Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe 22.02 2014 2018"

Transcriptie

1 Ondersteuningsplan SamenwerkingsverbandVOZuidoostDrenthe april2014

2 Inhoud Voorwoord VisieendoelstellingSWV OrganisatieSWV GegevensSWVVO/VSOZuidoostDrenthe GewoneenbuitengewoneledenvanhetSWV Inrichtingorganisatie Medezeggenschap VSOCluster1en SWVinderegio Integraleenregionaleondersteuningsstructuur Inrichtingondersteuningsstructuur Ondersteuningperschool Passendeplekvooreenleerlingdoorindiceren WerkwijzevandePCL+(permanentecommissieleerlingenzorgvanhetSWV) Basisondersteuning Extraondersteuning Werkwijzearrangementen Werkenmeteenontwikkelingsperspectief ToelaatbaarheidverklaringenVSO Huidigeennieuwepositievanlwooenpro Partnerschapvanschoolenouder(s)/verzorger(s) Ondersteuningsverklaring Opovereenstemminggerichtoverleg Samenwerkingspartners Gemeenten ProtocolThuiszittersregioZuidoostDrenthe Jeugdzorg (Samenwerkingsverbanden)PO AanpalendesamenwerkingsverbandenVO Borgingvandekwaliteit Kwaliteitbasisondersteuning CommunicatievanuithetSWV Financieelbeleid...41 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina2van123

3 Bijlage1ReferentiekaderPassendOnderwijsOndersteuningsplan Bijlage2:DePlaatsingswijzer...44 Bijlage3:HandelingsgerichteIndiceringsTrajectwijzer...46 Bijlage4:HandleidingPCL Bijlage5:Dekkendaanbodvanderegio Bijlage6:Ondersteuningsverklaringouder(s)/verzorger(s)(vaneenminderjarigeleerling) Bijlage7:KwaliteitskaderBasisondersteuning Bijlage8:Algemenetoelichting&leeswijzerMedezeggenschapstructuur(ReglementOPR)...85 Bijlage9:SamenstellingOPR.97 Bijlage10:ProtocolMedischhandelenenMedicijnverstrekkinginhetVO 98 Bijlage11:Begrippenlijst..119 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina3van123

4 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina4van123 Voorwoord NieuwekansenziethetsamenwerkingsverbandSWVVO/VSOZuidoostDrenthebijdeinvoeringvandeWet passendonderwijs(wetvan11oktober2012,stb.533).opgrondvandezewetishetbestaande samenwerkingsverbandvozuidoostdrenthevernieuwdenuitgebreidmetdeschoolbesturenvoor voortgezetspeciaalonderwijs. Deveranderinginverantwoordelijkhedenvanhetsamenwerkingsverbandendeschoolbesturenheefthet SWVbenutomdeonderwijsinfrastructuurinderegioteverbeteren.HetSWVgelooftindesamenhangvan hetgeheelaanondersteuningsvoorzieningenbinnenentussenscholendietezamenhetdekkendenetwerkin deregiovormen.ditdekkendenetwerkbeoogtdatalleleerlingeninderegiodichtbijhuneigenthuis onderwijsvolgen.dezeambitiebetekentvoorhetnieuweswvvo/vsozuidoostdrenthedatelkeleerling teltenelkeleerlingdejuisteondersteuningverdient. HetbiedenvandejuisteondersteuningaaneenleerlingmetondersteuningsbehoeftewerkthetSWVVO/ VSOZuidoostDrentheinsamenwerkingmetmaatschappelijkepartnersuitinéénplan,voorééngezin,met éénregisseur.bijdeuitvoeringvanhetdekkendenetwerkenhetplanvoorelkeleerlingstaatsamenwerking tussenvoscholenmetgemeenten,ketenpartners,po,mboenouderscentraal. Doorpassendonderwijshebbendescholeneenzorgplicht.Deschoolbesturenzijnverantwoordelijkvoorde kwaliteitvanonderwijsaandeleerlingendieextraondersteuningnodighebben.dezeplichtiseenaanleiding voorhetswvvo/vsozuidoostdrentheomhethandelingsgerichtwerkenvandocentenindegeheleregio teversterken.eenuitdagingdievanbelangisvoorhetslagenvanpassendonderwijsopderegulierescholen. Hetversterkenvanhethandelingsgerichtwerkenzalvormkrijgendoorindividueleengroepsscholing.Hetzal wordenbetaaldvanuithetbudgetvanhetswvenhetbudgetvandeaangeslotenbesturen. Hoeishetondersteuningsplantotstandgekomen? DeinvoeringvanpassendonderwijsomvatdejuridischeoprichtingvanhetnieuweSWV,deinhoudelijke uitwerkingvandevisieenondersteuninginderegioendefinanciëlesystematiek.indedriewerkgroepen Governance,InhoudenFinanciënzijndezedrieonderdelenuitgewerkt. Bestuurlijkconstruct:Metingangvan08januari2014ishetSWVVO/VSOZuidoostDrentheofficieel opgericht.vanafeind2012isalsbestuuri.o.samengewerktaandevoorbereidinghierop; Inhoud:Vanuitdegezamenlijkevisieiseenstandaardvoordebasisondersteuningenextra ondersteuninginvoenvsovastgesteld,ondersteuningsplannenen profielenperschoolvastgesteld eneriseennieuwevormvanindicerenenarrangerenvandezorgbehoefteontwikkeld; Financieel:eriseensystematiekontwikkeldvoorhetfaciliterenvaneensterkebasisopschool,voor extraenspecialeondersteuning.desystematiekhoudtindat70%vanderzbgeldenworden verdeeldoverdescholen.debedrijfsvoeringwordthieropingericht. Op1augustus2014startenweonzenieuwewerkwijze.Ditvraagtveelvanallebetrokkenenmetinhet bijzondervandescholenendedocenten.gaandewegzaldenieuwewerkwijzebijstellingvereisen;ditwordt vastgelegdinhetondersteuningsplan. Inditondersteuningsplan wordtdekoersvanSWVVO/VSOZuidoostDrenthebeschreven.De nieuwewetishierbijhetreferentiekader(ziebijlage1).vanaf1augustus2014werkenwemeteenvierjarig ondersteuningsplaneneenmeerjarenbegroting.

5

6 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina6van123 1.VisieendoelstellingSWV Devormgevingvanhetsamenwerkingsverbandisgebaseerdopdegezamenlijkevisievandeschoolbesturen. Devisiebetekentdatelkeleerlingopdejuisteplekkomtopbasisvandeondersteuningsbehoefte.HetSWV heeftdevolgendedoelstellinguitgewerktomdevisiezoveelalsmogelijktebenaderen: HetSWVcreëerteenintegraleenregionaleondersteuningsstructuurdieborgtdat: alleleerlingendieextraondersteuningnodighebbenpassendonderwijskrijgen; ereensamenhangendgeheelvanondersteuningsvoorzieningenisbinnenentussendescholen(met eenverbindingnaarbuiten); zoveelmogelijkleerlingeneenononderbrokenontwikkelingsprocesdoormaken. Enerzijdsishetondersteuningspaletvanderegiometdebeschrijvingvandeondersteuningsprofielenleidend voordestructuur.anderzijdsishetinzettenvanmenskrachtenmiddelenvanhetswvrichtinggevend. HandelingsgerichtWerken(HGW) Indevisieisexplicietuitgesprokendatdemethodiekvanhethandelingsgerichtwerkenhetuitgangspuntis. DemethodiekisdoorNoëllePameijerenTanjavandeBeukeringgeïntroduceerd.HetHGWiseenintegrale aanpakbestaandeuitzesuitgangspunten.verschillendeuitgangspuntenzijngemeengoedvoorscholen,maar hetgaatomdevolledigetoepassingvandezesuitgangspuntenendeverbindingertussen.hethgwkandoor elkeschoolopeigenwijzewordenvormgegeven.centraalstaatdedriehoek:leerlingoudersschool.de uitgangspuntenvanhethandelingsgerichtwerkenzijn: Dewerkwijzeissystematischentransparant Consistenteentransparantebegeleidingdoorplanmatighandelenvolgensdevierlogischestappenin decyclushgw(ziefiguur1).dezeaanpakresulteertinduidelijkeafsprakenoverwiewatdoeten wanneer. Figuur1.CyclusHandelingsgerichtWerken Signaleren Behoefteaanextra begeleiding Analyseren Hetbenoemenvan onderwijsbehoefte Plannen Leerlingenclusteren opbehoefteen groepsplanopstellen Realiseren Groepsplan uitvoeren VisieSWVVO/VSOZuidoostDrenthe Eensamenhangendgeheelvanondersteuningsvoorzieningenwaarbijvoorleerlingenmet ondersteuningsbehoefteopmaatzothuisnabijmogelijkonderwijsarrangementen georganiseerdwordengebaseerdopdemethodiekvanhethandelingsgerichtwerken.

7 Onderwijsbehoeftenvanleerlingenstaancentraal:watheeftdeleerlingnodig? HGWstartmethetsignalerenvanextraonderwijsbehoefteenhetbepalenvandeze onderwijsbehoefteenontwikkelingsmogelijkhedenqualeren,gedragenwerkhoudingvandeleerling. Deaanpakwordthieropafgestemd. Dewerkwijzeisdoelgericht Deaanpakwordtuitgewerktdoorleerkrachteninsamenspraakmetleerlingenen ouder(s)/verzorger(s)inhaalbareentoetsbaredoelentenaanzienvanleren,werkhoudingensociaal enemotioneelfunctioneren.naeenafgesprokenperiodeevalueertmendebereikteresultaten. Betrokkenenwerkenconstructiefsamen,afstemmingenwisselwerking Tijdenshetgeheletrajectsamenwerkenmetalledirectbetrokkenenisbelangrijk,zoalsdegroep,de docent,deschoolendeouder(s)/verzorger(s).deomgevingmoetgoedafgestemdzijnopwathet kindnodigheeft.eensterkebetrokkenheidvandeouder(s)/verzorger(s)bijhetonderwijsiswenselijk enhetloontalsdeschooldaarsteedsininvesteert. Mentorenendocentenmakenhetverschil Dedocentenenmentorenzijndeonderwijsprofessionalsdiehetonderwijsafstemmenopde verschillentussendeleerlingenenzohetonderwijspassendmaken. Positieveaspectenzijnvangrootbelang Ditgaatnietalleenomdepositieveaspectenvanhetkind,maarookvandeleerkracht,degroep,de schoolendeouder(s)/verzorger(s).alseenleerkrachteennegatiefbeeldheeftvandeleerling,dan ziethijvaakalleennogmaarhetnegatievegedrag.hetisbelangrijkdatdeleerkrachtdanzoektnaar positiefgedrag,danzijnermeermogelijkhedenomhetprobleemoptelossen. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina7van123

8 2.OrganisatieSWV 2.1GegevensSWVVO/VSOZuidoostDrenthe NaamSWV SWVVO/VSOZuidoostDrenthe Administratiefnummer VO2202 Emmene.o. Directeur DeheerE.(Erik)VandeWaeter Adres Angelsloërdijk13a 7822HKEMMEN Telefoon HetsamenwerkingsverbandZuidoostDrentheheeftderechtsvormvaneencoöperatieenisopgerichtop08 januari2014.deofficiëlenaamvanhetsamenwerkingsverbandluidt CoöperatieVO2202U.A..De werknaamwaarmeedecoöperatieinhetmaatschappelijkverkeeroptreedt,is CoöperatieSWVVOZuidoost DrentheU.A.. HetSWVbestrijktderegiozuidoostDrenthe,waaronderdegemeentenBorgerOdoorn,Coevorden, VlagtweddeenEmmen,zoalsweergegevenindefiguur. Figuur2RegiozuidoostDrenthe 2.2GewoneenbuitengewoneledenvanhetSWV GewoneledenvanhetSWV:VO StichtingEsdalCollege,ScholengemeenschapvooropenbaarvoortgezetonderwijsinEmmenen omstreken; StichtingOpenbaarVoortgezetOnderwijsVlagtwedde; StichtingAgrarischOpleidingscentrumTerra; StichtingCarmelcollege; StichtingHondsrugCollege; StichtingOpenbaarVoortgezetOnderwijsCoevorden,Hardenbergenomstreken; StichtingPraktijkonderwijsEmmene.o.; OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina8van123

9 GewoneledenvanhetSWV:VSO StichtingRegionaalExpertisecentrumNoordNederland4voorleerlingenmeternstigegedragsen/of psychiatrischestoornissen,cluster4; CollegevanburgemeesterenwethoudersvanEmmenindekwaliteitvanbevoegdgezagvande Thriantaschool,afdelingvoortgezetspeciaalonderwijs; BuitengewoneledenvanhetSWV:VSO StichtingOrthopedagogischCentrumdeAmbelt; StichtingHetPoortjeJeugdinrichtingen. 2.3Inrichtingorganisatie Decoöperatieheefteenbestuurvandrieledeneneenalgemenevergaderingdieeentoezichthoudenderol vervult.alleschoolbesturenmetvestigingeninderegiozijnstemhebbendeledenindealgemene vergadering.daarnaastkunnenvsoinstellingenvanbuitenderegiodeelnemen(zonderstemrecht)inde coöperatie.tweeinstellingenvanbuitenderegio,deambeltuitzwolleenhetpoortjeuitgroningenhebben voorhetbuitengewoonlidmaatschapgeopteerd. Indestatutenzijndebestuurlijkeentoezichthoudendeverhoudingenverderuitgewerkt. Naastdebestuurlijkeorganenbeschiktdecoöperatieovereenwerkorganisatiedieonderleidingstaatvan eendirecteur(ziefiguur1).dewerkorganisatiebestaatuittweeonderdelen:heteersteonderdeelisbelast metdevoorbereidingenuitvoeringvandewettelijketakenvanhetsamenwerkingsverband.hettweede onderdeelvandewerkorganisatieisquapersoneleomvanghetgrootstenomvateenlesplaats,eenrebound voorzieningeneenexpertisecentrum.inhettweedeonderdeelzijnschooloverstijgende ondersteuningsvoorzieningentenbehoevevandescholenvanhetswvgeorganiseerd. Debevoegdhedenvandedirecteurzijngeregeldinhetmanagementstatuut. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina9van123

10 Figuur3.Organisatieschema 2.4Medezeggenschap HetSWVheeftzoweleenondersteuningsplanraadalseenmedezeggenschapsraad.De ondersteuningsplanraadheeftalstaakhetgoedkeurenvanhetondersteuningsplan.de medezeggenschapsraadvertegenwoordigthetpersoneeldatindienstisvandecoöperatie. Demedezeggenschapisgeregeldinhetmedezeggenschapsstatuutvandecoöperatieineenreglementvoor deondersteuningsplanraadeneenreglementvoordemedezeggenschapsraad.de ledenvandeondersteuningsplanraadwordengekozendoordemedezeggenschapsradenvande scholen.demedezeggenschapsraadvandecoöperatieleverteenwaarnemer. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina10van123

11 2.5VSOCluster1en2 VSOcluster1(blindenenslechtzienden)enVSOcluster2(leerlingenmeteenauditieveofcommunicatieve beperking)vallennietonderdedirecteverantwoordelijkheidvanhetswv.debekostigingvoordeleerlingen cluster1en2looptviadelandelijkeorganisatiesvancluster1en2.voorcluster2isdatkentalis. OpaanvraagkanKentaliseenvergoedingaaneenreguliereVOschoolverstrekkenalseenleerlingmeteen cluster2beperkingonderwijsvolgtbijeenreguliereschool.dezevergoedingvaltbuitende verantwoordelijkheidvanhetswv.debetreffendeschoolende(ouder(s)/verzorger(s)vande) desbetreffendeleerlingkunnenhetaanvragenbijkentalis. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina11van123

12 3.SWVinderegio Deregioinbeeld DegegevensindithoofdstukzijnbepalendvoordetoekomstigedoelstellingenvanhetSWV.Omdejuiste keuzestemakeniseeninventarisatievandeleerlingenstromeninderegiogemaakt.inbijgevoegdetabellen ishetoverzichtvanderegioterugtevinden.dezetabellengeveninzichtin: Deelnameaanvso,pro,lwoo,vmbo,havoenvwoenpercentagesinrelatietothetlandelijk gemiddelde; Leerlingendiestaaningeschrevenopvsocluster1en2enleerlingencluster1en2diestaan ingeschrevenopscholenvanhetsamenwerkingsverband; Aantallenrugzakken,regionaalenperschoolterondersteuningvanhetschoolprofiel; Overzichtvanleerlingenstromen. Conclusies Hetaantallwooenproleerlingenishogerdanhetlandelijkgemiddelde.Hetaantallwooleerlingen daaltietsrichtinghetlandelijkgemiddelde,terwijldeafwijkingbijdeproleerlingengelijkblijft(stijgt noginderegio); Hetaantalleerlingeninvsolesplaatsenisbeduidendlagerdanhetlandelijkgemiddelde,maarstijgtwel inderegio; Hetaantalleerlingenmeteenrugzakondersteuningisietshogerdanhetlandelijkgemiddelde. Allegegevenszijngebaseerdopdecijfersvanpeildatum110vanhetbetreffendejaar. Tabel1.Leerlingenperschoolsoortvanhetregulieronderwijsinderegio(Bron: LWOO PRO OverigVO TotaalVO Tabel2.Leerlingeninhetspeciaalonderwijspercategorieinderegio(Bron: VSOcat1 VSOcat2 VSOcat3 VSOtotaal Tabel3.Aantalrugzakkenbinnencluster3en4(Bron: Cluster4 Cluster3 Totaal LG MG LZ ZMLK Rugzakken Tabel4.PercentageLWOOenPROtenopzichtevanhetlandelijkebeeld(Bron: LWOO PRO VO2202 Landelijk VO2202 Landelijk ,3% 10,1% 3,2% 2,8% ,1% 10,4% 3,1% 2,8% ,5% 10,7% 3,2% 2,9% OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina12van123

13 Tabel5.PercentageVSOenRugzakkentenopzichtevanhethetlandelijkebeeld(Bron: VSOcat1 VSOcat2 VSOcat3 VSOtotaal Rugzakken VO2202 Landelijk VO2202 Landelijk VO2202 Landelijk VO2202 Landelijk VO2202 Landelijk ,3% 2,9% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 2,6% 3,3% 1,6% 1,6% ,2% 3,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 2,5% 3,4% 2,0% 1,8% ,2% 3,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 2,5% 3,5% 2,1% 2,1% Tabel6.AantalrugzakkeninhetVOeninLWOOenPRO(Bron: Cluster4 Cluster3 Totaal LG MG LZ ZMLK Rugzakken InoverigeVO InLWOOenPRO Tabel7.AantalRuzakkenperschool(Bron: BRIN Naam Totaalaantallln Rugzakken %Rugzakken 00SU00 Opb.Schoolv.ZMLKEmmen % 00ZF01 DeAtlas % 00PF00 CarmelcollegeEmmen ,1% 01NF10 AOCTerra ,7% 12IR00 SgmdeNieuweVeste Van ,0% Heeckerenlaan 12IR00 SgmdeNieuweVeste PrO % 16IH00 RSGTerApel ,4% 16HI02 RSGTerApel % 16VP00 HondsrugCollege ,5% 20LA00 OpbSGMEsdalCollege ,7% 20LA02 OpbSGMEsdalCollege ,1% 20LA03 OpbSGMEsdalCollege ,4% 20LA05 OpbSGMEsdalCollege % 20LA06 OpbSGMEsdalCollege ,6% 20LA07 OpbSGMEsdalCollege ,3% 20LA15 OpbSGMEsdalCollege % 26HX00 PraktijkschoolEmmen % OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina13van123

14 VSOcluster4 VSOcluster3 VmboMbo2(36) Vwo(46) Havo(4,5) Havo/Vwo(3) VmboGL/TL(3,4) VmboBB/KB(3,4) PRO(16) Brugklas Figuur8.Aantalleerlingenperschoolsoort(Bron:DUO) OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina14van123

15 Figuur9.AantalVmboleerlingenmetenzonderLWOOindicatie(Bron:DUO) Figuur10.Verhoudingomvangschoolsoortentovlandelijkeverhouding(Bron:DUO) OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina15van123

16 4.Integraleenregionaleondersteuningsstructuur 4.1Inrichtingondersteuningsstructuur HetSWVheeftalsdoelstellingomeenintegraleenregionaleondersteuningsstructuurinterichten.Naar aanleidingvandezedoelstellingheefthetswvop17januari2013eenaantaluitgangspuntenbijdeinrichting geformuleerd,namelijk: WewillenPassendOnderwijsbeleidrijkinvullen; Leerlingenvolgenzothuisnabijmogelijkonderwijs; Weorganiserendaaromeenzodekkendmogelijkeonderwijsinfrastructuur; Wezijnvoorstandervanenwerkenmeeaan:1gezin,1plan,1regisseur; Wegaanvoorpreventie,namelijkhetvoorkomenvanvroegtijdigschoolverlaten; Wewillenwerkmakenvansamenwerkingmetgemeenten&ketenpartners;PO,MBO&ouders; Wewillenverderwerkmakenvandeonderlingesamenwerking(VOscholen); AmbitieopbasisondersteuningVOscholen(incl.monitoringdoorauditteamomdekwaliteitte bewaken); BinnenhetSWVvolgtgeldondersteuning; WehebbeneenOPDC. Deinrichtingopbasisvandeuitgangspuntenheeftgeleidtotdevolgendeondersteuningsstructuur: Plaatsing opvso Uitvoering: Verantwoordelijk: : VSO VO/VSO SWV PlaatsingopOPDC Uitvoering: Verantwoordelijk: : OPDC VO/VSO SWV Extraondersteuningopeigenschool Uitvoering: VO,VSO,ketenpartners Verantwoordelijk: VO : SWV Uitvoering: VO Basisondersteuningopeigenschool Verantwoordelijk: VO : VO Figuur11.Inrichtingintegraleenregionaleondersteuningsstructuur Basisondersteuningopdeeigenschool AlleVOenVSOscholeninhetSWVbiedenbasisondersteuningenextraondersteuningaan: Basisondersteuningbestaatuitalleonderwijsarrangementen(ondersteuning)diebinneneenreguliereVO schoolwordtgebodenvoorleerlingenzonderindicatie.debasisondersteuninggeldtookalsminimumvoor VSOscholenbinnenhetSWV.Uitgangspuntvandebasisondersteuningisdatheteenpositiefpedagogisch basisklimaatbetreft. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina16van123

17 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina17van123 Extraondersteuningopdeeigenschool Extraondersteuningzijnalleonderwijsarrangementen(ondersteuning)diebinnenhetSWVwordengeboden voorleerlingenmeteenindicatie(huidigecluster3en4enookleerlingenmeteenlwoo/proindicatie).in hetswvgaanwegeleidelijkaandeomslagmakenvandehuidigeindiceringnaardearrangementenlichteen zwareondersteuning. Alsplaatsingopdereguliereschool(tijdelijk)geenoptieis,danistijdelijkeplaatsingopdelesplaatsofde ReboundvanhetOPDC,danwel(zoveelmogelijktijdelijke)plaatsinginhetspeciaalonderwijs(afhankelijk vandeaardvandeproblematiek)aandeorde.wanneermogelijkwordtterugplaatsingnaarhetregulier onderwijsgerealiseerd. 1 ToelatingtoteenspecialevoorzieningbuitendeeigenSWVregioisinprincipealleen aandeordealsditgeletopdeproblematiekofgeletopdereisafstandnoodzakelijkis. MethetoogopdelangetermijnsamenwerkinggaanhetSWVendegemeentenmetelkaaringesprekomte kijkenhoeindiceringenarrangementenvanuithetonderwijszichverhoudentottoeleidingentoegangtot socialeondersteuning,gefinancierddoorgemeenten. PlaatsingopOPDC HetOPDCiseenbovenschoolsetussenvoorzieningbinnenhetSWV.Deleerlingenstaaningeschrevenopéén vandescholenvanhetswvenvolgenmaximaaltweeleerjarenvmbometlwooophetopdc.hetopdcis eenkleinschaligeschakelvoorzieningwaarbijdeindividueleontwikkelingslijnenvandeleerlingenzogoed mogelijkwordenherstelddooreeninterdisciplinairteam.deleerlingenwordenaangemelddoordereguliere VOscholenopbasisvaneenbesluitvandePCL+. HetOPDCbestaatuitdevolgendedrieonderdelen:eenonderwijslocatie,expertisecentrumen reboundvoorziening.zievoormeerinformatiehetondersteuningsprofielvanhetopdc. Voorelkeleerlingdie(tijdelijk)buitendereguliereschoolgeplaatstwordt,geldteenuitplaatsingsprotocol.Dit protocolregeltdestandaardafsprakendiegeldenbijdetijdelijkeuitplaatsing(maximaal2jaar)vanleerlingen ophetopdc(inbredezin:lesplaats,rebound,opderails,herstart). Bijelkeuitplaatsingwordtditprotocoleneventuelemaatwerkafsprakenondertekenddoor: a) deuitplaatsendeschool; b) hetopdc; c) deouder(s)/verzorger(s)en/ofdeleerling. Inhetuitplaatsingsprotocolwordenafsprakenvastgelegdover: hetarrangementendekostendaarvan; deverplichtingenvandeuitplaatsendeschool; deverplichtingenvanhetopdc; eventuelemandatenuitplaatsendeschoolopdc; deverplichtingenvandeouder(s)/verzorger(s)endeleerling; informatieuitwisseling; doelenenevaluatiemomenten; bezwarenprocedureouder(s)/verzorger(s). PlaatsingopVSO DePCL+adviseertdedirecteurSWVinhettoekennenofweigerenvandetoelaatbaarheidsverklaring(TLV). Dedirecteurgeeftdetoelaatbaarheidsverklaringafvoorhetvoorgezetspeciaalonderwijs. OndersteuningsmiddelhiervoorisdeH.I.T.lijst. 1 Detoelatingsenterugplaatsingsprocedurewordtnogtoegevoegd.

18 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina18van123 IndezeTLVstaat: hetbesluitvandedirecteurswv(opadviesvandepcl+); deroutenaardetlv(povo,sovoentijdenshetvo); deduurvandeverklaring; procedurevanberoepenbezwaar. Daarnaastwordtdebeëindigingvandeduurofinhoudelijkenoodzaakvandetoelaatbaarheidsverklaringen procedureverlengingaangegeven. 4.2Ondersteuningperschool ElkeVOenVSOschoolheefteenschoolondersteuningsprofielopgesteld.Hetprofielgeeftaanwelke basiszorgeenschoolbiedtenwelkegespecialiseerdezorgzijeventueelmethulpvanderdenkanbiedenen waardegrenzenvandezorgliggen.depclzaladviserenwelkescholenhetbestedezorgkunnenbiedendie deleerlingnodigheeftendeschoolvaninschrijvingzorgtvooreenpassendeschool.voorallescholenbinnen hetswvzijndezeprofielenopgesteldinsamenwerkingmetadviesbureaukpc.dezeprofielenzijngebundeld ineenmatrixwaarindebasis,breedteendieptezorgvanhetswvisbeschreven.dezematrixisvastgesteldin december2012alsnulmetingengeefthettotaleoverzichtvanhetdekkendaanbodinderegio. Ambitiesendoelstellingenvanuitdezenulmeting: opwaarderenvandebasisondersteuningindescholenencreërenvaneenpositiefpedagogisch basisklimaatopscholen; lerenvanelkaarsexpertiset.a.v.opbrengstgericht,handelingsgerichtwerkenindeklas.opbasisvan degeïnventariseerdeondersteuningsvragenzalvoormei2015eengemeenschappelijkestudiedag wordengeorganiseerd; meergelijksoortigewerkwijzebinnendeinterneondersteuningsstructuurwaardoordestroomlijning verbetert; bewakenvandekwaliteitvandebasisondersteuningopdescholeno.a.opbasisvanmonitoringdoor eenauditteam. DeinhoudvanalleondersteuningsprofielenisschematischweergegeveninBijlage5 Dekkendaanbodinde regio. Voordescholenisheteigenschoolondersteuningsprofieleenuitgangspuntvoorhetopleerlingenniveau afsprekenvaneenontwikkelperspectiefmetdeouder(s)/verzorger(s).kandeschoolaaneenleerlingopbasis vanhetondersteuningsprofielgeenadequateondersteuningbieden,dangaatdeschoolopzoeknaareen andereschooldiedegevraagdeondersteuningwelkanbieden. HetSWVisvoornemensomdeschoolondersteuningsprofielenenontwikkelperspectiefgoedtelaten aansluitenopondersteuningsarrangementenm.b.t.hetgezin. HetSWVisinitiatorvandeprofielen.DoormiddelvandeprofielenstuurthetSWVophetdekkende ondersteuningsaanbodinderegioendeontwikkelingvanhetaanbod.zijsignaleertsterktesenzwaktesin hetaanbodensteltmiddelenbeschikbaarvoorprofessionalisering.daarnaastzorgthetswvvoor verantwoording. OpbasisvanhetOndersteuningsplansteltelkeschoolminstenséénkeerpervierjareneen schoolondersteuningsprofielvast.devaststellingvanhetschoolondersteuningsprofielperschoolvaltonder hetadviesrechtvandeschoolmr(artikel11onderrvandewms).

19 4.3Passendeplekvooreenleerlingdoorindiceren Infiguur12staandestappenvanindicerenopeenrijdiebepalendzijnvoordeovergangtussenhet basisonderwijsenhetvoortgezetonderwijs. Tweeinstrumentenwordendaarbijstandaardingevuld: Deplaatsingswijzer(modelFriesland):bepaalthet(didactisch)ontwikkelperspectief(ziebijlage2); Dehandelingsgerichteindiceringtrajectwijzer(H.I.T.vragenlijst)omdejuisteondersteuningte bepalen(ziebijlage3). Basisonderwijs 1.Gesprektussenbasisschool, ouder(s)/verzorger(s)enkindbegingroep8over ontwikkelingsperspectiefenonderwijsbehoefte 2.AanmeldingbijPCL+innovember 3.Opbouwonderwijskundigrapportdoor invullenhandelingsgerichteindicerings Trajectwijzerendigitaleplaatsingswijzer 4.PCL+verwijstleerlingendooren adviseertwelkarrangementpassendis Voortgezetonderwijs Figuur12.Destappenvanindicerentijdensovergangvaneenleerlingvanbasisonderwijsnaarvoortgezetonderwijs DoordezemaniervanwerkenstromendemeesteleerlingenregulierdoornaarhetVOviade toelatingscommissies. 2 Bovendienkomteengroepleerlingenmeteenextraondersteuningsbehoefteruimop tijdinbeeld.dezeleerlingenkregenvoorheenvaakeenrugzakjetoegewezen. DoorbijdeoverstapvanPOnaarVOdezebeidedocumentenintezettenalsonderwijskundigrapportzijnwe binnenhetswvinstaatomdeleerlingeneenpassendeplektoetedelenmet(indiennodig)dejuiste ondersteuning.dezeondersteuningzalsteedsgerichtzijnopdehulpvraagvandeleerlingenenwelvoordie periodedatditnodigis. Bijdeovergangzijndebasisschool,dePCL+,denieuwemiddelbareschool,deouder(s)/verzorger(s),hetkind enmogelijknogeenaantalinstantiesbetrokken.aldezebetrokkenenhebbenbehoefteaansystematische dossieropbouweneenzorgvuldiggebruikvangegevens.hetdossierdienttebestaanuitinformatieuithet leerlingvolgsysteemenuithetonderwijskundigrapport.digitaleoverdraagbaarheidiseencentrale voorwaardetijdensdegeheleschoolloopbaanvandeleerlingen.inditkaderzullenhethandelingsgerichte Indiceringsinstrumentendeplaatsingswijzerdigitaalbeschikbaargemaaktworden. 2 Stroomschema swordenlaterbijgevoegd. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina19van123

20 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina20van123 IneenconvenanttussenPOenVOwordtvastgelegdwathetbelangvansystematischedossieropbouwis.Er wordtgestreefdnaareenopenenuniformewerkwijzeindeaanleveringvangegevens(vaardigheden,niveau, leervorderingenensociaalemotioneleontwikkeling)endigitaliseringisdaarbijeenvoorwaarde. 4.4WerkwijzevandePCL+(permanentecommissieleerlingenzorgvanhetSWV) DePCL+,ofweldecommissievanadvies,isalstoelatingscommissiedeschakeltussenleerlingeneneen passendeplekinhetvoortgezetonderwijs.depcl+heeftinhetverledengoedgefunctioneerd,geziende jarenlangehogescorewatbetrefthetaanleverenvanadviezenrichtingdervc(regionale verwijzingscommissiediedeindicatiesvoorlwooenproafgeeft).hetswvcontinueertdepcl+binnende vernieuwdeondersteuningsstructuurmeteenaangepastewerkwijze.dezewerkwijzeisgebaseerdop vereenvoudiging,korterelijnen,mindertesten,onderscheidtussenbasisenextraondersteuning, samenwerkingtussenpo,voenmboenafstemmingmetgemeentenenzorgpartners.zievoormeer informatieoverdewerkwijzevandepcl+bijlage4. Instrumenten InditkaderzijndeHandelingsgerichteIndiceringsTrajectwijzer(H.I.T.)endedigitaleplaatsingswijzer opgesteld. MetbehulpvandeH.I.T.wilhetSWVdegepasteondersteuningenarrangementenaandeleerlingeninde regiogaantoewijzen.deplaatsingswijzerbepaalthet(didactische)ontwikkelingsperspectiefvandeleerling enmetbehulpvandeh.i.t.zullendieleerlingengefilterdwordendielichtedanwelextraondersteuning nodighebben. Ookgedurendedeonderwijsloopbaanvandeleerlingkandezelijstgebruiktwordenomtussentijdse ondersteuningtoetewijzen.opdezewijzekandepcl+deleerlingdieondersteuningtoewijzendienodigis. DeH.I.T.zalookgebruiktwordenomdearrangementenvoordezijinstromers(leerlingendietussentijds ondersteuningnodighebben)tebepalen.dezorgcoördinatorenzullendetoetsmoetendoenmetdeh.i.t. lijstenleggenvervolgensdehulpvraagvooraandepcl+. DeH.I.T.iseennieuwopgesteldevragenlijst.EengroepspecialistenindePCL+zaldehuidigeaanmeldingen toetsenaandevragenlijst.zozalwerkenderwijsdevragenlijstdoorontwikkeldwordentoteen ondersteuningsmiddelvoorhetswv.eenevaluatiemomentmetvertegenwoordigersvanhetpoenvozal hetverderegebruikvandeh.i.t.bepalen. DedoelstellingvandezelijstisomsamenmetdedigitaleplaatsingswijzerindeoverdrachtvanPOnaarVO hetonderwijskundigrapporttevervangen. Doorverwijzingscriteria DecriteriavoordoorverwijzingnaarhetLWOO,PROendecriteriaonderwijsbelemmeringvoorhet clusteronderwijswordengehandhaafd,zoalsdepcl+dezeeerderhanteerde.depraktijkwijstuitdatdeze criteriabetrouwbaarzijn.aandehandvanhetonderwijskundigrapportadviseertdepcl+perleerlingeen arrangementgekoppeldaandeonderwijsbehoefteenhetontwikkelingsperspectief.dearrangementen bestrijkenmaximaal2jaarmeteenjaarlijksetussenevaluatie.hetvervolgtrajectwordtjaarlijksbesprokenin depcl+.hetdoorstromenvanleerlingeniseenvastbespreekpunt. VooralleextraondersteuningenplaatsingintussenvoorzieningenheefthetSWVeenresultaatgerichte afspraakgekoppeldaandekengetallenvanafgelopenjareninrelatietotdekrimpcijfers.jaarlijksdienteen terugloopvan2%pertussenvoorziening/clusterschoolgedurende5jaartewordenbehaaldomdanopeen evenwichtigniveautezijnbeland.

21 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina21van123 FaciliteringPCL+ DePCL+wordtintegraalgefinancierddoorhetregionaalzorgbudget(RZB)uithetonderwijs,aangevuldmet dejeugdzorggeldenenafgestemdinhetondersteuningsplan.devraagterondersteuningvanuitde gemeentenvoordedeelnamevaneengeneralistuithetcjgwordtvoorgelegdinhetoogo.degemeenten ondersteunen(verhoudingsgewijs)defaciliteringvaneengeneralistuithetcjginditobjectiverendorgaan. Vanuitditorgaanwordenadviezengegevenover(extra)ondersteuningenmiddelengerichtophet ontwikkelingsperspectief. TakenvandePCL+ DePCL+wijstleerlingeneenondersteuningsarrangementtoeopbasisvandecriteriavoorLWOO, Proendecriteriaonderwijsbelemmeringvoorhetclusteronderwijs; DEPCL+verwijst(opverzoek)leerlingennaareenanderevormvanonderwijs/tussenvoorziening; DePCL+commissiegeefteenadviesoverdeplaatsingvanleerlingen; DEPCL+beoordeeltdeplaatsbaarheidvaneenleerlingvoorhetV(S)O; DePCL+geefthandelingsadviezenmeeopbasiswaarvanhethandelingsplansamenmetdeleerling enouder(s)/verzorger(s)opgesteldwordt.demogelijkheden,maarookdeondersteuningen begeleidingsvraagvandeleerling,staanhierbijcentraal; Opaanvraagvanscholenonderzoeken(laten)uitvoerenophetgebiedvandesociaalemotionele ontwikkelingvanleerlingen.deonderzoeksgegevenskunnenwordengebruiktvooreen handelingsplanvoordeleerling; Opverzoekadviesuitbrengenoverdeinrichtingvandebovenschoolseondersteuningen voorzieningen; Hetmonitorenvandetrajectenvanleerlingenenkoppelenaandeaudits. 3 SamenstellingvandePCL+commissie HetSWVbeoogteenkleinePCL+tevormenwaarbijopafroepexternemedewerkersvooruitlegofoverleg uitgenodigdkunnenworden.depcl+wordtaangestuurddooreenonafhankelijkvoorzitteromde objectiviteittebewaken.indepcl+wordtdeverbindingmetjeugdzorggemaaktdooreen vertegenwoordigervanhetcjguittenodigen,uiteraardgekoppeldaandehulpvraag. EenaandachtspuntvandePCL+isdatervoldoendekennisvanuitalleexpertiseaanwezigdienttezijn.Om dezeredenstartdepcl+meteenspecialistuitelkecluster.indezesamenstellingleertmenvanelkaaren wordtdebemensingnaoverdrachtvanexpertiseuitgedund.alsdepcl+nadeproefperiodetoteenvaste groepisontwikkeld,wordtdedeelnameaandepcl+driejaargecontinueerdomdekennisteborgenendoor tegeven.jaarlijkseevaluatievandesamenstellingvindtplaats. DegewenstesamenstellingbijaanvangvanPCL+is: Eenonafhankelijkvoorzitter(mogelijkuitaangrenzendSWV); EenvertegenwoordigingvanuithetVO,tweedeelnemers,waarbijdehuidiggebruikte roulatiesystematiektussenscholengehanteerdwordt; EenvertegenwoordigeruithetExpertisecentrum EenvertegenwoordigeruithetPRO Eenvertegenwoordigeruithetcluster3; Eenvertegenwoordigeruithetcluster4; EenvertegenwoordigeruithetPO; Eengeneralist. 3 Dewerkwijzewordtuitgewerktenbeschreven.

22 Daarwaarditnodigisvoordeonderbouwingvanuitsprakenaangaandeplaatsingenvanleerlingenzalerop afroepeendeskundigewordenuitgenodigd. Plaatsvanaanmeldingvandeleerlingen Devraagnaarpassendeondersteuningwordtzoveelmogelijkdoordeschoolen(eventuele)ketenpartners opgepakt.alsermultidisciplinairoverlegnodigis,danwordtdateerderdannuhetgevalisbijdepcl+ ingebracht(aanmelding).deactueelingevuldeh.i.t.lijstdientalsbasisinhetmultidisciplinaireoverleg.het aanvragenvanmultidisciplinairoverlegkannodigzijntijdenshetuitvoerenvandeondersteuningsroute, wanneerhetteamadvieswenstofspecialeondersteuningvoordeleerlingwilaanvragen. Ditgebeurtalsdestappenuitdeondersteuningsroutezijngezetenhetteamadviesnodigheeftofalsinzet vanspecialeondersteuningnodigis. DePCL+toetstdeaanvraagvoorspecialeondersteuningofdetoelaatbaarheidtoteenVSOschoolengeeft eenadviesaf. 4 Dossiervorminggeschiedtvolgensdestandaardregels. 4 Fysiekaanmeldpuntwordtopgenomenindestroomschema sentoelatingscriteria. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina22van123

23 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina23van123 5.Basisondersteuning Goedonderwijsblijftdekern.Ditwillenweverderoptimaliserendoordekwaliteitvandebasisondersteuning opallescholenvanhetswvnaareenhogerniveautetillen. HetSWVheefthetminimaleniveauvanbasisondersteuningvooralleVOenVSOscholenbinnenhetSWV bepaald.alleleerlingenbinnenhetswvkunnengebruikmakenvandebasisondersteuningopdescholen.de schoolc.q.hetbevoegdgezagisuiteindelijkverantwoordelijkvoordeuitwerking,deuitvoeringenhet bewakenvandekwaliteitvandebasisondersteuning. Onderstaandeuitwerkingiseenvaststelling(bestuurlijkeminiconferentiejuni2013)vanwatminimaal verwachtmagwordenvanelkeschoolaanbasisondersteuningopdevierdomeinenzoalsvastgesteldinhet referentiekader: A. preventiefhandelenenpreventievelichtcuratieveinterventies; B. ondersteuningsstructuurvandeschool; C. planmatigwerken; D. basiskwaliteitvandeschoolendeleraar. Metschoolwordtbedoelddeschoolvaninschrijving. A. Preventiefhandelenenpreventievelichtcuratieveinterventies: Deschooldraagtzorgvoordoorgaandeleerenondersteuningslijnenvanprimairnaar voortgezetonderwijs; Deschooldraagtzorgvoordoorgaandeleerenondersteuningslijnennaarhet vervolgonderwijs; Deschoolbeschiktovervoldoendegegevensvandeleerlingomeendoorgaandeleerlijnte kunnengaranderen; Deschoolbiedtonderwijsprogramma senleerlijnenopmaatvoorleerlingen; Eriseenveiligschoolklimaat,zowelvoorleerlingenalsmedewerkers; Deschoolbeschiktoverspecifiekeonderwijsprogramma senleerlijnenvoorleerlingenmeteen meerofmindergemiddeldeintelligentie; Opdeschoolisdiagnostischeexpertiseaanwezig,dieeventueelisgeorganiseerdin samenwerkingmetketenpartners; Hetschoolgebouwisfysiektoegankelijkvooralleleerlingenendeinrichtingenhetgebouwen delesruimtesgetuigenvaneenveiligeeninspirerendeleerenwerkomgeving; Deschoolorganiseertdebeschikbaarheidvanhulpmiddelenvoorleerlingendiedatnodig hebben; Deschoolbeschiktoverondersteunendedidactischeinterventies; Deschoolbeschiktover(ortho)pedagogischeen/oforthodidactischeprogramma sen methodiekendiegerichtzijnopsocialeveiligheidenhetvoorkomenenaanpakkenvan gedragsproblemen; Deschoolverzorgtdyslexie endyscalculiebegeleiding(conformdeprotocollen); Deschoolbeschiktovereenprotocolvoormedischehandelingen. B. Ondersteuningsstructuurvandeschool: Deschoolheefteenheldertoelatingsenplaatsingsbeleid; Dementorisdespilvandeleerlingenbegeleidingopheteerstelijnsniveau; Eenmentorvoertregelmatigdoelgerichte,geplandegesprekken(individueel)metdeleerling; Dementorconsulteertcollega senouders; Deleerlingkangebruikmakenvaneenleerlingbegeleider/counselor/orthopedagoog/ vertrouwenspersoonwanneerhij/zijbehoefteheeftaanvertrouwelijkegesprekken;

24 Deschoolbeschiktovereengoedfunctionerendzorgteam/internZorgAdviesTeam(ZAT); Eriseengoedeaansluitingvanhetinternezorgcircuitvandeschoolophetexternezorgcircuit; Hetdocententeambespreektdeaanpakvandeleerlingindeleerlingbespreking,zodatdeze eenduidigis; Deschoolonderhoudtdestructurelesamenwerkingmetketenpartnerswaarnoodzakelijke interventiesopleerlingenniveauhaareigenkerntaakoverschrijden; Deschoolheeftdetakenenverantwoordelijkhedenvanmedewerkersendebetrokkenheidvande ouder(s)/verzorger(s)bijdeondersteuningomschreveneninhaarschoolplanvastgelegd; Deschoolmaaktvolgensvasteafsprakengebruikvanhetexternezorgcircuit; Deschoolheeftregelmatigoverlegmetdeouder(s)/verzorger(s). C. Planmatigwerken: Delerarenverzamelenenanalyserengegevens(didactischensociaalemotioneel)vanalleleerlingen; Delerarenvolgensystematischdevorderingenvandeleerlingen; Delerarensignalerendeleerlingendiespecifiekeaandachtnodighebben; Deleraar/mentorformuleertdeonderwijsbehoeftenvanzijn(mentor)leerlingenengeeftaanwelke doelendekomendetijdwordennagestreefd(didactischensociaalemotioneel); Deleraaronderzoektopwelkewijzedeleerlingenmetvergelijkbareonderwijsbehoeftengeclusterd kunnenworden; Deleraarstelteengroepsplanop; Leerlingendiedatnodigblijkentehebbenkrijgenextraondersteuning; Deschoolsteltvoorleerlingendie(structureel)opeenofmeerderepunteneenafwijkend onderwijsprogrammavolgen(eenarrangement)eenontwikkelingsperspectiefvast. D. Basiskwaliteitvandeschoolendeleraar: De leerinhouden zijn gericht op brede ontwikkeling van leerlingen en de voorbereiding op vervolgonderwijsenarbeidsmarkt; Delerarenstemmenaanbod,instructieverwerkingenonderwijstijdafopverschilleninontwikkeling tussendeleerlingen; Deschoolzorgtsystematischvoorbehoudofverbeteringvandekwaliteitvandeondersteuning; Deleraarbeschiktnaastvakkennis,basisklassenmanagementenalgemenepedagogischdidactische vaardighedenookoverspecifiekeondersteuningsvaardigheden; Deleraarheeftvoldoendevakinhoudelijkeendidactischekennisenvaardigheidomopprofessionele en planmatige wijze voor de individuele leerlingen en voor de groepen waarmee hij werkt, een krachtigeleeromgevingtotstandtebrengen; Deleraargaatuitvandepositieveaspectenvaneenkind. Degenoemdebasisondersteuningbetekentdebeschikbaarheidvandevolgendeexpertisedanwelfuncties: Mentor; Vertrouwenspersoon; Decaan; Zorgcoördinator; Leerlingbegeleider/counselor; Jeugdarts/GGD; Schoolmaatschappelijkwerk; Leerplichtambtenaar; Wijkagent; DocentNT2. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina24van123

25 Omduidelijkheidtecreërennaardebetrokkenpartijenendestructuurinhetsomsnoodzakelijkemedische handelenendemedecijnverstrekkinginhetvotewaarborgen,zullendescholenvanhetswvhandelen volgenshet ProtocolMedischHandelen&medicijnverstrekkinginhetVO.DitisdoordeGGDopgestelden isalsbijlage10toegevoegd. Dezebasisondersteuningomschrijfthetkwaliteitsniveauvanpassendonderwijsdatdeschoolbesturenvoor V(S)Owillenbereiken.Debestuurlijkevaststellingvandezestandaardbetekentdatalleschoolbesturenzich inspannenominhunschoolbeleidhetafgesprokenniveautebereiken.dezestandaardwordtdanookverder uitgewerktinhetformatvoorondersteuningsplannenen profielenperschool.hetbeschreven kwaliteitsniveaudientbinnenvierjaar,determijnvanditondersteuningsplan,tezijngerealiseerd. Opdezemanierwillenwededoorstroomvandeleerlingenoptimaliserenendeschooluitvalendaaraan gekoppelddeeventuelethuiszittersminimaliseren.voordezeleerlingenwordtsteedsinoverlegmet leerplichteenpassendeplekgecreëerdbinnenhetswv. Voorhetborgenvandekwaliteitverwijzenwenaarhoofdstuk10enhetkwaliteitsinstrumentwatisterugte vindeninbijlage7. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina25van123

26 6.Extraondersteuning 6.1Werkwijzearrangementen Leerlingen,voorwiedebasisondersteuningnietvoldoendeis,komeninaanmerkingvoorextra ondersteuning.ditkanindevormvandeinzetvanextramiddelenofondersteuning,bovenschoolse voorzieningeninhetsamenwerkingsverband,hetvsoofdegeïndiceerdejeugdhulpverlening. Dekomendetijdinventariserenonderwijsengemeentenhoevroegesignaleringenpreventieopscholen goedaangeslotenblijftopsignaleringenpreventieinhetzorgcircuitbuitendescholenenviceversa.waar sprakeisvanextraondersteuningwordtwaarschijnlijkookeenberoepgedaanopdoordegemeente gefinancierdevormenvanzorg. DoorverderteinvestereninhetplanmatigenhandelingsgerichtwerkenwilhetSWVbereikendatde leerlingen,dieextraondersteuningnodighebben,dezeookeffectiefontvangen.vroegesignaleringiseen belangrijkeparametervanplanmatigenhandelingsgerichtwerken.deambitieisomde ondersteuningsmiddelenzoefficiëntmogelijkaanhettrajectvandeleerlingtekoppelen.eenevaluatievan deingezetteondersteuningvindtminimaaleenmaalperjaarplaatsmetdebetrokkenouder(s)/verzorger(s) enleerling. Scholenzijnverantwoordelijkvoorhetrealiserenvanaanvullendeondersteuningbinnendeeigenschool wanneerdezeondersteuninguitgaatbovendebasiszorgennoodzakelijkisomdeleerlingmetsucceshet onderwijstekunnenlatenvolgen. DebetreffendeschoolkanhiervooreenaanvraagindienenbijdePCL+vanhetSWV.DePCL+beoordeeltde noodzaakvaneenaanvullendevoorzieningenkentzonodigeenarrangementtoe.degrenstussen basisondersteuningenextraondersteuningwordtdoorhetsamenwerkingsverbandbepaald.aande bovenkantwordtdeextraondersteuningbegrensddoorhetbeschikbarebudgetvanhet samenwerkingsverband. HetSWVkent12standaardarrangementen,zietabel8.Elkstandaardarrangementbevateengenormeerd bedragperperiode(wordtnogvastgesteld,rekeninghoudendmetdeprocentueelmindereinkomsteninde toekomstvoorderegio)waarmeedeschoolgeachtwordtdeaanvullendeondersteuningtekunnen financieren. Deschoolmaaktperleerlingmeteenaanvullendbudgeteenontwikkelperspectiefwaarindeteverwachten uitstroombestemming,deondersteunendewerkzaamhedenvandeschoolendeflankerendeondersteuning vandeouder(s)/verzorger(s)zijnbeschreven.hetontwikkelperspectiefwordtbesprokenmetde ouder(s)/verzorger(s)envastgelegdineenovereenkomstdiedoorschoolenouder(s)/verzorger(s)wordt ondertekendbijdeaanvangvandeondersteuningenbijdeevaluatie/afsluitingvandeondersteuning. Tabel8.Arrangementenper1augustus2014 Type Code Toelichting 1 LWOO L1 LWOOeigenschool 2 LWOO L2 LWOObuitenschool,bijv.opandereschool 3 PRO P Probeschikkingnaarpraktijkschool 4 VSO C3.1 Cluster3lichamelijkgehandicapt 5 VSO C3.2 Cluster3langdurigziekmetlichamelijkehandicap 6 VSO C3.3 Cluster3zeermoeilijklerend 7 VSO C3.4 Cluster3lichamelijkgehandicaptenzeermoeilijklerend OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina26van123

27 8 LGF C3.5 Cluster3opreguliereschool 9 VSO C4.1 Gedragsproblemenen/ofpsychiatrischeproblematiek(zwaar) 10 LGF C4.2 Cluster4opreguliereschool(midden) 11 RZB Rz EigenlijkLWOOmaarIQ>90 12 Rebound+* Re Veiligheid,gedragenobservatie 13 Opderails Ra Buitensporiggedrag 14 Herstart H Thuiszitters *+verwijstnaardeuitbreidingvandereboundnaareenplusvoorzieningmetdaaraangekoppeldmaatwerken bekostigdmetvsvtrajectgelden. Deextraonderwijsondersteuningwordtgeorganiseerdindevormvanarrangementen.Eenarrangement bestaatuitvijfvelden: tijdenaandacht; aangepastematerialen; schoolgebouw; inzetexpertise,deskundigen; samenwerkingmetpartners. Dezekunnenvariërenvanlichtcuratiefentijdelijkvanaardtotintensiefenlangdurendofstructureelvan aard,waarbijhetuitgangspuntsteedsblijftdeleerlingzoveelmogelijktelatenopstromennazorgvuldige evaluatie. Tijdelijkeaanvullendeondersteuningbuitendeeigenschool. Onderverantwoordelijkheidvandereguliereschoolkaneenleerlingtijdelijkineenvoorzieningbuitende eigenschoolwordengeplaatst.datkanzijneenreboundvoorziening,ofdelesplaatsvanhetopdcofeen VSOvoorziening.Dereguliereschoolblijftverantwoordelijkvoordeleerlingenmaaktafsprakenmetde externevoorzieningoverhetonderwijsprogrammaendevormvandeexterneondersteuning.omdatde leerlinginprincipenietmeertenlastevanheteigenschoolbudgetkomt,vindtereencompensatieplaats doordereguliereschool(bijvoorbeeldbijdelesplaatsopdc).deextrakostenwordenopgenomenineen arrangement. Dezeextraondersteuningkandeschoolzelfbiedenen/ofinsamenwerkingmetexternepartners. Decriteriavoordetoekenningvandearrangementenwordenbepaalddoorhetsamenwerkingsverband, behalvedecriteriavoorlwooenpraktijkonderwijs(daarvoorblijvenlandelijkecriteriagelden).ookde beoordelingvandetoelaatbaarheidvoorcluster3en4wordenafgestemdbinnendepcl+. Randvoorwaardenvoortoekenningmiddelenextraondersteuning: Bijdetoewijzingvanextramiddelenmoetinaanmerkingwordengenomendateenschoolinbeginselalleen eenberoepkandoenopextraondersteuningvanhetswvalsdebasisondersteuningvandeschoolopordeis. DoordekwaliteitvandebasisondersteuningophoogniveautebrengenentehoudenwilhetSWVdeleerlingen zogoedmogelijkondersteunenbinnenhetreguliereonderwijs. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina27van123

28 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina28van Werkenmeteenontwikkelingsperspectief DeWetpassendonderwijsgeeftaandatervoorleerlingendieextraondersteuningontvangeneen ontwikkelingsperspectiefmoetzijn.ditontwikkelingsperspectiefwordtvastgesteldinopovereenstemming gerichtoverlegmetdeouder(s)/verzorger(s). Deinhoudvanhetontwikkelingsperspectief InaansluitingopdeAlgemeneMaatregelvanBestuur(conceptfebruari2013)moetendevolgende onderdeleninhetontwikkelingsperspectiefzijnopgenomen: Teverwachtenuitstroombestemmingvandeleerling; Deonderbouwingvandeverwachteuitstroombestemmingvandeleerling.Indeonderbouwing wordtgewezenopdemogelijkhedenvandeleerlinginrelatietotvereistekennisenvaardigheden nodigvoordeuitstroombestemming.belemmerendeenbevorderendefactorendievaninvloedzijn ophetonderwijsaandeleerlingwordenbeschreven; Ondersteuningenbegeleiding:inhetontwikkelingsperspectiefwordtdegebodenondersteuningen begeleidingbeschreveneneventueeldeafwijkingenvanhetonderwijsprogramma. Hetisvanbelangdatdeouderszovolledigmogelijkgeïnformeerdwordenoverhetontwikkelingsperspectief. Oudersdienenopdehoogtetewordengebrachtvandemogelijkhedenvanberoepenbezwaar.Wanneerze nietkunneninstemmenmethetontwikkelingsperspectief,danwetenzewelkemogelijkhedenzehebbenom hunbezwaarkenbaartemaken. Registratieentoezicht Scholenvoorregulieronderwijsmoetenvanaf1augustus2014inhetBasisregisterOnderwijs(BRON) aangevenwanneereenleerlingeenontwikkelingsperspectiefheeft.voorhet(v)so,speciaalbasisonderwijs enpraktijkonderwijsgeldtdatniet;daarhebbenimmersalleleerlingeneenontwikkelingsperspectief. 6.3ToelaatbaarheidverklaringenVSO Vanaf2014krijgthetSWVdetaakomtebeslissenofeenleerlingwordttoegelatentothetvoortgezet speciaalonderwijs.hetbevoegdgezagvandeschoolwaardeleerlingisaangemeldofstaatingeschreven, vraagthiervooreentoelaatbaarheidverklaringaanbijhetswv.omtebeslissenoverdetoelatingvaneen leerlingtothetvoortgezetspeciaalonderwijsvraagthetswvadviesaandepcl+.eendeskundigevanuithet veldvanhetspeciaalonderwijsishierinvertegenwoordigd(ziesamenstellingpcl+). DeschoolvandezeleerlingheeftalextraondersteuningvanhetSWVgehadeneriseen ontwikkelingsperspectiefuitgeschrevendatookconformisuitgevoerd.echterdehulpvraagvandeleerling blijktoverstijgendopdeextraondersteuningsmogelijkheden.dewetpassendonderwijsvraagtominoverleg metdeouder(s)/verzorger(s)opzoektegaannaareenalternatieftrajectdatdatantwoordwelkanbieden. Eenvandemogelijkhedenisdanhetaanvragenvaneentoelaatbaarheidverklaringvoorhetvoortgezet speciaalonderwijs. DetoewijzingvaneentoelaatbaarheidverklaringiseenbesluitindezinvandeAlgemeneWetBestuursrecht. Hetismogelijkomtegendiebeslissingbezwaartemakenofinberoeptegaan.BijeenpositiefVSOadvies geefthetswveenverklaringafmetdaaropvermeldhetnummervandetoelaatbaarheidverklaring,destart eneinddatumenhetovereengekomenbekostigingsniveauvandeondersteuning(categorie1,2of3). Deduurvaneentoelaatbaarheidverklaringisminstenséénjaar.DeWetpassendonderwijsonderscheidtde volgendedriecategorieënvoorzwareondersteuning: categoriei,huidigezmlk,lz,epilepsie,cluster4; categorieii,huidigelg; categorieiii,huidigemg.

29 Wanneerbijdebehandelingvandeaanvraagduidelijkisdateenleerlingnietterugzalkerennaarhetregulier onderwijsiseenverklaringmogelijkdiegeldigisvoordegeheleschoolloopbaan.depcl+zalde aanmeldingen,plaatsingenenterugplaatsingenmonitoren.deinspectieneemtdezebeslissingenopinhet toezichtkader. Aanvullenderegelingenopbasisvanwetgeving(o.a.naaraanleidingvantweedevoortgangsrapportaged.d. juni2013): Registratievanleerlingendieextraondersteuningkrijgenenwaarvooreenontwikkelingsperspectief wordtopgesteld.dezegegevensmoetenwordenopgenomeninbron(basisregistratie onderwijsnummer); HetSWVisbevoegdzondertoestemmingvandegenediehetbetreftpersoonsgegevensbetreffende iemandsgezondheidalsbedoeldinartikel16vandewetbeschermingpersoonsgegevensteverwerken metbetrekkingtotleerlingen,voorzoverditnoodzakelijkisvoordeuitoefeningvandetaken,bedoeld inhetzesdelid,onderdelenbtotenmetd(toewijzenvanondersteuningsmiddelen).hetswv verstrektdegegevens,bedoeldindeeerstevolzin,nietaanderden,metuitzonderingvanhetbevoegd gezagvandeschoolwaardedesbetreffendeleerlingisaangemeldofingeschreven.het samenwerkingsverbandbewaartdegegevensopeenplaatsdieuitsluitendtoegankelijkisvoorhet samenwerkingsverbandendedeskundigen,bedoeldinhettwaalfdelid(besluitvormersover toelaatbaarheid).hetsamenwerkingsverbandbewaartdegegevenstotdriejaarnaafloopvan: a.debeoordelingvandetoelaatbaarheidvandeleerlingtothetvoortgezetspeciaalonderwijs; b.deadviseringoverdeondersteuningsbehoeftevandeleerlingaanhetbevoegdgezagvandeschool waardeleerlingisaangemeldofingeschreven; c.detoewijzingvanondersteuningsmiddelenofondersteuningsvoorzieningenaandeschool,voor zoverhetvoordietoewijzingnodigwasgegevensvandeleerlingalsbedoeldindeeerstevolzinte verwerken. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina29van123

30 7.Huidigeennieuwepositievanlwooenpro DehuidigepositievanLWOOenPROwordtbeschreveninhoofdstuk3. Voor2014veranderddezesituatieniet.Bijdeverdelingvandemiddelenzalwetenregelgevingworden gevolgd. OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina30van123

31 OndersteuningsplanSWVZuidoostDrenthe2202Pagina31van123 8.Partnerschapvanschoolenouder(s)/verzorger(s) Partnerschapvanschoolenouder(s)/verzorger(s)kanhetrendementvanextraonderwijsondersteuningaan leerlingendiedatnodighebbenverbeteren.ouder(s)/verzorger(s)hebbeneenrolinhetmotiverenen ondersteunenvanhunkindendatheefthetmeesteffectalsditgebeurtinnauweafstemmingmetdeschool. Partnerschapimpliceerttweerichtingsverkeer,waarbijzoweldeschoolalsdeouder(s)/verzorger(s)inbreng heeft.indebenaderingvanouder(s)/verzorger(s)doordeschoolmoetdittweerichtingsverkeerzichtbaartot uitingkomen. ZoalsuitdedoorOCWgeïnitieerdemonitorouderbetrokkenheidnaarvorenkomtishetbelangrijkdatde verwachtingenenperceptiesvanschoolenouder(s)/verzorger(s)overenweerhelderzijnenopelkaar wordenafgestemd.verschilinverwachtingenenperceptiesiseenbronvoorgeschillenenleidtafvande primairedoelstelling:hetbiedenvanpassendeondersteuning. 8.1Ondersteuningsverklaring Erisnietalleeneenrelatietussendeschoolendeouder(s)/verzorger(s),maarooktussenhet samenwerkingsverbandendeschool.hetswvsteltmiddelenuitderijksvergoedingbeschikbaaraanscholen omleerlingendieextraondersteuningnodighebbeneenononderbrokenontwikkelingsprocestekunnen latendoormaken.hetswvheefterbelangbijdatdezemiddeleneffectiefwordenbesteedenkanscholen vragenomderelatiemetouder(s)/verzorger(s)vanleerlingendieextraondersteuningontvangente optimaliseren.alshulpmiddeldaarvoorheefthetswvtenbehoevevandescholeneenmodel ondersteuningsverklaringontwikkeldomscholentefaciliterenomdeouderbetrokkenheiduitdesfeervande vrijblijvendheidtehalen(ziebijlage6).hetswvwildatallescholendiedoorhetswvgefinancierde ondersteuningsvoorzieningeninzettendezeverklaringgebruikenendoorouderslatentekenen. Ouder(s)/verzorger(s)zijnnietverplichtdeverklaringteondertekenen,maarzijkunnendangeenberoep doenopondersteuning.vanuitpreventiefoogpuntzouhetookgoedteverdedigenzijnomaftesprekendat ouder(s)/verzorger(s)vanalleleerlingeneenvergelijkbareverklaringtekenen.daarmeekanteltderelatievan deouder(s)/verzorger(s)vragenendeschooldraait naareenwederkerigerelatie,waarbijookvande ouder(s)/verzorger(s)commitmentenondersteuningwordtgevraagd. Inhetgevaldeleerling18jaarofouderis,dientdeleerlingtetekenen.Indedoordeleerlinggetekende verklaringkanookwordenopgenomendat(bijzonderesituatiesdaargelaten)deleerlingermeeinstemtdat deschoolinvoorkomendegevallenookdeouder(s)/verorger(s)kanbenaderenomdeeffectiviteitvan onderwijsenondersteuningtevergroten. NietalleenhetSWVfinanciertextraondersteuning,degemeentendoenditook.Hetonderwijs,gemeenteen gemeentelijkgefinancierdezorgwerkeninditkadersamen. HetSWVheeftinprincipegeenrechtstreekserelatiemetdeouder(s)/verzorger(s)vanleerlingendietotde schoolzijntoegelatenendaarzijningeschreven.hetswvkaneventueelwelvoorgroepen ouder(s)/verzorger(s)vanleerlingenmeteenvergelijkbareondersteuningsvraageenvormvancollectieve ondersteuningbiedenindevormvanzelfhulpgroepen/lotgenotengroepene.d.vialotgenotengroepen kunnenouder(s)/verzorger(s)elkaarondersteunenenkrijgenouder(s)/verzsorger(s)eenreëelbeeldvanwat vandeondersteuningvandeschoolmagwordenverwacht.hetswvkandergelijkeprojectengerichtop collectiviteitenvanouder(s)/verzorger(s)beterinitiërendanindividuelescholen,vanwegedeomvangvande populatie. 8.2Opovereenstemminggerichtoverleg Vanaf1augustus2014zijnalleVOscholenverplichtomvoorleerlingendieextraondersteuningbehoevenen iniedergevalvoorleerlingeninhetpraktijkonderwijseenontwikkelperspectiefvasttestellen(artikel26

!!!!!!!!! Ondersteuningsplan! Samenwerkingsverband!VO!Zuidoost!Drenthe! 22.02! 2014?2018!!

!!!!!!!!! Ondersteuningsplan! Samenwerkingsverband!VO!Zuidoost!Drenthe! 22.02! 2014?2018!! Ondersteuningsplan SamenwerkingsverbandVOZuidoostDrenthe 22.02 2014?2018 Conceptversie 4december2013 Inhoud' Voorwoord...4 1.VisieendoelstellingSWV...6 2.OrganisatieSWV...8 2.1GegevensSWVVO/VSOZuidoostDrenthe...8

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht PCL Extra steun Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht Inleiding: Het samenwerkingsverband heeft in zijn ondersteuningsplan passend onderwijs vastgelegd hoe het de doelstelling van passend

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Passend Onderwijs in het. Joost Vreuls

Passend Onderwijs in het. Joost Vreuls Passend Onderwijs in het VMBO Joost Vreuls Alfons Timmerhuis i Knelpunten Jaarlijks 3000 thuiszitters Labeling in onderwijs en (jeugd)zorg Bureaucratie en te lange lijnen voordat zorg verkregen wordt Onderbenutting

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel Werkwijze

Het schoolondersteuningsprofiel Werkwijze Het schoolondersteuningsprofiel De wet passend onderwijs schrijft voor dat iedere school/vestiging in het SWV een ondersteuningsprofiel heeft. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een beschrijving

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Symbion

Ondersteuningsprofiel Symbion Ondersteuningsprofiel Symbion 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Algemene informatie 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2. Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Kerngetallen leerlingenpopulatie

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

School ondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van het Veurs Lyceum. Inhoud

School ondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van het Veurs Lyceum. Inhoud School ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van het Veurs Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra ondersteuning...

Nadere informatie

2 Voorwoord 4. 3 Samenvatting 5. 4 Uitgangspunten, doelstellingen, visie en ambitie 8

2 Voorwoord 4. 3 Samenvatting 5. 4 Uitgangspunten, doelstellingen, visie en ambitie 8 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 3 Samenvatting 5 4 Uitgangspunten, doelstellingen, visie en ambitie 8 5 Schets van het Samenwerkingsverband 9 5.1 Gebied 9 5.2 Scholen 10 5.3 Verdeling leerlingen op het VO

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen in de regio hebben gemaakt om passend onderwijs vorm te geven. De schoolbesturen werken daartoe

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Commissie van Advies Provincie Groningen

Aanmeldingsformulier Commissie van Advies Provincie Groningen 1 Deel 1: checklist aanvraag toelaatbaarheidsverklaring Voorafgaand aan het opstellen van de aanvraag dient u middels de route TLV vast te stellen welke school de aanvraag opstelt en bij welke CvA de aanvraag

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 02-04- Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB en SWV Instemming MR d.d :mei 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht, pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Rembrandt College Veenendaal

Schoolondersteuningsprofiel Rembrandt College Veenendaal Schoolondersteuningsprofiel Rembrandt College Veenendaal September 2013 Schoolondersteuningsprofiel van het Rembrandt College Aanleiding Op 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs in. De kern

Nadere informatie

Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak)

Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak) Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak) 1 Versie 03-07-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum:.. 2 Inhoudsopgave Landelijk beleid...4 Beleid PPO Rotterdam...4 Reguliere...4

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) De Meerwaarde, Praktijkonderwijs (PrO)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) De Meerwaarde, Praktijkonderwijs (PrO) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) De Meerwaarde, Praktijkonderwijs (PrO) I. Algemeen Gedeelte 1. Aanleiding Op 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs in. De kern van deze wet is: het verzorgen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VMBO, De Meerwaarde, Barneveld

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VMBO, De Meerwaarde, Barneveld Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VMBO, De Meerwaarde, Barneveld I. Algemeen gedeelte 1. Aanleiding Op 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs in. De kern van deze wet is: het verzorgen van een

Nadere informatie

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Titelgebied van diamodel 1 VOORSTELLEN Frans Thomassen Directeur BMC Onderwijs Interim directeur Yulius Onderwijs Interim sector directeur Aloysius Noord

Nadere informatie

Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT

Het ondersteuningsplan SWV VO 30 06 met procedure en stappenplan vormen hierbij de leidraad voor COT 9 februari 2015 Van toekenning middelen op basis van kindproblematiek naar.. toekenning van middelen op basis van ondersteuningsbehoefte: naar wat de leerling extra nodig heeft bovenop de basisondersteuning

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Samenwerkingsverband V(S)O 25.06

Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Pagina 1 van 6 Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Analyse dekkend aanbod SWV V(S)O 25.06 Inhoudsopgave: 1. Cijfermatige analyse 1.1 Thuiszitters 1.2 Voortijdig schoolverlaters 2. Hoge deelname VSO 2.1 Groei

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

School ondersteuningsprofiel. Aanleiding

School ondersteuningsprofiel. Aanleiding School ondersteuningsprofiel. Aanleiding Op 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs in. De kern van deze wet is: het verzorgen van een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio voor

Nadere informatie

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) WMS Congres 9 november 2016 Medezeggenschap en Good Governance! Olga Luiken Secretaris Agenda Inleiding Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Contactgegevens Adres: Nieuwe Duinweg 10 Postcode: 2587 AC Telefoon: 070 3227078 Website: www.mariscollege.nl mail: Belgischpark@mariscollege.

Contactgegevens Adres: Nieuwe Duinweg 10 Postcode: 2587 AC Telefoon: 070 3227078 Website: www.mariscollege.nl mail: Belgischpark@mariscollege. 1. Algemene gegevens Maris College Belgisch Park Contactgegevens Adres: Nieuwe Duinweg 10 Postcode: 2587 AC Telefoon: 070 3227078 Website: www.mariscollege.nl mail: Belgischpark@mariscollege.nl Onderwijsvisie/concept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014 De Horizon - 28 oktober 214 Contactgegevens school Naam De Horizon Straat + huisnummer Sportlaan 14 Plaats Hoogland Postcode 3828AZ Land Nederland Brinnummer 24AR Telefoon (33)48-9347 E-mailadres dehorizon@haal.nl

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Verandert de wereld op 1 augustus 2014??

Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Passend Onderwijs voor alle leerlingen? Alle jongeren succesvol op school Onderwijs dat past bij ieders talenten en beperkingen Regionale Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 10-03-2014 Status : instemming MR dd 24-03-2014 Inhoudsopgave : 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 2.3

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Maris College vmbo

Schoolondersteuningsprofiel Maris College vmbo Schoolondersteuningsprofiel Maris College vmbo Inhoud Algemene gegevens pagina 2 Ondersteuningsaanbod pagina 2 Vooraf pagina 2 De basisondersteuning pagina 3 Extra ondersteuning pagina 8 Grenzen aan de

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Directie/IB-dag 21 mei 2014

Directie/IB-dag 21 mei 2014 Directie/IB-dag 21 mei 2014 Aanleiding stelselwijziging Passend Onderwijs Bekostigingssystematiek ministerie Uitgangspunten financiële beleidsvoering Begroting Inkomsten scholen vanuit Passenderwijs Aanleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt?

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt? Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Wie vraagt aan & wie verstrekt? Onderscheid in de wet Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen een verwijzing en aanmelding op eigen initiatief door ouders. Een verwijzing:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Zorgplicht. Wat komt er op ons af? Kees Blaauw. overleg zorgcoördinatoren - 21 januari 2013

Zorgplicht. Wat komt er op ons af? Kees Blaauw. overleg zorgcoördinatoren - 21 januari 2013 Zorgplicht Wat komt er op ons af? Kees Blaauw overleg zorgcoördinatoren - 21 januari 2013 Samenwerkingsverband passend onderwijs 24 besturen 114 schoollocaties 52.510 leerlingen (oktober 2011) Overlap

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan

Schoolondersteuningsprofielen Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Schoolondersteuningsprofielen Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Plaats: Eindhoven Schooljaar: 2014-2015 Ingevuld door: Astrid van der Knaap Datum: 30 maart 2014 Inhoud SOVA training... 3 Ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsplan VO Westland

Ondersteuningsplan VO Westland Ondersteuningsplan VO Westland Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en het checken

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Passend onderwijs in de regio

Passend onderwijs in de regio Passend onderwijs in de regio In het Ondersteuningsplan 2015-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen in de regio hebben gemaakt om passend onderwijs vorm te geven. De schoolbesturen werken daartoe

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel versie Pieter Nieuwland College

School Ondersteuningsprofiel versie Pieter Nieuwland College School Ondersteuningsprofiel 2014 2018 versie 2016 Pieter Nieuwland College Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 3 1.1 Contactgegevens... 3 School... 3 Bestuur... 3 Schoolgrootte... 4

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN PASSEND ONDERWIJS

SAMEN VERDER BOUWEN AAN PASSEND ONDERWIJS Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Fultura 2014-2018 SAMEN VERDER BOUWEN AAN PASSEND ONDERWIJS 3-3-2014 [1] Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Visie en ambitie Hoofdstuk 2 Organisatie van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Passend onderwijs Walcheren. 21 januari 2014

Passend onderwijs Walcheren. 21 januari 2014 Passend onderwijs Walcheren { 21 januari 2014 Kennismaken en voorkennis activeren Informatie passend onderwijs Informatie VO Programma Huidige situatie 1. REC 1 Visio 2. REC 2 Auris 3. REC 3 Zeeland/ Korre

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam Het Baken (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 23 WK Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Ambulante begeleiding nieuwe stijl Het expertteam!

Ambulante begeleiding nieuwe stijl Het expertteam! Ambulante begeleiding nieuwe stijl Het expertteam! 10 o k t o b e r 2014 Pa s s e n d o n d e r w i j s N a o b e rschap m e e ste rs c h ap M i r j am M o o n s e n R i c h va n d e n B e rg Kennismaking

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Begroting 2017 TOTAAL , ,--

Begroting 2017 TOTAAL , ,-- Begroting 2017 Lichte ondersteuning 2.162.157,-- LWOO 10.936.728,-- Afdracht LWOO 11.523.212,-- PRO 2.200.288,-- Afdracht PRO 2.183.886,-- Zware ondersteuning 12.638.992,-- Afdracht VSO 8.710.490,-- Afdracht

Nadere informatie

Bijlage A: Codering herkomst en bestemming

Bijlage A: Codering herkomst en bestemming Bijlage A: Codering herkomst en bestemming (Behorend bij Toelichting op de leerlingentelling van 1 oktober 2009 voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs van 5 augustus 2009,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief. Datum : Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB, SWV Goedkeuring MR d.d.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief. Datum : Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB, SWV Goedkeuring MR d.d. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 14-03-2014 Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB, SWV Goedkeuring MR d.d. Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 5 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 5 2.5 Gemiddeld aantal leerlingen

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

SLOA onderzoek Terugplaatsing van cluster 4 leerlingen naar het regulier onderwijs

SLOA onderzoek Terugplaatsing van cluster 4 leerlingen naar het regulier onderwijs School aan Zet 27 maart 2013 SLOA onderzoek Terugplaatsing van cluster 4 leerlingen naar het regulier onderwijs Aleid Schipper, Jos Vinders en Kees Verweij Deze masterclass Opzet van het onderzoek Hoe

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Samenvatting ondersteuningsplan VO Midden Holland & Rijnstreek

Samenvatting ondersteuningsplan VO Midden Holland & Rijnstreek Samenvatting ondersteuningsplan VO Midden Holland & Rijnstreek Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn

Nadere informatie

Format ondersteuningsprofiel Voor scholen binnen samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01

Format ondersteuningsprofiel Voor scholen binnen samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 Format ondersteuningsprofiel Voor scholen binnen samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 1. Inleiding Dit ondersteuningsprofiel beschrijft welke voorzieningen de school in huis heeft. Het profiel

Nadere informatie

In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018

In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018 In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018 Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO De belangrijkste zaken uit het ondersteuningsplan 2014-2018 in heldere taal met verwijzingen naar uitgebreide versie. 17

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

OPP binnen Plein 013. Wat?

OPP binnen Plein 013. Wat? OPP binnen Plein 013 Wat? De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in het vergaderjaar 2013-2014 een wijziging opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs in verband met het registeren van leerlingen

Nadere informatie