FINANCIAL STATEMENTS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIAL STATEMENTS 2012"

Transcriptie

1 FINANCIAL 2012 STATEMENTS

2

3 BE VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro (1) 2010 (2) Revenue RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA) Recurring depreciation, amortisation & write-offs RECURRING OPERATIONAL PROFIT (REBIT) Non-recurring items (3) Impairment OPERATIONAL PROFIT (EBIT) Net financial income / (expense) Result according to the equity method PRE-TAX CURRENT PROFIT/(LOSS) Income tax expense PROFIT/(LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS Profit/(loss) from discontinued operations PROFIT/(LOSS) (EAT) Net fixed assets (NFA) Working capital need (WCN) CAPITAL EMPLOYED Equity Provisions and others Subordinated debt Senior net financial debt (NFD) CAPITAL PROVIDED RATIO'S Recurring operational cash flow (REBITDA) / Revenue 7,0% 10,6% 9,4% 5,2% 5,9% Recurring operational profit (REBIT) / Revenue 2,9% 6,3% 4,8% 1,2% 2,2% Net profit (loss) / Revenue -0,9% 14,8% 2,6% -6,8% 0,2% Senior NFD / equity 196% 26% 31% 49% 43% Senior NFD / recurring operational Cash Flow (REBITDA) 5,8 1,0 1,4 2,6 1,9 Recurring operational profit (REBIT) / capital employed 6,9% 10,4% 7,3% 2,6% 5,2% Capital Expenditures (1) Full impact of soy activities included in discontinued operations (2) Van Dijk = 4 months (3) Not reported in 2008

4 BE VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro REVENUE Million Euro RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA) ,0% ,0% 9,0% 8,0% ,0% ,0% ,0% 4,0% 3,0% 2,0% ,0% (1) 2010 (2) (1) 2010 (2) As % of revenue 0,0% = without Soy Foods = Van Dijk 4 months = without Soy Foods = Van Dijk 4 months Million Euro RECURRING OPERATING INCOME (REBIT) Million Euro PROFIT/(LOSS) (EAT) ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% ,0% (1) 2010 (2) 2011 (3) (1) 2010 (2) 2011(3) 2012 As % of revenue = without Soy Foods = without Soy Foods = Van Dijk 4 months = Van Dijk 4 months = without impairments = without impairments Million Euro CAPITAL EMPLOYED Million Euro CAPITAL PROVIDED (1) 2010 (2) (1) 2010 (2) Working Capital Need Fixed Assets Senior Net Financial Debt Subordinated debt Provisions Equity = without Soy Foods = Van Dijk 4 months = without Soy Foods = Van Dijk 4 months

5 BE VANDEMOORTELE NV 3 GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING Voor het jaar dat eindigt op 31 december Toelichting Opbrengsten Verbruikte grond- en hulpstoffen en handelsgoederen ( ) ( ) Wijziging in voorraden aan afgewerkte producten en handelsgoederen (7.856) Diensten ( ) ( ) Personeelskosten 6 ( ) ( ) Afschrijvingen, waardeverminderingen en afwaarderingen 7 (46.194) (50.802) Wijziging in de voorzieningen (1.597) Overige bedrijfsinkomsten Overige bedrijfskosten 9 (13.655) (13.608) Winst uit bedrijfsactiviteiten voor bijzondere waardevermindering Bijzondere waardevermindering kasstroomgenererende eenheid 13 0 (87.000) Diepvriesdeegwaren Winst / (verlies) uit bedrijfsactiviteiten (82.321) Financiële inkomsten Financiële kosten 10 (30.934) (30.319) Aandeel van winst / (verlies) uit entiteiten verwerkt volgens 369 (137) vermogensmutatiemethode Winst/ (verlies) voor belastingen ( ) Winstbelastingen 11 (383) Winst/ (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (94.426) Winst/ (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Winst/ (verlies) (86.830) Winst/ (verlies) toerekenbaar aan de groep (86.861) Winst/ (verlies) toerekenbaar aan minderheidsbelangen 32 31

6 BE VANDEMOORTELE NV 4 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT Voor het jaar dat eindigt op 31 december Toelichting Winst / (Verlies) van het boekjaar (86.830) Ander totaal resultaat Kasstroomafdekkingen, na belastingen 24 (3.828) (1.353) Kasstroomafdekkingen geassocieerde ondernemingen, na belastingen (209) (348) Wisselkoersaanpassingen (344) (1.018) Verkoop minderheidsbelangen 0 (316) Overige (136) (122) Ander totaalresultaat van het boekjaar, voor belastingen (2.468) (89.987) Totaalresultaat van het boekjaar (2.468) (89.987) - toerekenbaar aan de groep (2.500) (89.646) - toerekenbaar aan minderheidsbelangen 32 (341)

7 BE VANDEMOORTELE NV 5 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor het jaar dat eindigt op 31 december Toelichting Activa Goodwill Overige immateriële vaste activa Materiële vaste activa Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode Handels- en overige vorderingen Uitgestelde belastingsvorderingen Overige financiële activa Overige activa Vaste Activa Voorraden Handels - overige vorderingen Derivaten Overige financiële activa Geldmiddelen en kasequivalenten Overige activa Vlottende Activa Activa aangehouden voor verkoop Totaal Activa Passiva Uitgegeven kapitaal Reserves Minderheidsbelangen Eigen Vermogen Financiële schulden Uitgestelde belastingverplichtingen Derivaten Personeelsbeloningen Voorzieningen Handels - en overige schulden Verplichtingen op meer dan één jaar Financiële schulden Actuele belastingen Derivaten Personeelsbeloningen Voorzieningen Handels- en overige schulden Verplichtingen op ten hoogste één jaar Verplichtingen aangehouden voor verkoop Totaal Passiva

8 BE VANDEMOORTELE NV 6 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Voor het jaar dat eindigt op 31 december Toelichting Ebitda uit voorgezette bedrijfsactiviteiten Afschrijvingen op overheidssubsidies (858) (871) Reële waardewijzigingen in grondstofcontracten (1.812) Wijzigingen in voorzieningen (5.759) Wijzigingen in personeelsbeloningen (310) Verlies / (winst) op verkopen van immateriële en materiële vaste activa (6.876) (91) Overige (426) (121) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in werkkapitaal Afname/ (toename) van voorraden (18.068) Afname/ (toename van handels- en overige vorderingen (19.438) Toename / (afname van handels) en overige schulden) (18.936) Afname/ (toename in overig werkkapitaal) (2.159) Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Ontvangen interest Betaalde interest (19.234) (17.814) Betaalde winstbelasting (5.855) (7.965) Overige financiële fees (569) (480) Kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Verwerving van immateriële activa 14 (1.556) (783) Verwerving van materiële vaste activa 15 (21.787) (31.141) Verwerving van eigen aandelen 0 (4.817) Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide (2.000) 0 middelen Inkomsten uit de verkoop van immateriële vaste activa Inkomsten uit de verkoop van materiële vaste activa Inkomsten uit de verkoop van dochterondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Verkregen overheidssubsidies (50) (17) Overige 0 96 Kasstroom uit voortgezette investeringsactiviteit (15.921) (35.630) Opbrengsten uit financieringen Terugbetaling van financieringen (89.641) 0 Betaling van financiële leasing (1.933) (4.154) Betaalde dividenden (17.740) (18.212) Ontvangen dividenden Overige (306) 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten in voortgezette (23.724) (5.140) bedrijfsactiviteiten Kassttroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 (4.408) Netto toename / (afname) in geldmiddelen en kas-equivalenten (13.280) Geldmiddelen en kasequivalenten, zonder creditsaldo's op bankrekeningen op 1 januari Effect van wisselkoersfluctuaties Geldmiddelen en kasequivalenten, zonder creditsaldo's op bankrekeningen op 31 december

9 BE VANDEMOORTELE NV 7 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN 2012 Toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij Kapitaal Eigen aandelen Wisselkoers aanpassingen Overgedr. Resultaten en reserves Totaal Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Op 1 januari (45.019) Totaalresultaat Winst / (Verlies) Overig totaalresultaat 0 0 Kasstroomafdekkingsreserves (4.036) (4.036) 0 (4.036) Uitgestelde belastingen Valuta omrekening 0 0 (344) 0 (344) 0 (344) Overige (136) (136) 0 (136) Totaalresultaat 0 0 (344) (2.155) (2.498) 32 (2.467) Transacties met aandeelhouders Inkoop eigen aandelen Betaalde dividenden (17.740) (17.740) 0 (17.740) Ontvangen dividenden Totaal transacties met (16.844) (16.844) 0 (16.844) aandeelhouders Op 31 december (45.019) Toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij Kapitaal Eigen Wisselkoers Overgedr. Totaal Kapitaal aandelen aanpassingen Resultaten en reserves Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Op 1 januari (40.202) Totaalresultaat Winst / (Verlies) (86.861) (86.861) 31 (86.830) Overig totaalresultaat Kasstroomafdekkingsreserves (2.050) (2.050) 0 (2.050) Uitgestelde belastingen Kasstroomafdekkingsreserves geass (348) (348) 0 (348) Ondernemingen Valuta omrekening 0 0 (1.023) 0 (1.023) 0 (1.023) Verkoop minderheidsbelang (316) (316) Overige (66) (66) (56) (122) Totaalresultaat 0 0 (1.018) (88.628) (89.646) (341) (89.987) Transacties met aandeelhouders Inkoop eigen aandelen 0 (4.817) 0 0 (4.817) 0 (4.817) Betaalde dividenden (18.212) (18.212) (46) (18.258) Ontvangen dividenden Totaal transacties met 0 (4.817) 0 (17.316) (22.133) (46) (22.179) aandeelhouders Op 31 december (45.019)

10 BE VANDEMOORTELE NV 8 1 ALGEMENE INFORMATIE SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE WAARDERINGSREGELS GESEGMENTEERDE INFORMATIE EBITDA UIT VOORGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN BEDRIJFSCOMBINATIES PERSONEELSKOSTEN AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN EN AFWAARDERINGEN WIJZIGING IN DE VOORZIENINGEN OVERIGE BEDRIJFSINKOMSTEN/(-KOSTEN) NETTO FINANCIËLE KOSTEN WINSTBELASTINGEN VASTE ACTIVA AANGEHOUDEN VOOR VERKOOP - BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN GOODWILL OVERIGE IMMATERIËLE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN UITGESTELDE BELASTINGEN OVERIGE FINANCIËLE ACTIVA FINANCIËLE DERIVATEN MARKT- EN ANDERE RISICO S OVERIGE ACTIVA VOORRADEN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN EIGEN VERMOGEN FINANCIËLE SCHULDEN LANGETERMIJNPERSONEELSBELONINGEN VOORZIENINGEN HANDELSSCHULDEN EN OVERIGE SCHULDEN TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERBINTENISSEN EN ONZEKERHEDEN INFORMATIE OVER DE VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM VANDEMOORTELE-VENNOOTSCHAPPEN IFRS-ONTWIKKELINGEN WOORDENLIJST COMMISSARISVERSLAG COMPLIANCE BEVESTIGING...60

11 BE VANDEMOORTELE NV 9 38 VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN GECOMBINEERD JAARVERSLAG...62

12 BE VANDEMOORTELE NV 10 1 ALGEMENE INFORMATIE Vandemoortele NV ( Vandemoortele Of de Vennootschap ) en haar filialen (samen de Groep ) is een Belgische familiale onderneming die uitgegroeid is tot een leidende voedingsproducent op Europese schaal. De Groep concentreert zich op twee bedrijfssegmenten: Diepvriesdeegwaren en Margarines & Vetstoffen. Safinco NV, het moederbedrijf, is een naamloze vennootschap, opgericht en gevestigd in België. De statutaire zetel van Vandemoortele NV en Safinco NV bevindt zich in de Moutstraat 64, 9000 Gent. De geconsolideerde jaarrekening en de statutaire jaarrekening van Vandemoortele NV werden door de Raad van Bestuur op 17 april 2013 goedgekeurd voor publicatie. De aandeelhouders zullen verzocht worden om de geconsolideerde jaarrekening en de statutaire jaarrekening van Vandemoortele NV goed te keuren tijdens de jaarvergadering van 14 mei SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE WAARDERINGSREGELS 2.1 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De belangrijkste waarderingregels die bij de opmaak van deze geconsolideerde jaarrekening gebruikt zijn, worden hieronder beschreven. Deze waarderingsregels zijn op een consistente wijze toegepast. Eventuele afwijkingen worden afzonderlijk vermeld. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012 werd opgesteld volgens de Internationale Financiële Rapporteringsstandaarden ( IFRS ), zoals ze aangenomen werden door de Euopese Unie en zoals ze van kracht waren op 1 januari Afhankelijk van de IFRS-vereisten, wordt bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening gebruik gemaakt van de historische kostprijs, de netto opbrengstwaarde, reële waarde of realiseerbare waarde als waarderingsbasis. In die gevallen waarin IFRS de optie laat tussen de kostprijs en een andere waarderingsbasis, wordt de historische kostprijs gebruikt. 2.2 GEBRUIK VAN SCHATTINGEN EN BEOORDELINGEN Om de jaarrekening op te stellen volgens de IFRS zoals die door de Europese Unie werden aangenomen, dient het management beoordelingen te maken en uit te gaan van schattingen en veronderstellingen die een invloed hebben op de opgenomen bedragen aan activa en passiva, opbrengsten en kosten. De schattingen en ermee gepaard gaande veronderstellingen zijn gebaseerd op historische ervaring en verscheidene andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De eingelijke resultaten kunnen van deze schattingen verschillen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek geëvalueerd en de gevolgen van herzieningen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor de periode waarin de schattingen werden aangepast. De schattingen en veronderstellingen waarvoor een diepgaander oordeel noodzakelijk is en die in geval van wijziging binnen de twaalf maanden een materiële impact zouden hebben op de boekwaarde van activa en passiva in de geconsolideerde balans, worden hieronder beschreven en, indien van toepassing, uitgewerkt in de toelichtingen ACQUISITIES De groep identificeert alle verworven activa en passiva, inclusief immateriële vaste activa. De beoordelingen die gebruikt worden om een reële waarde toe te kennen aan elke categorie van activa en passiva kunnen een materiële impact hebben op het resultaat. Inschattingen van de reële waarde zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar is op het moment van de de acquisitie en op verwachtingen en aannames die door Vandemoortele als redelijk beschouwd worden. Voor verdere informatie verwijzen we naar toelichting BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN OP GOODWILL De Groep oordeelt jaarlijks of er sprake is van een bijzondere waardevermindering van de goodwill. De realiseerbare waarde van kasstroomgenererende eenheden wordt vastgesteld op basis van berekeningen van de bedrijfswaarde. Deze wordt berekend door gebruik te maken van inschattingen en beoordelingen van de verwachte toekomstige kasstromen die verdisconteerd worden door

13 BE VANDEMOORTELE NV 11 gebruik van gemiddelde gewogen kosten van kapitaal (WACC). Voor een beschrijvingen van de belangrijkste inschattingen, waarderingen en een gevoeligheidsanalyse van de gebruikte veronderstellingen verwijzen we naar toelichting PENSIOENEN Om de verplichtingen inzake pensioenen voor het personeel van de Groep te bepalen wordt gebruik gemaakt van actuariële berekeningen. Deze berekeningen maken gebruik van inschattingen met betrekking tot toekomstige evoluties in salarissen, sterftecijfers, personeelsverloop, rendement op investeringen Wijzigingen in deze inschattingen en veronderstellingen kunnen leiden tot actuariële winsten of verliezen die opgenomen worden in de winst- en verliesrekening, voor zover de bandbreedte van 10% van de hoogste van de contante waarde van de brutoverplichting of de reële waarde van de fondsbeleggingen overschreden is. Dit bedrag wordt gespreid in resultaat genomen over de resterende arbeidstijd van de betrokken werknemers. Voor verdere informatie met betrekking tot de toegepaste veronderstellingen verwijzen we naar toelichting BELASTINGEN De Groep is onderhevig aan belastingen in verschillende rechtsgebieden. Om de belastingsposten in de jaarrekening te bepalen wordt gebruik gemaakt van schattingen en beoordelingen. Verschillen in interpretatie met betrekking tot belastingschulden worden ook in acht genomen. Voor meer informatie verwijzen we naar toelichting CONSOLIDATIE DOCHTERONDERNEMINGEN Dochterondernemingen zijn die ondernemingen waarin de Groep direct of indirect de zeggenschap heeft om het financiële en operationele beleid te sturen. Algemeen gezien is dit het geval wanneer de Groep een belang heeft van meer dan 50 percent van de stemmen of wanneer ze de controle heeft over het operationele beleid met de bedoeling voordeel te halen uit de activiteiten van deze vennootschap. De jaarrekening van dochterondernemingen wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf de datum waarop de controle begint tot op de dag dat de controle een einde neemt. Boekhoudkundig maakt de Groep bij de overname van dochterondernemingen gebruik van de overnamemethode. De kost van een overname wordt gemeten aan de hand van de reële waarde van de activa, uitgegeven kapitaal, schulden die aangegaan werden of die verondersteld worden te bestaan op de datum van de overname. Bij bedrijfscombinaties worden identificeerbare activa die overgenomen worden en de aangegane schuld initieel gewaardeerd tegen hun reële waarde op de datum van de overname. De meerkost die bij de overname betaald wordt bovenop de reële waarde van het aandeel van de Groep in de identificeerbare netto activa, wordt beschouwd als goodwill. Indien de kost van de overname minder bedraagt dan de reële waarde van de netto activa van de overgenomen onderneming, wordt het resterende verschil rechtstreeks opgenomen in de winst- en verliesrekening. Minderheidsbelangen in de netto activa van geconsolideerde dochterondernemingen worden afzonderlijk weergegeven van het vermogen van de Groep in die onderneming. Een minderheidsbelang bestaat uit de hoeveelheid van dit belang op de datum van de oorspronkelijke combinatie van bedrijven en het aandeel van de minderheid in de verandering van het eigen vermogen sinds de datum van de combinatie. Verliezen die aan de minderheid toe te wijzen zijn en die uitstijgen boven het minderheidsbelang in het vermogen van de dochteronderneming, worden toegerekend aan de Groep, behalve in de mate dat de minderheid een bindende verplichting heeft en een bijkomende investering kan aangaan om het verlies te dekken. Transacties tussen verschillende filialen binnen de onderneming, saldi en niet-gerealiseerde winst op transacties tussen filialen binnen de Groep, worden geëlimineerd. Niet-gerealiseerde verliezen worden eveneens geëlimineerd, tenzij de transactie blijk geeft van een bijzondere waardevermindering van de overgedragen activa. Transacties met minderheidsbelangen die niet tot een controleverlies leiden, worden opgenomen als transacties tussen aandeelhouders. Het verschil tussen de reële waarde van iedere ontvangen of betaalde vergoeding en het relevante verworven of afgestoten aandeel van de boekwaarde van de nettto activa van de dochteronderneming wordt rechtstreeks opgenomen in de overgedragen winst. Het vermogen en het netto resultaat dat aan het minderheidsbelang toe te wijzen zijn, worden apart getoond in de balans en de winst- en verliesrekening.

14 BE VANDEMOORTELE NV GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN Geassocieerde ondernemingen zijn vennootschappen waarin de Groep, direct of indirect, een invloed van betekenis heeft maar niet de zeggenschap om het financiële en operationele beleid te bepalen. Algemeen gezien is dit het geval wanneer de Groep beschikt over 20 tot 50 percent van de stemmen. Op investeringen in geassocieerde ondernemingen wordt de vermogensmutatiemethode toegepast, vanaf de datum waarop de invloed van betekenis een aanvang neemt tot de datum waarop deze invloed eindigt. Bij de vermogensmutatiemethode worden investeringen in geassocieerde ondernemingen opgenomen in de geconsolideerde balans tegen de kostprijs, aangepast aan wijzigingen die zich na de overname hebben voorgedaan in het belang van de Groep in de netto activa van de geassocieerde onderneming, en na aftrek van mogelijke bijzondere waardeverminderingen van de individuele investeringen. Wanneer het aandeel van de Groep in het verlies van een geassocieerde onderneming uitstijgt boven de boekwaarde van de geassocieerde onderneming, wordt de boekwaarde teruggebracht tot nul en wordt de erkenning van verdere verliezen opgeheven, behalve wanneer de Groep jegens de geassocieerde onderneming verplichtingen is aangegaan. Elk deel van de overnamekost dat uitstijgt boven het belang van de Groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa of passiva van de geassocieerde onderneming op de datum van de overname, worden beschouwd als goodwill. Goodwill is opgenomen in de boekwaarde van de investering en is als deel van de investering onderworpen aan een bijzondere waardeverminderingstest. Winst en verlies uit transacties tussen de Groep en haar geassocieerde ondernemingen worden geëlimineerd in dezelfde mate als het belang van de Groep in de geassocieerde onderneming, tenzij het verlies blijk geeft van een bijzondere waardevermindering van de overgedragen activa. Indien nodig wordt de jaarrekening van dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen aangepast om de gebruikte waarderingsregels in overeenstemming te brengen met die van de Groep. Indien de jaarrekening van een dochteronderneming of een geassocieerde onderneming wordt opgesteld op een datum die verschilt van die van de Groep, worden aanpassingen geboekt voor significante transacties of gebeurtenissen die zich voordoen tussen die datum en de datum van de geconsolideerde jaarrekening. 2.4 SEGMENTRAPPORTERING Operationele segmenten worden gerapporteerd op een manier die consistent is met de interne rapportering aan het hoogste beslissingsorgaan binnen de Groep. Als hoogste beslissingsorgaan wordt het Executive Committee (ExCo) dat de strategische beslissingen neemt, beschouwd. Dit orgaan is verantwoordelijk voor de evaluatie van de prestaties van de operationele segmenten en de verdeling van de middelen aan de segmenten. Verdere informatie over elk van de operationele segment wordt gegeven in toelichting 3: Gesegmenteerde informatie. 2.5 VREEMDE VALUTA De individuele jaarrekeningen van elke vennootschap van de Groep worden opgesteld in de eigen munteenheid. Voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening worden de resultaten en de financiële positie van elke vennootschap omgezet in euro, die de geldende munteenheid is voor de Groep, en de munt waarin de geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA Transacties in vreemde valuta worden initieel gewaardeerd tegen de wisselkoers op de dag van de transacties. Vervolgens, bij de afsluiting, worden monetaire activa en passiva die uitgedrukt zijn in vreemde valuta, omgerekend tegen de wisselkoers van de datum waarop de balans wordt afgesloten. Winsten en verliezen die voortvloeien uit transacties in vreemde valuta en uit de omrekening van monetaire activa en passiva die uitgedrukt zijn in vreemde valuta, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Wisselkoersverschillen die ontstaan bij de omrekening van niet-monetaire elementen die geboekt worden tegen hun reële waarde, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening voor de periode, met uitzondering van verschillen die ontstaan bij de omrekening van niet-monetaire elementen waarvoor een winst of verlies al rechtsreeks werd verrekend in het eigen vermogen BUITENLANDSE BEDRIJFSACTIVITEITEN Bij de consolidatie worden de activa en passiva van de vennootschappen van de Groep die een andere munteenheid hanteren dan de euro, in euro omgezet tegen de wisselkoers op de balansdatum. Inkomsten en uitgaven met betrekking tot buitenlandse bedrijfsactiviteiten worden omgerekend in euro tegen de gemiddelde wisselkoers van het jaar. De verschillende elementen van het

15 BE VANDEMOORTELE NV 13 eigen vermogen van buitenlandse activiteiten worden omgerekend tegen historische wisselkoersen. Wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omrekening van het eigen vermogen in euro tegen de wisselkoers bij het einde van het boekjaar, worden in de vorm van Cumulatieve Omrekeningsverschillen opgenomen in het vermogen. Cumulatieve Omrekeningsverschillen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen in de periode waarin de buitenlandse entiteit verkocht, van de hand gedaan of gesloten wordt. Goodwill en aanpassingen van de reële waarde die voortvloeien uit de overname van een buitenlandse entiteit worden beschouwd als activa en passiva van de buitenlandse entiteit en omgerekend tegen de slotkoers WISSELKOERSEN Bij de voorbereiding van de jaarrekening werden volgende wisselkoersen gehanteerd: 1 euro = x vreemde valuta Slotkoers Gemiddelde koers U.S. Dollar 1,3194 1,2939 1,2889 1,3835 GB Pond 0,8161 0,8353 0,8448 0,8691 Zwitserse Frank 1,2072 1,2156 1,2059 1,2321 Tsjechische Kroon 25, , , ,5832 Hongaarse Forint 292, , , ,5792 Poolse Zloty 4,0740 4,4580 4,3706 4, GOODWILL Goodwill ontstaat wanneer de kost van een combinatie van bedrijven op de datum van de overname hoger ligt dan die van het aandeel van de Groep in de reële waarde van de identificeerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen die worden overgenomen. Goodwill wordt initieel beschouwd als een actief en geboekt tegen de kostprijs, na aftrek van eventuele cumulatieve verliezen door bijzondere waardeverminderingen. Goodwill op de overname van dochterondernemingen wordt opgenomen in de balans, terwijl goodwill op overnames van geassocieerde ondernemingen verrekend wordt in investeringen in geassocieerde deelnemingen. Goodwill wordt toegewezen aan kasstroomgenererende eenheden met het oog op een bijzondere waardeverminderingstest. Goodwill wordt jaarlijks onderworpen aan deze bijzondere waardeverminderingstest door de boekwaarde te vergelijken met de realiseerbare waarde. Indien de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid lager is dan de boekwaarde van deze eenheid, wordt het verlies door de bijzondere waardevermindering eerst en vooral aangewend om de boekwaarde te verminderen van enige goodwill die met die entiteit verbonden is en vervolgens aan de andere activa van deze entiteit, op een pro rata basis van de boekwaarde van elk actief van deze entiteit. Een verlies aan goodwill door een bijzondere waardevermindering wordt nadien niet meer teruggenomen. Bij afstoting van een dochteronderneming of een entiteit waarover gezamenlijke zeggingschap wordt uitgeoefend, wordt de gerelateerde goodwill opgenomen in de bepaling van de winst of het verlies van de afstoting. Wanneer de reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen de kost overstijgt van de combinatie van ondernemingen, wordt het gedeelte dat na evaluatie overblijft onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening. 2.7 OVERIGE IMMATERIËLE ACTIVA VERWORVEN IMMATERIËLE ACTIVA Patenten, licenties (bv. computer software), handelsmerken en gelijksoortige rechten worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, na aftrek van de cumulatieve waardeverminderingen en verliezen die voortvloeien uit bijzondere waardeverminderingen. Wanneer deze activa verworven werden door een bedrijfscombinatie, is de kost gelijk aan de reële waarde die volgens de overnamemethode werd opgenomen. In andere gevallen is de kost gelijk aan de aanschafwaarde. Immateriële activa worden afgeschreven volgens de lineaire afschrijvingsmethode over hun geschatte gebruikelijke levensduur vanaf het moment dat ze in gebruik worden genomen. De geschatte gebruikelijke levensduur varieert momenteel tussen de drie en de vijf jaar INTERN GEGENEERDE IMMATERIËLE ACTIVA

16 BE VANDEMOORTELE NV 14 Kosten die voortvloeien uit de ontwikkeling of het onderhoud van software worden in het algemeen beschouwd als kosten op het moment dat ze gemaakt worden. Indien deze kosten (intern zowel als extern) echter rechtstreeks gerelateerd zijn aan de productie van unieke software die door de Groep gecontroleerd wordt en die waarschijnlijk zal bijdragen tot de toekomstige economische rendabiliteit, dan worden ze beschouwd als immateriële vaste activa en afgeschreven over hun geschatte levensduur. Gewoonlijk bedraagt die levensduur tussen de drie en de vijf jaar. Uitgaven voor onderzoeksactiviteiten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op het moment dat ze gedaan worden. Kosten voor ontwikkelingsactiviteiten komen algemeen gezien niet in aanmerking voor de kapitalisatiecriteria van IAS 38 en worden verrekend op het moment dat ze gemaakt worden (tenzij voldaan wordt aan de strikte voorwaarden van IAS 38). 2.8 MATERIËLE VASTE ACTIVA Materiële vaste activa worden gewaardeerd aan hun kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs omvat alle directe kosten en alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief op de locatie en in de staat te krijgen die nodig is om te functioneren op de beoogde wijze. De financieringskosten die direct toewijsbaar aan de aankoop, de constructie of de productie van een actief worden mee gekapitaliseerd als een deel van de kost van het betreffende actief. De geschatte kost voor de ontmanteling van een actief en het herstellen van een locatie in zijn oorspronkelijke vorm aan het einde van zijn levensduur, zijn inbegrepen in de kost van het actief. De belangrijkste elementen van de materiële vaste activa worden als afzonderlijke activa beschouwd indien hun levensduur verschilt van die van de andere activa waaraan ze gerelateerd zijn. De bijkomende kosten worden enkel verrekend in de boekwaarde van een actief wanneer het waarschijnlijk is dat een toekomstig economisch voordeel dat met dit actief verwant is naar de Groep terugvloeit en dat de kost op een betrouwbare manier kan worden gemeten. Alle overige herstellings- en onderhoudskosten worden in de kosten opgenomen op het moment dat ze worden gemaakt. De afschrijving van materiële vaste activa wordt berekend vanaf de datum waarop het actief klaar is voor gebruik, en lineair gespreid over de geschatte levensduur van het actief. De geschatte levensduur bedraagt: Gebouwen jaar Uitrusting 3 10 jaar Meubilair en Inrichting 3 10 jaar Rollend materieel 4 8 jaar Materiële vaste activa in aanbouw en terreinen worden niet afgeschreven. De restwaarde van een actief en de nuttige levensduur worden, indien relevant, jaarlijks aangepast. Verbeteringen aan gehuurde gebouwen worden geactiveerd en afgeschreven over de resterende duur van de huurtermijn of, indien deze korter is, over hun verwachte nuttige levensduur. Winsten en verliezen uit de verkoop van activa, vastgesteld door de vergelijking van de opbrengsten met de boekwaarde, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Investeringseigendommen, die bestaan uit terreinen en gebouwen aangehouden om huurgelden te genereren of om een waardestijging te realiseren, worden gewaardeerd aan de kostprijs mits aftrek van mogelijke cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. 2.9 LEASE-OVEREENKOMSTEN Lease-overeenkomsten worden als financiële leasing beschouwd wanneer de voorwaarden van de leasing alle wezenlijke risico s en voordelen inherent aan de eigendom, toekennen aan de Groep. Elke andere leasing wordt beschouwd als operationele leasing. Activa die het voorwerp uitmaken van een financiële leasing worden beschouwd als activa van de Groep tegen hun reële waarde, of, indien die lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen, elk bepaald bij het begin van de leaseovereenkomst. De overeenkomstige schuld jegens de lessor wordt opgenomen in de balans als een financiële leaseverplichting. Leasebetalingen worden opgesplitst in financiële lasten en de terugbetaling van het leasebedrag, met de bedoeling een constante rentevoet te bekomen op het resterende bedrag van de uitstaande schuld. Een financiële lease-overeenkomst geeft aanleiding tot het boeken van zowel een afschrijvingslast voor het actief als een rentelast voor elke periode. De afschrijvingsregels voor activa verworven via financiële leasing zijn consistent met deze voor activa verworven in eigendom. Bij operationele leasing worden de leasebetalingen (zonder eventuele incentives die van de lessor verkregen worden) als kosten opgenomen en lineair gespreid over de leasingperiode.

17 BE VANDEMOORTELE NV BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING VAN ACTIVA De Groep evalueert op regelmatige basis de boekwaarde van haar financiële activa, materiële vaste activa, goodwill en immateriële activa om na te gaan of er een reden bestaat om een bijzondere waardevermindering te boeken. Goodwill wordt daarenboven tenminste op jaarlijkse basis onderworpen aan een bijzondere waardeverminderingstest. Indien er een aanwijzing bestaat dat een bijzondere waardevermindering aan de orde is, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. Een bijzonder waardevermindering wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening voor het bedrag waarmee de boekwaarde van het actief de realiseerbare waarde overstijgt (de netto verkoopprijs na aftrek van de verkoopskosten ofwel de bedrijfswaarde indien deze hoger is). De netto verkoopprijs is het bedrag dat kan verkregen worden uit de niet-gedwongen verkoop van een actief tussen terzake goed geïnformeerde, onafhankelijke partijen. De bedrijfswaarde is de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen voortvloeiend uit een voortgezet gebruik van het actief en van zijn verkoop aan het einde van zijn nuttige levensduur. Voor de evaluatie van een eventuele waardevermindering worden activa gegroepeerd op het laagste niveau waarvoor er afzonderlijk identificeerbare kasstromen bestaan (kasstroomgenererende eenheden). In uitzonderlijke omstandigheden worden bijzondere waardeverminderingen uit vorige boekjaren teruggedraaid tegenover het resultaat indien er een aanwijzing bestaat dat de vroeger opgenomen bijzondere waardeverminderingen van een actief zijn weggevallen of gedaald. Een uitzondering op deze regel is een opgenomen bijzondere waardevermindering van goodwill, die nooit kan worden teruggedraaid in een volgende periode VOORRADEN Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of tegen hun opbrengstwaarde indien deze lager is. De kostprijs wordt bepaald volgens de first in, first out -methode (FIFO). De kostprijs omvat de directe materiaal- en, indien van toepassing, directe en indirecte arbeidskosten die nodig zijn om de voorraden in hun huidige toestand en op hun huidige locatie te brengen (uitgaand van een normale productiecapaciteit). De opbrengstwaarde staat gelijk met de geschatte verkoopprijs in normale omstandigheden, verminderd met de kosten voor afwerking en verkoop FINANCIËLE ACTIVA De classificatie van de niet-afgeleide financiële activa is afhankelijk van het doel waarmee deze investeringen werden aangegaan. Het management bepaalt de classificatie van de investeringen bij hun initiële erkenning. De verschillende classificaties zijn leningen en vorderingen, financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden en financiële activa beschikbaar voor verkoop. Leningen en vorderingen zijn niet-afgeleide financiële activa met vaste of te bepalen afbetalingen die niet genoteerd zijn op een actieve markt. Ze ontstaan wanneer de Groep geldmiddelen verschaft aan een debiteur zonder de bedoeling om de vordering verder te verhandelen. Ze worden opgenomen in de vlottende activa, behalve wanneer ze meer dan 12 maanden na de balansdatum verstrijken. Leningen en vorderingen worden in de balans opgenomen onder de rubriek Handels- en Overige Vorderingen. Investeringen in aandelen van andere bedrijven waarin de Groep geen invloed van betekenis of controle heeft (door aan te tonen dat ze minder dan 20% van de stemrechten heeft), worden beschouwd als beschikbaar voor verkoop. Ze worden gewaardeerd aan reële waarde tenzij deze waarde niet betrouwbaar bepaald kan worden. In dergelijke gevallen gebeurt de waardering aan kostprijs. Wijzigingen in reële waarde, behalve die met betrekking tot waardevermindering, worden onmiddellijk onder het eigen vermogen opgenomen. Deze investeringen worden in de balans opgenomen als vaste activa tenzij het management de bedoeling heeft deze investeringen binnen de 12 maanden na balansdatum te realiseren. Investeringen in commercial paper (vb. Sicav s) worden beschouwd als financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden en worden gewaardeerd aan reële waarde. Deze waarde komt overeen met de marktnoteringen op balansdatum. Wijzigingen in reële waarde worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Deze activa worden gezien als vlottende activa. Voor de aankoop en verkoop van andere financiële activa geldt de transactiedatum, de datum waarop de Groep zich ertoe verbindt om het actief te kopen of te verkopen. Er wordt een bijzondere waardevermindering geboekt wanneer de boekwaarde de geschatte realiseerbare waarde overstijgt.

18 BE VANDEMOORTELE NV HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN Handels- en overige vorderingen worden gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs verminderd met eventuele waardeverminderingen. Een voorziening voor bijzondere waardeverminderingen wordt aangelegd wanneer er objectief bewijsmateriaal is dat de Groep niet alle bedragen zal kunnen innen volgens de oorspronkelijke betalingstermijnen. Klanten die grote financiële moeilijkheden hebben en waarvan het waarschijnlijk is dat deze tot faillissement of financiële reorganisatie zal uitmonden en betalingen in gebreke, worden beschouwd als indicatoren die tot waardeverminderingen van vorderingen kunnen leiden. De boekwaarde van de vordering wordt verminderd door gebruik te maken van een reserve voor oninbare vorderingen en het bedrag van het verlies wordt opgenomen in de winst en verliesrekening. Wanneer een vordering oninbaar is, wordt het afgeschreven tegen de reserve voor oninbare vorderingen. Verdere inkomsten van eerder afgeschreven bedragen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. De Groep is gestart met een factoring programma voor 2 Belgische entiteiten sinds november We verwijzen naar toelichting 17 voor verdere informatie met betrekking tot factoring GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN Geldmiddelen omvatten geld in kas en op zichtrekeningen. Kasequivalenten zijn kortetermijnbeleggingen met een hoge liquiditeit, die op elk ogenblik kunnen omgezet worden tegen een gekende prijs, een oorspronkelijke looptijd hebben van hoogstens drie maand en bijna geen risico dragen op waardeschommelingen. Geldmiddelen en kasequivalenten worden in de balans geboekt tegen nominale waarde. Creditsaldo s op bankrekeningen worden in de balans opgenomen onder de rubriek Schulden op ten hoogste één jaar KAPITAAL Eigen vermogensinstrumenten die door de Vennootschap worden uitgegeven, worden geboekt voor de netto ontvangen inkomsten, na aftrek van directe uitgavenkosten. Bij inkoop van eigen aandelen wordt de aanschaffingsprijs, samen met de directe transactiekosten, geboekt als een vermindering van het eigen vermogen onder de rubriek Eigen Aandelen. De inkomsten uit de verkoop van eigen aandelen wordt rechtstreeks opgenomen in het netto eigen vermogen, zonder gevolgen voor de winst- en verliesrekening RESERVES De reserves worden getoond vòòr het voorgestelde dividend. Dividenden worden geboekt als een passief in de periode waarin ze goedgekeurd worden door de aandeelhouders van de vennootschap SAMENGESTELDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN De schuldcomponent van het samengesteld financieel instrument wordt initieel opgenomen aan de contante waarde van een gelijkaardige schuld maar zonder mogelijkheid tot conversie in aandelen. De eigen vermogenscomponent wordt initieel opgenomen voor het verschil tussen de contante waarde van het samengesteld financieel instrument in zijn totaliteit en de contante waarde van de schuldcomponent. Alle direct toewijsbare transactiekosten worden proportioneel toegewezen aan de schuld- en eigen vermogenscomponent. Aansluitend op de initiële opname wordt de schuldcomponent van het samengesteld financieel instrument gewaardeerd aan amortised cost gebruik makende van de effectieve interestmethode. De eigen vermogenscomponent van het samengesteld financieel instrument wordt niet geherwaardeerd tenzij bij conversie of bij afloop van de conversieperiode.

19 BE VANDEMOORTELE NV OVERHEIDSSUBSIDIES Overheidssubsidies worden initieel geboekt als over te dragen opbrengsten van zodra er een redelijke kans bestaat dat ze zullen verkregen worden en dat de Vennootschap zal voldoen aan alle voorwaarden die eraan verbonden zijn. Subsidies die verleend worden om gemaakte kosten te dekken worden systematisch geboekt als overige bedrijfsopbrengsten in dezelfde periode als die waarin de kosten zijn opgenomen. Subsidies die de Vennootschap vergoeden voor de investering in een actief worden systematisch geboekt als overige bedrijfsopbrengsten over de gebruiksduur van het actief FINANCIËLE SCHULDEN Rentedragende leningen en financieringen worden initieel opgenomen aan hun reële waarde, verminderd met de kosten verbonden aan de transactie. Ze worden vervolgens gewaardeerd aan de afgeschreven kostprijs op basis van de effectieve interestvoetmethode. Elk verschil tussen het initieel opgenomen bedrag (verminderd met de transactiekosten) en de aflossingswaarde wordt verrekend in de winst- en verliesrekening over de periode van de financiering. Financiële schulden worden geboekt als verplichtingen op ten hoogste één jaar tenzij de Groep een onvoorwaardelijk recht heeft om de vereffening van deze schulden op méér dan 12 maanden uit te stellen. In het kader van de schuldherschikking zijn de kosten van de schulddelging opgenomen als deel van de winst of verlies op de delging. De transactiekosten worden onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening van de periode VERPLICHTINGEN VOOR PERSONEELSBELONINGEN PENSIOENVERPLICHTINGEN De Vandemoortele Groep heeft een aantal te bereiken doel-pensioenregelingen en vaste bijdrageplannen. Een te bereiken doel-pensioenregeling is een regeling voor de periode na uitdiensttreding, waarin het bedrag bepaald wordt dat aan de werknemer zal uitgekeerd worden op het moment van zijn pensionering. De verplichting voor toegezegde pensioenregelingen die in de balans wordt opgenomen is de contante waarde van de te bereiken doel-pensioenverplichting op balansdatum, verminderd met de reële waarde van de fondsbeleggingen en aangepast aan niet-opgenomen actuariële winst of verlies en nietopgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd. Een onafhankelijke actuaris berekent jaarlijks de toegezegde regelingen volgens de projected unit credit -methode. Actuariële winst of verlies die voortvloeit uit ervaringsaanpassingen en veranderingen in de actuariële veronderstellingen die binnen een bepaalde bandbreedte vallen worden niet opgenomen. Actuariële winst en verlies die buiten deze bandbreedte vallen, worden uitgesteld en lineair afgeschreven over de verwachte gemiddelde resterende loopbaan van de werknemers. Pensioenkosten van verstreken diensttijd verwijzen naar de toename van de contante waarde van de toegezegde verplichtingen voor prestaties die door de werknemer in voorgaande periodes zijn verricht als gevolg van de invoering van of de wijziging van de vergoedingen na uitdiensttreding of andere langetermijnpersoneelsbeloningen. Pensioenkosten van verstreken diensttijd worden onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening, tenzij de wijzigingen aan het pensioenplan verbonden zijn aan de voorwaarde dat de werknemer gedurende een bepaalde periode in dienst blijft (totdat de voordeelrechten verworven zijn). In dit geval worden de pensioenkosten van verstreken diensttijd lineair afgeschreven over de periode die nodig is om de voordeelrechten te verwerven. De bandbreedte wordt afzonderlijk bepaald voor elke toegezegde pensioenregeling en heeft een boven- en ondergrens van respectievelijk 110% en 90% van de contante waarde van de brutoverplichting op die datum of van de reële waarde van de fondsbeleggingen indien die hoger is. Deze bandbreedte wordt met ingang van 1 januari 2013 afgeschaft ten gevolge van de invoering van IAS 19 Revised (zie onder). Een vast bijdrageplan is een regeling voor de periode na uitdiensttreding volgens dewelke de Groep vaste bijdragen betaalt aan een afzonderlijke entiteit (een fonds of een verzekeringsmaatschappij) zonder de wettelijke of feitelijke verplichting om verdere bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende activa beschikt om alle personeelsbeloningen uit te keren die gerelateerd zijn aan huidige en voorafgaande dienstperiodes van werknemers. De bijdragen worden onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen. Voorafbetaalde bijdragen worden opgenomen als actief in de mate dat een terugbetaling of een vermindering van toekomstige betalingen mogelijk is. Indien er echter in het kader van een toegezegde bijdrageregeling een wettelijke of feitelijke verplichting blijft bestaan voor de Vandemoortele Groep, wordt het plan beschouwd als een toegezegde pensioenregeling. De Groep heeft IAS 19 Revised niet vroegtijdig toegepast (verplicht van toepassing voor boekjaren die beginnen op 1 Januari 2013 of later). In overeenstemming met IAS 8.30 heeft het management echter de impact ingeschat van de nieuwe standaard op de jaarrekening voor het jaar dat eindigt op 31 december 2012 en uit die inschattingen blijkt volgende impact:

20 BE VANDEMOORTELE NV 18 Een daling van 518 k euro in de geconsolideerde winst- en verliesrekening die voornamelijk te wijten is aan de afschaffing van de mogelijkheid om actuariële winsten en verliezen die de bandbreedte overschrijden gespreid in resultaat te nemen over de resterende diensttijd en aan de incorporatie van belastingen op premies in de te bereiken doel-pensioenregeling in België. Een daling van k euro in het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat voornamelijk te wijten aan de opname van de actuariële winsten / (verliezen) ten gevolge van de afschaffing van de bandbreedte. Een stijging van k euro in de personeelsbeloningen op de balans ten gevolge van de hierboven beschreven impacten ANDERE LANGETERMIJNPERSONEELSBELONINGEN Een aantal vennootschappen van de Groep bieden hun werknemers nog andere langetermijnpersoneelsbeloningen aan. Of een werknemer al dan niet recht heeft op deze beloningen hangt meestal af van de voorwaarden dat de werknemer tot aan zijn pensioen in dienst blijft en een minimum diensttijd vervult. De verwachte kost van deze beloningen wordt toegerekend over de loopbaan van de werknemer, waarbij gelijkaardige boekhoudmethodes worden gebruikt als voor toegezegde pensioenplannen VOORZIENINGEN Voorzieningen worden opgenomen in de balans (1) wanneer de Groep verplichtingen heeft (in rechte of in feite afdwingbaar) als gevolg van gebeurtenissen in het verleden en (2) het waarschijnlijk wel dan niet is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen noodzakelijk zal zijn en (3) een betrouwbare schatting kan gemaakt worden van de omvang van deze verplichtingen. Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen is de best mogelijke schatting van de kosten die nodig zullen zijn om de verplichting na te komen op balansdatum. Voorzieningen voor herstructureringskosten (opzegvergoedingen inbegrepen) worden opgenomen wanneer de Groep beschikt over een gedetailleerd en geformaliseerd herstructureringsplan en de betrokkenen de verwachting koesteren dat er een herstructurering zal plaatsgrijpen omdat ze ofwel al werd aangevat ofwel werd aangekondigd. Voor kosten die betrekking hebben op de gewone bedrijfsuitoefening worden geen voorzieningen aangelegd. Voorzieningen voor verlieslatende contracten worden aangelegd wanneer de verwachte opbrengsten uit een contract lager uitvallen dan de onvermijdelijke kost die voortvloeit uit de contractuele verbintenis HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN Handels- en overige schulden worden gewaardeerd tegen de kostprijs, wat de reële waarde is van de betaalde of verschuldigde prijs FINANCIËLE DERIVATEN De Groep gebruikt financiële derivaten om de risico s te beheren van een mogelijke impact van schommelingen in vreemde valuta, interestpercentages en grondstofprijzen op de financiële performantie van de Groep. Het beleid van de Groep inzake beheer van risico s verbiedt het gebruik van financiële derivaten voor speculatieve doeleinden. Financiële derivaten worden initieel geboekt tegen hun reële waarde. De reële waarde is het bedrag waarvoor het instrument kan worden verhandeld of de verplichting afgewikkeld. Na hun initiële opname worden de financiële derivaten geherwaardeerd aan hun reële waarde op balansdatum. De methode volgens dewelke de resulterende winst of verlies wordt geboekt, hangt af van het feit of het financiële derivaat beschouwd wordt als een afdekkingsinstrument, en indien dat het geval is, van de aard van het afgedekte item. De volledige reële waarde van een afgedekt derivaat wordt geboekt als vordering of schuld op meer dan één jaar wanneer de vervaldag van het afgedekte item meer dan 12 maanden bedraagt en als vordering of schuld op minder dan één jaar wanneer de vervaldag van het afgedekte item minder dan 12 maanden bedraagt. Financiële derivaten die economische afdekkingsmiddelen zijn maar niet voldoen aan de strikte criteria van IAS 39 inzake afdekkingen, worden beschouwd als financiële activa en passiva tegen reële waarde met verwerking van waardeverandering in de resultatenrekening. Indien wel voldaan is aan de criteria inzake afdekkingen beschouwt de Groep haar financiële derivaten als financiële afdekkingsmiddelen, ongeacht of het kasstroomafdekkingen of reële waardeafdekkingen zijn.

GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING

GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING JAARVERSLAG 2013 BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 3 GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING Voor het jaar dat eindigt op 31 december Toelichting 2013 2012 * Opbrengsten 1.278.246 1.259.835 Verbruikte

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING

GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING JAARVERSLAG 2014 BE 0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 3 GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING Voor het jaar dat eindigt op 31 december 2014 2013 Opbrengsten 1.269.125 1.278.246 Verbruikte grond- en hulpstoffen

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004

Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004 Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004 OVERZICHT Waarderingssystemen Waarderingsaanpassing 2 WAARDERING BINNEN RAAMWERK In «"raamwerk"» geeft men aan hoe men waarde

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING

GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING JAARVERSLAG 2015 BE 0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 3 GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING Aangezien de aandelen niet op een publieke markt verhandeld worden, is standaard IAS 33, 66/70 aangaande de

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

1.2 de balanspost pensioenverplichting met toelichting wijzigt als volgt: x 1.000

1.2 de balanspost pensioenverplichting met toelichting wijzigt als volgt: x 1.000 Nadere toelichting op de jaarrekening In 2007 is de interpretatie van een aantal gehanteerde IFRS grondslagen nader bezien, ondermeer naar aanleiding van aanbevelingen van de AFM in het kader van haar

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie