SKG KWALITEITSEISEN 700

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SKG KWALITEITSEISEN 700"

Transcriptie

1 SKG-KE SKG KWALITEITSEISEN 700 VOOR EEN HR-READY VERKLARING EN HET HR-CERTIFICAAT VOOR HR-ZONWERING EN HR + -ZONWERING Uitgave SKG Nadruk verboden

2 Pagina 2. dd

3 Pagina 3. dd VOORWOORD Deze kwaliteitseisen zijn het resultaat van het gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen Romazo Consumenten, Romazo Projecten en Romazo Fabrikanten en Leveranciers gevestigd te Nieuwegein voor het opzetten van een kwaliteitsrichtlijn voor zonweringen. Aan de hand van deze SKG - Kwaliteitseisen kunnen zonweringen geklasseerd worden op basis van de energetische eigenschappen. Daartoe wordt onderscheid gemaakt tussen HR-Zonwering en HR + -Zonwering. Deze kwaliteitseisen worden ten minste iedere 5 jaar herzien en aangepast aan de geldende normen en richtlijnen SKG Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten op dit document berusten bij SKG. Het gebruik van deze kwaliteitseisen door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SKG is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. Bindend verklaring Deze kwaliteitseisen zijn door het Bestuur van SKG bindend verklaard per 11 mei SKG Nieuwe Kanaal 9f Postbus AJ Wageningen T: F: E: I:

4 Pagina 4. dd INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1. INLEIDING Algemeen 1.2 Toepassingsgebied 1.3 Kwaliteitsverklaring 2. TERMINOLOGIE 6 3. EISEN EN BEPALINGSMETHODEN Algemeen 3.2 Specifieke prestatie-eisen (HR-zonwering en HR + -zonwering 3.3 Algemene prestatie-eisen 3.4 Voorwaarden voor de montage 4. CLASSIFICATIE EN AANDUIDING 9 5. PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN SKG HR-READY VERKLARING Aanvraag voor een SKG HR-Ready verklaring 5.2 HR-Ready onderzoek 5.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 5.4 Afgifte van een SKG HR-Ready verklaring 6. PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN SKG HR-CERTIFICAAT Aanvraag voor een SKG HR-Certificaat 6.2 HR-Certificatieonderzoek 6.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 6.4 Afgifte van een SKG HR-Certificaat 7. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING Algemeen 7.2 Certificatiepersoneel 7.3 Rapportage certificatieonderzoek 7.4 Certificatiebeslissing 7.5 Uitvoering kwaliteitsverklaring 7.6 Geldigheidstermijn HR-Ready verklaring en HR-Certificaat 7.7 Frequentie van externe controles 8. SANCTIEBELEID LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN Normen en normatieve documenten BIJLAGEN Bijlage I Model SKG HR-Ready verklaring 15 Bijlage II Model SKG HR-Certificaat 18 Bijlage III Model Verklaring van de HR-Certificaathouder 21 Bijlage IV Bezoekrapport SKG HR-Certificaat 24 Bijlage V Bezoekrapport SKG HR-Ready verklaring 26 Bijlage VI Voorbeeld registratieformulier besturingsinstellingen 28

5 Pagina 5. dd INLEIDING 1.1 ALGEMEEN De in deze kwaliteitseisen vastgelegde eisen worden door SKG gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een HR-Ready verklaring en een HR-Certificaat voor HR-Zonwering. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als SKG HR-Ready verklaring en SKG HR-Certificaat. Op basis van de normen met betrekking tot de energetische eigenschappen van zonwering (EN 14501) wordt deze ingedeeld in een bepaald niveau. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de niveaus HR-ZONWERING en HR + -ZONWERING. Op de kwaliteitsverklaring staat aangegeven binnen welk niveau de zonwering valt. Daarbij is het van belang dat de zonwering wordt toegepast in combinatie met beglazingstype C conform EN Zonweringen in combinatie met glas met betere prestaties dan beglazingstype C leiden uiteindelijk ook tot betere energetische eigenschappen. Bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een kwaliteitsverklaring voor HR-zonwering is SKG gebonden aan de eisen die in het hoofdstuk Eisen te stellen aan de certificatie-instelling zijn vastgelegd. 1.2 TOEPASSINGSGEBIED Het toepassingsgebied betreft de productie en de montage van gebouwgebonden geautomatiseerde HRzonwering. 1.3 KWALITEITSVERLARING De modellen van de op basis van deze kwaliteitseisen af te geven kwaliteitsverklaringen zijn in bijlage I en bijlage II opgenomen.

6 Pagina 6. dd TERMINOLOGIE In deze kwaliteitseisen wordt verstaan onder: SKG HR-Ready verklaring Een kwaliteitsverklaring waaruit blijkt wat de prestaties zijn van de producten die geleverd worden onder deze SKG HR-Ready verklaring, mits deze samengesteld zijn conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. SKG HR-Certificaat Een kwaliteitsverklaring waaruit blijkt dat de houder van het certificaat producten levert die voldoen aan de prestaties zoals benoemd in het certificaat. IKB-schema Een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van het kwaliteitssysteem (IKB = Interne Kwaliteit Bewaking). Buitenzonwering Een zonwering aan de buitenzijde van de gevel.

7 Pagina 7. dd EISEN EN BEPALINGSMETHODEN 3.1 ALGEMEEN In dit hoofdstuk zijn de specifieke prestatie-eisen en algemene prestatie-eisen en bepalingsmethoden opgenomen waaraan een zonwering in het kader van deze kwaliteitseisen dient te voldoen. Op basis van het voldoen aan de specifieke prestatie-eisen wordt een zonwering ingedeeld in de twee niveaus; HR-zonwering en HR + -zonwering. Een zonwering dient altijd te voldoen aan de algemene prestatie-eisen. 3.2 SPECIFIEKE PRESTATIE-EISEN HR-zonwering: Energietoetreding Prestatie-eis: Een HR-zonwering dient in combinatie met de toegepaste beglazing te voldoen aan klasse 3 (good effect) van EN Dat betekent dat de g tot-waarde 0,10 g tot < 0,15. Het uitgangspunt daarbij is dat er minimaal beglazingstype C conform EN wordt toegepast. Opmerking: Indien het een binnenzonwering betreft dient de prestatie ten aanzien van energietoetreding behaald te worden met beglazingstype D conform EN Tabel 1: klasse-indeling conform EN Invloed op het thermisch comfort Klasse g-waarde Very little effect Little effect Moderate effect Good effect Very good effect 0,15 0,10 Bepalingsmethode: Zie de bepalingsmethoden in paragraaf HR + -zonwering: Energietoetreding Prestatie-eis: Een HR + -zonwering dient in combinatie met de toegepaste beglazing te voldoen aan klasse 4 (very good effect) van EN Dat betekent dat de g tot-waarde < 0,10. Het uitgangspunt daarbij is dat er minimaal beglazingstype C conform EN wordt toegepast. Opmerking: Indien het een binnenzonwering betreft dient de prestatie ten aanzien van energietoetreding behaald te worden met beglazingstype D conform EN Tabel 2: klasse-indeling conform EN Invloed op het thermisch comfort Klasse g-waarde Very little effect Little effect Moderate effect Good effect Very good effect 0,10

8 Pagina 8. dd Bepalingsmethode: De prestatie ten aanzien van de energietoetreding wordt bepaald aan de hand van de berekeningsmethode conform EN , EN of ISO Bij deze berekeningen dienen de volgende uitgangspunten aangehouden te worden: - Bij een berekening van een binnenzonwering geldt als uitgangspunt dat beglazingstype D conform EN wordt toegepast; - Bij een berekening van een buitenzonwering geldt als uitgangspunt dat beglazingstype C conform EN wordt toegepast; - Bij een berekening van een buitenzonwering geldt als uitgangspunt dat de beglazing volledig beschaduwd is bij een lichtinval onder 45 o met de zon loodrecht (haaks) op de beglazing. Toelichting: Op basis van deze aanname wordt gerekend als zijnde een situatie waarbij de zonwering parallel aan het glas gepositioneerd is. 3.3 ALGEMENE PRESTATIE-EISEN (HR-ZONWERING en HR + -ZONWERING) Windvastheid Prestatie-eis: Een zonwering dient minimaal een wind resistance te hebben conform klasse 2 van EN of EN Dit komt overeen met een weerstand tegen windkracht 5 op de schaal van Beaufort. Bepalingsmethode: De prestatie ten aanzien van windvastheid wordt bepaald aan de hand van de beproevingsmethode conform NEN-EN Alternatieve bepalingsmethode: Indien het product niet conform EN 1932 getest kan worden, kan in overleg met SKG, gekozen worden voor een alternatieve bepalingsmethode om aan te tonen dat het product bestand is tegen een nominale druk van 70 N/m 2 en een safetydruk van 84 N/m 2. Opmerking: Deze prestatie-eis is niet van toepassing voor zonweringen die niet aan de buitenzijde van het gebouw zijn gemonteerd. 3.4 VOORWAARDEN VOOR DE MONTAGE Besturing Prestatie-eisen: Een zonwering dient bestuurd te worden middels een automatische besturing die minimaal de volgende input bezit: Input ten aanzien van wind: De besturingsautomaat dient zo afgesteld te zijn dat de zonwering gebruikt kan worden tot het optreden van de maximale toelaatbare windkracht van het product, maar dient minimaal zo afgesteld te zijn dat de zonwering gebruikt kan worden t/m windkracht 5 conform paragraaf Opmerking: Deze eis is alleen van toepassing op buitenzonwering met een klasse ten aanzien van de wind resistance die kleiner is dan klasse 4. Input ten aanzien van de externe verlichtingssterkte: De besturingsautomaat dient zo afgesteld te zijn dat de zonwering kan reageren bij een verlichtingssterkte tussen lux en lux. De default-instelling ten aanzien van de verlichtingssterkte dient ingesteld te zijn op lux. Input ten aanzien van de oriëntatie van de gevel: De besturingsautomaat dient zo aangestuurd te worden dat de zonwering per oriëntatie van de gevel apart regelbaar is. Input ten aanzien van datum, tijd en seizoen: De besturingsautomaat dient afgesteld te kunnen worden op het seizoen en per dag zodanig dat gedurende een aaneengesloten periode een centrale op- of neer-sturing (al naar gelang het seizoen) kan worden ingesteld. De aanvang van seizoenen mag handmatig ingesteld worden.

9 Pagina 9. dd Verklaring van de HR-Certificaathouder Na montage dient de HR-Certificaathouder, in tweevoud, te verklaren dat de gemonteerde zonwering voldoet aan alle voorwaarden ten aanzien van HR- of HR + -zonwering. Daartoe dient gebruik te worden gemaakt van de modelverklaring zoals opgenomen in bijlage III. Een exemplaar van deze verklaring dient in het eigen archief gearchiveerd te worden. Indien de besturingsinstellingen door een derde worden ingeregeld, dienen de besturingsinstellingen bij in bedrijfstelling van de zonwering, vastgelegd te worden op een registratieformulier. Een voorbeeld van een dergelijk formulier is opgenomen in bijlage VI. 4. CLASSIFICATIE EN AANDUIDING Producten die geleverd worden onder een SKG HR-ready verklaring dienen dusdanig geïdentificeerd te zijn dat zichtbaar is dat de producten onder een SKG HR-Ready verklaring vallen. Daartoe dient het product voorzien te zijn van het merkteken voor HR-Ready zonwering of HR + -Ready zonwering. Als alternatief is het tevens toegestaan om dit op begeleidende documenten aan te geven. In onderstaande afbeeldingen is weergegeven welk merkteken daarvoor gebruikt dient te worden. Figuur 1: Merkteken HR-Ready zonwering Figuur 2: Merkteken HR + -Ready zonwering

10 Pagina 10. dd PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN SKG HR-READY VERKLARING 5.1 Aanvraag voor een SKG HR-Ready verklaring Een HR-Ready verklaring voor HR-zonwering kan aangevraagd worden door iedere fabrikant van zonweringsystemen. Een aanvraag voor een HR-Ready verklaring dient schriftelijk te worden gericht aan SKG te Wageningen. 5.2 HR-Ready onderzoek SKG beoordeelt of de fabrikant zonweringen kan samenstellen die voldoen aan de eisen die in hoofdstuk 3 van deze kwaliteitseisen gesteld worden. Deze beoordeling wordt uitgevoerd op basis van testrapporten, berekeningen of andere documenten die overlegd worden door de fabrikant. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of zonweringssystemen en/of de componenten waar deze uit opgebouwd zijn over de juiste prestaties beschikken. 5.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager Het kwaliteitssysteem van de producent dient op peil te zijn, om te waarborgen dat de door hem geleverde producten bij voortduring aan de eisen zullen voldoen. Met betrekking tot het kwaliteitssysteem van de fabrikant worden de volgende eisen gesteld: a. Er dient een organogram aanwezig te zijn met een overzicht van de organisatiestructuur; b. In de organisatie dient een functionaris aanwezig te zijn die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem; c. Het bedrijf dient te beschikken over documenten die kunnen aantonen dat de geproduceerde zonweringen kunnen voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 3. - testrapporten; - berekeningen; - etc. d. Het bedrijf dient te voldoen aan de vereisten voor CE-markering zoals vastgelegd in Annex ZA van de productnormen EN 13561, EN en/of EN Dit betreffen de eisen zoals: - De beschikbaarheid van de noodzakelijke ITT-testresultaten; - De aanwezigheid van een EC Declaration of Conformity; - Het aanbrengen van het CE-label, danwel afgifte van CE-documenten. e. Indien het bedrijf beschikt over meet- en onderzoeksfaciliteiten voor het bewaken van de kwaliteit en prestaties van de zonweringen dient vastgelegd te zijn op welke wijze om wordt gegaan met de kalibratie van de meet- en testmiddelen; f. Een procedure voor de afhandeling van klachten en een registratie daarvan. SKG beoordeelt door middel van een audit of bovenstaande onderdelen deel uit maken van het kwaliteitssysteem van het bedrijf. 5.4 Afgifte van een SKG HR-Ready verklaring Op basis van de doorlopen procedure, de resultaten van het HR-Ready onderzoek en de beoordeling van het kwaliteitssysteem wordt door de certificatiebeslisser van SKG de beslissing genomen of de HR-Ready verklaring afgegeven kan worden.

11 Pagina 11. dd PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN SKG HR-CERTIFICAAT 6.1 Aanvraag voor een SKG HR-Certificaat Een HR-Certificaat voor HR-zonwering kan aangevraagd worden door ieder installatie- en montagebedrijf van zonweringsystemen. Een aanvraag voor een HR-Certificaat dient schriftelijk te worden gericht aan SKG te Wageningen. 6.2 HR-Certificatieonderzoek SKG onderzoekt of de gewenste uitspraken over het te certificeren bedrijf verantwoord zijn. Vastgesteld moet zijn of de door de aanvrager gemonteerde zonwering ten minste voldoet aan de eisen die beschreven staan in hoofdstuk 3 van deze kwaliteitseisen. Om dit vast te stellen wordt beoordeeld of het bedrijf zonwering installeert en monteert die geproduceerd is door een bedrijf dat beschikt over een HR-Ready verklaring. Bovendien dient de aanvrager aan te tonen dat de besturing van de zonwering voldoet aan de eisen conform paragraaf Daarnaast dient vastgesteld te worden dat de zonwering ingeregeld is conform de eisen zoals beschreven in paragraaf Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager Het kwaliteitssysteem van de producent dient op peil te zijn, om te waarborgen dat de door hem geleverde producten bij voortduring aan de eisen zullen voldoen. Met betrekking tot het kwaliteitssysteem van de certificaathouder worden de volgende eisen gesteld: a. Er dient een organogram aanwezig te zijn met een overzicht van de organisatiestructuur; b. In de organisatie dient een functionaris aanwezig te zijn die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem; c. Het bedrijf dient aan te kunnen tonen dat de door hem geleverde producten geproduceerd zijn door een bedrijf dat beschikt over een HR-readyverklaring; d. Er dient een procedure aanwezig te zijn voor de afhandeling en registratie van klachten; e. Het bedrijf dient correct om te gaan met de afgifte van HR-verklaringen aan de afnemers (zie bijlage III); f. Binnen het bedrijf dient minimaal één persoon geslaagd te zijn voor de opleiding met betrekking tot de montage van HR-zonwering. g. Indien de besturingsinstellingen door een derde worden ingeregeld dienen de besturingsinstellingen bij in bedrijfstelling van de zonwering vastgelegd te worden op een registratieformulier. Een voorbeeld van een dergelijk formulier is opgenomen in bijlage VI. 6.4 Afgifte van een SKG HR-Certificaat Op basis van de doorlopen procedure, de resultaten van het certificatieonderzoek en de beoordeling van het kwaliteitssysteem wordt door de certificatiebeslisser van SKG de beslissing genomen of het bedrijf gecertificeerd kan worden.

12 Pagina 12. dd EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 7.1 ALGEMEEN SKG moet voldoen aan de in NEN-EN gestelde eisen. Bovendien moet SKG op NEN-EN geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA). 7.2 CERTIFICATIEPERSONEEL Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Keurmeesters: Belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; Sectormanagers: Belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling van de rapporten van keurmeesters; Certificatiemanager: Belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. 7.3 RAPPORTAGE CERTIFICATIEONDERZOEK Het rapport, waarin de bevindingen van het certificatieonderzoek worden vastgelegd, moet aan de volgende eisen voldoen: Volledigheid: Het rapport doet uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen; Traceerbaarheid: De bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd; Basis voor beslissing: De beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen. 7.4 CERTIFICATIEBESLISSING De beslissing over de certificaatverlening moet plaatsvinden door een daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd. 7.5 UITVOERING KWALITEITSVERKLARING De HR-Ready-verklaring en het HR-Certificaat moeten uitgevoerd zijn conform het in bijlage I resp. II opgenomen model. 7.6 GELDIGHEIDSTERMIJN HR-READY VERKLARING EN HR-CERTIFICAAT De HR-Ready-verklaring en het HR-Certificaat wordt afgegeven voor een periode van 5 jaar. 7.7 FREQUENTIE VAN EXTERNE CONTROLES Controle op de HR-Ready verklaring SKG controleert eenmaal per jaar aan de hand van de checklist uit bijlage V of het kwaliteitssysteem en de producten van de HR-Ready verklaring houder voldoen aan de eisen uit deze kwaliteitseisen Controle op het HR-Certificaat SKG controleert eenmaal per jaar aan de hand van de checklist uit bijlage IV of het kwaliteitssysteem en de geleverde producten van de HR-Certificaathouder voldoen aan de eisen uit deze kwaliteitseisen. Tabel 4: Overzicht differentiatie controlefrequenties Kwaliteitsverklaring HR-Ready verklaring HR-Certificaat Controlefrequentie 1 x per jaar 1 x per jaar

13 Pagina 13. dd SANCTIEBELEID De houders van een HR-verklaring (HR-ready of HR-Certificaat) worden conform de in hoofdstuk 7 vastgestelde keuringsfrequentie beoordeeld aan de hand van de eisen ten aanzien van het kwaliteitssysteem en de producteisen uit hoofdstuk 3 en 4. Voor het beoordelen van de doorlopende keuringsresultaten worden de volgende criteria gehanteerd en gelden de bijbehorende sanctiemaatregelen: a. Indien tijdens een keuring een essentiële fout wordt geconstateerd wordt binnen 3 maanden door SKG een her-keuring uitgevoerd. Indien de fout gedurende deze 3 maanden niet definitief opgelost is, zal de certificatiemanager van SKG verzocht worden de kwaliteitsverklaring te beëindigen. b. Binnen 2 bezoeken mogen niet meer dan 3 niet-essentiële fouten geconstateerd worden. Bij overschrijding hiervan volgt binnen 3 maanden een herkeuring. Indien de fout gedurende deze 3 maanden niet definitief opgelost is, zal de certificatiemanager van SKG verzocht worden de kwaliteitsverklaring te beëindigen. Opmerking: In bijlage IV wordt aangegeven welke eisen als essentiële eisen worden aangemerkt.

14 Pagina 14. dd LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 9.1 NORMEN EN NORMATIEVE DOCUMENTEN NUMMER TITEL NEN-EN 1932: 2001 Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen windbelastingen - Beproevingsmethode EN : 2003/A1: 2007 Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing - Berekening van zon- en lichtdoorlatendheid - Deel 1: Vereenvoudigde methode EN : 2005/C1: 2006 Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing - Berekening van zon- en lichtdoorlatendheid - Deel 2: Gedetailleerde berekeningsmethode NEN-EN 13561: A1: 2008 Zonneschermen - Prestatie-eisen inclusief veiligheid NEN-EN 13659: A1: 2008 Shutters Performance requirements including safety NEN-EN 14500: 2008 Zonneschermen en luiken - Thermisch en visueel comfort - Beproevingen berekeningsmethoden NEN-EN 14501: 2005 Zonneschermen en luiken - Thermisch en visueel comfort - Prestatiekenmerken en classificatie NEN-EN 45011: 1998 Algemene eisen voor instellingen die productcertificatie-systemen uitvoeren ISO 9001: 2008/ C1: 2009 Quality management systems - Requirements ISO 15099: 2003 Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations

15 Pagina 15. dd BIJLAGE I MODEL SKG HR-READY VERKLARING

16 Pagina 16. dd

17 Pagina 17. dd

18 Pagina 18. dd BIJLAGE II MODEL SKG HR-CERTIFICAAT

19 Pagina 19. dd

20 Pagina 20. dd

21 Pagina 21. dd BIJLAGE III MODEL VERKLARING VAN DE HR-CERTIFICAATHOUDER

22 Pagina 22. dd

23 Pagina 23. dd

24 Pagina 24. dd BIJLAGE IV MODEL BEZOEKRAPPORT SKG HR-CERTIFICAAT

25 Pagina 25. dd

26 Pagina 26. dd BIJLAGE V MODEL BEZOEKRAPPORT SKG HR-READY VERKLARING

27 Pagina 27. dd

28 Pagina 28. dd BIJLAGE VI VOORBEELD REGISTRATIEFORMULIER BESTURINGSINSTELLINGEN

29 Pagina 29. dd REGISTRATIEFORMULIER BESTURINGSINSTELLINGEN HR- EN HR + -ZONWERING Montagebedrijf: Naam HR-Certificaathouder: Deze registratie is van toepassing op de zonwering in het volgende project: Projectnaam/ nummer : Adres : Plaats : Ordernummer : Situering zonwering : Opdrachtgever : Besturingsinstelling op moment van in bedrijfstelling HR- of HR + -zonwering: Instelwaarde 1 Zonwering wordt ingestuurd bij het optreden van de volgende windsterkte: 2 Zonwering wordt uitgestuurd bij het optreden van de volgende verlichtingssterkte:.. Bft.. lux 3 De zonwering is per geveloriëntatie apart regelbaar Ja / Nee* 4 De zonwering kan per seizoen en per dag ingesteld worden (dit mag ook handmatig gebeuren) Ja / Nee* * Doorstrepen wat niet van toepassing is. Namens HR-certificaathouder Datum: Namens de installateur: Datum: Handtekening: Handtekening:

SKG KWALITEITSEISEN 700

SKG KWALITEITSEISEN 700 SKG-KE 700 2011-11-01 SKG KWALITEITSEISEN 700 VOOR EEN HR-READY VERKLARING EN HET HR-CERTIFICAAT VOOR HR-ZONWERING EN HR + -ZONWERING Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 01-11-2011 Pagina 3. dd.

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 22-08-2017 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 22-08-2017 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN BRL 4109 18-11-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR DE MONTAGE VAN HEKWERKSYSTEMEN EN POORTEN Vastgesteld door CvD Veilige en Inbraakwerende Producten d.d. 10 juni 2013 Aanvaard

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken.

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. BRL GASTEC QA 72 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 72 voor het Gastec QA product certificaat voor Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL- K795 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor naadloze en gelaste stalen buizen uit ongelegeerd staal Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW van Kiwa, waarin

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2035 20 juni 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO Attest met productcertificaat voor Dakgoten en hulpstukken van bladzink Vastgesteld door CvD Waterketen d.d. 01-02-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Stopkranen met geïntegreerde keerklep Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 9201 15 augustus 2017 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO productcertificaat voor Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Vastgesteld door CvD (Leidingsystemen - Ontwerp, Productie

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN SKG-KE 3103 04-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKG PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN GEBOUWEN Vastgesteld door CvD Veilige en Inbraakwerende Producten d.d. 13 maart 2013

Nadere informatie

INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN

INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN INFOFICHES EPB-BOUWBEROEPEN ZONWERINGEN Inleiding De gewestelijke EPB-regelgevingen houden rekening met het energieverbruik voor koeling. Bovendien nemen de geldende regelgevingen voor nieuwe woningen

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2206 1 september 2011 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Thermisch versterkt glas Vastgesteld door CvD (Vlakglas) d.d. 12 oktober 2010 Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Douchekoppen en handdouches voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 1 februari 2011 Beoordelingsrichtlijn betreffende het productcertificaat voor het GASKEUR label HR(Hoog Rendement): 2010 voor Lucht Verwarmingstoestellen. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL K14011/01 20 juli 2006 Beoordelingsrichtlijn Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten BRL K14011/01 20 juli 2006 Beoordelingsrichtlijn Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten 2006 Kiwa N.V. Alle

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 0702 Wijzigingsblad 16-11-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PROFIELEN VAN ONGEPLASTIFICEERD PVC VOOR HET CONSTRUEREN VAN GEVELELEMENTEN VAN GEVELELEMENTEN,

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES RABB 7514 d.d. 01-09-2016 SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2032 5 januari 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal - Spiraalvormig - Meerplatige systemen Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

Reglement voor gebruik beeld- en woordmerk van de. Stichting KOMO

Reglement voor gebruik beeld- en woordmerk van de. Stichting KOMO Reglement voor gebruik beeld- en woordmerk van de Stichting KOMO Vastgesteld door het bestuur van de Stichting KOMO dd. 7-4-2016 Voorwoord Dit reglement voor het gebruik van het KOMO -beeldmerk en KOMO

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn K760/05 1-02-2012 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Koperen Buizen Voorwoord Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende

Nadere informatie

SKG-IKOB - KWALITEITSEISEN 470

SKG-IKOB - KWALITEITSEISEN 470 SKG-IKOB KE 470 2012-09-06 SKG-IKOB - KWALITEITSEISEN 470 VOOR HET SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT VOOR MEENEEMBEPERKENDE PRODUCTEN Vastgesteld door CvD Veilige en Inbraakwerende Producten d.d. 04 juni 2004

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 5223 2013-02-20 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Doucheputten en goten met een waterloze stankafsluiter Vastgesteld door CvD (CvD-LSK) d.d. 2012-11-09 Aanvaard

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn Datum: 2014-09-08 voor het Kiwa productcertificaat voor hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van nodulair gietijzer, grijs gietijzer, staal, PVC-U, PE of vezelcement voor het transport

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen BRL 5027-1 d.d. 20-11-2015 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwtechnische

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Inwendige cementmortelbekleding aan ondergronds te leggen leidingen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW van Kiwa, waarin

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN BRL 2804-1 2016-11-15 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPRODUCTEN VOOR LUCHTDICHT BOUWEN Vastgesteld door CvD bouwsystemen d.d. 19-09-2016 Aanvaard door de KOMO Kwaliteits-

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor VLOERLUIKEN

SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor VLOERLUIKEN dd. 28-11-2016 SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor VLOERLUIKEN Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd. 28-11-2016 Bindend

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0512 01-07-2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld

Nadere informatie

BRL april 2004

BRL april 2004 BRL 52203 15 april 2004 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd 31 maart 2004 voor het KOMO productcertificaat voor Buizen van PE

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn Inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9205

Wijzigingsblad BRL 9205 Wijzigingsblad BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton 14 maart 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. [dd maand jjjj]

Nadere informatie

Berekening van de zontoetredingsfactor van Zonwering & Beglazing combinaties.

Berekening van de zontoetredingsfactor van Zonwering & Beglazing combinaties. Afdeling Energie en Gebouw Berekening van de zontoetredingsfactor van Zonwering & Beglazing combinaties. Vergelijking tussen vereenvoudigde en gedetailleerde genormaliseerde berekeningsmethodes Auteurs

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

SKG-IKOB - KWALITEITSEISEN 574

SKG-IKOB - KWALITEITSEISEN 574 SKG-IKOB KE 574 02-01-2017 SKG-IKOB - KWALITEITSEISEN 574 VOOR HET SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT VOOR EN/OF TER VOORKOMING VAN PERSOONLIJK LETSEL Vastgesteld door CvD Veilige en Inbraakwerende Producten

Nadere informatie

voor het GASTEC QA product certificaat voor RVS-flexibele leidingen en leidingsystemen bedoeld voor voeringen in bestaande kanalen.

voor het GASTEC QA product certificaat voor RVS-flexibele leidingen en leidingsystemen bedoeld voor voeringen in bestaande kanalen. BRL GASTEC QA 166 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 166 voor het GASTEC QA product certificaat voor RVS-flexibele leidingen en leidingsystemen bedoeld voor voeringen in bestaande kanalen. Voorwoord

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 2017-05-12 voor het Kiwa productcertificaat voor Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep 478/151119 Voorwoord Kiwa Deze (BRL) is opgesteld door het College

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL-K797/01 1996-11-01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen van ten hoogste 5 m 3 BRL-K797/01

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen.

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen. Versie 01-05-2014 Versie 01-05-2014 2014 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan?

CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan? CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan? Jacques Mertens Csilla Csoke Bent u het bevoegd gezag? CE-Markering regelgeving Csilla Csoke Regelgeving 1. Bouwbesluit: veiligheidsniveau bepalen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9328 d.d. 24-04-2008. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu d.d. 01-12-2014. Aanvaard door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Hulpstukken voor soldeer- en/of schroefverbindingen aan koperen buizen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen

Bouwbesluit 2012. CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Bouwbesluit 2012 CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit

Nadere informatie

ATA-wegwijzer in vijf stappen

ATA-wegwijzer in vijf stappen ATA-wegwijzer in vijf stappen De erkende kwaliteitsverklaring ATA door Kiwa biedt leveranciers in de drinkwatersector de mogelijkheid om kenbaar te maken dat hun producten voldoen aan criteria die in verband

Nadere informatie

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen CE markering constructiehout Peter de Graauw SKH Wageningen Na afloop digitaal beschikbaar: 1) Deze presentatie 2) Bijbehorende uitleg 3) CPR 4) brochure CE-markering op bouwproducten Wat gaan we doen?

Nadere informatie

KOMO Kwaliteitsverklaring

KOMO Kwaliteitsverklaring Geïnstalleerd in bouwwerk Naam CI HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Producent Nummer: -KK Uitgegeven: Vervangt:. Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

SKG-KE 571 d.d. 2004-01-01. voor de afgifte van SKG productcertificaten voor. SLAGVASTE en/of VANDAALBESTENDIGE ARMATUREN

SKG-KE 571 d.d. 2004-01-01. voor de afgifte van SKG productcertificaten voor. SLAGVASTE en/of VANDAALBESTENDIGE ARMATUREN SKG-KE 571 d.d. 2004-01-01 de afgifte van SKG productcertificaten Uitgave: SKG Nadruk Verboden Pagina 2 d.d. 1 januari 2004 SKG -KE 571 ALGEMENE INFORMATIE Deze SKG kwaliteitseisen zijn tot stand gebracht

Nadere informatie

thema De invloed van de CPR op de rol van productcertificaten Productcertificatie of CE-markering? Productcertificatie of CE-markering

thema De invloed van de CPR op de rol van productcertificaten Productcertificatie of CE-markering? Productcertificatie of CE-markering thema 1 De invloed van de CPR op de rol van productcertificaten Productcertificatie of CE-markering? 56 3 2016 Productcertificatie of CE-markering Jan Klapwijk KIWA 1 Kwaliteitskeurmerken voor bouwmaterialen

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES NL/SfB BRL 2901 d.d. 1998-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa /SGS Intron Certificatie is gesloten, waarin het

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

BRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties

BRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Kiwa N.V Certificatie en Keuringen Sir Winston Churchill-laan

Nadere informatie

CE-markering voor ramen en deuren productnorm EN 14351-1

CE-markering voor ramen en deuren productnorm EN 14351-1 CE-markering voor ramen en deuren productnorm EN 14351-1 Toelichtingen: Onze vragencatalogus beantwoordt de meest voorkomende vragen betreffende CE-markering. De antwoorden werden zorgvuldig en conciëntieus

Nadere informatie

Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten

Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten Tekst onder de infotoets Certificaat / Opleveringsbewijs: U kunt de tekst voor een BORG Beveiligingscertificaat, een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie of een BORG

Nadere informatie

SKG-IKOB KWALITEITSEISEN 572

SKG-IKOB KWALITEITSEISEN 572 SKG-IKOB-KE 572 2004-01-01 SKG-IKOB KWALITEITSEISEN 572 VOOR HET SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT VOOR Vastgesteld door CvD Veilige en Inbraakwerende Producten d.d. 09 oktober 2003 Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen BRL 5027 CONCEPT d.d. 2014-09-02 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het

Nadere informatie