GEDACHTEWISSELING VERSLAG. namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door mevrouw Veerle Heeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDACHTEWISSELING VERSLAG. namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door mevrouw Veerle Heeren"

Transcriptie

1 Zitting maart 2007 GEDACHTEWISSELING over de resultaten van de Europese Raad voor Landbouw en Visserij van 29 januari 2007 en over de voorgestelde herziening van de Europese gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor groenten en fruit VERSLAG namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door mevrouw Veerle Heeren 2831 LAN

2 2 Samenstelling van de commissie: Voorzitter: de heer Jos De Meyer. Vaste leden: de heren Stefaan Sintobin, Frans Wymeersch; de heer Jos De Meyer, mevrouw Tinne Rombouts; de heer Jacky Maes, mevrouw Els Robeyns; de heren Karlos Callens, Jul Van Aperen. Toegevoegde leden: de heer Jef Tavernier; de heer Mark Demesmaeker.

3 3 Stuk 1128 ( ) Nr. 1 DAMES EN HEREN, De Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid organiseerde op 6 februari 2007 een gedachtewisseling met mevrouw Sophie Dewispelaere en de heer Frans Coussement, raadgevers van het kabinet van Vlaams minister-president Yves Leterme, minister bevoegd voor Landbouw, over de resultaten van de Europese Landbouw- en Visserijraad van 29 januari 2007 en over de voorgestelde herziening van de Europese gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor groenten en fruit. I. TOELICHTING BIJ DE EUROPESE LAND- BOUW- EN VISSERIJRAAD VAN 29 JANU- ARI 2007 Mevrouw Sophie Dewispelaere stelt dat de voorgestelde herziening van de Europese gemeenschappelijke marktordening (GMO) het belangrijkste punt was op de agenda van de Europese Raad van 29 januari Verder stonden op de agenda van de Europese Raad een voorstel tot wijziging van de GMO granen, een voorstel tot wijziging van de financieringsverordening, de stand van zaken van de WTO-besprekingen en een voorstel van verordening houdende een verbod op invoer van katten- en hondenbont. Een van de varia-items was suiker. 1. GMO groenten en fruit De GMO groenten en fruit bestaat al een aantal jaren. Nadat de GMO al eens werd hervormd in 1996 is het tijd voor een nieuwe hervorming. De spreekster geeft een overzicht van de overwegingen die aan de basis liggen van de wijzigingsvoorstellen die de Europese Commissie voorstelt. Die overwegingen liggen in de lijn van de normale wetgeving voor de GMO groenten en fruit. Ten eerste wil de Europese Commissie de competitiviteit en de marktoriëntatie verbeteren. In een GMO wordt het aanbod geconcentreerd en werkt men samen binnen de keten om tot een verhoogde afzet, een betere prijs en een betere marktsturing te komen. Daarnaast wil de Europese Commissie bijdragen aan een duurzame productie. In de actieplannen zullen voorwaarden opgelegd worden die tegemoetkomen aan bezorgdheden over leefmilieu en productie. Ten derde wil de Europese Commissie de consumptie van groenten en fruit verhogen. Ten vierde wil de Europese Commissie zich extra inspannen om het milieu te behouden en te beschermen. Dit is een bijzondere klemtoon in de GMO. De Europese Commissie wil inkomstenfluctuaties als gevolg van marktcrisissen verminderen. Het nieuwe crisisbeheersinstrument wordt voor het eerst opgenomen in een GMO. De doelstellingen van de nieuwe GMO groenten en fruit zijn dezelfde gebleven: het aanbod concentreren, de productie afstemmen op de kwalitatieve en de kwantitatieve marktbehoeften, de productiekosten verminderen door samen te werken, de prijzen reguleren door vraag en aanbod te concentreren in telersverenigingen en tot slot de landbouwpraktijk en het afvalbeheer milieuvriendelijker maken. De heer Karlos Callens vraagt bijkomende uitleg over de manier waarop prijzen gereguleerd kunnen worden. Mevrouw Sophie Dewispelaere zegt dat prijsregulering tweeledig is. Enerzijds wordt het marktaanbod gegroepeerd. Een warenhuis is bijvoorbeeld bereid Flandria-tomaten af te nemen mits ze in een bepaalde hoeveelheid geleverd worden en aan bepaalde prijs- en kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Als de aanbodzijde aan de voorwaarden voldoet, kan zij een bepaalde prijs vragen. De spreekster benadrukt dat zulks heel theoretisch en in de feiten niet eenvoudig is. Belangrijk in deze hervorming is dat het totale budget overeind blijft. Groenten en fruit vertegenwoordigen 3,1 percent van het totale landbouwbudget voor groenten en fruit of 17 percent van de landbouwproductiewaarde. Conform de budgettaire kaders zal het budget jaarlijks met 5 tot 7 percent stijgen. Hoewel het Vlaamse landbouwareaal maar 1 percent van het totale areaal vertegenwoordigt, krijgt Vlaanderen meer dan 6 percent van de EU-middelen. De Europese Unie wil dat meer telersverenigingen worden opgericht. Vlaanderen haalt een organisatiegraad van ruim 86 percent. Voor de directe verkoop moet elke lidstaat een maximumpercentage vaststellen. De huidige regeling staat toe dat een beperkt productieaandeel langs een ander kanaal dan de telersvereniging verkocht wordt. De Europese Commissie beschouwt dat als een beperking van de flexibiliteit en wil de mogelijkheden versoepelen. De Europese Commissie wil dat minimaal

4 4 10 percent van de productie op een andere manier verkocht wordt. De lidstaten beslissen zelf hoe ze deze maatregel nader uitwerken. Een aantal telersverenigingen zal dit item als discussiepunt naar voren schuiven. Thuisverkoop ondermijnt de verzekerde afzet. Ze zien thuisverkoop als concurrentievervalsing. De spreekster ziet geen bezwaar in het voorstel om telers toe te staan een deel van de productie zelf te verkopen mits dat percentage verzoenbaar is met de verwachtingen ten aanzien van de telersverenigingen. De delegatie van taken en groeperingen zal nader tot uiting komen in de verordening. Het betreft een aantal controlebepalingen die van de lidstaten naar de telersverenigingen zullen verschuiven. De verplichting om contracten af te sluiten met de industrie valt weg. België is een van de lidstaten die daarom vraagt. De telersverenigingen hoeven niet in te staan voor bewaring, sortering en marketing. De maximale steun van 4,1 percent van de totale omzet blijft ongewijzigd. Samen met de telersbijdrage van 50 percent haalt men 8,2 percent. De 50 percent Europese steun kan tot maximaal 60 percent verhoogd worden mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het moet bijvoorbeeld gaan om een transnationale telersvereniging, een ketenbenadering, biologische productie en een eerste operationeel programma na de fusie van een aantal telersverenigingen. Daarnaast moet de organisatiegraad lager zijn dan 20 percent. Voor de nieuwe lidstaten zijn de voorwaarden van biologische productie algemeen geldend gezien hun achterstand. Vervolgens somt de spreekster nog een aantal nieuwe items op uit de hervormde GMO. Er moeten nationale richtsnoeren opgesteld worden voor milieuvriendelijke maatregelen. Dat is geen probleem voor Vlaanderen en België omdat de operationele programma s op basis van een strategie worden opgesteld. De Vlaamse strategie bevat al milieubepalingen. De Europese Commissie wil dat minimaal 20 percent van de middelen uit de operationele programma s bestemd is voor milieuvriendelijke maatregelen. Vlaanderen haalt die norm, maar een verplichting maakt een en ander minder flexibel. Vlaanderen heeft daar nog geen standpunt over ingenomen. De Europese Commissie wil voorts een nationale strategie voor duurzame operationele programma s. Omdat België dat al doet, heeft de minister het overleg met de sector al opgestart. Parallel aan de besprekingen binnen de Europese Raad wordt met de sector het dossier vanuit twee invalshoeken bekeken: ten eerste wijzigingen aan het Europese kader en ten tweede de Vlaamse invulling. Van zodra de nieuwe GMO is goedgekeurd wellicht juni 2007 moet Vlaanderen een eigen strategie opstellen voor de milieuaspecten van de operationele programma s en voor het volledige programma. Vanaf 1 januari 2009 moeten de nieuwe operationele programma s van start gaan. In 2008 worden plannen opgemaakt en goedgekeurd. De nationale strategie zal onder meer bestaan uit een ex-anteanalyse. Europa zal uitgaan van een soort nulmeting. Aangezien België een voorloper is, zal het vermoedelijk in vergelijking met de andere lidstaten maar een beperkte vooruitgang meer kunnen boeken. Dit is dan ook een aandachtspunt. Daarnaast bevat de strategie doelstellingen, performantie-indicatoren om aan te kunnen tonen dat de middelen zinvol besteed zijn, een evaluatie van de huidige programma s, rapporteringsverplichtingen en een eigen positieve lijst van de lidstaat. De minister heeft de administratie opgedragen de huidige programma s te evalueren. Fundamenteel is dat de nieuwe GMO groenten en fruit deel uitmaakt van de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. De GMO zal geen gekoppelde steun meer bevatten. Voor Vlaanderen stelt dat geen probleem omdat de gekoppelde steun werd uitgewerkt voor de verwerkte producten, waar Vlaanderen nooit beroep op heeft gedaan. De MTR-premies zullen dan ook niet verhogen. Als het voorstel wordt goedgekeurd in zijn huidige vorm worden toeslagrechten wel activeerbaar op het groenten-, fruit- en aardappelenareaal. Een bedrijf zal zijn toeslagrechten op meer hectares kunnen activeren waardoor de hoogte van de toeslagrechten daalt per hectare. De referentie geldt voor de nieuwe toeslagrechten maar dat is niet van toepassing op België. Er zijn geen quota voor België. Wel belangrijk voor België zijn de activeerbare hectares en cross compliance. De handelsnormen worden eenvoudiger en beter. Er wordt verwezen naar de codex alimentarius. Een en ander moet nog vertaald worden in een commissieverordening. Het externe deel blijft zo goed als ongewijzigd. Enkel de uitvoerrestituties worden geschrapt. Vlaanderen heeft daar geen probleem mee omdat de tuinbouw competitief is. Maar zo lang als de WTOonderhandelingen niet afgerond zijn, is deze beslis-

5 5 Stuk 1128 ( ) Nr. 1 sing voorbarig. De handel met derde landen is goed geregeld in de GMO groenten en fruit. Promotie blijft belangrijk binnen de GMO. De doelstelling van promotie is consumptie bevorderen. Promotie binnen het operationele programma blijft mogelijk. Generieke promotie buiten de GMO blijft ook mogelijk. De Europese bijdrage stijgt van 50 tot 60 percent voor consumptiebevorderende acties gericht op de jeugd. In het kader van crisismanagement zijn eveneens promotiecampagnes mogelijk. Crisismanagement is niet verplicht. Telersverenigingen die in het operationele programma aan crisismanagement doen, moeten 30 percent van hun middelen eraan besteden. De spreekster veronderstelt dat het vereiste percentage wellicht nog zal dalen. Crisismanagement zal het mogelijk maken om producten uit de markt te nemen. De telers zullen er de helft van betalen. Producten kunnen binnen het actiefonds gratis aangeboden worden aan jeugdverenigingen, ziekenhuizen en rusthuizen. Men kan een oogstverzekering afsluiten. Men kan promotie maken. Het zijn een hele reeks maatregelen om crisissen te minimaliseren of te vermijden. Tijdens de Europese Raad van 29 januari heeft de Europese Commissie haar voorstel voor de eerste keer gepresenteerd. Er is nog geen fundamenteel debat gevoerd. Het voorstel wordt op dit ogenblik theoretisch en technisch bekeken door werkgroepen. In een volgende fase wordt het bekeken door het Speciaal Comité Landbouw (SCL). Dat is een politiek niveau waarop discussiepunten naar voren gebracht kunnen worden. In april wordt het voorstel opnieuw besproken door de ministers. De bedoeling is dat op 11 juni in de Raad in Luxemburg een akkoord wordt gesloten. De ontkoppeling van de steun is vooral voor de zuidelijke lidstaten een discussiepunt. De mogelijkheid om de toeslagrechten te activeren op om het even welk areaal is een punt van discussie voor alle lidstaten. 2. Overige agendapunten Op de Europese Raad van 29 januari werd een beslissing over de GMO granen uitgesteld. Deze GMO schaft de interventie voor granen af. Vlaanderen heeft daar weinig problemen mee gezien de prijzen op de wereldmarkt. Voor de Europese Commissie is deze hervorming belangrijk in het kader van de WTO-besprekingen. De GMO financiering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat over één technische aanpassing aan de financieringsverordening. De betaling van producten in interventie wordt gewijzigd. Ook deze GMO is uitgesteld. Voor wat de WTO-onderhandelingen betreft, is er tijdens de Raad geen fundamenteel debat gevoerd over de mandaatswijziging. De Europese Commissie is er nog altijd van overtuigd dat haar mandaat niet is overschreden. Het is tot een woordenwisseling gekomen tussen de Franse minister voor Landbouw en de Europese commissaris Fischer Boel. Uiteindelijk hebben alle lidstaten het vertrouwen in de commissaris herbevestigd. Niemand heeft echter zicht op de toezeggingen die gebeuren op het hoogste niveau. De Europese Commissie stelt dat een Europees verbod op de productie van katten- en hondenbont onmogelijk is. De invoer ervan en de handel erin kan de Europese Commissie wel verbieden. Zo goed als alle lidstaten steunen dit voorstel. Op de federale ministerraad is recent een verbod op de productie van katten- en hondenbont goedgekeurd. De thematische strategie voor de bodembescherming wordt behandeld door het departement Leefmilieu. Het onderdeel bodembescherming heeft echter een rechtstreekse impact op de landbouw. Niemand is tegen de doelstellingen van de kaderrichtlijn. De doelstellingen en verplichtingen van de kaderrichtlijn mogen echter niet in strijd zijn met de verplichtingen in het kader van de cross compliance enzovoort. De kaderrichtlijn is danig ruim en vaag dat problemen zo goed als uitgesloten zijn. Inzake cross compliance zijn de nieuwe randvoorwaarden voor dierenwelzijn van toepassing sedert 1 januari De uitwerking leidt tot enkele praktische vragen en problemen. Het is niet duidelijk aan welke parameters de lidstaten zich moeten houden. De Europese Commissie heeft verwezen naar het rapport over cross compliance dat in maart 2007 zal verschijnen. Dat rapport zal automatisch gekoppeld worden aan een nieuw voorstel dat een aantal wijzigingen zal bevatten. Men tast nog in het duister over de omvang van de wijzigingen. Op vraag van een aantal lidstaten heeft de Europese Commissie een mededeling gedaan over suiker. Het is natuurlijk een dubbelzinnige situatie. Het herstructureringsfonds is eigenlijk niet in zijn opzet geslaagd. Bepaalde lidstaten hebben nog geen of onvoldoende quota ingediend. Daardoor is er nog steeds een over-

6 6 aanbod. De Europese Commissie dwingt de lidstaten ertoe om de quota op een andere manier af te bouwen. Dat is de reden waarom de suikerprijzen een probleem vormen voor de suikerindustrie. Voor de bietplanters is er een verplichte minimumprijs per hectare, maar voor de industrie niet. Daarom is er een eenmalige withdrawal of een preventieve extractie uit de markt van 12 percent van de quota aangekondigd. Met die aankondiging wil de Europese Commissie de telers er op voorbereiden dat ze in oktober 12 percent minder zullen kunnen afzetten. De Commissie heeft ook duidelijk gemaakt dat pas in oktober 2007 de feitelijke quotareductie voor de campagne die nu start, zal bepaald worden. Het is immers niet mogelijk te bepalen hoeveel er ook effectief minder ingezaaid zal worden. Heel fundamenteel is natuurlijk het herstructureringsfonds. Dat verklaart de ontgoochelde reactie van de Vlaamse minister-president. Als dat fonds gewerkt had, zou de quotareductie niet nodig zijn. Vlaanderen heeft een heel competitieve en concurrentiële suikerbietsector. Zolang er een overaanbod is, betaalt Vlaanderen mee voor de verlengde productie van de minder competitieve landen. De Europese Commissie heeft herhaald dat ze niet zal aarzelen om, als het herstructureringsfonds blijft falen, vanaf 2010 een permanente lineaire quotareductie op te leggen. Mevrouw Sophie Dewispelaere zegt dat er over plattelandontwikkeling een technisch probleem was met de commissie-interpretatie van de vergoedingen die Vlaanderen wil uitbetalen, vooral het onderdeel topup. Top-up betekent eigenlijk gewoon staatssteun die niet meer door Europa gecofinancierd wordt. De commissie Landbouw kwam er niet uit, en ook op de Raad werd geen uitsluitsel verkregen. Vlaanderen wacht op een antwoord. De Europese Landbouw- en Visserijraad van februari is geannuleerd, de Raad komt pas op 19 maart 2007 opnieuw samen. II. VRAGEN EN OPMERKINGEN VAN DE LEDEN Mevrouw Veerle Heeren vraagt wat de inspanningen voor milieuvriendelijke maatregelen in het kader van de GMO groenten en fruit, precies betekenen voor Vlaanderen. Vlaanderen neemt al heel veel maatregelen. Wat kan het nog meer doen? De veilingen hebben al heel veel creativiteit aan de dag gelegd voor hun programma s. Dat bewijzen de subsidies die ze vergaard hebben. In welke mate hebben ze de garantie dat ze nog subsidies zullen kunnen binnenhalen? Een aantal ministers heeft al initiatieven genomen om de veilingen te laten samenwerken. De spreker leest dat het de bedoeling is nog meer samenwerking te stimuleren. Op welke manier zal dat gebeuren? Gelukkig bestaan de GMO-gelden. De producent, de teler verstaat vaak niet dat de middelen niet rechtstreeks aan hem maar wel aan de telersvereniging toegekend worden. Zullen de VLIF-middelen binnenkort niet meer toegekend worden aan de telersverenigingen, of heeft dat er niets mee te maken? Mevrouw Tinne Rombouts stelt vast dat de GMO-gelden voornamelijk bedoeld zijn om samenwerking te stimuleren. Er zijn echter nieuwe overwegingen zoals een duurzame productie, verhoogde inspanningen voor het behoud en de bescherming van het milieu. Die bieden bijkomende kansen, hoewel er inderdaad al heel wat inspanningen geleverd zijn. Zullen die middelen rechtstreeks aan de tuinder toegekend worden? Moet de verdeling van die middelen ook door de telersverenigingen georganiseerd worden en hoe creëert dat kansen voor de tuinbouwsector? Het budget zal jaarlijks 5 tot 7 percent stijgen. Er staat duidelijk bij dat de maximumsteun per telersvereniging niet zal stijgen. Hoe staat het met de subsidies van de telersverenigingen: is het maximum al bereikt? De spreker is blij met het standpunt van België over de bodemsanering. De bodemrichtlijn is trouwens ook besproken in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Ze heeft daar ook gezegd dat Vlaanderen al ver staat op het vlak van de bodembescherming. Door het grote verschil met sommige andere Europese landen lijkt het haar niet verstandig om op Europees niveau nog bijkomende maatregelen af te spreken. De heer Jos De Meyer z egt dat mevrouw Dewispelaere verwezen heeft naar het dierenwelzijn. Heeft Europa relevante richtlijnen over de pelsdieren? Zo ja, kan mevrouw Dewispelaere die aan de commissie bezorgen? Mevrouw Sophie Dewispelaere bevestigt dat de sector al heel wat inspanningen voor milieuvriendelijke werkwijzen heeft geleverd. Het zal dus geen probleem

7 7 Stuk 1128 ( ) Nr. 1 zijn om het minimumpercentage van 20 percent te halen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de lastenboeken van Flandria. Ook voor de verpakking werkt de industrie meer en meer met duurzame materialen. Dat betekent niet dat er geen initiatieven meer mogelijk zijn. Het is aan de telersverenigingen om dat te beoordelen. De overheid zal daar zeker ook over nadenken. De biologische productie is een bijkomende milieuinspanning maar ook op dat vlak zijn verbeteringen mogelijk. Er is maar één veiling met een biologisch aanbod. De heer Frans Coussement wijst erop dat ook bijkomende bedrijfsbegeleiding in uitvoering van het nieuwe MAP tot de mogelijkheden behoort. Mevrouw Sophie Dewispelaere beaamt dat vorming en opleiding ook een vorm van innovatie kunnen zijn. Bepaalde nieuwe processen laten energiezuinigere productie toe. Kortom, milieuvriendelijke praktijken is een ruim begrip. Het zal dus geen probleem zijn om de 20 percent op te gebruiken en bijkomende inspanningen te leveren. Het klopt dat de Europese Commissie de samenwerking van de fruitveilingen promoot. De spreker wenst niets te zeggen over initiatieven van vorige ministers die tot geen bijkomende samenwerking geleid hebben. Samenwerking is zinvol en bijkomende inspanningen daarvoor zouden aan de doelstelling tegemoetkomen. In het commissievoorstel staat een verhoogde communautaire steun bij samenwerking, bij een fusie van telersverenigingen enzovoort. Het minimale aantal telers in Vlaanderen is substantieel hoger dan in de verordening. Vlaanderen heeft dus steeds gewaakt over voldoende samenwerking. Dat betekent natuurlijk niet dat het daartoe beperkt moet blijven. Voor sommige tuinders zou het een voordeel zijn om samen te werken in een minder grote organisatie. De spreker denkt aan telers van producten die moeilijker of minder voordelig via een veiling aan de man gebracht worden. Dat wordt nu niet meer a priori uitgesloten. Indien zinvol en gewenst, is het het moment om wijzigingen voor te stellen. Alle Europese middelen worden benut en er worden evenveel Vlaamse middelen tegenover gesteld. Europa legt echter geen maximum op. De werking van de telersverenigingen moet niet beperkt worden tot de 8,2 percent van de omzet. Dat is trouwens nu al niet meer het geval. Vlaanderen vraagt trouwens expliciet aan Europa om geen maxima op te leggen. Dat zou immers zeker de transnationale of gefuseerde telersverenigingen inperken. Telersverenigingen kunnen genieten van steun in het kader van de operationele programma s maar ook in het kader van het VLIF. De vraag kan dus gesteld worden of het opportuun is om de twee kanalen te handhaven. Misschien is het nuttiger om een en ander beter op mekaar af te stemmen. Dat moet nu bekeken worden, zo niet ligt alles voor vijf jaar vast. De minister heeft gezegd dat een discussie niet betekent dat de middelen voorheen niet goed aangewend zijn, of dat het hele systeem wijzigt. De conclusie kan ook zijn dat de huidige werkwijze goed is. De kaderrichtlijn over de bodembescherming en -sanering wordt behandeld in de raad Leefmilieu. Wallonië heeft een heel ander standpunt dan Vlaanderen en ook het federale niveau heeft een eigen mening. België zal dus allicht een afgezwakt compromis verdedigen. Er bestaan geen Europese regels voor dierenwelzijn in de pelsdierhouderij. Er zijn wel een aantal aanbevelingen van de Raad van Europa. De voorzitter concludeert dat België dus geen enkele richtlijn overtreedt. Mevrouw Veerle Heeren hoopt dat subsidies in het kader van de operationele programma s VLIF-steun niet zullen uitsluiten. Het argument van de telersverenigingen tegen het minimumpercentage directe verkoop is dat zij kwaliteitsnormen kunnen opleggen. Die normen zijn noodzakelijk voor het overleven van de sector. Vormt het minimumpercentage van 10 percent dat los van de telersverenigingen kan verkocht worden, geen gevaar voor de kwaliteitsbewaking? De heer Frans Coussement beaamt dat, anderzijds geeft het minimumpercentage het bedrijf meer ruimte. Nu is de leveringsplicht vrij sterk. Het risico bestaat wel dat de telers hun beste producten zelf verkopen en de rest aan de telersverenigingen. Er moet gestreefd worden naar een evenwicht. Het is begrijpelijk dat de telersverenigingen pleiten voor een zo groot mogelijke leveringsplicht. Bij de oprichting van Ingro bleek dat net het probleem te zijn. Telers die gewoon waren aan verschillende afnemers te leveren, moesten zich plotseling aan één fabriek binden. Mevrouw Sophie Dewispelaere zegt dat in het voorstel de 10 percent een minimum is. De sector vindt dat het een maximum moest zijn. Kleinere telers denken dat het percentage voor een bijkomende valorisatie van hun product kan zorgen. De kwaliteit moet bewaakt

8 8 worden. De spreker hoopt dat er een eensgezind en duidelijk Vlaams standpunt gevonden zal worden. De voorzitter dankt de sprekers. De verslaggever, Veerle HEEREN De voorzitter Jos DE MEYER

VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2007.

VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2007. Stuk 51-A (2006-2007) Nr. 2 Zitting 2006-2007 24 april 2007 VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING Vlaamse vinger aan de Europese pols Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2007 Januari 2007

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG Zit ting 2004-2005 24 november 2004 VERZOEKSCHRIFT over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door

Nadere informatie

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap stuk ingediend op 783 (2010-2011) Nr. 1 8 november 2010 (2010-2011) Gedachtewisseling over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap Verslag

Nadere informatie

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen stuk ingediend op 1880 (2012-2013) Nr. 1 21 januari 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen Verslag

Nadere informatie

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 20 januari 2010 2 Commissievergadering nr. C90 LAN5 (2009-2010) 20

Nadere informatie

Informatieblad. Wat betekent GMO voor telers Erkenning als producentenorganisatie Overzicht van de belangrijkste criteria

Informatieblad. Wat betekent GMO voor telers Erkenning als producentenorganisatie Overzicht van de belangrijkste criteria Informatieblad Wat betekent GMO voor telers Erkenning als producentenorganisatie Overzicht van de belangrijkste criteria Waarom een erkende producentenorganisatie? Telers van groenten en fruit kunnen een

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING. over de Europese Ministerraden Landbouw en Visserij van 19 mei en van 23 en 24 juni 2008 VERSLAG

GEDACHTEWISSELING. over de Europese Ministerraden Landbouw en Visserij van 19 mei en van 23 en 24 juni 2008 VERSLAG Zitting 2007-2008 14 juli 2008 GEDACHTEWISSELING over de Europese Ministerraden Landbouw en Visserij van 19 mei en van 23 en 24 juni 2008 VERSLAG namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012

Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 2012, houdende bepalingen met betrekking tot uitvoering van de integrale

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING. over de resultaten van de Europese Raden voor Landbouw en Visserij van 23 januari 2006 en 20 februari 2006 VERSLAG

GEDACHTEWISSELING. over de resultaten van de Europese Raden voor Landbouw en Visserij van 23 januari 2006 en 20 februari 2006 VERSLAG Zitting 2005-2006 3 april 2006 GEDACHTEWISSELING over de resultaten van de Europese Raden voor Landbouw en Visserij van 23 januari 2006 en 20 februari 2006 VERSLAG namens de Subcommissie voor Landbouw,

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

C86 SLAN6. Zitting december 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

C86 SLAN6. Zitting december 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID C86 SLAN6 Zitting 2005-2006 13 december 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Commissievergadering C86 SLAN6 13 december 2005 INHOUD Vraag om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen stuk ingediend op 282 (2009-2010) Nr. 2 9 december 2009 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heer Bart Martens, en de dames Tinne Rombouts, Liesbeth Homans en Gwenny De Vroe betreffende het nieuwe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 november 2003 Betreft:

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG Stuk 1738 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 9 juni 2008 VERZOEKSCHRIFT over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 133 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie begrotingscontrole 2009 28.1.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie begrotingscontrole aan de Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, Herman Snijders Ontwikkelingen en structuur GLB 2 Ontwikkeling van het GLB van start tot nu 1960 ca 1980: Markt-

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG Stuk 693 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 2 februari 1999 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Felix Strackx betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over voorrang bij inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgens het decreet gelijke onderwijskansen-i (GOK) VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over voorrang bij inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgens het decreet gelijke onderwijskansen-i (GOK) VERSLAG Stuk 2094 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 9 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over voorrang bij inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgens het decreet gelijke onderwijskansen-i (GOK)

Nadere informatie

vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 10 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C154 LAN8 (2009-2010) 10

Nadere informatie

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTA van: aan: het voorzitterschap Raad nr. vorig doc.: 9641/17 + ADD 1 Nr. Comdoc.: 15251/15

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Belangrijkste resultaten Het vertrouwen van de landbouwers daalt in België, vooral in de melkveesector. De evaluatie van het financieel resultaat loopt

Nadere informatie

producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst

producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst Producentenorganisaties (wettelijk kader) Inleiding Doelstellingen en voorwaarden Uniek lidmaatschap / contractuele onderhandelingen Praktisch Andere

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

Studiedag Vrouwen innoveren en inspireren op het platteland. 18 oktober 2011

Studiedag Vrouwen innoveren en inspireren op het platteland. 18 oktober 2011 TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Studiedag Vrouwen innoveren en inspireren op het platteland

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe Zitting 2006-2007 4 april 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

Kamerstukken , nr. 39; nr. 73 en / , nr

Kamerstukken , nr. 39; nr. 73 en / , nr Directie Internationale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp doorkiesnummer bijlagen Hervorming

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

van de heren Karlos Callens en Marc Vanden Bussche, de dames Mercedes Van Volcem en Lydia Peeters en de heer Sas van Rouveroij

van de heren Karlos Callens en Marc Vanden Bussche, de dames Mercedes Van Volcem en Lydia Peeters en de heer Sas van Rouveroij stuk ingediend op 1521 (2011-2012) Nr. 1 6 maart 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Karlos Callens en Marc Vanden Bussche, de dames Mercedes Van Volcem en Lydia Peeters en de heer Sas

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen Stuk 2134 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 2 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 1610 (2011-2012) Nr. 1 9 mei 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heer Karlos Callens, de dames Tinne Rombouts, Tine Eerlingen en Els Robeyns en de heren Marc Vanden Bussche

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING VERSLAG. namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door mevrouw Tinne Rombouts

GEDACHTEWISSELING VERSLAG. namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door mevrouw Tinne Rombouts Zitting 2006-2007 9 februari 2007 GEDACHTEWISSELING over de publicatie Erven van de Toekomst (Stedula), samenvatting van vijf jaar wetenschappelijk onderzoek over duurzame landbouw in Vlaanderen VERSLAG

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Karlos Callens, Jos Bex, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke en Erik Matthijs

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Karlos Callens, Jos Bex, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke en Erik Matthijs Stuk 1683 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 23 juni 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Karlos Callens, Jos Bex, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke en Erik Matthijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 245 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 september 2006 (10.10) 10661/06 (OR. en) LIMITE PV/CONS 37 AGRI 225 PECHE 207

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 september 2006 (10.10) 10661/06 (OR. en) LIMITE PV/CONS 37 AGRI 225 PECHE 207 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 september 2006 (10.10) PUBLIC 10661/06 (OR. en) LIMITE PV/CONS 37 AGRI 225 PECHE 207 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2739e zitting van de Raad van de Europese

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming

Nadere informatie

Producentenorganisaties Brancheorganisaties

Producentenorganisaties Brancheorganisaties Producentenorganisaties Brancheorganisaties 9/10/2015 Lea Elst Producentenorganisaties Brancheorganisaties Inleiding Producentenorganisaties (PO/UPO) (startsteun) Brancheorganisaties (BO) Uitbreiding van

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 oktober 2005 (25.10) 13693/05 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449 (COD) SOC 414 CODEC 938 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

14722/16 eer/rts/sl 1 DG G 2B

14722/16 eer/rts/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2016 (OR. en) 14722/16 FISC 200 ECOFIN 1088 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

1 De verschillende actoren van de keten komen tot een betere samenwerking

1 De verschillende actoren van de keten komen tot een betere samenwerking Via dialoogmomenten, georganiseerd met relevante stakeholders, werden operationele doelstellingen vooropgesteld die in de loop van de vijf jaren zullen bijdragen tot het effectief verwezenlijken van de

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING. over het onderzoek van het Steunpunt Duurzame Landbouw (Stedula) naar de beroepstrots bij Vlaamse land- en tuinbouwers VERSLAG

GEDACHTEWISSELING. over het onderzoek van het Steunpunt Duurzame Landbouw (Stedula) naar de beroepstrots bij Vlaamse land- en tuinbouwers VERSLAG Zitting 2005-2006 24 januari 2006 GEDACHTEWISSELING over het onderzoek van het Steunpunt Duurzame Landbouw (Stedula) naar de beroepstrots bij Vlaamse land- en tuinbouwers VERSLAG namens de Subcommissie

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 160/71

Publicatieblad van de Europese Unie L 160/71 18.6.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 160/71 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 585/2011 VAN DE COMMISSIE van 17 juni 2011 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning

Nadere informatie

I. Sinds augustus 2014 Rusland de invoer van groenten en fruit vanuit Europa boycot;

I. Sinds augustus 2014 Rusland de invoer van groenten en fruit vanuit Europa boycot; UITBESTEDING OVEREENKOMST Interventie DE ONDERGETEKENDEN: (a)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRUITMASTERS VEILING B.V., gevestigd en kantoorhoudend te (4191NX) Geldermalsen aan

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

nr. 856 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 30 augustus 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE Witloof - Evolutie - Export

nr. 856 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 30 augustus 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE Witloof - Evolutie - Export SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 856 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 3 augustus 216 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Witloof - Evolutie - Export Witloof, althans grondwitloof,

Nadere informatie

betreffende een actieplan voor het behoud van de honingbij en van de wilde bij in Vlaanderen

betreffende een actieplan voor het behoud van de honingbij en van de wilde bij in Vlaanderen stuk ingediend op 1211 (2010-2011) Nr. 1 28 juni 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Karlos Callens, de dames Gwenny De Vroe en Mercedes Van Volcem en de heren Dirk Van Mechelen en Sas

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C54 LAN3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 6 november 2013 2 Commissievergadering nr. C54 LAN3 (2013-2014) 6

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 10.7.2017 JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij het Gezamenlijk voorstel voor een Besluit

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Voorstelling Landbouwrapport 2010 Het Vlaamse landbouwbeleid

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Hoe evolueert de aardappelteelt in de toekomst?

Hoe evolueert de aardappelteelt in de toekomst? Hoe evolueert de aardappelteelt in de toekomst? Oudenaarde, 31 januari 2017 Guy Vandepoel, Lid Hoofdbestuur Boerenbond Een sector in expansie BE aardappelproductie groeit sneller ten opzichte van Europese

Nadere informatie

VR DOC.0810/2BIS

VR DOC.0810/2BIS VR 2017 1407 DOC.0810/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering van het milieu en de verkeersveiligheid

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 4.5.2005 COM(2005) 189 definitief 1992/0449 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa 2020 - het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een actieplan voor het behoud van de honingbij en van de wilde bij in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een actieplan voor het behoud van de honingbij en van de wilde bij in Vlaanderen stuk ingediend op 1340 (2011-2012) Nr. 1 27 oktober 2011 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Karlos Callens, Dirk Peeters en Jos De Meyer, mevrouw Els Robeyns en de heer Mark Demesmaeker betreffende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19.9.2007 COM(2007) 544 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem

Nadere informatie

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU De Europese Unie mikt hoog Europese Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling Bijdrage van het landbouwbeleid Het GLB biedt landbouwers een aantal stimuli

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Kathleen Helsen en de heer Jef Tavernier

VERZOEKSCHRIFT. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Kathleen Helsen en de heer Jef Tavernier Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over het opnemen van een bezoek aan Breendonk in de eindtermen van het secundair onderwijs VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 7 1 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 30 januari 2002 PE 307.207/12-20 AMENDEMENTEN 12-20 Ontwerpverslag Carlos Bautista Ojeda over de financiering van in het kader

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend document bij het voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend document bij het voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.7.2008 SEC(2008) 2291 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

In deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 23 januari jl. plaatsvond in Brussel.

In deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 23 januari jl. plaatsvond in Brussel. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 648 Staat van de Europese Unie 2017 E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 september 2017 De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7566 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2014, nr. WJZ/14033092, houdende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1605 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 5 maart 2003 ONTWERP VAN DECREET tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. over de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse overzeese departementen. SEC(2010) 1558 def.

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. over de octroi de mer-belastingregeling in de Franse overzeese departementen. SEC(2010) 1558 def. NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2010 COM(2010) 742 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse overzeese departementen SEC(2010) 1558

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH V l a a m s e R a a d v o o r W e t e n s c h a p s b e l e i d ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nadere informatie

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van november 2008, de bijeenkomst van alle ministers van Landbouw van de Europese Unie,

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) PUBLIC 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE AGRIORG 80 AGRIFI 81 VERSLAG van: de Groep dierlijke producten

Nadere informatie

Beheerscomité dierlijke producten: zuivel. Isabelle Magnus Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid

Beheerscomité dierlijke producten: zuivel. Isabelle Magnus Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Datum: 19 april 2012 Onderwerp: Beheerscomité dierlijke producten: zuivel Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Isabelle Magnus Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid A. Beheerscomité

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie