Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s

2 1

3 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële paragraaf 13 Beleggingsparagraaf 14 Pensioenparagraaf 16 Actuariële paragraaf 18 Risicobeheer 18 Toekomstparagraaf 18 Verslag van het verantwoordingsorgaan 20 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Bestemming saldo van baten en lasten 25 Algemene toelichting 26 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 32 Overige gegevens 47 Diversen 47 Actuariële verklaring 49 Accountantsverklaring 51 Bijlagen 53 Overzicht verzekerden 53 Demografie 53 Overzicht aangesloten ondernemingen 54 2

4 Kengetallen (x ) Aantallen Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Reglementvariabelen Indexatie actieven per 1 januari in % 2,80 3,20 2,20 nvt nvt Indexatie inactieven per 1 januari in % 0,00 1,60 0,90 1,00 0,80 Premiebaten en pensioenuitkeringen Feitelijke premie Incidenteel aanvullende premie nvt nvt nvt Gedempte premie nvt nvt Kostendekkende premie nvt nvt Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitkeringen 2 Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Totaal Beleggingsportefeuille Aandelen Vastrentende waarden Annuïteitenlening Overige beleggingen Vermogenssituatie en solvabiliteit Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad in % Vereiste dekkingsgraad in % Beleggingsperformance Beleggingsrendement in % 13,04-5,04-0,43 3,34 11,44 1 De kosten worden m.i.v volgens RJ 610 gepresenteerd. 2 M.i.v is er een onderverdeling in de uitkeringen. 3 M.i.v wordt het pensioenvermogen bepaald op FTK in plaats van APP. 4 M.i.v worden de pensioenverplichtingen bepaald op FTK in plaats van APP. Het betreft hier uitsluitend de technische voorzieningen voor risico herverzekeraar en voor risico fonds. 5 Ultimo 2009 is de credit rating van de herverzekeraar lager dan AA- en geldt voor het eerst een vereist eigen vermogen van 2,2%. 3

5 Verslag van het bestuur (x 1.000) Profiel van het fonds Stichting Pensioenfonds TBI, statutair gevestigd in Rotterdam, is opgericht op 18 februari De laatste statutenwijziging dateert van 8 december De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de koepelorganisatie Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de van toepassing zijnde (excedent) pensioenreglementen, zoals deze gelden voor TBI Holdings B.V. en de aangesloten ondernemingen. Het fonds voert de regelingen uit voor rechthebbenden (actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) en heeft een belegd vermogen van circa 135 miljoen. Voor een specificatie van de aangesloten ondernemingen wordt verwezen naar de bijlage. Het fonds voert de volgende pensioenregelingen uit: Pensioenregeling 2007: collectief beschikbare premieregeling op basis van voorwaardelijk geïndexeerd middelloon. Excedentregeling: individueel beschikbare premieregeling voor deelnemers met een salaris boven het maximumsalaris van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw) of het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro (Grootmetaal). Prepensioenregelingen: een bruto- en een nettoprepensioenregeling op basis van eindloon voor een gesloten groep deelnemers. Excedentregeling Metaal en Techniek: betreft de door het Pensioenfonds Metaal en Techniek gedispenseerde excedent pensioenregeling boven het jaarlijks door dit bedrijfspensioenfonds vast te stellen grensbedrag van de bedrijfstakregeling. Het fonds betaalt hiervoor de doorsneepremie aan Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. Compensatieregeling vroegpensioen UTA: individueel beschikbare premieregeling voor UTAmedewerkers die op grond van de CAO voor de Bouwnijverheid voor de jaren 2006 tot en met 2009 gecompenseerd moeten worden voor het vervallen van de vroegpensioenregeling, voorzover deze niet reeds door een verhoging van het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen wordt gecompenseerd. Het betreft uitsluitend compensatie van het werkgeversdeel. Beschikbare premieregeling variabele bonussen: pensioenregeling waarin voor een gesloten groep deelnemers een beschikbare premie is toegezegd over hun variabele beloning. Het overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico voor de actieve deelnemers is herverzekerd bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. Stichting Pensioenfonds TBI heeft de uitvoering van de pensioenregelingen ondergebracht bij een aantal externe partijen. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. (Nationale-Nederlanden) voert de deelnemers- en uitkeringenadministratie uit, A&O Pensioen Services (A&O) verzorgt de financiële administratie en ING Investment Management (ING IM) is de vermogensbeheerder. Aon Actuarial Services (Aon AS) adviseert en begeleidt het bestuur van het fonds. Ook de certificerend actuaris is werkzaam bij Aon AS. Een gedragscode waarborgt de scheiding tussen advisering en certificering. Met de instellingen zijn terzake overeenkomsten afgesloten. 4

6 Organisatie Bestuur Bij een ondernemingspensioenfonds telt het bestuur ten minste evenveel vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden als van de werkgever. Het aantal vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden is daarbij niet groter dan het aantal vertegenwoordigers van de werknemers, tenzij het aantal pensioengerechtigden meer dan 90 procent van de totale populatie bedraagt. De benoeming van de werknemersvertegenwoordigers vindt plaats na verkiezing door en uit de deelnemers. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden gekozen door en uit de groep van pensioengerechtigden. De werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd door de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. Stichting Pensioenfonds TBI kent een bestuur dat uit zes (6) leden bestaat. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur Dhr. W. Poldervaart MIM Voorzitter Werkgever November 2004 Onbepaald Dhr. mr. H.G.C. Schouten Secretaris Werkgever November 2008 Onbepaald Dhr. A. de Hoog Lid Werkgever Maart 2007 Onbepaald Dhr. ing. F.W. van Meerkerk Lid Pensioengerechtigden Februari 2008 Eind 2011 Dhr. R. Lems Lid Werknemers November 2003 Eind 2011 Dhr. R. van Breemen Lid Werknemers November 2008 Eind 2012 De werkgeverszetels worden benoemd voor onbepaalde tijd door de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het Pensioenfonds. Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan de volgende uitvoeringsorganisaties: Aon Actuarial Services bestuursondersteuning; A&O Pensioen Services financiële administratie; Nationale-Nederlanden pensioen- en uitkeringenadministratie; ING Investment Management vermogensbeheer. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, overeenkomstig de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Het bestuur heeft ter administratieve en secretariële ondersteuning de heer J.D. van der Wel als ambtelijk secretaris aangesteld. De ambtelijk secretaris is primair verantwoordelijk voor het toezicht op de administratie en de financiën, het archiveren en het notuleren van de deelnemersvergadering. Verantwoordingsorgaan Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. In het verantwoordingsorgaan hebben zitting de heren ir. G.J. Woudenberg (voorzitter Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. tot 1 juni 2010) namens de werkgever, ing. H. van Keulen (directeur Heijmerink Bouw B.V.) namens de deelnemers en J. Romijn (gepensioneerd directeur van B.V. Kunststoffenindustrie Attema en oud-bestuurslid van ons fonds) namens de 5

7 pensioengerechtigden. Er is een reglement verantwoordingsorgaan opgesteld, waarin de rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan worden beschreven. Intern toezicht Het intern toezicht is vormgegeven door middel van een visitatiecommissie. Het bestuur zal de visitatiecommissie eens in de drie jaar de opdracht geven het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de volgende zaken aan de orde komen: het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks en balances binnen het fonds; het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. In 2009 heeft de visitatiecommissie voor het eerst haar toezicht uitgeoefend. De visitatiecommissie bestond uit: de heren W. Wittebol, J. Lindeman en H. Wiegers. De visitatiecommissie heeft haar bevindingen schriftelijk gerapporteerd aan het bestuur op 15 maart De bevindingen worden hieronder beknopt weergegeven. Bevindingen visitatiecommissie De indruk van de visitatiecommissie is in overwegende mate positief. Op basis van de documentatie en de gevoerde gesprekken is de visitatiecommissie van mening dat het bestuur van het Pensioenfonds de zaken formeel en procedureel over het algemeen op orde heeft. Het bestuur lijkt in voldoende onafhankelijkheid en met voldoende deskundigheid te komen tot besluiten. Wel verdient het aanbeveling de gedelegeerde taken aan het dagelijks bestuur, de beleggingscommissie en de ambtelijk secretaris goed vast te leggen, goed te keuren en te controleren. Daarnaast lijkt een betere balans binnen het bestuur ten aanzien van de taakverdeling gewenst. Het bestuur zal de aanbevelingen van de visitatiecommissie op de agenda zetten in de komende bestuursvergaderingen. Deelnemersvergadering De deelnemers en pensioengerechtigden worden schriftelijk uitgenodigd voor de deelnemersvergadering die eenmaal per jaar wordt gehouden. Bij belangrijke wijzigingen, zoals omschreven in de ABTN en statuten, legt het bestuur zijn besluiten voor aan de deelnemers. Sinds 2009 wordt voor de deelnemers in de excedentregeling (individueel beschikbare premieregeling) een separate deelnemersvergadering georganiseerd door het Pensioenfonds en Nationale-Nederlanden tezamen. Financieel beleid van het fonds Algemeen Het financieel beleid heeft als belangrijkste doelstelling de financiële positie van het fonds te kunnen beïnvloeden. Daartoe staan de volgende (hierna toegelichte) sturingsmiddelen ter beschikking: herverzekeringsbeleid, beleggingsbeleid, toeslagbeleid en premiebeleid. 6

8 Herverzekeringsbeleid De aanspraken uit de regelingen die het Pensioenfonds uitvoert zijn volledig herverzekerd bij Nationale-Nederlanden. Hiertoe is een pensioenverzekeringsovereenkomst van kracht die geldt voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december De verzekering van de verplichtingen, voortvloeiend uit de volgens de pensioenregeling gedane toezeggingen, geschiedt op basis van jaarlijkse affinanciering. De overeenkomst met de verzekeraar heeft de vorm van een garantiecontract. Dit houdt in dat de uitkering van de opgebouwde en gefinancierde pensioenaanspraken door de verzekeraar wordt gegarandeerd. Ook betekent dit dat als bij verlenging van de overeenkomst voor de toekomst zwaardere grondslagen worden toegepast, bijvoorbeeld vanwege toegenomen levensverwachtingen, de daaruit voortvloeiende verhoging van de voorziening pensioenverplichtingen (aanspraken uit het verleden) voor rekening komt van de herverzekeraar. Beleggingsbeleid Omdat het Pensioenfonds een garantiecontract heeft, kan het bestuur het beleggingsbeleid slechts in beperkte mate beïnvloeden. De verzekeraar staat garant voor de uitkeringen nu en in de toekomst. Daarom is de verzekeraar de uiteindelijke bepaler van het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid en nog meer de beleggingsrendementen zijn van wezenlijk belang; ze dienen namelijk overrente te creëren, waardoor toeslagen voor de inactieve deelnemers mogelijk worden. Voor het deel van de middelen van het Pensioenfonds waar geen pensioenverplichtingen tegenover staan, heeft het bestuur iets meer beleggingsvrijheid. In het verslagjaar heeft het bestuur afspraken gemaakt met de vermogensbeheerder over het inrichten van een tweede beleggingsdepot voor deze vrije middelen. In 2010 zal dit tweede depot operationeel worden. De beleggingsmix voor het tweede depot is gelijk aan die van het hoofddepot, waarbij 70 procent belegd wordt in vastrentende waarden en 30 procent in zakelijke waarden. Binnen de vastrentende waarden is er in het tweede depot geen sprake van duration matching. Toeslagbeleid - Actieve deelnemers Op de reeds opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers kan jaarlijks per 1 januari een toeslag worden verleend. Uitgangspunt voor de hoogte van deze voorwaardelijke toeslagverlening is de ontwikkeling van de loonindex bij TBI Holdings B.V. Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit een opslag op de premie en uit overrendementen uit hoofde van het verzekeringscontract. - Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden Op de pensioenrechten van alle pensioengerechtigden en op de pensioenaanspraken van alle gewezen deelnemers kan jaarlijks per 1 januari een toeslag worden verleend. Uitgangspunt voor de hoogte van deze voorwaardelijke toeslagverlening is de stijging van het Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens, zoals officieel wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (periode oktober-oktober). De toeslagverlening wordt gefinancierd uit overrendementen uit hoofde van het verzekeringscontract. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden aangepast. Het toeslagbeleid van het Pensioenfonds is voorwaardelijk, dat houdt in dat er alleen een toeslag kan worden verleend wanneer er voldoende financiële ruimte aanwezig is. 7

9 Premiebeleid Voor de Pensioenregeling 2007 geldt een collectief toegezegde bijdrage van 36,3 procent van de pensioengrondslagsom. Hiervan komt 26,3 procent voor rekening van de werkgever en 10 procent voor rekening van de werknemers. De collectief toegezegde bijdrage wordt door het bestuur in principe eens in de vijf jaar vastgesteld, synchroon lopend met de contractperiode. Bij de vaststelling van de hoogte van de totale pensioenpremie is het uitgangspunt dat de hoogte van de totale pensioenpremie, over de periode waarover deze wordt vastgesteld, ten minste gelijk zal zijn aan de kostendekkende premie over die periode. Op het moment van vaststellen wordt met het aanwezige premiedepot rekening gehouden. De kostendekkende premie omvat: de actuarieel benodigde premie voor de reguliere pensioenopbouw en de dekking van de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico's; de opslag die in het Pensioenfonds nodig is voor het in stand houden van het vereiste eigen vermogen, zoals vastgelegd in de Pensioenwet; een opslag voor de toeslagverlening voor actieve deelnemers; de herverzekeringspremie; alle uitvoerings- en advieskosten van het Pensioenfonds. Aanwending van de premie Jaarlijks stelt het bestuur vast of de totale pensioenpremie voldoende is om de totale kosten van de pensioenregeling te dekken. Dit geschiedt als volgt: Indien de totale pensioenpremie in enig jaar hoger, respectievelijk lager is dan de kostendekkende premie in dat jaar zal het verschil worden verrekend met het in het Pensioenfonds aanwezige premiedepot. Indien in enig jaar de totale pensioenpremie, samen met het aanwezige premiedepot, niet voldoende is om de in te kopen pensioenaanspraken te financieren, kunnen achtereenvolgens de volgende maatregelen worden genomen: De gewenste toeslagverlening op de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers zal zodanig worden beperkt dat het premiedepot niet negatief wordt. Indien het volledig afzien van toeslagverlening op de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers niet voldoende is om het premiedepot positief te laten zijn, zal vervolgens een beperking plaatsvinden op de in dat jaar in te kopen pensioenaanspraken, zodanig dat het premiedepot niet negatief zal zijn. Resultaatbronnen De financieel belangrijkste resultaatbronnen die het fonds kent, zijn: het resultaat op vrije reserve, interest, toeslagen en premie. Het resultaat van het Pensioenfonds over boekjaar 2009 bedraagt negatief Vrije reserve Het fonds beschikt over reserves ter grootte van Hierbij is steeds uitgegaan van een voorziening pensioenverplichtingen die bepaald is op actuele waarde. Voor deze bepaling publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) maandelijks een rentetermijnstructuur met de actuele rentes, behorend bij de verschillende looptijden. 8

10 - Interest De afgedragen premies worden gestort in de premiereserve. De premiereserve bij Nationale- Nederlanden is belegd in een gesepareerd beleggingsdepot. Bij de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) en de actuariële premies wordt rekening gehouden met een minimumbeleggingsrendement van 4 procent per jaar. Het Pensioenfonds heeft een garantiecontract met de verzekeraar Nationale-Nederlanden. Dit heeft daarom de volgende consequenties: Negatieve overrente. Wanneer het werkelijk behaalde beleggingsrendement lager is dan de in de VPV ingecalculeerde opbrengst van 4 procent is er sprake van een negatief overrendement. Het effect van het garantiecontract is dat dit niet direct ten laste van het resultaat wordt geboekt, maar als vordering op de herverzekeraar wordt geactiveerd. Positieve overrente. Wanneer het werkelijk behaalde beleggingsrendement hoger is dan de in de VPV ingecalculeerde opbrengst van 4 procent is er sprake van een positief overrendement. Deze positieve overrente dient in eerste instantie te worden gebruikt om eventuele negatieve overrente af te lossen. Een eventueel surplus staat middels de egalisatiereserve ter beschikking aan het Bestuur voor aanwending binnen de regeling. Ultimo 2007 en ultimo 2008 is, zoals opgenomen in de Staat van Baten en Lasten in het depotverslag, een negatieve overrente geactiveerd van 1.793, respectievelijk In het verslagjaar is positieve overrente gerealiseerd van 9.682, waardoor de cumulatieve negatieve overrente uitkomt op Eventuele toekomstige positieve overrente zal dus eerst moeten worden gebruikt om het saldo van deze geactiveerde negatieve overrente te verminderen totdat dit nihil bedraagt. - Toeslagen Alle toeslagen zijn voorwaardelijk en afhankelijk van de financiële situatie van het fonds (zie hiervoor pagina 36). Het bestuur heeft besloten de volgende toeslagen per 1 januari 2009 toe te kennen: Actieve deelnemers: 2,8 procent; de loonindex bedroeg 3,5 procent. Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden: 0 procent; de prijsontwikkeling bedroeg 2,8 procent. In 2009 is reeds besloten om aan de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden per 1 januari 2010 geen indexatie te verlenen. - Premies De collectief beschikbare bijdrage bedraagt in het verslagjaar 36,3 procent van de pensioengevende salarissom. De werknemersbijdragen zijn hier onderdeel van. De werknemersbijdrage wordt op het salaris ingehouden en de herverzekeraar ontvangt de totale bijdrage van de werkgever. Overige resultaatbronnen - Kosten Het uitgangspunt hierbij is dat alle kosten gedekt moeten worden door de premies. Dit houdt in dat er in principe geen resultaat op kosten kan zijn. In de uitkeringsfase komen in de VPV gereserveerde excassokosten beschikbaar. Dit leidt tot een kleine winst op kosten die verrekend wordt met de totale kosten. - Sterfte en arbeidsongeschiktheid Het Pensioenfonds heeft een aanspraak op een gedeelte van een eventueel voordelig technisch resultaat van het verzekeringscontract bij Nationale-Nederlanden. Deze aanspraak wordt vastgesteld 9

11 aan het einde van iedere vijfjarige contractperiode. Indien de som van de jaarlijkse technische resultaten positief is, komt hiervan 55 procent beschikbaar voor het Pensioenfonds. Indien de bedoelde som negatief is, komt deze volledig voor rekening van Nationale-Nederlanden. Het totale (onverdeelde) technisch resultaat tot en met 2009 is uitgekomen op Mutaties Bij bepaalde mutaties, zoals waardeoverdrachten en afkopen, dan wel bij uitkeringen kunnen er verschillen ontstaan tussen de bedragen die in de VPV benodigd zijn of wel beschikbaar komen enerzijds en de werkelijke betalingen dan wel ontvangsten anderzijds. Deze verschillen zijn over het algemeen klein. Resultaatverdeling In 2009 is in het gesepareerd beleggingsdepot een positief resultaat van behaald, waarvan een positief bedrag van 463 tot de resultatendeling behoort. Deze bedragen zijn op basis van de herverzekeringsgrondslagen. Zie pagina 9 onder interest voor de aanwending van het overrendement. Aan het eind van de contractperiode, op 31 december 2011, van het Pensioenfonds met Nationale- Nederlanden wordt de som van de jaarlijkse technische resultaten bepaald ('resultaat stichtingscollectiviteit'). Indien die som positief is, komt hiervan 55 procent beschikbaar voor het Pensioenfonds. Indien de bedoelde som negatief is, komt deze volledig voor rekening van Nationale- Nederlanden. Bij de verdeling van het technisch resultaat wordt een verbinding gelegd tussen de technische resultaten over diezelfde periode, zoals die worden bepaald voor de overeenkomsten tussen enerzijds de Stichting Pensioenfonds TBI, TBI-ondernemingen met een ondernemingspensioenregeling en de TBI-bouwcollectiviteit en anderzijds Nationale-Nederlanden ('resultaat aangesloten ondernemingspensioenregelingen en de bouwcollectiviteit ). Een eventueel per saldo negatief technisch resultaat binnen een van de collectiviteiten wordt verrekend met het positieve technisch resultaat van de andere collectiviteit. Een eventueel resterend positief resultaat wordt binnen de betrokken collectiviteit verrekend. Wanneer alle collectiviteiten een positief resultaat hebben, vindt geen verrekening plaats. Ook indien alle collectiviteiten een negatief resultaat hebben, vindt geen verrekening plaats. Goed Pensioenfondsbestuur Integere bedrijfsvoering Wettelijk is geregeld dat een Pensioenfonds maatregelen dient te treffen die goed Pensioenfondsbestuur waarborgen. Met de invoering van de Pensioenwet per 1 januari 2007 zijn de STAR-principes voor pension fund governance (PFG) verankerd in het wettelijke kader. De 32 principes betreffen de onderdelen: zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid, verantwoording en intern toezicht. Het bestuur richt de organisatie van het Pensioenfonds zodanig in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Binnen Pensioenfonds TBI is onder meer op de volgende wijze uitvoering gegeven aan de hiervoor beschreven eisen: Medezeggenschap pensioengerechtigden door bestuursdeelname. Oprichting van een verantwoordingsorgaan waarin de werknemers, de pensioengerechtigden en de werkgever een zetel bemensen. 10

12 Inrichting van het interne toezicht door middel van een visitatiecommissie, bestaande uit externe deskundigen. Opstellen deskundigheidsplan ter bevordering en handhaving van het deskundigheidsniveau van het bestuur. Vastleggen van een gedragscode ter voorkoming van belangenverstrengeling. Opstellen klachten- en geschillenprocedure. Herverzekering van de financiële risico s middels garantiecontract. Uitbesteding van de pensioenuitvoering op basis van een uitvoeringsovereenkomst en Service Level Agreement (SLA). Aanpassing van het beleggingsbeleid en duration matching van de portefeuille vastrentende waardes. Communicatiebeleid waarbij belanghebbenden op begrijpelijke wijze over de inhoud van de pensioenregeling, veranderingen en actuele ontwikkelingen worden geïnformeerd. Deelnemersvergadering De jaarlijkse deelnemersvergadering is in het verslagjaar gehouden op 23 november te Ammerzoden. In de vergadering zijn actuele pensioenzaken voorgelegd aan de deelnemers en pensioengerechtigden. en is een uitgebreide toelichting gegeven op het jaarverslag. Verantwoordingsorgaan en intern toezicht Voor het afleggen van verantwoording moet met ingang van 2008 bij Pensioenfondsen een verantwoordingsorgaan zijn ingesteld. Aan dit orgaan wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. In het verantwoordingsorgaan zijn de aanspraak-, pensioengerechtigden en de werkgever vertegenwoordigd. Het bestuur van Pensioenfonds TBI heeft besloten de zetels gelijk te verdelen over deze geledingen, dat wil zeggen elk één zetel. Er is een reglement verantwoordingsorgaan opgesteld, waarin de rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan worden beschreven. Voor de inrichting van het interne toezicht heeft het bestuur van Pensioenfonds TBI gekozen voor een visitatiecommissie. De taken en bevoegdheden van de visitatiecommissie worden beschreven in de statuten van het fonds die in 2009 opnieuw vastgesteld zijn. Deskundigheidsbevordering In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de deskundigheidbevordering van het bestuur. Het bestuur is hierbij uitgegaan van de eisen die zijn vastgelegd in het plan van aanpak deskundigheidsbevordering, zoals opgesteld door de pensioenkoepels. In het plan is vastgelegd aan welke deskundigheidseisen de bestuursleden individueel én het bestuur in het geheel moeten voldoen. De aandachtsgebieden zijn als volgt geformuleerd: 1 Het besturen van een organisatie. 2 Relevante wet- en regelgeving. 3 Pensioenregelingen en pensioensoorten. 4 Financieel technische en actuariële aspecten. 5 Administratieve organisatie en interne controle. 6 Uitbesteden van werkzaamheden. 7 Communicatie. In het kader van de deskundigheidsbevordering heeft op 7 september 2009 een studiemiddag voor het bestuur plaatsgevonden. Tijdens deze studiemiddag zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Risk Based Pension Management. Deskundigheidsbevordering van het bestuur. 11

13 De bestuursleden en de ambtelijk secretaris zijn in het najaar van 2009 getoetst op hun bestuursdeskundigheid middels de deskundigheidstoets van Aon Consulting. Met deze toets wordt de deskundigheid van het bestuur ten aanzien van de eindtermen 1 en 2 uit het Plan van Aanpak van de koepels getoetst. Uit de deskundigheidstoets kwam naar voren dat de deskundigheid van het bestuur voldoende is, maar dat de kennis op een aantal aandachtsgebieden nog verbeterd zou kunnen worden. Tijdens de studiemiddag in september 2010 zullen de bestuursleden extra opgeleid worden met betrekking tot aandachtsgebieden 2, 4 en 6. Het deskundigheidsplan van het fonds is in 2009 geactualiseerd met betrekking tot de huidige bestuurssamenstelling. Verder zijn de uitkomsten van de deskundigheidstoets verwerkt in het deskundigheidsplan. Zelfevaluatie bestuur In 2009 heeft geen officiële evaluatie van het functioneren van het bestuur plaatsgevonden. Wel heeft het bestuur de selfassessment van de Autoriteit Financiële Markten ingevuld en daarnaast heeft het bestuur zijn deskundigheid getoetst. Eén van de aanbevelingen van de visitatiecommissie is om een procedure zelfevaluatie vast te stellen en te gaan toepassen. Het bestuur is voornemens hier in 2010 nadere invulling aan te geven. Naleving wet- en regelgeving Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving. Gedragscode Het fonds kent een gedragscode ter voorkoming van belangenconflicten. De gedragscode draagt mede bij tot het integer functioneren van het fonds ten behoeve van al diegenen die bij het fonds belang hebben en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van het fonds als marktpartij. Toezichthouder In 2009 heeft geen periodiek overleg met de toezichthouder plaatsgevonden. Uitbesteding De Pensioenwet schrijft onder meer voor dat er tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder een uitvoeringsovereenkomst moet zijn. Nationale-Nederlanden heeft als pensioenuitvoerder aangegeven dat de in het verleden gemaakte afspraken over de verzekering en de uitvoering van de pensioenregeling gelden als uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet. In aanvulling op de reeds gemaakte afspraken heeft Nationale-Nederlanden een aantal aspecten in het kader van de Pensioenwet nader ingevuld. Zo is door hen bijvoorbeeld beschreven hoe gehandeld wordt in geval van een betalingsachterstand. Communicatie In het verslagjaar is er aandacht geweest voor het verbeteren van de communicatie naar de deelnemers. Naast het jaarverslag is in het verslagjaar tevens een populair jaarverslag opgesteld en verspreid om de deelnemers in meer begrijpelijke bewoordingen de jaarcijfers uit te leggen. Daarnaast hebben alle deelnemers in 2009 een Uniform Pensioenoverzicht ontvangen. Voor 2010 zal het fonds zich verder richten op begrijpelijke en toegankelijke pensioencommunicatie. Daarbij zal worden getoetst of de boodschap wordt begrepen en tegemoetkomt aan de behoeften. 12

14 Bestuursvergaderingen In het kalenderjaar 2009 heeft het bestuur driemaal vergaderd: op respectievelijk 16 maart, 8 juni en op 23 november. Op 7 september vond de jaarlijkse studiemiddag plaats. Maandelijks vond overleg plaats tussen de leden van de diverse commissies en de adviseurs, met name over het in te richten tweede beleggingsdepot. Aansluitend op de bestuursvergadering van 23 november vond te Ammerzoden de jaarlijkse deelnemersvergadering plaats voor deelnemers en pensioengerechtigden. In de vergadering zijn actuele pensioenzaken voorgelegd aan de deelnemers en is een uitgebreide toelichting gegeven op het jaarverslag. Op 7 december vond te Rotterdam de deelnemersvergadering voor deelnemers in de excedentregeling (individueel beschikbare premieregeling) plaats. Deze deelnemersvergadering zal voortaan eveneens jaarlijks gehouden worden. Financiële paragraaf Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar Het merendeel van de Pensioenfondsen is in 2009 goed hersteld van de klap die de financiële crisis in 2008 had veroorzaakt. Ook Pensioenfonds TBI heeft geprofiteerd van de positieve ontwikkeling van zijn beleggingsportefeuille. De dekkingsgraad (de verhouding tussen de aanwezige middelen en de verplichtingen) is echter voornamelijk in verband met de hierna te noemen afslag wegens kredietrisico van de herverzekeraar gedaald tot 102,7 procent. Ultimo 2009 is de credit rating van de verzekeraar, Nationale-Nederlanden, door Standard & Poor's vastgesteld op A+. Dit is lager dan de door DNB minimaal vereiste rating AA-, waarbij het kredietrisico gelijk gesteld mag worden aan nul. Concreet betekent dit dat Pensioenfonds TBI onder de huidige FTK-regelgeving voor herverzekerde Pensioenfondsen rekening moet houden met een afslag op de vordering op de herverzekeraar en met een vereist eigen vermogen (VEV). Ultimo 2009 is de afslag op de vordering op de herverzekeraar gelijk aan 5,9 procent van de marktwaarde VPV en is het VEV gelijk aan 2,2 procent van de vordering op de herverzekeraar. Hiermee rekening houdend, is de dekkingsgraad van Pensioenfonds TBI ultimo 2009 gelijk aan 102,7 procent. Het fonds heeft geen reservetekort. Pensioenvermogen Stand per 1 januari Premiebijdragen Uitkeringen Overige -929 Stand per 31 december Voorziening pensioenverplichting Dekkingsgraad in % 102,7 107,9 De verandering in de dekkingsgraad is voornamelijk het gevolg van de toe te passen afslag op de vordering op de herverzekeraar en het resultaat op beleggingen. Voor een nadere toelichting hiervan wordt verwezen naar de voorzieningen. 13

15 Het saldo van baten en lasten over de afgelopen jaren kan als volgt worden geanalyseerd: Premieresultaat Interestresultaat Afslag kredietrisico verzekeraar Overig resultaat De feitelijke premie is hoger dan de gedempte premie. Dit heeft te maken met de opslag die op de premie wordt gelegd ten behoeve van de actievenindexatie. In het overig resultaat is vervolgens de toeslagverlening aan de actieve deelnemers als aparte resultaatpost opgenomen. Ultimo 2009 bedraagt de marktrente 3,8909 procent, zijnde de rentetermijnstructuur bij de modified duration (11,9) ultimo boekjaar (2008: 3,9746 procent bij modified duration 13,6). Beleggingenparagraaf Algemeen Het bestuur is zich bewust van het feit dat het jaarverslag geen inzicht geeft in de dekkingsgraad binnen het gesepareerd beleggingsdepot. In de balans wordt immers niet de werkelijke waarde van de beleggingen weergegeven, maar de vordering op de herverzekeraar. Voor de besluitvorming omtrent toeslagverlening aan de inactieve deelnemers is echter de situatie binnen het gesepareerd beleggingsdepot bepalend. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deelnemers hiervan op de hoogte zijn. De duratie van het vastrentende deel van de portefeuille is sinds 2007 gematched met de verplichtingen. Dit resulteert in stabiele cashflows, waardoor schokken in de dekkingsgraad, veroorzaakt door veranderde kapitaalmarktrente, worden gedempt. 14

16 Spreiding van de beleggingen per 31 december 2009 Strategische allocatie (%) Feitelijke allocatie Feitelijke allocatie (%) Benchmark Vastrentende waarden 70% ,8% Barclays Euro Aggregate Unhedged + LDF Benchmark Zakelijke waarden 30% ,3% MSCI (DM) World (Net) Index en MSCI (EM) Emerging Markets Free (Net) Index Liquide middelen 0% ,9% Annuïteitenlening n.v.t n.v.t. Asset mix Voor de bij Nationale-Nederlanden verzekerde en door hen gegarandeerde pensioenverplichtingen, wordt een gesepareerd beleggingsdepot aangehouden. Voor het gesepareerde beleggingsdepot is ING Investment Management als vermogensbeheerder aangewezen. De wijze van beleggen is vastgelegd in het beleggingsplan. De uitvoering van het beleggingsplan wordt aan het oordeel van de vermogensbeheerder overgelaten. De asset mix is voor 2009 vastgesteld op 30 procent zakelijke waarden en 70 procent vastrentende waarden, beide met een bandbreedte van 5 procent aan beide zijden van de strategische allocatie. Voor liquide middelen wordt geen bandbreedte aangehouden. Binnen het gesepareerde beleggingsdepot worden ook de vrije reserves van het fonds belegd en beheerd, conform het bovengenoemde beleggingsplan. De aandelen hebben betrekking op fondsbeleggingen en hebben dus geen betrekking op een rechtstreeks aandelenbelang. Er wordt geen actief stemrecht uitgeoefend vanuit het fonds. Rendement Het rendement op de beleggingsportefeuille is als volgt: 2009 % 2008 % Vastrentende waarden 4,75 13,78 Aandelen 35,22-43,98 Totaal rendement 13,04-5,04 Benchmark 9,4 0,0 Overrente De overrente wordt verwerkt via de zogenaamde egalisatiereserve. De egalisatiereserve is een reserve om tot een gelijkmatige verdeling te komen van kosten en lasten. De verzekeraar gebruikt deze reserve om de behaalde overrente gedurende de contractperiode apart te zetten. Indien op 15

17 enig moment een negatieve overrente wordt behaald, dient deze eerst ingehaald te worden, voordat een eventuele positieve overrente uitgekeerd kan worden. De egalisatiereserve geeft momenteel een negatieve overrente aan en is ultimo 2009 gelijk aan -/ (2008: -/ ). Beheerkosten beleggingen Nationale-Nederlanden berekent de beheerkosten van de beleggingen op kwartaalbasis en verrekent deze in de rekening-courantverhouding. Ultimo 2009 bedraagt het geactiveerde saldo 257 (2008: 245). Vooruitblik 2010 In 2009 heeft het fonds afspraken gemaakt met ING Investment Management inzake de inrichting van een tweede beleggingsdepot waarin de vrije reserve van het fonds belegd zal worden. De beleggingsmix voor de vrije reserve zal een afwijkende beleggingsmix kennen, aangezien hier geen duratiematching van de vastrentende waarden met de voorziening pensioenverplichtingen zal worden toegepast. Het tweede depot is eind april 2010 operationeel geworden. Ten aanzien van de ontwikkeling van de voorzieningen kan opgemerkt worden dat, net als in voorgaande jaren, ook voor de toekomst hierin een stijgende lijn wordt verwacht. Pensioenparagraaf Algemeen In het verslagjaar zijn de volgende documenten (opnieuw) vastgesteld: De actuariële en bedrijfstechnische nota. De statuten van het Pensioenfonds. De gedragscode van het Pensioenfonds. De klachten- en geschillenprocedure van het Pensioenfonds. Diverse pensioenreglementen. De bepalingen omtrent de samenstelling van de premie en het toeslagbeleid zijn als volgt. Toenemende levensverwachting De levensverwachting van mannen en vrouwen vertoont sinds vele jaren een stijgende trend. Het fonds houdt hier in haar sterftegrondslagen (voor de vaststelling van de Voorziening Pensioenverplichtingen) rekening mee door het gebruik van de prognosetafel AG van het Actuarieel Genootschap (AG). De laatste jaren blijkt dat de levensverwachting sneller toeneemt dan waarmee in de prognosetafel rekening wordt gehouden. Ook recente cijfers van het CBS laten zien dat deze ontwikkeling zich voortzet en dus niet een eenmaligv incident is. Dit heeft ertoe geleid dat het AG eind januari 2010 in een persbericht heeft aangegeven dat de AG tafel niet meer prudent is. DNB heeft eveneens eind januari 2010 laten weten dat bij de vaststelling van de voorziening eind 2009 rekening gehouden moet worden met deze voorzienbare trend. Het AG komt pas in de loop van de eerste helft van 2010 met een nieuwe prognosetafel. De adviserend actuaris van Aon Consulting heeft daarom een ruwe schatting gemaakt van de extra voorziening die hiervoor nodig is. Deze extra langlevenvoorziening bedraagt 3,5 procent van de voorziening voor de pensioenverplichting. Het bestuur heeft besloten het advies over te nemen. Ten tijde van het toeslagbesluit voor 2010 was deze ontwikkeling nog niet bekend. 16

18 Premie Met inachtneming van hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de inhoud van de pensioenregelingen, bepaalt het bestuur van het fonds de hoogte van de te betalen pensioenpremie. De totale pensioenpremie wordt uitgedrukt in een percentage van de som van de pensioengevende salarissen van alle deelnemers. De pensioenpremie wordt door het bestuur van het fonds in principe vastgesteld voor de contractperiode. Het bestuur van het fonds informeert partijen over de hoogte van de totale pensioenpremie. Daarbij zal het bestuur uitleg verstrekken over de wijze waarop en de uitgangspunten op basis waarvan de totale pensioenpremie is vastgesteld. Zie premiebeleid (pagina 8) voor een beschrijving van de samenstelling van de premie en hoe deze wordt aangewend. Toeslagbeleid Het bestuur van het Pensioenfonds heeft de ambitie om jaarlijks de pensioenrechten en pensioenaanspraken aan te passen. De indexatie in een jaar is voorwaardelijk en is afhankelijk van de hoogte van de beschikbare premie en de overrendementen. De indexatie van het opgebouwde deel van de pensioenaanspraken van actieve deelnemers wordt afgeleid van de ontwikkeling van de loonindex van de werkgever. De indexatie van de ingegane pensioenen en de nog niet ingegane pensioenen van gewezen deelnemers, wordt afgeleid van de stijging van de consumentenprijsindex (cpi), zoals vastgesteld per oktober door het CBS. Zie toeslagbeleid (pagina 7) voor een uitgebreidere beschrijving van het toeslagbeleid. De pensioenrechten en pensioenaanspraken zijn in 2009, conform het toeslagbeleid van het fonds, geïndexeerd. Zie pagina 36 voor de hoogte van de verleende toeslagen. In 2010 is een toeslag van 0,70 procent toegekend voor actieve deelnemers en in 2009 is tijdens de deelnemersvergadering gemotiveerd meegedeeld dat per 1 januari 2010 de toeslag voor inactieve deelnemers op nihil is vastgesteld. Verwachte wijzigingen in het komende jaar - Ontwikkelingen ten aanzien van de pensioenen en beleggingen Wij verwachten geen wijzigingen op pensioengebied en op het gebied van de beleggingen. - Ontwikkelingen premie-inkomsten, beleggingsopbrengsten en voorzieningen Vanaf eind april 2010 zal de vrije reserve belegd worden via een tweede depot, eveneens met een strategische allocatie van 70 procent vastrentende en 30 procent zakelijke waarden. In tegenstelling tot het hoofddepot is er in dit depot geen sprake van duration matching. 17

19 Actuariële paragraaf Actuariële analyse Het resultaat van het Pensioenfonds over 2009 bedraagtnegatief Om inzicht te verkrijgen in de totstandkoming van dit resultaat hebben wij onderstaand het resultaat naar de verschillende onderdelen verdeeld: Onderdelen Premie Indexatie Sterfte en invaliditeit Interest beleggingsresultaat algemene reserve Afslag kredietrisico verzekeraar Administratiekosten Waardeoverdracht - - Pensioenuitkeringen - - Diverse mutaties en correcties Overig Resultaat boekjaar De actuariële analyse van het resultaat (saldo van baten en lasten) komt tot stand door een confrontatie van de posten uit de staat van baten en lasten met de posten van de ontwikkeling van de VPV. Het hierboven genoemde negatieve resultaat van is bepaald op basis van de grondslagen van het fonds. Het effect van de doorgevoerde aanpassing actuariële grondslagen op het resultaat is nihil, gezien het feit dat behalve een toename van de verplichtingen de vordering op de herverzekeraar met een zelfde bedrag ( 4.364) is toegenomen. Zie pagina 43 ( Wijzigingen actuariële uitgangspunten ) voor een nadere toelichting. Risicobeheer In de paragraaf 'Risicobeheer' (zie pagina 39 en verder) wordt nader ingegaan op de risico's die het fonds al dan niet loopt. Toekomstparagraaf Hoe de toekomst van Pensioenfonds TBI er op de lange termijn uit zal zien, is grotendeels afhankelijk van het FTK-beleid voor herverzekerde fondsen. Op dit moment buigt DNB zich in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het huidige FTKbeleid. Totdat DNB met nadere regelgeving komt, dienen herverzekerde Pensioenfondsen het bestaande beleid toe te passen. Indien een Pensioenfonds hierdoor in een situatie van reservetekort of dekkingstekort terechtkomt, hoeft het fonds hier echter in 2010 geen herstelplan voor in te dienen. 18

20 Ultimo 2009 is de credit rating van de verzekeraar, Nationale-Nederlanden, door Standard & Poor's vastgesteld op A+. Dit is lager dan de door DNB minimaal vereiste rating AA-, waarbij het kredietrisico gelijk gesteld mag worden aan nul. Concreet betekent dit dat Pensioenfonds TBI onder de huidige FTK-regelgeving voor herverzekerde Pensioenfondsen rekening moet houden met een afslag op de vordering op de herverzekeraar en met een vereist eigen vermogen (VEV). Pensioenfonds TBI beraadt zich momenteel op de huidige verzekeringsconstructie. Een studie naar de strategische organisatie van het fonds zal uit moeten wijzen hoe het Pensioenfonds de toekomst tegemoet zal treden. Rotterdam, 7 juni 2010 Bestuur Stichting Pensioenfonds TBI W. Poldervaart MIM (voorzitter) mr. H.G.C. Schouten (secretaris) R. van Breemen A. de Hoog R. Lems ing. F.W. van Meerkerk 19

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 015 Privatisering van het ABP Nr. 2 RAPPORT Inhoud Blz. Blz. Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Voorgeschiedenis 8 2.1 Ontstaan financieringsachterstand

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding In de reeks Brochures Toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid van een pensioenregister. 2: Gelijke Behandeling

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie