ondermeer gebruikt door Shapiro & Varian (1999). Shapiro & Varian (1999) geven in hun boek Information Rules een uiteenzetting van wat informatie betekent in het licht van de bestaande economische wetten. In hun werk wordt ingegaan op het ontwikkelen van prijsbepalende strategieën die voor informatie toegepast kunnen worden, hoe informatie (gezien als product) in het productieproces ingepland kan worden, hoe omgegaan kan worden met het intellectueel eigendom van informatie, wat de strategische implicaties zijn van lock-in situaties en overstapkosten, hoe men de dynamiek van positieve feedback kan herkennen en exploiteren, hoe standaardisatie en compatibiliteit een rol speelt en hoe wetgeving invloed heeft op de strategie omtrent informatie in dit perspectief. Benoemd moet worden dat Shapiro & Varian informatie breed definiëren: Essentially, anything that can be digitized (encoded as a stream of bits) is information. For our purpose baseball scores, books, databases, magazines, movies, stocksquotes and webpages are all Information Goods (Shapiro & Varian, 1999:3). Door deze definitie is het mogelijk om hun werk ook deels in het licht van informatie als een resource te zien. Er bestaat in dat geval een verwantschap in zienswijze tussen Shannon (1948): het gemiddelde aantal enen en nullen dat nodig is om een bericht te versturen en Shapiro & Varian (1999): anything that can be digitized (encoded as a stream of bits). Een derde zienswijze met betrekking tot informatie is perceptie van een bepaald patroon, waarbij het concept informatie verbreed wordt door aan het begrip context toe te voegen. Informatie heeft binnen deze zienswijze een verleden en een toekomst die door motief en andere omgevingsfactoren medebepaald wordt (Braman, 1989:238). Het begrip informatie is in deze zienswijze dusdanig breed dat het toegepast kan worden op hogere sociale structuren. Braman gebruikt het voorbeeld van afname in onzekerheid in dit verband, maar enkel bij toepassing op één enkel specifiek vraagstuk. De vierde zienswijze die Braman aandraagt is informatie als vormende kracht in de samenleving. In dit geval heeft informatie een rol als vormer van context. Informatie is niet alleen meer iets wat door de omgeving beïnvloed wordt, maar is zelf nu een speler geworden die invloed uitoefent op andere elementen in de omgeving. Informatiedefinities die binnen deze zienswijze passen kunnen op alle denkbare fenomenen en processen waarin informatie voorkomt gebruikt worden en kunnen worden toegepast op sociale structuren, ongeacht de complexiteit hiervan. Informatie heeft binnen deze zienswijze een zeer krachtige uitwerking op de vorming van de sociale (en uiteindelijk de fysieke) werkelijkheid (Braman, 1989:214). Met name de derde benadering waarin informatie als perceptie van een bepaald patroon wordt omschreven lijkt bruikbaar voor dit onderzoek door informatie als invloed op kennis als uitgangspunt te nemen, waarbij het proces van informatietoevoeging en de mogelijke verandering in kennis omtrent het investeringsvraagstuk centraal staat. Door bepaalde informatie te benaderen tracht de belegger om zijn kennis die relevant is voor het investeringsvraagstuk ten goede te veranderen. Als het gevolg van deze verandering in zienswijze ten opzichte van het investeringsvraagstuk, bestaan er drie mogelijke veranderingen: positief, negatieve of neutraal. een positieve uitwerking kan leiden tot uitsluiting van niet relevante keuzeopties, het versterken van bepaalde keuzeopties en dus -8-

9 de afname van onzekerheid. Een negatieve uitwerking heeft extra onzekerheid toegevoegd aan het vraagstuk door toevoeging van eerder onbekende variabelen of sterkt conflicterende keuzeopties. Bij een neutrale uitkomst heeft de toegevoegde informatie geen effect op de bestaande zienswijze betreffende het investeringsvraagstuk. Om een beter beeld te krijgen van wat informatie eigenlijk betekent voor de beurshandel volgt nu een beschrijving van relevante theorie die beschrijft hoe de markt met informatie omgaat. 1.2 De beurs en informatie De theorie die tot op heden door vele economen wordt gezien als belangrijkste beschrijving van hoe de markt omgaat met informatie is de Efficiënte Markt Hypothese (verder EMH). De EMH is in de jaren 60 voor het eerst duidelijk beschreven door Eugene Fama. Fama (1965) stelde als uitgangspunt van deze neoklassieke financieringstheorie dat beleggers zich volkomen rationeel gedragen en dat de beleggingsmarkt perfect functioneert. In een dergelijke geïdealiseerde situatie zal de beleggingsmarkt tevens informatie-efficiënt zijn. Op een efficiënte markt zijn de koersen een waarheidsgetrouwe afspiegeling van alle informatie die voor de prijsvorming van belang kan zijn. Geen enkele belegger zal dan ook in staat zijn de markt te verslaan, dat wil zeggen; iedere belegging levert gemiddeld genomen uitsluitend het rendement dat behoort bij het risico van die belegging. Verwant aan de EMH en in lijn met het uitgangspunt van de efficiënte markt is het Capital Asset Pricing Model (verder CAPM). Het CAPM kwantificeert het verband tussen het risico en het verwachte rendement van een investering. Het CAPM stelt dat het verwachte rendement van een investering lineair afhangt van de covariantie (maat voor de spreiding van twee gekoppelde variabelen) van het rendement op de investering met het rendement op de marktportefeuille. Het CAPM leunt sterk op de Moderne Portefeuille Theorie, welke stelt dat een beleggingsportefeuille zo moet worden samengesteld dat een zo hoog mogelijk verwacht rendement ontstaat, bij een zo laag mogelijke verwachte afwijking van dat rendement. Zowel de EMH als het CAPM gaan uit van de rationaliteit van de belegger. Maar houden deze theorieën wel stand in de praktijk? Uitgaande van de EMH kunnen we dus stellen dat het geen zin heeft om gebruik te maken van diverse instrumenten die bedoeld zijn om verwachtingen rond aandelen te analyseren, zoals het gebruik van fundamentele en technische analyse. De praktijk wijst echter uit dat deze analysevormen niet-uitvlakbare technieken zijn die toegepast worden bij het nemen van beleggingsbeslissingen (Oberlechner, 2001). De EMH erkent het bestaan van anomalieën, maar bestaan er ook consistente patronen die conflicteren met de theorie? Uit de praktijk blijkt dat door bepaalde handelsstrategieën toe te passen, men in staat kan zijn om de markt te verslaan. Een voorbeeld is het zogenaamde weekendeffect, wat er voor zorgt dat prijzen vrijdagmiddag en maandagochtend hoger zijn dan tijdens de rest van de week. Daarnaast is één van de bekendste voorbeelden het januari-effect. Er lijkt een patroon te bestaan waarin jaarlijks de maand januari (en dan vooral de laatste handelsdag van december en de eerste vijf dagen van januari) een beter rendement te behalen is in vergelijking met de overige maanden (Keim, 1983). De discussie over deze patronen wordt overigens niet uit -9-

10 de weg gegaan door aanhangers van de EMH zoals Fama (1991), die in zijn publicaties duidelijk de kritiek tracht te verwerpen. In de klassieke beleggingstheorie wordt dus uitgegaan van een volledig rationele belegger. Dat pure rationele klopt echter vaak niet met wat er in de markten wordt waargenomen. Wanneer het bestaan van gebrekkige informatie bij marktpartijen in theorie en observaties meegenomen wordt, zijn er al gelijk meer prijsbewegingen te verklaren. Een voorbeeld hiervan is wanneer er een heftige reactie te zien is op politiek, economisch of bedrijfsnieuws, ongeacht of dit nieuws positief of negatief is. Het is in een dergelijk geval goed mogelijk dat de implicaties van dat nieuws niet door iedere belegger binnen hetzelfde tijdskader begrepen wordt, en de koersreactie niet gebaseerd is op een groep rationeel handelende beleggers die allen de gegeven informatie op eenzelfde manier interpreteren. Op het moment dat we rekening gaan houden met de mogelijkheid van gebrekkige informatie en reacties op plotselinge veranderingen in de beschikbare informatie, belanden we in een aanverwante onderzoeksdiscipline die de invloed van psychologische en gedragsfactoren niet uitsluit. Het onderzoeksveld van de psychologische aspecten van de financiële markten wordt vaak aangeduid met de term Behavioral Finance. Ondanks het relatief korte bestaan van dit onderzoeksgebied bestaat er al veel literatuur die ingaat op de verschillen en overeenkomsten tussen de klassieke en gedragsgerelateerde theorieën die elkaar soms ondersteunen, maar meestal onderuit halen (Malkiel 2005, Frankfurter et al. 2000, Ritter 2003, Shiller 2005). Het effect van investeerderpsychologie op de prijzen van aandelen onthult dat er voorspelbare patronen zijn in de aandelenhandel. Hieruit blijkt onder meer dat beleggers geneigd zijn om ondergewaardeerde aandelen te kopen en overgewaardeerde aandelen te verkopen. Suggesties zijn gedaan dat door het effect van de massamentaliteit van beleggers in een bepaalde periode vooral de korte termijn gerichte beleggers in- en uitstappen in de nieuwste en populairste aandelen (Lux 1995, Peterson 2002). Het resultaat hiervan is dat prijzen aan fluctuatie onderhevig zijn en de markt niet efficiënt is. Kortom kan men stellen dat in een dergelijk geval prijzen niet langer de beschikbare informatie representeren, maar gemanipuleerd worden door winstzoekers in de markt. Als antwoord op de kritiek vanuit de Behavioral Finance stellen de aanhangers van de EMH dat het niet uit te sluiten is dat er anomalieën in de markt voorkomen die het genereren van buitengewoon hoge rendementen mogelijk maakt. Eigenlijk beweren ze dat voor marktefficiëntie niet vereist is dat de prijzen van aandelen de intrinsieke waarde van het aandeel op ieder punt in de tijd representeren. Prijzen kunnen dus sporadisch wel degelijk over- of ondergewaardeerd zijn op een gegeven tijdstip, maar uiteindelijk zullen de prijzen zich weer bewegen naar hun gemiddelde werkelijke waarde. Om deze reden stellen de aanhangers van de EMH dat afwijkingen in de prijs op zich willekeurig voorkomen, maar strategieën die resulteren in buitengewoon hoge rendementen kunnen niet consistente fenomenen zijn (Fama, 1991). Verder wordt als argument ter verdediging van de EMH aangedragen dat beleggers die de markt weten te verslaan hier voornamelijk in slagen door het geluk dat ze hebben en dat dit niet te relateren is aan hun vaardigheden en kennis. De praktische en theoretische bezwaren tegen de EMH worden deels opgevangen door de definitie die de EMH heeft voor efficiëntie. Men onderscheid drie vormen die verschillen in sterkte (Wärneryd 2001:38): -10-

11 1. De sterke efficiency Deze sterke versie stelt dat alle publieke informatie in een markt publiek verwerkt is in de prijs van het aandeel. En als toevoeging hierop ook alle informatie die te halen is uit analyse van het bedrijf en de economie. 2. De semi-sterke efficiency Deze vorm stelt dat alle historische koersen en gepubliceerde informatie is doorgewerkt in de prijs van het aandeel. 3. De zwakke efficiency De zwakke vorm van de EMH stelt dat alle historische prijzen van het aandeel in de huidige koers verwerkt zijn. Vanuit het economische perspectief bestaan er dus al meerdere zienswijzen met betrekking tot informatie en het gebruik hiervan in de markt. Als we informatiegebruik in de markt in relatie tot de betekenis van informatie beschouwen zoals in 1.1 beschreven, is het mogelijk om iets te zeggen over de zienswijze die het beste toepasbaar is. Het lijkt erop dat vanuit het economisch perspectief informatie gezien wordt als een resource. Er wordt nadruk gelegd op hoe mensen gebruik maken van informatie, en er wordt weinig aandacht besteed aan de eventuele invloed van informatie op de samenleving. Echter valt voor de benadering van informatie als perceptie van een bepaald patroon ook niet geheel uit te sluiten. Braman gebruikt het voorbeeld van afname in onzekerheid, voor de toepassing tot één enkel specifiek vraagstuk, hetgeen relevant is gezien beleggers informatie kunnen gebruiken om een beter inzicht te verwerven in investeringsvraagstukken. De besproken theorieën met betrekking tot het economische vakgebied en informatie geven een beeld van de diverse zienswijzen die er bestaan en onderschrijven het centrale probleem, dat er op dit moment geen duidelijke relatie beschreven tussen de voorkeur voor beleggingsrelevante informatie en gebruik van mediakanalen voor de ontsluiting van beleggingsrelevante informatie. Hierdoor kan er onzekerheid bestaan over de effectiviteit van de toepasbare mediakanalen die voor ontsluiting gebruikt kunnen worden. Met name de invalshoek van de behavioral finance lijkt interessant. Als de psychologische aspecten een rol spelen in het beslissingsproces zal het individu dus niet louter rationeel zou handelen. De mogelijke invloed van de verschillende kanalen op het beslissingsgedrag van de belegger kan dan afhankelijk van de kanaalbeperkingen variëren. Om een beeld te krijgen welke factoren een rol kunnen spelen bij de classificatie van de verschillende mediakanalen zal nu eerst een paragraaf volgen waarin de verschillende theorieën besproken worden. 1.3 Informatie en mediakanalen Mediakanalen worden ingezet om een boodschap (informatie) over te brengen van zender naar ontvanger. Mediakanalen zijn op verschillende manieren te onderscheiden. Hieronder worden een aantal mogelijkheden besproken, aan de hand van een aantal gangbare theorieën die in de literatuur terug te vinden zijn. Er is veel onderzoek verricht naar de effectiviteit van mediakanalen op verschillende vlakken. We kunnen mediakanalen bijvoorbeeld classificeren aan de hand van functionele en technische kenmerken, waarin we onder meer Shannon s ideeën met betrekking tot kanaalcapaciteit kunnen plaatsen. Een andere zienswijze is de sociaal- -11-

12 psychologische benadering die onderzoekt hoe de aspecten van communicatie beïnvloed worden door de keuze voor een bepaald medium. Short et al. (1976) heeft om dit aspect te onderzoeken de Social Presence Theory beschreven, waarbij uitgangspunten van classificatie de sociabiliteit, warmte, persoonlijke informatie en gevoel dat kan worden overgedragen door het medium zijn. Weer een andere benadering is die van de communicatiewetenschap. Hierbij ligt de interesse vooral in het onderzoeken van verbanden tussen mediakanalen en de boodschap die doorgegeven wordt in een communicatieproces, en het gevolg hiervan voor de effectiviteit van de communicatie. De Media Richness Theory (Daft & Lengel, 1984:1986) is de voornaamste theorie die hierbij gebruikt wordt. Een laatste benadering die in dit onderzoek beschreven wordt is het perspectief van onderzoekers vanuit de educatieve wetenschap. Deze zienswijze stelt het onderzoek naar het effect van mediakanalen in relatie tot de achtergrond/verwante kenmerken van de gebruikers (grounding), zoals een overeenkomst in geloof, kennis en aannames centraal. De volgende alinea s zullen een nadere beschrijving van de hierboven genoemde theorieën verschaffen. Aan de hand van Kreijns (2004) kijken we eerst naar een beschrijving van de functionele benadering om mediakanalen te onderscheiden. Mediakanalen zijn onder meer te onderscheiden door verschil in modaliteit (bijvoorbeeld: tekstueel, audio, visueel en tastbaarheid van het medium) en fidelity (hetgeen aangeeft hoe goed een medium instaat is om de boodschap te reproduceren). Verder kunnen we nog onderscheid maken in directe (synchrone) en vertraagde (asynchrone) media, maar ook in één- of tweezijdige communicatiemogelijkheden, waarbij tweezijdige communicatie weer onderverdeeld kan worden naar half of full duplex communicatie. Het verschil tussen half duplex en full duplex ligt in de mogelijkheid om te kunnen interfereren in de ontvangen boodschap (full) of dat men pas een reactie kan geven na het ontvangen van de boodschap (half). Verder kan het bereik een rol spelen, waarbij we onderscheid maken tussen de relatie zender/ontvanger als één op één, één op veel en veel op veel relaties. Mediakanalen hebben ook technische dimensies die als onderscheid kunnen dienen. We kunnen bijvoorbeeld verschillen vaststellen in de capaciteit die beschikbaar is (bandbreedte), de overdrachtstijd die nodig is om de boodschap van zender naar ontvanger te brengen (deze wordt onder meer beïnvloed door de codering en decodering), de betrouwbaarheid van het medium (hoe groot is de kans op technische fouten?) en beschikbaarheid van het medium (Shannon, 1948). De Media Richness Theorie is gebaseerd op de Contingency Theorie en Information Processing Theorie (Galbraith, 1977). Om een beeld te krijgen welke mediavoorkeur beleggers hebben voor een bepaalde vorm van informatie kunnen we gebruik maken van deze theorie. De theorie stelt dat de inhoud van het te communiceren bericht de keuze van het communicatiemedium beïnvloed (Daft and Lengel, 1984; 1986; Webster and Trevino, 1995). Daft en Lengel maken een onderscheid tussen onzekerheid door gebrek aan informatie en dubbelzinnigheid, waarbij meerdere mogelijke betekenissen aan de informatie kunnen worden toegekend. De richness van een medium is vooral gelegen in het vermogen om ambiguïteit (dubbelzinnigheid bij vormgelijkheid van woorden, woordgroepen of zinnen) in een boodschap te reduceren. De richness kan beoordeeld worden aan de hand van de informatieverwerkende capaciteit, welke gebaseerd is op de vier criteria: snelheid van feedback, het vermogen om meerdere -12-

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Het sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel Universiteit Twente Het sociaal leenstelsel En de verwachte effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs Auteur: Begeleider: Esther Apperloo Hans Vossensteyn 2013 Het sociaal leenstelsel En

Nadere informatie

"Wat belangrijk is sturen ze wel met de post"

Wat belangrijk is sturen ze wel met de post "Wat belangrijk is sturen ze wel met de post" Een onderzoek naar communicatiekanaalkeuzes van kwekers Afstudeerscriptie Communication Studies Ankie Hofste "Wat belangrijk is sturen ze wel met de post"

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

09388_Handhaving en Gedrag_V3.qxp 14-12-2006 15:57 Pagina 1. Handhaving en Gedrag

09388_Handhaving en Gedrag_V3.qxp 14-12-2006 15:57 Pagina 1. Handhaving en Gedrag 09388_Handhaving en Gedrag_V3.qxp 14-12-2006 15:57 Pagina 1 Handhaving en Gedrag Samenvatting drie publicaties: Bestraffen, belonen en beïnvloeden Invloeden op regelnaleving door bedrijven Informatie en

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE REÏNTEGRATIE VAN DE WWB, WW EN AO POPULATIE EEN LITERATUURSTUDIE Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arie Gelderblom Jaap de Koning m.m.v.

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Risicocommunicatie over lokale luchtkwaliteit

Risicocommunicatie over lokale luchtkwaliteit Wetenschapswinkel Biologie Risicocommunicatie over lokale luchtkwaliteit Irene Jonkers Risicocommunicatie over lokale luchtkwaliteit Literatuuronderzoek over het presenteren van risico-informatie aan burgers

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit?

Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit? Een Goed Paard Maakt Nog Geen Goede Ruiter: Fabel of Feit? Onderzoek naar de invloed van spelers-, hoofdtrainers- en assistent- trainerservaring op de ranking en het winstpercentage van Nederlandse Eredivisie

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Verkorte en bewerkte versie o.b.v. afstudeerscriptie Ondernemerschap in kaart gebracht door I. Dijkman

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Interculturele communicatie

Interculturele communicatie Interculturele communicatie W. Shadid Verschenen in: Penninx, R., H. Münstermann en H. Entzinger (red.): Etnische minderheden en de multiculturele samenleving, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1998, pp. 137-168

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Dus gebruik oordoppen

Dus gebruik oordoppen Dus gebruik oordoppen AFSTUDEERVERSLAG LUUK SIMONSE Auteur Luuk Simonse Studentnummer 5157410 Academisch jaar 2014-2015 Periode van afstuderen Periode A Opleiding Communicatie en Media Design Naam schoolbegeleider

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie