Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam"

Transcriptie

1 Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Bert Weevers Marjo Kroese Menno Logemann Rapportnummer: /BW/ BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 24 december 2012

2 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus 694, 6800 AR Arnhem Gele Rijders Plein 11-2, Arnhem Telefoon: Telefax: Internet: Projectnummer: Projecttitel: Onderzoek Energie en armoede Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam en BZK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BuildDesk Benelux BV.

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... i 1. Inleiding Aanleiding Het verhaal Doelstelling Werkwijze Opbouw rapport Ernst en omvang energie en armoede in Amsterdam Definitie & aannames Onderzoeksmethode Resultaten Omvang van de problematiek Locatie van de problematiek Maatschappelijke kosten en baten Kwalitatieve beschrijving maatschappelijke kosten en baten Naar een energiefonds? Bijlage 1: Enquête Vragenlijst Bevindingen Sprekende cases Illustratief Bijlage 2: Eerste vingeroefening maatschappelijke kosten en baten Kwantitatieve uitkomsten BuildDesk Benelux i

4 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dit onderzoek naar energiearmoede in Amsterdam, is het gevolg van twee besprekingen van BuildDesk (Marjo Kroese) met de gemeente Amsterdam (Freek Ossel, wethouder Wonen, wijken en armoedebestrijding, Maarten van Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ordening, Klimaat en Energie, en Theun Koelemij, Dienst Wonen, Zorg en Samenleving) en woningcorporatie Ymere (Ron Onverzaagt, directeur Regio Noord en Hans Pronk, manager vastgoedbeheer regio Noord) in het najaar van In deze besprekingen is het probleem van de stijgende energielasten voor de minima en tegelijk de best mogelijke oplossing aan de orde gesteld: het renoveren van de probleem- woningen naar energieneutraal. Immers alleen bij een energienotaloze woning is het huishouden met een minimum inkomen gevrijwaard van energieprijsstijgingen. De vragen die dan meteen opkomen zijn: hoe groot is de ernst en omvang van het energie- en armoedeprobleem? (een vraag naar de urgentie); is er een rendabele business case? (een vraag naar de huidige haalbaarheid); wat zijn de totale maatschappelijke kosten en baten van een dergelijke oplossing en kan van hieruit een bijdrage aan de energiesprong geleverd worden? (een vraag naar mogelijk nieuwe financieringsopties). BuildDesk heeft een onderzoeksvoorstel uitgewerkt dat door zowel de gemeente Amsterdam als het ministerie van Binnenlandse Zaken positief is beoordeeld. Het onderzoek in Amsterdam richt zich op huurders met een laag inkomen in de sociale huursector. Dit voorstel wordt gecomplementeerd door een soortgelijk onderzoek dat momenteel bij de gemeente Emmen wordt opgestart en dat zich met name richt op eigenaar/bewoners met een laag inkomen. Deze aanvulling is ook mede een verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken/ WWI (Jos Verlinden en Marcel Tijs). Beide doelgroepen zullen stijgende energieprijzen aanzienlijk voelen in hun portemonnee. Beide cases samen geven een goed beeld van het onderwerp energie en armoede en een mogelijke oplossing. 1.2 Het verhaal Kern van het verhaal is: Veel huishoudens met laagste inkomens wonen in energetisch slechte woningen; Zij betalen dus relatief en soms ook in absolute zin meer aan energie(gas)kosten dan een huishouden met een middeninkomen in een redelijk goede woning, terwijl een groot deel van de betaalde warmte stoken voor de mussen is; De aanname is, dat de energieprijzen in de komende jaren aanzienlijk zullen stijgen; Deze prijsstijgingen kunnen tot gevolg hebben, dat het besteedbaar inkomen van lage inkomensgroepen ver onder een acceptabele ondergrens komt; BuildDesk Benelux 2

5 Op dit moment al staat 20-40% van deze doelgroep als wanbetaler te boek bij de energiebedrijven; Dé oplossing zou kunnen zitten in 0-energie woningen 1 voor de laagste inkomens; woningen die geen fossiele energie meer gebruiken en hen onafhankelijk maakt van fluctuaties in de fossiele energieprijzen; zij betalen slechts een vaste prijs voor de hardware van de isolatieschil van hun woning en de energie-installatie; Geen enkele andere eenmalige maatregel heeft zo n structureel effect op de stabilisatie van de lagere, besteedbare inkomens; Bovendien levert de oplossing veel werkgelegenheid op, een interessante en haalbare financieringsconstructie, een aanzienlijke CO 2 -emissiereductie en een positief effect op de lokale koopkracht en beperking van bijzondere bijstandsuitgaven voor de gemeente. Deze punten worden in deze opdracht nader onderzocht en geconcretiseerd. 1.3 Doelstelling In dit onderzoek zijn twee vragen aan de orde: 1. Probleem in kaart: hoe groot is de ernst (het mogelijke probleem per huishouden) en de omvang (het aantal huishoudens dat in de problemen komt)? 2. Impact van oplossing op verschillende gebieden: Wat zijn de vermeden maatschappelijke kosten, wat zijn maatschappelijke baten? En: kunnen deze baten ingezet worden voor de financiering van de ingreep? 1.4 Werkwijze Er wordt in Nederland al lange tijd gesproken over de energielastenproblematiek en hier en daar wordt ook gedegen onderzoek gedaan (o.a. RIGO/BuildDesk in Tilburg). Een belangrijke vraag is echter of de resultaten te vertalen zijn naar de Amsterdamse situatie, met haar specifieke huishoudenssamenstelling en woningvoorraad. Is het daadwerkelijk zo dat er een probleem zal ontstaan, of zijn de energiekosten in bijvoorbeeld kleine voor- en naoorlogse woningen relatief zo laag, dat het probleem ook relatief klein zal zijn? Als het probleem zich voordoet, waar in welke wijken en welke complexen kunnen we die problematiek gaan verwachten en binnen welke tijdspanne? Een onderzoek specifiek naar de Amsterdamse situatie was dus noodzakelijk. 1 Onder een 0-energiewoning verstaan we een woning die geen fossiele energie meer gebruikt voor verwarming, warmwater, ventilatie en voor elektriciteit over het jaar heen net zoveel opwekt als in de woning wordt verbruikt, incl. huishoudelijk gebruik. BuildDesk Benelux 3

6 De volgende werkwijze is gevolgd: 1. T.b.v. bepalen ernst en omvang: a. Data-analyse t.b.v. in kaart brengen ernst en omvang. In hoofdstuk twee wordt nader ingegaan op de gebruikte databronnen, waarvan de gemeente er veel heeft aangeleverd; b. Enquête in de relevante wijken t.b.v. toetsing en illustratie van de dataanalyse; c. Bespreking tussenresultaten met de gemeente en Agentschap NL. 2. T.b.v. bepalen maatschappelijke kosten en baten: d. Verzamelen input via bijeenkomst Agentschap NL over woonlasten (workshop MKBA); e. verzoeken aan betrokken maatschappelijke organisaties (gemeente, corporaties en energiebedrijf); f. opstellen MKBA model; g. beschrijven MKBA en eerste conclusies. 1.5 Opbouw rapport In hoofdstuk 2 wordt de data-analyse nader toegelicht en worden de resultaten gepresenteerd. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de maatschappelijke kosten en baten van een oplossing waarin de woningen van minima-huishoudens worden verbeterd tot energieneutraal. In bijlagen vindt u: De enquête, vragenlijst, antwoorden en highlights Vingeroefening maatschappelijke kosten en baten BuildDesk Benelux 4

7 2 Ernst en omvang energie en armoede in Amsterdam 2.1 Definitie & aannames Minima Minima zijn huishoudens die leven onder de armoedegrens zoals die door de gemeente Amsterdam wordt aangehouden. Als risicogroepen worden vaak de volgende groepen genoemd: Ouderen met alleen AOW; Alleenstaanden met laag inkomen; Alleenstaande ouders met kinderen; Laagopgeleide, grote gezinnen met laag inkomen. Armoedegrens Amsterdam Als armoedegrens houdt de gemeente Amsterdam 110% aan van de bijstandsnorm. Voor dit onderzoek zijn de bijstandsnormen uit 2012 gebruikt. De bijstandsnormen zijn verhoogd met de zorgtoeslag en de kinderbijslag voor een reëler beeld van het maandelijkse budget van minima. Sociale minima, uitgangspunt Bijstand Alg. toeslag Subtotaal X 110% Zorgtoeslag Kinderbijslag Totaal Alleenstaande 634,80 253, , Alleenstaande ouder ,72 253,92 (één kind 12-17) 70,00 90, Stel met 2 kinderen ,00 - (5-12/12-17) 145,50 166, Maximaal acceptabele energiekosten minima Uit het woonlastenonderzoek dat RIGO en BuildDesk in Tilburg heeft uitgevoerd (RIGO, december 2009) blijkt dat de energiequote voor huishoudens met een laag inkomen gemiddeld 8% bedraagt. Hetzelfde onderzoek is ook uitgevoerd in Breda. In Breda is de gemiddelde energiequote 9% onder de huishoudens met een laaginkomen. Uit onderzoek van het NIBUD/SCP (Consensueel budgetonderzoek 2008) is gebleken dat minima zelf een energiequote tot 13% acceptabel vinden. Dit hoge percentage kan waarschijnlijk verklaard worden door enerzijds gewenning, anderzijds door de compenserende werking van lage huren. Vanuit Europa wordt een energiequote van 10% aangehouden voor er van energiearmoede wordt gesproken. Deze grens hanteren wij ook in dit onderzoek. Bij een energiequote van 10% betekent dit dat de volgende bedragen als maximum gelden voor de maandelijkse kosten van energie: Max % energiekosten van inkomen 10% Alleenstaande zonder kind 105,- Alleenstaande ouder 142,- Stel/Gezin 171,- BuildDesk Benelux 5

8 Ontwikkeling van de energiekosten De vraag naar olie behoudt zijn sterke groei door de groeiende economieën in Azië. De voorraden staan onder druk en sturing op de markt door prijsstijging is praktisch onmogelijk (lage prijselasticiteit). Om toch aan de vraag te kunnen voldoen, zal moeilijk te winnen olie en gas worden aangeboord. Met als gevolg: stijgende productiekosten. De productie van olie door non-opec-landen is over zijn piek heen. De invloed van de OPEC stijgt daardoor. Het verduurzamen van de energievoorziening in Europa zal doorzetten maar zal niet voldoende zijn om aan de groeiende vraag te voldoen. De economische crisis heeft een tijdelijke demping van de prijsstijging tot gevolg. De prijs van olie en gas zal in de komende decennia blijven groeien, zoals we lange tijd voor de recessie ook hebben kunnen zien. De winning van schaliegas is nog omgeven door veel onzekerheden voor het milieu, en zal in Europa slechts een geringe bijdrage kunnen leveren. Bij voldoende penetratie van duurzame energie zal de prijsdruk op de lange termijn afnemen. Het overschakelen op duurzame energiebronnen vergt decennia lang significante investeringen. Ook zal dit leiden tot extra kosten door bijvoorbeeld het versneld afschrijven van bedrijfsmiddelen of voortijdige vervangingen van netwerken. Om maatregelen eerder kostenoptimaal door te kunnen zetten, zal de politiek waarschijnlijk geleidelijk stelselwijzigingen doorvoeren. Op basis van dit geschetste toekomstscenario komt BuildDesk tot de volgende nominale prijsstijgingen: Prijsontwikkeling Elektra Gas Inflatie % 8% 2% % 8% 2% % 7% 2% % 7% 2% % 5% 2% % 4% 2% % 2% 2% Bron: Notitie prijsontwikkeling leveringskosten energie (BuildDesk, 2012). Naast dit gemiddelde scenario is er gerekend met een maximaal en een minimaal scenario voor de prijsontwikkeling: Scenario Afwijking ten opzichte van het basisscenario Minimaal 0% -15% Maximaal 0 25% Een nadere uitwerking van het toekomstscenario is te vinden in de notitie prijsscenario s (BuildDesk, 2012) Als huidige energieprijs is de prijs van Nuon gebruikt zoals die op op haar site werd vermeld. De huidige prijzen voor levering van gas en elektra nemen in het model toe volgens de bovenstaande percentages en worden gecorrigeerd voor inflatie. BuildDesk Benelux 6

9 Aangenomen wordt dat de andere kosten zoals transportkosten en energiebelasting niet veranderen. Dit is een positieve benadering. Overige Aannames Corporatiewoningen en minima Aangenomen is dat minima altijd in woningen van de corporatie wonen tenzij er meer minima in een buurt zijn dan corporatiewoningen. Labels en minima Aangenomen is dat minima niet onevenredig vaak in een woning met een slecht label wonen. Dit is een conservatieve aanname. Wanneer minima vaker in slechte woningen wonen dan andere groepen zal dit de probleemgroep vergroten. Minimuminkomen in de toekomst Aangenomen is dat het minimuminkomen meestijgt met de inflatie. Demografische en sociaal-economische ontwikkelingen worden geacht geen invloed te hebben op de aantallen minima. Leveringskosten en overige kosten De leveringskosten zullen in de toekomst stijgen. De stijgingspercentages die voor de leveringskosten gehanteerd zijn, zijn te vinden in Stap 3 van de methode. Transportkosten en belastingen worden geacht gelijk te blijven. Ook dit is een conservatieve aanname. Energiegebruik in de toekomst Aangenomen is dat zolang de woning in de huidige staat blijft, het totale energiegebruik ongewijzigd blijft. Deze aanname geldt ook voor het huishoudelijke, niet gebouwgebonden deel van het energiegebruik. Eventueel toenemend gebruik van elektronische apparaten wordt gecompenseerd door grotere energie-efficiëntie van deze apparaten 2. Inflatie Inflatie wordt buiten het onderzoek gelaten om vergelijking met de huidige situatie te vergemakkelijken. Waar nodig zijn prijsstijgingen daarom gecorrigeerd voor inflatie. Waar prijzen gecorrigeerd zijn voor inflatie is een percentage van 2% aangehouden. 2.2 Onderzoeksmethode Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen: 1. Bepalen van het aantal minima per buurt; 2. Bepalen van het energieverbruik per buurt; 3. Bepalen van het aantal huishoudens waarvoor de energiekosten problematisch zijn; 4. Waar wonen de minima in slechte woningen. 2 Dit jaar is voor het eerst het elektriciteitsverbruik in huishoudens gedaald. Bron ECN Energietrends BuildDesk Benelux 7

10 Deze analyse is uitgevoerd op het niveau van de Amsterdamse buurten 3. Alle brongegevens zijn daarvoor naar dit niveau toegerekend. De methode die hiervoor gebruikt is, wordt hieronder toegelicht. Bronnen Voor deze analyse zijn de volgende bronnen gebruikt: Woningvoorraad naar eigendom (Amsterdam Onderzoek en Statistiek, cijfers per 1 januari 2011); Energie in beeld (Energie in Beeld, cijfers 2010); Percentage wettelijk sociaal minimum (CBS, 2011); Notitie prijsscenario s BuildDesk (2012); Prijs NUON januari 2012; BAG (5 januari 2011); Buurtcijfers Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam; Amsterdam in Cijfers (2011); Woonlastenonderzoek Tilburg (RIGO, 2011); Woonlastenonderzoek Breda (RIGO, 2011); Wonen in Amsterdam (cijfers uit 2011); SCP/NIBUD consensueel onderzoek woonlasten (2008). Stap 1: Aantal minima per buurt per soort huishouden Het aantal minima per buurt is bepaald aan de hand van de kerncijfers van het CBS (2011) en het aantal woningen per buurt (Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam, 2011). In de kerncijfers van het CBS is per buurtcombinatie het percentage huishoudens weergeven met een inkomen op of onder het sociaal minimum. Dit percentage is vermenigvuldigd met het aantal woningen in de buurten die onderdeel uitmaken van deze buurtcombinatie. Het aantal minimum-inkomens-huishoudens per buurt is nu bekend. De dienst Onderzoek en Statistiek publiceert ook cijfers over het aantal woningen van corporaties per buurt. Verondersteld is dat minima zoveel mogelijk in corporatiewoningen wonen tenzij er meer minima zijn dan corporatiewoningen. In dat geval is het aantal corporatiewoningen als maximum gebruikt. Het aantal minima in een buurt is verdeeld over de groepen waarvoor een verschillend minimuminkomen geldt. Om deze verdeling te maken zijn cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek (2010) gebruikt. De Dienst Onderzoek en Statistiek heeft hiervan gegevens op buurtcombinatieniveau. 3 Landelijk wordt de term buurt gebruikt voor de buurten zoals die door het CBS zijn gedefinieerd. Amsterdam hanteert een andere indeling. De term buurten wordt gebruikt voor een meer fijnmazige indeling. De buurten zoals die door het CBS worden onderscheiden worden in Amsterdam buurtcombinaties genoemd. In deze notitie wordt de Amsterdamse benaming gehanteerd. BuildDesk Benelux 8

11 Voorbeeld In buurtcombinatie X moet 20% van de huishoudens rondkomen van het sociaal minimum. Buurt X1 is onderdeel van buurtcombinatie X en kent 100 woningen. In deze wijk wonen daarom 20 minima. De buurt ligt in een buurtcombinatie waarin 60% van de huishoudens alleenstaanden zonder kinderen zijn, 30% zijn alleenstaanden met kinderen en 10% zijn gezinnen. Dit betekent dat er in de buurt 12 alleenstaanden zonder kinderen, 6 alleenstaanden met kinderen en 2 gezinnen wonen met een minimum inkomen. In deze buurt zijn slechts 10 corporatie woningen. Er wonen dan ook maximaal 10 minima in corporatiewoningen. Dit betekent 6 alleenstaanden zonder kinderen, 3 alleenstaanden met kinderen en 1 gezin. Stap 2: Bepalen van energieverbruik per buurt De cijfers van Energie in Beeld (cijfers uit 2010) bevatten de werkelijke energieverbruiken voor elke postcode. Via de postcode zijn deze cijfers gekoppeld aan de adressen met een woonbestemming uit de BAG-database (uittreksel BAG van 5 januari 2012). Vervolgens is per buurt een gemiddeld energieverbruik berekend. Dit gemiddelde energiegebruik is bijgesteld per huishoudensgroep. Een alleenstaande heeft immers over het algemeen lagere energiekosten dan een gezin. Voor deze bijstelling van het energiegebruik is de enquête Wonen in Amsterdam gebruikt. In deze enquête is gevraagd naar het inkomen, de samenstelling van het huishouden en de kosten voor energie. Voor de huishoudens met een minimuminkomen is per buurt berekend wat er gemiddeld aan energie wordt uitgegeven. Vervolgens is berekend hoeveel daarvan per huishoudensgroep wordt afgeweken. Voor Amsterdam als geheel geldt dat: Alleenstaanden gemiddeld 82% ten opzichte van het gemiddelde aan energie uitgeven; Alleenstaande ouders gemiddeld 107% ten opzichte van het gemiddelde aan energie uitgeven; Een stel/gezin gemiddeld 117% ten opzichte van het gemiddelde aan energie uitgeeft. In het onderzoek is niet met het gemiddelde voor heel Amsterdam gerekend, maar met het gegevens van het laagste aggregatieniveau waarop zij beschikbaar waren. In de meeste gevallen is dit op buurtcombinatieniveau. Voorbeeld In een buurt is het gemiddelde verbruik op jaarbasis voor elektriciteit kwh en voor gas 1.000m³. Met de huidige kosten voor energie zijn de maandelijkse energiekosten dan 103,79. In deze buurt geven alleenstaanden gemiddeld 80% uit aan energie ten opzichte van het gemiddelde in de buurt. Voor deze buurt geldt dan dus dat een alleenstaande 83,03 per maand aan energie uitgeeft. Een gezin geeft in deze buurt 120% uit ten opzichte van het gemiddelde en geeft dus 124,55 per maand uit. BuildDesk Benelux 9

12 Stap 3: Huishoudens waarvoor de energiekosten problematisch zijn Dit onderzoek gaat er vanuit dat de energiekosten een potentieel probleem vormen wanneer zij meer dan 10% van het netto- inkomen bedragen. Dit komt neer op de bedragen zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Max % energiekosten van inkomen 10% Alleenstaande zonder kind 105,- Alleenstaande ouder 142,- Stel/Gezin 171,- Per buurt is het aantal minima bepaald waarvoor de energiekosten hoger zijn dan de bovenstaande maxima. Stap 4: Energieproblematiek en slechte woningen De labeldatabase van Agentschap NL bevat alle woningen met een afgemeld energielabel. Deze database is gebruikt om per buurt een verdeling te berekenen van de labels. We veronderstellen dat voor corporatiewoningen geldt, dat er geen verband is tussen het inkomen en de energetische kwaliteit van de woning (zie hiervoor bij aannames). Minima hebben daarom evenveel kans om in een corporatiewoning met label G te wonen als in een woning met label B. In werkelijkheid zal het aandeel minima in energetisch slechte woningen waarschijnlijk groter zijn. Voorbeeld In buurt X zijn 8 huishoudens waarvoor de energiekosten een probleem vormen. In buurt X heeft 25% van de woningen label B, 50% van de woningen label C en 25% van de woningen label E. Van deze 8 huishoudens wonen er dus 2 in een woning met label B, 4 in een woning met label C en 2 in een woning met label E. Kanttekeningen Gezien het beperkte karakter van het onderzoek is er zoals hierboven aangegeven, gewerkt met beperkt, publiek beschikbaar bronmateriaal. De analyses zijn niet gebaseerd op gegevens op adres- of huishoudensniveau, maar op gemiddelde gegevens per buurt. Dit kent uiteraard zijn beperkingen. Zeker wanneer de ene gemiddelde waarde wordt afgezet tegen een ander gemiddelde, zal de uitkomst, door de spreiding van de waarden, op een laag schaalniveau niet altijd kloppen en slechts een indicatief beeld geven. Op hoger niveau, zeker op gemeenteniveau geven de resultaten een nauwkeuriger uitkomst. Daarnaast zorgen de genoemde aannames voor een zekere marge in de resultaten. Andere aannames leiden tot andere uitkomsten. In het algemeen zijn de aannames in dit rapport conservatief gekozen; de energie-armoede problematiek is hiermee voorzichtig berekend. De problemen zijn in werkelijkheid waarschijnlijk groter. BuildDesk Benelux 10

13 2.3 Resultaten Omvang van de problematiek Wanneer de energiequote voor minima op maximaal 10% wordt gesteld, betekent dit dat er in Amsterdam huishoudens zijn die nu problemen hebben met het betalen van hun energielasten. In de toekomst loopt dit aantal als gevolg van de stijgende energieprijzen op. In 2040 zal het aantal minima waarvoor de energielasten problematisch zijn daardoor gestegen zijn tot (tabel 1). Minima A'dam Alleenstaande Alleenstaande ouder Stel/Gezin Totaal % van minima 11% 19% 51% 90% 96% % van alle HH 2% 3% 8% 14% 14% Tabel 1: Aantal minima-huishoudens waarvoor de energielasten problematisch zijn bij een energiequote van 10%, standaard scenario. Opmerking: het onderzoek beperkt zich tot minima in sociale huurwoningen. Gezien de forse stijging van het potentiele energie-armoedeprobleem in deze groep, ligt het voor de hand te veronderstellen dat het probleem zich ook in andere inkomenscategorieën zal voordoen. Een analyse hiervan valt echter buiten de scope van dit onderzoek. Minima wonen niet allemaal in corporatiewoningen. Het aantal minima in corporatiewoningen waarvoor de energielasten problematisch zijn, is nu In de toekomst loopt dit aantal op tot in 2040 (tabel 2 en figuur 1). Minima in soc. huur A'dam Alleenstaande Alleenstaande ouder Stel/Gezin Totaal % van minima 9% 16% 46% 86% 91% % van alle HH 1% 2% 7% 13% 14% Tabel 2: Aantal minima-huishoudens in corporatiewoningen waarvoor de energielasten problematisch zijn bij een energiequote van 10%. BuildDesk Benelux 11

14 Figuur 1: Aantal minima-huishoudens in corporatiewoningen waarvoor de energielasten problematisch zijn bij een energiequote van 10% In figuur 1 is te zien dat het armoedeprobleem als gevolg van hoge energielasten op dit moment nog relatief beperkt is. Zonder effectief beleid zal het aantal minima waarvoor de energielasten problematisch zijn echter snel toenemen. In 2020 heeft ongeveer de helft van de minima in Amsterdam een probleem met het betalen van zijn energierekening. In 2040 zal dit verder zijn opgelopen tot 96% van de minima. Bovenstaand is gebaseerd op het meest waarschijnlijke prijsontwikkelingsscenario voor energie. Bij doorrekenen van het minimum en maximum scenario blijken de uitkomsten niet zo heel veel uiteen te lopen. Figuur 2: minima waarvoor de energiequote hoger is dan 10% voor het minimum scenario (links) en het maximum scenario (rechts) In figuur 2 is te zien dat het aantal minima waarvoor de energielasten problematisch zijn bij het maximum scenario oploopt tot bijna 100%, een percentage dat bovendien in 2030 al vrijwel geheel gehaald wordt. BuildDesk Benelux 12

15 2.3.2 Locatie van de problematiek In de onderstaande kaart is het aantal minima te zien waarvoor de energielasten problematisch zijn met de huidige prijzen Kaart Aantal minima met een energiequote > 10%, BuildDesk Benelux 13

16 Als gevolg van de stijgende prijzen voor energie zal het aantal minima waarvoor de energielasten problematisch zijn toenemen. In de onderstaande kaart is te zien waar minima wonen waarvoor in 2020 de energielasten problematisch zijn. Kaart Aantal minima met een energiequote > 10%, BuildDesk Benelux 14

17 In 2030 is het aantal minima waarvoor de energielasten nog verder opgelopen. In de onderstaande figuren is de situatie in 2030 zichtbaar. Kaart Aantal minima met een energiequote > 10%, Het beeld in 2040 wijkt niet veel af van dat van In 2030 immers bevindt al 90% van de minima zich in een potentieel energie-armoede-situatie (zie par 2.3.1). BuildDesk Benelux 15

18 3 Maatschappelijke kosten en baten Nu we de ernst en omvang én de locaties van de problematiek duidelijk in kaart hebben, is het zaak om de volgende stap te gaan maken, de stap naar de maatschappelijke kosten- en batenanalyse; wat zijn vermeden maatschappelijke kosten als we voor de in kaart gebrachte huishoudens 0-energiewoningen bouwen/renoveren? Wat zijn de maatschappelijke baten, voor wie, en hoe zijn ze te kapitaliseren? Nul-energiewoningen zijn woningen waarin het energiegebruik, zowel gebouwgebonden (voor verwarming, warme water en ventilatie) als voor huishoudelijk gebruik, over een jaar genomen nul is. De woonlasten zijn dus niet langer afhankelijk van stijgende energieprijzen en blijven stabiel. Het doel van stap 2 is om te verkennen hoe groot de maatschappelijke netto baten zijn, aan welke partijen deze baten toevallen, en of het mogelijk is om deze baten op de een of andere wijze in te zetten om de verbeterprojecten mede te financieren. De maatschappelijke kosten en baten zijn op een aantal manieren in beeld gebracht: Door de effectenarena van de SEV in te vullen; Door in een workshop op het Woonlastensymposium van Agentschap NL (21 maart 2012) input van de deelnemers te verzamelen; In één op één gesprekken met gemeente, corporaties en Nuon is getracht data te verzamelen; Vervolgens is een rekenmodel ontwikkeld en gevuld waarmee een eerste rekenoefening is gedaan. Om de discussie rond de maatschappelijke kosten en baten van de aanpak van de Energie & Armoedeproblematiek op te starten, geven we hieronder de meest relevante kosten/batenposten, waarbij we op basis van de verkregen gegevens een best guess doen naar de daadwerkelijke financiële kosten en baten van deze posten. We gaan daarbij uit van de ernst en de omvang van de problematiek in 2020, zoals die hiervoor is beschreven. In hoofdstuk 2, tabel 2 staan de aantallen huishoudens in corporatiewoningen genoemd, die mogelijk in de problemen kunnen komen bij een energiequote (aandeel energiekosten t.o.v. netto inkomen) van 10%. In 2020 geldt dit voor ruim Amsterdamse huishoudens in corporatiewoningen, waarbij alleenstaande met ruim huishoudens zwaar oververtegenwoordigd zijn, verder aangevuld met alleenstaande ouders (ca ) en met stellen/gezinnen (ca ). We weten niet waar precies deze drie categorieën huishoudens zitten, we weten wel precies waar de complexen zijn waar de problematiek zich kan voordoen. In onze onderstaande berekeningen gaan we ervan uit dat we in de komende 7 jaar (van 2012 t/m 2020) deze bedoelde complexen zodanig aanpakken, dat we per jaar woningen naar een energieneutraal niveau renoveren. Na 7 jaar zijn dan woningen aangepakt; circa de helft van de problematische woningen. BuildDesk Benelux 16

19 Hieronder volgt een kwalitatieve beschrijving van de betreffende maatschappelijke en economische effecten. De verzameling van gegevens voor de cijfermatige uitwerking is nog onvoldoende compleet om een afgeronde berekening van de totale maatschappelijke kosten en baten te geven. In bijlage 2 is wel een eerste vingeroefening opgenomen. Het beeld dat hieruit naar voren komt is, dat een nadere uitwerking zeker de moeite waard is. 3.1 Kwalitatieve beschrijving maatschappelijke kosten en baten In de effecten van het energieneutraal project moet onderscheid gemaakt worden naar eenmalige effecten en structurele effecten. Eenmalige effecten doen zich voor direct bij het uitvoeren van het project. Structurele effecten werken jarenlang door. Eenmalige effecten 1. Omzet. De projectrealisatie levert omzet op voor bouw- en installatiebedrijven en de toeleverende industrie. Zeker in deze moeilijke tijden voor de bouwsector is dit een welkome impuls. Het zal betekenen dat meer bedrijven overeind blijven. Extra werkgelegenheid in de bouw; voor de renovatie naar energieneutraal van woningen per jaar zijn ca manjaren bouwvakkers/installateurs nodig. (opmerking: hierbij is alleen rekening gehouden met de meerkosten voor de energiemaatregelen; vaak worden deze gecombineerd met onderhoud en overige kwaliteitsverbeteringen, waardoor het effect zal toenemen, mogelijk zelfs verdubbelen). Het effect op de toeleverende industrie moet hier nog bij opgeteld worden. 2. BTW. De grote omzet aan bouwactiviteiten levert het Rijk een groot BTW-voordeel op. Hiermee kunnen tegenvallende inkomsten uit energiebelastingen makkelijk gecompenseerd worden en een toename van de Huurtoeslag jarenlang van gefinancierd worden. Door de overblijvende extra BTW-inkomsten weer voor vervolgprojecten in te zetten kan het Rijk een vliegwiel op gang brengen waar de gehele Nederlandse economie een opkikker van krijgt. 3. Andere baten die met het project samenhangen: Kennisontwikkeling in de bouw rond energieneutraal renoveren, zowel door architecten, aannemers, installateurs als ook alle toeleverende partijen, waardoor deze mensen grote kans hebben aan het werk te blijven. i. Deze baten zijn niet gemonetariseerd in het rekenmodel. Het project betekent ook een extra impuls voor bouw- en installatieopleidingen en stageplaatsen. ii. Deze baten zijn niet gemonetariseerd in het rekenmodel. De grote opgave nodigt ook uit tot innovatie. Innovatie in technieken en bouwmethoden, organisatie/proces, financiering en overleg met /participatie van bewoners. iii. Deze baten zijn niet gemonetariseerd in het rekenmodel. BuildDesk Benelux 17

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

Armoedeval: is ontsnappen mogelijk?

Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? dr. M.A. Allers (COELO) drs. J. den Heeten (SGBO) Rapport opgesteld door COELO en SGBO in opdracht van de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het gelijknamige symposium

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Werken aan maatschappelijk rendement

Werken aan maatschappelijk rendement Contactpersonen Paulien van der Hoeven Werken aan maatschappelijk rendement Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s in het sociale domein Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers COLOFON Titel: Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Genoeg om van te leven

Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud Stella Hoff Arjan Soede Cok Vrooman Corinne van Gaalen Albert Luten Sanne Lamers NIBUD

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie