Bericht pagina 1 van 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bericht pagina 1 van 2"

Transcriptie

1 Bericht pagina 1 van 2 Onderwerp: FW:BelangvrijetijdssectorVechtdal,IJsseldeltaenWaterReijkWeeribbenWieden Van: HenkvanVoornveld Verzonden:do :57 Aan:Wiggers,R. (Renee);Boukes,AEW. (Arnold) CC:Oene van,jw. (Jan);Haan de, JIH. (Hans)drs.; Klaver,R. (Ruurd);Abbenhues,C. (Carry);Adri Ooms Home Onderwerp: Belangvrijetijdssector Vechtdal,IJsseldeltaenWaterReijkWeeribbenWieden Geachte heer Wiggers, Wilt u het onderstaande mailbericht inclusief bijlagen \^RJ<yi^<$ff&g%lftq^leden van de provincie Overijssel? VANOVERUSSEL Reg.nr. P-5/2oio/3>IO Met vriendelijke groet, Henk van Voornveld Dat, ontv.: 26MRT 2010 a.d. Geachte statenleden, Routing Bijl.: De vrijetijdssector is voor de provincie Overijssel van flront helarcg endat belarig nelenhtindel toekomst alleen maar toe. Met het oog op de gemeentelijke verkiezingen en de collegebesprekingen hebben we een aantal kwantiatieve en kwalitatieve gegevens op een rij gezet, die we ook u niet willen onthouden. Onderstaande gegevens gaan vooral over de merken Vechtdal Overijssel, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden, maar zijn ook toepasbaar op de andere Overijsselse merken Salland en Twente. Wij hopen hiermee gemeenten te overtuigen om met de provincie Overijssel 'samen te werken aan swingende merken'. Bijgevoegd een document om het belang van de vrijetijdssector in de gemeenten van het RBT Vechtdal-IJsseldelta zowel kwantitatief als kwalitatief te onderstrepen. We hebben een aantal relevante cijfers voor de merken Vechtdal Overijssel, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden verzameld en voor de merken samen een aantal trends en ontwikkelingen gesignaleerd. Tevens is een document bijgevoegd dat we deze week ontvingen vanuit de VNG en Gastvrij Nederland: een 10-puntenplan voor nieuw toeristisch-recreatief beleid. Hierin wordt benadrukt dat de vrijetijdssector landelijk met banen en 37 miljard omzet van significant belang is voor de nationale en lokale economie. In een tijd waarin veel gemeenten te maken krijgen met krimp (zowel fmancieel als - op langere termijn - ook qua bevolking en voorzieningen) is het van groot belang om te investeren in een aansprekend aanbod van vrijetijdsvoorzieningen en de vermarkting daarvan. De bijgevoegde documenten onderstrepen dat belang en kunnen gebruikt worden in de gesprekken die momenteel gevoerd worden random de besteding van collectieve middelen en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. De vrijetijdssector is in ons gebied de motor van de toekomst! Met vriendelijke groet, Henk van Voornveld

2 Bericht pagina 2van 2 Drs.H.B.van Voornveld directeurrbtvechtdal-ijsseldelta tel: BTWNL B01 KvK Deinformatie verzondenmet dit berichtisuitsluitendbestemdvoordegeadresseerde(n).gebruik van dezeinformatie dooranderendan de geadresseerde is verboden.indien unietdegeadresseerde(n) bent, wordt u vriendelijkverzochtbovenstaandeafzenderhiervanopdehoogtete stellenenhetberichtte verwijderen.openbaarmaking, vermenigvuldiging,verspreiding en/ofverstrekkingvandezeinformatieaanderden isniet toegestaan.rbt Vechtdal-IJsseldelta staatnietinvoorde juisteenvolledigeoverbrengingvandeinhoudvaneenverzonden bericht,noch voorde tijdigeontvangst daarvan

3 10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid Gastvrij Nederland 1, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spannen zich in om samen de volgende onderwerpen verder uit te werken en te communiceren via gezamenlijke bijeenkomsten en publicaties. Beiden beogen via deze samenwerking tot zowel betere afstemming van elkaars agenda s te komen als tot betere zo mogelijk gezamenlijke (investerings)plannen, waardoor vaker win-win situaties zullen ontstaan. Oproep aan leden VNG en leden Gastvrij Nederland: Zoek elkaar op! I Wonen, werken en recreëren van belang voor Nederlandse samenleving Wonen, werken en recreatie. De inwoners van Nederland stellen hoge eisen aan de kwaliteit van wonen en werken. Een goede balans tussen werken en vrije tijd wordt daarbij ook belangrijk gevonden. De maatschappelijke betekenis van de vrijetijdssector gaat natuurlijk verder dan de belangen van ondernemers alleen. In een individualiserende samenleving biedt vrije tijd mogelijkheden voor socialisatie en integratie, voor welzijn en ontspanning. a. Vrijetijdseconomie als nieuwe economische motor Een onderneming in de vrijetijdssector is nauw verweven met de gemeente en kan bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving. Betrek de sector daarom vroegtijdig in de planvormingfase. Beschouw ondernemers in de vrijetijdssector als producent van ruimtelijke kwaliteit en niet louter als consument. De sector vraagt om een passend ruimtelijk ontwikkelingskader, omdat innovatie en snel inspelen op marktontwikkelingen nu eenmaal in de toeristisch-(water)recreatieve sector al snel een ruimtelijke component heeft. 1 Gastvrij Nederland - Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd - is een volle dochter van VNO-NCW èn MKB Nederland. Aan Gastvrij Nederland zijn de volgende organisaties verbonden: ANVR, ANWB, CLC VECTA Centrum voor Live Communication, Club van Elf, HISWA-Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, NBTC, Nederlandse Museumvereniging, Nederlandse Vereniging van Luchthavens/Schiphol, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, RECRON, Federatie van Podiumverenigingen, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties en VVV Nederland. 1

4 Het proces van planvorming naar projectontwikkeling en vastgoed behoeft verbetering. Het verdient aanbeveling de branches die zich nationaal via Gastvrij Nederland verbonden weten, actief te betrekken bij het verder vormgeven van nieuwe initiatieven in het ruimtelijke domein van het stedelijk en landelijk gebied. b. Benut gebiedsidentiteit en kernwaarden Natuur, water en omgeving zijn van grote maatschappelijke en economische betekenis. De identiteit of gewenste identiteit van de gemeente en het gebied en de kernwaarden van de bewoners in de regio spelen een rol in het creëren van authentieke belevingen. Het ligt op de weg van de gemeente om de gebiedsidentiteit en kernwaarden te benutten voor marketingdoeleinden. Dit DNA van de regio wijst de weg voor het creëren van een sterk en onderscheidend imago. Door samenwerking tussen gemeente en de vrijetijdssector te faciliteren en te stimuleren kan een kwalitatief goede leefomgeving worden gerealiseerd. De toerist kiest voor een toeristische regio; samenwerking tussen gemeenten en vrijetijdssector is dus noodzakelijk. De identiteit van het gebied waarbinnen de gemeente ligt, kan worden benut voor het - in samenwerking met de vrijetijdssector - creëren van authentieke belevingen en een sterk imago. c. Ruimtelijke samenhang tussen stad en landelijk gebied Het beleid wordt gekenmerkt door enerzijds de ambitie om meer samenhang te brengen tussen de natuurgebieden en anderzijds het compacter maken van steden. Voorkom dat het woonklimaat van steden (nog meer) onder druk komt te staan en dat het draagvlak voor de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied wordt aangetast. Op dit moment werken gemeenten aan de koppeling van vaarroutes, meren en waterplassen. Dat geeft de gemeenten letterlijk de ruimte om tegemoet te komen aan de moderne wensen van burgers en bovendien schept het ruimte om op slimme locaties natuur en stad met elkaar te verweven. Gezamenlijk kan gewerkt worden aan meer ruimtelijke samenhang tussen stad en landelijk gebied. 2

5 d. Krimp als uitdaging Een aanzienlijk aantal gemeenten heeft of krijgt te maken met krimp. Vooral in delen van het noorden, oosten en zuiden kunnen toeristische en recreatieve voorzieningen wellicht mede een economische drager vormen voor de woonen verblijfskwaliteit. De vrijetijdssector heeft belang bij (investerings)ruimte die ze samen met gemeenten wil inzetten voor de kwaliteit van stad en landelijk gebied. Het ligt voor de hand dat gemeenten met een aansprekend aanbod van vrijetijdsvoorzieningen het daarbij zullen 'winnen' van gemeenten die deze kwaliteit niet kunnen bieden. Gemeenten kunnen met een intelligent toeristisch recreatief vrijetijdsbeleid beter (randvoorwaardelijk) inspelen op de behoeften van bewoners èn bedrijven, met name waar zich krimp voordoet en/of het vestigingsklimaat in het geding is. e. Medevormgever en beheerder ruimtelijke omgeving De vrijetijdssector heeft veel belang bij de instandhouding en verbetering van natuur en landschappelijke waarden. Gemeenten hebben op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening een directe verantwoordelijkheid voor een aantrekkelijke openbare ruimte. Deze verantwoordelijkheid is van groot belang nu toerisme en recreatie een steeds belangrijkere plaats in het buitengebied van de diverse gemeenten innemen. Daarnaast kan de afschaffing van de Wet Openluchtrecreatie per 1 januari 2008 een belangrijke reden zijn om te komen tot een herformulering van het toeristisch-recreatieve beleid in de gemeente. Gegeven het belang van het buitengebied, kan de gemeente met het oog op haar verantwoordelijkheid voor een aantrekkelijke openbare ruimte haar toeristisch-recreatief vrijetijdsbeleid in een structuurvisie opnemen. 3

6 II De vrijetijdssector is met banen en 37 miljard euro omzet van significant belang voor nationale en lokale economie De vrijetijdssector speelt een stevige rol in de aantrekkingskracht van de gemeente, maar ook in de vitaliteit van het landelijk gebied (platteland en wateromgeving). Zij staat borg voor vele vormen van uiteenlopende bedrijvigheid en vrijetijdsbesteding. Hierbij gaat het om horeca, attractieparken, (verblijfs)recreatie, musea, theaters, poppodia, festivals etc. Ook de markt voor congressen en events worden tot de vrije tijdssector gerekend. Kenmerkend voor de vrijetijdssector is haar nauwe verwevenheid met tal van gemeentelijke beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, economie, sociale zaken, waterbeleid, natuur en cultuur. Gemeenten kunnen investeringen in de vrijetijdssector deels terugverdienen, omdat de baten (hogere bestedingen) direct ten goede kunnen komen aan de vitaliteit van de openbare ruimte. a. Samenwerking bij promotie Door promotiebudgetten te bundelen, ontstaat marketingslagkracht wat tot effectievere promotie leidt. Het is van belang dat de gemeente haar promotiebudget effectief en efficiënt inzet. Op (inter)nationale schaal biedt gebiedsgerichte promotie op basis van herkenbare bestemmingen de sleutel tot succes. De vrijetijdssector vraagt om diversificatie en flexibiliteit. Positionering en heldere keuzes zijn te verkiezen boven alles te willen. b. Betekenis citymarketing Citymarketing is meer dan het bedenken van slogans. Een strategische oriëntatie met medewerking van smaakmakers binnen doelgroepen van het bedrijfsleven, is het startpunt van hetgeen uiteindelijk zijn promotionele vertaling krijgt. Het is van belang vast te stellen wat de unique selling points van de eigen gemeente zijn. Deze usp s geven samen met een uitgebreide omgevingsanalyse aan op welke punten de gemeente zich daadwerkelijk onderscheidt van andere steden. Een gemeente die strategisch marketingbeleid serieus neemt, zal tijdig kunnen reageren op trends, ontwikkelingen en anticiperen op de sterke punten van morgen. De gemeente kan met de vrijetijdssector en andere maatschappelijke organisaties en bedrijven een promotiebeleid ontwikkelen, gebaseerd op de (gewenste) identiteit van de gemeente en haar omgeving als ook op de kernwaarden van de bewoners. Dit DNA wijst de weg voor het creëren van authentieke belevingen met een sterk en onderscheidend imago. 4

7 c. Bedrijvenloket Het is voor ondernemers die actief zijn in de vrijetijdseconomie raadzaam gebruik te maken van het bij veel gemeenten al ingerichte bedrijvenloket. Eén loket, dus een aanspreekpunt, voor alle bedrijven komt de kwaliteit en uitvoering van het beleid ten goede. Het verdient aanbeveling bij de uitvoering van het beleid heldere afspraken te maken over verantwoordelijkheden en tempo. Het in de meeste gemeenten operationele bedrijvenloket kan hierin een centrale rol spelen. De vrijetijdssector maakt gebruik van het reeds bestaande (bedrijven)loket binnen de gemeente. 5

8 III Gemeenten zijn de eerste overheid en hebben een regisserende rol in het bepalen en uitvoeren van beleid binnen de gemeente. a. Visie op de meerwaarde van gemeentelijk vrijetijdsbeleid Een gemeente is voor inwoners aantrekkelijk door wat er te beleven is. Elke gemeente kan een gevarieerd, levendig en boeiend palet van al dan niet gesubsidieerde vrijetijdsmogelijkheden stimuleren om ook op termijn aantrekkelijk te zijn voor zowel bewoners als bezoekers. Dit veronderstelt een goede bereikbaarheid via verschillende modaliteiten, een gevarieerd en betaalbaar aanbod van bedrijvigheid afgestemd op de behoeften van de consument van binnen en buiten de gemeente en een aansprekende promotie van het toeristisch-recreatief product in de volle breedte. Duurzaam succes veronderstelt een goede publiek-private samenwerking. Het impactmodel van de vrijetijdssector kan hiervoor een cijfermatige onderbouwing bieden. Dit model is een breed toepasbaar rekenmodel waarmee de economische effecten van de toeristisch-recreatieve sector voor gemeenten kunnen worden berekend. De gemeente en de vrijetijdssector zetten zich binnen hun mogelijkheden in, voor een gevarieerd, levendig en boeiend palet van vrijetijdsactiviteiten. b. Gemeente als eerste overheid aanspreekbaar Gemeenten zijn de overheid die het dichtst bij bewoners en ondernemers staat. Echter veel partijen, zoals waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben ook invloed op de ontwikkeling van natuur, water en ruimte in binnen- en buitengebied. Gemeenten èn bedrijfsleven zijn gebaat bij een richting, waarbij men zelf invloed heeft op toekomstige ontwikkelingen. Aan gemeenten wordt gevraagd om samen met genoemde stakeholders een heldere visie op de omgeving en de vrijetijdseconomie te formuleren, die ondernemers en andere partners verleidt hun bijdrage te leveren. De gemeente kan in samenspraak met andere overheden en ondernemers in de vrijetijdssector een visie ontwikkelen als zij daarvoor de ruimte krijgt in bestaande en nieuwe regelgeving. 6

9 c. Ondernemen en besturen vragen handelingsruimte Het behoeftepatroon van de inwoners van Nederland is grillig en verandert in een hoog tempo. Om het voor ondernemers mogelijk te maken hier snel op in te spelen is het nodig dat ruimtelijke kaders vastgelegd in structuurvisies, provinciale verordeningen en bestemmingsplannen - met behoud van het DNA van het gebied - voldoende flexibel zijn. Decentraal wat kan, centraal wat moet wordt door de vrijetijdssector onderschreven. Samen met de gemeenten zal de vrijetijdssector bevorderen dat er niet meer regels komen dan noodzakelijk. Roelof Bleker voorzitter bestuurlijke commissie ruimte en wonen VNG Theo Ruijs voorzitter Gastvrij Nederland Nationale Raad toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd Den Haag 18 maart

10 Wat draagt de vrijetijdssector bij aan de regionale economie van de Vechtdal Overijssel, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden? Een manifest om manifest te investeren in de vrijetijdssector Waarom investeren in vrijetijdssector Vechtdal? Harde cijfers (kwantitatief) Omdat in 2009 de totale bestedingen in het Vechtdal bedroegen Omdat in 2009 het totale aantal overnachtingen in het Vechtdal bedroeg Omdat het aantal toeristische binnenlandse vakanties vanaf het topjaar 2004 gedaald is van tot en dit segment in het Vechtdal dus zwaar onder druk staat Omdat er in het Vechtdal in banen zijn in de vrijetijdssector Omdat in 2009 het aandeel van de vrijetijdssector (exclusief toeleverende bedrijven en voorzieningen voor lokale bevolking) in de werkgelegenheid van het Vechtdal 7,6% bedroeg Omdat ondanks de teruggang in aantal vakanties en overnachtingen de werkgelegenheid in de periode van 2005 tot 2009 met 11,8% gegroeid is Omdat de gemiddelde bestedingen tijdens binnenlandse vakanties in het Vechtdal omhoog zijn gegaan van 16,20 p.p.p.d naar 20,90 p.p.p.d; deze extra bestedingen komen vrijwel in zijn geheel terecht bij lokale en regionale ondernemers (met name middenstand en horeca) Omdat er veel draagvlak is onder de ondernemers in het Vechtdal, waarvan circa 400 deelnemers actief participeren in Vechtdal Marketing Omdat ondernemers in het Vechtdal structureel circa bijdragen ten behoeve van de marketing in het Vechtdal, exclusief de incidentele bijdragen voor gidsen, beurzen, projecten etc en zeer belangrijk hun eigen promotionele uitingen, waarin zij ook het Vechtdal meenemen (waarde voor het Vechtdal bedraagt vele honderden duizenden euro s) Omdat de vrijetijdssector een belangrijke vorm van stuwende economie is, d.w.z. dat de bestedingen (totaal circa 72,5 miljoen) voor het overgrote deel van buiten de regio binnen de regio worden gepompt, waardoor zij de regionale economie versterken

11 Waarom investeren in vrijetijdssector IJsseldelta? Harde cijfers (kwantitatief). Omdat er in de IJsseldelta in banen zijn in de vrijetijdssector Omdat in 2009 het aandeel van de vrijetijdssector (exclusief toeleverende bedrijven en voorzieningen voor lokale bevolking) in de werkgelegenheid van de IJsseldelta (excl Zwolle) 5,2 % bedroeg en in de stadsregio Zwolle 4,3% Omdat de werkgelegenheid in de periode van 2005 tot 2009 in de IJsseldelta met 26,6% gegroeid is, in de stadsregio Zwolle met 13,5% Omdat het aantal toeristische dagbezoeken in 2008 in Zwolle bedroeg Omdat de totale bestedingen tijdens de toeristische dagbezoeken in Zwolle in 2008 circa bedroegen! Omdat het aantal toeristische dagbezoeken in 2008 in Kampen bedroeg Omdat de totale bestedingen tijdens de toeristische dagbezoeken in 2008 in Kampen circa bedroegen! Omdat er veel draagvlak is onder de ondernemers in de IJsseldelta, waarvan circa 300 deelnemers actief participeren. Omdat ondernemers in de IJsseldelta structureel circa bijdragen ten behoeve van de marketing in de IJsseldelta, exclusief de incidentele bijdragen voor gidsen, beurzen, projecten etc en zeer belangrijk hun eigen promotionele uitingen. Omdat de vrijetijdssector een belangrijke vorm van stuwende economie is, d.w.z. dat de bestedingen van dag- en verblijfstoerisme (totaal circa 250 miljoen) voor een groot deel van buiten de regio IJsseldelta binnen de regio worden gepompt, waardoor zij de regionale economie versterken (met name horeca en middenstand)

12 Waarom investeren in vrijetijdssector WaterReijk Weerribben Wieden? Harde cijfers (kwantitatief). Omdat in 2009 de totale bestedingen in WaterReijk Weerribben Wieden bedroegen (exclusief dagtoeristische bestedingen!). Omdat in 2009 het totale aantal overnachtingen in WaterReijk Weerribben Wieden bedroeg. Omdat het aantal toeristische binnenlandse vakanties vanaf 2005 gedaald is van tot en dit segment in WaterReijk Weerribben Wieden dus zwaar onder druk staat. Omdat er in WaterReijk Weerribben Wieden in banen zijn in de vrijetijdssector. Omdat in 2009 het aandeel van de vrijetijdssector (exclusief toeleverende bedrijven en voorzieningen voor lokale bevolking) 13,6% bedroeg. Omdat ondanks de teruggang in aantal vakanties en overnachtingen de werkgelegenheid in de periode van 2005 tot 2009 met 10 % gegroeid is. Omdat de gemiddelde bestedingen tijdens binnenlandse vakanties in WaterReijk Weerribben Wieden omhoog is gegaan van 22,00 p.p.p.d (in 2005) naar 24,80 p.p.p.d in 2009; deze extra bestedingen komen vrijwel in zijn geheel terecht bij lokale en regionale ondernemers (met name middenstand en horeca). Omdat er veel draagvlak is onder de ondernemers in WaterReijk Weerribben Wieden, waarvan circa 450 deelnemers actief participeren in WaterReijk Weerribben Wieden Marketing. Omdat ondernemers in WaterReijk Weerribben Wieden structureel circa bijdragen ten behoeve van de marketing in WaterReijk Weerribben Wieden, exclusief de incidentele bijdragen voor themagidsen, beurzen, projecten etc. en zeer belangrijk de promotionele uitingen voor hun eigen bedrijven en activiteiten, waarin zij ook WaterReijk Weerribben Wieden meenemen (directe waarde voor WaterReijk Weerribben Wieden bedraagt honderden duizenden euro s). Omdat de vrijetijdssector een belangrijke vorm van stuwende economie is, d.w.z. dat de bestedingen (totaal circa 25 miljoen) voor het overgrote deel van buiten de regio binnen de regio worden gepompt, waardoor zij de regionale economie versterken.

13 Waarom investeren in vrijetijdssector Vechtdal Overijssel, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden? Kwalitatieve argumenten Omdat de vrijetijdssector een schone bedrijfstak is en bijdraagt aan een fraaie, duurzame natuurlijke omgeving (dat zijn namelijk de kernwaarden die vermarkt worden) Omdat investeringen in vrije tijd ook ten goede komen aan welzijn plaatselijke bevolking, bv waar het gaat om fiets- en wandelinfrastructuur, musea, sportvoorzieningen etc. In een individualiserende samenleving biedt vrije tijd mogelijkheden voor socialisatie en integratie, voor welzijn en ontspanning (citaat 10 punten plan VNG Gastvrij Nederland) Omdat een goede vrijetijdssector imagoversterkend werkt voor stad en regio Omdat een aantrekkelijk imago cruciaal is voor het aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven, zeker in het licht van krimp in plattelandsgebieden, zoals in Groningen en Zuid Limburg Omdat de vrijetijdssector relatief veel banen voor lager opgeleiden heeft en ook iets kan betekenen voor bijstandsgerechtigden. Omdat de vrijetijdssector belangrijk is voor leefbaarheid en instandhouding lokale voorzieningen in plattelandsgebieden en steden. De toerist kiest voor een toeristische regio; samenwerking tussen gemeenten en vrijetijdssector is dus noodzakelijk. De identiteit van het gebied waarbinnen de gemeente ligt, kan worden benut voor het in samenwerking met de vrijetijdssector creëren van authentieke belevingen en een sterk imago (citaat 10 punten plan VNG Gastvrij Nederland) Omdat Vechtdal, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden in aanleg goed gepositioneerd zijn voor de slag om bezoeker, bewoner en bedrijf: een gunstige ligging, onderscheidende positioneringen, veelzijdige landschappen, goede voorzieningen, gastvrije bevolking, een prima infrastructuur en leuke en inspirerende activiteiten, evenementen en festivals. Omdat er in Overijssel gekozen is voor onderscheidende, op het DNA afgestemde positionerings- en communicatieconcepten, die zeer kansrijk zijn in de slag om de consument. In het gebied van RBT Vechtdal-IJsseldelta betreft het de volgende merken en positioneringen: o Vechtdal Overijssel: Alle tijd o IJsseldelta: Water, vriend en vijand o WaterReijk Weerribben Wieden: Ontspannen in het grootste wetland van Europa o Zwolle: Stad van het goede leven

14 Waarom investeren in vrijetijdssector Vechtdal Overijssel, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden? Trends Mondiale groei van toerisme en recreatie, die zich naar verwachting zal doorzetten mede door economische impulsen van de nieuwe economieën Recessie en komende bezuinigingen bieden kansen voor belangrijkste markt: Nederland Toenemend belang van authenticiteit en/of nostalgie (met goede kansen voor onze regio s en steden) Toenemend belang van duurzaamheid en verantwoord ondernemen (met goede kansen voor onze regio s en steden) Mensen gaan vaker op reis, blijven veelal dichter bij huis en geven per saldo meer uit (met kansen voor seizoensverlenging). Veel plattelandsgemeenten in noorden, oosten en zuiden van Nederland hebben of krijgen te maken met krimp en het ligt voor de hand dat gemeenten met een aansprekend aanbod van vrijetijdsvoorzieningen het daarbij zullen winnen van gemeenten die deze kwaliteit niet kunnen bieden (citaat 10 punten plan VNG Gastvrij Nederland) Onderscheidend vermogen en innovatie betalen zich op de langere termijn uit. De slag om de toerist en recreant spitst zich toe op nieuwe media (internet, mobiele applicaties, social media). Veel toeristische gebieden spelen hier nog niet op in. Dit is een grote kans voor onze regio s en steden. Stads- en regiomarketing worden steeds belangrijker. Het verhaal van de regio ( het beeldverhaal van professor Mommaas ) waarin wonen, werken, recreëren geïntegreerd zijn, wordt eenduidig en via een aantrekkelijk en eigentijds communicatieconcept vermarkt. Belevenissen moeten zintuigen prikkelen. Omdat in onze economie in basisbehoeften wordt voorzien, is het van belang dat we belevenissen aan het toeristisch product toevoegen. Dit om echte voldoening bij te consument te realiseren, zodat de beleving goed blijft hangen in het geheugen van de consument (herhalingsbezoek) Consument bepaalt. Het gedrag van de consument is de laatste jaren sterk veranderd. Hij wacht niet meer af maar participeert en bepaalt zelf wat hij wil. Internet met beoordelingssites enz. biedt veel mogelijkheden voor de consument. Dus is het van belang samen op te trekken met de consument en die consument centraal te laten staan in de marketing of zelfs in te zetten als marketing instrument (ambassadeurs creëren).

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid 10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid Gastvrij Nederland 1, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd en de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid 10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid Gastvrij Nederland 1, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd en de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

D e n H a a g 10 maart 2015

D e n H a a g 10 maart 2015 Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Aan de voorzitter en (plv.) leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie? Alle (concentraties van) publieksverzorgende, commerciële vrijetijdsvoorzieningen met een (boven-) stedelijke verzorgingsfunctie. Hierbij gaat

Nadere informatie

Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor de Dialoog Regioprofilering?

Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor de Dialoog Regioprofilering? Agendapunt 2 Vergadering : BORA Datum : 28 juni 2018 Onderwerp : Startdocument Dialoog Regioprofilering Bijlagen : 1 Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor

Nadere informatie

Den Haag 6 november 2009. Telefoonnummer 0703490469 E-mail haerkens@vno-ncw.nl

Den Haag 6 november 2009. Telefoonnummer 0703490469 E-mail haerkens@vno-ncw.nl Platform Toerisme en Recreatie Aan de voorzitters en (plv.) leden van de vaste Kamercommissies voor Economische Zaken en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2001

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Missie en contactgegevens leden Gastvrij Nederland

Missie en contactgegevens leden Gastvrij Nederland en contactgegevens leden Gastvrij Nederland Gastvrij Nederland Werken aan een aantrekkelijk, duurzaam (internationaal) ondernemersklimaat dat meer bezoekers en hogere bestedingen genereert. Gastvrij Nederland

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane en geholpen bekendheid

Nadere informatie

PROFILERING HOF VAN TWENTE

PROFILERING HOF VAN TWENTE PROFILERING HOF VAN TWENTE SEPTEMBER 2017 PROFIEL HOF VAN TWENTE In Hof van Twente vind je nog het kenmerkende coulisse-landschap waar landbouw, recreatie, wonen en werken naadloos worden ingepast. Ondernemers

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling. The Missing Link. Een gebied op de kaart zetten met identiteit

Gebiedsontwikkeling. The Missing Link. Een gebied op de kaart zetten met identiteit Gebiedsontwikkeling Een gebied op de kaart zetten met identiteit Overtuigende plannen met het verhaal van de plek Een plek met een herkenbare identiteit draagt bij aan het welzijn van de mensen die er

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET FEITEN & CIJFERS FACTSHEET REGIOMONITOR 215 MarketingOost & Twents Bureau voor Toerisme INLEIDING De vrijetijdssector is een onmisbare sector in Overijssel. Vanuit Marketing Impuls Toerisme Overijssel

Nadere informatie

Onder dankzegging van uw brief van 10 juli jl. vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Onder dankzegging van uw brief van 10 juli jl. vraag ik uw aandacht voor het volgende. Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Zijne Excellentie H.J.G. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG B r i e f n u m m e r 13/11.071/Hae/Mk

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Gezamenlijke routekaart voor de gastvrijheidseconomie van Gastvrij Nederland en het Interprovinciaal Overleg (IPO)

Gezamenlijke routekaart voor de gastvrijheidseconomie van Gastvrij Nederland en het Interprovinciaal Overleg (IPO) Gezamenlijke routekaart voor de gastvrijheidseconomie van Gastvrij Nederland en het Interprovinciaal Overleg (IPO) Kasteel de Haar, Haarzuilens 8 februari 2011 Gastvrij Nederland en IPO spannen zich in

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Onderwerpen die van groot belang zijn voor het Brabantse bedrijfsleven!

Onderwerpen die van groot belang zijn voor het Brabantse bedrijfsleven! Inzet VNO-NCW Brabant Zeeland en brancheverenigingen voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant op 20 maart 2019 Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Provincies

Nadere informatie

Visie toerisme en recreatie Noordoost Fryslân

Visie toerisme en recreatie Noordoost Fryslân 1 Visie toerisme en recreatie Noordoost Fryslân 1 ste stakeholdersbijeenkomst Dinsdag 27 november 2018 Programma 2 Welkom Korte toelichting op proces en resultaten tot nu toe Aanpak SWOT, ambitie en strategische

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Citymarketing Meierijstad

Citymarketing Meierijstad Citymarketing Meierijstad Inleiding Steeds meer bewoners, bezoekers en bedrijven kiezen op grond van beeldvorming en imago voor een gemeente of regio. Daarom houden steeds meer gemeenten zich bezig met

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Welkom. Welkom. De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme

Welkom. Welkom. De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme Welkom Welkom De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme Welkom Robbert van Hasselt IDMM, ID Management WWW.IDMM.NL Minisymposium 15-6-09 Maritiem erfgoed IJsseldelta Maritiem erfgoed een roerend

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Op 11 september 2018 zijn zo n 80 medewerkers van verschillende Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, het Waterschap, het Rijk, Provinciale Staten, andere

Nadere informatie

De provincie en haar partners zien de volgende opgaven voor een gezonde vrijetijdseconomie:

De provincie en haar partners zien de volgende opgaven voor een gezonde vrijetijdseconomie: BIJLAGE 2 Aanvulling van provinciaal beleid Opgesteld door: H? h0 á Ŭ ADVISEURS VOOR,///////, LEEFRUIMTE Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Omgevingsvisie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk Cli veri $se www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

TOERISTISCH BELEID MAKEN VOOR ZEELAND. Masterclass voor portefeuillehouders & beleidsmedewerkers 28 november 2018

TOERISTISCH BELEID MAKEN VOOR ZEELAND. Masterclass voor portefeuillehouders & beleidsmedewerkers 28 november 2018 TOERISTISCH BELEID MAKEN VOOR ZEELAND Masterclass voor portefeuillehouders & beleidsmedewerkers 28 november 2018 WELKOM NAMENS DE TUA TUA = Toeristische UitvoeringsAlliantie Netwerkorganisatie waarin Kenniscentrum

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200208 408760 / 408760 ONDERWERP Nota Vrijetijdseconomie. A. Scholtens BP Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe Nu samen aan de slag voor later

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe Nu samen aan de slag voor later Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 Nu samen aan de slag voor later Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 Nu samen aan de slag voor later d.d. 7 december 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toerisme en vrijetijdseconomie zijn booming. Groningen en Noord Nederland kunnen ook profiteren van deze enorme groei.

Toerisme en vrijetijdseconomie zijn booming. Groningen en Noord Nederland kunnen ook profiteren van deze enorme groei. Toerisme en vrijetijdseconomie zijn booming. Groningen en Noord Nederland kunnen ook profiteren van deze enorme groei. Wie economische kansen zoekt voor Groningen en Noord Nederland doet er goed aan om

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 3-meting december 2011 Rapportage: januari 2012 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. Gach Wethouder. No. B Dronten, 11 september 2012

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. Gach Wethouder. No. B Dronten, 11 september 2012 Portefeuille: P. Gach Wethouder Dronten, 11 september 2012 Sociaal Economische Agenda, opdrachtformulering kerngroepen Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. de uitwerkingsopdrachten van de

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017 Weerribben-Wieden. Oktober 2016

Activiteitenplan 2017 Weerribben-Wieden. Oktober 2016 Activiteitenplan 2017 Weerribben-Wieden Oktober 2016 1 Inleiding Weerribben-Wieden is één van de vijf toeristische regio s in Overijssel. De regiomarketing wordt verzorgd door Weerribben-Wieden Marketing,

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie Water ontmoet DrechterLAND Beleidsplan toerisme en recreatie 2015 2020 Visie: Water ontmoet DrechterLAND In 2020 is Drechterland een plek waar de recreant en toerist een kwalitatief goed aanbod vinden

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

PLEIDOOI DOORONTWIKKELING HUIS VAN EEMNES TEN BEHOEVE VAN BEHOUD, VERSTERKEN EN VERBETERING VAN VOORZIENINGEN EN LEEFBAARHEID VOOR DE GEMEENSCHAP VAN

PLEIDOOI DOORONTWIKKELING HUIS VAN EEMNES TEN BEHOEVE VAN BEHOUD, VERSTERKEN EN VERBETERING VAN VOORZIENINGEN EN LEEFBAARHEID VOOR DE GEMEENSCHAP VAN Eemnes, 28 maart 2018. Onderwerp: Pleidooi Stichting Huis van Eemnes/St. De Hilt & Bibliotheek Gooi en meer in het kader van de noodzakelijke doorontwikkeling van het Huis van Eemnes als gemeenschapshuis

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN. Toerisme en stadspromotie Sint-Niklaas

STRATEGISCH PLAN. Toerisme en stadspromotie Sint-Niklaas STRATEGISCH PLAN Toerisme en stadspromotie Sint-Niklaas 2017-2022 Strategisch plan toerisme en stadspromotie Sint-Niklaas 2017-2022 Dit zijn de krachtlijnen uit het Strategisch plan Toerisme en Stadspromotie

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Behandeling in commissie 1 november Ontwerpbesluit gemeenteraad De visie Recreatie en Toerisme in Meierijstad vaststellen.

Raadsvoorstel. Behandeling in commissie 1 november Ontwerpbesluit gemeenteraad De visie Recreatie en Toerisme in Meierijstad vaststellen. Raadsvoorstel Datum raad 8 november 2018 Zaaknummer 1948119964 Datum college 9 oktober 2018 Onderwerp Portefeuille Visie Recreatie en Toerisme Meierijstad Sport, onderwijs, recreatie en toerisme en leefbaarheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad svoorstel Onderwerp: Beleidskader Recreatie & Toerisme 2015-2019'Kansen verzilveren' Portefeuillehouder: B.D. Wilms Afdeling : Beleid, Ontwikkeling en Directiestaf Team : Economie Steller:Nelleke Mulder,

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017

Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017 Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 aanleiding. 1 1.2 taak...1 1.3 ambitie.. 1 2 Kaders en ontwikkelingen...1 2.1 kaders 2017-2019. 1

Nadere informatie

GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA

GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA 2014-2018 Intentie Met dit document willen de fracties van de gemeenteraad van De Wolden de intentie uitspreken om, evenals in de voorgaande periodes, een Politieke Termijn

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Aantal bijzondere woongebouwen. 76 (jaar 2011) (jaar 2011) 722 (jaar 2011) Dorpen (aantal 18) (bron: Tynaarlo in cijfers)

Aantal bijzondere woongebouwen. 76 (jaar 2011) (jaar 2011) 722 (jaar 2011) Dorpen (aantal 18) (bron: Tynaarlo in cijfers) Bijlage 2B Tynaarlo Kernenbeleid uitwerking Uitwerking feitelijke gegevens team Fysiek Aantal woonruimten, gespecificeerd naar aantal woningen, wooneenheden, bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen Overijssel

Trends & ontwikkelingen Overijssel Trends & ontwikkelingen Overijssel Alice Hulshof Teamleider Annemiek Riefel Adviseur Kennis & Onderzoek Wat gaan we vertellen: 1. Trends Overijssel 2. Cijfers Overijssel op een rijtje 3. Landelijke trends

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Fietsen maakt blind. Presentatie Overijsselse Sportontmoeting Theo de Rooij Koersdirecteur 365 Dagen Fietsen in Overijssel

Fietsen maakt blind. Presentatie Overijsselse Sportontmoeting Theo de Rooij Koersdirecteur 365 Dagen Fietsen in Overijssel Fietsen maakt blind Presentatie Overijsselse Sportontmoeting Theo de Rooij Koersdirecteur 365 Dagen Fietsen in Overijssel Introductie Waarom 365 Dagen Fietsen in Overijssel? 1) Overijssel: Landschappen,

Nadere informatie

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Actualisatie toerisme en recreatie Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma Doel: (Toekomstige) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Marketing 8 november 2012

Marketing 8 november 2012 Marketing 8 november 2012 Terugblik - Gesprekken met sleutelfiguren - Bijeenkomst Natuurlijk samen re-creëren 10 september 2012 - Leefstijlonderzoek - Mini-workshops - Graagmuur Doel van de workshop Marketing

Nadere informatie

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk Quick scan coalitieprogramma s 2014-2018 Land van Cuijk 28 mei 2014 De Rekenkamercommissie heeft de coalitieprogramma s van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk naast elkaar gelegd en gekeken of en

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019 Werklocaties Nota Kantoren Rotterdam samengevat 19 juni 2019 2 Ruimtelijkeconomisch beleid voor kantoren in Rotterdam Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen zowel

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2012-2013

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2012-2013 Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2012-2013 Collegevergadering : 17 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programma inleiding. Relevante beleidskaders/nota's

Programma inleiding. Relevante beleidskaders/nota's 3. Economie Programma inleiding Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn: Vitaliteit innovatie tekorten op de

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

groeten uit holland vijf jaar later... Hans Mommaas Tilburg University

groeten uit holland vijf jaar later... Hans Mommaas Tilburg University groeten uit holland vijf jaar later... Hans Mommaas Tilburg University Vrijetijd en Gebiedsontwikkeling Voorthuizen, 21 april 2011 wat ging eraan vooraf wat is er gebeurd waar staan we nu hoe gaan we verder

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 2-meting december Rapportage: januari 2011 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260

Nadere informatie