Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden."

Transcriptie

1 Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk niet het geval is, bijvoorbeeld in OPDC s of voorzieningen voor (de huidige projecten) Rebound, Herstart en Op de Rails, dan gelden de volgende spelregels voor tussenvoorzieningen : Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Inrichting tussenvoorziening Het samenwerkingsverband neemt de inrichting van een tussenvoorziening op in het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat welke leerlingen in aanmerking komen voor toelating tot een tussenvoorziening. Leerling en de school van inschrijving De leerling blijft ingeschreven op reguliere school. Het bevoegd gezag van deze school ontvangt bekostiging voor de leerling en is verantwoordelijk voor de leerling. Inschrijving bij een reguliere school betekent dat de verwachting is dat de leerling een diploma kan halen. Zo niet, dan is inschrijving in het pro of vso aan de orde. Een leerling die een deel van de tijd onderwijs volgt op een tussenvoorziening en een deel op de reguliere school moet op de school van inschrijving worden geregistreerd als leerling op een tussenvoorziening. Het bevoegd gezag van de school van inschrijving stelt voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief op. Doel is terugkeer van de leerling in het reguliere onderwijs. Onderdeel van het ontwikkelingsperspectief is de verblijfsduur op de tussenvoorziening. Er is formeel geen maximale verblijfsduur, echter een verblijf van maximaal twee jaar ligt in de rede. Hierbij geldt het principe pas toe of leg uit. De voortgang van de leerling dient regelmatig te worden geëvalueerd. Dit gebeurt door tussenvoorziening, waar het gaat om de ontwikkelingen van de leerling. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de tussenvoorziening en de school van inschrijving over de ontwikkelingen van de leerling, of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief nodig is en of terugkeer naar de reguliere school mogelijk is. De opbrengstgegevens van de leerling op de tussenvoorziening tellen mee voor de opbrengstbepaling van de school waar de leerling is ingeschreven. Als leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met een eventuele plaatsing op de tussenvoorziening, dan wenden ze zich tot het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven. Indien schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband bekostiging ten behoeve van de tussenvoorziening overhevelen naar het samenwerkingsverband nemen zij dat op in hun jaarverslag. Tussenvoorziening Het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de locatie. Het samenwerkingsverband is door de inspectie hierop aanspreekbaar. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de tussenvoorzieningen via kwaliteitsonderzoek. De school van inschrijving is op dit moment verantwoordelijk voor de verzuimregistratie van de leerling die tijdelijk geplaatst is op een tussenvoorziening (op basis van de leerplichtwet). Zodra het mogelijk is om tussenvoorzieningen te registreren, kan de registratie via de tussenvoorziening. Het is niet mogelijk om op een tussenvoorziening zelfstandig te examineren. Het is wel mogelijk om examens af te nemen onder de verantwoordelijkheid van de school waar de leerling staat ingeschreven. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 914/12 PB-ts 1

2 van die school is dan in principe leidend. Hiervan kan voor een speciale categorie leerlingen worden afgeweken als de bevoegde gezagen van de scholen waar de leerlingen staan ingeschreven, daarmee instemmen. Het centrale deel van het eindexamen kan alleen op de school van inschrijving worden afgenomen. Docenten die lesgeven op een tussenvoorziening moeten voldoen aan de bevoegd- en bekwaamheidseisen zoals die zijn vastgelegd in de W.V.O. om onderwijs te mogen geven. De tussenvoorziening is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen die daar onderwijs volgen en hun ouder(s)/verzorger(s). Mochten er daar problemen ontstaan over de gang van zaken op de tussenvoorziening, dan kunnen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zich wenden tot de klachtencommissie van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband legt via het jaarverslag verantwoording af over de middelen waarmee de tussenvoorziening wordt gefinancierd en de inzet daarvan. 914/12 PB-ts 2

3 Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Om hierin te kunnen voorzien zoeken scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden naar (nieuwe) voorzieningen om voor alle leerlingen een zo passend mogelijk arrangement te kunnen aanbieden. Hieruit zijn diverse soorten zogenaamde tussenvoorzieningen ontstaan. In principe heeft het volgen van regulier onderwijs op een reguliere school voor voortgezet onderwijs de voorkeur. Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Daarbij is de ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling leidend. Met de invoering van passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 vervalt de landelijke indicatiestelling voor de rugzak en voor plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen dan zelf bepalen welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Er is ruimte, binnen de wettelijke kaders, om de ondersteuning vorm te geven. Deze brochure is bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de kaders waarbinnen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in de onderlinge samenwerking kunnen opereren. In deze brochure gaan we achtereenvolgens in op: - Orthopedagogisch-didactische centra (OPDC) - Rebound, Herstart en Op de Rails - Plusvoorzieningen - Integratieklassen voortgezet onderwijs - Symbiose - Voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4 - Voortgezet speciaal onderwijs cluster 1 en 2 OPDC Om voor alle leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsprogramma te bieden, kunnen samenwerkingsverbanden ervoor kiezen om een orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) in te richten. Op het OPDC kunnen leerlingen die niet mee kunnen in het reguliere voortgezet onderwijs, tijdelijk onderwijs volgen. Op het OPDC is gebundelde expertise aanwezig en het is mogelijk om op een OPDC onderwijs te verzorgen. Mogelijke routes naar het OPDC: Een leerling staat ingeschreven op een reguliere school voor voortgezet onderwijs en volgt tijdelijk onderwijs op een OPDC. Een leerling staat ingeschreven op een basisschool, maar is nog maar is nog niet klaar voor het reguliere voortgezet onderwijs. De leerling wordt wel ingeschreven op een reguliere school voor voortgezet onderwijs, maar volgt tijdelijk onderwijs op een OPDC. Een leerling staat ingeschreven op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en krijgt geen nieuwe toelaatbaarheidverklaring, maar is nog niet klaar voor het reguliere voortgezet onderwijs. De leerling wordt wel ingeschreven op een reguliere school voor voortgezet onderwijs, maar volgt tijdelijk onderwijs op een OPDC. Toelating en verblijfsduur van de leerling Het samenwerkingsverband neemt de inrichting van een OPDC op in het ondersteuningsplan. Dat geldt ook voor een eventuele doorstart van de bestaande OPDC s. Ook bepaalt het samenwerkingsverband welke leerlingen in aanmerking komen voor toelating tot een tussenvoorziening en stelt daarbij de verblijfsduur van een leerling op de tussenvoorziening vast. Deze toelatingscriteria neemt het samenwerkingsverband op in het ondersteuningsplan. Er is formeel geen maximale verblijfsduur op een OPDC, echter een verblijf van maximaal twee jaar ligt in de rede. Hierbij geldt het principe pas toe of leg uit. Het doel is om de leerling (zo snel mogelijk) te laten terugkeren in het reguliere onderwijs. 914/12 PB-ts 3

4 Het moet dan ook voor iedere leerling duidelijk zijn hoe lang zijn of haar verblijf op het OPDC duurt. Deze informatie maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsperspectief. 1 De voortgang van de leerling dient regelmatig te worden geëvalueerd. Dit gebeurt door tussenvoorziening, waar het gaat om de ontwikkelingen van de leerling. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de tussenvoorziening en de school van inschrijving over de ontwikkelingen van de leerling, of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief nodig is en of terugkeer naar de reguliere school mogelijk is. Verantwoordelijkheid voor de leerling op het OPDC Het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven ontvangt bekostiging voor de leerling en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. Voor alle leerlingen die naar een OPDC gaan, stelt de school waar de leerling staat ingeschreven een ontwikkelingsperspectief op. Het schoolbestuur dat de leerling heeft ingeschreven, beoogt met de tijdelijke uitplaatsing een toegevoegde waarde te bereiken. De inspectie kan via het reguliere toezicht het schoolbestuur aanspreken op de gerealiseerde toegevoegde waarde van het tijdelijke onderwijs op het OPDC. Dit betekent onder meer dat de opbrengstgegevens van de leerlingen meetellen voor de opbrengstbepaling van de school waar de leerling is ingeschreven. De inspectie compenseert scholen bij de beoordeling van de resultaten indien de school veel leerlingen heeft met een lwoo-indicatie en/ of leerlingen met een sociaaleconomisch zwakkere achtergrond. De plaatsing in het OPDC is geen basis voor het niet meetellen/ compenseren van de opbrengsten bij de school van inschrijving. Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op het OPDC Het samenwerkingsverband is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de toelating van leerlingen en voor de kwaliteit van het onderwijs op de locatie. Het samenwerkingsverband is door de inspectie hierop aanspreekbaar. Positie van leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) Het OPDC is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen die daar onderwijs volgen en hun ouder(s)/verzorger(s). Mochten er problemen ontstaan tussen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) en het OPDC over de gang van zaken op het OPDC, dan kunnen tussen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zich wenden tot de klachtencommissie van het samenwerkingsverband. Mocht de uitspraak van de klachtencommissie geen oplossing bieden voor de leerlingen en/of hun ouder(s)/verzorger(s) dan kan uiteindelijk de gang naar de rechter worden gemaakt. Het samenwerkingsverband is op dat moment verantwoordelijk. Als leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met een eventuele plaatsing op het OPDC, dan wenden ze zich tot het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven. Dat bevoegd gezag is immers verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Toezicht Het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op het OPDC. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van een OPDC via kwaliteitsonderzoek. Het is belangrijk dat altijd duidelijk is welke leerlingen geen onderwijs volgen op de school waar ze staan ingeschreven, maar in plaats daarvan onderwijs volgen op een OPDC. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Ter voorbereiding op de invoering van passend onderwijs wordt daarom een aanpassing van BRON voorbereid. Op grond daarvan kunnen leerlingen met een ontwikkelingsperspectief en leerlingen die (een deel van het onderwijs volgen) op een tussenvoorziening (en op welke) geregistreerd kunnen worden. 1 Het is nog niet vastgesteld voor welke leerlingen een ontwikkelingsperspectief moet worden opgesteld. De verwachting is wel dat dat voor deze groep leerlingen het geval is. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting in oktober 2012 plaats. 914/12 PB-ts 4

5 Verzuimregistratie De school van inschrijving is op dit moment verantwoordelijk voor de verzuimregistratie van de leerling die tijdelijk geplaatst is op het OPDC (op basis van de leerplichtwet). Zodra het mogelijk is om tussenvoorzieningen zichtbaar te maken in de registratie, kunnen ook afspraken worden gemaakt over de registratie van verzuim door de tussenvoorziening. Examens Het is niet mogelijk om op een OPDC zelfstandig te examineren. Het is wel mogelijk om examens af te nemen onder de verantwoordelijkheid van de school waar de leerling staat ingeschreven. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van die school is dan in principe leidend. Hiervan kan voor een speciale categorie leerlingen worden afgeweken als de bevoegde gezagen van de scholen waar de leerlingen staan ingeschreven, daarmee instemmen. Op het niveau van het samenwerkingsverband kunnen afspraken worden gemaakt over een PTA voor alle leerlingen die onderwijs volgen op het OPDC. De inschrijfscholen kunnen deze dan opnemen in de PTA s. Het centraal schriftelijk examen doen de leerlingen altijd op de school van inschrijving. Wel is het mogelijk dat de leerlingen van een OPDC in een apart lokaal examen doen (en niet met alle andere leerlingen van de school in de gymzaal). Personeel Docenten die lesgeven in een OPDC moeten voldoen aan de bevoegd- en bekwaamheidseisen zoals die zijn vastgelegd in de W.V.O. om onderwijs te mogen geven. Over het algemeen zullen de personeelsleden die werkzaam zijn in een OPDC in dienst zijn van het samenwerkingsverband. Op dit personeel is in principe de CAO VO van toepassing. Financiering Er zijn meerdere mogelijkheden om een OPDC te financieren: 1. Het samenwerkingsverband (gezamenlijke schoolbesturen) houdt het OPDC in stand door de inzet van ondersteuningsmiddelen (uit het lichte of zware ondersteuningsbudget). 2. Schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband hevelen bekostiging ten behoeve van het OPDC over naar het samenwerkingsverband. Over de omvang van het bedrag maken de schoolbesturen en het samenwerkingsverband onderling afspraken. 3. Andere geldstromen, zoals gemeentelijke subsidies of middelen voor plusvoorzieningen. 4. Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden. Verantwoording Zowel samenwerkingsverbanden als schoolbesturen leggen verantwoording af over de OPDC s via de hun jaarverslagen. Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de OPDC s als deze zijn ingericht. Indien het samenwerkingsverband het OPDC in stand houdt door de inzet van de eigen ondersteuningsmiddelen vindt de verantwoording van die middelen plaats via het jaarverslag van het samenwerkingsverband. Indien schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband bekostiging ten behoeve van het OPDC overhevelen naar het samenwerkingsverband nemen zij dat op in hun jaarverslag. Daarnaast neemt het samenwerkingsverband in dat geval de middelen die zij hebben ontvangen van de schoolbesturen ten behoeve van het OPDC op in hun jaarverslag en leggen verantwoording af over de inzet ervan. Rebound, Herstart en Op de Rails Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs krijgen in het nieuwe stelsel passend onderwijs het budget voor Rebound, Herstart en Op de Rails gebundeld in de middelen voor lichte ondersteuning. De doelstellingen voor Rebound worden verbreed, zodat de doelstellingen van Herstart en Op de Rails hier ook onder vallen. Er is dus ook geen sprake van aparte projecten, maar van geïntegreerde onderwijszorgarrangementen op de reguliere school of op het OPDC. Wanneer de projecten worden vormgegeven buiten de school waar 914/12 PB-ts 5

6 de leerling staat ingeschreven, dan gelden de spelregels zoals benoemd in het kader van het OPDC. Doelstelling Doel van zowel Rebound, Herstart als Op de Rails is dat leerlingen tijdelijk extra worden ondersteund in een niet vrijblijvend traject om terug te keren naar het regulier onderwijs. Dit kan zijn vanwege gedragsproblemen die de veiligheid van medeleerlingen en docenten negatief beïnvloeden (Rebound), vanwege gedragsproblemen op school waardoor conflicten zijn ontstaan met medeleerlingen, docenten of de school (Op de Rails) of vanwege het feit dat leerlingen vier weken of langer niet naar school gaan zonder uitzicht op een schoolplaatsing (Herstart). Leeftijd In de praktijk gaat het met name om leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs (75%-80%), maar ook in de bovenbouw van het basisonderwijs en de overgang naar het voortgezet onderwijs speelt deze problematiek. De schoolbesturen in het samenwerkingsverband primair onderwijs zijn daarbij verantwoordelijk voor de leerlingen die in het basisonderwijs zijn ingeschreven en de schoolbesturen in het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs voor de leerlingen die in het voortgezet onderwijs zijn ingeschreven. Organisatie, financiering en verantwoording Ook ten aanzien van de invulling van de projecten Rebound, Herstart en Op de Rails geldt dat het duidelijk moet zijn welke leerlingen op welke plaats tijdelijk onderwijs volgen. o Wanneer de projecten worden vormgegeven op een reguliere school voor voortgezet onderwijs, volgen de leerlingen gewoon onderwijs op de school van inschrijving. Het samenwerkingsverband legt dit vast in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De school ontvangt een vergoeding van het samenwerkingsverband en het samenwerkingsverband neemt in het jaarverslag op dat de middelen voor de projecten zijn overgeheveld naar de schoolbesturen. De schoolbesturen leggen op hun beurt verantwoording af over de ontvangen middelen via hun jaarverslag. o Wanneer de projecten worden vormgegeven buiten de school waar de leerling staat ingeschreven, dan gelden de spelregels zoals benoemd in het kader van het OPDC. Plusvoorzieningen In het kader van de aanpak voortijdig schoolverlaten, is het in het voortgezet onderwijs mogelijk om plusvoorzieningen in te richten. In sommige regio s worden de plusvoorzieningen gecombineerd met een OPDC en/of een voorzieningen voor Rebound, Herstart en/of Op de Rails. De plusvoorzieningen zijn bedoeld voor jongeren die in principe beschikken over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar door een opeenstapeling van problemen (bijvoorbeeld gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en criminaliteit in de directe omgeving) een groot risico lopen op zowel school- als maatschappelijke uitval. Doel is om deze jongeren toch een startkwalificatie te laten halen door een gecombineerd programma aan te bieden van onderwijs, arbeidstoeleiding, zorg en hulpverlening. De financiering van plusvoorzieningen loopt via een contactschool in een regionaal meld- en coördinatiefunctie regio (RMC-regio). De regelgeving en bekostiging van de plusvoorzieningen veranderen niet met de invoering van het nieuwe stelsel passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden kunnen binnen de RMC-regio afspraken maken over de inrichting van plusvoorzieningen. Integratieklassen in het voortgezet onderwijs Onder een integratieklas wordt een groep (klas) leerlingen met een verstandelijke handicap verstaan die onderwijs krijgt in een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Deze leerlingen voldoen niet aan de toelatingseisen van het regulier voortgezet onderwijs en zullen vanwege hun beperking geen regulier vo-diploma kunnen halen. Daarmee voldoen ze niet aan de in artikel 4 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. opgenomen bepaling dat de 914/12 PB-ts 6

7 leerling geschikt moet zijn om het onderwijs aan de school waarvoor toelating wordt gevraagd te volgen. Dit artikel is niet van toepassing op het praktijkonderwijs. In een nu nog lopend experiment is afgeweken van de bepaling in het inrichtingsbesluit. De leerlingen zijn ingeschreven op een school voor regulier voortgezet onderwijs en krijgen leerlinggebonden financiering (rugzakje) voor de extra ondersteuning. Door deze middelen te bundelen is het mogelijk om een aparte klas in te richten en te faciliteren. In het nieuwe stelsel passend onderwijs is het niet mogelijk om af te wijken van de bepaling dat een leerling geschikt moet zijn om het onderwijs aan de school waarvoor toelating wordt gevraagd, te volgen. Daarnaast vervalt dan het systeem van het rugzakje, maar worden andere oplossingen mogelijk: o Samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen het uitgangspunt van de integratieklassen omarmen en instemmen met het voornemen van een bevoegd gezag van een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen om een nevenvestiging in een school voor regulier voortgezet onderwijs te vestigen. Als het bevoegd gezag van een school een nevenvestiging wil inrichten, dan moet daarover overeenstemming zijn met het samenwerkingsverband en de gemeente waar die nevenvestiging zal worden gevestigd. Als het bevoegd gezag voor 1 februari een verzoek indient bij de minister, met de gegevens waaruit de bedoelde overeenstemming blijkt, beslist de minister vervolgens voor 1 april daaropvolgend. Bij goedkeuring start de bekostiging van die nevenvestiging op 1 augustus volgend op de goedkeuring. Voor de bekostiging wordt de nevenvestiging aangemerkt als deel van de school die de nevenvestiging in stand houdt. Qua bekostiging valt de nevenvestiging dan ook onder de WEC en niet onder de W.V.O. Ook de leerlingen zijn ingeschreven op de school die de nevenvestiging in stand houdt. o Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden, eventueel in combinatie met het inrichten van een nevenvestiging, kiezen voor symbiose. Dan kunnen leerlingen ook gezamenlijk aan onderwijsactiviteiten deelnemen. Leerlingen kunnen dan een deel van de tijd doorbrengen op een reguliere school, waarmee ook tegemoet gekomen kan worden aan de wens tot integratie (zie ook de volgende paragraaf). Symbiose 2 Voor leerlingen die staan ingeschreven in het (voortgezet) speciaal onderwijs is en blijft het mogelijk om een deel van het onderwijs, zoals dat is beschreven in het schoolplan, op een reguliere basisschool, school voor speciaal basisonderwijs, een school voor voortgezet onderwijs of een instelling voor educatie en beroepsonderwijs te volgen. Regulier en speciaal onderwijs maken onderling afspraken over het programma en de bekostiging en leggen die vast in een symbioseovereenkomst. Voorwaarden zijn dat het gaat om minimaal 180 minuten per week en voor een termijn van ten minste twee aaneengesloten schooljaren. In de wet staat geen maximum aantal uren voor symbiose. De bepaling in de wet dat het gaat om een deel van het schoolplan, impliceert dat niet het volledige onderwijsprogramma op een school of instelling voor regulier onderwijs mag worden gevolgd. De inspectie hanteert als richtlijn een verhouding van 60:40. Dat betekent dat het aantal onderwijsuren dat door het regulier onderwijs wordt verzorgd 60% mag zijn van het totaal aantal uren dat de school gemiddeld per week verzorgt. Mochten er meer onderwijsuren in het regulier onderwijs worden gevolgd, dan geldt het principe pas toe of leg uit. Symbiose tussen verschillende scholen voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 3/4 wordt mogelijk in de wet kwaliteit (v)so, behalve voor de zogenaamde zelf- examinerende scholen. Eén van de voorwaarden om voor een examenlicentie in aanmerking te komen is immers dat de school het volledige onderwijsprogramma moet kunnen bieden. Uitbesteding van een deel van dat programma ligt dan niet in de rede. Symbiose is daarnaast niet mogelijk tussen (v)so-instellingen voor het onderwijs aan visueel en auditief en/of 2 Onderwijskundig besluit Titel IV 914/12 PB-ts 7

8 communicatief gehandicapte leerlingen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 3/4. Voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4 Leerlingen die geen regulier onderwijs kunnen volgen, kunnen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Tot de invoering van passend onderwijs is hiervoor een beschikking van de commissie voor de indicatiestelling (cvi) nodig. Na invoering van passend onderwijs worden in het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over welke leerlingen in het vso geplaatst kunnen worden. Dan geldt dat leerlingen alleen ingeschreven kunnen worden in het vso als ze een toelaatbaarheidverklaring (tlv) hebben van een samenwerkingsverband. Dat kan zijn van het samenwerkingsverband in de regio, maar ook van een ander samenwerkingsverband. Op de tlv geeft het samenwerkingsverband de bekostigingscategorie aan en wordt aangegeven hoe lang de tlv geldig is. De tlv is landelijk geldig. Dit betekent dat een kind met een geldige tlv na verhuizing niet eerst een nieuwe tlv aan hoeft te vragen, maar direct naar een andere school voor vso kan. Als de indicatie afloopt en de speciale school is van mening dat voortgezet verblijf op die school wenselijk is, dan vraagt de vso school bij het samenwerkingsverband dat de tlv heeft afgegeven, een nieuwe tlv aan. Het samenwerkingsverband beslist vervolgens of zij een nieuwe tlv afgeeft of doet een ander passend aanbod. Voortgezet speciaal onderwijs cluster 1 en 2 Leerlingen die geen regulier onderwijs kunnen volgen, kunnen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Tot de invoering van passend onderwijs is hiervoor een beschikking van de commissie voor de indicatiestelling (cvi) nodig. Na invoering van passend onderwijs bepaalt de Commissie van Onderzoek cluster 1/2 welk onderwijsarrangement het meest passend is voor de leerling (op de instelling cluster 1/2 of op het regulier onderwijs met ondersteuning). Indien dat (deels) is op een reguliere school met ondersteuning vanuit cluster 1 en 2, dan wordt vanzelfsprekend ook met de reguliere school afgestemd hoe de ondersteuning wordt vormgegeven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een leerling er aan toe is om de overstap van het (voortgezet) speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs te maken, maar dat het gedurende een beperkte periode noodzakelijk is om nog een aantal lessen te volgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De leerling wordt in dat geval ingeschreven op een reguliere school. Deze school krijgt voor deze leerling de bekostiging en is in het kader van het toezicht ook verantwoordelijk voor de leerling. In het kader van de ondersteuningsplicht die de instellingen cluster 1 en cluster 2 bij de invoering van passend onderwijs krijgen, is het mogelijk om een aantal lessen te volgen op het (voorgezet) speciaal onderwijs. De lessen tellen dan ook mee voor de onderwijstijd. Dat geldt ook voor de lessen die in het (voortgezet) speciaal onderwijs of op een instelling cluster 1 en 2 worden gevolgd. Deze afspraken maken inhoudelijk onderdeel uit van het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Momenteel vindt overleg plaats of er nog aanvullende afspraken moeten worden vastgelegd. In het kader van thuisnabij onderwijs is het ook mogelijk om een nevenvestiging van de instelling voor cluster 1 of 2 in een reguliere school te huisvesten. Voorwaarde is dat deze leerlingen niet gemengd worden met leerlingen die ingeschreven staan bij de reguliere school, anders dan met symbiose of in het kader van de ondersteuningsplicht. Met de invoering van de wet passend onderwijs, wordt de termijn waarbinnen een aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd ingekort tot circa een half jaar. 914/12 PB-ts 8

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Nota van toelichting De wijzigingen uit deze algemene maatregel van bestuur betreffen twee onderwerpen, namelijk het stellen van nadere voorwaarden aan orthopedagogisch-didactische centra in het primair

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Inleiding Deze nota van toelichting wordt uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. De wet passend onderwijs is op 5 november 2012 gepubliceerd

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie Algemene informatie Er gaat veel veranderen bij de invoering van passend onderwijs. Voor de leerlingen die nu een indicatie van cluster 2 hebben is een overgangsregeling gemaakt. Na de algemene informatie

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de leerlingenzorg in het primair onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet

Nadere informatie

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO)

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Passend Onderwijs Informatiesessie Juni 2014 Inhoud Waarom passend onderwijs Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Situaties en acties WEC cluster 1 en 2 Situaties en acties WEC cluster 3 en 4 Stand van

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Conexus Panovenlaan DZ Nijmegen

Conexus Panovenlaan DZ Nijmegen Conexus Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen T 024 373 39 60 F 024 675 30 69 E info@conexus.nu I www.conexus.nu I-UL/2015/229 I-WL 27-1-2015 9-3-2015 AANTEKENEN College van Buregmeester en Wethouders van de

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 235 Besluit van 14 juni 2016, houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het stellen van

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Protocol ondersteuningstoewijzing 1 mei 2016 Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs heeft een regionaal samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving

Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving Inleiding van Gedragswerk Deze notitie bevat de bijna volledige tekst van de door het Ministerie van OCW opgestelde notitie Mogelijkheden binnen de huidige

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO, VO, SBO & (V)SO Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband Deze kwaliteitskaart bevat de belangrijkste informatie rond toewijzing en leerlingstromen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten:

Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november Hoofdpunten: Nieuwsbrief nummer: 1 Datum: 21 november 2013 Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Via deze nieuwsbrief geven wij u informatie over Passend Onderwijs en houden wij u op de hoogte van alle

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

OPP binnen Plein 013. Wat?

OPP binnen Plein 013. Wat? OPP binnen Plein 013 Wat? De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in het vergaderjaar 2013-2014 een wijziging opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs in verband met het registeren van leerlingen

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 In deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van de algemene veranderingen in het onderwijsstelsel. Daarna

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Wat moet en wat mag in het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Wat moet en wat mag in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) Onderwijsaanbod NIEUW beroepsgerichte programma s vmbo 1 Wat moet en wat mag in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) 1 Onderwijsaanbod Inhoudsopgave 4 Wettelijk kader 7 Onderwijsaanbod 11 Vormgeving

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie:

Nadere informatie

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus 98 2215 ZH VOORHOUT t.a.v. de heer drs. H. Kelderman Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 022 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken en het aanbrengen van enkele

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

VOORSTEL VAN WET. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO)

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO) Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en WVO Blad 1/2 Na invulling zenden naar:

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014 Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014 Invoering 1 augustus 2014 Bijeenkomst ouders 1. Opening 2. Doel:» ouders meenemen in de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs.» Gelegenheid om vragen te stellen

Nadere informatie

Tussenvoorziening in beeld

Tussenvoorziening in beeld Bijlage 7 Tussenvoorzieningen in beeld Tussenvoorziening in beeld In het samenwerkingsverband bevinden zich zes tussenvoorzieningen onder verantwoordelijkheid van één of meerdere schoolbesturen. Tussenvoorzieningen

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Toelichting databestanden passend onderwijs

Toelichting databestanden passend onderwijs Toelichting databestanden passend onderwijs Inhoud Inleiding 3 1 Databestand passend onderwijs landelijk 4 2 Variabelen samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs 7 3 Variabelen samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen in de regio hebben gemaakt om passend onderwijs vorm te geven. De schoolbesturen werken daartoe

Nadere informatie

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Eemland, januari 2014 Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs per 1 augustus 2014 verandert

Nadere informatie

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Samenwerkingsverband Koers VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de afgifteduur van een toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Wetsvoorstel 22 juli 2014 Wat gaat er veranderen? In het regeerakkoord is aangekondigd dat ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst.

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Regeling toelating tot praktijkonderwijs van LWOO-leerlingen en leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs in bijzondere gevallen. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20387 19 juli 2013 Beleidsregel van de inspecteur-generaal van het onderwijs van 11 juli 2013, nr 4081443, inzake het

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel

Nadere informatie

Concrete situaties rond TLV

Concrete situaties rond TLV Structurele situatie ( zware ondersteuning SO) Eerste aanmelding Afgifte TLV door Leerling is aangemeld bij (v)so-school van SWV A en School waar de leerling is SWV van de regio waar de leerling woont

Nadere informatie

Informatie ministerie OCW over lwoo en pro

Informatie ministerie OCW over lwoo en pro Informatie ministerie OCW over lwoo en pro Op 5 april jl. heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Extra ondersteuning De plek en de status OPP Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie