Concept notitie Huishoudelijke verzorging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept notitie Huishoudelijke verzorging"

Transcriptie

1 Concept notitie Huishoudelijke verzorging Aanleiding Per 1 januari 2007 gaat de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De WMO biedt de vrijheid de huishoudelijke verzorging op een geheel nieuwe manier in te richten. Om het in te voeren beleid van de WMO af te stemmen met de burgers, belangenbehartigers en vertegenwoordigers van welzijn- en zorgaanbieders heeft de gemeente Achtkarspelen een discussieplatform opgericht. Dit platform heeft besloten een aantal thema's uit te werken in werkgroepen. De werkgroep huishoudelijke verzorging heeft zich bezig gehouden met de prestatievelden vijf en zes. Prestatieveld 5: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Prestatieveld 6: het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Uitgangspunt hierbij is dat het beleid van de gemeente erop gericht is mensen voorzieningen te bieden zodat zij zelfstandig kunnen functioneren en kunnen participeren in de maatschappij. Tevens dient volgens de werkgroep als uitgangspunt te worden genomen dat mensen afhankelijk zijn van de hulp. De persoon heeft meer zorg nodig, terwijl hij of zij liever zelfredzaam zou zijn. Vanwege de noodzaak van hulp dient de huishoudelijke zorg niet steeds duurder te worden en goed bereikbaar te blijven voor een ieder. Aan de hand van het bespreken van een aantal onderwerpen uit de handreiking huishoudelijke verzorging in de WMO van het ministerie van VWS en de VNG, heeft de werkgroep een antwoord gegeven op de centrale vraag 'Wat is de visie op huishoudelijke verzorging binnen Achtkarspelen?'. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: wat is huishoudelijke verzorging, keuzevrijheid, indicatie, eigen bijdrage, inkoop, kwaliteitseisen, modellen huishoudelijke verzorging, huidig aanbod huishoudelijke verzorging, knelpunten die door de werkgroep worden ervaren en financiën. Wat is huishoudelijke verzorging? Voor een aantal onderdelen krijgt de gemeente een (tijdelijke) zorgplicht. De zorgplicht zal voor een beperkt aantal individuele voorzieningen gelden. Daarbij wordt gedacht aan huishoudelijke verzorging waarop voorheen een aanspraak op grond van de AWBZ gold en aan het verstrekken van rolstoelen en scootmobielen. Zolang de zorgplicht geldt, zal de gemeente met de definitie van Huishoudelijke verzorging uit de AWBZ moeten werken: Huishoudelijke verzorging omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden in verband met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een psychosociaal probleem die of dat leidt of dreigt te leiden tot het disfunctioneren van de verzorging van het huishouden van de verzekerde dan wel van de leefeenheid waartoe de verzekerde behoort, te verlenen door een instelling. Keuzevrijheid In de handreiking wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf gradaties van keuzevrijheid, waarbij de minste mate (geen keuzevrijheid) wordt gekenmerkt door een gemeente die autonoom bepaalt welke voorziening of dienst wordt verstrekt. De grootste mate (volledige keuzevrijheid) houdt in dat de klant de volledige keuzevrijheid krijgt. Aan het indicatiebesluit wordt een bedrag gekoppeld, dat de klant naar eigen inzicht kan besteden. Ook kan de klant kiezen voor huishoudelijke zorg in natura. De werkgroep is van mening dat de burger grote keuzevrijheid dient te hebben tussen aanbieders, waarbij tevens aandacht voor het algemeen levensbeschouwelijke aanbod belangrijk wordt geacht. Daarnaast is er sterke voorkeur voor het aanbieden van

2 - 2 - persoonsgebonden budget (PGB). Vooral bij langdurige situaties is het prettig om keuze te hebben voor PGB. De burger kan in de vorm van een PGB zelf beter de regie voeren en krijgt in principe niet te maken met wisselende mensen als hulp. De keuze voor PGB houdt tevens in dat de burger kan kiezen voor het betalen van de buurvrouw voor huishoudelijke verzorging, wat wellicht voor sommige mensen prettiger werkt dan een vreemde. Aandachtspunten - de burger dient goed op de hoogte te zijn waarvoor hij kiest (een bedrijf dient bijvoorbeeld gecertificeerd zijn); - kiezen voor PGB brengt met zich mee dat de burger zelf zorg dient te dragen voor de administratie. Voor sommige mensen kan dit lastig zijn en er dient daarom eventueel hulp te worden geboden vanuit het WMO loket (ofwel door een loketmedewerker ofwel door middel van doorverwijzing); - een persoon die PGB heeft dient het niet uitgegeven geld terug te betalen aan het zorgkantoor. Momenteel heeft de werkgroep het gevoel dat het zorgkantoor de terugbetalingen niet goed controleert. Indien het zorgkantoor de budgetten gaat beheren, dient het zorgkantoor hierop gecontroleerd te worden in verband met de kosten die ten laste komen van het WMO budget; - er dient rekening mee te worden gehouden dat de keuzevrijheid voor aanbieders in acute situaties beperkt is. Indicatie Indicaties zijn er in verschillende complexiteiten. Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen indicatie op basis van eenvoudige standaardprotocollen, indicatie op basis van gespecialiseerd advies, of op basis van een combinatie. Complexe situaties zijn die situaties waarbij naast huishoudelijke verzorging ook andere WMO-voorzieningen of AWBZvoorzieningen worden overwogen. Wat betreft de uitvoerende instantie voor de indicatiestelling, is er een keuze te maken tussen de gemeente, het CIZ, een andere externe indiceerder of de aanbieder van huishoudelijke verzorging. De beschikking zal echter altijd door de gemeente moeten worden afgegeven. Belangrijk bij indicatiestelling is in ieder geval dat er goede integrale afweging plaatsvindt tussen de WMO voorzieningen en AWBZ voorzieningen. De gemeente als indicatiesteller Voordelen: - indicatiestelling door de gemeente die de criteria heeft opgesteld is een goede waarborg dat de uitvoering conform het beleid plaatsvindt; - Er is een directere invloed op de kostenbeheersing, doordat niet elke indicatie hoeft te worden uitgevoerd door een dure indicatiesteller; - door de verschillende onderdelen van de uitvoering van het beleid (voorlichting, indicatiestelling, eigen bijdrage, etc.) in eigen beheer uit te voeren, is integraliteit eenvoudiger te realiseren. Er kan ook een keuze worden gemaakt om als gemeente zich te concentreren op de eenvoudige aanvragen en de complexe aanvragen waarbij naast huishoudelijke verzorging ook AWBZ functies worden geïndiceerd uit te besteden aan het CIZ of een andere externe indiceerder. De andere externe indiceerder heeft voor de burger als nadeel dat de burger naast het CIZ voor de AWBZ ook nog met een andere partij te maken krijgt. Het onderscheid tussen eenvoudig en complex zal bepaald worden door de toegangscriteria die de gemeente in de WMO-verordening heeft vastgelegd. Het CIZ als indicatiesteller Het CIZ voert de indicatiestelling voor de AWBZ reeds uit en geeft binnen Achtkarspelen indicatieadviezen voor woningaanpassingen boven ,-. Het CIZ kan indicatieadviezen opstellen in het gemeentelijk loket of in overleg met het gemeentelijk loket. Dit kan gemandateerd en geprotocolleerd.

3 - 3 - Een andere externe indiceerder Binnen Achtkarspelen voert momenteel het SCIO de indicaties voor de WVG uit. Het SCIO zou ook adviezen kunnen afgeven voor de WMO. Dit geldt ook voor andere externe indiceerders, zoals bijvoorbeeld Argonaut. Deze indiceerder geeft advies aan de gemeente die vervolgens een besluit neemt en een beschikking afgeeft. Het voordeel van uitbesteden aan een particuliere organisatie kan door schaalvoordelen voordeliger zijn. De aanbieder van huishoudelijke verzorging als indicatiesteller Veel van de aanvragen voor huishoudelijke verzorging zijn makkelijk te indiceren. Zo hebben bijvoorbeeld mensen tijdelijk huishoudelijke verzorging nodig omdat zij uit het ziekenhuis komen. Hiervoor is geen uitgebreide indicatiestelling nodig. Dit heeft als voordeel dat de klant maar met één instelling te maken heeft en dat bij het eerste contact de huishoudelijke verzorging kan worden geregeld. Belangrijk is hierbij dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de gemeente en de aanbieder. De criteria voor toegang tot de huishoudelijke verzorging moeten tevens duidelijk worden geformuleerd. Navraag van de werkgroep onder een aantal burgers van Achtkarspelen die huishoudelijke verzorging ontvangen heeft geleerd dat de ervaringen met het CIZ slecht zijn. Het CIZ gaat zeer streng om met de richtlijnen en beslisbomen, waardoor er slecht gekeken wordt naar de individuele situatie. De werkgroep is van mening dat het CIZ als indicatiestellingsorgaan voor de huishoudelijke verzorging dient af te vallen. De werkgroep vindt de volgende zaken ten aanzien van de indicatiesteller belangrijk: - Indien de gemeente de primaire indicatiesteller is, dient de onafhankelijkheid van de indicatie te worden gewaarborgd; - Bij indicatiestelling dient voorop te staan wat een persoon uitputtend en objectief nodig heeft en pas daarna gekeken te worden wat er mogelijk is; - Er dient naar de individuele situatie van een persoon gekeken te worden; - De indicatiestelling dient bij voorkeur multidisciplinair plaats te vinden. Eigen bijdrage De uitgangspunten bij het heffen van eigenbijdragen zijn: - er wordt aangesloten bij de bestaande AWBZ eigenbijdragesystematiek; - de grenzen voor de eigenbijdrageregeling voor de WMO worden geënt op de extramurale AWBZ eigenbijdrageregeling; - het bestaande anticumulatiebeding is in de WMO opgenomen; - de eigen bijdrage mag de kostprijs niet overschrijden; - als de nieuwe eigenbijdrageregeling meer opbrengt dan nu, blijven de meeropbrengsten voor de gemeente beschikbaar; - een vermogenstoets is niet mogelijk. De vaststelling en de inning van de extramurale eigen bijdragen AWBZ wordt gedaan door het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK). Het CAK heeft derhalve ervaring en deskundigheid ten aanzien van het berekenen, vaststellen en innen van eigen bijdragen. De regering heeft daarom besloten het CAK deze taak ook voor de eigen bijdragen Wmo te geven (Kamerstukken II 2005/05, , nr. 36). Het CAK is dan ook de rechtspersoon die hiervoor op grond van artikel 16 van de Wmo wordt aangewezen. Als de nieuwe eigenbijdrageregeling meer opbrengt dan nu het geval is, blijven de meeropbrengsten voor de gemeente beschikbaar. In een dergelijk geval verdienen twee opties de voorkeur: ofwel de eigenbijdrage omlaag brengen; ofwel de meeropbrengsten elders binnen de WMO inzetten. Indien de eigen bijdrage te hoog is, wordt gevreesd dat een persoon ondeskundige hulp gaat inkopen. De sociale verzekeringsbank (SVB) ondersteunt momenteel budgethouders, dat wil zeggen burgers met een PGB. De burger is in het geval van een PGB opdrachtgever van de zorgverlener. Dit houdt in dat de budgethouder er voor dient te zorgen dat de zorgverlener op

4 - 4 - tijd betaald wordt en dat de loonbelasting en sociale premies worden afgedragen. Het SVB Servicecentrum PGB biedt budgethouders gratis hulp en advies. Het is nog niet bekend of en onder welke condities de SVB hiermee door zou willen gaan. Het wordt door de werkgroep als een goede optie gezien om de administratie van de PGB door de SVB te laten uitvoeren. Dit is echter ook afhankelijk van de keuze of de gemeente zelf de ondersteuning aan budgethouders wil bieden. In dit geval dient de ondersteuning die door de gemeente wordt geboden ook gratis te worden geleverd. Inkoop Bij het regelen van huishoudelijke verzorging zijn er verschillende zaken die kunnen worden ingekocht: indicatiestelling, eigen bijdrage en huishoudelijke verzorging. Wanneer de gemeente zelf de indicatiestelling uitvoert is er wat betreft de indicatiestelling geen sprake van inkoop. Indien de zorgverlener de indicatiestelling (of een deel daarvan) doet, kan dit in het bestek en/of contract worden opgenomen. Wanneer de gemeente de indicatiestelling door een commerciële partij laat uitvoeren is de gemeente (afhankelijk van het bedrag) wel aanbestedingsplichtig. Het innen van de eigen bijdrage kan de gemeente zelf uitvoeren of het kan worden ingekocht bij het CAK of een andere partij. Wanneer de huishoudelijke verzorging wordt ingekocht en het drempelbedrag van ,- wordt overschreden, zal er Europees moeten worden aanbesteed. Het proces rondom een Europese aanbesteding is zeer uitgebreid en dient voor de burgers zo zorgvuldig mogelijk te worden uitgevoerd. Om deze reden wordt gekozen voor een overgangsjaar, waarin de bestaande contracten met aanbieders doorgang zullen vinden. Tegelijkertijd zal de Europese aanbesteding tijdig en zorgvuldig plaatsvinden, zodat contracten met nieuwe aanbieders op 1 januari 2008 in kunnen gaan. Kwaliteitseisen Het is belangrijk om in de beleidsnotitie kwaliteitseisen op te nemen waaraan de huishoudelijke verzorging dient te voldoen. Deze kwaliteitseisen dienen gepreciseerd te worden in het bestek en tevens te worden opgenomen in het contract met de aanbieder van huishoudelijke verzorging. De kwaliteitscriteria zijn gericht op personeel, product, administratie en organisatie. De werkgroep acht de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de vier voorgenoemde onderdelen erg belangrijk. Deze dienen zeer goed uitgewerkt te worden in het bestek en/of contract. Tevens is de werkgroep geen voorstander van een schoonmaakbedrijf als aanbieder, aangezien die niet de zorg kunnen inschatten die een persoon nodig heeft. Ook is de werkgroep van mening dat mensen die in de uitkering zitten niet kunnen worden ingezet voor huishoudelijke hulp. De werkgroep geeft de voorkeur aan een organisatie als de thuiszorg. Modellen huishoudelijke verzorging Er zijn vier basismodellen voor huishoudelijke verzorging, waarin combinaties van modellen mogelijk zijn. Het gaat om zorgkantoorconstructie, WVG-model, PGB model en Wijkmodel. In de zorgkantoorconstructie wordt grotendeels de systematiek van de AWBZ overgenomen. Tevens wordt uitgelegd wat een vijfde model, het Zeeuwse model, inhoudt. Zorgkantoorconstructie Het zorgkantoor koopt huishoudelijke verzorging in, organiseert de communicatie met de klant en organiseert de indicatiestelling. De klant kan kiezen tussen verschillende zorgaanbieders die gecontracteerd zijn. Het PGB behoort in dit model tot de mogelijkheden. Voordeel van de zorgkantoorconstructie is dat het nauwelijks problemen zal opleveren in de overgangsperiode. Nadeel is dat het model voor de langere termijn minder aantrekkelijk is, aangezien innovatie en kostenbeheersing minder voor de hand liggen.

5 - 5 - WVG-model Klanten krijgen in beginsel huishoudelijke verzorging in natura, alleen bij uitzondering wordt een PGB toegekend. Het WVG-model biedt veel ruimte ten aanzien van keuzevrijheid, er worden een of meer aanbieders gecontracteerd. Alleen mensen die uitdrukkelijk zelf de huishoudelijke verzorging willen inkopen, kunnen kiezen voor PGB. Voordeel van dit model is dat de gemeente direct zicht heeft op de doelgroep en de wijze waarop de huishoudelijke verzorging wordt uitgevoerd. Deze informatie kan betrokken worden bij ander gemeentelijk beleid. Een mogelijk nadeel is dat de gemeente de hele organisatie van de huishoudelijke verzorging naar zich toe trekt. PGB model Alle cliënten krijgen een PGB. Op basis van het indicatiebesluit ontvangt de klant een PGB, waarmee de klant zelf huishoudelijke verzorging in kan kopen. De cliënten die geen PGB kunnen of willen hebben, ontvangen huishoudelijke verzorging van een door de gemeente gecontracteerde aanbieder. De gemeente kan ondersteuning bieden bij het inkopen van huishoudelijke verzorging en de administratie daarvan. Voordeel voor de klant is dat dit model veel keuzevrijheid betekent. Nadeel is dat hoewel de gemeente direct zicht heeft op de doelgroep, dit niet heeft op de wijze waarop de huishoudelijke verzorging wordt uitgevoerd. Daardoor is de afstemming met andere beleidsterreinen niet zonder meer gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor de afstemming met AWBZ-voorzieningen. Tevens kunnen kwantumkortingen niet of moeilijk worden bedongen, omdat het de klant is die in onderhandeling is met de aanbieder. Wijkmodel De gemeente contracteert per wijk of voor de gehele gemeente een aanbieder. De gemeente beperkt zich tot het opstellen van een aantal randvoorwaarden vooraf. De aanbieder krijgt de verantwoordelijkheid huishoudelijke ondersteuning te leveren in het afgesproken gebied voor een bepaald budget. Kenmerk van het model is dat voor het merendeel van de klanten geen individuele rechten ontstaan, wat mogelijk tot grote verontrusting kan leiden bij klanten die behoefte hebben aan zekerheid. Voordeel is dat de gemeente de verantwoordelijkheid bij de uitvoerders legt. Door binnen ruime kaders afspraken te maken krijgt de aanbieder de vrijheid nieuwe en innovatieve concepten uit te proberen. Tevens biedt het wijkmodel mogelijkheden integraal-wijkgericht beleid te voeren, zodat vanuit klantperspectief en uit financieel perspectief voordelen kunnen worden behaald. Nadeel is dat de gemeente binnen zorg en welzijn nog geen ervaring heeft met het wijkmodel. De verschillende vormen en mogelijkheden dienen dus nog te worden ontdekt. Daarnaast hebben klanten een zeer beperkte keuzevrijheid. Zeeuwse model Bij dit model stelt de gemeente een raamovereenkomst op waarin uurprijs, kwaliteitscriteria en leveringsvoorwaarden worden vermeld. De gemeente vraagt vervolgens potentiële aanbieders zich in te schrijven. Dit is continu mogelijk. De cliënt kiest daarna uit de ingeschreven aanbieders. Voordeel van het Zeeuwse model is dat de cliënt meer sturing heeft en een grote keuzevrijheid. Verder is het model zeer flexibel, is er sprake van lage prijzen en zorgt het model voor demping van de harde marktwerking. Een ander belangrijk voordeel is dat de gemeente in principe niet Europees hoeft aan te besteden. Het wijkmodel valt naar de mening van de werkgroep af, omdat daarbij maar met één aanbieder wordt gewerkt. Er wordt, zoals eerder aangegeven, belang gehecht aan PGB en daarnaast een keuze uit meerdere aanbieders. Bij het WVG model kan men door aan te besteden wellicht grotere kortingen bedingen. Ten aanzien van het PGB model wordt door de werkgroep aangegeven dat dit zeer klantvriendelijk wordt gevonden. Het Zeeuws model wordt gezien als een zeer flexibel model, dat als groot voordeel heeft dat er niet hoeft te worden aanbesteed. Het PGB model, WVG-model en het Zeeuwse model verdienen derhalve de voorkeur van de werkgroep.

6 - 6 - Huidige aanbod huishoudelijke verzorging De indicatie voor huishoudelijke verzorging valt tot 1 januari 2007 onder de AWBZ. Dit wordt tot op heden verzorgd door het CIZ. Bekeken dient te worden of dit bij het CIZ blijft of dat er een nieuw indicatiestellingsorgaan wordt aangetrokken dan wel of de gemeente dit zelf gaat uitvoeren. Zoals eerder in deze notitie vermeld kan ook gekeken worden naar bijvoorbeeld het SCIO, waarover de geluiden zeer positief zijn, of naar een geheel andere instantie. Rolstoelen en scootmobielen worden onder de WVG en daarmee ook onder de WMO verstrekt via een externe hulpmiddelenleverancier waarmee een collectief contract is gesloten binnen de NOFA gemeenten. Knelpunten die door de werkgroep worden ervaren: - Wanneer iemand momenteel vanuit het ziekenhuis ontslagen wordt, neemt het ontslagbureau van het ziekenhuis voor hulp contact op met de zorgaanbieder. Hoe wordt huishoudelijke hulp in een dergelijk geval geregeld in het kader van de WMO (en het WMO-loket)? Dit zal waarschijnlijk zo blijven bij het inwerking treden van de WMO, aangezien het gemeenteloket niet bereikbaar is in weekenden. Wellicht zou dit echter ondervangen kunnen worden door telefonische bereikbaarheid of door via de website een aanvraag te kunnen doen. - De communicatie naar de burgers toe rondom de WMO wordt ervaren als een knelpunt. Het gevoel leeft dat de burgers weinig afweten van de WMO. Binnen de gemeente is echter een communicatieplan opgesteld specifiek gericht op de WMO. Hierdoor is de WMO breed in de gemeente besproken, zowel op bijeenkomsten als in de media. Daarnaast is de WMO een onderwerp waar burgers zich pas in gaan verdiepen als zij er zelf op een of andere manier mee te maken krijgen. - een zorgelijk punt dat meerdere van de werkgroepleden ter ore is gekomen is dat in sommige situaties kinderen onder de 18 jaar teveel aan huishoudelijke verzorging moeten gaan doen. Dit dient vermeden te worden. Tevens is er te weinig aandacht voor een specifieke situatie. Er dient voor uitgekeken te worden dat mantelzorgers overbelast worden. De klachtenwetgeving die in 2.5 van de handreiking is beschreven kan er ook voor gebruikt worden om met betrekking tot de grijze gebieden oplossing te bieden. Financiën De schatting van het beschikbare budget voor huishoudelijke verzorging van onze gemeente voor 2006 bedraagt ongeveer ,-. Op basis van deze schatting wordt er voorlopig van uitgegaan dat dit budget ongeveer hetzelfde zal zijn voor Deze cijfers zijn echter nog niet vastgesteld en kunnen dus ofwel naar beneden ofwel naar boven worden bijgesteld.

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

Nota Hulp bij het Huishouden, een nieuwe individuele WMO voorziening, gemeente Drimmelen

Nota Hulp bij het Huishouden, een nieuwe individuele WMO voorziening, gemeente Drimmelen Aan de Raad Made, 16 mei 2006 Raadsvergadering: 22 juni 2006 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Nota Hulp bij het Huishouden, een nieuwe individuele WMO voorziening, gemeente Drimmelen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Waar vind ik algemene informatie over de Wmo? Op de landelijke website www.info-wmo.nl en de website van de gemeente (www.boxtel.nl/wmo of www.haaren.nl kies

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente Persoongebonden Budget WMO en de rol van de gemeente Advies uitgebracht door de Adviesraad Gehandicaptenbeleid 1 oktober 2006 1 Inleiding. De Adviesraad Gehandicaptenbeleid (Adviesraad) heeft besloten

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden Budget (PGB) Persoonsgebonden Budget (PGB) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

Gemeente: 1. Verordening en besluit

Gemeente: 1. Verordening en besluit Gemeente: 1. Verordening en besluit Heb ik invloed op het Wmo beleid? a. Heeft het College van B&W met (representatieve organisaties van) burgers overlegd over de conceptverordening? b. Is de door het

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant Eigen keuze Pgb is een keuze Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden Maar wel: zelf regelen Ook keuze mogelijk voor zorg in natura : alles wordt

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 De nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ)

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven editie 2009 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Nadere informatie

juni 2007 Notitie Uitgangspunten aanbesteding hulp bij het huishouden

juni 2007 Notitie Uitgangspunten aanbesteding hulp bij het huishouden juni 2007 Notitie Uitgangspunten aanbesteding hulp bij het huishouden 1. Inleiding Met komst van de Wet maatschappelijk ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden, afgekort

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel Samenvatting AWBZ pakketmaatregel In 2008 is er 1,85 miljard uitgetrokken voor het PGB, in 2009 zal dit 2,2 miljard zijn. Begin 2008 waren er 98.000 budgethouders, er komen er maandelijks 15.000 bij, de

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (aoo7).

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (aoo7). gemeente Eindhoven Raadsnummer O6. RZ8 5q.. OOZ Inboeknummer o6bstozzzz Dossiernummer 644.4SS sr oktober zoo6 Commissie notitie Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kadernotitie implementatie huishoudelijke verzorging

Kadernotitie implementatie huishoudelijke verzorging Kadernotitie implementatie huishoudelijke verzorging 1. Inleiding De gemeente wordt in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor een aantal taken die voorheen tot het domein van de rijksoverheid behoorden.

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten Onderscheid gesprek en beoordeling De Nederlandse gemeenten ontwikkelen een nieuwe manier van werken binnen de Wmo. Deze bestaat uit twee

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

WMO. Zelf regelen of uitbesteden? UNIT WMO. Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

WMO. Zelf regelen of uitbesteden? UNIT WMO. Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). WMO Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). UNIT WMO 6 2 Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking voor huishoudelijke

Nadere informatie

Begeleiding van AWBZ naar WMO

Begeleiding van AWBZ naar WMO Begeleiding van AWBZ naar WMO Presentatie Bijeenkomst VNG/VWS 6 juli 2011 Berend Stuiver Zorginkoper GGz, Paramedie en Geboortezorg Zorgkantoor Midden IJssel/ Salland verzekeringen Begeleiding van AWBZ

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten Telefoon:

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie