FINANCIAL STATEMENTS 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIAL STATEMENTS 2012"

Transcriptie

1 FINANCIAL 2012 STATEMENTS

2

3 BE VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro (1) 2010 (2) Revenue RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA) Recurring depreciation, amortisation & write-offs RECURRING OPERATIONAL PROFIT (REBIT) Non-recurring items (3) Impairment OPERATIONAL PROFIT (EBIT) Net financial income / (expense) Result according to the equity method PRE-TAX CURRENT PROFIT/(LOSS) Income tax expense PROFIT/(LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS Profit/(loss) from discontinued operations PROFIT/(LOSS) (EAT) Net fixed assets (NFA) Working capital need (WCN) CAPITAL EMPLOYED Equity Provisions and others Subordinated debt Senior net financial debt (NFD) CAPITAL PROVIDED RATIO'S Recurring operational cash flow (REBITDA) / Revenue 7,0% 10,6% 9,4% 5,2% 5,9% Recurring operational profit (REBIT) / Revenue 2,9% 6,3% 4,8% 1,2% 2,2% Net profit (loss) / Revenue -0,9% 14,8% 2,6% -6,8% 0,2% Senior NFD / equity 196% 26% 31% 49% 43% Senior NFD / recurring operational Cash Flow (REBITDA) 5,8 1,0 1,4 2,6 1,9 Recurring operational profit (REBIT) / capital employed 6,9% 10,4% 7,3% 2,6% 5,2% Capital Expenditures (1) Full impact of soy activities included in discontinued operations (2) Van Dijk = 4 months (3) Not reported in 2008

4 BE VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro REVENUE Million Euro RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA) ,0% ,0% 9,0% 8,0% ,0% ,0% ,0% 4,0% 3,0% 2,0% ,0% (1) 2010 (2) (1) 2010 (2) As % of revenue 0,0% = without Soy Foods = Van Dijk 4 months = without Soy Foods = Van Dijk 4 months Million Euro RECURRING OPERATING INCOME (REBIT) Million Euro PROFIT/(LOSS) (EAT) ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% ,0% (1) 2010 (2) 2011 (3) (1) 2010 (2) 2011(3) 2012 As % of revenue = without Soy Foods = without Soy Foods = Van Dijk 4 months = Van Dijk 4 months = without impairments = without impairments Million Euro CAPITAL EMPLOYED Million Euro CAPITAL PROVIDED (1) 2010 (2) (1) 2010 (2) Working Capital Need Fixed Assets Senior Net Financial Debt Subordinated debt Provisions Equity = without Soy Foods = Van Dijk 4 months = without Soy Foods = Van Dijk 4 months

5 BE VANDEMOORTELE NV 3 GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING Voor het jaar dat eindigt op 31 december Toelichting Opbrengsten Verbruikte grond- en hulpstoffen en handelsgoederen ( ) ( ) Wijziging in voorraden aan afgewerkte producten en handelsgoederen (7.856) Diensten ( ) ( ) Personeelskosten 6 ( ) ( ) Afschrijvingen, waardeverminderingen en afwaarderingen 7 (46.194) (50.802) Wijziging in de voorzieningen (1.597) Overige bedrijfsinkomsten Overige bedrijfskosten 9 (13.655) (13.608) Winst uit bedrijfsactiviteiten voor bijzondere waardevermindering Bijzondere waardevermindering kasstroomgenererende eenheid 13 0 (87.000) Diepvriesdeegwaren Winst / (verlies) uit bedrijfsactiviteiten (82.321) Financiële inkomsten Financiële kosten 10 (30.934) (30.319) Aandeel van winst / (verlies) uit entiteiten verwerkt volgens 369 (137) vermogensmutatiemethode Winst/ (verlies) voor belastingen ( ) Winstbelastingen 11 (383) Winst/ (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (94.426) Winst/ (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Winst/ (verlies) (86.830) Winst/ (verlies) toerekenbaar aan de groep (86.861) Winst/ (verlies) toerekenbaar aan minderheidsbelangen 32 31

6 BE VANDEMOORTELE NV 4 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT Voor het jaar dat eindigt op 31 december Toelichting Winst / (Verlies) van het boekjaar (86.830) Ander totaal resultaat Kasstroomafdekkingen, na belastingen 24 (3.828) (1.353) Kasstroomafdekkingen geassocieerde ondernemingen, na belastingen (209) (348) Wisselkoersaanpassingen (344) (1.018) Verkoop minderheidsbelangen 0 (316) Overige (136) (122) Ander totaalresultaat van het boekjaar, voor belastingen (2.468) (89.987) Totaalresultaat van het boekjaar (2.468) (89.987) - toerekenbaar aan de groep (2.500) (89.646) - toerekenbaar aan minderheidsbelangen 32 (341)

7 BE VANDEMOORTELE NV 5 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor het jaar dat eindigt op 31 december Toelichting Activa Goodwill Overige immateriële vaste activa Materiële vaste activa Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode Handels- en overige vorderingen Uitgestelde belastingsvorderingen Overige financiële activa Overige activa Vaste Activa Voorraden Handels - overige vorderingen Derivaten Overige financiële activa Geldmiddelen en kasequivalenten Overige activa Vlottende Activa Activa aangehouden voor verkoop Totaal Activa Passiva Uitgegeven kapitaal Reserves Minderheidsbelangen Eigen Vermogen Financiële schulden Uitgestelde belastingverplichtingen Derivaten Personeelsbeloningen Voorzieningen Handels - en overige schulden Verplichtingen op meer dan één jaar Financiële schulden Actuele belastingen Derivaten Personeelsbeloningen Voorzieningen Handels- en overige schulden Verplichtingen op ten hoogste één jaar Verplichtingen aangehouden voor verkoop Totaal Passiva

8 BE VANDEMOORTELE NV 6 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Voor het jaar dat eindigt op 31 december Toelichting Ebitda uit voorgezette bedrijfsactiviteiten Afschrijvingen op overheidssubsidies (858) (871) Reële waardewijzigingen in grondstofcontracten (1.812) Wijzigingen in voorzieningen (5.759) Wijzigingen in personeelsbeloningen (310) Verlies / (winst) op verkopen van immateriële en materiële vaste activa (6.876) (91) Overige (426) (121) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in werkkapitaal Afname/ (toename) van voorraden (18.068) Afname/ (toename van handels- en overige vorderingen (19.438) Toename / (afname van handels) en overige schulden) (18.936) Afname/ (toename in overig werkkapitaal) (2.159) Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Ontvangen interest Betaalde interest (19.234) (17.814) Betaalde winstbelasting (5.855) (7.965) Overige financiële fees (569) (480) Kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Verwerving van immateriële activa 14 (1.556) (783) Verwerving van materiële vaste activa 15 (21.787) (31.141) Verwerving van eigen aandelen 0 (4.817) Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide (2.000) 0 middelen Inkomsten uit de verkoop van immateriële vaste activa Inkomsten uit de verkoop van materiële vaste activa Inkomsten uit de verkoop van dochterondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Verkregen overheidssubsidies (50) (17) Overige 0 96 Kasstroom uit voortgezette investeringsactiviteit (15.921) (35.630) Opbrengsten uit financieringen Terugbetaling van financieringen (89.641) 0 Betaling van financiële leasing (1.933) (4.154) Betaalde dividenden (17.740) (18.212) Ontvangen dividenden Overige (306) 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten in voortgezette (23.724) (5.140) bedrijfsactiviteiten Kassttroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 (4.408) Netto toename / (afname) in geldmiddelen en kas-equivalenten (13.280) Geldmiddelen en kasequivalenten, zonder creditsaldo's op bankrekeningen op 1 januari Effect van wisselkoersfluctuaties Geldmiddelen en kasequivalenten, zonder creditsaldo's op bankrekeningen op 31 december

9 BE VANDEMOORTELE NV 7 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN 2012 Toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij Kapitaal Eigen aandelen Wisselkoers aanpassingen Overgedr. Resultaten en reserves Totaal Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Op 1 januari (45.019) Totaalresultaat Winst / (Verlies) Overig totaalresultaat 0 0 Kasstroomafdekkingsreserves (4.036) (4.036) 0 (4.036) Uitgestelde belastingen Valuta omrekening 0 0 (344) 0 (344) 0 (344) Overige (136) (136) 0 (136) Totaalresultaat 0 0 (344) (2.155) (2.498) 32 (2.467) Transacties met aandeelhouders Inkoop eigen aandelen Betaalde dividenden (17.740) (17.740) 0 (17.740) Ontvangen dividenden Totaal transacties met (16.844) (16.844) 0 (16.844) aandeelhouders Op 31 december (45.019) Toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij Kapitaal Eigen Wisselkoers Overgedr. Totaal Kapitaal aandelen aanpassingen Resultaten en reserves Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Op 1 januari (40.202) Totaalresultaat Winst / (Verlies) (86.861) (86.861) 31 (86.830) Overig totaalresultaat Kasstroomafdekkingsreserves (2.050) (2.050) 0 (2.050) Uitgestelde belastingen Kasstroomafdekkingsreserves geass (348) (348) 0 (348) Ondernemingen Valuta omrekening 0 0 (1.023) 0 (1.023) 0 (1.023) Verkoop minderheidsbelang (316) (316) Overige (66) (66) (56) (122) Totaalresultaat 0 0 (1.018) (88.628) (89.646) (341) (89.987) Transacties met aandeelhouders Inkoop eigen aandelen 0 (4.817) 0 0 (4.817) 0 (4.817) Betaalde dividenden (18.212) (18.212) (46) (18.258) Ontvangen dividenden Totaal transacties met 0 (4.817) 0 (17.316) (22.133) (46) (22.179) aandeelhouders Op 31 december (45.019)

10 BE VANDEMOORTELE NV 8 1 ALGEMENE INFORMATIE SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE WAARDERINGSREGELS GESEGMENTEERDE INFORMATIE EBITDA UIT VOORGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN BEDRIJFSCOMBINATIES PERSONEELSKOSTEN AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN EN AFWAARDERINGEN WIJZIGING IN DE VOORZIENINGEN OVERIGE BEDRIJFSINKOMSTEN/(-KOSTEN) NETTO FINANCIËLE KOSTEN WINSTBELASTINGEN VASTE ACTIVA AANGEHOUDEN VOOR VERKOOP - BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN GOODWILL OVERIGE IMMATERIËLE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN UITGESTELDE BELASTINGEN OVERIGE FINANCIËLE ACTIVA FINANCIËLE DERIVATEN MARKT- EN ANDERE RISICO S OVERIGE ACTIVA VOORRADEN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN EIGEN VERMOGEN FINANCIËLE SCHULDEN LANGETERMIJNPERSONEELSBELONINGEN VOORZIENINGEN HANDELSSCHULDEN EN OVERIGE SCHULDEN TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERBINTENISSEN EN ONZEKERHEDEN INFORMATIE OVER DE VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM VANDEMOORTELE-VENNOOTSCHAPPEN IFRS-ONTWIKKELINGEN WOORDENLIJST COMMISSARISVERSLAG COMPLIANCE BEVESTIGING...60

11 BE VANDEMOORTELE NV 9 38 VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN GECOMBINEERD JAARVERSLAG...62

12 BE VANDEMOORTELE NV 10 1 ALGEMENE INFORMATIE Vandemoortele NV ( Vandemoortele Of de Vennootschap ) en haar filialen (samen de Groep ) is een Belgische familiale onderneming die uitgegroeid is tot een leidende voedingsproducent op Europese schaal. De Groep concentreert zich op twee bedrijfssegmenten: Diepvriesdeegwaren en Margarines & Vetstoffen. Safinco NV, het moederbedrijf, is een naamloze vennootschap, opgericht en gevestigd in België. De statutaire zetel van Vandemoortele NV en Safinco NV bevindt zich in de Moutstraat 64, 9000 Gent. De geconsolideerde jaarrekening en de statutaire jaarrekening van Vandemoortele NV werden door de Raad van Bestuur op 17 april 2013 goedgekeurd voor publicatie. De aandeelhouders zullen verzocht worden om de geconsolideerde jaarrekening en de statutaire jaarrekening van Vandemoortele NV goed te keuren tijdens de jaarvergadering van 14 mei SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE WAARDERINGSREGELS 2.1 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De belangrijkste waarderingregels die bij de opmaak van deze geconsolideerde jaarrekening gebruikt zijn, worden hieronder beschreven. Deze waarderingsregels zijn op een consistente wijze toegepast. Eventuele afwijkingen worden afzonderlijk vermeld. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012 werd opgesteld volgens de Internationale Financiële Rapporteringsstandaarden ( IFRS ), zoals ze aangenomen werden door de Euopese Unie en zoals ze van kracht waren op 1 januari Afhankelijk van de IFRS-vereisten, wordt bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening gebruik gemaakt van de historische kostprijs, de netto opbrengstwaarde, reële waarde of realiseerbare waarde als waarderingsbasis. In die gevallen waarin IFRS de optie laat tussen de kostprijs en een andere waarderingsbasis, wordt de historische kostprijs gebruikt. 2.2 GEBRUIK VAN SCHATTINGEN EN BEOORDELINGEN Om de jaarrekening op te stellen volgens de IFRS zoals die door de Europese Unie werden aangenomen, dient het management beoordelingen te maken en uit te gaan van schattingen en veronderstellingen die een invloed hebben op de opgenomen bedragen aan activa en passiva, opbrengsten en kosten. De schattingen en ermee gepaard gaande veronderstellingen zijn gebaseerd op historische ervaring en verscheidene andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De eingelijke resultaten kunnen van deze schattingen verschillen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek geëvalueerd en de gevolgen van herzieningen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor de periode waarin de schattingen werden aangepast. De schattingen en veronderstellingen waarvoor een diepgaander oordeel noodzakelijk is en die in geval van wijziging binnen de twaalf maanden een materiële impact zouden hebben op de boekwaarde van activa en passiva in de geconsolideerde balans, worden hieronder beschreven en, indien van toepassing, uitgewerkt in de toelichtingen ACQUISITIES De groep identificeert alle verworven activa en passiva, inclusief immateriële vaste activa. De beoordelingen die gebruikt worden om een reële waarde toe te kennen aan elke categorie van activa en passiva kunnen een materiële impact hebben op het resultaat. Inschattingen van de reële waarde zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar is op het moment van de de acquisitie en op verwachtingen en aannames die door Vandemoortele als redelijk beschouwd worden. Voor verdere informatie verwijzen we naar toelichting BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN OP GOODWILL De Groep oordeelt jaarlijks of er sprake is van een bijzondere waardevermindering van de goodwill. De realiseerbare waarde van kasstroomgenererende eenheden wordt vastgesteld op basis van berekeningen van de bedrijfswaarde. Deze wordt berekend door gebruik te maken van inschattingen en beoordelingen van de verwachte toekomstige kasstromen die verdisconteerd worden door

13 BE VANDEMOORTELE NV 11 gebruik van gemiddelde gewogen kosten van kapitaal (WACC). Voor een beschrijvingen van de belangrijkste inschattingen, waarderingen en een gevoeligheidsanalyse van de gebruikte veronderstellingen verwijzen we naar toelichting PENSIOENEN Om de verplichtingen inzake pensioenen voor het personeel van de Groep te bepalen wordt gebruik gemaakt van actuariële berekeningen. Deze berekeningen maken gebruik van inschattingen met betrekking tot toekomstige evoluties in salarissen, sterftecijfers, personeelsverloop, rendement op investeringen Wijzigingen in deze inschattingen en veronderstellingen kunnen leiden tot actuariële winsten of verliezen die opgenomen worden in de winst- en verliesrekening, voor zover de bandbreedte van 10% van de hoogste van de contante waarde van de brutoverplichting of de reële waarde van de fondsbeleggingen overschreden is. Dit bedrag wordt gespreid in resultaat genomen over de resterende arbeidstijd van de betrokken werknemers. Voor verdere informatie met betrekking tot de toegepaste veronderstellingen verwijzen we naar toelichting BELASTINGEN De Groep is onderhevig aan belastingen in verschillende rechtsgebieden. Om de belastingsposten in de jaarrekening te bepalen wordt gebruik gemaakt van schattingen en beoordelingen. Verschillen in interpretatie met betrekking tot belastingschulden worden ook in acht genomen. Voor meer informatie verwijzen we naar toelichting CONSOLIDATIE DOCHTERONDERNEMINGEN Dochterondernemingen zijn die ondernemingen waarin de Groep direct of indirect de zeggenschap heeft om het financiële en operationele beleid te sturen. Algemeen gezien is dit het geval wanneer de Groep een belang heeft van meer dan 50 percent van de stemmen of wanneer ze de controle heeft over het operationele beleid met de bedoeling voordeel te halen uit de activiteiten van deze vennootschap. De jaarrekening van dochterondernemingen wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf de datum waarop de controle begint tot op de dag dat de controle een einde neemt. Boekhoudkundig maakt de Groep bij de overname van dochterondernemingen gebruik van de overnamemethode. De kost van een overname wordt gemeten aan de hand van de reële waarde van de activa, uitgegeven kapitaal, schulden die aangegaan werden of die verondersteld worden te bestaan op de datum van de overname. Bij bedrijfscombinaties worden identificeerbare activa die overgenomen worden en de aangegane schuld initieel gewaardeerd tegen hun reële waarde op de datum van de overname. De meerkost die bij de overname betaald wordt bovenop de reële waarde van het aandeel van de Groep in de identificeerbare netto activa, wordt beschouwd als goodwill. Indien de kost van de overname minder bedraagt dan de reële waarde van de netto activa van de overgenomen onderneming, wordt het resterende verschil rechtstreeks opgenomen in de winst- en verliesrekening. Minderheidsbelangen in de netto activa van geconsolideerde dochterondernemingen worden afzonderlijk weergegeven van het vermogen van de Groep in die onderneming. Een minderheidsbelang bestaat uit de hoeveelheid van dit belang op de datum van de oorspronkelijke combinatie van bedrijven en het aandeel van de minderheid in de verandering van het eigen vermogen sinds de datum van de combinatie. Verliezen die aan de minderheid toe te wijzen zijn en die uitstijgen boven het minderheidsbelang in het vermogen van de dochteronderneming, worden toegerekend aan de Groep, behalve in de mate dat de minderheid een bindende verplichting heeft en een bijkomende investering kan aangaan om het verlies te dekken. Transacties tussen verschillende filialen binnen de onderneming, saldi en niet-gerealiseerde winst op transacties tussen filialen binnen de Groep, worden geëlimineerd. Niet-gerealiseerde verliezen worden eveneens geëlimineerd, tenzij de transactie blijk geeft van een bijzondere waardevermindering van de overgedragen activa. Transacties met minderheidsbelangen die niet tot een controleverlies leiden, worden opgenomen als transacties tussen aandeelhouders. Het verschil tussen de reële waarde van iedere ontvangen of betaalde vergoeding en het relevante verworven of afgestoten aandeel van de boekwaarde van de nettto activa van de dochteronderneming wordt rechtstreeks opgenomen in de overgedragen winst. Het vermogen en het netto resultaat dat aan het minderheidsbelang toe te wijzen zijn, worden apart getoond in de balans en de winst- en verliesrekening.

14 BE VANDEMOORTELE NV GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN Geassocieerde ondernemingen zijn vennootschappen waarin de Groep, direct of indirect, een invloed van betekenis heeft maar niet de zeggenschap om het financiële en operationele beleid te bepalen. Algemeen gezien is dit het geval wanneer de Groep beschikt over 20 tot 50 percent van de stemmen. Op investeringen in geassocieerde ondernemingen wordt de vermogensmutatiemethode toegepast, vanaf de datum waarop de invloed van betekenis een aanvang neemt tot de datum waarop deze invloed eindigt. Bij de vermogensmutatiemethode worden investeringen in geassocieerde ondernemingen opgenomen in de geconsolideerde balans tegen de kostprijs, aangepast aan wijzigingen die zich na de overname hebben voorgedaan in het belang van de Groep in de netto activa van de geassocieerde onderneming, en na aftrek van mogelijke bijzondere waardeverminderingen van de individuele investeringen. Wanneer het aandeel van de Groep in het verlies van een geassocieerde onderneming uitstijgt boven de boekwaarde van de geassocieerde onderneming, wordt de boekwaarde teruggebracht tot nul en wordt de erkenning van verdere verliezen opgeheven, behalve wanneer de Groep jegens de geassocieerde onderneming verplichtingen is aangegaan. Elk deel van de overnamekost dat uitstijgt boven het belang van de Groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa of passiva van de geassocieerde onderneming op de datum van de overname, worden beschouwd als goodwill. Goodwill is opgenomen in de boekwaarde van de investering en is als deel van de investering onderworpen aan een bijzondere waardeverminderingstest. Winst en verlies uit transacties tussen de Groep en haar geassocieerde ondernemingen worden geëlimineerd in dezelfde mate als het belang van de Groep in de geassocieerde onderneming, tenzij het verlies blijk geeft van een bijzondere waardevermindering van de overgedragen activa. Indien nodig wordt de jaarrekening van dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen aangepast om de gebruikte waarderingsregels in overeenstemming te brengen met die van de Groep. Indien de jaarrekening van een dochteronderneming of een geassocieerde onderneming wordt opgesteld op een datum die verschilt van die van de Groep, worden aanpassingen geboekt voor significante transacties of gebeurtenissen die zich voordoen tussen die datum en de datum van de geconsolideerde jaarrekening. 2.4 SEGMENTRAPPORTERING Operationele segmenten worden gerapporteerd op een manier die consistent is met de interne rapportering aan het hoogste beslissingsorgaan binnen de Groep. Als hoogste beslissingsorgaan wordt het Executive Committee (ExCo) dat de strategische beslissingen neemt, beschouwd. Dit orgaan is verantwoordelijk voor de evaluatie van de prestaties van de operationele segmenten en de verdeling van de middelen aan de segmenten. Verdere informatie over elk van de operationele segment wordt gegeven in toelichting 3: Gesegmenteerde informatie. 2.5 VREEMDE VALUTA De individuele jaarrekeningen van elke vennootschap van de Groep worden opgesteld in de eigen munteenheid. Voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening worden de resultaten en de financiële positie van elke vennootschap omgezet in euro, die de geldende munteenheid is voor de Groep, en de munt waarin de geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA Transacties in vreemde valuta worden initieel gewaardeerd tegen de wisselkoers op de dag van de transacties. Vervolgens, bij de afsluiting, worden monetaire activa en passiva die uitgedrukt zijn in vreemde valuta, omgerekend tegen de wisselkoers van de datum waarop de balans wordt afgesloten. Winsten en verliezen die voortvloeien uit transacties in vreemde valuta en uit de omrekening van monetaire activa en passiva die uitgedrukt zijn in vreemde valuta, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Wisselkoersverschillen die ontstaan bij de omrekening van niet-monetaire elementen die geboekt worden tegen hun reële waarde, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening voor de periode, met uitzondering van verschillen die ontstaan bij de omrekening van niet-monetaire elementen waarvoor een winst of verlies al rechtsreeks werd verrekend in het eigen vermogen BUITENLANDSE BEDRIJFSACTIVITEITEN Bij de consolidatie worden de activa en passiva van de vennootschappen van de Groep die een andere munteenheid hanteren dan de euro, in euro omgezet tegen de wisselkoers op de balansdatum. Inkomsten en uitgaven met betrekking tot buitenlandse bedrijfsactiviteiten worden omgerekend in euro tegen de gemiddelde wisselkoers van het jaar. De verschillende elementen van het

15 BE VANDEMOORTELE NV 13 eigen vermogen van buitenlandse activiteiten worden omgerekend tegen historische wisselkoersen. Wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omrekening van het eigen vermogen in euro tegen de wisselkoers bij het einde van het boekjaar, worden in de vorm van Cumulatieve Omrekeningsverschillen opgenomen in het vermogen. Cumulatieve Omrekeningsverschillen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen in de periode waarin de buitenlandse entiteit verkocht, van de hand gedaan of gesloten wordt. Goodwill en aanpassingen van de reële waarde die voortvloeien uit de overname van een buitenlandse entiteit worden beschouwd als activa en passiva van de buitenlandse entiteit en omgerekend tegen de slotkoers WISSELKOERSEN Bij de voorbereiding van de jaarrekening werden volgende wisselkoersen gehanteerd: 1 euro = x vreemde valuta Slotkoers Gemiddelde koers U.S. Dollar 1,3194 1,2939 1,2889 1,3835 GB Pond 0,8161 0,8353 0,8448 0,8691 Zwitserse Frank 1,2072 1,2156 1,2059 1,2321 Tsjechische Kroon 25, , , ,5832 Hongaarse Forint 292, , , ,5792 Poolse Zloty 4,0740 4,4580 4,3706 4, GOODWILL Goodwill ontstaat wanneer de kost van een combinatie van bedrijven op de datum van de overname hoger ligt dan die van het aandeel van de Groep in de reële waarde van de identificeerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen die worden overgenomen. Goodwill wordt initieel beschouwd als een actief en geboekt tegen de kostprijs, na aftrek van eventuele cumulatieve verliezen door bijzondere waardeverminderingen. Goodwill op de overname van dochterondernemingen wordt opgenomen in de balans, terwijl goodwill op overnames van geassocieerde ondernemingen verrekend wordt in investeringen in geassocieerde deelnemingen. Goodwill wordt toegewezen aan kasstroomgenererende eenheden met het oog op een bijzondere waardeverminderingstest. Goodwill wordt jaarlijks onderworpen aan deze bijzondere waardeverminderingstest door de boekwaarde te vergelijken met de realiseerbare waarde. Indien de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid lager is dan de boekwaarde van deze eenheid, wordt het verlies door de bijzondere waardevermindering eerst en vooral aangewend om de boekwaarde te verminderen van enige goodwill die met die entiteit verbonden is en vervolgens aan de andere activa van deze entiteit, op een pro rata basis van de boekwaarde van elk actief van deze entiteit. Een verlies aan goodwill door een bijzondere waardevermindering wordt nadien niet meer teruggenomen. Bij afstoting van een dochteronderneming of een entiteit waarover gezamenlijke zeggingschap wordt uitgeoefend, wordt de gerelateerde goodwill opgenomen in de bepaling van de winst of het verlies van de afstoting. Wanneer de reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen de kost overstijgt van de combinatie van ondernemingen, wordt het gedeelte dat na evaluatie overblijft onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening. 2.7 OVERIGE IMMATERIËLE ACTIVA VERWORVEN IMMATERIËLE ACTIVA Patenten, licenties (bv. computer software), handelsmerken en gelijksoortige rechten worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, na aftrek van de cumulatieve waardeverminderingen en verliezen die voortvloeien uit bijzondere waardeverminderingen. Wanneer deze activa verworven werden door een bedrijfscombinatie, is de kost gelijk aan de reële waarde die volgens de overnamemethode werd opgenomen. In andere gevallen is de kost gelijk aan de aanschafwaarde. Immateriële activa worden afgeschreven volgens de lineaire afschrijvingsmethode over hun geschatte gebruikelijke levensduur vanaf het moment dat ze in gebruik worden genomen. De geschatte gebruikelijke levensduur varieert momenteel tussen de drie en de vijf jaar INTERN GEGENEERDE IMMATERIËLE ACTIVA

16 BE VANDEMOORTELE NV 14 Kosten die voortvloeien uit de ontwikkeling of het onderhoud van software worden in het algemeen beschouwd als kosten op het moment dat ze gemaakt worden. Indien deze kosten (intern zowel als extern) echter rechtstreeks gerelateerd zijn aan de productie van unieke software die door de Groep gecontroleerd wordt en die waarschijnlijk zal bijdragen tot de toekomstige economische rendabiliteit, dan worden ze beschouwd als immateriële vaste activa en afgeschreven over hun geschatte levensduur. Gewoonlijk bedraagt die levensduur tussen de drie en de vijf jaar. Uitgaven voor onderzoeksactiviteiten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op het moment dat ze gedaan worden. Kosten voor ontwikkelingsactiviteiten komen algemeen gezien niet in aanmerking voor de kapitalisatiecriteria van IAS 38 en worden verrekend op het moment dat ze gemaakt worden (tenzij voldaan wordt aan de strikte voorwaarden van IAS 38). 2.8 MATERIËLE VASTE ACTIVA Materiële vaste activa worden gewaardeerd aan hun kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs omvat alle directe kosten en alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief op de locatie en in de staat te krijgen die nodig is om te functioneren op de beoogde wijze. De financieringskosten die direct toewijsbaar aan de aankoop, de constructie of de productie van een actief worden mee gekapitaliseerd als een deel van de kost van het betreffende actief. De geschatte kost voor de ontmanteling van een actief en het herstellen van een locatie in zijn oorspronkelijke vorm aan het einde van zijn levensduur, zijn inbegrepen in de kost van het actief. De belangrijkste elementen van de materiële vaste activa worden als afzonderlijke activa beschouwd indien hun levensduur verschilt van die van de andere activa waaraan ze gerelateerd zijn. De bijkomende kosten worden enkel verrekend in de boekwaarde van een actief wanneer het waarschijnlijk is dat een toekomstig economisch voordeel dat met dit actief verwant is naar de Groep terugvloeit en dat de kost op een betrouwbare manier kan worden gemeten. Alle overige herstellings- en onderhoudskosten worden in de kosten opgenomen op het moment dat ze worden gemaakt. De afschrijving van materiële vaste activa wordt berekend vanaf de datum waarop het actief klaar is voor gebruik, en lineair gespreid over de geschatte levensduur van het actief. De geschatte levensduur bedraagt: Gebouwen jaar Uitrusting 3 10 jaar Meubilair en Inrichting 3 10 jaar Rollend materieel 4 8 jaar Materiële vaste activa in aanbouw en terreinen worden niet afgeschreven. De restwaarde van een actief en de nuttige levensduur worden, indien relevant, jaarlijks aangepast. Verbeteringen aan gehuurde gebouwen worden geactiveerd en afgeschreven over de resterende duur van de huurtermijn of, indien deze korter is, over hun verwachte nuttige levensduur. Winsten en verliezen uit de verkoop van activa, vastgesteld door de vergelijking van de opbrengsten met de boekwaarde, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Investeringseigendommen, die bestaan uit terreinen en gebouwen aangehouden om huurgelden te genereren of om een waardestijging te realiseren, worden gewaardeerd aan de kostprijs mits aftrek van mogelijke cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. 2.9 LEASE-OVEREENKOMSTEN Lease-overeenkomsten worden als financiële leasing beschouwd wanneer de voorwaarden van de leasing alle wezenlijke risico s en voordelen inherent aan de eigendom, toekennen aan de Groep. Elke andere leasing wordt beschouwd als operationele leasing. Activa die het voorwerp uitmaken van een financiële leasing worden beschouwd als activa van de Groep tegen hun reële waarde, of, indien die lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen, elk bepaald bij het begin van de leaseovereenkomst. De overeenkomstige schuld jegens de lessor wordt opgenomen in de balans als een financiële leaseverplichting. Leasebetalingen worden opgesplitst in financiële lasten en de terugbetaling van het leasebedrag, met de bedoeling een constante rentevoet te bekomen op het resterende bedrag van de uitstaande schuld. Een financiële lease-overeenkomst geeft aanleiding tot het boeken van zowel een afschrijvingslast voor het actief als een rentelast voor elke periode. De afschrijvingsregels voor activa verworven via financiële leasing zijn consistent met deze voor activa verworven in eigendom. Bij operationele leasing worden de leasebetalingen (zonder eventuele incentives die van de lessor verkregen worden) als kosten opgenomen en lineair gespreid over de leasingperiode.

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence March IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS Informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY %

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY % 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Resultaten - Jaarproductie van palmolie steeg met 5,7%, maar tegenvallend vierde kwartaal (-2,8%). - Dalende wereldmarktprijzen voor palmolie, rubber en

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie