ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE. (S.W.H.)" juli Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE. (S.W.H.)" juli Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE "STICHTING WONEN 's-hertogenbosch (S.W.H.)" juli Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte 1.1. Deze algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. 1.2 Wijzigingen van de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 2. De huurprijs 2.1 De huurprijs kan worden gewijzigd overeenkomstig de daarvoor geldende regels. 3. Meer dan één huurder 3.1 De in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen. 3.2 De huurprijs en de bijkomende kosten zijn niet splitsbaar en derhalve ondeelbaar verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van een of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en van de bijkomende kosten verschuldigd. 3.3 Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien. 3.4 Om de overeenkomst en aanzien van beide (alle) huurders te doen eindigen, moet de opzegging aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging aan of door een of een aantal van hen plaats dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort. 4. Terbeschikkingstelling en aanvaarding gehuurde 4.1 Verhuurster zal op de daartoe overeengekomen datum het gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder zichtbare gebreken aan huurder ter beschikking stellen. Indien de werkdag niet samenvalt met de ingangsdatum van de huurovereenkomst is huurder onverkort gehouden de huur te voldoen vanaf de ingangsdatum van de huur. 4.2 Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden en mogelijke gebreken binnen 48 uur na de ingangsdatum van de huurovereenkomst aan verhuurster kenbaar te maken. 4.3 Indien huurder geen gebreken meldt binnen de in artikel 4.2 genoemde termijn mag verhuurster er vanuit gaan dat het gehuurde in goede staat verkeert. 4.4 Verhuurster verklaart de onder 4.2 gemelde gebreken, indien zij ook door haar als zodanig worden aangemerkt, binnen een redelijke termijn te herstellen. 5. Kosten voor bijkomende leveringen en diensten 5.1 De voor bijkomende leveringen en diensten verschuldigde voorschotbedragen kunnen door verhuurster worden verhoogd met ingang van de maand volgend op de maand waarin het laatste overzicht als bedoeld in het volgende lid aan huurder is verstrekt. 5.2 Verhuurster verstrekt huurder elk jaar een naar de soort uitgesplitst overzicht van alle in rekening gebrachte kosten voor de bijkomende leveringen en diensten, met vermelding van de wijze van berekening. Verschillen tussen de werkelijk gemaakte kosten en de door de huurder als voorschot betaalde bedragen zullen bij deze gelegenheid worden verrekend. 5.3 Indien verhuurster één of meer van de tot het overeengekomen pakket behorende leveringen en/of diensten wil wijzigen, dan wel het overeengekomen pakket wil uitbreiden met één of meer leveringen en/of diensten, dan wel de berekeningswijze van de vergoedingen voor één of meer leveringen en/of diensten wil wijzigen, verklaart huurder zich daarmee bij voorbaat akkoord, mits: - het belang van verhuurster bij de wijziging of uitbreiding zodanig is dat huurder in redelijkheid, de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, haar toestemming daaraan niet mag onthouden, en - verhuurster tijdig huurder en de eventuele bewonersorganisatie, die de belangen van huurder behartigt, over de wijziging of uitbreiding heeft geïnformeerd en met huurder en de bewonersorganisatie overleg heeft gevoerd. 5.4 Huurder zal in ieder geval in redelijkheid zijn toestemming aan de wijziging of uitbreiding niet kunnen onthouden indien: - een aanzienlijke meerderheid van de huurders binnen het complex met de voorgestelde wijziging of uitbreiding heeft ingestemd, en - de voorgestelde wijziging of uitbreiding bezwaarlijk anders dan complexgewijs of per betreffende gedeelte kan worden gerealiseerd. 5.5 In de gevallen bedoeld in art. 5.3 en 5.4 verklaart huurder zich tevens akkoord met een eventueel daaruit voortvloeiende verhoging van de kosten en het maandelijkse voorschotbedrag daarop, voorzover die verhoging redelijk en in overeenstemming is met de daarvoor geldende regels. De verhoging zal ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de wijziging of uitbreiding is ingegaan. 6. Verplichtingen van verhuurster

2 6.1 Verhuurster zal huurder gedurende de huurtijd het rustig woongenot van het gehuurde verschaffen. Verhuurster is niet aansprakelijk voor feitelijke stoornis in het huurgenot door derden. 6.2 Verhuurster zal het gehuurde in goede staat houden en daartoe alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het gehuurde verrichten, voorzover deze op grond van de algemene voorwaarden niet ten laste van de huurder komen. 6.3 Verhuurster zal alle zichtbare gebreken van het gehuurde, behorende tot haar onderhoudsplicht, die het gebruik van het gehuurde, inclusief de daartoe behorende installaties, verhinderen of ernstig belemmeren, opheffen. 6.4 Verhuurster is niet aansprakelijk voor de schade die huurder ten gevolge van een gebrek lijdt dan wel van stagnatie in de tot het gehuurde behorende apparatuur, installaties en dergelijke, tenzij verhuurster ter zake grove schuld of ernstige nalatigheid kan worden verweten. 6.5 Verhuurster kan ten aanzien van door een voorgaande huurder aangebrachte voorzieningen die niet behoren tot de standaarduitrusting van de woning bepalen, dat deze voorzieningen worden vervangen op basis van de standaarduitrusting van de woning als deze ten gevolge van normale slijtage of veroudering, dan wel ten gevolge van een onvermijdelijk toeval moeten worden vervangen of vernieuwd. 7. Betalingsverplichtingen van de huurder 7.1 Huurder zal de huurprijs en het bedrag aan bijkomende kosten bij vooruitbetaling vóór de eerste van iedere maand voldoen op een door verhuurster aan te wijzen bank- of gironummer op een door de verhuurster aangegeven wijze. 7.2 De in artikel 7.1 genoemde betaling zal huurder verrichten zonder zich op verrekening of op een mogelijk opschortingsrecht te kunnen beroepen. 7.3 Verhuurster is gerechtigd om een door huurder gedane betaling te betrekken op de oudste openstaande vordering ongeacht hetgeen huurder bij de betaling aangeeft. 8. Gebruik gehuurde 8.1 Huurder zal het gehuurde zelf als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan bij overeenkomst gegeven bestemming van woonruimte gebruiken en in gebruik houden, met inachtneming van de door verhuurster bij ondertekening van de overeenkomst gegeven aanwijzingen. 8.2 Het is verboden in het gehuurde een bedrijf, ambacht of winkelnering uit te oefenen. 8.3 Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurster: a. op of aan het gehuurde een (schotel)antenne te bevestigen; b. het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in gebruik aan derden te verstrekken; c. in eventuele gemeenschappelijke ruimten zaken op te slaan of te stallen, van welke aard ook; d. een open haard of allesbrander in het gehuurde te benutten, tenzij de open haard reeds tot het gehuurde zou behoren; e. aan de buitenzijde van het gehuurde borden of zonwering te bevestigen. Huurder dient een verzoek tot toestemming schriftelijk bij verhuurster in te dienen. 8.4 Huurder zal de gemeenschappelijke ruimten (trappenhuis, lift, galerijen e.d.) slechts overeenkomstig hun bestemming gebruiken met inachtneming van de door verhuurster terzake gegeven aanwijzigingen. 8.5 Huurder is jegens verhuurster op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden daarop bevinden. Het is huurder van een woning die tot een complex behoort (zoals een flat, etage of bovenwoning) ter voorkoming van geluidshinder niet toegestaan geluidsoverbrengende vloerbedekking (zoals parket, tegels etc.) toe te passen. 8.6 Huurder zal dusdanige voorzieningen en maatregelen treffen aan het gehuurde, dat schade wordt voorkomen in het geval er gevaar bestaat voor bevriezing. 8.7 Indien tot het gehuurde een tuin behoort is de huurder verplicht een tuin aan te leggen en te onderhouden en als siertuin te gebruiken. Het is huurder niet toegestaan: a. in de tuin schuren, tuinhuisjes of andere bouwwerken te plaatsen; b. de tuin te gebruiken voor de opslag van boten, auto's en andere zaken, van welke aard ook. 8.8 Huurder dient er zorg voor te dragen dat aan omwonende geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich met toestemming van huurder in het gehuurde bevinden. 8.9 Huurder dient de redelijke, door of namens verhuurster uit te voeren, renovatiewerkzaamheden te gedogen en hier zijn medewerking aan te verlenen. Onder redelijke renovatiewerkzaamheden wordt in ieder geval verstaan een renovatie ten aanzien van een complex woningen die, mede gezien het streven naar standaardisatie en de aan de renovatiewerkzaamheden verbonden kosten, bezwaarlijk uitvoerbaar is zonder dat deze ten aanzien van alle tot het complex behorende woningen wordt uitgevoerd Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde activiteiten te ontplooien die bij wet verboden zijn. 9. Onderhoud en reparaties voor rekening van de huurder 9.1 Geringe en dagelijkse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden komen voor rekening van de huurder; hieronder vallen: a. het witten en sausen van muren en plafonds binnenshuis. b. het behangen alsmede het binnenschilderwerk. c. het vervangen van gebroken of beschadigde glasruiten binnen- en buitenshuis voorzover dit risico niet gedekt is via een in de huurovereenkomst gesloten glasverzekering. d. het gebruikelijke onderhoud van en kleine

3 reparaties aan hang- en sluitwerk, schakelaars, contactdozen, deurbel e.d. e. het ontstoppen van closetpotten, vaste wastafels, gootstenen, riolen, afvoerleidingen, putten, goten, vuilstortkokers e.d. f. het vegen van de schoorstenen en ventilatiekanalen. h. het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten. i. de aanleg en het onderhoud van de tot het gehuurde behorende tuin, bestrating, erfafscheiding en erfafsluiting. j. het onderhoud van de gemeenschappelijke groenvoorziening. k. het gebruikelijke onderhoud van geiser/boiler/c.v.-radiatoren e.d. l. het onderhoud van de waterkranen en het treffen van voorzieningen aan waterleidingen en installaties bij vriezend weer. m. alle overige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die volgens plaatselijk gebruik voor rekening van huurder zijn. n. het schoonhouden van brandgangen. 9.2 Huurder zal de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden vakkundig uitvoeren en de regels en aanwijzigingen die terzake voor verhuurster en/of daartoe bevoegde instanties zijn of worden gegeven in acht nemen. 9.3 Uitzonderingen op het in het voorgaande lid bepaalde zijn: 1. indien voor een of meer bedoelde onderhoudsof reparatiewerkzaamheden een gezamenlijk fonds is ingesteld, of 2. indien een of meer van bedoelde reparatiewerkzaamheden door of vanwege verhuurster - voor rekening van huurder - worden verricht, ter beoordeling vooraf van verhuurster. 10. Schade 10.1 Huurder is aansprakelijk voor schade die aan het gehuurde is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieting in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst. Alle schade behalve brandschade wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Het gehuurde wordt - echter uitsluitend voor de toepassing van dit artikel - geacht mede te omvatten de leidingen, kabels en buizen die zich bevinden in de bij het gehuurde behorende grond. 11. Veranderingen door de huurder 11.1 Indien huurder aan het gehuurde veranderingen wil aanbrengen zal hij daartoe, na een door hem gedaan schriftelijk verzoek, eerst schriftelijk toestemming van verhuurster verkregen moeten hebben Deze wijzigingen dienen bij het einde van de huurovereenkomst in beginsel te worden verwijderd (zie ook artikel 14.1). Verhuurster kan haar toestemming hechten aan het achterlaten van de wijzigingen. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de opvolgend huurder schriftelijk met de wijziging instemt en verklaart deze bij het einde van zijn huurovereenkomst te zullen verwijderen en het gehuurde in de oude staat te zullen herstellen. Het onderhoud ten aanzien van een door een (voorgaande) huurder aangebrachte voorzieningen komt voor rekening van de huurder Veranderingen die huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurster heeft aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuurster door huurder ongedaan worden gemaakt. Bij het in gebreke blijven van huurder na de hiervoor bedoelde aanzegging kan verhuurster de veranderingen voor rekening van de huurder ongedaan maken. 12. Controle en werkzaamheden door verhuurster 12.1 Huurder zal verhuurster op haar verzoek in de gelegenheid stellen het gehuurde op technische en andere gebreken te controleren Huurder zal alle door verhuurster noodzakelijk geachte onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde gedogen Huurder zal personen die door verhuurster zijn belast met het afleggen van controlebezoeken of het uitvoeren van werkzaamheden, na legitimatie hunnerzijds, in het gehuurde toelaten Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zullen deze bezoeken respectievelijk werkzaamheden slechts plaatsvinden op werkdagen tijdens normale werktijden en, voorzover mogelijk en noodzakelijk, van tevoren worden aangekondigd Huurder heeft tijdens de uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden geen recht op vermindering van de huurprijs. Volgens de huidige wettelijke regels zal evenwel, indien deze onderhouds- en reparatiewerkzaamheden langer dan 40 dagen duren, de huurprijs worden verminderd naar evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed, waarvan de huurder verstoken is geweest Huurder heeft de plicht gebreken aan het gehuurde die redelijkerwijs zijn te constateren, onverwijld aan verhuurster te melden. 13. Beëindiging van de huurovereenkomst 13.1 De huurder kan de huurovereenkomst door opzegging met ingang van elke werkdag van de maand beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging geschiedt per aangetekende post of deurwaardersexploot Verhuurster kan de huurovereenkomst tegen de eerste van de maand bij aangetekende brief of deurwaardersexploot opzeggen. Zij geeft daarbij gronden aan die tot de opzegging hebben geleid. De door verhuurster in acht te nemen opzeggingstermijn bedraagt drie maanden, welke termijn voor ieder jaar dat de overeenkomst heeft geduurd met een maand wordt verlengd tot maximaal zes maanden De huurovereenkomst wordt door opzegging door verhuurster niet beëindigd, tenzij huurder binnen zes weken schriftelijk verklaart met de beëindiging in te stemmen, dan wel de rechter op vordering van

4 verhuurster de datum heeft vastgesteld waarop de overeenkomst zal eindigen Huurder en verhuurster kunnen te allen tijde de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen op een door hen te bepalen datum Wanneer de huurder de huur heeft opgezegd in strijd met het bepaalde in het eerste lid en deze opzegging door verhuurster schriftelijk is bevestigd, wordt dit beschouwd als beëindiging met wederzijds goedvinden. 14. Oplevering van het gehuurde 14.1 Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst zal verhuurster in aanwezigheid van huurder het gehuurde inspecteren en in een rapport vastleggen welke voor rekening van huurder komende herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn om het gehuurde in goede staat te brengen. Verhuurster verstrekt aan huurder een opgave van de geschatte kosten van herstel indien deze werkzaamheden door verhuurster moeten worden uitgevoerd. Huurder dient het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke goede staat en geheel leeg en ontruimd aan verhuurster ter beschikking te stellen. Huurder zal zijn medewerking verlenen aan een dergelijke inspectie Zowel huurder als verhuurster ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van het inspectierapport Huurder heeft de gelegenheid om de in het inspectierapport genoemde werkzaamheden uit te voeren gedurende de periode die is gelegen tussen de datum van de inspectie en de datum van het eindigen van de huurovereenkomst Indien bij het einde van de huurovereenkomst (eindinspectie) blijkt dat huurder het gehuurde niet binnen de in artikel 14.3 genoemde termijn in goede staat heeft gebracht is verhuurster zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de in het schaderapport genoemde herstelwerkzaamheden uit te voeren en de daarmee gemoeide kosten (inclusief huurderving) aan huurder in rekening te brengen. Indien huurder geen medewerking heeft verleend aan de eindinspectie, en blijkt dat huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst niet in goede staat heeft achtergelaten, dan is verhuurster zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de herstelwerkzaamheden uit te voeren en de daarmee gemoeide kosten (inclusief huurderving) aan huurder in rekening te brengen Indien en voorzover tussen partijen niets anders schriftelijk is overeengekomen, zal huurder wijzigingen die door hem aan het gehuurde zijn aangebracht, voor het einde van de overeenkomst ongedaan maken en het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd aan verhuurster bij het einde van de overeenkomst teruggeven Huurder zal de sleutels van het gehuurde bij de eindinspectie aan de woninginspecteur overhandigen. Indien het overhandigen van de sleutels op genoemde wijze niet mogelijk is zal tussen huurder en verhuurster een nadere afspraak worden gemaakt omtrent de overdracht van de sleutels Indien de huurder na beëindiging van de huurovereenkomst verzuimt de sleutels aan verhuurster af te geven, wordt huurder geacht het gehuurde niet meer in gebruik te hebben en aan verhuurster de bevoegdheid toegekend te hebben om zich in het bezit van het gehuurde te stellen, op zodanige wijze als verhuurster in haar belang zal achten Tenzij verhuurster een exemplaar heeft ontvangen van een schriftelijke overeenkomst tussen nieuwe en vertrekkende huurder inzake de overname van in het pand aanwezige roerende zaken, zal: 1. de huurder, binnen het in artikel 14 gestelde, het gehuurde leeg en schoon opleveren. 2. verhuurster gerechtigd zijn alle roerende zaken, die na de ontruiming door huurder zijn achtergelaten in het gehuurde, op kosten van de huurder te verwijderen en zich ervan te ontdoen, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Huurder wordt geacht door achterlating van deze zaken hiervan afstand te hebben gedaan Indien er sprake is van een overeenkomst zoals in art is aangegeven is huurder gerechtigd de roerende zaken in de overeenkomst genoemd in het gehuurde achter te laten. Verhuurster is niet aansprakelijk voor de verplichtingen die nieuwe en vertrekkende huurder door middel van art genoemde overeenkomst over en weer zijn aangegaan. Verhuurster is ook niet aansprakelijk voor de in het gehuurde achtergelaten roerende zaken. De opvolgend huurder is jegens verhuurster aansprakelijk voor het, na afloop van zijn huurovereenkomst, verwijderen van deze roerende goederen. 15. Het in gebreke zijn van huurder 15.1 Indien huurder in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge van de wet en/of de huurovereenkomst op hem rust en daardoor door verhuurster gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van huurder. Onder deze kosten zijn in ieder geval te verstaan de kosten van eventuele sommatie, administratie, incasso, deurwaarder, huuropzegging en rechtskundig raadsman De ingevolge dit artikel door huurder aan verhuurster te betalen buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat verhuurster haar vordering op huurder uit handen geeft en bedragen tenminste 15% van de uit handen gegeven vordering, met een minimum van 60,00, vermeerderd met het geldende BTW-percentage. 16. Bijzondere bepalingen 16.1 Met betrekking tot huwelijk, samenwonen, woningruil en overlijden van de huurder zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De gevolgen met betrekking tot de voortzetting van de huurovereenkomst na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of overlijden van huurder worden beheerst door de betreffende wettelijke bepalingen.

5

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding Artikel

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Terbeschikkingstelling en aanvaarding ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Onderdeel van de 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van huurovereenkomst de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. 1.2

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden voor garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Onderdeel van de huurovereenkomst. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Huurvoorwaarden garages

Huurvoorwaarden garages Algemene huurvoorwaarden voor garages Onderdeel van de huurovereenkomst Terbeschikkingstelling en aanvaarding Goede staat Verplichtingen verhuurder Rustig genot Onderhoud Ernstige gebreken Gevolgschade

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Meer dan een huurder Artikel

Nadere informatie

Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen Velperweg 168, 6824 MD Arnhem

Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen Velperweg 168, 6824 MD Arnhem HUURREGLEMENT Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen Velperweg 168, 6824 MD Arnhem Artikel 1 ALGEMEEN 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst, waarin het van toepassing

Nadere informatie

10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte ALGEMEEN Artikel 1 Toepasbaarheid algemene huurvoorwaarden 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN LARIS WONEN EN DIENSTEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN LARIS WONEN EN DIENSTEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN LARIS WONEN EN DIENSTEN Artikel 1 Algemeen 1. De meest recente versie van deze algemene huurvoorwaarden is van toepassing op de door Laris Wonen en diensten (verhuurster) en haar

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Laris Wonen en diensten

Algemene huurvoorwaarden Laris Wonen en diensten Algemene huurvoorwaarden Laris Wonen en diensten Artikel 1 Algemeen 1. De meest recente versie van deze algemene huurvoorwaarden is van toepassing op de door Laris Wonen en diensten (verhuurster) en haar

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 15 NOVEMBER 2016 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ARTIKEL 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden, vastgesteld 1 november 2006, maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden van de Stichting Volckaert Groep te Dongen voor appartementen WIJZIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

Algemene Huurvoorwaarden van de Stichting Volckaert Groep te Dongen voor appartementen WIJZIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST Algemene Huurvoorwaarden van de Stichting Volckaert Groep te Dongen voor appartementen WIJZIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemeen. Aanvaarding van het gehuurde. Verplichtingen van de verhuurder

Algemeen. Aanvaarding van het gehuurde. Verplichtingen van de verhuurder Huurreglement Algemeen Artikel 1 Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst, waarin het van toepassing is verklaard. Wijzigingen in het huurreglement worden geacht in dat reglement te zijn opgenomen,

Nadere informatie

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Meer dan één huurder. Ter beschikking stelling en aanvaarding

Meer dan één huurder. Ter beschikking stelling en aanvaarding 5. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 1. HET TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE VOORWAARDEN 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Onderdeel van de 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van huurovereenkomst de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan

Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Ondergetekenden, Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan Naam: verder

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden Zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden Zelfstandige woonruimte VE7/RO/1209 Algemene huurvoorwaarden Zelfstandige woonruimte 1 oktober 2005 INLEIDING In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder: - Huurder :

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden: over rechten en plichten Gefeliciteerd! U heeft zojuist de sleutels ontvangen van uw woning. Samen met u hopen wij dat

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 1 TOEPASSINGSBEREIK Artikel 1 Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. MEER DAN ÉÉN HUURDER Artikel 2 2.1 De in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. behorende bij het huurcontract van uw woning

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. behorende bij het huurcontract van uw woning ALGEMENE HUURVOORWAARDEN behorende bij het huurcontract van uw woning 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Pagina Artikel 1 De huurprijs... 3 Artikel 2 Terbeschikkingstelling en aanvaarding... 3 Artikel 3 Verplichtingen

Nadere informatie

Kamerhuurcontract. Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen:

Kamerhuurcontract. Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen: Kamerhuurcontract Datum: Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: en naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen: De woonruimte: Artikel 1 1. Verhuurder verhuurt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden berg- en opslagruimte

Algemene Voorwaarden berg- en opslagruimte Algemene Voorwaarden berg- en opslagruimte 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verhuurder: Stichting Woongoed Middelburg; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: uw rechten en plichten. rechten en plichten van Vidomes. Algemene huurvoorwaarden

Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: uw rechten en plichten. rechten en plichten van Vidomes. Algemene huurvoorwaarden INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes uw rechten en plichten rechten en plichten van Vidomes Algemene huurvoorwaarden Onderdeel van de huurovereenkomst Artikel 1 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 15 NOVEMBER 2016

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 15 NOVEMBER 2016 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 15 NOVEMBER 2016 Bezoeken Eskampweg 1, 7731 TA Ommen Schrijven Postbus 132, 7730 AC Ommen Bellen 0529 45 25 88 Mailen hallo@veste.nl Online www.veste.nl ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Nadere informatie

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen:

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen: Ondergetekenden Verhuurder: Adres: Telefoon: E-mail: en Huurder: Telefoon: E-mail: komen het navolgende overeen: Woonruimte 1.1. De verhuurder verhuurt met ingang van 20 de kamer(s) in de woning aan de.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres.

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres. Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonummer Hierna te noemen der en Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres Studie richting Tel. Mobiel Tel. Nood BSN Geboortedatum Geboorteplaats Hierna te noemen huurder.

Nadere informatie

ARCADE MENSEN EN WONEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ARCADE MENSEN EN WONEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ARCADE MENSEN EN WONEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Stichting BOG

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Stichting BOG ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BOG ALGEMENE HUURVOORWAARDEN huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Stichting BOG Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Goes, 1 januari 2004 Algemene huurvoorwaarden partner in wonen Standaard algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WOONRUIMTE Vastgesteld op 02-12-2003 en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed2- Duizend

ALGEMENE VOORWAARDEN WOONRUIMTE Vastgesteld op 02-12-2003 en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed2- Duizend ALGEMENE VOORWAARDEN WOONRUIMTE Vastgesteld op 02-12-2003 en behorende bij de huurovereenkomst van WoonGoed2- Duizend Artikel 1 - Enige begrippen in deze voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden Zelfstandige

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE ALGEMEEN Artikel 1 1. De Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin ze van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst

Nadere informatie

VE7/RO/1209 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

VE7/RO/1209 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VE7/RO/1209 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE 1 oktober 2005 INLEIDING In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder: - Huurder : de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

Algemene bepalingen huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte

Algemene bepalingen huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte Algemene bepalingen huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte Artikel 1 Levering en aanvaarding 1. Verhuurder zal op de daartoe overeengekomen datum het gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Afwijking bepalingen Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden A. Algemeen Artikel 1 1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. 2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte onderdeel van de huurovereenkomst artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST GARAGE / PARKEERPLAATS

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST GARAGE / PARKEERPLAATS ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST GARAGE / PARKEERPLAATS Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

1. Huren bij wonencentraal

1. Huren bij wonencentraal 1. Huren bij wonencentraal 4. Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het hele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze

Nadere informatie

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Artikel 1 - Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 lefier 2 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de terschikkingstelling

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden parkeerplaats c.q. (parkeer)garage

Algemene Voorwaarden parkeerplaats c.q. (parkeer)garage Algemene Voorwaarden parkeerplaats c.q. (parkeer)garage 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verhuurder: Stichting Woongoed Middelburg; huurder: de eigenaar/gebruiker van een

Nadere informatie

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221??

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221?? Huurcontract Ondergetekenden Naam verhuurder: John... Adres: Hoorneslaan 999, 2221?? Katwijk zh Telefoon: 06-........ Naam huurder: VVV Naam, Adres 999, 9999 XX Woonplaats, geboren.. -.. 19.. komen het

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. Deze algemene bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Huurder verklaart reeds nu in te stemmen met eventuele

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Onderdeel van de huurovereenkomst Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN STICHTING DE REENSCHE COMPAGNIE. Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN STICHTING DE REENSCHE COMPAGNIE. Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte ALGEMENE HUURVOORWAARDEN STICHTING DE REENSCHE COMPAGNIE Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Artikel 1 Uitleg bepaalde begrippen in deze voorwaarden 1.1 Verhuurder: Stichting de Reensche Compagnie,

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS Algemeen Artikel 1 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (hierna: huurovereenkomst),

Nadere informatie

Huurreglement Woonruimte. Algemeen

Huurreglement Woonruimte. Algemeen 1 Huurreglement Woonruimte Algemeen Artikel 1 Algemeen Lid 1. Dit Huurreglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. Lid 2. In alle gevallen waarin de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte. Nummer 1, versie februari 2011 Artikel 1 Geldigheid van deze Algemene Huurvoorwaarden 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor houdende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden Zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden Zelfstandige woonruimte Op de huurovereenkomst, die de Stichting BrabantWonen, hierna te noemen verhuurder, als verhuurder aangaat betreffende zelfstandige woningen, zijn de volgende

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008)

Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008) Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008) Artikel 1: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden 100% wonen ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE SallandWonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE 1. ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR WOONRUIMTE 1.1 De algemene voorwaarden voor de huur van zelfstandige woonruimte zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1 Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Atelier - Bruikleenovereenkomst

Atelier - Bruikleenovereenkomst pagina1/4 Atelier - Bruikleenovereenkomst Tussen: De ingebruikgever Stichting Magdalena, gevestigd te Hilversum, vertegenwoordigd door Naam: Adres: Koninginnenweg 12 Plaats: Hilversum en De Bruiklener:

Nadere informatie

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Huur voor waarden. Huurvoorwaarden

Huur voor waarden. Huurvoorwaarden Huur voor waarden Huurvoorwaarden Inhoud Art. Omschrijving Pagina 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 2. Meer dan één huurder 3 3. De terbeschikkingstelling en aanvaarding 3 4. De maandelijkse

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder artikel 1 Deze Algemene huurvoorwaarden

Nadere informatie

6. Huurder erkent dat elk gebruik dat plaatsvindt in strijd met de overeengekomen bestemming ontbinding van de overeenkomst tot gevolg heeft.

6. Huurder erkent dat elk gebruik dat plaatsvindt in strijd met de overeengekomen bestemming ontbinding van de overeenkomst tot gevolg heeft. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES / BERGINGEN / PARKEERPLAATSEN 2015 HOOFDSTUK 1 Algemeen Artikel 1 1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing

Nadere informatie

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HUUR BERGINGEN STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot. 14 Juli 2010

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot. 14 Juli 2010 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot 14 Juli 2010 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden SSW 1 juli 2004

Algemene huurvoorwaarden SSW 1 juli 2004 Algemene huurvoorwaarden SSW 1 juli 2004 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wanneer sprake is van een

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie