Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)"

Transcriptie

1 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Uitgestelde belastingen zijn het gevolg van het belastingeffect van tijdelijke verschillen tussen de statutaire rapportering en de geconsolideerde rapportering volgens IFRS. De bronnen van actieve en passieve belastinglatenties en hun gevolgen zijn: Boekjaar Activa Verplichting TOTAAL I. UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN -VERPLICHTINGEN OPGENOMEN IN DE BALANS Vorig boekjaar Activa Verplichting TOTAAL I. UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN -VERPLICHTINGEN OPGENOMEN IN DE BALANS Afschrijvingen Toegerekende bedragen wisselstukken Voorzieningen Termijncontracten op valuta 0 5. Verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding Herwaarderingen van vaste activa, andere dan financiële Herwaarderingen van financiële instrumenten Fiscale verliezen Fiscaal verrekenbare tegoeden Interne marge voorraad Overige Toename (afname) door wisselkoersverschillen balans & resultatenrekening Afschrijvingen Toegerekende bedragen wisselstukken Voorzieningen Termijncontracten op valuta 0 5. Verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding Herwaarderingen van vaste activa, andere dan financiële Herwaarderingen van financiële instrumenten 0 8. Fiscale verliezen Fiscaal verrekenbare tegoeden Interne marge voorraad Overige Toename (afname) door wisselkoersverschillen balans & resultatenrekening Actieve belastinglatenties vloeien voort uit overgedragen verliezen, waarvan de recuperatie door winsten in de toekomst zeer waarschijnlijk is, en worden desgevallend berekend door het geldend belastingtarief te vermenigvuldigen met het bedrag van de recupereerbare verliezen. Boekjaar Binnenland Buitenland TOTAAL II. ACTUELE EN UITGESTELDE BELASTINGLASTEN (-BATEN) Vorig boekjaar Binnenland Buitenland TOTAAL II. ACTUELE EN UITGESTELDE BELASTINGLASTEN (-BATEN) Actuele belastingen, netto Belastingen op het resultaat van het boekjaar Aanpassingen aan belastingen van voorgaande perioden Overige actuele belastingen 0 2. Uitgestelde belastingen, netto M.b.t. de herkomst en terugboeking van tijdelijke verschillen Overige uitgestelde belastingen Belastinglasten (-baten) m.b.t. wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving en fouten Actuele belastingen, netto Belastingen op het resultaat van het boekjaar Aanpassingen aan belastingen van voorgaande perioden Overige actuele belastingen 0 2. Uitgestelde belastingen, netto M.b.t. de herkomst en terugboeking van tijdelijke verschillen Overige uitgestelde belastingen Belastinglasten (-baten) m.b.t. wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving en fouten VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

2 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Uitgestelde belastingen zijn het gevolg van het belastingeffect van tijdelijke verschillen tussen de statutaire rapportering en de geconsolideerde rapportering volgens IFRS. De bronnen van actieve en passieve belastinglatenties en hun gevolgen zijn: Toelichting 13 Voorzieningen Techn.voorzien. Taks claims Geschillen Claims & andere TOTAAL Saldo op 1 januari II AANSLUITING TUSSEN TOEPASSELIJK EN EFFECTIEF BELASTINGTARIEF Belastbare basis Belasting % Netto-valutakoersverschillen Wijziging van de consolidatiekring Aangelegde voorzieningen Aangewende voorzieningen Teruggenomen voorzieningen Overige bewegingen Belasting op basis van het toepasselijk belastingtarief Winst (verlies) vóór belasting Toepasselijk belastingtarief 33,99% 2. Theoretische belastingvoet (*) 33,41% 3. Impact van tarieven in andere rechtsgebied of speciale belastingregimes Impact van niet-belastbare inkomsten Impact van niet-aftrekbare kosten Impact van teruggenomen (aangewende) fiscale verliezen 0 7. Impact van wijzigingen in de belastingtarieven Impact van over- of onderschattingen voor bepaalde perioden Overige toename (afname) Belasting op basis van het effectief belastingtarief Winst (verlies) vóór belasting Effectief belastingtarief 17,00% Saldo op 31 december De voorzieningen voor geschillen betreft een aanleg n.a.v. compensatie geëist voor de Arbeidsrechtbank door een aantal ontslagen werknemers bij Ondulys vestigingen. De toename in de voorzieningen voor claims & andere betreft het overkopen van de klantenportefeuille van een handelsvertegenwoordiger (VRP) in Frankrijk die met pensioen vertrekt. Voorzieningen claims & andere hebben voornamelijk betrekking op eisen van voormalige werknemers en sociale provisies. De technische voorzieningen betreffen reserves aangelegd door de herverzekeringsonderneming van de groep ter dekking van niet herverzekerde risico s. De voorzieningen worden verwacht afgehandeld te worden als volgt: Maximum 1 jaar jaar jaar Meer dan 5 jaar Saldo op 31 december De impact van tarieven in ander rechtgebied of speciale belastingregimes (punt 3 hierboven) betreft de impact van het coördinatiecentrum van de groep. De erkenning van dit coördinatiecentrum loopt ten einde op 31 december Toepassing van de notionele intrestaftrek, die niet gecumuleerd kan worden met het statuut van coördinatiecentrum, zou een impact gehad hebben van EUR op de belastbare basis en een impact op de belasting van EUR (berekend op basis van het eigen vermogen op ) De toepassing van de notionele intrestaftrek heeft in 2007 een belastingbesparing opgeleverd van EUR. (*) De theoretische belastingvoet is de gewogen gemiddelde belastingvoet van de onderneming en al haar geconsolideerde dochterondernemingen. 86 VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

3 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 14 - Voorzieningen personeelsbeloningen Toelichting 14 - Voorzieningen personeelsbeloningen (vervolg) De Vennootschap heeft voorzieningen aangelegd voor pensioenen. Meerdere dochterondernemingen van de groep voorzien in regelingen inzake pensioenen en andere vergoedingen na uitdiensttreding. Dergelijke personeelsbeloningen gelden meestal voor alle werknemers en zijn gebaseerd op hun bezoldiging en aantal jaren dienst. Pensioenplannen van het type toegezegd-pensioenregeling Voor de Engelse dochteronderneming bestonden op het ogenblik van de overname (in 2000) pensioenfondsen die stopgezet waren en in vereffening zijn. UK Vorig Boekjaar boekjaar Bedragen opgenomen in de balans 1.1. Nettoverplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van gefinancierde toegezegd-pensioenregelingen Contante waarde van volledig of gedeeltelijk gefinancierde verplichtingen Reële waarde van fondsbeleggingen Niet-opgenomen actuariële winsten (verliezen) Niet-opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd Verplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, totaal Nettolasten opgenomen in de winst- en verliesrekening (a) Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 2.2. Rentekosten Verwacht rendement op fondsbeleggingen Opgenomen actuariële (winsten) verliezen, netto 2.6. Overige toename (afname) Pensioenkosten van verstreken diensttijd Voor het bepalen van de cijfers ivm pensioenvoorzieningen worden actuariële berekeningen van een internationaal erkend kantoor gebruikt. De belangrijke wijziging vloeit voort uit gewijzigde veronderstellingen, en uit een campagne naar een deel van de leden toe waarbij hen een eenmalige contante vergoeding (in totaal ) werd toegekend voor het inleveren van toekomstige voordelen. Hiervan hebben 147 leden gebruikgemaakt. Na het afsluiten van het boekjaar werd een nieuwe aktie gestart naar een andere categorie van leden toe. 3. Bewegingen in de verplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, beginsaldo Betaalde bijdragen Opgenomen lasten (lijn 2 hierboven) Kosten rechtstreeks opgenomen via het eigen vermogen 3.5. Toename door bedrijfscombinaties 3.6. Afname door bedrijfsafsplitsing 3.7. Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Overige toename (afname) 3.9. Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, eindsaldo Voornaamste actuariële veronderstellingen 4.1. Disconteringsvoet 5,75% 5,25% 4.2. Verwacht rendement op fondsbeleggingen 5,40% 5,00% 4.3. Verwacht percentage van loonsverhogingen 4.4. Toekomstige verhogingen van toegezegde vergoedingen 3,25% 3,00% 5,75% 5,25% 5,50% 5,40% 5,70% 5,85% 3,25% 3,00% 2,75% 88 VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

4 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 14 - Voorzieningen personeelsbeloningen (vervolg) Andere vergoedingen na uitdiensttreding van het type toegezegd-pensioenregeling Andere vergoedingen na uitdiensttreding bevatten brugpensioenregelingen in België en Nederland en worden als ontslagvergoedingen behandeld. De schulden en kosten worden erkend op het ogenblik dat VPK Packaging Group NV of één van haar dochterondernemingen zich ertoe verbonden heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen voor de normale pensioenleeftijd. Dit omvat tevens de tijdelijke overlevingspensioenen, het wezenpensioen en tijdelijke en permanente arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in Nederland. De voorziening voor deze verplichtingen beloopt eind EUR tegenover EUR eind NL Vorig Boekjaar boekjaar Bedragen opgenomen in de balans 1.1. Nettoverplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van gefinancierde toegezegd-pensioenregelingen Contante waarde van volledig of gedeeltelijk gefinancierde verplichtingen Reële waarde van fondsbeleggingen Niet-opgenomen actuariële winsten (verliezen) Verplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van niet gefinancierde verplichtingen Nettolasten opgenomen in de winst- en verliesrekening Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten Rentekosten Verwacht rendement op fondsbeleggingen Opgenomen actuariële (winsten) verliezen, netto Bewegingen in de verplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van niet gefinancierde verplichtingen Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, beginsaldo Betaalde bijdragen Opgenomen lasten Kosten rechtstreeks opgenomen via het eigen vermogen Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, eindsaldo Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, bedrijfsafsplitsing Voornaamste actuariële veronderstellingen 4.1. Disconteringsvoet 5,43% 4,65% 4.2. Verwacht rendement op fondsbeleggingen 5,43% 5,15% 4.3. Verwacht percentage van loonsverhogingen 4,00% 3,00% 4.4. Toekomstige verhogingen van toegezegde vergoedingen 2,00% 2,00% 4,09% 4,40% 5,15% 5,15% 5,15% 5,15% 3,00% 3,50% 3,50% 2,00% 2,50% 2,50% Andere voorzieningen met betrekking tot personeelsbeloningen Deze verwijzen tevens naar wettelijke eindeloopbaanvergoedingen in Frankrijk (IFC/IDR), alsook de aanvullingen bij het brugpensioen, de afscheidspremies en anciënniteitspremies die in België worden betaald. 90 VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

5 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 15 - Kapitaal Geschiedenis van het maatschappelijk kapitaal Het maatschappelijk kapitaal werd het laatst gewijzigd op 19 april 2007 door de Raad van Bestuur ingevolge de uitoefening van warrants, zoals voor echt verklaard door de Commissaris overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen. Maatschappelijk kapitaal Op 31 december 2007 bedroeg het geplaatst maatschappelijk kapitaal van VPK Packaging Group N.V ,25 EUR, vertegenwoordigd door aandelen, zonder vermelding van waarde, en waarvan aandelen een VVPR-karakter hebben. Gewone Preferente (a) Korte omschrijving van elke transactie met aandelen die een verwaterend effect heeft. aandelen aandelen TOTAAL I. BEWEGINGEN IN HET AANTAL AANDELEN 1. Aantal aandelen, beginsaldo Aantal uitgegeven aandelen Aantal ingetrokken of verminderde, gewone aandelen 0 4. Aantal afgekochte, geconverteerde of verminderde, preferente aandelen 0 5. Overige toename (afname) Aantal aandelen, eindsaldo II. OVERIGE INFORMATIE 1. Nominale waarde van de aandelen 2. Aantal aandelen in bezit van de onderneming of verwante partijen Interim-dividend betaald tijdens het boekjaar III. BEREKENING VAN DE WINST PER AANDEEL 1. Aantal aandelen Aantal aandelen 1.1. Gewoon gewogen gemiddelde aantal aandelen Aanpassingen om het verwaterd gewogen gemiddelde aantal aandelen te berekenen (a) Ingekochte eigen aandelen op 31/12/ Toegekende, niet uitgeoefende warranten op 31/12/ Verwaterd gewogen gemiddelde aantal aandelen Toelichting 16 - Personeelskosten Boekjaar Vorig boekjaar Totaal Totaal Totaal Totaal in eenheden in VTE in eenheden in VTE I. GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS Totale loonkost (in K EUR) VTE: voltijdse equivalenten Toelichting 17 - Operationele leasing Boekjaar Hoogstens Meer dan TOTAAL 1 jaar 1-5 jaar 5 jaar 1. Huurgelden van niet-verbreekbare operationele leasebetalingen Minimale leasebetalingen, totaal Vorig boekjaar Hoogstens Meer dan TOTAAL 1 jaar 1-5 jaar 5 jaar 1. Huurgelden van niet-verbreekbare operationele leasebetalingen Minimale leasebetalingen, totaal De groep huurt een aantal externe magazijnen via operationele leasing. De huurovereenkomst loopt voor het merendeel van de magazijnen tot eind december Verder hebben we als kost in de resultatenrekening met betrekking tot operationele leasing de huur van heftrucks en bedrijfswagens. 2. Nettowinst (inclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd) Nettowinst 2.1. Aandeel van de aandeelhouders van de moedermaatschappij in de winst (verlies) van het boekjaar 2.2. Aanpassingen om de gewone nettowinst (-verlies) 0 uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders te berekenen 2.3. Gewone nettowinst (-verlies) uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders ( ) Aanpassingen om de verwaterde nettowinst (-verlies) 0 uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders te berekenen 2.5. Verwaterde nettowinst (-verlies) uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders ( ) Nettowinst (exclusief bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd) Nettowinst 3.1. Aandeel van de aandeelhouders van de moedermaatschappij in de winst (verlies) van het boekjaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 3.2. Aanpassingen om de gewone nettowinst (-verlies) uit voortgezette activiteiten 0 uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders, te berekenen 3.3. Gewone nettowinst (-verlies) uit voortgezette activiteiten uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders ( ) 3.4. Aanpassingen om de verwaterde nettowinst (-verlies) uit voortgezette 0 activiteiten, uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders, te berekenen 3.5. Verwaterde nettowinst (-verlies) uit voortgezette activiteiten uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders ( ) VPK Packaging Group - Jaarverslag

6 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 18 - Segmentinformatie Toelichting 18 - Segmentinformatie (vervolg) De segmenten zijn papier en gerecupereerd papier, verpakking en handel. Verpakking Papier Handel Niet- Eliminaties toewijsbare tussen bedragen Segmenten Totaal I. PRIMAIRE SEGMENTINFORMATIE I. PRIMAIRE SEGMENTINFORMATIE 1. Opbrengsten van het segment Verkopen aan externe cliënten Verkopen uit transacties met andere segmenten Afschrijvingen Aandeel in de winst (verlies) van deelnemingen gewaardeerd volgens de equity -methode 4. Resultaat van het segment (1) Activa (2) waarvan boekwaarde van deelnemingen gewaardeerd volgens de equity -methode 6. Verplichtingen (3) Totale kostprijs uitgegeven voor de verwerving van vaste activa (investeringsuitgaven) Opbrengsten van het segment Verkopen aan externe cliënten Verkopen uit transacties met andere segmenten Afschrijvingen Aandeel in de winst (verlies) van deelnemingen gewaardeerd volgens de equity -methode 0 4. Resultaat van het segment Activa (1) waarvan boekwaarde van deelnemingen gewaardeerd volgens de equity -methode 6. Verplichtingen (2) Totale kostprijs uitgegeven voor de verwerving van vaste activa (investeringsuitgaven) (3) Het betreft de nettowinst van het segment. 2. Segmentactiva bestaan voornamelijk uit materiële vaste activa, goodwill, immateriële vaste activa, handelsvor-deringen en voorraden. Niet toegewezen bedragen verwijst vooral naar de handelsvorderingen welke intern gefactored zijn en centraal worden beheerd, alsook de participaties in ondernemingen van het ander segment en de liquide middelen welke centraal worden beheerd. 3. Segmentverplichtingen bestaan voornamelijk uit handelsschulden, voorzieningen, overige (lange termijn) verplichtingen, inclusief voorzieningen voor mogelijke verplichtingen. In het resultaat van het segment Handel is een bedrag van begrepen, voortkomend van de verkoop van de aandelen van Slingerland Vastgoed B.V. (NL). De levering van goederen en diensten tussen vennootschappen van de groep, gebeurt tegen marktprijzen ( at arm s length ), en dit onveranderd sedert jaren. De geografische segmentatie is gebaseerd op de fysieke locatie van de Vennootschap en is als volgt verdeeld: België Frankrijk UK Nederland Duitsland Polen Niet- Eliminaties toewijsbare tussen bedragen Landen Totaal II. SECUNDAIRE SEGMENTINFORMATIE II. SECUNDAIRE SEGMENTINFORMATIE 1. Opbrengsten uit de verkoop aan externe cliënten Activa Totale kostprijs uitgegeven voor de verwerving van vaste activa (investeringsuitgaven) Opbrengsten uit de verkoop aan externe cliënten Activa Totale kostprijs uitgegeven voor de verwerving van vaste activa (investeringsuitgaven) VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

7 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 19 - Vaste activa en groepen af te stoten activa aangehouden voor verkoop Toelichting 19 - Vaste activa en groepen af te stoten activa aangehouden voor verkoop (vervolg) I. TOELICHTINGEN MET BETREKKING TOT ALLE SOORTEN VAN ACTIVA AANGEHOUDEN VOOR VERKOOP, MET INBEGRIP VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DIE WORDEN BEËINDIGD ACTIEF/ Groep activa 1 TOTAAL Op 3 december 2007 werd een principe-overeenkomst bereikt voor de verkoop van alle aandelen van Twinpack B.V., onze business unit Handel in Nederland. De verkoop werd definitief afgerond op 25 januari 2008, waarbij de rechten en verplichtingen overgingen op de koper vanaf 1 januari Er waren geen vaste activa aanwezig in Twinpack, omdat de gebouwen in Noordwijkerhout en Barneveld gehuurd worden en er geen productie plaatsvindt. II. 1. Beschrijving van het vast actief of de groep af te stoten activa aangehouden voor verkoop 2. Feiten en omstandigheden van de verkoop / reclassificatie en wijze en tijdstip van de verwachte afstoting 3. Segment waarin het vast actief of de groep af te stoten activa aangehouden voor verkoop wordt gerapporteerd 4. Nettoboekwaarde van de afgestoten / af te stoten activa Nettoboekwaarde van de afgesloten / af te stoten verplichtingen Beëindigde activiteit 1 TOTAAL TOELICHTINGEN UITSLUITEND MET BETREKKING TOT BEDRIJFSACTIVITEITEN DIE WORDEN BEËINDIGD 1. Winst (verlies) na belasting, uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd (winst- en verliesrekening) Winst (verlies) vóór belasting, uit normale verrichtingen Opbrengsten Kosten Winstbelastingen (-) Winst (verlies) op de afstoting of op de waardering tegen reële waarde minus verkoopskosten Belasting op de winst (verlies) geboekt op de afstoting of op de waardering tegen reële waarde minus verkoopskosten 0 2. Netto kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten van de activiteiten die worden beëindigd Boekjaar 2007 BALANS MET BETREKKING TOT BEDRIJFSACTIVITEITEN DIE WORDEN BEËINDIGD ACTIVA I. Vaste Activa Materiële vaste activa Immateriële activa waarvan goodwill Uitgestelde belastingvorderingen Overige financiële vaste activa II. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Handelsvorderingen en overige vorderingen (vlottend deel) Geldmiddelen en kasequivalenten Overige vlottende activa Intercompany transacties TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA I. TOTAAL EIGEN VERMOGEN A. Aandeel van de aandeelhouders van de moedermaatschappij in het eigen vermogen Geplaatst kapitaal & Reserves Netto kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten van de activiteiten die worden beëindigd Netto kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten van de activiteiten die worden beëindigd II. VERPLICHTINGEN A. Langlopende verplichtingen Langlopende rentedragende verplichtingen Langlopende verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding Uitgestelde belastingverplichtingen B. Kortlopende verplichtingen Belastingverplichtingen Kortlopende handelsschulden en overige schulden TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE VERPLICHTINGEN VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

8 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 20 - Warrantenplan De Buitengewone Algemene Vergadering besliste op 17 februari 1999 tot de uitgifte van warranten volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals beschreven in een warrantenplan, dat was goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 februari 1999 (hierna verder het Warrantenplan genoemd), en waarvan de objectieven als volgt samengevat kunnen worden: Het creëren van een incentive op lange termijn voor personeelsleden en bestuurders van de vennootschap (of haar dochterondernemingen) die een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het succes en de groei van de vennootschap; De vennootschap de mogelijkheid geven om bekwame en ervaren werknemers en bestuurders aan te trekken; Een gemeenschappelijk belang creëren tussen de begunstigden van de warranten enerzijds en de aandeelhouders van de vennootschap anderzijds, dat gericht is op een waardestijging van het aandeel van de vennootschap. De vennootschap zelf kan onder geen beding warranten uitoefenen. Ingevolge de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 februari 1999 werden van de warranten, waarop de vennootschap had ingeschreven, warranten effectief toegekend aan 52 personeelsleden en bestuurders. Het Warrantenplan werd, op voorstel van de Raad van Bestuur, lichtjes gewijzigd ingevolge de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 maart De warranten luiden op naam en worden ingeschreven in het register der warranthouders dat wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het Warrantenplan voorziet dat de warranten die worden toegekend in het jaar van uitgifte, te weten op 17 februari 1999, uitoefenbaar zullen worden voor 4/10 gedurende de maand maart van het vierde jaar volgend op hun toekenning. In ieder van de daaropvolgende jaren wordt 1/10 bijkomend uitoefenbaar gedurende de maand maart. De laatste uitoefeningsperiode is voorzien voor januari Nadien vervallen de warranten. Het Comité voor het Warrentenplan, dat door de Raad van Bestuur werd gedelegeerd om o.a. in te staan voor de administratie en uitvoering van het Warrantenplan, kan de uitoefenperiodes verlengen of verkorten, of eventuele bijkomende uitoefeningperiodes voorzien. In 2000 werden nieuwe warranten uitgegeven maar waren ondertussen warranten vervallen o.a. ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de vennootschap of haar dochteronderneming enerzijds en een aantal begunstigde werknemers anderzijds. Het aantal effectief uitstaande doch niet uitgeoefende warranten bedroeg stuks per 31 december Na 2000 werden geen nieuwe warranten meer toegekend. In maart 2003 was het voor het eerst mogelijk om tot maximaal 40% van de toegekende warranten conform het Warrantenplan, uit te oefenen. In totaal werden 208 warranten uitgeoefend. In maart 2004 werden 232 warranten uitgeoefend. Rekening houdend met een aantal warranten die waren vervallen in 2003 ingevolge de beëindiging van enkele arbeidsovereenkomsten, bedroeg het totaal aantal uitstaande doch nog niet uitgeoefende warranten stuks per 31 december In mei 2005 hadden 8 warranthouders binnen de vooropgestelde termijn en overeenkomstig de gestelde voorwaarden gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot omzetting van warranten in aandelen. In totaal werden warranten omgezet in aandelen. Het totaal aantal uitstaande doch nog niet uitgeoefende warranten bedroeg op 31 december In maart 2006 oefenden 13 warranthouders binnen de vooropgestelde voorwaarden in totaal warranten uit. Hierdoor alsmede door het verlaten van een warranthouder van het bedrijf als werknemer, bedroeg het totaal aantal niet-uitgeoefende warranten op 31 december stuks. In april 2007 hebben 17 warranthouders in totaal warrants uitgeoefend. Hierdoor, alsmede door het verlaten van een warranthouder van het bedrijf als werknemer, bedroeg het totaal aan niet-uitgeoefende warrants op 31 december stuks. Toelichting 21 - Gebeurtenissen na balansdatum Zie hoofdstuk Markante Feiten op blz VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

9 Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening BALANS (in 000 EUR) ACTIVA Bij de beoordeling van de diverse balansposten moet rekening gehouden worden met de verkoop van alle aandelen van Slingerland Vastgoed (Nederland) per eind november De activa hiervan, nl. een polyvalent gebouw in Noordwijkerhout, zijn dus niet meer opgenomen in de balans per 31 december Materiële vaste activa De materiële vaste activa in aanbouw betreffen vooral betaalde voorschotten op nieuwe machines voor Ondulys Lille en Ondulys Tailleur, evenals voor de uitbreiding van het gebouw van Corex Polska in Polen. De aangroei van de post terreinen en gebouwen komt voort uit de aankoop van een grond in Roemenië door VPK Packaging SRL, en uit de uitbreiding van een bestaand gebouw en de bouw van een nieuw magazijn door Oudegem Papier in België. De belangrijkste investeringen in installaties, machines en uitrusting zijn de installatie van een hoogproductieve verwerkingslijn in een golfkartonfabriek in België, de ombouw en uitbreiding van de grootste papiermachine in België en de aanpassing van de plakmachine voor massief karton in België. Immateriële vaste activa Deze post daalde met 6210 K, zijnde 1265 K voor de immateriële vaste activa waarin minder geïnvesteerd (ERP software) werd dan afgeschreven, en 4946 K voor de goodwill. Dit laatste komt vooral door de afboeking van de goodwill van Slingerland Holding (2807 K) en van Twinpack (2375 K). Overige financiële vaste activa Deze post steeg met 490 K, als gevolg van het nemen van een participatie in Saucas Europe P.O.S. (België), Biocogen 2 (België), Torr Coal (NL) en VPK Packaging SRL (Roemenië) Handelsvorderingen en overige vorderingen (vast deel) De daling is volledig te verklaren door het afboeken van een lening aan Saucas Display, die in december 2007 in faling werd verklaard. De activa werden overgenomen door Saucas Europe P.O.S., waarin VPK een minderheidsparticipatie nam (zie hierboven onder overige financiële vaste activa). Vaste activa en groepen af te stoten activa aangehouden voor verkoop Deze post betreft, bij toepassing van IAS 5, integraal de activa van Twinpack, waarvan de resultaten nog volledig werden opgenomen in de consolidatie, vermits de economische overdracht geschiedde vanaf 1 januari Voorraden De stijging van de voorraden situeert zich vooral in de grondstoffen en de afgewerkte producten. De stijging in grondstoffen vinden we terug bij Aquila, Ondulys Tailleur (Frankrijk), en bij VPK Packaging (België), Oudegem Papier (België), VPK Packaging BV (NL), Corex UK en Corex Nederland. De voorraad afgewerkte producten nam vooral toe bij Rigid Containers (UK) en VPK Packaging (NL). De voorraad van Twinpack BV (NL) werd niet meer opgenomen ingevolge de verkoop per 1 januari 2008, waardoor de voorraad handelswaar is gedaald. Handelsvorderingen en overige vorderingen (vlottend deel) De handelsvorderingen namen toe met 6,2 %, doch in veel mindere mate dan de omzet (+ 17,3 %), dankzij volgehouden inspanningen om de kredietcontrole te stroomlijnen en te professionaliseren. De toename was het grootst bij VPK Packaging (België), Corex France (Frankrijk), Corex Polska (Polen), Ondulys (Frankrijk) en Rigid Containers (UK). De overige vorderingen stegen fors omwille van terug te vorderen vennootschapsbelastingen en BTW in verscheidene filialen. Geldmiddelen en kasequivalenten De beschikbare geldmiddelen lagen nagenoeg op hetzelfde niveau als in PASSIVA Eigen vermogen Voor de bewegingen in het eigen vermogen, zie blz 64 Geconsolideerde staat van het eigen vermogen. Minderheidsbelang Door de verwerving begin 2007 van de resterende 5 % van de aandelen in Ondulys die nog in handen van derden waren, is er geen minderheidsbelang meer. Langlopende verplichtingen Langlopende rentedragende verplichtingen Worden in overeenstemming met de voorziene aflossingsplannen terugbetaald. De belangrijke toename in de lange termijnschuld kan hoofdzakelijk gerelateerd worden aan de investeringen tot verhoging van de papiercapaciteit in België, uitgevoerd eind Langlopende voorzieningen Betreffen bijna uitsluitend de voorzieningen voor pensioenen, anciënniteits- en afscheidspremies ten behoeve van het personeel. Ze volgden de evolutie van het personeelsbestand en van de personeelskosten. Vermeldenswaard is ook dat de pensioenvoorzieningen bij Rigid daalden, mede dank zij een actie naar de leden van twee pensioenfondsen in vereffening om, tegen betaling van een contante som, toekomstige rechten in te leveren. Uitgestelde belastingverplichtingen Het betreft hier uitgestelde belastingschulden, voortvloeiend uit de tijdelijke verschillen tussen de fiscale boekwaarde van het actief en zijn boekwaarde in de consolidatie, als gevolg van verschillende waarderingsregels. De significante daling is hoofdzakelijk te wijten aan de vrijval die werd doorgevoerd op de uitgestelde belastingverplichtingen vanuit de Belgische vennootschappen naar aanleiding van de herberekening via de balansmethode ipv op basis van de resultaten zoals dit historisch werd toegepast. Deze aanpassing werd tegenover het eigen vermogen verwerkt. Kortlopende verplichtingen Verplichtingen bestemd voor verkoop Deze post betreft, bij toepassing van IAS 5, eveneens integraal de passiva van Twinpack, verkocht per 1 januari Zie ook Vaste activa en groepen af te stoten activa aangehouden voor verkoop. Kortlopende rentedragende verplichtingen De bankvoorschotten in rekening-courant ( K ) daalden substantieel door een forse opname (28409 K ) van langlopende leningen van banken, terwijl de overige leningen toenamen met 2120 K (betreft een hoger beroep op commercial paper). Kortlopende handelsschulden en overige schulden De sterke stijging ( K ) in de handelsschulden kan teruggebracht worden tot de stijging bij Oudegem Papier NV, als gevolg van de belangrijke investeringen (uitbreiding papiercapaciteit) doorgevoerd naar het jaareinde toe. De overige schulden daarentegen bevatten belasting- en BTW-schulden en bleven nagenoeg onveranderd. RESULTATENREKENING (in 000 EUR) Bij de beoordeling van de diverse posten van de resultatenrekening moet - alhoewel de impact slechts zeer beperkt is - rekening gehouden worden met de wijziging van de consolidatiekring, nl. het volledig consolideren voor een gans jaar van Corex Denmark en KIT (Nederland), dat in 2007 werd gefusioneerd met Corex Nederland. Corex Denmark werd in 2006 voor slechts 6 maanden, KIT voor 5 maanden opgenomen in de consolidatie. Slingerland Vastgoed werd maar voor 11 maanden geconsolideerd omwille van de verkoop ervan per 1 december Bedrijfsopbrengsten De omzet nam toe met 17,3 % tot K EUR dankzij autonome groei. De geconsolideerde omzet was in 2007 als volgt samengesteld: VPK Packaging NV Oudegem Papier NV Corex Belgium NV Corex Depauw NV Corex Nederland BV Corex France SAS Ecotube NV 132 Doopa NV Ondulys SA Rigid Containers Ltd Rigid Paper Ltd Twinpack BV VPK Packaging BV Corex Denmark Corex Luxemboug Corex Nordic Corex Polska Corex Cesky Totaal VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

10 Commentaar bij de geconsolideerde jaarrekening Verslag van de Commissaris De overige bedrijfsopbrengsten zijn recurrente opbrengsten en houden vooral het volgende in: - Clichés & vormen Verkoop electriciteit Opbrengst afval (rollen) Exploitatielasten Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen De belangrijkste post (meer dan de helft) van de exploitatielasten zijn de grond- en hulpstoffen. Deze zijn meer gestegen dan de omzet omdat de volumegroei uitsluitend in de verpakkingsdivisies lag. Deze afdelingen werden geconfronteerd met sterk gestegen grondstofprijzen, die ze niet volledig konden doorrekenen aan de eindklanten. Personeelslasten Stegen met 2,3% dankzij hogere productiviteit en doorgedreven kostenreducties. Afschrijvingen Stegen ( K ) als gevolg van nieuwe investeringen. Bijzondere waardeverminderingsverliezen Betreffen integraal waardeverminderingen op dubieuze handelsvorderingen, en het afboeken van de lening aan Saucas Display, die eind 2007 in faling verklaard werd. Overige exploitatielasten Deze post is als volgt samengesteld: Nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, brandstoffen, water) Onderhoud gebouwen, installaties, (rollend) materieel Vervoer Verzekeringen Huur gebouwen en materieel Afvalverwijdering Outsourcing Consulting Marketing-, verkoop- en reiskosten Operationele leasekosten Communicatiekosten Overige Diensten en diverse goederen Overige exploitatiekosten Financieringskosten De totale financieringskosten lagen fors hoger als gevolg van: gestegen rentelasten ( K), omwille van hogere rentedragende schulden en hogere intrestvoeten, gerealiseerde wisselkoersverliezen ( K) en niet gerealiseerde wisselkoersverliezen ( K). De wisselkoersverliezen komen volledig door de daling van het Britse pond in 2007, vooral in het vierde kwartaal: de gemiddelde koers lag 4,1% lager dan in 2006 en op afsluitingsdatum was er zelfs een daling met 9,1% in vergelijking met een jaar eerder. Winsten (verliezen) op financiële activa Stemt overeen met de post Overige niet-exploitatiebaten in Stegen t.o.v globaal met 392 K en betreffen financiële opbrengsten, voornamelijk: - gerealiseerde wisselkoerswinsten (+ 609) - niet gerealiseerde wisselkoerswinsten 349 (- 279) - opbrengsten deposito s / lange- en kortetermijnbeleggingen (+ 863) - winst op IRS-contracten - 88 (- 646) - andere financiële opbrengsten 31 (-131) Winstbelastingen De samenstelling ziet er als volgt uit: - Onttrekking aan de uitgestelde belastingen (saldo) Winstbelastingen Totaal Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap VPK PACKAGING GROUP NV over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermelding. Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, opgesteld op basis van de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie, met een balanstotaal van en waarvan de winst- en verliesrekening afsluit met een winst van het boekjaar van Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte grondslagen voor de financiële verslaggeving; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat. Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het geconsolideerd geheel, alsook met zijn procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, van de consolidatiegrondslagen, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële positie, van de financiële prestaties, en van de kasstromen van het geconsolideerd geheel, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Bijkomende vermelding Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerd jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet van aard is om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen: Het geconsolideerd jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen worden geconfronteerd, alsook van hun positie, hun voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat. Gent, 8 april 2008 Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV Commissaris Vertegenwoordigd door Stefaan Rabaey Bedrijfsrevisor - Vennoot 102 VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

11 Statutaire jaarrekening (Belgian GAAP - verkorte versie) Statutaire jaarrekening (Belgian GAAP - verkorte versie) De statutaire jaarrekening van VPK Packaging Group N.V. wordt verkort weergegeven conform artikel 105 van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening per 31 december 2007 werd opgesteld volgens Belgian GAAP en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 25 april de Commissaris beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel alsook worden neergelegd bij de Nationale Bank van België in de loop van de maand mei De commissaris heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven over de statutaire jaarrekening van VPK Packaging Group N.V. Balans na resultaatverdeling PASSIEF (000 EUR) EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal Conform het Wetboek van vennootschappen, zal het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening en het rapport van Balans na resultaatverdeling ACTIEF (000 EUR) VASTE ACTIVA II. Uitgiftepremies IV. Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere C. Belastingvrije reserves D. Beschikbare reserves II. Immateriële vaste activa V. Overgedragen winst III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor risico s en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen Deelnemingen C. Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen A. Eigen aandelen B. Overige beleggingen IX. Liquide middelen SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen D. Overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen C. Handelsschulden Leveranciers E. Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA TOTAAL DER PASSIVA VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

12 Statutaire jaarrekening (Belgian GAAP - verkorte versie) Statutaire jaarrekening (Belgian GAAP - verkorte versie) Resultatenrekening Resultaatverwerking RESULTATENREKENING (000 EUR) I. Bedrijfsopbrengsten D. Andere bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op opricht., immat. en mat. vaste activa F. Voorzieningen voor risico s en kosten G. Andere bedrijfskosten III. Bedrijfswinst IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa C. Andere financiële kosten A. Te bestemmen winstsaldo Te bestemmen winst van het boekjaar Overgedragen winst van het vorige boekjaar C. Toevoeging aan het eigen vermogen Aan de wettelijke reserve D. Over te dragen resultaat Over te dragen winst F. Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Vergoeding aan bestuurders en zaakvoerders (*) De niet-gebruikte rubrieken worden niet vermeld (art van het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen) VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten C. Voorzieningen voor uitz. risico s en kosten E. Andere uitzonderlijke kosten IX. Winst van het boekjaar vóór belasting IX.bis A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen IX.bis B. Overboeking naar uitgestelde belastingen X. Belastingen op het resultaat A. Belastingen B. Regularisering van belast. en terugneming -3-4 van voorz. voor belast. XI. Winst van het boekjaar XII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

13 Statutaire jaarrekening (Belgian GAAP - verkorte versie) Statutaire jaarrekening (Belgian GAAP - verkorte versie) Waarderingsregels 1. Beginsel De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en het uitvoeringsbesluit van 30 januari Ten behoeve van het getrouwe beeld zijn geen afwijkingen noodzakelijk van voormelde waarderingsregels. De waarderingsregels werden ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd. De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan enig ander boekjaar moeten worden toegerekend. Tevens zijn de cijfers van de opeenvolgende boekjaren vergelijkbaar. 2. Bijzondere regels 1. Activa 1. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa betreffen hoofdzakelijk de software licenties aangekocht bij derden. Deze immateriële vaste activa worden tegen hun aanschaffingswaarde gewaardeerd en lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar (20%). Het bedrag van de immateriële vaste activa omvat geen kosten van onderzoek en ontwikkeling. Alle kosten van onderzoek en ontwikkeling worden onmiddellijk ten laste genomen. 2. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde, dit is de aankoopprijs (inbegrepen bijkomende kosten), hun kostprijs of hun inbrengwaarde. De intercalaire interesten worden niet geactiveerd. Voor de berekening van de afschrijvingen worden de volgende percentages toegepast: Rubriek Gebouwen 5% Groot onderhoud gebouwen 20% Installaties, machines en uitrusting 10% of 15% Tweedehands materieel 20% Informaticamaterieel 33,33% Meubilair 10% Rollend materieel 20% Leasing hetzelfde % als voor materiaal in eigendom Activa in aanbouw percentage volgens de aard van de investering De afschrijving gebeurt volgens de lineaire en/of de degressieve methode. 3. Financiële vaste activa De aandelen worden tegen hun aanschaffingsprijs geboekt exclusief de bijkomende kosten die ten laste van de resultatenrekening vallen. Ze worden elk jaar afzonderlijk gewaardeerd. De waardering geschiedt aan de hand van de boekhoudkundige netto vermogenswaarde van de aandelen of van de vermoedelijke contractuele waarde bij verkoop of volgens de criteria die bij de aankoop van de aandelen werden aangewend wanneer de deelneming werd verkregen tegen een prijs die afwijkt van haar boekwaarde. Waardeverminderingen worden toegepast wanneer de geraamde waarde, berekend zoals hiervoor uiteengezet, lager uitvalt dan de boekwaarde en wanneer, naar de mening van de Raad van Bestuur, de waardevermindering van duurzame aard is, wat door de positie, de rendabiliteit, de vermoedelijke realisatiewaarde en de vooruitzichten van de deelneming wordt verantwoord. De waardeverminderingen worden teruggenomen wanneer de geraamde waarde hoger is dan de boekwaarde die rekening hield met de waardeverminderingen en voor zover, naar de mening van de Raad van Bestuur, het verschil van duurzame aard is. 4. Vorderingen op ten hoogste één jaar Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De Raad van Bestuur zal een standpunt innemen met betrekking tot de eventuele noodzakelijke waardeverminderingen. De betreffende BTW wordt op de activa behouden en wordt slechts in resultaat genomen indien de recuperatie onmogelijk zou blijken. Er wordt steeds een waardevermindering geboekt per individuele vordering, wat ook geldt voor een eventuele terugname van de waardevermindering. 5. Liquide middelen en geldbeleggingen In het algemeen volgen ze dezelfde regels als die welke werden omschreven voor de rubriek Financiële vaste activa. Niettemin zal de Raad van Bestuur elke waardevermindering boeken, ongeacht of ze al dan niet duurzaam is. 6. Overlopende rekeningen De over te dragen kosten bevatten pro rata kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar maar die ten laste worden gebracht van het volgende boekjaar. De verworven opbrengsten, d.w.z. de pro rata van de opbrengsten die slechts in de loop van het volgende boekjaar zullen worden geïnd, maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar. 2. PASSIVA 1. Kapitaal Het saldo geeft het daadwerkelijk ingebrachte kapitaal en is gewaardeerd tegen nominale waarde. 2. Schulden Alle schulden worden ingeboekt tegen nominale waarde. Schulden in vreemde valuta worden omgerekend volgens de officiële koers op balansdatum. 3. Voorzieningen voor risico s en kosten De Raad van Bestuur zal elk jaar een volledig onderzoek wijden aan de voorheen aangelegde voorzieningen ter dekking van de risico s en kosten waaraan de onderneming is blootgesteld. De Raad van Bestuur zal zich bezinnen over de noodzaak van het aanleggen of terugnemen van voorzieningen, door post per post de rekeningen te analyseren en alle gegevens die niet-gedekte risico s kunnen uitlokken, zoals geschillen enz. te onderzoeken. Hij zal voor de voornaamste risico s de geëigende waarderingsmethodes vastleggen. De voorzieningen voor risico s en kosten worden systematisch aangelegd of teruggenomen en het aanleggen of terugnemen ervan mag niet van het resultaat van het boekjaar afhankelijk gesteld worden. 4. Overlopende rekeningen Het betreft pro rata kosten, die pas in een later boekjaar zullen betaald worden, maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar. Deze kosten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Het betreft eveneens de over te dragen opbrengsten, d.w.z. de pro rata van de opbrengsten die in de loop van het boekjaar of van het vorige boekjaar zijn geïnd maar die betrekking hebben op een later boekjaar. 5. Vreemde valuta Vlottende activa en passiva, uitgedrukt in vreemde valuta, worden omgerekend aan de hand van de slotkoers op het einde van het boekjaar. De omrekeningsverschillen worden per munt geglobaliseerd. Indien men een negatief omrekeningsverschil krijgt, wordt dit ten laste gelegd van het resultaat. Krijgt men een positief omrekeningsverschil, dan wordt dit verwerkt via de overlopende rekeningen. 108 VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

14 Voorstellen aan de Buitengewone en Gewone Algemene Vergadering Voorstellen aan de Buitengewone en Gewone Algemene Vergadering VPK Packaging Group Naamloze vennootschap Oude Baan 120 B Dendermonde RPR Dendermonde Ondernemingsnummer BE OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur van VPK Packaging Group N.V. heeft het genoegen haar aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, op vrijdag 25 april 2008 om u in de kantoren van de vennootschap, Villalaan 16, 9320 Erembodegem-Aalst (2de verdieping) in aanwezigheid van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde. De agenda luidt als volgt: 1. Wijziging van artikel 9 van de statuten dat in werking treedt vanaf 1 januari 2009 De buitengewone vergadering keurt de wijziging van artikel 9 goed dat per 1 januari 2009 zal luiden als volgt: De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennis nemen van het register met betrekking tot zijn effecten. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam. 2. Wijziging van artikel 29 van de statuten dat in werking treedt vanaf 1 januari 2009 De buitengewone vergadering keurt de wijziging van artikel 29 goed dat per 1 januari 2009 zal luiden als volgt: Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van aandelen op naam minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een hetzij door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgelegd. De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om vierentwintig uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering. De organisatie van de registratie en het vaststellen van de registratie en het vaststellen van de registratiedatum gebeurt overeenkomstig artikel 536 3de lid van het Wetboek van Vennootschappen. 3. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen houdende de bijzondere omstandigheden waarin en de doeleinden waarvoor van het toegestane kapitaal kan gebruik worden gemaakt. 4. Beslissing tot hernieuwing van het toegestane kapitaal De Algemene Vergadering besluit om de machtiging te hernieuwen die werd gegeven aan de Raad van Bestuur van de vennootschap om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte houdende de statutenwijziging van 30 mei 2003 het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal met een bedrag van twintig miljoen negenhonderd vierenzeventig duizend vijfhonderd zesennegentig euro ( euro). Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt eveneens voor kapitaalsverhogingen door omzetting van reserves van alle aard met inbegrip van uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst. De Algemene Vergadering besluit, in het kader van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen, verder de machtiging te hernieuwen die werd gegeven aan de Raad van Bestuur van de vennootschap om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van kennisgeving door de CBFA aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbreng in natura. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad en kan hernieuwd worden. 5. Inkoop eigen aandelen 5.1. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven of te vervreemden ter voorkoming van een ernstig nadeel: De Algemene Vergadering besluit, in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, de machtiging te hernieuwen die werd gegeven aan de Raad van Bestuur van de vennootschap om eigen aandelen te verwerven of te vervreemden ter voorkomen van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf 25 april Machtiging van de Raad van Bestuur om over te gaan tot aankoop/ruil van max 10% eigen aandelen: De Algemene Vergadering besluit, in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, de machtiging te hernieuwen die werd gegeven aan de Raad van Bestuur van de vennootschap om, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de aandelen die de vennootschap of haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen reeds in bezit zouden hebben, ten hoogste 10% van de aandelen van de vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil aan een prijs gelijk aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op Euronext Brussels op het ogenblik van die aankoop of ruil. Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad en kan hernieuwd worden. De machtiging geldt ook voor de Raden van Bestuur van de rechtstreeks gecontroleerde dochterondernemingen van de vennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. 6. Coördinatie van de statuten De Raad van Bestuur gelast de Notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. 7. Varia Het ontwerp van notariële akte ligt op de zetel van de vennootschap ter inzage vanaf 7 april Om de vergaderingen bij te wonen dienen de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen neer te leggen, overeenkomstig artikel 29 van de statuten, 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, d.w.z. uiterlijk op maandag 21 april 2008 op de zetel van de vennootschap Oude Baan 120, 9200 Dendermonde of op de zetel of de kantoren in België van de Fortis Bank, KBC Bank of Petercam. 110 VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

15 Voorstellen aan de Buitengewone en Gewone Algemene Vergadering Voorstellen aan de Buitengewone en Gewone Algemene Vergadering Ze worden toegelaten tot de vergadering op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de effecten werden neergelegd. De eigenaars van aandelen op naam dienen, binnen dezelfde termijn, de Raad van Bestuur, schriftelijk op de hoogte te brengen van hun bedoeling de vergadering bij te wonen. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten ten laatste op 21 april 2008 aan de loketten van een erkende bankinstelling een door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot de bijzondere algemene vergadering wordt vastgelegd. De aandeelhouders die niet persoonlijk aan de jaarvergadering kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen. Daartoe zijn op de zetel van de vennootschap of in de kantoren in België van de Fortis Bank, KBC Bank of Petercam volmachtformulieren ter beschikking. Ook deze volmachten moeten uiterlijk op 21 april 2008 gedeponeerd worden 1) op de zetel van de vennootschap Oude Baan 120, 9200 Dendermonde 2) op de zetel of de kantoren in België van de Fortis Bank, KBC Bank of Petercam. Voor het overige dienen de aandeelhouders rekening te houden met de statutaire bepalingen ter zake en de regels van het Wetboek van Vennootschappen. Teneinde de vergadering stipt te laten starten, worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank. De Raad van Bestuur van VPK Packaging Group N.V. VPK Packaging Group Naamloze vennootschap Oude Baan 120 B Dendermonde RPR Dendermonde Ondernemingsnummer BE OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur van VPK Packaging Group NV heeft het genoegen haar aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van haar gewone algemene vergadering die zal gehouden worden, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, op vrijdag 25 april mei 2007 om u in de kantoren van de vennootschap, Villalaan 16, 9320 Erembodegem-Aalst (2de verdieping). 1. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31/12/ Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2007 en van de bestemming van het resultaat. De jaarvergadering keurt de jaarrekening, samen met de erin opgenomen vergoedingen voor bestuurders en commissaris over het boekjaar 2007, evenals de resultaatbestemming, goed. De jaarvergadering besluit de te bestemmen winst na belastingen van ,30 EUR als volgt te verdelen: ,75 EUR uitkeren als dividend aan de uitstaande aandelen; ,00 EUR uitkeren als tantième aan de bestuurders. De over te dragen winst bedraagt ,35 EUR na deze resultaatsbestemming. Het brutodividend per aandeel wordt vastgesteld op 0,65 EUR hetzij netto 0,4875 EUR voor gewone aandelen en netto 0,5525 EUR voor VVPR-aandelen. Dit dividend zal betaalbaar zijn vanaf 19 mei 2008 tegen voorlegging van coupon nr. 9 en desgevallend VVPR-strip nr Voorlegging ter info van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31/12/2007 en de desbetreffende verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris. 4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris. De jaarvergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor hun beheer en opdracht gedurende boekjaar Vaststelling vergoedingen Raad van Bestuur, het Auditcomité en het Remuneratiecomité. De jaarvergadering keurt de vergoeding voor de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2008, vastgesteld op ,00 EUR, alsook de vergoeding voor de leden van het Auditcomité en het Remuneratiecomité voor het boekjaar 2008, vastgesteld op 1.000,00 EUR per zitting, goed. 6. Corporate Governance: verslag aangaande het gevoerde corporate governance beleid over het boekjaar Diversen. Het ontwerp van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de Commissaris liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage vanaf 7 april Om de vergaderingen bij te wonen dienen de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen neer te leggen, overeenkomstig artikel 29 van de statuten, 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, d.w.z. uiterlijk op maandag 21 april 2008 op de zetel van de vennootschap Oude Baan 120, 9200 Dendermonde of op de zetel of de kantoren in België van de Fortis Bank, KBC Bank of Petercam. Ze worden toegelaten tot de vergadering op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de effecten werden neergelegd. De eigenaars van aandelen op naam dienen, binnen dezelfde termijn, de Raad van Bestuur, schriftelijk op de hoogte te brengen van hun bedoeling de vergadering bij te wonen. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten ten laatste op 21 april 2008 aan de loketten van een erkende bankinstelling een door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgelegd. De aandeelhouders die niet persoonlijk aan de jaarvergadering kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen. Daartoe zijn op de zetel van de vennootschap of in de kantoren in België van de Fortis Bank, KBC Bank of Petercam volmachtformulieren ter beschikking. Ook deze volmachten moeten uiterlijk op maandag 21 april 2008 gedeponeerd worden 1) op de zetel van de vennootschap Oude Baan 120, 9200 Dendermonde 2) op de zetel of de kantoren in België van de Fortis Bank, KBC Bank of Petercam. Voor het overige dienen de aandeelhouders rekening te houden met de statutaire bepalingen ter zake en de regels van het Wetboek van Vennootschappen. Teneinde de vergadering stipt te laten starten, worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank. De Raad van Bestuur van VPK Packaging Group N.V. 112 VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007 VPK Packaging Group - Jaarverslag

16 Financiële kalender Financiële adressen maart 2008 Persmededeling en publicatie van de voorlopige resultaten over het boekjaar maart 2008 Analistenvergadering naar aanleiding van de mededeling en publicatie van de voorlopige resultaten over het boekjaar april 2008 Algemene vergadering van de aandeelhouders (boekjaar 2007) in de kantoren van VPK Packaging Group N.V. gelegen te 9320 Erembodegem (Aalst), Villalaan 16 (2de verdieping) voorafgegaan door een buitengewone algemene vergadering. 20 mei 2008 Eerste tussentijdse verklaring 19 mei 2008 Betaalbaarstelling dividend 29 augustus 2008 Persmededeling en verslag van de resultaten over het eerste halfjaar november 2008 Tweede tussentijdse verklaring maart 2009 Persmededeling en publicatie van de voorlopige resultaten over het boekjaar maart 2009 Analistenvergadering naar aanleiding van de mededeling en publicatie van de voorlopige resultaten over het boekjaar april 2009 Algemene vergadering van de aandeelhouders (boekjaar 2008) in de kantoren van VPK Packaging Group N.V. gelegen te 9320 Erembodegem (Aalst), Villalaan 16 (2de verdieping) 14 mei 2009 Eerste tussentijdse verklaring 114 VPK Packaging Group - Jaarverslag mei 2009 Betaalbaarstelling dividend 31 augustus 2009 Persmededeling en verslag van de resultaten over het eerste halfjaar november 2009 Tweede tussentijdse verklaring DIVIDEND Indien de Algemene Vergadering van aandeelhouders de resultaatverwerking goedkeurt, zoals ze wordt voorgesteld in dit verslag, wordt voor het boekjaar 2007 een bruto dividend van 0,65 EUR per aandeel uitgekeerd. Dit betekent - een netto dividend van 0,4875 EUR per aandeel bij inlevering van coupon nr. 9 na aftrek van 25% roerende voorheffing; - een netto dividend van 0,5525 EUR per aandeel bij inlevering van coupon en VVPR-strip nr. 9 na aftrek van 15% roerende voorheffing. Vanaf 19 mei 2008 : uitkering van het dividend na inlevering van coupon nr. 9 en desgevallend VVPR-strip nr.9 op de zetels en agentschappen van de ING Bank, Fortis Bank of Petercam in België. Voor bijkomende inlichtingen: Luc Ledegen Investor Relations Tel.: +32 (0) Fax.: + 32 (0) Verantwoordelijke uitgever: VPK Packaging Group N.V. Oude Baan 120 B-9200 Dendermonde p/a Villallaan 16 B-9320 Erembodegem (Aalst) This annual report is also available in English. GERECUPEREERD PAPIER DOOPA N.V. Industrieweg 64 B-8800 Roeselare T +32 (0) F +32 (0) DOOPATRANS N.V. Industrieweg 64 B-8800 Roeselare T +32 (0) F +32 (0) O.K. OUDEGEM KUHL RECYCLING GmbH Keimstrasse 5 D Diedorf T +49 (0) F +49 (0) PAPIER OUDEGEM PAPIER N.V. Oude Baan 120 B-9200 Dendermonde T +32 (0) F +32 (0) RIGID PAPER LIMITED Denison Road Selby North Yorkshire UK YO8 8DB T +44 (0) F +44 (0) GOLFKARTON VPK PACKAGING N.V. Oude Baan 120 B-9200 Dendermonde T +32 (0) F +32 (0) VPK PACKAGING B.V. Snoekweg 1 NL-4941 SC Raamsdonksveer Postbus 375 NL-4940 AJ Raamsdonksveer T +31 (0) F +31 (0) ONDULYS LILLE S.A.S. 1, rue Charles Saint-Venant F Lomme B.P. 109 F Lomme cedex T +33 (0) F +33 (0) ONDULYS TAILLEUR S.A.S. 1, rue du Chemin Blanc F Longjumeau T +33 (0) F +33 (0) ONDULYS INDUSTRIE S.A.S. Rue Paul Cornu B.P F Lisieux (Calvados) T +33 (0) F +33 (0) ONDULYS ANDELLE S.A.S. Usine Saint-Victor B.P. 27 F Fleury sur Andelle T +33 (0) F +33 (0) ONDULYS ROYE S.A.S. Route de Villers B.P. 44 F Roye T +33 (0) F +33 (0) ONDULYS GHEYSENS S.A.S. 2, rue Henri Carette B.P. 182 F Tourcoing cedex T +33 (0) F +33 (0) ONDULYS LIANE S.A.S. rue Eugène Huret B.P. 45 F Saint Etienne au Mont T +33 (0) F +33 (0) RIGID CONTAINERS LIMITED Stoke Albany Road Desborough Kettering Northamptonshire UK NN14 2SR T +44 (0) F +44 (0) VPK PACKAGING Sp.z o.o ul. Objazdowa 6a PL Wrzésnia T +48 (0) F +48 (0) AQUILA Sp. z o.o. ul. Objazdowa 6a PL Wrzésnia T +48 (0) F +48 (0) SC VPK PACKAGING SRL Str. Iuliu Maniu 10, sala 1 ROM Salonta Tel.: +40 (0) VPK Packaging Group - Jaarverslag

17 Financiële adressen MASSIEF KARTON HANDEL EN DIENSTEN VPK PACKAGING N.V. Oude Baan 120 B-9200 Dendermonde T +32 (0) F +32 (0) HULZEN COREX Belgium N.V. F. Liederikstraat 23 B-8530 Harelbeke T +32 (0) F +32 (0) COREX Depauw N.V. F. Liederikstraat 23 B-8530 Harelbeke T +32 (0) F +32 (0) COREX Nederland B.V. Postbus 218 NL AE Wierden Handelsweg 5 NL-7641 AC Wierden T +31 (0) F +31 (0) COREX France S.A.S. 32 Rue de la Papinerie Z.I. Roubaix Est F Leers T +33 (0) F +33 (0) COREX Denmark A/S Lodskovvej 2 DK-5863 Ferritslev T F COREX UK (division of RIGID Containers Ltd.) Units 7 & 8 Link South Ellis Ashton Street Huyton Business Park UK-L36 6BP Knowsley-Liverpool T +44 (0) F +44 (0) COREX Czech s r.o. Prumyslova 7 CZ Vyskov T +420 (0) F +420 (0) COREX Luxembourg S.A. Z.I. Haneboesch L 4562 Differdange / Niedercorn T +352 (0) F +352 (0) COREX Polska Sp.z o.o. ul. Bydgoska 1 PL Swiecie T +48 (0) F +48 (0) COREX Nordic Stavsjøvegen 6 N 7550 Hommelvik T +47 (0) F +47 (0) COREX Deutschland GmbH Werkstrasse 32 D Bocholt Tel.: + 31 (0) Fax: + 31 (0) ONDULYS REFERENCE S.A.S. 1, rue du Chemin Blanc F Longjumeau T +33 (0) F +33 (0) VPK SERVICES G.C.V. Oude Baan 120 B-9200 Dendermonde p/a Villalaan 16 B-9320 Aalst T +32 (0) F +32 (0) VPK Packaging Group - Jaarverslag 2007

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie