Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s

2 1

3 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële paragraaf 13 Beleggingsparagraaf 14 Pensioenparagraaf 16 Actuariële paragraaf 18 Risicobeheer 18 Toekomstparagraaf 18 Verslag van het verantwoordingsorgaan 20 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Bestemming saldo van baten en lasten 25 Algemene toelichting 26 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 32 Overige gegevens 47 Diversen 47 Actuariële verklaring 49 Accountantsverklaring 51 Bijlagen 53 Overzicht verzekerden 53 Demografie 53 Overzicht aangesloten ondernemingen 54 2

4 Kengetallen (x ) Aantallen Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Reglementvariabelen Indexatie actieven per 1 januari in % 2,80 3,20 2,20 nvt nvt Indexatie inactieven per 1 januari in % 0,00 1,60 0,90 1,00 0,80 Premiebaten en pensioenuitkeringen Feitelijke premie Incidenteel aanvullende premie nvt nvt nvt Gedempte premie nvt nvt Kostendekkende premie nvt nvt Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitkeringen 2 Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Totaal Beleggingsportefeuille Aandelen Vastrentende waarden Annuïteitenlening Overige beleggingen Vermogenssituatie en solvabiliteit Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad in % Vereiste dekkingsgraad in % Beleggingsperformance Beleggingsrendement in % 13,04-5,04-0,43 3,34 11,44 1 De kosten worden m.i.v volgens RJ 610 gepresenteerd. 2 M.i.v is er een onderverdeling in de uitkeringen. 3 M.i.v wordt het pensioenvermogen bepaald op FTK in plaats van APP. 4 M.i.v worden de pensioenverplichtingen bepaald op FTK in plaats van APP. Het betreft hier uitsluitend de technische voorzieningen voor risico herverzekeraar en voor risico fonds. 5 Ultimo 2009 is de credit rating van de herverzekeraar lager dan AA- en geldt voor het eerst een vereist eigen vermogen van 2,2%. 3

5 Verslag van het bestuur (x 1.000) Profiel van het fonds Stichting Pensioenfonds TBI, statutair gevestigd in Rotterdam, is opgericht op 18 februari De laatste statutenwijziging dateert van 8 december De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de koepelorganisatie Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de van toepassing zijnde (excedent) pensioenreglementen, zoals deze gelden voor TBI Holdings B.V. en de aangesloten ondernemingen. Het fonds voert de regelingen uit voor rechthebbenden (actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) en heeft een belegd vermogen van circa 135 miljoen. Voor een specificatie van de aangesloten ondernemingen wordt verwezen naar de bijlage. Het fonds voert de volgende pensioenregelingen uit: Pensioenregeling 2007: collectief beschikbare premieregeling op basis van voorwaardelijk geïndexeerd middelloon. Excedentregeling: individueel beschikbare premieregeling voor deelnemers met een salaris boven het maximumsalaris van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw) of het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro (Grootmetaal). Prepensioenregelingen: een bruto- en een nettoprepensioenregeling op basis van eindloon voor een gesloten groep deelnemers. Excedentregeling Metaal en Techniek: betreft de door het Pensioenfonds Metaal en Techniek gedispenseerde excedent pensioenregeling boven het jaarlijks door dit bedrijfspensioenfonds vast te stellen grensbedrag van de bedrijfstakregeling. Het fonds betaalt hiervoor de doorsneepremie aan Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. Compensatieregeling vroegpensioen UTA: individueel beschikbare premieregeling voor UTAmedewerkers die op grond van de CAO voor de Bouwnijverheid voor de jaren 2006 tot en met 2009 gecompenseerd moeten worden voor het vervallen van de vroegpensioenregeling, voorzover deze niet reeds door een verhoging van het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen wordt gecompenseerd. Het betreft uitsluitend compensatie van het werkgeversdeel. Beschikbare premieregeling variabele bonussen: pensioenregeling waarin voor een gesloten groep deelnemers een beschikbare premie is toegezegd over hun variabele beloning. Het overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico voor de actieve deelnemers is herverzekerd bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. Stichting Pensioenfonds TBI heeft de uitvoering van de pensioenregelingen ondergebracht bij een aantal externe partijen. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. (Nationale-Nederlanden) voert de deelnemers- en uitkeringenadministratie uit, A&O Pensioen Services (A&O) verzorgt de financiële administratie en ING Investment Management (ING IM) is de vermogensbeheerder. Aon Actuarial Services (Aon AS) adviseert en begeleidt het bestuur van het fonds. Ook de certificerend actuaris is werkzaam bij Aon AS. Een gedragscode waarborgt de scheiding tussen advisering en certificering. Met de instellingen zijn terzake overeenkomsten afgesloten. 4

6 Organisatie Bestuur Bij een ondernemingspensioenfonds telt het bestuur ten minste evenveel vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden als van de werkgever. Het aantal vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden is daarbij niet groter dan het aantal vertegenwoordigers van de werknemers, tenzij het aantal pensioengerechtigden meer dan 90 procent van de totale populatie bedraagt. De benoeming van de werknemersvertegenwoordigers vindt plaats na verkiezing door en uit de deelnemers. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden gekozen door en uit de groep van pensioengerechtigden. De werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd door de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. Stichting Pensioenfonds TBI kent een bestuur dat uit zes (6) leden bestaat. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur Dhr. W. Poldervaart MIM Voorzitter Werkgever November 2004 Onbepaald Dhr. mr. H.G.C. Schouten Secretaris Werkgever November 2008 Onbepaald Dhr. A. de Hoog Lid Werkgever Maart 2007 Onbepaald Dhr. ing. F.W. van Meerkerk Lid Pensioengerechtigden Februari 2008 Eind 2011 Dhr. R. Lems Lid Werknemers November 2003 Eind 2011 Dhr. R. van Breemen Lid Werknemers November 2008 Eind 2012 De werkgeverszetels worden benoemd voor onbepaalde tijd door de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het Pensioenfonds. Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan de volgende uitvoeringsorganisaties: Aon Actuarial Services bestuursondersteuning; A&O Pensioen Services financiële administratie; Nationale-Nederlanden pensioen- en uitkeringenadministratie; ING Investment Management vermogensbeheer. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, overeenkomstig de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Het bestuur heeft ter administratieve en secretariële ondersteuning de heer J.D. van der Wel als ambtelijk secretaris aangesteld. De ambtelijk secretaris is primair verantwoordelijk voor het toezicht op de administratie en de financiën, het archiveren en het notuleren van de deelnemersvergadering. Verantwoordingsorgaan Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. In het verantwoordingsorgaan hebben zitting de heren ir. G.J. Woudenberg (voorzitter Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. tot 1 juni 2010) namens de werkgever, ing. H. van Keulen (directeur Heijmerink Bouw B.V.) namens de deelnemers en J. Romijn (gepensioneerd directeur van B.V. Kunststoffenindustrie Attema en oud-bestuurslid van ons fonds) namens de 5

7 pensioengerechtigden. Er is een reglement verantwoordingsorgaan opgesteld, waarin de rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan worden beschreven. Intern toezicht Het intern toezicht is vormgegeven door middel van een visitatiecommissie. Het bestuur zal de visitatiecommissie eens in de drie jaar de opdracht geven het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de volgende zaken aan de orde komen: het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks en balances binnen het fonds; het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. In 2009 heeft de visitatiecommissie voor het eerst haar toezicht uitgeoefend. De visitatiecommissie bestond uit: de heren W. Wittebol, J. Lindeman en H. Wiegers. De visitatiecommissie heeft haar bevindingen schriftelijk gerapporteerd aan het bestuur op 15 maart De bevindingen worden hieronder beknopt weergegeven. Bevindingen visitatiecommissie De indruk van de visitatiecommissie is in overwegende mate positief. Op basis van de documentatie en de gevoerde gesprekken is de visitatiecommissie van mening dat het bestuur van het Pensioenfonds de zaken formeel en procedureel over het algemeen op orde heeft. Het bestuur lijkt in voldoende onafhankelijkheid en met voldoende deskundigheid te komen tot besluiten. Wel verdient het aanbeveling de gedelegeerde taken aan het dagelijks bestuur, de beleggingscommissie en de ambtelijk secretaris goed vast te leggen, goed te keuren en te controleren. Daarnaast lijkt een betere balans binnen het bestuur ten aanzien van de taakverdeling gewenst. Het bestuur zal de aanbevelingen van de visitatiecommissie op de agenda zetten in de komende bestuursvergaderingen. Deelnemersvergadering De deelnemers en pensioengerechtigden worden schriftelijk uitgenodigd voor de deelnemersvergadering die eenmaal per jaar wordt gehouden. Bij belangrijke wijzigingen, zoals omschreven in de ABTN en statuten, legt het bestuur zijn besluiten voor aan de deelnemers. Sinds 2009 wordt voor de deelnemers in de excedentregeling (individueel beschikbare premieregeling) een separate deelnemersvergadering georganiseerd door het Pensioenfonds en Nationale-Nederlanden tezamen. Financieel beleid van het fonds Algemeen Het financieel beleid heeft als belangrijkste doelstelling de financiële positie van het fonds te kunnen beïnvloeden. Daartoe staan de volgende (hierna toegelichte) sturingsmiddelen ter beschikking: herverzekeringsbeleid, beleggingsbeleid, toeslagbeleid en premiebeleid. 6

8 Herverzekeringsbeleid De aanspraken uit de regelingen die het Pensioenfonds uitvoert zijn volledig herverzekerd bij Nationale-Nederlanden. Hiertoe is een pensioenverzekeringsovereenkomst van kracht die geldt voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december De verzekering van de verplichtingen, voortvloeiend uit de volgens de pensioenregeling gedane toezeggingen, geschiedt op basis van jaarlijkse affinanciering. De overeenkomst met de verzekeraar heeft de vorm van een garantiecontract. Dit houdt in dat de uitkering van de opgebouwde en gefinancierde pensioenaanspraken door de verzekeraar wordt gegarandeerd. Ook betekent dit dat als bij verlenging van de overeenkomst voor de toekomst zwaardere grondslagen worden toegepast, bijvoorbeeld vanwege toegenomen levensverwachtingen, de daaruit voortvloeiende verhoging van de voorziening pensioenverplichtingen (aanspraken uit het verleden) voor rekening komt van de herverzekeraar. Beleggingsbeleid Omdat het Pensioenfonds een garantiecontract heeft, kan het bestuur het beleggingsbeleid slechts in beperkte mate beïnvloeden. De verzekeraar staat garant voor de uitkeringen nu en in de toekomst. Daarom is de verzekeraar de uiteindelijke bepaler van het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid en nog meer de beleggingsrendementen zijn van wezenlijk belang; ze dienen namelijk overrente te creëren, waardoor toeslagen voor de inactieve deelnemers mogelijk worden. Voor het deel van de middelen van het Pensioenfonds waar geen pensioenverplichtingen tegenover staan, heeft het bestuur iets meer beleggingsvrijheid. In het verslagjaar heeft het bestuur afspraken gemaakt met de vermogensbeheerder over het inrichten van een tweede beleggingsdepot voor deze vrije middelen. In 2010 zal dit tweede depot operationeel worden. De beleggingsmix voor het tweede depot is gelijk aan die van het hoofddepot, waarbij 70 procent belegd wordt in vastrentende waarden en 30 procent in zakelijke waarden. Binnen de vastrentende waarden is er in het tweede depot geen sprake van duration matching. Toeslagbeleid - Actieve deelnemers Op de reeds opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers kan jaarlijks per 1 januari een toeslag worden verleend. Uitgangspunt voor de hoogte van deze voorwaardelijke toeslagverlening is de ontwikkeling van de loonindex bij TBI Holdings B.V. Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit een opslag op de premie en uit overrendementen uit hoofde van het verzekeringscontract. - Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden Op de pensioenrechten van alle pensioengerechtigden en op de pensioenaanspraken van alle gewezen deelnemers kan jaarlijks per 1 januari een toeslag worden verleend. Uitgangspunt voor de hoogte van deze voorwaardelijke toeslagverlening is de stijging van het Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens, zoals officieel wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (periode oktober-oktober). De toeslagverlening wordt gefinancierd uit overrendementen uit hoofde van het verzekeringscontract. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden aangepast. Het toeslagbeleid van het Pensioenfonds is voorwaardelijk, dat houdt in dat er alleen een toeslag kan worden verleend wanneer er voldoende financiële ruimte aanwezig is. 7

9 Premiebeleid Voor de Pensioenregeling 2007 geldt een collectief toegezegde bijdrage van 36,3 procent van de pensioengrondslagsom. Hiervan komt 26,3 procent voor rekening van de werkgever en 10 procent voor rekening van de werknemers. De collectief toegezegde bijdrage wordt door het bestuur in principe eens in de vijf jaar vastgesteld, synchroon lopend met de contractperiode. Bij de vaststelling van de hoogte van de totale pensioenpremie is het uitgangspunt dat de hoogte van de totale pensioenpremie, over de periode waarover deze wordt vastgesteld, ten minste gelijk zal zijn aan de kostendekkende premie over die periode. Op het moment van vaststellen wordt met het aanwezige premiedepot rekening gehouden. De kostendekkende premie omvat: de actuarieel benodigde premie voor de reguliere pensioenopbouw en de dekking van de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico's; de opslag die in het Pensioenfonds nodig is voor het in stand houden van het vereiste eigen vermogen, zoals vastgelegd in de Pensioenwet; een opslag voor de toeslagverlening voor actieve deelnemers; de herverzekeringspremie; alle uitvoerings- en advieskosten van het Pensioenfonds. Aanwending van de premie Jaarlijks stelt het bestuur vast of de totale pensioenpremie voldoende is om de totale kosten van de pensioenregeling te dekken. Dit geschiedt als volgt: Indien de totale pensioenpremie in enig jaar hoger, respectievelijk lager is dan de kostendekkende premie in dat jaar zal het verschil worden verrekend met het in het Pensioenfonds aanwezige premiedepot. Indien in enig jaar de totale pensioenpremie, samen met het aanwezige premiedepot, niet voldoende is om de in te kopen pensioenaanspraken te financieren, kunnen achtereenvolgens de volgende maatregelen worden genomen: De gewenste toeslagverlening op de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers zal zodanig worden beperkt dat het premiedepot niet negatief wordt. Indien het volledig afzien van toeslagverlening op de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers niet voldoende is om het premiedepot positief te laten zijn, zal vervolgens een beperking plaatsvinden op de in dat jaar in te kopen pensioenaanspraken, zodanig dat het premiedepot niet negatief zal zijn. Resultaatbronnen De financieel belangrijkste resultaatbronnen die het fonds kent, zijn: het resultaat op vrije reserve, interest, toeslagen en premie. Het resultaat van het Pensioenfonds over boekjaar 2009 bedraagt negatief Vrije reserve Het fonds beschikt over reserves ter grootte van Hierbij is steeds uitgegaan van een voorziening pensioenverplichtingen die bepaald is op actuele waarde. Voor deze bepaling publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) maandelijks een rentetermijnstructuur met de actuele rentes, behorend bij de verschillende looptijden. 8

10 - Interest De afgedragen premies worden gestort in de premiereserve. De premiereserve bij Nationale- Nederlanden is belegd in een gesepareerd beleggingsdepot. Bij de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) en de actuariële premies wordt rekening gehouden met een minimumbeleggingsrendement van 4 procent per jaar. Het Pensioenfonds heeft een garantiecontract met de verzekeraar Nationale-Nederlanden. Dit heeft daarom de volgende consequenties: Negatieve overrente. Wanneer het werkelijk behaalde beleggingsrendement lager is dan de in de VPV ingecalculeerde opbrengst van 4 procent is er sprake van een negatief overrendement. Het effect van het garantiecontract is dat dit niet direct ten laste van het resultaat wordt geboekt, maar als vordering op de herverzekeraar wordt geactiveerd. Positieve overrente. Wanneer het werkelijk behaalde beleggingsrendement hoger is dan de in de VPV ingecalculeerde opbrengst van 4 procent is er sprake van een positief overrendement. Deze positieve overrente dient in eerste instantie te worden gebruikt om eventuele negatieve overrente af te lossen. Een eventueel surplus staat middels de egalisatiereserve ter beschikking aan het Bestuur voor aanwending binnen de regeling. Ultimo 2007 en ultimo 2008 is, zoals opgenomen in de Staat van Baten en Lasten in het depotverslag, een negatieve overrente geactiveerd van 1.793, respectievelijk In het verslagjaar is positieve overrente gerealiseerd van 9.682, waardoor de cumulatieve negatieve overrente uitkomt op Eventuele toekomstige positieve overrente zal dus eerst moeten worden gebruikt om het saldo van deze geactiveerde negatieve overrente te verminderen totdat dit nihil bedraagt. - Toeslagen Alle toeslagen zijn voorwaardelijk en afhankelijk van de financiële situatie van het fonds (zie hiervoor pagina 36). Het bestuur heeft besloten de volgende toeslagen per 1 januari 2009 toe te kennen: Actieve deelnemers: 2,8 procent; de loonindex bedroeg 3,5 procent. Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden: 0 procent; de prijsontwikkeling bedroeg 2,8 procent. In 2009 is reeds besloten om aan de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden per 1 januari 2010 geen indexatie te verlenen. - Premies De collectief beschikbare bijdrage bedraagt in het verslagjaar 36,3 procent van de pensioengevende salarissom. De werknemersbijdragen zijn hier onderdeel van. De werknemersbijdrage wordt op het salaris ingehouden en de herverzekeraar ontvangt de totale bijdrage van de werkgever. Overige resultaatbronnen - Kosten Het uitgangspunt hierbij is dat alle kosten gedekt moeten worden door de premies. Dit houdt in dat er in principe geen resultaat op kosten kan zijn. In de uitkeringsfase komen in de VPV gereserveerde excassokosten beschikbaar. Dit leidt tot een kleine winst op kosten die verrekend wordt met de totale kosten. - Sterfte en arbeidsongeschiktheid Het Pensioenfonds heeft een aanspraak op een gedeelte van een eventueel voordelig technisch resultaat van het verzekeringscontract bij Nationale-Nederlanden. Deze aanspraak wordt vastgesteld 9

11 aan het einde van iedere vijfjarige contractperiode. Indien de som van de jaarlijkse technische resultaten positief is, komt hiervan 55 procent beschikbaar voor het Pensioenfonds. Indien de bedoelde som negatief is, komt deze volledig voor rekening van Nationale-Nederlanden. Het totale (onverdeelde) technisch resultaat tot en met 2009 is uitgekomen op Mutaties Bij bepaalde mutaties, zoals waardeoverdrachten en afkopen, dan wel bij uitkeringen kunnen er verschillen ontstaan tussen de bedragen die in de VPV benodigd zijn of wel beschikbaar komen enerzijds en de werkelijke betalingen dan wel ontvangsten anderzijds. Deze verschillen zijn over het algemeen klein. Resultaatverdeling In 2009 is in het gesepareerd beleggingsdepot een positief resultaat van behaald, waarvan een positief bedrag van 463 tot de resultatendeling behoort. Deze bedragen zijn op basis van de herverzekeringsgrondslagen. Zie pagina 9 onder interest voor de aanwending van het overrendement. Aan het eind van de contractperiode, op 31 december 2011, van het Pensioenfonds met Nationale- Nederlanden wordt de som van de jaarlijkse technische resultaten bepaald ('resultaat stichtingscollectiviteit'). Indien die som positief is, komt hiervan 55 procent beschikbaar voor het Pensioenfonds. Indien de bedoelde som negatief is, komt deze volledig voor rekening van Nationale- Nederlanden. Bij de verdeling van het technisch resultaat wordt een verbinding gelegd tussen de technische resultaten over diezelfde periode, zoals die worden bepaald voor de overeenkomsten tussen enerzijds de Stichting Pensioenfonds TBI, TBI-ondernemingen met een ondernemingspensioenregeling en de TBI-bouwcollectiviteit en anderzijds Nationale-Nederlanden ('resultaat aangesloten ondernemingspensioenregelingen en de bouwcollectiviteit ). Een eventueel per saldo negatief technisch resultaat binnen een van de collectiviteiten wordt verrekend met het positieve technisch resultaat van de andere collectiviteit. Een eventueel resterend positief resultaat wordt binnen de betrokken collectiviteit verrekend. Wanneer alle collectiviteiten een positief resultaat hebben, vindt geen verrekening plaats. Ook indien alle collectiviteiten een negatief resultaat hebben, vindt geen verrekening plaats. Goed Pensioenfondsbestuur Integere bedrijfsvoering Wettelijk is geregeld dat een Pensioenfonds maatregelen dient te treffen die goed Pensioenfondsbestuur waarborgen. Met de invoering van de Pensioenwet per 1 januari 2007 zijn de STAR-principes voor pension fund governance (PFG) verankerd in het wettelijke kader. De 32 principes betreffen de onderdelen: zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid, verantwoording en intern toezicht. Het bestuur richt de organisatie van het Pensioenfonds zodanig in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Binnen Pensioenfonds TBI is onder meer op de volgende wijze uitvoering gegeven aan de hiervoor beschreven eisen: Medezeggenschap pensioengerechtigden door bestuursdeelname. Oprichting van een verantwoordingsorgaan waarin de werknemers, de pensioengerechtigden en de werkgever een zetel bemensen. 10

12 Inrichting van het interne toezicht door middel van een visitatiecommissie, bestaande uit externe deskundigen. Opstellen deskundigheidsplan ter bevordering en handhaving van het deskundigheidsniveau van het bestuur. Vastleggen van een gedragscode ter voorkoming van belangenverstrengeling. Opstellen klachten- en geschillenprocedure. Herverzekering van de financiële risico s middels garantiecontract. Uitbesteding van de pensioenuitvoering op basis van een uitvoeringsovereenkomst en Service Level Agreement (SLA). Aanpassing van het beleggingsbeleid en duration matching van de portefeuille vastrentende waardes. Communicatiebeleid waarbij belanghebbenden op begrijpelijke wijze over de inhoud van de pensioenregeling, veranderingen en actuele ontwikkelingen worden geïnformeerd. Deelnemersvergadering De jaarlijkse deelnemersvergadering is in het verslagjaar gehouden op 23 november te Ammerzoden. In de vergadering zijn actuele pensioenzaken voorgelegd aan de deelnemers en pensioengerechtigden. en is een uitgebreide toelichting gegeven op het jaarverslag. Verantwoordingsorgaan en intern toezicht Voor het afleggen van verantwoording moet met ingang van 2008 bij Pensioenfondsen een verantwoordingsorgaan zijn ingesteld. Aan dit orgaan wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. In het verantwoordingsorgaan zijn de aanspraak-, pensioengerechtigden en de werkgever vertegenwoordigd. Het bestuur van Pensioenfonds TBI heeft besloten de zetels gelijk te verdelen over deze geledingen, dat wil zeggen elk één zetel. Er is een reglement verantwoordingsorgaan opgesteld, waarin de rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan worden beschreven. Voor de inrichting van het interne toezicht heeft het bestuur van Pensioenfonds TBI gekozen voor een visitatiecommissie. De taken en bevoegdheden van de visitatiecommissie worden beschreven in de statuten van het fonds die in 2009 opnieuw vastgesteld zijn. Deskundigheidsbevordering In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de deskundigheidbevordering van het bestuur. Het bestuur is hierbij uitgegaan van de eisen die zijn vastgelegd in het plan van aanpak deskundigheidsbevordering, zoals opgesteld door de pensioenkoepels. In het plan is vastgelegd aan welke deskundigheidseisen de bestuursleden individueel én het bestuur in het geheel moeten voldoen. De aandachtsgebieden zijn als volgt geformuleerd: 1 Het besturen van een organisatie. 2 Relevante wet- en regelgeving. 3 Pensioenregelingen en pensioensoorten. 4 Financieel technische en actuariële aspecten. 5 Administratieve organisatie en interne controle. 6 Uitbesteden van werkzaamheden. 7 Communicatie. In het kader van de deskundigheidsbevordering heeft op 7 september 2009 een studiemiddag voor het bestuur plaatsgevonden. Tijdens deze studiemiddag zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Risk Based Pension Management. Deskundigheidsbevordering van het bestuur. 11

13 De bestuursleden en de ambtelijk secretaris zijn in het najaar van 2009 getoetst op hun bestuursdeskundigheid middels de deskundigheidstoets van Aon Consulting. Met deze toets wordt de deskundigheid van het bestuur ten aanzien van de eindtermen 1 en 2 uit het Plan van Aanpak van de koepels getoetst. Uit de deskundigheidstoets kwam naar voren dat de deskundigheid van het bestuur voldoende is, maar dat de kennis op een aantal aandachtsgebieden nog verbeterd zou kunnen worden. Tijdens de studiemiddag in september 2010 zullen de bestuursleden extra opgeleid worden met betrekking tot aandachtsgebieden 2, 4 en 6. Het deskundigheidsplan van het fonds is in 2009 geactualiseerd met betrekking tot de huidige bestuurssamenstelling. Verder zijn de uitkomsten van de deskundigheidstoets verwerkt in het deskundigheidsplan. Zelfevaluatie bestuur In 2009 heeft geen officiële evaluatie van het functioneren van het bestuur plaatsgevonden. Wel heeft het bestuur de selfassessment van de Autoriteit Financiële Markten ingevuld en daarnaast heeft het bestuur zijn deskundigheid getoetst. Eén van de aanbevelingen van de visitatiecommissie is om een procedure zelfevaluatie vast te stellen en te gaan toepassen. Het bestuur is voornemens hier in 2010 nadere invulling aan te geven. Naleving wet- en regelgeving Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving. Gedragscode Het fonds kent een gedragscode ter voorkoming van belangenconflicten. De gedragscode draagt mede bij tot het integer functioneren van het fonds ten behoeve van al diegenen die bij het fonds belang hebben en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van het fonds als marktpartij. Toezichthouder In 2009 heeft geen periodiek overleg met de toezichthouder plaatsgevonden. Uitbesteding De Pensioenwet schrijft onder meer voor dat er tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder een uitvoeringsovereenkomst moet zijn. Nationale-Nederlanden heeft als pensioenuitvoerder aangegeven dat de in het verleden gemaakte afspraken over de verzekering en de uitvoering van de pensioenregeling gelden als uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet. In aanvulling op de reeds gemaakte afspraken heeft Nationale-Nederlanden een aantal aspecten in het kader van de Pensioenwet nader ingevuld. Zo is door hen bijvoorbeeld beschreven hoe gehandeld wordt in geval van een betalingsachterstand. Communicatie In het verslagjaar is er aandacht geweest voor het verbeteren van de communicatie naar de deelnemers. Naast het jaarverslag is in het verslagjaar tevens een populair jaarverslag opgesteld en verspreid om de deelnemers in meer begrijpelijke bewoordingen de jaarcijfers uit te leggen. Daarnaast hebben alle deelnemers in 2009 een Uniform Pensioenoverzicht ontvangen. Voor 2010 zal het fonds zich verder richten op begrijpelijke en toegankelijke pensioencommunicatie. Daarbij zal worden getoetst of de boodschap wordt begrepen en tegemoetkomt aan de behoeften. 12

14 Bestuursvergaderingen In het kalenderjaar 2009 heeft het bestuur driemaal vergaderd: op respectievelijk 16 maart, 8 juni en op 23 november. Op 7 september vond de jaarlijkse studiemiddag plaats. Maandelijks vond overleg plaats tussen de leden van de diverse commissies en de adviseurs, met name over het in te richten tweede beleggingsdepot. Aansluitend op de bestuursvergadering van 23 november vond te Ammerzoden de jaarlijkse deelnemersvergadering plaats voor deelnemers en pensioengerechtigden. In de vergadering zijn actuele pensioenzaken voorgelegd aan de deelnemers en is een uitgebreide toelichting gegeven op het jaarverslag. Op 7 december vond te Rotterdam de deelnemersvergadering voor deelnemers in de excedentregeling (individueel beschikbare premieregeling) plaats. Deze deelnemersvergadering zal voortaan eveneens jaarlijks gehouden worden. Financiële paragraaf Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar Het merendeel van de Pensioenfondsen is in 2009 goed hersteld van de klap die de financiële crisis in 2008 had veroorzaakt. Ook Pensioenfonds TBI heeft geprofiteerd van de positieve ontwikkeling van zijn beleggingsportefeuille. De dekkingsgraad (de verhouding tussen de aanwezige middelen en de verplichtingen) is echter voornamelijk in verband met de hierna te noemen afslag wegens kredietrisico van de herverzekeraar gedaald tot 102,7 procent. Ultimo 2009 is de credit rating van de verzekeraar, Nationale-Nederlanden, door Standard & Poor's vastgesteld op A+. Dit is lager dan de door DNB minimaal vereiste rating AA-, waarbij het kredietrisico gelijk gesteld mag worden aan nul. Concreet betekent dit dat Pensioenfonds TBI onder de huidige FTK-regelgeving voor herverzekerde Pensioenfondsen rekening moet houden met een afslag op de vordering op de herverzekeraar en met een vereist eigen vermogen (VEV). Ultimo 2009 is de afslag op de vordering op de herverzekeraar gelijk aan 5,9 procent van de marktwaarde VPV en is het VEV gelijk aan 2,2 procent van de vordering op de herverzekeraar. Hiermee rekening houdend, is de dekkingsgraad van Pensioenfonds TBI ultimo 2009 gelijk aan 102,7 procent. Het fonds heeft geen reservetekort. Pensioenvermogen Stand per 1 januari Premiebijdragen Uitkeringen Overige -929 Stand per 31 december Voorziening pensioenverplichting Dekkingsgraad in % 102,7 107,9 De verandering in de dekkingsgraad is voornamelijk het gevolg van de toe te passen afslag op de vordering op de herverzekeraar en het resultaat op beleggingen. Voor een nadere toelichting hiervan wordt verwezen naar de voorzieningen. 13

15 Het saldo van baten en lasten over de afgelopen jaren kan als volgt worden geanalyseerd: Premieresultaat Interestresultaat Afslag kredietrisico verzekeraar Overig resultaat De feitelijke premie is hoger dan de gedempte premie. Dit heeft te maken met de opslag die op de premie wordt gelegd ten behoeve van de actievenindexatie. In het overig resultaat is vervolgens de toeslagverlening aan de actieve deelnemers als aparte resultaatpost opgenomen. Ultimo 2009 bedraagt de marktrente 3,8909 procent, zijnde de rentetermijnstructuur bij de modified duration (11,9) ultimo boekjaar (2008: 3,9746 procent bij modified duration 13,6). Beleggingenparagraaf Algemeen Het bestuur is zich bewust van het feit dat het jaarverslag geen inzicht geeft in de dekkingsgraad binnen het gesepareerd beleggingsdepot. In de balans wordt immers niet de werkelijke waarde van de beleggingen weergegeven, maar de vordering op de herverzekeraar. Voor de besluitvorming omtrent toeslagverlening aan de inactieve deelnemers is echter de situatie binnen het gesepareerd beleggingsdepot bepalend. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deelnemers hiervan op de hoogte zijn. De duratie van het vastrentende deel van de portefeuille is sinds 2007 gematched met de verplichtingen. Dit resulteert in stabiele cashflows, waardoor schokken in de dekkingsgraad, veroorzaakt door veranderde kapitaalmarktrente, worden gedempt. 14

16 Spreiding van de beleggingen per 31 december 2009 Strategische allocatie (%) Feitelijke allocatie Feitelijke allocatie (%) Benchmark Vastrentende waarden 70% ,8% Barclays Euro Aggregate Unhedged + LDF Benchmark Zakelijke waarden 30% ,3% MSCI (DM) World (Net) Index en MSCI (EM) Emerging Markets Free (Net) Index Liquide middelen 0% ,9% Annuïteitenlening n.v.t n.v.t. Asset mix Voor de bij Nationale-Nederlanden verzekerde en door hen gegarandeerde pensioenverplichtingen, wordt een gesepareerd beleggingsdepot aangehouden. Voor het gesepareerde beleggingsdepot is ING Investment Management als vermogensbeheerder aangewezen. De wijze van beleggen is vastgelegd in het beleggingsplan. De uitvoering van het beleggingsplan wordt aan het oordeel van de vermogensbeheerder overgelaten. De asset mix is voor 2009 vastgesteld op 30 procent zakelijke waarden en 70 procent vastrentende waarden, beide met een bandbreedte van 5 procent aan beide zijden van de strategische allocatie. Voor liquide middelen wordt geen bandbreedte aangehouden. Binnen het gesepareerde beleggingsdepot worden ook de vrije reserves van het fonds belegd en beheerd, conform het bovengenoemde beleggingsplan. De aandelen hebben betrekking op fondsbeleggingen en hebben dus geen betrekking op een rechtstreeks aandelenbelang. Er wordt geen actief stemrecht uitgeoefend vanuit het fonds. Rendement Het rendement op de beleggingsportefeuille is als volgt: 2009 % 2008 % Vastrentende waarden 4,75 13,78 Aandelen 35,22-43,98 Totaal rendement 13,04-5,04 Benchmark 9,4 0,0 Overrente De overrente wordt verwerkt via de zogenaamde egalisatiereserve. De egalisatiereserve is een reserve om tot een gelijkmatige verdeling te komen van kosten en lasten. De verzekeraar gebruikt deze reserve om de behaalde overrente gedurende de contractperiode apart te zetten. Indien op 15

17 enig moment een negatieve overrente wordt behaald, dient deze eerst ingehaald te worden, voordat een eventuele positieve overrente uitgekeerd kan worden. De egalisatiereserve geeft momenteel een negatieve overrente aan en is ultimo 2009 gelijk aan -/ (2008: -/ ). Beheerkosten beleggingen Nationale-Nederlanden berekent de beheerkosten van de beleggingen op kwartaalbasis en verrekent deze in de rekening-courantverhouding. Ultimo 2009 bedraagt het geactiveerde saldo 257 (2008: 245). Vooruitblik 2010 In 2009 heeft het fonds afspraken gemaakt met ING Investment Management inzake de inrichting van een tweede beleggingsdepot waarin de vrije reserve van het fonds belegd zal worden. De beleggingsmix voor de vrije reserve zal een afwijkende beleggingsmix kennen, aangezien hier geen duratiematching van de vastrentende waarden met de voorziening pensioenverplichtingen zal worden toegepast. Het tweede depot is eind april 2010 operationeel geworden. Ten aanzien van de ontwikkeling van de voorzieningen kan opgemerkt worden dat, net als in voorgaande jaren, ook voor de toekomst hierin een stijgende lijn wordt verwacht. Pensioenparagraaf Algemeen In het verslagjaar zijn de volgende documenten (opnieuw) vastgesteld: De actuariële en bedrijfstechnische nota. De statuten van het Pensioenfonds. De gedragscode van het Pensioenfonds. De klachten- en geschillenprocedure van het Pensioenfonds. Diverse pensioenreglementen. De bepalingen omtrent de samenstelling van de premie en het toeslagbeleid zijn als volgt. Toenemende levensverwachting De levensverwachting van mannen en vrouwen vertoont sinds vele jaren een stijgende trend. Het fonds houdt hier in haar sterftegrondslagen (voor de vaststelling van de Voorziening Pensioenverplichtingen) rekening mee door het gebruik van de prognosetafel AG van het Actuarieel Genootschap (AG). De laatste jaren blijkt dat de levensverwachting sneller toeneemt dan waarmee in de prognosetafel rekening wordt gehouden. Ook recente cijfers van het CBS laten zien dat deze ontwikkeling zich voortzet en dus niet een eenmaligv incident is. Dit heeft ertoe geleid dat het AG eind januari 2010 in een persbericht heeft aangegeven dat de AG tafel niet meer prudent is. DNB heeft eveneens eind januari 2010 laten weten dat bij de vaststelling van de voorziening eind 2009 rekening gehouden moet worden met deze voorzienbare trend. Het AG komt pas in de loop van de eerste helft van 2010 met een nieuwe prognosetafel. De adviserend actuaris van Aon Consulting heeft daarom een ruwe schatting gemaakt van de extra voorziening die hiervoor nodig is. Deze extra langlevenvoorziening bedraagt 3,5 procent van de voorziening voor de pensioenverplichting. Het bestuur heeft besloten het advies over te nemen. Ten tijde van het toeslagbesluit voor 2010 was deze ontwikkeling nog niet bekend. 16

18 Premie Met inachtneming van hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de inhoud van de pensioenregelingen, bepaalt het bestuur van het fonds de hoogte van de te betalen pensioenpremie. De totale pensioenpremie wordt uitgedrukt in een percentage van de som van de pensioengevende salarissen van alle deelnemers. De pensioenpremie wordt door het bestuur van het fonds in principe vastgesteld voor de contractperiode. Het bestuur van het fonds informeert partijen over de hoogte van de totale pensioenpremie. Daarbij zal het bestuur uitleg verstrekken over de wijze waarop en de uitgangspunten op basis waarvan de totale pensioenpremie is vastgesteld. Zie premiebeleid (pagina 8) voor een beschrijving van de samenstelling van de premie en hoe deze wordt aangewend. Toeslagbeleid Het bestuur van het Pensioenfonds heeft de ambitie om jaarlijks de pensioenrechten en pensioenaanspraken aan te passen. De indexatie in een jaar is voorwaardelijk en is afhankelijk van de hoogte van de beschikbare premie en de overrendementen. De indexatie van het opgebouwde deel van de pensioenaanspraken van actieve deelnemers wordt afgeleid van de ontwikkeling van de loonindex van de werkgever. De indexatie van de ingegane pensioenen en de nog niet ingegane pensioenen van gewezen deelnemers, wordt afgeleid van de stijging van de consumentenprijsindex (cpi), zoals vastgesteld per oktober door het CBS. Zie toeslagbeleid (pagina 7) voor een uitgebreidere beschrijving van het toeslagbeleid. De pensioenrechten en pensioenaanspraken zijn in 2009, conform het toeslagbeleid van het fonds, geïndexeerd. Zie pagina 36 voor de hoogte van de verleende toeslagen. In 2010 is een toeslag van 0,70 procent toegekend voor actieve deelnemers en in 2009 is tijdens de deelnemersvergadering gemotiveerd meegedeeld dat per 1 januari 2010 de toeslag voor inactieve deelnemers op nihil is vastgesteld. Verwachte wijzigingen in het komende jaar - Ontwikkelingen ten aanzien van de pensioenen en beleggingen Wij verwachten geen wijzigingen op pensioengebied en op het gebied van de beleggingen. - Ontwikkelingen premie-inkomsten, beleggingsopbrengsten en voorzieningen Vanaf eind april 2010 zal de vrije reserve belegd worden via een tweede depot, eveneens met een strategische allocatie van 70 procent vastrentende en 30 procent zakelijke waarden. In tegenstelling tot het hoofddepot is er in dit depot geen sprake van duration matching. 17

19 Actuariële paragraaf Actuariële analyse Het resultaat van het Pensioenfonds over 2009 bedraagtnegatief Om inzicht te verkrijgen in de totstandkoming van dit resultaat hebben wij onderstaand het resultaat naar de verschillende onderdelen verdeeld: Onderdelen Premie Indexatie Sterfte en invaliditeit Interest beleggingsresultaat algemene reserve Afslag kredietrisico verzekeraar Administratiekosten Waardeoverdracht - - Pensioenuitkeringen - - Diverse mutaties en correcties Overig Resultaat boekjaar De actuariële analyse van het resultaat (saldo van baten en lasten) komt tot stand door een confrontatie van de posten uit de staat van baten en lasten met de posten van de ontwikkeling van de VPV. Het hierboven genoemde negatieve resultaat van is bepaald op basis van de grondslagen van het fonds. Het effect van de doorgevoerde aanpassing actuariële grondslagen op het resultaat is nihil, gezien het feit dat behalve een toename van de verplichtingen de vordering op de herverzekeraar met een zelfde bedrag ( 4.364) is toegenomen. Zie pagina 43 ( Wijzigingen actuariële uitgangspunten ) voor een nadere toelichting. Risicobeheer In de paragraaf 'Risicobeheer' (zie pagina 39 en verder) wordt nader ingegaan op de risico's die het fonds al dan niet loopt. Toekomstparagraaf Hoe de toekomst van Pensioenfonds TBI er op de lange termijn uit zal zien, is grotendeels afhankelijk van het FTK-beleid voor herverzekerde fondsen. Op dit moment buigt DNB zich in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het huidige FTKbeleid. Totdat DNB met nadere regelgeving komt, dienen herverzekerde Pensioenfondsen het bestaande beleid toe te passen. Indien een Pensioenfonds hierdoor in een situatie van reservetekort of dekkingstekort terechtkomt, hoeft het fonds hier echter in 2010 geen herstelplan voor in te dienen. 18

20 Ultimo 2009 is de credit rating van de verzekeraar, Nationale-Nederlanden, door Standard & Poor's vastgesteld op A+. Dit is lager dan de door DNB minimaal vereiste rating AA-, waarbij het kredietrisico gelijk gesteld mag worden aan nul. Concreet betekent dit dat Pensioenfonds TBI onder de huidige FTK-regelgeving voor herverzekerde Pensioenfondsen rekening moet houden met een afslag op de vordering op de herverzekeraar en met een vereist eigen vermogen (VEV). Pensioenfonds TBI beraadt zich momenteel op de huidige verzekeringsconstructie. Een studie naar de strategische organisatie van het fonds zal uit moeten wijzen hoe het Pensioenfonds de toekomst tegemoet zal treden. Rotterdam, 7 juni 2010 Bestuur Stichting Pensioenfonds TBI W. Poldervaart MIM (voorzitter) mr. H.G.C. Schouten (secretaris) R. van Breemen A. de Hoog R. Lems ing. F.W. van Meerkerk 19

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds TBI

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds TBI Inhoud 3 Kengetallen 4 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 6 Financieel beleid van het fonds

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. van STICHTING PENSIOENFONDS TBI

JAARVERSLAG 2013. van STICHTING PENSIOENFONDS TBI JAARVERSLAG 2013 van STICHTING PENSIOENFONDS TBI 1 2 Inhoudsopgave Jaarverslag Kerncijfers 4 Verslag van het bestuur 5 Profiel van het fonds 5 Organisatie 6 Financieel beleid van het fonds 9 Goed pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. van STICHTING PENSIOENFONDS TBI

JAARVERSLAG 2012. van STICHTING PENSIOENFONDS TBI JAARVERSLAG 2012 van STICHTING PENSIOENFONDS TBI 1 2 Inhoudsopgave Jaarverslag Kerncijfers 4 Verslag van het bestuur 5 Profiel van het fonds 5 Organisatie 6 Financieel beleid van het fonds 8 Goed pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. van STICHTING PENSIOENFONDS TBI

JAARVERSLAG 2014. van STICHTING PENSIOENFONDS TBI JAARVERSLAG 2014 van STICHTING PENSIOENFONDS TBI 1 2 Inhoudsopgave Jaarverslag Kerncijfers 4 Verslag van het bestuur 5 Profiel van het fonds 5 Organisatie 6 Financieel beleid van het fonds 8 Goed pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 22 november 2010 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden.

Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 22 november 2010 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden. CONCEPT Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 22 november 2010 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden. Aanwezig waren volgens de getekende presentielijst 4 deelnemers, 9 gepensioneerden,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. van STICHTING PENSIOENFONDS TBI

JAARVERSLAG 2011. van STICHTING PENSIOENFONDS TBI JAARVERSLAG 2011 van STICHTING PENSIOENFONDS TBI 1 2 Inhoudsopgave Jaarverslag Kerncijfers 4 Verslag van het bestuur 5 Profiel van het fonds 5 Organisatie 6 Financieel beleid van het fonds 8 Goed pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 van. STICHTING PENSIOENFONDS TBI (in liquidatie)

JAARVERSLAG 2016 van. STICHTING PENSIOENFONDS TBI (in liquidatie) JAARVERSLAG 2016 van STICHTING PENSIOENFONDS TBI (in liquidatie) 1 2 Inhoudsopgave Jaarverslag Kerncijfers 4 Verslag van het bestuur 5 Liquidatiebesluit 5 Profiel van het fonds 5 Organisatie 6 Financieel

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 Deelnemersvergadering Financiële positie en toeslagverlening 2015 18 november 2014 Pagina 1 CONTRACT NATIONALE-NEDERLANDEN Garantiecontract: Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Financiële positie pensioenfonds

Financiële positie pensioenfonds Financiële positie pensioenfonds Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 20 november 2012 Robert Deddens Agenda Achtergrond Financiële positie Stichting Pensioenfonds TBI ultimo 2011 Toeslagverlening

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Financiële positie en toeslagverlening 2014

Financiële positie en toeslagverlening 2014 Financiële positie en toeslagverlening 2014 Deelnemersvergadering 19 november 2013 19 november 2013 2 Contract Nationale-Nederlanden (NN) Garantiecontract: NN garandeert uitkeringen levenslang, ongeacht

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE. Deelnemersvergadering 29 november Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1

FINANCIËLE POSITIE. Deelnemersvergadering 29 november Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1 FINANCIËLE POSITIE Deelnemersvergadering 29 november 2016 Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1 SITUATIE T/M 31 DECEMBER 2016 Garantiecontract bij NN: Nationale-Nederlanden (NN) garandeert opgebouwde

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman Redenen voor een nieuwe Pensioenwet Reden wijziging: veroudering en onoverzichtelijkheid PSW Nieuwe Pensioenwet

Nadere informatie

JAARVERSLAG van STICHTING PENSIOENFONDS TBI

JAARVERSLAG van STICHTING PENSIOENFONDS TBI JAARVERSLAG 2015 van STICHTING PENSIOENFONDS TBI 1 2 Inhoudsopgave Jaarverslag Kerncijfers 4 Verslag van het bestuur 5 Profiel van het fonds 5 Organisatie 6 Financieel beleid van het fonds 8 Goed pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 24 november 2008 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden.

Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 24 november 2008 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden. Notulen van de deelnemersvergadering gehouden op 24 november 2008 in Villa Vijverbos, Mr. Lagrostraat 27 te Ammerzoden. Aanwezig waren volgens de getekende presentielijst 8 deelnemers, 14 gepensioneerden,

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal voor Stichting Pensioenfonds TNO. De uitgangspunten die ten grondslag

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667 VERKORT JAARVERSLAG 2013 INLEIDING In juni 2014 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2013 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0%

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0% Verkort jaarverslag 2010 INLEIDING In juni 2011 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2010 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Het volledige

Nadere informatie