De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD"

Transcriptie

1 De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD Mr. J.Wotte en drs. H. Rietdijk RA Inleiding Het Europees Parlement zou op 6 juli 2010 stemmen over de nieuwe Europese conceptrichtlijn voor Alternative Investment Fund Managers (AIFMD). Zou, aangezien de stemming is uitgesteld en naar verwachting zal plaatsvinden in de week van 18 oktober Aan dat uitstel ligt grote onenigheid tussen de Verenigde Staten en Europa ten grondslag evenals onenigheid tussen Europese landen onderling. De conceptrichtlijn is van toepassing op alle (vermogens)beheerders binnen Europa die externe fondsen beheren en schrijft voor dat deze beheerders een vergunning dienen te hebben onder de AIFMD of onder de UCITS IV-richtlijn. 176 In dit artikel wordt een overzicht van de huidige situatie gegeven. De wereldwijde crisis op de financiële markten was aanleiding voor de introductie van de AIFMD, onderdeel van een ambitieus programma van de Europese Commissie om alle deelnemers op de financiële markten te reguleren of onder toezicht te brengen. Dit conform de afspraken zoals gemaakt tijdens het G20-topoverleg van februari 2009 in Pittsburgh en de aanbevelingen uit het De Larosière-rapport 177. Op dit moment wordt in Europa gewerkt aan nieuwe, uniforme regelgeving voor vermogensbeheerders die nu op Europees niveau nog niet zijn gereguleerd. De enige optie die deze niet-gereguleerde groep op dit moment in Europa heeft, is om een UCITS-status aan te vragen, hetgeen momenteel gebeurt op vrijwillige basis. De precieze inhoud van de AIFMD staat nog niet vast, maar er zullen onder meer regels en eisen worden gesteld aan risicomanagement, portfoliowaardering en het gebruik van leverage (hefboomwerking). 178 Als reactie op de eerste conceptversie zijn in het voorjaar van amendementen ingediend door marktpartijen. Dit grote aantal kan worden toegeschreven aan de one size fits all -benadering van de AIFMD waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende beleggingsstrategieën en doordat het gebruikelijke Europese wetgevingstraject van white paper naar green paper naar consultatiefase is overgeslagen. Naar verwachting zal het Europarlement over de AIFMrichtlijn stemmen na de behandeling ervan in de Ecofin 179 -vergadering op 18 oktober. De 176 De UCITS IV-richtlijn treedt in werking met ingang van 1 juli Brussel, 25 februari Voortgang en voornemens hervormingen financiële sector, Ministerie van Financiën, 15 december 2009, De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van Economische Zaken en/of Financiën van de lidstaten van de Europese Unie. Jaarboek Compliance

2 Ontwikkelingen wet- en regelgeving datum van invoering van de AIFMD staat vast. Met ingang van 1 januari 2012 vallen alle beheerders van beleggingsfondsen die actief zijn in de Europese markt onder toezicht en zijn zij verplicht om een vergunning aan te vragen, hetzij onder de UCITS IV Directive, hetzij onder de AIFMD. Definities Een beleggingsinstelling is een beleggingsfonds of een beleggingsmaatschappij (definitie Wft). Beleggingsfonds: een niet in een beleggingsmaatschappij ondergebracht vermogen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen ten einde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen. Beleggingsmaatschappij: een rechtspersoon die gelden of andere goederen ter collectieve belegging vraagt of verkrijgt ten einde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen. Hedge funds: van oudsher beleggingsfondsen die op basis van een vastgelegde strategie proberen beleggingsrisico s te beperken. Het zijn vaak besloten fondsen, die een forse minimale inleg verlangen, met geleend geld opereren en gebruikmaken van afgeleide producten (definitie Financieel Woordenboek, FD). Alternative investment fund (AIF): Iedere gezamenlijke beleggingsonderneming die zich ten doel stelt kapitaal in alternatieve beleggingen te investeren. Deze beleggingen zijn alternatief omdat ze anders reageren op de financiële actualiteit dan de traditionele beleggingsvormen. Een basiskenmerk van alternatieve beleggingen is dat ze niet nauw verbonden zijn met de ontwikkelingen op de financiële markten. Als de markten dalen, kunnen zij gebruik maken van bepaalde technieken om toch een positief resultaat te behalen. Een alternatief beleggingsfonds streeft naar een zo hoog mogelijke opbrengst, ongeacht de schommelingen van de beurs. Meestal verwijst dit naar investeringen in hedge funds. Voorbeelden van alternatieve beleggingsstrategieën zijn: aandelen, obligaties, liquiditeiten, munten, grondstoffen, landbouwproducten, afgeleide instrumenten zoals futures, opties en swaps. Een alternatief beleggingsfonds mag bovendien effecten kopen (long posities) of integendeel effecten lenen (short posities) Jaarboek Compliance 2011

3 De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD Over UCITS Op dit moment heeft Europa geharmoniseerde wetgeving inzake UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) hetgeen erop gericht is om een pan- Europese markt voor fondsbeleggen 181 tot stand te brengen. In Nederland is UCITS bekend als de ICBE-richtlijn (Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten) waarmee beoogd wordt zowel de fondsensector als het beleggerspubliek meer zakelijke kansen en beleggingsmogelijkheden te bieden door een integratie van de EU-markt voor beleggingsfondsen. 182 De Europese Commissie breidt de UCITS-regelgeving stapsgewijs uit door de introductie van nieuwe versies van de richtlijn. Een vergunning voor een UCITS-status is vrijwillig en kan worden aangevraagd voor beleggingsfondsen die actief zijn in de Europese markt. Beleggingsinstellingen die geen UCITS-status hebben vallen logischerwijs ook niet onder relevante Europese regelgeving. Wat is de AIFMD? De AIFMD is een conceptrichtlijn die in de EU gevestigde beheerders van niet-ucitsbeleggingsinstellingen wil reguleren, ongeacht het domicilie van het fonds (ook vermogensbeheerders zie eerdere opmerking). Alle beheerders van in de EU gevestigde niet- UCITS-beleggingsinstellingen worden onder toezicht gesteld, met uitzondering van een beperkt aantal instellingen zoals intragroepbeheerders en centrale banken. Onder de concept-aifm-richtlijn vallen alle beleggingsinstellingen die momenteel niet op Europees niveau gereguleerd zijn (niet-icbe) 183. Het voorstel richt zich op de managers van deze alternatieve beleggingsfondsen. Er geldt een vrijstelling voor beheerders van fondsen die een gecumuleerd vermogen van minder dan EUR 100 miljoen beheren. Daarnaast zijn beheerders vrijgesteld van fondsen die een gecumuleerd maximaal vermogen van EUR 500 miljoen vertegenwoordigen indien de fondsen geen uitstroommogelijkheden binnen 5 jaar kennen én er geen sprake is van leverage-activiteiten binnen het fonds. Pensioenfondsen en verzekeraars die hun eigen vermogen beheren zijn eveneens uitgesloten van deze richtlijn. 181 Een vrij verkeer op Gemeenschapsniveau van rechten van deelnemingen in instellingen voor collectieve belegging in effecten (definitie fondsbeleggen volgens UCITS) ICBE staat for Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten. De term refereert aan een richtlijn van de Europese Unie, die vaststelt waaraan een in de EU gevestigd fonds moet voldoen om verkocht te mogen worden in alle EU landen. De richtlijn heeft als doel beleggingsrichtlijnen in Europa te vereenvoudigen en beleggers meer bescherming te bieden. In Nederland wordt ICBE ook wel UCITS genoemd ( Jaarboek Compliance

4 Ontwikkelingen wet- en regelgeving Figuur 1 Eisen AIFMD aan de beheerder De beheerders krijgen een vergunning in hun lidstaat van vestiging als zij voldoen aan uiteenlopende vereisten, zoals deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders, eigenvermogensvereisten (min of meer in lijn met de UCITS-richtlijn), voorschriften op het gebied van governance (conflicts of interest, e.d.) en beloningsbeleid. Verder dienen alternatieve beleggingsfondsen te beschikken over een bewaarder die moet zorgen voor een afgescheiden vermogen van het fonds en controle op de uitvoering van het beleggingsmandaat door de beheerder. Deze bewaarder hoeft naar verwachting geen kredietinstelling te zijn, maar kan ook een beleggingsonderneming zijn of een ander onder prudentieel toezicht staande rechtspersoon, indien de aanpassingen in de AIFMD op dit vlak worden doorgevoerd. Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheidseisen voor de bewaarder, die in de huidige voorstellen beperkter in omvang zijn dan in het oorspronkelijke voorstel. Verder dient de waardering van activa te worden verricht door een taxatieafdeling of door een functioneel van de portefeuillebeheerder onafhankelijke taxateur. Delegatie van taken wordt niet langer aan zeer zwaarwegende voorschriften verbonden. Gebruik leverage In de AIFMD is ook regelgeving opgenomen inzake het gebruik van leverage (hefboomfinanciering) binnen fondsen. Fondsen die leverage hanteren boven een gestelde limiet dienen dit onder de richtlijn toe te lichten aan de toezichthouders. Zij dienen hierbij aan te geven welke vorm van leverage is gehanteerd, het geaggregeerde bedrag aan leverage en de bron van leverage. De toezichthouders van dit soort fondsen dienen op Europees niveau hierover informatie uit te wisselen om op totaalniveau het risico van leverage te kunnen beheersen. Met name dit laatste heeft veel stof tot discussie opgeleverd omdat het de vraag is op welke wijze toezichthouders dit risico monitoren, hoe dit gemeten 132 Jaarboek Compliance 2011

5 De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD moet worden en hoe toezichthouders vervolgens zouden moeten ingrijpen en welke maatregelen getroffen zouden kunnen worden indien het risico als te groot wordt geacht. Derdelandenregeling Naast de leverage-regelgeving is in de AIFMD specifieke regelgeving opgenomen inzake niet-eu-managers. Beheerders met een domicilie buiten de EU vallen niet onder de AIFMD en zullen derhalve niet in staat zijn om hun fondsen aan te bieden op de Europese markt. Beheerders met een domicilie in de EU maar met fondsen met domicilie buiten de EU mogen alleen hun fondsen aanbieden binnen de EU indien sprake is van een overeenkomst tussen het land van vestiging van het fonds en het land van vestiging van de beheerder inzake artikel 26 van het OECD-model Belasting Conventie. Drie jaar na het ingaan van de AIFMD zal beheerders met een domicilie buiten de EU worden toegestaan om hun fondsen aan te bieden binnen de EU mits er sprake is van een toezichtmodel in het land van domicilie van de beheerder dat overeenkomstig is met het niveau van de Richtlijn, en de Europese toezichthouders voldoende toegang hebben tot het land van herkomst van de beheerder. Bezwaren tegen AIFMD De concept AIFM Richtlijn beoogt met name de beheerders van institutionele fondsen zoals hedge funds en private equity funds, die actief zijn op de Europese markt, onder toezicht te brengen. Vooral het Verenigd Koninkrijk is als centrum van de meeste hedge funds bang om zwaar getroffen te worden en kiest voor een harde opstelling jegens de grote voorstanders van de AIFMD, zijnde Frankrijk en Duitsland. Noord-Amerikaanse fondsmanagers zijn bezorgd over de dreiging dat de AIFMD hun toegang tot Europese institutionele beleggers zal beperken. Nederlandse pensioenfondsen maken ook bezwaar tegen de derdelandenregeling omdat zij niet in buiten de EU beheerde beleggingsfondsen mogen beleggen. Bovendien vrezen Engelse, Zweedse en Nederlandse pensioenfondsen dat zij onevenredig gehinderd worden aangezien in deze landen grote pensioenfondsen een splitsing hebben aangebracht tussen pensioenoperaties en vermogensbeheer. Daardoor worden zij door de conceptrichtlijn als vermogensbeheerders aangemerkt. Ook worden zij gehinderd omdat zij beperkingen krijgen opgelegd in de uitvoering van hun beleggingsbeleid. Daarnaast speelt het feit dat Europa een gedetailleerde regelgeving wil terwijl de Verenigde Staten op dit moment niet verder willen gaan dan registratie van vermogensbeheerders. Ook de vele vastgoedfondsen in Nederland komen onder de reikwijdte van deze Richtlijn te vallen en dit stuit op bezwaren, men is van mening dat onder toezicht staande retailfondsen die niet onder de ICBE richtlijn vallen zouden moeten worden vrijgesteld van de AIFM Richtlijn Jaarboek Compliance

6 Ontwikkelingen wet- en regelgeving Verplichtingen AIFM ook voor UCITS UCITS vallen niet onder de AIFMD. Verwacht wordt echter dat verplichtingen uit de AIFMD zullen worden opgenomen in de nieuwe UCITS-richtlijn. Het zou immers niet logisch zijn om zwaardere eisen op te leggen aan beheerders die deelnemingsrechten aanbieden aan professionele beleggers (in geval van alternatieve beleggingsfondsen 185 ), dan aan beheerders die dit doen aan retailbeleggers (in geval van UCITS). De Europese Commissie heeft al aangekondigd dat UCITS IV versneld zal worden ingevoerd. UCITS IV heeft in hoofdzaak betrekking op de vergunning van vermogensbeheerders en omvat de volgende onderdelen: UCITS maakt ruimte voor het fonds tot het direct commercieel verhandelen van het fonds in de thuismarkt, waarbij de toezichtouders achteraf uitvoert en zich met name focust op de lokale distributiekanalen. Dit zal het op de markt brengen van fondsen versoepelen en versnellen. De Europese fondsen worden op dit moment als te klein beschouwd wanneer zij vergeleken worden met hun Noord-Amerikaanse tegenspelers. Ook blijkt dat de total expense ratio 186 van Europese fondsen hoger is dan die van Noord-Amerikaanse fondsen. Ten behoeve van kostenbeperking en het verkrijgen van schaalvoordelen waardoor grotere Europese spelers zullen ontstaan is regelgeving opgenomen die pooling van vermogen door middel van master-feeder -constructies moet vergemakkelijken. Hierbij mag een fondsmanager een hoofdfonds (master) in een EU-land registreren waarbij daaraan gekoppelde fondsen (feeder) in andere EU-lidstaten zijn geregistreerd. Daarnaast zijn voorschiften opgenomen inzake de informatievoorziening die plaats dient te vinden bij het fuseren van fondsen. Hierbij dient de toezichthouders een inschatting te maken van de mogelijke impact van de fusie op de beleggers van de betrokken fondsen en dient zij te bepalen welke beleggers vooraf dienen te worden voorgelicht. UCITS IV geeft twee criteria voor de vestiging van het fonds: 1. het land onder welke regelgeving het fonds zich gevestigd heeft en 2. het land waar de waardering van het fonds plaatsvindt in de registratie van de beleggers. UCITS III schreef voor dat de bewaarder in hetzelfde land gevestigd diende te zijn als het fonds. Tevens was onder UCITS III het aanbieden van bepaalde diensten van de manager van het fonds beperkt door regelgeving. UCITS IV heeft regelgeving opgenomen inzake het Key Investor Document. Dit document dient te worden behandeld als een stand-alone -document van maximaal twee pagina s waarin in eenvoudige taal het karakter van het fonds wordt uiteengezet. Dit dient als vervanging van het Verkorte Prospectus dat in Nederland de vorm heeft van een financiële bijsluiter en gemiddeld uit meerdere pagina s bestaat met veel jargon. Ook is de regelgeving inzake het Europees paspoort verbeterd en versoepeld. 185 Iedere gezamenlijke beleggingsonderneming die zich ten doel stelt kapitaal in alternatieve beleggingen te investeren (zie definitiekader op pagina 2). 186 Het totaal van provisies en kosten van een beleggingsfonds als percentage van het totaal belegd vermogen 134 Jaarboek Compliance 2011

7 De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD Gevolgen UCITS IV en AIFMD Voor Nederlandse fondsbeheerders betekent de invoering van UCITS IV dat zij hun bestaande UCITS III-organisatie naar het vereiste niveau van UCITS IV moeten brengen. Op dit moment beschikt twintig procent van de Nederlandse markt over een UCITS-IIIvergunning. De resterende tachtig procent zal een vergunningsaanvraagtraject moeten beginnen voor de AIFMD of UCITS IV. Deze keuze dienen fondsbeheerders zelf te maken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat voor een fondsbeheerder fonds A onder UCITS zal komen te vallen en fonds B onder de AIFMD. Dit kan implicaties op velerlei gebied hebben, bijvoorbeeld dat vermogensbeheerders zullen worden opgeknipt. De invoering van de AIFMD zal voor een aantal fondsbeheerders aanleiding kunnen zijn ertoe te besluiten geen vergunning aan te vragen en hun activiteiten buiten de Europese Unie te gaan vestigen. Figuur 2 Naar verwachting zal de impact van de AIFMD op beleggingsfondsen en hun beheerders groot zijn. Invoering van de richtlijn kan leiden tot minder groei in de sector, minder aanbod voor beleggers en tot een beperking van de mogelijkheden om een gediversificeerd beleggingsbeleid uit te zetten als fondsmanager en als investeerder. De vele verplichtin- Jaarboek Compliance

8 Ontwikkelingen wet- en regelgeving gen die voortvloeien uit de AIFMD zullen substantiële kosten met zich meebrengen. De eisen omtrent aantoonbaarheid van deugdelijk beleid zullen leiden tot aanpassing van de huidige governance. Ook de beperkingen die de richtlijn oplegt aan off-shoring zullen niet zonder gevolgen blijven voor de juridische structuur en domicilie van beheerder en fondsen. De impact zal beheerders en bewaarders raken, maar indirect ook instellingen die in hun fondsen beleggen, zoals pensioenfondsen, banken en verzekeraars. Voor deze groep zullen de kosten voor toezicht waarschijnlijk stijgen. De verwachting is dat UCITS IV zal leiden tot een consolidatieslag en het ontstaan van enkele zeer grote marktspelers. Hoewel UCITS IV nog als Europese richtlijn geïmplementeerd moet worden, heeft de Europese Commissie al het plan opgevat voor een nieuwe richtlijn, UCITS V. Hierbij zal de nadruk op de bescherming van de belegger liggen. Er wordt rekening mee gehouden dat Brussel dan ook de kostenvergoedingen voor vermogensbeheer en fondsen wil aanpakken. 187 Actie is geboden De definitieve tekst van de AIFMD is nog onbekend aangezien er nog onderhandeld wordt over enkele bepalingen in de richtlijn. Wat wel vaststaat, is dat de veranderingen grote gevolgen zullen hebben voor beheerders van beleggingsinstellingen. De verwachte impact is als volgt: Vermogensbeheerders dienen de AIFMD-vergunning voor 1 januari 2012 te hebben aangevraagd. Zij dienen weloverwogen en onderbouwde strategische keuzes te maken die samenhangen met de implementatie van UCITS IV en de AIFMD. Is deze keuze gemaakt dan kan een quickscan de implicaties van de keuze in kaart brengen. Vermogensbeheerders dienen tijdig het complexe en mogelijk tijdrovende traject van de vergunningsaanvraag in te gaan en de bijbehorende juridische, organisatorische en systeemaanpassingen door te voeren. Processen en procesbeschrijvingen zullen moeten voldoen aan de nieuwe vereisten, bijvoorbeeld met betrekking tot liquiditeitsmanagement, risicomanagement en informatieverstrekking aan toezichthouders en beleggers. Het implementeren van de nieuwe regelgeving zal een significante impact op de dagelijkse bedrijfsvoering hebben met gevolgen voor bijvoorbeeld precontractuele klantinformatie, interne conflict of interest -maatregelen en IT-systemen. Vermogensbeheerders dienen na te gaan of zij voldoen aan de gestelde eisen en tijdig acties moeten formuleren indien er tekortkomingen worden gesignaleerd. Regelgevende instanties zullen beoordelen en monitoren of vermogensbeheerders voldoen aan de nieuwe eisen en corrigerend optreden indien van toepassing. 187 Brussel kondigt na UCITS IV UCITS V al aan, Fondsnieuws 8 april Jaarboek Compliance 2011

9 De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD Tot slot De invoering van de AIFMD zal nagenoeg alle beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen raken: hedge funds, private equity funds, venture capitalspelers, infrastructuur-, vastgoed- en grondstoffenfondsen en bewaarbedrijven. Beleggingsinstellingen die nu nog niet gereguleerd zijn, dienen zo snel mogelijk maatregelen te treffen. Het op orde brengen van de organisatie, waaronder het opzetten van een AO/IC 188, en het starten van een vergunningsaanvraag kosten tijd en vergen de nodige investeringen. Het is daarom zaak spoedig de impact van UCITS IV en de AIFMD in kaart te brengen, goede strategische keuzes te maken en voorbereidingen voor de vergunningsaanvraag te treffen. 188 Administratieve organisatie en interne controle Jaarboek Compliance

10 138 Jaarboek Compliance 2011

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN Recent hebben zich verschillende relevante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot beleggingsfondsen. Die ontwikkelingen komen hierin aan de orde. Ga direct naar een

Nadere informatie

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt 4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt In de vorige paragraaf 3 ging het vooral om verbetering van de bestaande regelgeving en toezicht. Onderwerp van deze paragraaf

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77705

Nadere informatie

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Mededeling FSMA_2014_03 dd. 23/06/2014 Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Toepassingsgebied: Deze mededeling

Nadere informatie

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker. M r. M. P. P. d e P l a n q u e *

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker. M r. M. P. P. d e P l a n q u e * Ontwikkelingen in toezicht op beleggingsinstellingen M r. M. P. P. d e P l a n q u e * Inleiding Het regulatoir landschap voor beleggingsinstellingen is continu in beweging. Voor wat betreft de markttoegang

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER DNB SEMINAR UITBESTEDING Door: Oscar van Angeren I. Regulatory framework en II. Algemene contractuele aspecten 1 I. Regulatory framework Uitbestedingsregels pensioenfondsen: artikel 34 Pw en 12-14 BuPw.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving voor vastgoedfondsen

Nieuwe regelgeving voor vastgoedfondsen Nieuwe regelgeving voor vastgoedfondsen Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Aryan Schoorl Hendrik Bennebroek Gravenhorst Charles Destrée Inleiding 1. Nieuwe regelgeving en vergunningplicht

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten RJ-Uiting 2017-6: Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten Algemeen RJ-Uiting 2017-6: Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten bevat de wijzigingen in hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten. Achtergrond

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor risicometing en de berekening van het totale risico voor bepaalde types gestructureerde icbe s ESMA/2012/197 Datum: 23

Nadere informatie

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) In hoeverre heeft de bewaarder onder de AIFMD ruimte om een eigen invulling te geven aan zijn rol en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven December 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen

De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen M r. R. K. T h. J. S m i t s * Inleiding Op 2 oktober jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van de

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Publicatiedatum: December 2015 Laatste aanpassing: 3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden I.v.m. correctie aanhangsel

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

Nieuwe Wtb en Btb in september 2005 van kracht

Nieuwe Wtb en Btb in september 2005 van kracht Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker Nieuwe Wtb en Btb in september 2005 van kracht Inleiding Op 25 april 2005 heeft de Minister van Financiën het ontwerp

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

PRIIP s: bent u er klaar voor?

PRIIP s: bent u er klaar voor? 1 PRIIP s: bent u er klaar voor? De verordening over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP s-verordening) is nog niet

Nadere informatie

Fiche 4: Verordening Europese durfkapitaalfondsen en sociaalondernemerschapsfondsen

Fiche 4: Verordening Europese durfkapitaalfondsen en sociaalondernemerschapsfondsen Fiche 4: Verordening Europese durfkapitaalfondsen en sociaalondernemerschapsfondsen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

De implementatie van de AIFM Richtlijn

De implementatie van de AIFM Richtlijn De implementatie van de AIFM Richtlijn De implementatie van de AIFM Richtlijn Mr. N.B. Spoor Mr. M. Tausk Prof. mr. J.B. Huizink Prof. mr. R.P. Raas Kluwer Deventer 2012 Ontwerp omslag: H2R-vormgeving

Nadere informatie

Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge

Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-1 dd. 26/01/2016 Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE

Nadere informatie

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes DUFAS Code Vermogensbeheerders ref. 14_041 Algemene principes 1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten. 2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten. 3. Vermogensbeheerders doen eerlijk

Nadere informatie

1/5. Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009

1/5. Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009 Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009 Inleiding In hoofdstuk 5.6 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn de bepalingen uit de Nederlandse corporate governance code (Code Tabaksblat)

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan : de Groep Financiële Vraagstukken (directe belasting) op : 9 juli 1999 Betreft : Belasting op spaargeld

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan : de Groep Financiële Vraagstukken (directe belasting) op : 9 juli 1999 Betreft : Belasting op spaargeld RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juni 1999 (06.07) (OR. en/fin) 9562/99 LIMITE FISC 148 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan : de Groep Financiële Vraagstukken (directe belasting) op : 9 juli 1999 Betreft

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd: VOORSTEL VAN WET Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de economische delicten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

De praktische implicaties van de Richtlijn AIFMD voor vastgoedfondsen

De praktische implicaties van de Richtlijn AIFMD voor vastgoedfondsen Hendrik Bennebroek Gravenhorst* en Charles Destrée** De praktische implicaties van de Richtlijn AIFMD voor vastgoedfondsen Begin juni 2011 is een Europese richtlijn (AIFMD) aangenomen die voorziet in regulering

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2014 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 7 Overige informatie

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn 1 Inleiding In de zomer van 2011 heeft het ministerie van Financiën, als een van de eerste

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker De gevolgen van de AIFM Richtlijn voor de Nederlandse private equityindustrie M r. J. K e r k v l i e t * Inleiding Op 11 november 2010 heeft het Europees Parlement, na veel discussie tussen de verschillende

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEEL 3. 2. Kader Wet op het financieel toezicht 8

I. ALGEMEEN DEEL 3. 2. Kader Wet op het financieel toezicht 8 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

DE AIFMD - NOG 90 DAGEN

DE AIFMD - NOG 90 DAGEN DE AIFMD - NOG 90 DAGEN Op 22 juli 2013 zal de AIFMD*, inclusief de Uitwerkingsverordening**, in Nederland van kracht zijn. Voor veel beheerders van bijvoorbeeld vastgoedfondsen en private equity fondsen

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2015 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2015 (inwerkingtreding 1 April 2015) Status Approved by MB File name Project code 1.

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening

Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Beschrijving Rens Vos is vermogensbeheerder bij de Veerbank. Hieronder staan vijf situaties rondom informatievoorziening die hij heeft meegemaakt.

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

De rol van accountants met betrekking tot de AIFM-Richtlijn. NBA seminar 29 november 2016

De rol van accountants met betrekking tot de AIFM-Richtlijn. NBA seminar 29 november 2016 De rol van accountants met betrekking tot de AIFM-Richtlijn NBA seminar 29 november 2016 - November 2016 Agenda I. Introductie AFM II. AIFM-Richtlijn III. Interpretatie wetgeving IV. Ervaringen en toezichtsagenda

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft. (ter consultatie)

Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft. (ter consultatie) Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft (ter consultatie) Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2014 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2014 Status Approved by MB File name Project code 1. Inleiding Robeco kan als vermogensbeheerder

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V.

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. = DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel DoubleDividend Management B.V. (voorheen ActivInvestor Management B.V.) is 16 december 2004 opgericht en

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie