STICHTING METRO PENSIOENFONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING METRO PENSIOENFONDS"

Transcriptie

1 STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg BA Amsterdam Postbus DB Amsterdam-Zuidoost

2

3 INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers en kengetallen... 4 Karakteristieken van het pensioenfonds... 5 Bestuursverslag... 9 Algemeen Goed pensioenfondsbestuur Pensioenbeleid Beleggingsbeleid Financiële en actuariële aspecten Risico s Vooruitblik op Verslag van het Verantwoordingsorgaan Verslag intern toezicht Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting Toelichting balans Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting staat van baten en lasten Overige gegevens Actuariële verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant... 65

4

5 MEERJARENOVERZICHT VAN KERNCIJFERS EN KENGETALLEN Per 31 december Aantal verzekerden Actieve deelnemers Gewezen deelnemers ('slapers') * Gepensioneerden Totaal Pensioenen Kostendekkende premie Gedempte premie Feitelijke premie Uitvoeringskosten Uitkeringen * Toeslagverlening (%) Actieve deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inactieve deelnemers 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 Vermogen en solvabiliteit Aanwezig eigen vermogen / Vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen Voorziening pensioenverplichtingen e.r Dekkingsgraad (%) 108,5 101,1 109,4 108,2 96,4 Benodigde dekkingsgraad (%) 115,6 115,1 117,0 117,0 120,4 Beleggingen Balanswaarde Beleggingsopbrengsten / Beleggingsrendement (%) Totale portefeuille 13,9 6,1 10,5 11,2 -/- 12,3 Benchmarkrendement portefeuille 12,7 7,1 11,4 12,0 -/- 8,4 Alle bedragen x duizend euro. * Sterke daling (van het aantal) en stijging (van het bedrag) als gevolg van de afkoop van kleine pensioenen in

6 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS Profiel De Stichting Metro Pensioenfonds is opgericht in 1982 en statutair gevestigd in Amsterdam, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Metro Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds. Metro Pensioenfonds heeft ten doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten en in het kader daarvan het uitkeren of doen uitkeren van pensioen en andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden, alsmede de eventueel daarop toegekende toelagen. Metro Pensioenfonds voert deze taken uit in opdracht van Metro Cash & Carry Nederland B.V. en zijn aangesloten ondernemingen. Organisatie Bestuur Metro Pensioenfonds staat onder leiding van een bestuur dat is samengesteld uit (vaste) vertegenwoordigers van de werkgever en (periodiek aftredende) vertegenwoordigers van de werknemers en een (periodiek aftredende ) vertegenwoordiger van de gepensioneerden. Op 31 december 2012 was het bestuur als volgt samengesteld: NAMENS WERKGEVER Functie Naam Dagelijkse functie Vanuit Aftredend Voorzitter H. Langeveld Directeur Personeel & Organisatie Metro Cash & Carry Nederland Vast lid Algemeen lid N. Mol Raadgevend actuaris Extern Vast lid Algemeen lid Vacature NAMENS WERKNEMERS EN PENSIOENGERECHTIGDEN Functie Naam Dagelijkse functie Vanuit Aftredend Secretaris P. Dijkstra Medewerker pensioenen Metro Cash & Carry Nederland 2014 Algemeen lid F.T. Duijst Manager Finance & Accounting Metro Cash & Carry Nederland 2014 Algemeen lid C.W. Ittmann Gepensioneerd Pensioengerechtigden

7 De drie vaste bestuursleden zijn benoemd door de directie; twee periodiek aftredende bestuursleden door de Groepsondernemingsraad (GOR). De raad streeft bij de benoemingen naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende groepen belanghebbenden. Het derde bestuurslid is gekozen door en uit de pensioengerechtigden. W.Griffioen is op 1 december 2012 uit dienst van Metro getreden; tegelijk is zijn bestuurslidmaatschap geëindigd. De heer Griffioen heeft zich gedurende zeven jaar met veel verve ingezet voor het pensioenfonds, in het bijzonder in de beleggingscommissie. De vacature die door zijn vertrek in het bestuur aan werkgeverszijde is ontstaan, is nog niet opgevuld. R.A. Klein Heerenbrink doet als aspirant-lid in 2013 mee in het bestuur, om ervaring op te doen. De bedoeling is dat hij in 2014 tot het bestuur toetreedt. De heer Klein Heerenbrink is manager van de produktieadministratie en -planning bij ICN, onderdeel van Makro Nederland. Bestuursmanagement Mol & Pensioen voert het bestuursmanagement van het fonds en verzorgt samen met de secretaris en de intern administrateur alle dagelijkse operationele zaken. Het bestuursmanagement ondersteunt het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies bij hun beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van Metro Pensioenfonds wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Alle operationele besluiten worden voorgelegd aan ten minste één medebestuurslid. Het dagelijks bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden die zijn vastgelegd in de statuten en reglementen. Bestuurscommissies De werkzaamheden zijn binnen het bestuur verdeeld over drie commissies: de administratiecommissie, de beleggingscommissie en de commissie financiën. De commissies hebben zowel een beleidsvoorbereidende als een beleidsuitvoerende taak. De samenstelling van de commissies is eind 2012 geëvalueerd en de taken zijn opnieuw verdeeld. Na het vertrek van de heer Griffioen bestaat de beleggingscommissie uit de heren Dijkstra, Duijst en Mol. De heren Klein Heerenbrink en Mol vormen samen de commissie financiën, die onder meer de begroting bewaakt en het jaarverslag voorbereidt. De heer Ittmann vormt samen met de heer J.P. Olarte (intern administrateur) en P. Peerboom (vanuit bestuursmanagement) de administratiecommissie, die vooral verantwoordelijk is voor het toezicht op de correcte uitvoering van de pensioenregeling. De heer Olarte heeft de heer R. Smit opgevolgd als intern administrateur bij de werkgever, nu deze laatste met pensioen is gegaan. 6

8 Verantwoordingsorgaan De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan is als volgt: Naam Namens H. Pluk Deelnemers J.Platteel Pensioengerechtigden F. Repko Werkgever De belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan is een oordeel geven over het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan op een aantal gebieden adviesrecht. Intern toezicht Het intern toezicht beoordeelt of het bestuur procedures juist volgt en zorgvuldig tot besluitvorming komt. Het intern toezicht wordt bij Metro Pensioenfonds verzorgd in de vorm van een audit-commissie: Naam S.v.d.Valk Namens Intern R. Klein Heerenbrink Intern Vacature De heer Klein Heerenbrink treedt volgens plan in 2014 toe tot het bestuur; zijn deelname aan de audit-commissie zal dan worden beëindigd. Compliance officer Metro Pensioenfonds heeft geen compliance officer. Externe dienstverleners Het bestuur van Metro Pensioenfonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een aantal uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer en pensioenadministratie. Uitgangspunt is dat het bestuur verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. 7

9 Het voeren van de deelnemers-, financiële en uitkeringsadministratie is uitbesteed aan ACS HR Solutions Nederland B.V. (Xerox Services). De vermogensbeheerders zijn Vanguard voor vastrentende beleggingen, Fidelity voor aandelenbeleggingen en Altera voor vastgoedbeleggingen. Kas Bank is de bewaarder van de beleggingen (custodian) en verzorgt de valuta-afdekking en de beleggingsadministratie. Het bestuur heeft Towers Watson Nederland B.V. aangesteld als actuaris van het fonds en KPMG Accountants N.V. als accountant. 8

10 BESTUURSVERSLAG Algemeen Goed Pensioenfondsbestuur Pensioenbeleid Beleggingsbeleid Financiële en actuariële aspecten Risico s Vooruitblik op

11 Algemeen Ondanks dat de financiële crisis nog aanhoudt, heeft Metro Pensioenfonds een goed jaar gehad. De dekkingsgraad is omhoog gegaan, het herstel van de financiële positie heeft zich weer ingezet en korten van pensioen is op dit moment gelukkig niet aan de orde. Kanttekening daarbij is dat de financiële situatie onzeker blijft, we hebben weinig vet op de botten en zijn nog steeds in de herstelfase. Een eventuele tegenvaller door externe oorzaken kan alsnog leiden tot impopulaire, maar noodzakelijke maatregelen. Dekkingsgraad omhoog In 2012 haalden wij een positief rendement op onze beleggingen van 13,9%. Stijgende aandelenkoersen en dalende rente hebben hiertoe geleid. Door de gedaalde rente zijn de vastrentende waarden hoger geworden, maar de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) eveneens. Dankzij de hoge rendementen en mede door een aangepaste rentestructuur voor de waardering van de pensioenverplichtingen steeg onze dekkingsgraad behoorlijk in 2012, van 101,1% naar 108,5%. Daarmee is de dekkingsgraad weer terug op het niveau van twee jaar geleden. Korten op pensioenen niet nodig Voor ongeveer zeventig pensioenfondsen was de situatie eind 2012 zodanig dat zij een vorig jaar aangekondigde korting op de pensioenen daadwerkelijk moesten doorvoeren. Het korten op de pensioenen als laatste redmiddel in tijden van crisis was natuurlijk wel bekend, maar niemand had serieus rekening gehouden met de mogelijkheid dit ooit mee te maken. En nu gebeurt het alsnog. Met een dekkingsgraad van 108,5% is het minimaal vereist eigen vermogen ruimschoots aanwezig. Korten van pensioen is bij Metro Pensioenfonds op dit moment dan ook niet aan de orde. Maar, er was nog niet voldoende vermogen aanwezig om een toeslag op de pensioenen per 1 januari 2013 te rechtvaardigen. 10

12 Goed pensioenfondsbestuur Integere bedrijfsvoering Elk Nederlands pensioenfonds moet maatregelen treffen die goed pensioenfondsbestuur waarborgen. Dit volgt uit de principes voor goed pensioenfondsbestuur van de Stichting van de Arbeid, die zijn verankerd in de pensioenwet. De principes behandelen de volgende onderdelen: zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid en verantwoording en intern toezicht. Het beleid van Metro Pensioenfonds is gericht op een integere bedrijfsvoering. Dit houdt onder meer in: Adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en risicobeheersing Analyse en beheersing van integriteitrisico s Voorkomen van belangenverstrengeling Duurzame beheersing van (financiële) risico s Statuten De statuten zijn voor het laatst in 2011 aangepast. In het boekjaar zijn ze onveranderd gebleven. Naleving wet- en regelgeving Het bestuur is niet bekend met overtredingen van de wet- en regelgeving. Gedragscode De bestuursleden ondertekenen ieder jaar de gedragscode. Bestuursvergaderingen Het bestuur van Metro Pensioenfonds heeft in 2012 vijf maal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren: De evaluatie van het herstelplan Het opstellen van een crisisplan De verhoging van de AOW-leeftijd en de gevolgen voor het pensioen De jaarstukken 2011, en de aanbevelingen naar aanleiding hiervan van de accountant, actuaris en de audit-commissie Toetsing van het communicatieplan aan de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) Toetsing van het deskundigheidsplan aan de beleidsregel van DNB en het opstellen van functieprofielen voor nieuwe bestuursleden 11

13 De uitvoering van een risicoanalyse De ontwikkeling van de financiële positie gedurende het jaar Monitoring van de vermogensbeheerders en evaluatie van het beleggingsbeleid Toezichthouder DNB voerde in het verslagjaar enige themaonderzoeken uit. Onderzocht werden onder meer de kwaliteit van pensioenadministraties, risico s van commercieel vastgoed en uitbesteding, de kwaliteit van crisisplannen en de effectiviteit van besturen. De uitkomsten van het onderzoek naar crisisplannen heeft bij Metro Pensioenfonds geleid tot een aanpassing van het plan. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteit van pensioenadministraties heeft DNB een aantal aanbevelingen gedaan. Het bestuur heeft deze serieus overwogen en geconcludeerd dat de controlemaatregelen en werkwijze die worden toegepast door de administrateur voldoende waarborgen geven voor een goede administratie. Bovendien worden al periodiek extra controles uitgevoerd. Intern toezicht en verantwoordingsorgaan Het bestuur van Metro Pensioenfonds besteedt veel aandacht aan de opzet en inrichting van de organisatie, inclusief de interne beheersing. Statutair is vastgelegd hoe het bestuur omgaat met zijn rol en invulling geeft aan begrippen als goed bestuur, verantwoording en intern toezicht. Een goede samenwerking tussen de verschillende organen draagt bij aan de professionaliteit. Voor het verantwoordingsorgaan en de audit-commissie is er tevens de gelegenheid voor onderlinge afstemming. De audit-commissie heeft zich bij zijn onderzoek over 2012 geconcentreerd op de opvolging van de tot-nu-toe gegeven aanbevelingen. De commissie heeft zijn bevindingen aan het bestuur gepresenteerd. Het verantwoordingsorgaan heeft over 2012 aan het bestuur verslag uitgebracht. De aanbevelingen die de audit-commissie en het verantwoordingsorgaan doen, zullen alle aandacht van het bestuur krijgen. Uitbesteding Omdat Metro Pensioenfonds geen rechtstreeks zicht heeft en geen directe controle uitvoert op de processen van de externe dienstverleners stelt het bestuur kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering zijn betrokken. Afspraken met hen worden periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit is conform de beleidsregel uitbesteding van DNB. De dienstverlening van de administrateurs, de vermogensbeheerders en de custodian worden gecertificeerd (ISO of ISAE). Een onafhankelijke instelling beoordeelt jaarlijks of het kwaliteitssysteem aan de gestelde normen voldoet. 12

14 Een keer per kwartaal controleert het bestuur de voortgang van de administratie aan de hand van de SLA-rapportage van de administrateur. Daarnaast voert de administratiecommissie regelmatig overleg over de dienstverlening. In de ISO-rapportage over 2012 wordt een kleine, niet relevante afwijking geconstateerd. Bij de dienstverlening heeft Metro Pensioenfonds hiervan geen nadelige effecten ervaren. Aan de hand van de beleggingsrapportages en met hulp van een extern deskundige monitort het bestuur de prestaties van de vermogensbeheerders. Uit hun ISAE-rapportages blijkt dat alle processen in overeenstemming met de omschreven procedure worden uitgevoerd. Ook voor wat betreft de dienstverlening van de custodian bestudeert het bestuur jaarlijks de ISAE-rapportage. Uit de rapportage over 2012 blijkt dat alle controledoelstelling, voor zowel de dienstverlening als voor de ondersteunende ICT (informatie, communicatie en technologie), zijn gehaald. Communicatie Ieder jaar stuurt Metro Pensioenfonds het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) naar zijn deelnemers. Het belangrijkste doel van het UPO is deelnemers op een toegankelijke manier meer inzicht in hun opgebouwde pensioen te geven. Medewerkers kunnen met de pensioenplanner op onze website ook een proefberekening maken van hun pensioen. Elke deelnemer heeft hiervoor een unieke login ontvangen. Het bestuur heeft in het communicatieplan uitvoerig beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de informatieverplichting conform de eisen van de Pensioenwet. Voor het informeren van de deelnemers maakt het pensioenfonds onder andere gebruik van een website. Naast nieuwsberichten met een meer algemeen karakter wordt daar ook op kwartaalbasis melding gemaakt van de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het fonds. Toeslagenmatrix Pensioenfondsen moeten voorgeschreven teksten gebruiken bij het informeren van deelnemers over voorwaardelijke toeslagen (indexatie). Hierbij zijn pensioenfondsen verplicht de tekst van de voorwaardelijkheidsverklaring in zijn geheel over te nemen. De tekst van de toeslagenmatrix wordt consequent gebruikt in verschillende communicatiemiddelen van Metro Pensioenfonds. Deskundigheid In 2011 hebben Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DNB tot een gezamenlijke beleidsregel deskundigheid voor beleidsbepalers van financiële instellingen besloten. Hiermee hebben ze willen verduidelijken welke eisen zij aan deskundigheid van onder meer pensioenfondsbestuurders stellen en welke aspecten zij bij de toetsing ervan in aanmerking nemen. Metro Pensioenfonds heeft zijn bestaande deskundigheidsplan aan de nieuwe 13

15 beleidsregel getoetst en aangepast. De deskundigheidseisen zijn niet veranderd, maar er wordt meer aandacht geschonken aan visie en gedrag. Het bestuur van Metro Pensioenfonds bewaakt de deskundigheid van zijn leden in de bestuursvergaderingen en door hen minimaal eenmaal per drie jaar te evalueren. Het bestuur heeft in 2012 training gevolgd samen met het verantwoordingsorgaan en de auditcommissie. De training was op maat samengesteld en voorzag in kennisniveau 2 (oordeelsvorming in verband met besluitvorming). De training stond in zijn geheel in het teken van risicomanagement. 14

16 Pensioenbeleid Als gevolg van de wet VUT, Prepensioen en Levensloop (VPL) wordt binnen de pensioenregeling onderscheid gemaakt tussen deelnemers geboren vóór 1 januari 1950 (en die in dienst waren vóór 1 januari 2006) en deelnemers die óp of ná deze datum zijn geboren (of ná 1 januari 2006 in dienst zijn getreden). De pensioenregeling biedt dekking ingeval van pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid tijdens het dienstverband bij Metro: Een ouderdomspensioen dat wordt uitgekeerd vanaf de pensioendatum, Een partnerpensioen dat wordt uitgekeerd na het overlijden van de deelnemer; Een wezenpensioen dat wordt uitgekeerd na het overlijden van de deelnemer; Voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid; Aanvulling op de WIA-uitkering boven het wettelijk maximumbedrag. Kenmerken pensioenregeling Voor medewerkers geboren op of na 1 januari 1950 dan wel in dienst ná 1 januari 2006, gelden de volgende voorwaarden: Pensioenregeling 55-min Pensioensysteem Pensioenleeftijd Pensioengevend salaris Toeslagverlening Middelloonregeling 65 jaar Jaarsalaris, plus uitbetaald variabel inkomen en vaste werkvenstertoeslag Voor actieven: maximaal het percentage van de algemene loonsverhoging conform CAO voor Groothandel in Levensmiddelen Franchise voor 2012 Pensioengrondslag Vakantietoeslag pensioengevend Pensioengevend salaris verminderd met de franchise Ja Opbouwpercentage vast salaris 1,75% Partnerpensioen Eigen bijdrage 70% van ouderdomspensioen 6,25% over de pensioengrondslag tot de WIA-grens (2012; en 8,4% van het pensioengevend salaris daarboven 15

17 Voor medewerkers geboren vóór 1 januari 1950 én in dienst vóór 1 januari 2006, gelden de volgende voorwaarden: Pensioenregeling 55-plus Pensioensysteem Pensioenleeftijd Pensioengevend salaris Toeslagverlening Middelloonregeling 62 jaar Jaarsalaris, plus uitbetaald variabel inkomen en vaste werkvenstertoeslag Voor actieven: maximaal het percentage van de algemene loonsverhoging conform CAO voor Groothandel in Levensmiddelen Franchise voor 2012 Pensioengrondslag Vakantietoeslag pensioengevend Pensioengevend salaris verminderd met de franchise Ja Opbouwpercentage vast salaris 1,75% Opbouwpercentage ploegentoeslag - Partnerpensioen Eigen bijdrage 70% van ouderdomspensioen 6,1% over de pensioengrondslag tot de WIA-grens (2012; ) en 9,15% van het pensioengevend salaris daarboven Indexatiebeleid Metro Pensioenfonds kent een voorwaardelijk toeslagenbeleid op basis van een vooraf bepaalde maatstaf (categorie D1 toeslagenmatrix). De ambitie is om de pensioenen jaarlijks te verhogen aan de hand van de loon- en prijsinflatie. De indexatie van de pensioenen is altijd voorwaardelijk, waarbij wordt gekeken naar de financiële positie van Metro Pensioenfonds. Het bestuur van Metro Pensioenfonds neemt het uiteindelijke besluit om wel of niet te indexeren, en met welk percentage. Het voorwaardelijke toeslagbeleid is overeenkomstig categorie D1 van de toeslagenmatrix die De Nederlandsche Bank hanteert. De dekkingsgraad moet minimaal 115% bedragen voor een normale volledige indexatie. Bij indexering neemt Metro Pensioenfonds voor de actieve deelnemers de loonstijging in de CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen als maatstaf. Deze stijging bedroeg in 2012 per 1 februari 1,5%. De financiële positie laat een verhoging per 1 januari 2013 niet toe. Voor de indexatie van de ingegane pensioenen en de pensioenen van gewezen deelnemers kijken wij naar de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens. Voor 2012 kwam deze uit 16

18 op 2,0%. Ook op de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers is per 1 januari 2013 geen indexatie toegepast. Door de matige financiële positie van het fonds zijn de pensioenen sinds 2008 niet of nauwelijks meer verhoogd. Dit baart het bestuur zorgen. Ook voor komende jaren voelt het bestuur zich niet gerust, daar we nog steeds in een situatie van herstel zitten. Ontwikkelingen deelnemersbestand In bijgaand overzicht is de ontwikkeling van het deelnemersbestand in aantallen weergegeven. In de kolom Percentage VPV staat de procentuele verhouding van de groep deelnemers in de voorziening pensioenverplichting (VPV). Per 31 december 2012 Per 31 december 2011 Aantal verzekerden Bedrag VPV in Percentage VPV Aantal verzekerden Bedrag VPV in Percentage Actieve deelnemers % % Gewezen deelnemers % % Gepensioneerden % % Subtotaal % % Voorziening invaliditeit Totale VPV Aandeel herverzekeraar in VPV Totale VPV eigen rekening (14) (13) VPV 17

19 Beleggingsbeleid Het pensioenfonds belegt het vermogen voor 55% in vastrentende waarden, 35% in aandelen en 10% in vastgoed. Er wordt naar een minimale kaspositie gestreefd voor te verrichten betalingen. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan respectievelijk Vanguard, Fidelity en Altera. De eerste twee zijn grote spelers op de pensioenmarkt. Altera is een lokale Nederlandse speler. Het totale risiconiveau van het vermogen, in termen van potentiële koersfluctuaties, wordt gegeven de rendementsdoelstelling zo laag mogelijk gehouden. Dit wordt bereikt door onder meer spreiding van het vermogen over verschillende beleggingscategorieën, zorgvuldige beheersing van de risico s, nadruk leggen op behoud van vermogen en stabiele groei boven kortetermijnwinsten en afdekken van risicoposities met behulp van afgeleide beleggingsinstrumenten. Vastrentende waarden De vastrentende-waardenportefeuille bestond in 2012 grotendeels uit twee fondsbeleggingen bij Vanguard, en enkele credits die resteren na de transitie van Aberdeen naar Vanguard. De fondsbeleggingen zijn een staatsobligatiefonds en een swapfonds. Het staatsobligatiefonds (Vanguard 20+ yr Euro Treasury index fonds) belegt in euro s uitgegeven staatsobligaties met een minimale rating van AA- en heeft de grootste posities in Duitsland en Frankrijk. De looptijd van de staatsobligaties is meer dan 20 jaar. Het swapfonds (Vanguard yr Duration index fonds) bestond uit geldmarktpapier in combinatie met verschillende langlopende swaps. De looptijd van de swaps lag hierbij tussen de 30 en 40 jaar. De portefeuilles bij Vanguard worden passief beheerd, wat inhoudt dat getracht wordt een opbrengst te halen die zo dicht mogelijk bij de benchmark ligt. Op 29 november 2012 is het fonds geliquideerd en heeft Metro Pensioenfonds zijn beleggingen verplicht moeten verkopen. De vrijkomende 50 miljoen zijn in afwachting van nieuw te formuleren beleid herinvesteerd in het 20+-fonds. De opbrengst van de beleggingen uit de verkoop heeft positief aan het rendement over 2012 bijgedragen. Voor de verantwoording hebben wij onze beleggingsadviseur gevraagd om na te gaan of de afwikkeling van de verkoop van het fonds en de daarmee gepaard gaande aankoop 20+-fonds correct is afgewikkeld. De uitkomst van het onderzoek bevestigt onze eigen bevindingen naar aanleiding van de boekhouding dat een en ander correct is uitgevoerd. Aangezien er vanaf eind november nog in één fonds wordt belegd is het optimaliseren van de renteafdekking niet meer mogelijk. De verwachte kasstromen uit dit fonds zijn immers gegeven. Het renterisico is het risico dat door rentedaling de dekkingsgraad naar beneden gaat. Dit komt doordat de bezittingen minder hard toenemen dan de voorziening pensioenverplichtingen. Het beleid is om 70% van het renterisico af te dekken. Hierdoor heeft het pensioenfonds minder last van rentedaling; daarentegen profiteert het ook minder van rentestijging. Het resultaat is een 18

20 minder volatiele dekkingsgraad. Eind 2012 was ongeveer 58% van de voorziening pensioenverplichtingen afgedekt; dit is net buiten de afgesproken bandbreedte. Aandelen De aandelenbelegging bestaan uit participaties in één aandelenfonds; er wordt belegd in het Fidelity Select Global Equity Fund. De beleggingen worden wereldwijd gespreid over ontwikkelde markten. Door middel van licht actief beheer gebaseerd op fundamentele analyse en een gestructureerde portefeuilleconstructie wordt getracht de benchmark (MSCI World) te verslaan. Dit gebeurt door een eigen aandelenselectie zonder noemenswaardige afwijkingen van de benchmark-karakteristieken. Fidelity maakt zijn keuzes met behulp van kwantitatieve modellen. Vastgoed De vastgoedbeleggingen bestaan uit niet-beursgenoteerd Nederlands vastgoed en worden beheerd door Altera Vastgoed. De portefeuille is belegd in kantoren, woningen, winkels en bedrijfsruimten. De doelstelling is in alle beschikbare sectoren voor 25% te beleggen. Door de ontwikkelingen van de beleggingen is het aandeel vastgoed in de portefeuille ruim gedaald onder de strategische norm van 10%. Metro Pensioenfonds was aanvankelijk in afwachting van nieuwe aankoopmogelijkheden. In verband met de slechte situatie op de vastgoedmarkt en de lage verwachte rendementen heeft het bestuur in de loop van 2012 besloten nieuwe aankopen voorlopig uit te stellen. Hierdoor blijven we op vastgoed onderwogen en is de kaspositie behoorlijk opgelopen. Overige categorieën De overige beleggingen bestaan uit een kleine participatie in een hedgefonds, het Topiary Fund II plc. Dit fonds is sinds de kredietcrisis in liquidatie. Sinds 2012 is geen nieuw aflossingsschema meer vastgesteld, omdat de overgebleven beleggingen illiquide zijn. Dit maakt de daadwerkelijke ontvangst van de nog openstaande onzeker. 19

21 Samenstelling beleggingsportefeuille De verdeling van het belegd vermogen aan het einde van het jaar was als volgt: Belegd vermogen (in 1.000) Categorie Norm Bandbreedte Ultimo 2012 Ultimo 2011 Vastrentende waarden 55% 45% - 65% (55,3%) (57,2%) Aandelen 35% 25% - 45% (34,3%) (33,6%) Vastgoed 10% (6,5%) (8,0%) Hedgefondsen 0% (0,1%) 660 (0,2%) Liquiditeiten 0% 0% - 10% (3,3%) (1,0%) Totaal 100% (100%) (100%) Derivaten 0% / Door de stijging van de aandelenmarkten is de waarde van de aandelen omhoog gegaan. De rentedaling heeft geleid tot een toename van de vastrentende waarden. De daling van koopprijzen van woningen en de herwaardering van kantoren en bedrijfsruimten zijn de belangrijkste oorzaken van de afname van het vastgoed. De afname van de waarde van het hedgefonds komt door aflossingen. In verband met de matige vooruitzichten voor vastgoed heeft het bestuur meer liquide middelen aangehouden dan nodig. In 2013 is dit weer in beleggingen geïnvesteerd. Rendement In 2012 is de marktrente tussen 0,5% en 1,0% gedaald. Hierdoor zijn de vastrentende waarden in waarde gestegen. Dit verklaart het hoge rendement op de vastrentende-waardenportefeuille. De aandelen hebben het heel goed gedaan, maar het vastgoed juist niet. Over de totale portefeuille bedraagt het rendement 13,9% in

22 De rendementen voor de verschillende beleggingscategorieën hebben als volgt bedragen: Rendementen beleggingen 2012 Categorie Realisatie Benchmark Aandelen 16,6% 14,7% Vastrentende waarden 14,4% 14,3% Vastgoed -1,3% 1,1% Gehele portefeuille 13,9% 12,7% De euro is in 2012 in waarde gestegen ten opzichte van ander valuta. De valuta-afdekking heeft een geringe bijdrage aan het rendement opgeleverd. De out-performance op de vastrentende waarden komt in z n geheel door de extra opbrengst op het Vanguard fonds in het vierde kwartaal als gevolg van de verkoop. De verkoopopbrengst was beduidend hoger dan vooraf op basis van de waarderingsmodellen van Vanguard mocht worden verwacht. Een belangrijke reden hiervoor is de herwaardering van het fonds geweest als gevolg van het hanteren van een andere rentecurve (enoia i.p.v. euribor). Het beleggingsproces van Fidelity voegt waarde toe als markten zich richten op ontwikkelingen in omzet/winstmarges van ondernemingen. Dit heeft geleid tot een out-performance op de aandelenportefeuille. De vastgoedportefeuille bij Altera liet een negatieve opbrengst zien. In alle sectoren vonden afwaarderingen op de objecten plaats. De sterkste afwaardering gebeurde op de kantorensector. De afwaardering kwam mede voort uit wisseling van taxateurs. 21

23 Financiële en actuariële aspecten De financiële positie van Metro Pensioenfonds ontwikkelde zich in 2012 als volgt (bedragen in 1.000): Vermogen Voorziening pensioenverplichtingen Dekkingsgraad Stand per 1 januari ,1% Premies ,6% Uitkeringen ,0% Indexering % Wijziging rentetermijnstructuur ,7% Beleggingsopbrengsten ,3% Overig % Stand per 31 december ,5% De dekkingsgraad is gelijk aan de waarde van het vermogen gedeeld door de waarde van de pensioenverplichtingen. De voorziening pensioenverplichtingen nam toe, maar het vermogen nam harder toe. Hierdoor is de dekkingsgraad verbeterd. Per 31 december 2012 voldoet Metro Pensioenfonds weer aan de wettelijke norm voor het minimaal vereiste eigen vermogen (104,4%). Sterker: de dekkingsgraad bevindt zich exact op het verwachte niveau volgens het herstelplan. Wel is er nog een reservetekort. De voor Metro Pensioenfonds vereiste dekkingsgraad op grond van de solvabiliteitseisen volgens de Pensioenwet bedraagt 115,6%. Het reservetekort bedraagt ongeveer 23 miljoen. Herstelplan Het kortetermijnherstelplan (om uit onderdekking te komen) van Metro loopt vanaf 31 december 2008 en geldt voor vijf jaar, dus tot uiterlijk 31 december Het langetermijnherstelplan (om uit reservetekort te komen) loopt tot eind Jaarlijks per 31 december moet het herstelplan worden geëvalueerd en gerapporteerd aan DNB. Aan de hand van de evaluatie moet het bestuur beoordelen of het herstel van de vermogenspositie volgens verwachting verloopt. De dekkingsgraad ultimo 2012 bedraagt 108,5% (vorig jaar 101,1%). Het vermogen is toegenomen door premieontvangst en de waardevermeerdering van de vastrentende waarden en aandelen. Echter, door de rentedaling en de nieuwe pensioenopbouw is de voorziening pensioenverplichtingen evenzeer toegenomen. De introductie van de nieuwe rentestructuur door 22

24 DNB heeft een sterk positief effect op de dekkingsgraad gehad (+4%). Invoering van de nieuwe overlevingstafels heeft nauwelijks effect gehad. Het verloop van de dekkingsgraad is sinds de start van het herstelplan als volgt geweest: Het herstel verloopt schoksgewijs, maar ultimo 2012 nagenoeg gelijk aan het herstelplan. Kostendekkende premie De Pensioenwet schrijft voor dat de door een pensioenfonds te ontvangen premie ten minste gelijk dient te zijn aan de kostendekkende premie. De ontvangen premie over boekjaar 2012 bedraagt , de kostendekkende premie en de gedempte premie De ontvangen premie was hoger dan de kostendekkende premie. Het meerdere wordt gebruikt voor herstel van de vermogenspositie. 23

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie