Jaarverslag Jaarrekening 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010"

Transcriptie

1 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Uitgestelde belastingvorderingen Handels- en overige vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Financiële instrumenten en risicobeheer Niet in de balans opgenomen verplichtingen Netto-omzet Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Transacties met verbonden partijen Bezoldiging bestuurders Honoraria accountant

2 02 Jaarverslag Jaarverslag Sogeti Nederland B.V. in 2010 Profiel Sogeti Nederland B.V. Jaarverslag van de directie Resultaten In 2010 werden we geconfronteerd met een afnemende vraag. Dankzij het slagvaardige en energieke programma GO! kon de impact hiervan beperkt blijven. De netto-omzet kwam uit op 291,6 miljoen, 3,2% lager dan in 2009 ( 301,3 miljoen). De omzetontwikkeling is positief beïnvloed (3,3%) door de acquisitie van de Uphantis Holding B.V. per 6 juli Het bedrijfsresultaat kwam uit op 33,4 miljoen, 29,1% lager dan het bedrijfsresultaat in 2009 ( 47,1 miljoen). De daling van het bedrijfsresultaat volgt uit een verminderde bezettingsgraad, druk op de tarieven en kosten gemaakt in samenhang met de overname van Uphantis Holding B.V. Vermogenspositie Het eigen vermogen bedraagt ultimo ,6% (2009: 51,6%) van het balanstotaal. De gesaldeerde kaspositie eindigde op 84,9 miljoen (2009: 98,1 miljoen). Kasstroom De kasstroom uit bedrijfsoperaties bedroeg 37,9 miljoen positief (2009: 50,4 miljoen). De onderneming is niet blootgesteld aan materiële prijs-, krediet- en liquiditeitsrisico s. Dividend Gedurende het verslagjaar is geen interim-dividend uitgekeerd. Er is in 2011 een slotdividend betaalbaar gesteld over 2010 van 23,0 miljoen (2009: 32,0 miljoen). Sogeti Nederland B.V. is onderdeel van de internationale Cap Gemini S.A. (Capgemini) organisatie. Alle aandelen van Sogeti Nederland B.V. zijn eigendom van Sogeti S.A.S., de holding van de Sogeti-bedrijven binnen Capgemini. Wereldwijd heeft de Sogeti-groep meer dan medewerkers in dienst. De Sogeti-groep heeft in 2010 een omzet gerealiseerd van ruim 1,4 miljard euro. Bij Capgemini werken wereldwijd in totaal ruim medewerkers. Capgemini heeft in 2010 een omzet gerealiseerd van 8,7 miljard euro. Sogeti heeft in ons land acht vestigingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vianen. Sogeti heeft haar locaties graag in de buurt van haar klanten en medewerkers. Naast het hoofdkantoor zijn er dan ook kantoren in Amersfoort, Den Bosch, Diemen, Ede, Groningen, Maastricht en Rotterdam. Onze dienstverlening is ondergebracht in divisies die tezamen het ICT-vakmanschap van Sogeti omvatten. Sogeti levert met gepassioneerd ICT-vakmanschap een bijdrage aan het resultaat van haar opdrachtgevers. Wij realiseren dit door onze opdrachtgevers met gespecialiseerde klantteams optimale aandacht te geven. Daarnaast door ICT-oplossingen te bieden die gekenmerkt worden door eenvoud, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en efficiency. Sogeti biedt organisaties excellente professionaliteit en hoogwaardig ondernemerschap. Wij streven daarbij naar een hechte en langdurige relatie met opdrachtgevers. Hierdoor dragen de ICT-oplossingen van Sogeti structureel bij aan de strategische doelstelling van klanten. Medewerkers In 2010 daalde het gemiddelde personeelsbestand met 2,1% ten opzichte van Het aantal medewerkers per jaareinde nam toe met 2,6% van tot Vooruitzichten Ook in 2011 zijn de gevolgen van de economische crisis nog merkbaar ondanks positieve signalen uit een aantal marktsegmenten. Sogeti Nederland B.V. blijft een sterke organisatie en financieel gezond. Met onze klanten, een uitgebreid dienstenportfolio, enthousiaste medewerkers en een stevige positie in de verschillende marktsegmenten, zien we de komende jaren met vertrouwen tegemoet. Er zijn geen significante investeringen gepland. Het aantal medewerkers eind 2011 zal niet noemenswaardig afwijken van Bijzonderheden Sogeti Nederland B.V. heeft bij de Kamer van Koophandel de melding gedeponeerd dat de onderneming voldoet aan de criteria voor een structuurvennootschap. In verband hiermee zal in 2011 een Raad van Commissarissen worden geïnstalleerd. Vianen, 8 juli 2011 Statutaire directie Sogeti Nederland B.V. Francois Chevrier Pierre-Yves Cros Nicolas Dufourcq Jeroen Versteeg Hans van Waayenburg

3 04 Jaarverslag Jaarverslag Kerncijfers Resultaat ( in ) Netto-omzet Bedrijfsresultaat Resultaat na belastingen Cashflow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen) JAARREKENING 2010 Vermogen ( in ) Eigen vermogen Balanstotaal Medewerkers Aantal ultimo (headcount) Gemiddeld aantal (gecorrigeerd voor parttime) 3.126, ,7 Opbrengsten per medewerker ( in ) 93,3 94,4 Verhoudingsgetallen (in %) Bedrijfsresultaat / netto-omzet 11,4 15,7 Resultaat na belastingen / netto-omzet 8,5 11,8 Vlottende activa / kortlopende schulden 207,9 207,2 Eigen vermogen / balanstotaal 53,6 51,6

4 06 Jaarverslag Jaarverslag Sogeti Nederland B.V. Balans per 31 december (incl. voorgestelde resultaatbestemming in 1.000) Sogeti Nederland B.V. Winst- en verliesrekening (in 1.000) Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Uitgestelde belastingvorderingen Vlottende activa Handels- en overige vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten Netto-omzet Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Voorzieningen Kortlopende schulden Som der bedrijfslasten -/ / Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten 18 -/ / Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 19 -/ / Resultaat na belastingen

5 08 Jaarverslag Jaarverslag Sogeti Nederland B.V. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Kasstroomoverzicht (in 1.000) Inhoudsopgave Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Verwerving bedrijfsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Betaald dividend Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen / / / / / / / / / / / / / / / pagina Algemeen 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 10 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 12 Immateriële vaste activa 13 Materiële vaste activa 13 Uitgestelde belastingvorderingen 13 Handels- en overige vorderingen 14 Geldmiddelen en kasequivalenten 14 Eigen vermogen 14 Voorzieningen 15 Kortlopende schulden 15 Financiële instrumenten en risicobeheer 15 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 16 Netto-omzet 17 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 17 Lonen en salarissen 17 Sociale lasten en pensioenlasten 18 Afschrijvingen 18 Overige bedrijfskosten 18 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 18 Rentelasten en soortgelijke kosten 18 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 19 Transacties met verbonden partijen 19 Bezoldiging bestuurders 19 Honoraria accountant 19

6 10 Jaarverslag Jaarverslag Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Algemeen De kernactiviteiten van Sogeti bestaan uit het ontwerpen, realiseren, implementeren, testen en beheren van waardevaste ICT-oplossingen. Met het inzetten van ons ICT-vakmanschap leveren we continu een bijdrage aan het resultaat van onze klanten. Sogeti Nederland B.V. is gevestigd te Vianen, (statutaire zetel: Utrecht) Nederland. De vennootschap is onderdeel van de internationale onderneming Sogeti S.A.S., die alle aandelen in Sogeti Nederland B.V. houdt. Op haar beurt is Sogeti S.A.S. een dochter van Cap Gemini S.A.. De directie heeft begin juli 2011 de jaarrekening 2010 opgemaakt. De jaarrekening zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (Dutch GAAP). Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s, afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Gebruik van schattingen Het opmaken van de jaarrekening vereist van de directie dat zij oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen is af te leiden. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Schattingen en onderliggende aannames worden voortdurend beoordeeld. Wijzigingen in schattingen worden verwerkt in de periode waarin de schattingen worden herzien, indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft of in de periode van herziening en toekomstige perioden, als de herziening zowel de huidige als toekomstige perioden beïnvloedt. Transacties in vreemde valuta Transacties in vreemde valuta worden in euro s omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden in de winsten verliesrekening opgenomen. Stelselwijziging pensioenen Tot 1 januari 2010 vonden de verwerking en waardering van pensioenregelingen plaats aan de hand van hun kenmerken en risico s. Bij regelingen waarbij de onderneming alleen de verplichting had om de overeengekomen bijdragen te betalen aan het pensioenfonds, de zogeheten toegezegdebijdrageregelingen, was de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk aan de over de periode verschuldigde pensioenpremie. Bij alle andere regelingen, de toegezegdpensioenregelingen, werd de nettoverplichting uit hoofde van de regeling bepaald door een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hadden opgebouwd in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. Deze pensioenaanspraken werden gedisconteerd om de contante waarde te bepalen, en de actuele waarde van de fondsbeleggingen werd hierop in mindering gebracht. De berekening werd uitgevoerd volgens de projected unit credit -methode. In 2009 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving een nieuwe Richtlijn over pensioenen gepubliceerd. Uitgangspunt van de nieuwe Richtlijn is dat voor alle pensioenregelingen de te verwerken pensioenlast in principe gelijk is aan de verschuldigde pensioenpremie, tenzij sprake is van additionele verplichtingen op balansdatum. Deze Richtlijn dient met ingang van 1 januari 2010 te worden toegepast, wat heeft geleid tot een wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De wijziging in waarderingsgrondslagen hebben het resultaat over 2009 en het vermogen per 1 januari 2010 niet beïnvloed. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden, na eerste opname, gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden, na eerste opname, tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. Goodwill Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van deelnemingen en het belang van de onderneming in de netto reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en de voorwaardelijke verplichtingen van de overgenomen partij, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De geactiveerde goodwill wordt lineair afgeschreven over de geschatte economische levensduur, die is bepaald op 5 jaar. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. De kostprijs omvat uitgaven die direct aan de verwerving van het activum kunnen worden toegerekend. Daarnaast omvatten de kosten van verbetering aan gehuurde onroerende zaken de geschatte toekomstige kosten van het terugbrengen van geleasde voorzieningen in hun oorspronkelijke staat, indien noodzakelijk. Daarop volgende bestedingen worden geactiveerd, mits de toekomstige economische voordelen voortvloeiend uit het actief aan de groep toekomen. De afschrijving op de vaste activa wordt berekend volgens de lineaire methode over de historische kostprijs, verminderd met de restwaarde op basis van de geschatte economische levensduur van dergelijke activa. Per balansdatum worden steeds de restwaarde van de activa en hun economische levensduur beoordeeld en zo nodig aangepast. Duurzame materiële activa worden beoordeeld op bijzondere waardevermindering wanneer gebeurtenissen of gewijzigde omstandigheden erop duiden dat de boekwaarde wellicht niet realiseerbaar is. Een bijzondere waardevermindering wordt verantwoord voor het bedrag waarmee de boekwaarde van het activum de realiseerbare waarde overschrijdt. De realiseerbare waarde is de reële waarde min verkoopkosten van een activum of de hogere bedrijfswaarde ervan. De geschatte gebruiksduur luidt als volgt: computers 3 jaar inventaris 4 en 10 jaar Vorderingen De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten. Voorziening toegezegde jubileumuitkeringen Op basis van arbeidsvoorwaardelijk toegezegde jubileumuitkeringen wordt een actuarieel berekende voorziening opgenomen. Pensioenen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenverzekeraar verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste

7 12 Jaarverslag Jaarverslag schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op de balansdatum af te wikkelen. Kortlopende schulden De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Opbrengstverantwoording Verlening van diensten De opbrengsten uit contracten op basis van tijd en materiaal worden verantwoord tegen de contractuele tarieven, naar rato van de gemaakte uren en directe kosten. Opbrengsten uit contracten met een vaste aanneemsom worden verantwoord volgens de percentage of completion - methode. De contractuele opbrengsten en lasten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt naar rato van de voltooiing van het project. Het stadium van voltooiing wordt bepaald als percentage van de kosten die zijn gemaakt tot aan een bepaalde datumbeoordeling en een betrouwbare schatting van de totale kosten om het project ten uitvoer te brengen. Indien de uitkomst van een contract niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de contractuele opbrengsten slechts opgenomen voor zover de contractkosten naar alle waarschijnlijkheid verhaalbaar zullen zijn. Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen en diensten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijkste risico s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen. De opbrengsten worden weergegeven na aftrek van belastingen op toegevoegde waarde, verkoopkortingen en na eliminatie van de verkopen binnen de groep. Aan opdrachtgevers gefactureerde bedragen die betrekking hebben op het doorberekenen van kosten of diensten van derden worden niet als opbrengst verantwoord wanneer de groep als agent van de leverancier fungeert. Er worden geen opbrengsten verantwoord indien er belangrijke onzekerheden bestaan met betrekking tot het innen van de verschuldigde vergoeding, de hiermee verband houdende kosten of eventuele vergoedingen voor creditnota s die waarschijnlijk verstrekt moeten worden, en tevens wanneer er sprake is van aanhoudende managementbetrokkenheid bij de goederen. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Hieronder zijn begrepen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten. Overige bedrijfskosten De bedrijfslasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Belastingen Belastingen omvatten de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. Er wordt uitsluitend een actieve belastinglatentie opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Actieve belastinglatenties worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Kasstroomoverzicht Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten worden gepresenteerd op basis van de directe methode. Kasstromen in buitenlandse valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de datum van de kasstroom dan wel op basis van geldmiddelen. 1 Immateriële vaste activa 2 Materiële vaste activa Immateriële vaste activa goodwill geactiveerde klantenportefeuille Boekwaarde 1 januari Acquisitie Afschrijvingen Mutaties in de boekwaarde Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december Op 6 juli 2010 heeft Sogeti Nederland B.V. de aandelen van Uphantis Holding B.V. te Ede verworven. Het betreft een groep bedrijven werkzaam op het gebied van SAP- dienstverlening. De Uphantis groep is eind december 2010 juridisch gefuseerd met Sogeti Nederland B.V. De goodwill die volgt uit deze acquisitie wordt in 5 jaar afgeschreven. Voor een nadere toelichting op de acquisitie van Uphantis Holding B.V. wordt verwezen naar de Overige gegevens, pagina 20. De geactiveerde klantenportefeuille betreft de als onderdeel van de aankoop van Uphantis Holding B.V. verkregen klantencontracten. De geactiveerde klantenportefeuille wordt in 5 jaar afgeschreven. Materiële vaste activa Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 1 januari Investeringen Desinvesteringen Acquisitie Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen Mutaties in de boekwaarde -/ / Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december De boekwaarde ultimo het verslagjaar bestaat uit: Computerapparatuur Kantoorinventaris Uitgestelde belastingvorderingen Uitgestelde belastingvorderingen De post uitgestelde belastingvorderingen betreft het gewaardeerd compensabel verlies, dat verkregen is uit de acquisitie van Uphantis Holding B.V. welke gerealiseerd wordt in vijf jaar (over 2011 t/m 2015). Van de uitgestelde belastingvordering zal naar verwachting binnen één jaar 160 worden gerealiseerd.

8 14 Jaarverslag Jaarverslag Handels- en overige vorderingen 7 Voorzieningen 5 Geldmiddelen en kasequivalenten 6 Eigen vermogen Handels- en overige vorderingen Handelsvorderingen Nog te factureren opbrengsten Vorderingen op verbonden partijen Vennootschapsbelasting Overige vorderingen Overlopende activa Op de handelsvorderingen is een bedrag van 973 (2009: 565) in mindering gebracht als voorziening voor oninbaarheid. De vordering vennootschapsbelasting heeft voor 572 betrekking op voorgaande boekjaren. Vanwege de juridische fusie per 1 januari 2010 tussen Sogeti Nederland en Uphantis worden de resultaten van Uphantis vanaf 1 januari 2010 fiscaal toegerekend aan Sogeti Nederland. Geldmiddelen en kasequivalenten Dit betreft vrij opvraagbare banktegoeden Een bedrag van (2009: 5.660) van de liquide middelen staat niet ter vrije beschikking. Het betreft bedragen op een G-rekening. Onder geldmiddelen en kasequivalenten is ( 2009: ) verantwoord als deelname in de internationale cashpooling van de groep. Dit bedrag is rentedragend en binnen drie maanden geheel opvraagbaar. Eigen vermogen geplaatst agio- overige kapitaal reserve reserves Stand 1 januari Resultaat verslagjaar Dividenduitkering - interim slot - - -/ / / Stand 31 december De aandelen zijn in het bezit van Sogeti S.A.S., Parijs. Geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 50 miljoen (2009: 50 miljoen), bestaande uit gewone aandelen van Hiervan zijn geplaatst aandelen. Agioreserve Het agio omvat de opbrengsten uit de aangifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari). 8 Kortlopende schulden Voorzieningen personeels- uitgestelde beloningen belastingen verplichtingen Stand 1 januari Toevoegingen ten laste van resultaat Onttrekkingen -/ / / / Nieuwe consolidatie Stand 31 december Personeelsbeloningen De vennootschap is de verplichting aangegaan uitkeringen te verstrekken bij dienstverbandjubilea van haar medewerkers. De voorziening heeft voornamelijk een langlopend karakter. Uitgestelde belastingverplichtingen Het betreft de latente belastingverplichting als gevolg van het activeren van de klantcontracten. Dit tijdelijke verschil wordt gerealiseerd in vijf jaar, zijnde de afschrijvingstermijn van de geactiveerde klantenportefeuille. 9 Financiële instrumenten en risicobeheer Kortlopende schulden Handelscrediteuren Omzetbelasting Loonheffing Pensioenpremie Te betalen dividend Schulden aan verbonden partijen Overlopende passiva De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vakantiedagen Vakantietoeslag Overige verplichtingen aan medewerkers Overige overlopende passiva Kredietrisico De groepsdirectie heeft een kredietbeleid vastgesteld en het kredietrisico wordt voortdurend bewaakt. Bij alle leveringen hoger dan een bepaald bedrag, wordt de afnemer aan een kredietbeoordeling onderworpen. Kredietrisico betreft het risico dat tegenpartijen niet voldoen aan hun contractuele verplichtingen. De onderneming loopt slechts een beperkt risico ten aanzien van individuele afnemers of tegenpartijen met betrekking tot reguliere financiële instrumenten en derivaten. Hierbij zijn de ontwikkelingen in 2010 op de financiële markten in ogenschouw genomen. Teneinde haar kredietrisico te beperken, beoordeelt de onderneming de financiële draagkracht van belangrijke afnemers en tegenpartijen regelmatig. In het algemeen vereist zij echter geen onderpand. Op balansdatum was geen sprake van belangrijke concentraties van kredietrisico. Het maximale kredietrisico is de balanswaarde van elk financieel actief, met inbegrip van afgeleide financiële instrumenten. Renterisico Het beleid van de organisatie is erop gericht dat de langlopende verplichtingen niet blootgesteld zijn aan rentewijzigingen. Kortlopende verplichtingen zijn in principe vlottend en worden niet afgedekt. Valutarisico De organisatie loopt valutarisico op verkopen en inkopen die luiden in een andere valuta dan de euro.

9 16 Jaarverslag Jaarverslag Niet in de balans opgenomen verplichtingen 11 Netto-omzet Uit hoofde van afgesloten huurcontracten zijn verplichtingen aangegaan voor een bedrag van (2009: ). De gemiddelde resterende looptijd bedraagt circa 2,9 jaar. Voorts zijn contracten afgesloten inzake operational lease van personenauto s ten behoeve van personeel. De totale verplichting bedraagt circa (2009: ), met een gemiddeld resterende looptijd van circa 2 jaar. Ten behoeve van computerapparatuur zijn operational leasecontracten afgesloten. De totale verplichting bedraagt 240 (2009: 974), met een resterende looptijd van circa 0,3 jaar. Products & Services 20% Finance Banking 24% Finance Insurance 15% Products & Services 18% Finance Banking 23% Finance Insurance 16% Door bankiers zijn ten behoeve van de vennootschap garanties aan derden verstrekt tot een bedrag van (2009: 1.757). Public 24% Utilities & Telecom 17% Public 24% Utilities & Telecom 19% 12 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Uitbesteed werk Verkoopkosten Huisvestingskosten Overige externe kosten In deze kosten zijn bedragen verantwoord ad in verband met acquisitie- en integratiekosten Uphantis Holding B.V. 13 Lonen en salarissen Lonen en salarissen Salarissen Autokosten Overige personeelskosten Aantal medewerkers Gedurende het verslagjaar 2010 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers (gecorrigeerd voor parttime) 3.126,7 personen tegen 3.192,7 personen in Op 6 juli 2010 zijn 210 medewerkers ingestroomd naar aanleiding van de Uphantis acquisitie. Software Control 23% Solutions 7% Applicatie Services 18% In verband met een herverdeling van de kenniscompetenties zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen. Integrated Delivery 2% Demand & Architectuur Services 24% Infrastructuur Services 15% High Tech 3% ERP Business Services 8%

10 18 Jaarverslag Jaarverslag Sociale lasten en pensioenlasten 19 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 15 Afschrijvingen 16 Overige bedrijfskosten Sociale lasten en pensioenlasten Sociale lasten Bedrijfsbijdrage pensioenkosten Afschrijvingen Goodwill Geactiveerde klantenportefeuille 74 - Computerapparatuur Kantoorinventaris Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten bestaan uit licenties, management- en logofees. Dit betreft transacties met verbonden partijen. 17 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Dit betreft ontvangen rentevergoeding op banktegoeden. 18 Rentelasten en soortgelijke lasten Dit betreft kosten met betrekking tot het betalingsverkeer en betaalde rentevergoedingen op financial lease contracten. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/ / Sogeti Nederland B.V. is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op 6 juli heeft Sogeti Nederland de aandelen van Uphantis Holding B.V. verworven. Eind december 2010 is de Uphantis groep met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 juridisch gefuseerd met Sogeti Nederland. Daarom zijn de resultaten van Uphantis vanaf 1 januari 2010 fiscaal toegerekend aan Sogeti Nederland B.V. Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25,5% (2009: 25,5%). De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2010 bedraagt 8.708, ofwel 26,0% van het resultaat vóór belastingen (2009: 25,8%) en bestaat uit de volgende componenten: Opgenomen in de winst- en verliesrekening 20 Transacties met verbonden partijen Acute belastinglast Huidig boekjaar -/ / Afwikkeling voorgaande jaren Uitgestelde winstbelasting Ontstaan en terugdraaiing tijdelijke verschillen -/ Bate uit hoofde van opgenomen fiscale verliezen - - Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/ / Berekening van de effectieve belastingdruk 2010 aandeel 2009 aandeel Resultaat voor belastingen ,0% ,0% Winstbelasting op basis van het toepasselijke belastingtarief -/ / - 25,5% -/ / - 25,5% Niet aftrekbare kosten -/ / - 0,5% -/ / - 0,3% Niet aftrekbare afschrijving goodwill -/ / - 0,5% - - Effect afwikkeling voorgaande jaren 180 0,5% 23 0,0% Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/ / - 26,0% -/ / - 25,8% Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar aandeelhouder(s), haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. 21 Bezoldiging bestuurders De bezoldiging van één bestuurder is ten laste gekomen van de vennootschap en is om die reden niet vermeld. 22 Honoraria accountant Voor de opgave van de honoraria van de accountant wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling conform titel 9 BW2 artikel 382a lid 3. Vianen, 8 juli 2011 Statutaire directie Sogeti Nederland B.V. Francois Chevrier Pierre-Yves Cros Nicolas Dufourcq Jeroen Versteeg Hans van Waayenburg

11 20 Jaarverslag Jaarverslag Acquisitie Uphantis Holding B.V. Op 6 juli heeft Sogeti Nederland de aandelen van Uphantis Holding B.V. verworven. Alle ruim 200 medewerkers van Uphantis zijn op deze datum in dienstgetreden van Sogeti. Sogeti versterkt daarmee haar positie op de SAP-markt. De state-of-the art ICT-solutions, services en expertise van Uphantis zijn met de bestaande SAP-dienstverlening van Sogeti samengebracht in een nieuwe ERP-divisie en daarmee neemt Sogeti een toonaangevende positie in op de Nederlandse ERP en SAP-markt. Uphantis heeft zich de afgelopen 4,5 jaar stormachtig ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende partijen op het gebied van ERP en SAP. Uphantis heeft een stevige visie op de toekomst van ERP, een uitgebreid partnernetwerk en een sterke naam in de SAP-markt neergezet. Sogeti en Uphantis hebben nu samen een fantastisch ICT-dienstenportfolio. Door bundeling van de hoogwaardige kennis en ervaring van beide organisaties profiteren bestaande en nieuwe klanten van integrale ICTdienstverlening op het gebied van ERP, en van SAP in het bijzonder. Eind december 2010 is de Uphantis groep met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 juridisch gefuseerd met Sogeti Nederland. Daarom zijn de resultaten van Uphantis vanaf 1 januari 2010 fiscaal toegerekend aan Sogeti Nederland. De cijfers vanaf de acquisitie datum zijn verwerkt in dit jaarverslag. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de exploitatie van Uphantis Holding B.V. over geheel Na acquisitiedatum Voor acquisitiedatum Geheel opgenomen in dit jaarverslag Netto-omzet Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Afschrijvingen OVERIGE GEGEVENS Som der bedrijfslasten -/ / / / Bedrijfsresultaat -/ / / / Financieringsbaten Financieringslasten -/ / / / Resultaat voor belastingen -/ / / / Vennootschapsbelasting Aandeel derden - -/ / Resultaat na belastingen -/ / / /

12 22 Jaarverslag Jaarverslag Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie van Sogeti Nederland B.V. Statutaire bepaling omtrent verwerking resultaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van Sogeti Nederland B.V. te Vianen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst- en verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Artikel 28 van de statuten luidt: 1. De winst die in een boekjaar is behaald staat ter beschikking van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd. Verwerking resultaat Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 8 juli 2011 is voorgesteld om het resultaat na belastingen over 2010 ad 24,8 miljoen toe te voegen aan de overige reserves en over 2010 een slotdividend van 23,0 miljoen vast te stellen. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichting in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Sogeti Nederland B.V. per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 BW. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening, zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Eindhoven, 8 juli 2011 KPMG ACCOUNTANTS N.V. M.H.C.J. Regouw RA

13 24 Jaarverslag Jaarverslag ENGLISH SUMMARY

14 26 Jaarverslag Jaarverslag Annual report of the board of directors Results In 2010, we were faced with a decline in demand. We were able to limit the impact of this decline thanks to the decisive and energetic programme GO! Net revenue totalled million, a 3.2% drop compared to 2009 ( million). The acquisition of Uphantis Holding B.V. as of 6 July 2010 positively affected (3.3%) the development of our revenue. The company s operating results totalled 33.4 million, 29.1% lower than the operating results in 2009 ( 47.1 million). The declining operating results are a consequence of reduced capacity utilisation, pressure on the rates and costs involved in the acquisition of Uphantis Holding B.V. Equity position The company s net assets at year-end 2010 totalled 53.6% (2009: 51.6%) of the balance sheet total. The balanced cash situation at year-end was 84.9 million (2009: 98.1 million). Cashflow The positive cash flow from operations totalled 37.9 million (2009: 50.4 million). The organisation has not been exposed to material price, credit and liquidity risks. Dividend No interim dividend was paid in the course of the year under review. In 2011, the company made a final dividend for 2010 payable to the amount of 23.0 million (2009: 32.0 million). Employees In 2010, the average number of staff employed dropped by 2.1% compared to The number of employees at year-end increased by 2.6%, from 3,159 to 3,242. Forecasts The consequences of the economic crisis are still felt in 2011, despite positive signals from a number of market sectors. Sogeti Nederland B.V. remains a strong, financially healthy organisation. With our solid customer base, extensive portfolio of services, enthusiastic employees and strong position in the various market sectors, we face the years ahead with the utmost confidence. We have not planned any significant investments. The number of staff employed at year-end 2011 will not be appreciably different to that of Further information Sogeti Nederland B.V. has filed a report with the Chamber of Commerce stating that the organisation satisfies the criteria for a statutory two-tier company. In this context, Sogeti will appoint a Supervisory Board in the course of Vianen, 8 July 2011 Statutory Board of Directors Sogeti Nederland B.V. Francois Chevrier Pierre-Yves Cros Nicolas Dufourcq Jeroen Versteeg Hans van Waayenburg

15 28 Jaarverslag Jaarverslag Profile of Sogeti Nederland B.V. Report from the management Sustainable growth With a keen eye for the client and profitability Sogeti Nederland B.V. is part of the international Cap Gemini S.A. (Capgemini) organisation. All shares in Sogeti Nederland B.V. are held by Sogeti S.A.S., the holding for the Sogeti companies within Capgemini. Worldwide, the Sogeti Group employs a staff of 18,000. In 2010 the Sogeti group realised revenues of 1.4 billion. Capgemini, which has a total of over 108,000 employees, realised revenues of 8.7 billion in Sogeti has eight offices in the Netherlands. The organisation s head office is located in Vianen and there are also offices in Amersfoort, Den Bosch, Diemen, Ede, Groningen, Maastricht and Rotterdam. Sogeti prefers to have locations that are close to its clients and its employees. Services are delivered by divisions that together encompass Sogeti s IT expertise. With its passionate devotion to IT expertise, Sogeti makes a significant contribution to the results of its clients. We achieve this by focusing maximum attention on our clients through special client teams and by providing IT solutions characterised by simplicity, reliability, availability and efficiency. Sogeti offers its clients first-rate professionalism and a high standard of entrepreneurship. We like to build close and long-lasting relationships with our clients. In that way, Sogeti s IT solutions make a positive structural contribution to our clients strategic goals was an eventful year. The Dutch IT sector was hit hard by the economic crisis and Sogeti too is still feeling the consequences. Financially healthy and profitable In 2010, we were faced with a decline in the deployment of IT professionals. At the same time, the demand for our services, as well as our rates, remained stable. Nevertheless, Sogeti managed to remain a strong and financially healthy organisation that rounded off the year with a positive result. Decisive response The year 2010 got off to a difficult start. After rounding off our offensive programme WAVE, aimed at combating the effects of the economic crisis, at the end of 2009, we made a cautious start with the recruitment of new staff. At the start of 2010, we were confronted with a decline in the demand for IT professionals. Once again, we put all hands on deck and slowed down our recruitment drive. Sogeti is characterised by its ability to respond quickly and decisively to current situations. Everything indicates that we have now taken the path towards growth. We launched GO!, an energetic internal programme by means of which we aimed to move from stabilisation towards growth. GO! was a success and yielded rewards. The programme was rounded off in June. Our order portfolio and revenue increased. We are happy to welcome over forty new customers and there has been a drastic increase in the deployment of professionals. Everything indicates that we have now taken the path towards growth. Stronger together With the acquisition of Uphantis in July, we took an important step forwards in the realisation of our growth ambition. Uphantis was founded in It provides innovative IT products and services for the optimisation and integration of operational processes, primarily in the area of SAP. Virtually the entire staff of this organisation has been incorporated, together with Sogeti colleagues knowledgeable about SAP, in the new ERP Business Services division. With over 200 new colleagues joining our organisation, we have at one fell swoop strengthened our position, securing a Top 5 position in the market for SAP services. Many of our customers have included SAP in their application landscape. The acquisition allows these customers to benefit from a stronger and more extensive Sogeti IT portfolio, by means of which we can provide them with even better service. Due to the acquisition by Sogeti, our new colleagues will benefit in particular from new, challenging assignments. It forms an excellent opportunity for them to utilise their knowledge, gain even more experience and develop as professionals. The unique combination of knowledge and experience will make us stronger together! SAP Gold Partner Later in 2010, we were awarded the status of SAP Gold Partner. SAP grants the highest partner status on the basis of the quality delivered in the area of sales, pre-sales, consultancy, customer orientation and achieved revenue. Among other things, we landed the Gold Partner status with our sector solution, based on SAP Business All-in-One, for the waste and recycling industry and with our solution for the processing industry. Once again the highest level of employee satisfaction In 2009, Sogeti was rewarded for its strategy during the economic crisis. We were highly appreciated by employees and customers for our endeavour to keep everyone on board. We consciously opted for open and transparent communications with all employees regarding the ups and downs of the organisation in these troubled times. In 2010, the annual employee satisfaction survey once again showed Sogeti scoring well above average. Moreover, for the second year in a row, we were presented with the Incompany 200 Award by the eponymous independent business publication. With a score of 7.6, we can once again boast the highest employee satisfaction level in the Netherlands, which includes the IT sector. Certainty for customers Sogeti Netherlands was the first provider of IT services in the Netherlands to be awarded a so-called Service Organisation Control Report Type II, based on ISAE3402. This new, internationally acknowledged standard evaluates the effective and long-term working of an organisation s internal control measures. It offers customers certainty with respect to the handling of their confidential information. ISAE3402 supersedes SAS70. The latter standard will expire in mid Customers confidence in Sogeti remains consistently high. The Outsourcing Recommendation Index (ORI) of research agency Giarte shows that 83% of our customers recommend Sogeti as an outsourcing partner. This once again assures Sogeti of one of the top positions in the ranking.

16 30 Jaarverslag Jaarverslag Report from the management Key figures Best IT Service Provider In 2010, we were presented the Computable Award for Best IT Service Provider. A fantastic performance that we are duly proud of! In a benchmark survey focusing on the entire Dutch IT sector, Computerworld ordered independent parties to study customers enthusiasm about their IT partner. This survey presented Sogeti as the best provider of corporate IT services. Growing market share Despite a decline in revenue and GOP, we have managed to increase our market share in the Netherlands in relation to our competitors. The relative distribution of revenue across the various sectors shows marginal changes. Revenue in the financial sector remains stable, while showing a modest decline in the Utilities & Telecom sector. There has been an increase in revenue in the Products & Services sector. A growing customer portfolio and a balanced spread of the revenue across the different sectors offers a strong starting position for the future. Don t be Evil The role of IT in the present crisis is far greater than was previously assumed. This is the outcome of research into the role of technology in the current crisis conducted by Sogeti s Global Research Institute for the Analysis of New Technology (VINT). One of the key findings of this study is that all major crises so far are the result of the arrival of major innovations. This conclusion leads to the insight that the ultimate solution will predominantly lie in a new perspective on society. VINT s study and its recommendations to the private sector formed the backdrop for the annual VINT Symposium and were summed up in the book entitled Don t be Evil. Results (in 1,000) Revenue 291, ,250 Operating result 33,361 47,148 Net profit for the year 24,799 35,509 C a s h fl o w (net profit plus depreciation) 26,550 36,724 Capital (in 1,000) Shareholder s equity 90,831 89,032 Total assets 169, ,706 Employees Number at year-end (headcount) 3,242 3,159 Average number (fulltime equivalent) 3, ,192.7 Revenue per employee (in 1,000) Ratios (in %) Operating result/revenue Net profit for the year/revenue Current assets/current liabilities Shareholder s equity/total capital Bundling strengths The IT sector is going through major changes. Cloud computing is becoming more and more important and by now, it s impossible to imagine the business field without Apps. These technological changes were one of the things that inspired us in the last quarter of 2010 to reshuffle our competences in expertise divisions. This will allow customers to benefit even further from the bundling of our strengths in focus areas like Mobile Solutions, Security and Business Intelligence. Sustainable enterprise By now, sustainability has become business as usual. Sogeti works to promote sustainability the whole year round. The organisation has a strong social involvement and actively contributes to a sustainable society. To direct its efforts in the area of sustainability and CSR, Sogeti relies on the ISO guideline. Every year, we calculate our carbon footprint. The organisation has decided to become completely carbon neutral in Among other measures, we limit our CO 2 emissions by travelling less or using different modes of transport. Besides targeted campaigns to reduce our CO 2 emissions, every year, we compensate for the remaining emissions by purchasing green certificates. In 2010, Sogeti compensated for 50% of its CO 2 emissions. Increasingly SMART 2010 saw the launch of our strategic long-term programme SLIM ( SMART ). The economic crisis has had a major impact on developments in the market and customer demand. We observe an increasing demand for ready-made and repeatable solutions for complex challenges. This requires the IT industry to mature as a sector. Innovation and industrialisation of the production process play an important role in this context. The SLIM programme focuses on creating more customer value and increasing internal productivity. The characteristics of SLIM are also a key component of the Lean management philosophy. That is why Lean has been selected within SLIM as a means to increase our internal productivity. Lean characteristics include the elimination of waste, improved communication with customers and maximum focus on those aspects that are experienced as valuable by the customer. Working towards the improvement of our productivity will yield new insights for all our employees - insights that lead to a new, more efficient method of working. In 2010, we organised several pilot projects in the context of SLIM, in collaboration with customers, and took important steps in the right direction. Ultimately, more customer value will result in higher customer satisfaction levels, one of the key pillars of Sogeti s ambition. Strong starting position 2010 was the year in which the consequences of the economic crisis could still be felt. Sogeti is still a strong organisation that is financially healthy and that has rounded off the year with a positive result. With our solid customer base, extensive portfolio of services, enthusiastic employees and strong market position, we face the years ahead with the utmost confidence.

17 32 Jaarverslag Jaarverslag Sogeti Nederland B.V. Balance sheet 31 December (after profit appropriation in 1,000) Sogeti Nederland B.V. Statement of income (in 1,000) Non-current assets Intangible fixed assets 6,487 Fixed assets 4,245 Deferred tax assets 803 Current assets Trade and other receivables 73,069 Cash and cashequivalents 84,928 11, ,997-4,262-70,333 98,111 4, ,444 Revenue 291, ,250 Purchases and sub-contracting expenses 22,799 21,892 Wages and salaries 188, ,265 Social securities and pension costs 30,267 28,559 Depreciation 1,751 1,215 Other operating expenses 15,259 14,171 Total operating expenses -/ - 258,269 -/ - 254, , ,706 Operating result 33,361 47,148 Equity Issued capital 11,115 Premium reserve 22,855 Other reserves 56,861 90,831 Provisions 2,720 Current liabilities 75,981 11,115 22,855 55,062 89,032 2,366 81,308 Finance income Finance expenses -/ / Profit before income tax 33,507 47,869 Income tax expense -/ - 8,708 -/ - 12,360 Net profit for the year 24,799 35, , ,706

18 34 Jaarverslag Jaarverslag Vijf jaar Sogeti Nederland B.V Resultaat ( in ) Netto-omzet Bedrijfsresultaat Resultaat na belastingen Cashflow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen) Vermogen ( in ) Eigen vermogen Balanstotaal Medewerkers Aantal ultimo (headcount) Gemiddeld aantal (gecorrigeerd voor parttime) 3.126, , , , ,9 Opbrengsten per medewerker ( in ) 93,3 94,4 103,4 102,3 99,4 Verhoudingsgetallen (in %) Bedrijfsresultaat / netto-omzet 11,4 15,7 18,9 18,4 16,1 Resultaat na belastingen / netto-omzet 8,5 11,8 14,6 14,3 11,6 Vlottende activa / kortlopende schulden 207,9 207,2 192,3 217,9 261,1 Eigen vermogen / balanstotaal 53,6 51,6 48,1 53,7 60,5

19 Jaarverslag

20 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Uitgestelde belastingvorderingen Handels- en overige vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Financiële instrumenten en risicobeheer Niet in de balans opgenomen verplichtingen Netto-omzet Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Transacties met verbonden partijen Bezoldiging bestuurders Honoraria accountant

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie