Errata Feitenboekje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Errata Feitenboekje 2006.4"

Transcriptie

1 Errata Feitenboekje Hieronder staat een aantal errata ten aanzien van het Feitenboekje vermeld, welke errata per direct ingaan. Voor zover een andere ingangsdatum geldt, staat deze genoemd in de tekst. Voor het overzicht vindt u in deze tekst ook de errataverzendingen van januari, maart en mei errata juli Gordelfeiten bussen (zie Feitkaart 2) Per 1 maart 2006 zijn in art. 59a RVV 1990 regels opgenomen over de draagplicht van autogordels in bussen. Per 1 juli 2006 zijn hierop de feitcodes R 535 p t/m r van toepassing. -Feitcodes N 514 g, i en j (mistachterlichten en (zij)markeringslichten lichte aanhangwagen) gelden vanaf 1 juli 2006 ook voor categorie 13. Het Voertuigreglement bepaalt dat per 1 juli 2006 de verplichting tot het voeren van mistachterlichten op de lichte aanhangwagen van kracht wordt. De hierop betrekking hebbende feitcode N 514 g kan daarom per 1 juli ook voor categorie 13 worden gebruikt. De feitcodes N 514 i en j worden vanaf 1 juli 2006 eveneens van toepassing op categorie 13. In het Feitenboekje staat bij deze codes categorie 13 reeds vermeld: deze feitcodes worden daarom niet in dit overzicht afgedrukt. -Feitcode P 340 c (zie Feitkaart 3) Bij de errata van mei 2006 is de nieuwe feitcode P 340 c opgenomen. Gebleken is dat bij deze code de verkeerde categorie is vermeld. Het Electronic Braking System (EBS) wordt op grote aanhangwagens en opleggers gemonteerd en daarom dient de feitcode te worden gekoppeld aan categorie 12. Categorie 13 dient te worden doorgehaald. errata mei Nieuwe feitcode P 180 da per 1 mei 2006 (zie Feitkaart 3) Volgens artikel , lid 1 VR mag de totale massa van aanhangwagens: a. niet meer bedragen dan de in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig vermelde toegestane maximum te trekken massa; b. indien deze worden voortbewogen door personenauto s, bedrijfsauto s of driewielige motorrijtuigen waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan kg, tevens niet meer bedragen dan de maximum massa die volgt uit het op de koppeling aangebrachte goedkeuringsmerk; c. en niet meer bedragen dan 750 kg indien de koppeling geen gegevens vermeldt. Tot nog toe bestond er geen feitcode voor het rijden met een aanhangwagen, terwijl geen waarde voor de maximum te trekken massa staat vermeld in het kentekenregister of op het kenteken van het trekkende voertuig. Op grond van een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 28 januari

2 (LJN: AS8450, Gerechtshof Leeuwarden, WAHV 04/00768) moet worden aangenomen dat een zodanige feitcode wel is gewenst. In het arrest stond het rijden met een aanhangwagen, getrokken door een motorrijtuig waarvan in het kentekenbewijs en het kentekenregister niets stond vermeld omtrent de maximum te trekken massa, centraal. Op de gebruikte koppeling stonden daarentegen wel gegevens vermeld: de koppeling was goedgekeurd voor een aanhangergewicht tot 1900 kg. Betrokkene werd aangepakt met gebruikmaking van feitcode P 180 d. Het Hof redeneerde dat deze feitcode niet van toepassing was, aangezien geen massa stond vermeld op het kenteken/ in het kentekenregister ( lid 1 onder a). Op de overige onderdelen van het eerste lid sloeg het Hof geen acht meer. De gedachtegang van het Hof is namelijk, dat altijd zou moeten gelden hetgeen in het kentekenregister staat vermeld (in casu was dat dus niets), en dat vervolgens pas zou moeten worden beoordeeld of de overige twee eisen uit dit art eerste lid VR van toepassing zijn. Aan die beoordeling kom je niet toe, indien er in het kentekenregister of op het kentekenbewijs reeds niets staat vermeld. Met het oog op het bovenstaande is aan de feitcodeserie P 180 a t/m d, die betrekking heeft op art VR, de feitcode P 180 da toegevoegd. De feitcode geldt voor de categorieën 12 en 13. Met nadruk zij erop gewezen dat het een OMtransigabel feit betreft. Op de kennisgeving van bekeuring dient geen bedrag te worden ingevuld. Voor de volledigheid is bij Feitkaart 3 de hele serie P 180 a t/m da afgedrukt. 2. Nieuwe feitcode P 340 c per 1 mei 2006 (zie Feitkaart 3) Bij besluit van 24 mei 2005 (Stb. 2005, 355), is artikel van het Voertuigreglement aangepast. Aan het artikel is een bepaling toegevoegd, inhoudende dat indien zowel het trekkend voertuig als de aanhangwagen zijn voorzien van een ABS- of EBS-systeem, de daartoe bestemde ISO 7638 stekkers op beide voertuigen met elkaar verbonden moeten worden. Bij het verbreken van deze verbinding tussen trekkend voertuig en aanhanger, treedt de noodloopvoorziening in werking, dat wil zeggen dat de maximale trekkracht wordt geleverd zonder dat blokkeren van de wielen wordt voorkomen. Dat kan leiden tot de situatie dat de remmen van het trekkend voertuig optimaal reageren, terwijl de wielen van de aanhanger blokkeren waardoor een voertuigcombinatie gaat scharen. Indien de connector niet is aangesloten, kan een aanhanger met een EBS-systeem automatisch in de noodlooptoestand terecht komen, waardoor deze dan niet meer beschikt over het verplichte ABS-systeem terwijl de remwerking van de voertuigcombinatie daardoor nadelig kan worden beïnvloed. Voor bovenstaande situatie is een feitcode ontworpen met nummer P 340 c, dat tot de inwerkingtreding van de volgende bijlage van de WAHV, als OM-transigabel feit zal gelden. Ook voor dit feit geldt dat op de kennisgeving van bekeuring geen bedrag moet worden ingevuld. De feitcode geldt voor categorie 13. Fouten in trefwoordenregister - op pagina L2 staat bij constructieplaat een verwijzing naar pagina A 158. Dit dient te zijn A 104; - op pagina L6 wordt bij richting aangeven bij afslaan verwezen naar pagina A 44, dit dient te zijn A 48; 2

3 - op pagina L7 staat bij roken op verboden plaatsen een verwijzing naar pagina C 25, terwijl dit C 26 moet zijn; - op pagina L8 wordt bij Uitlaat, bevestiging/milieu-eisen/geluid, verwezen naar pagina A150, doch dit moet zijn pagina A120; - op pagina L9 staat onder verboden toegang (water in natuurmonument) het feit H 465. Verwezen wordt naar pagina C 15. Het trefwoord en de verwijzing dienen te worden doorgehaald; errata 10 maart 2006: 1. Feitcode A 917 d Deze feitcode is onterecht afgedrukt in het Feitenboekje, omdat de code per 1 januari 2006 is vervallen: de feitcode kan daarom worden doorgehaald. 2. Gordelfeiten Per heden is het nieuwe artikel 59 RVV 1990 in werking getreden. Ten aanzien van de feitcodes zij verwezen naar de errata per 10 januari 2006 (zie onder), en de aanvulling daarop die heden afzonderlijk naar de korpsen per mail is verzonden. Ook op het Politiekennisnet wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Volledigheidshalve zijn de nieuwe gordelfeiten in dit overzicht opgenomen bij Feitkaart Feitcode P 060 b (zie Feitkaart 3) In het Feitenboekje is abusievelijk de feitcode P 060 b weggevallen. De tekst hiervan dient te luiden: p 060 b - overige lading 4. Milieu, feitcode H 296 b In Staatsblad 2005, 548 is de tekst van artikel 5 lid 1 van het Besluit gebruik meststoffen (BGM) gewijzigd. De nieuwe tekst is: 1. Het is verboden dierlijke meststoffen te gebruiken op grasland of bouwland, tenzij de dierlijke meststoffen emissiearm worden aangewend. De oude tekst was: 1. Het is verboden dierlijke meststoffen te gebruiken op grasland, bouwland, braakland of niet-beteelde grond, tenzij de dierlijke meststoffen emissiearm worden aangewend. De wijziging is ingevolge Staatsblad 2005, 592 ingegaan per 1 januari De koptekst van feitcode H 296 b (en ook H 296 a) dient gelet op het bovenstaande te worden aangepast, op de wijze zoals vermeld bij Feitkaart Feitcode W 703 o: de toelichting idem is niet juist en dient weggehaald. 3

4 errata 10 januari 2006: Aanvulling snelheidsfeiten, feitcodes VM 004 t/m VM 101 (zie Feitkaart 1) 1. De kop bij de feitcodes VM 004 tot en met VM 101 luidt: overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (bord A1). Dit is onjuist. De kop dient te luiden: overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (bord A1). 2. Op pagina A26 en A27 zijn de afgebeelde verkeersborden verwisseld. Op pagina A26 dient te zijn afgebeeld bord H2+A1, op pagina A27 dient te zijn afgebeeld bord H2+A3. 3. Bij feitcode Vl 080 staan de asterisken vermeld bij categorie 2 en 3. Dit dient te zijn categorie 1 en 2. Nieuwe feitcode gebruik van lichten tijdens het rijden (fietsen) per (R 438 h) Per 1 januari 2006 is er een nieuwe feitcode vastgesteld voor het rijden zonder licht voor fietsen. Dit is feitcode R 438 h. Deze feitcode kent de koptekst bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is geen voor- en achterlicht voeren. Deze feitcode staat afgedrukt in het nieuwe Feitenboekje Tot 1 januari 2006 golden er voor het als fietser rijden zonder licht twee feitcodes, de feitcode R 437 d en R 438 d. Feitcode R 437 d had in de kop de tekst bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is geen voorlicht of geen achterlicht voeren. Feitcode R 438 d luidde in de kop bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is geen voor- en achterlicht voeren. Aldus bestond er een feitcode voor het rijden met slechts één werkend licht, en een feitcode voor het rijden zonder beide lichten. Artikel 35 RVV 1990 luidt: Fietsers en bestuurders van een wagen moeten bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht voor- en achterlicht voeren. De nieuwe feitcode R 438 h (en 438 i voor de wagen), is aan deze wetstekst aangepast. Er bestaat dus vanaf 1 januari 2006 geen feitcode meer met de tekst voor- of achterlicht; Dit betekent echter niet dat niet meer kan worden opgetreden tegen fietsers, rijdend op een fiets waarvan slechts één lamp brandt. Indien er sprake is van het niet voeren van een voorlicht, of het niet voeren van een achterlicht, dan zal in beide gevallen niet worden voldaan aan de eis dat voor- en achterlicht dienen te branden: één van beide lampen brandt dan immers slechts. Ook indien géén van de lampen brandt, is sprake van het niet voeren van een voor- en achterlicht. Aldus is deze feitcode bij het rijden zonder licht altijd van toepassing. Het is dus niet zo dat niet meer zou kunnen worden opgetreden tegen diegenen die slechts één lamp 4

5 brandend voeren. Overigens is het tarief voor beide situaties, of er nu één of twee lampen niet branden, vastgesteld op 20. Dit betekent concreet dat er slechts eenmaal kan worden geschreven, en niet voor elke niet brandende lamp afzonderlijk! Autogordels en kinderbeveiligingssystemen, feitcodes R 533 t/m R 535 j 1. In aanvulling op de op pagina A 66 van het Feitenboekje vermelde noot bij de feitcodes R 533 t/m R 535 j, kan worden medegedeeld dat artikel 59 RVV 1990 per 1 maart 2006 zal worden gewijzigd. Dit houdt in dat vanaf 1 maart 2006 de feitcodes R 535 e t/m j gebruikt kunnen worden, terwijl de feitcodes R 534 t/m R 535 d zullen vervallen. Feitcode R 533 blijft van kracht, en komt per gelijke datum te luiden: in motorvoertuig of bromfiets. 2. In aanvulling dient verder bij feitcode R 535 i de volgende toelichting te worden vermeld: geldt tot 1 mei 2008 alleen voor de voorste zitplaatsen (alle passagiers) en overige zitplaatsen bij passagiers jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter (zie feitkaart 2) Deze aanvulling heeft betrekking op artikel 59b RVV 1990 (nieuw), dat bepaalt dat tot 1 mei 2008 in afwijking van de norm zoals deze volgt uit art. 59, lid 1 RVV 1990 (nieuw) en is weergegeven in feitcode R 535 i, er meer passagiers vervoerd mogen worden dan er autogordels zijn, voor zover: -deze passagiers worden vervoerd op een andere zitplaats dan de voorste zitplaats, én -deze passagiers ouder zijn dan 18 jaar, of jonger dan 18 jaar maar niet korter dan 1,35 meter. Feitcode N 004 (zie feitkaart 3) Bij Staatsblad 2005, nr 406 is bepaald dat artikel van het Voertuigreglement slechts van kracht blijft voor de ongekentekende bromfiets. Voor het overige is dit artikel vervallen. Dit artikel is verwerkt in feitcode N 004. Aan deze feitcode zijn nu nog de voertuigcategorieën 4 en 5 gekoppeld. Omdat deze feitcode alleen nog van toepassing is op categorie 6 (en wel zoals gezegd voor de ongekentekende bromfiets) dienen de categorieën 4 en 5 bij de feitcode N 004 niet te worden gebruikt en te worden doorgehaald. Maximum constructiesnelheid gekentekende bromfietsen, feitcode N 083 a t/m f (zie feitkaart 3) In de feitcodeserie N 083 a t/m f is abusievelijk feitcode N 083 c niet afgedrukt. Deze feitcode luidt: N 083 c -meer dan 15 en tot en met 20 km/h 5

6 Met nadruk zij opgemerkt dat het hier een om-feit betreft. In de tarievenkolom dient daarom bij categorie 6 een te worden gelezen. Profileringseisen, feitcodes N 270 r t/m N 270 u Voorheen kon voor het niet voldoen aan de profileringseisen voor banden worden geschreven via de feitcodes N 270 e t/m N 270 h. Per 1 januari 2006 is de bij deze feitcodes behorende koptekst in overeenstemming gebracht met de betreffende tekst van het Voertuigreglement en deze luidt nu «een band/de banden beschadigd is/zijn, waarbij het karkas zichtbaar is of de band/banden uitstulpingen vertoont/vertonen». Per 1 januari 2006 zijn specifiek voor de minimum profileringseisen nieuwe feitcodes vastgesteld, de feitcodes N 270 r t/m N 270 u. Deze feitcodes hebben eveneens een omschrijving die aansluit bij de tekst van het Voertuigreglement. Bovenstaande betekent dat de feitcodes N 270 e t/m N 270 h vanaf 1 januari 2006 niet meer mogen worden gebruikt voor de profileringseisen. Alcoholfeiten, feitcodes GA 304 a t/m GA 304 d (zie feitkaart 4) Gebleken is dat bij de feitcodes GA 304 a t/m GA 304 d onjuiste categorieën staan vermeld. De categorie die bij deze feitcodes vermeld moet worden, is categorie 4. Overigens zijn de juiste categorieën wel in de systemen verwerkt. 0,2 promille beginnend bestuurder, GA 305 a t/m GA 306 g (zie feitkaart 4) Bij de feitcodes GA 305 a t/m GA 306 g heeft ten onrechte geen vermelding van categorie 2 plaatsgevonden. Aangezien artikel 8 lid 3 WVW 1994 eveneens van toepassing kan zijn op bestuurders van vrachtauto s en autobussen, dient categorie 2 wel aan deze feitcodes te worden gekoppeld. Er wordt daarom voor gezorgd dat deze koppeling per 1 maart 2006 in de systemen zal zijn doorgevoerd. Wel kan reeds proces-verbaal worden opgemaakt, doch dit proces-verbaal dient te worden opgehouden tot 1 maart. Milieufeiten, feitcode H 022 (zie feitkaart 5) Bij feitcode H 022 is abusievelijk de toelichting weggevallen. Deze toelichting dient te luiden: afval zoals: blikjes, peuken uit geleegde asbak, papierafval en overige geringe hoeveelheden 6

7 Feitkaart 1 Feitnr. Omschrijving VI van 75 tot 80 km/h m VM 004 t/m VM 101 Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (bord A1) Feitkaart 2 Feitenboekje XXVII. Autogordels en kinderbeveiligingssystemen zonder autogordel m R in motorvoertuig of bromfiets R 535 E rolstoelpassagier vervoeren zonder dat de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de passagier worden gewaarborgd R 535 F passagier vervoeren jonger dan 12 jaren en korter dan 1.35 m die geen gebruik maakt van een kinderbeveiligingssysteem R 535 k (nieuw) passagier vervoeren jonger dan 12 jaren met een lengte van 1.35 m of meer die geen gebruik maakt van een autogordel R 535 G voorin passagier vervoeren van 3 tot 18 jaar en korter dan 1.35 m, terwijl geen autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem aanwezig is R 535 H passagier vervoeren jonger dan 3 jaar, terwijl geen autogordel of kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is R 535 i terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van geldt tot 1 mei 2008 alleen 7

8 Feitenboekje autogordels, meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn voor de voorste zitplaatsen (alle passagiers) en overige zitplaatsen bij passagiers jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1.35 meter R 535 J passagier jonger dan 18 jaren vervoeren in naar achteren gericht kinderzitje op passagierszitplaats, terwijl voorairbag niet is uitgeschakeld R 535 m (nieuw) R 535 o (nieuw) in een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren jonger dan 18 jaren en met een lengte van minder dan 1.35 m, terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden (bestuurder aansprakelijk voor passagiers jonger dan 12 jaren) Autobus R 535 P als bestuurder van een aan het verkeer deelnemende autobus of passagier geen gebruik maken van de autogordel of het kinderbeveiligingssysteem waarmee de autobus is uitgerust als bestuurder van een aan het verkeer deelnemende autobus R 535 q -(een) passagier(s) jonger dan 12 jaren en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem of bij gebrek daaraan, de autogordel, terwijl de passagier(s) zich op de zitplaats bevind(t)(en) R 535 r -(een) passagier(s) jonger dan 12 jaren en met een lengte van 1.35 meter of meer vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen beschikbare autogordel, terwijl de passagier(s) zich op de zitplaats bevind(t)(en) De feitcodes R 535 p t/m R 535 r zijn niet van toepassing op passagiers autobussen waarbij het vervoer van staande passagiers is toegestaan en passagiers autobussen welke binnen bebouwde kom volgens dienstregeling stads- of streekvervoer uitvoeren kinderen van 0 tot 3 jaren hoeven geen beveiligingsmiddel te gebruiken kinderen van 0 tot 3 jaren hoeven geen beveiligingsmiddel te gebruiken 8

9 Feitkaart 3 Feitnr. Omschrijving Tarief in Euro per feit en per categorie Tarief in Euro per feit en per categorie m N 004 dan wel stilstaan terwijl ten onrechte een gele, een oranje of een daarop lijkende plaat wordt gevoerd dan wel vlakken worden gevoerd (vervalt m.i.v ) 50 de bromfiets de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximum constructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/h overschrijdt m N 083 a - t/m 10 km/h 35 m N 083 b - meer dan 10 en t/m 15 km/h 50 N 083 c - meer dan 15 en t/m 20 km/h N 083 d - meer dan 20 en t/m 25 km/h N 083 e - meer dan 25 en t/m 30 km/h N 083 f - meer dan 30 km/h Het zodanig is beladen dat gevaar bestaat voor het van het voertuig vallen van de lading, te weten m P 060 a - voertuig gebonden lading, zoals stophout, bezems, dekzeilen, spanbanden e.d /

10 Feitnr. Omschrijving Tarief in Euro per feit en per categorie Tarief in Euro per feit en per categorie P 060 b - overige lading / de totale massa van de aanhangwagen of de som van de aslasten van de autonome aanhangwagen meer bedraagt dan in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig is vermeld m P 180 a - meer dan 10% m P 180 b - meer dan 25% m P 180 c - meer dan 50% m P 180 d - meer dan 75% P 180 da - in dat kentekenregister of op dat kentekenbewijs is in het geheel geen waarde vermeld P 340 c zonder dat de aanhangwagen en het trekkend voertuig, terwijl deze zijn uitgerust met een ABS- of EBSsysteem, via de ISO 7638 stekkers met elkaar zijn verbonden 10

11 Feitkaart 4 Feitnr. Omschrijving Toelichting Tarief in Euro per feit en per categorie als bestuurder van een fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is a en c geen gevaarlijk rijgedrag GA 304 a - vanaf 235 µg/l (adem) GA 304 b - vanaf 235 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) GA 304 c - vanaf 0,54 (bloed) GA 304 d - vanaf 0,54 in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) als bestuurder van een motorvoertuig, binnen 5 jaren nadat hem voor de eerste maal een rijbewijs is verstrekt, rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is 305 a t/m 305 f en 306 a t/m 306 f geen gevaarlijk rijgedrag GA 305 a - 95 µg/l t/m 230 µg/l (adem) GA 305 b µg/l t/m 350 µg/l (adem) GA 305 c µg/l t/m 435 µg/l (adem) GA 305 d µg/l t/m 500 µg/l (adem) 11

12 Feitnr. Omschrijving Toelichting Tarief in Euro per feit en per categorie GA 305 e µg/l t/m 570 µg/l (adem) GA 305 f - vanaf 575 µg/l (adem) GA 305 g - vanaf 235 µg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) GA 306 a - 0,22 t/m 0,53 (bloed) GA 306 b - 0,54 t/m 0,80 (bloed) GA 306 c - 0,81 t/m 1,00 (bloed) GA 306 d - 1,01 t/m 1,15 (bloed) GA 306 e - 1,16 t/m 1,30 (bloed) GA 306 f - vanaf 1,31 (bloed) GA 306 g - vanaf 0,54 in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) 12

13 Feitkaart 5 Feitnr. Omschrijving Toelichting Tarief in Euro per feit en per categorie p H 022 straatafval achterlaten in de openbare ruimte zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen (PL.V) afval zoals: blikjes, peuken uit geleegde asbak, papierafval en overige geringe hoeveelheden 75 Dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van bouwland (,braakland, niet beteelde grond) of grasland p H 296 a - gedurende de periode van 1 september tot en met 31 januari p H 296 b - niet emissie-arm aangewend geldt alleen voor bouwland en grasland; niet van toepassing op veenkoloniaal bouwplan of bouwplan gelegen op Texel 13

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 75 Besluit van 23 november 2010 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 393 Besluit van 31 augustus 1999, houdende wijziging van het Voertuigreglement met betrekking tot autogordels Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Verklaring Vervoersregeling

Verklaring Vervoersregeling Onderdeel 9 - pagina 1 Verklaring Vervoersregeling Versie: 1.01 (DKK / S) Datum: 18 februari 2015 Pagina s: 1 Copyright 2015 Gastouderbureau De Kleine Kroon Sinds 1 mei 2008 zijn de regels voor het vervoer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 48 Besluit van 9 februari 2008 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz.

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz. Wijzigingen in Gebruikseisen (H5 afd. 18) van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2013 (zoals gepubliceerd in Staatscourant 22037 van 1 november 2012) Artikel 5.12.31a (nieuw) : blz. 2 Artikel 5.12.39

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, alsmede van de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 555 Besluit van 8 oktober 2005 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Verklaring vervoersregeling

Verklaring vervoersregeling Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. De gastouder neemt altijd de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders en kinderen vindt plaats

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 45 Besluit van 23 november 2009 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Vervoer van kinderen Nederland

Vervoer van kinderen Nederland Vervoer van kinderen Nederland Hier een overzicht van de regels bij het vervoer van kinderen in de auto en op de motor, bromfiets en fiets. Hoofdregel voor vervoer van kinderen De basisregel is dat kinderen

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van tot wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het RVV 1990

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1 EUROPEES PARLEMENT 999 004 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3 mei 00 000/035(COD) PE ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 mei 00 met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 500 Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Aanhangwagens Onderwerp Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Risico s bij het gebruik van aanhangwagens Wettelijke eisen gesteld aan

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van maximaal 3500 kg of met een oplegger of middenasaanhangwagen met een

Nadere informatie

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens 3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens is in de bouw vanwege zijn mobiele karakter wijd verbreid. Vergeten wordt nog weleens dat een aanhangwagen, net als het trekkende

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2017

De verkeersboetes in 2017 De verkeersboetes in 2017 1 EURO GOEDKOPER Nu moet je niet meteen per 1 januari je gaspedaal dieper in gaan trappen, want snelheidsovertredingen worden slechts één euro goedkoper. Dat betekent dat je voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 484 Besluit van 25 november 2014 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e categorieën C1, C1E, D1 en D1e > automaat Deze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor C1, D1, C1E en D1E examens. De examenvoertuigen dienen te voldoen aan de

Nadere informatie

Feitenboekje. Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen

Feitenboekje. Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen Bord A1 Feitcode W 601 a Bord A1 a Feitcode W 601 b Bord A2 Feitcode W 602 a/b Bord A1 Feitcodes VA tm. VT Bord A3 Feitcodes VA tm. VT Bord B6 Feitcode R 548 Bord A3 Feitcode W 603 Bord A4 Feitcode W 604

Nadere informatie

De nieuwe prijslijst 2013 Centraal justitieel Incassobureau

De nieuwe prijslijst 2013 Centraal justitieel Incassobureau De nieuwe prijslijst 2013 Centraal justitieel Incassobureau Aangeboden door www.bruseco.nl Bijgaande tarievenlijst is op sommige punten heel zinnig en goed voor uw veiligheid. Echter, sommige punten zijn

Nadere informatie

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto Eisen aan bestuurder Geen gebruik maken van autogordels: 120,00 Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel:

Nadere informatie

Verkeersgedrag. Binnen de bebouwde kom. Categorie 1 2 overschrijding tot en met 19 31

Verkeersgedrag. Binnen de bebouwde kom. Categorie 1 2 overschrijding tot en met 19 31 1. Geen geldige APK 90 2. rijbewijs is verlopen 60 3. het rijbewijs niet kunnen tonen 60 4. het kentekenbewijs of APK keuringsbewijs niet kunnen tonen 30 5. rijden zonder rijbewijs 220 6. rijden zonder

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8 Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 69 Besluit van 3 februari 2006, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van..

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van.. Besluit van houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband met de implementatie van richtlijn 2003/20/EG, tot wijziging van richtlijn 91/671/EEG

Nadere informatie

Veldhovense Rij-instructeurs Opleiding RVV RVV

Veldhovense Rij-instructeurs Opleiding RVV RVV RVV Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Besluit van houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke keuring van voertuigen, en tot intrekking van het Voertuigreglement (Besluit voertuigen)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 640 Besluit van 7 december 2012 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38299 21 juli 2016 Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV Zoetermeer, 11 juli 2016 JBZ 2016 / 12169

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto gescand op taalniveau en leesbaarheid. Het gewenste

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst

Nadere informatie

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding Nederland kent een groot aanta1 liefhebbers van de paardensport. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor het vervoer van hun paarden van een

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34176 6 december 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/SK-2013/142441,

Nadere informatie

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden: Besluit van tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OMafdoening in verband met onder meer de

Nadere informatie

VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES

VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES Samen verantwoordelijk Om ons onderwijsaanbod te verrijken en een zinvolle invulling te geven zullen er regelmatig kleine en grotere uitstapjes en excursies worden

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

Gordeldracht. 1. Context. 2. Wettelijk kader. Veiligheidsgordel

Gordeldracht. 1. Context. 2. Wettelijk kader. Veiligheidsgordel Gordeldracht Bron: BIVV 1. Context Het hoeft geen betoog dat het dragen van de veiligheidsgordel en het correct vastgespen van kinderen levens kan redden. Talloze studies tonen aan dat de ernst van het

Nadere informatie

Met de auto naar Zwitserland, handige informatie.

Met de auto naar Zwitserland, handige informatie. Autobahn vignette Wie gebruik maakt van de Zwitserse autosnelwegen heeft een Autobahnvignette» nodig, die 40 Zwitserse francs (ca. 27, ) per jaar kost voor personenvoertuigen met een gewicht tot 3,5 ton.

Nadere informatie

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten Verkeersboetes in 2015 weer hoger DEN HAAG - Wie een bekeuring krijgt, gaat dat nog harder in de portemonnee voelen. Een aantal boetes zijn per 1 januari 2014 verhoogd. Vanaf 2015 gaan de verkeersboetes

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband met het toestaan van fietsverlichting die niet op de fiets is bevestigd Op de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 378 Besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels

Nadere informatie

Feitenboekje. Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen

Feitenboekje. Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen Feitenboekje Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen Januari 2004 Eventuele op- en aanmerkingen over de inhoud van dit boekje kunt u ter kennis brengen van: Bureau Verkeershandhaving

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouwen bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid,

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Feitcode W 608. Feitcode W 605 b. Bord A8. Bord A5.1. Feitcode W 606. Bord A6. Feitcode W 609. Bord A9. Bord A7. Feitcode W 607.

Feitcode W 608. Feitcode W 605 b. Bord A8. Bord A5.1. Feitcode W 606. Bord A6. Feitcode W 609. Bord A9. Bord A7. Feitcode W 607. Bord A1 Feitcode W 601 a Bord A1 a Feitcode W 601 b Bord A2 Feitcode W 602 a/b Bord A1 Feitcodes VA tm. VT Bord A3 Feitcodes VA tm. VT Bord B6 Feitcode R 548 Bord A3 Feitcode W 603 Bord A4 Feitcode W 604

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 540 Besluit van 15 december 2016 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 143 Besluit van 21 februari 2009, houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke

Nadere informatie

A.17 Bord B1 Feitcode W 701. A.18 Bord B2 Feitcode W 702. B.11a. B.5 B.6 Bord B8. B.9a B.9b. Bord A15 Feitcode W 615. Bord A17 Feitcode W 617

A.17 Bord B1 Feitcode W 701. A.18 Bord B2 Feitcode W 702. B.11a. B.5 B.6 Bord B8. B.9a B.9b. Bord A15 Feitcode W 615. Bord A17 Feitcode W 617 Bord A1 Feitcode W 601 a Bord A1 a Feitcode W 601 b Bord A2 Feitcode W 602 a/b Bord A1 Feitcodes VA tm. VT Bord A3 Feitcodes VA tm. VT Bord B6 Feitcode R 548 Bord A3 Feitcode W 603 A.1a Bord A4 Feitcode

Nadere informatie

Feitenboekje. Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen

Feitenboekje. Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen Bord A1 Feitcode W 601 a Bord A1 a Feitcode W 601 b Bord A2 Feitcode W 602 a/b Bord A1 Feitcodes VA tm. VT Bord A3 Feitcodes VA tm. VT Bord B6 Feitcode R 548 Bord A3 Feitcode W 603 A.1a Bord A4 Feitcode

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 483 Besluit van 4 december 2017 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Aanhangswagens en caravans trekken

Aanhangswagens en caravans trekken Aanhangswagens en caravans trekken Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van de rijbewijzen

Nadere informatie

Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen

Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen wijzigingen in de Regeling Voertuigen per 1 juli 2014 Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen Opsomming van de belangrijkste onderwerpen / aspecten

Nadere informatie

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E Doelstelling 3e Europese rijbewijsrichtlijn Conformeren aan alle regels en voorschriften Uniformiteit bevorderen Programma 3 e Europese rijbewijsrichtlijn Toelating

Nadere informatie

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Reglement rijbewijzen, het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Homologatie SLV. Second Life Vehicle

Homologatie SLV. Second Life Vehicle SLV Homologatie Second Life Vehicle Naam: Robin Lange (0851916) Datum: 24-3-2015 Document: Onderzoek Homologatie Citroën HY-e Versie: 1.0 Instituut: Hogeschool Rotterdam Samenvatting In het deel PRO06(februari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11378 29 april 2013 Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en en Categorie: Strafvordering Rechtskarakter:

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland 3 Inhoudsopgave... Wegenverkeerwet 1994 (WVW 1994) 1 Verkeersgedrag 7 1.1 Gedragsregels 7 Reglement verkeersregels

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 140 Besluit van 24 februari 2009, houdende wijziging van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, het Besluit

Nadere informatie

Vervoer van kinderen

Vervoer van kinderen Rechtshulpwijzer Vervoer van kinderen Sinds 1 mei 2008 zijn de regels voor het vervoer van personen in personenauto s veranderd. Vanwege de veiligheid zijn deze aangescherpt. Heeft dit gevolgen voor het

Nadere informatie

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld)

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld) WEGENVERKEERSWET 1994 en het RIJBEWIJS B-E Op grond van het Reglement rijbewijzen mag een chauffeur met een rijbewijs E bij B aanhangers trekken van élk gewicht. Dat het Voertuigreglement zeer zware aanhangers

Nadere informatie

Inhoud. - Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. RDW Telefoon 079 345 8134 Divisie Voertuigtechniek

Inhoud. - Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. RDW Telefoon 079 345 8134 Divisie Voertuigtechniek Toelichting aanvraag ar Inhoud Invulinstructie aanvraag ar... 2 Getrokken werktuig (geen lading)... 3 Intermodaal vervoer van flatrack en open top laadstructuren... 4 Stroomschema intermodaal vervoer van

Nadere informatie

a. In de aanhef vervalt: alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens.

a. In de aanhef vervalt: alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens. CONCEPT Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor land- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voorbewogen aanhangwagens

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden: Besluit van tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OMafdoening in verband met onder meer de

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52 Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober 2016 10:16:52 Laten we met het goede nieuws beginnen: de verkeersboetes zijn in 2017

Nadere informatie

aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers;

aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers; RVV 1 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens Hoofdstuk I. Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: BEGRIPPEN aanhangwagens: voertuigen die

Nadere informatie

Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV)

Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV) Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV) De onderstaande bepalingen zijn van toepassing, tenzij in de ontheffing uitdrukkelijk anders is vermeld. Artikel 1.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL MANDAATBESLUIT WEGSLEEPREGELING SCHERPENZEEL 2002 Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel; gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst

Nadere informatie

Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990

Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990 Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990 Begrippen en Bijlagen (modellen) behorende bij de Beleidsregel: 1. Model-Aanvraagformulier 2. Model-Beschikking 3. Toe te passen Beperkingen

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden: Besluit van tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen AFMETINGEN EN GEWICHTEN Afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 406 Besluit van 3 oktober 2008, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband

Nadere informatie