J a a r v e r s l a g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J a a r v e r s l a g 2 0 0 6"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006

2 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms pakken we dingen een beetje anders aan. Waarom doen we wat we doen zoals we het doen? De mensen die het werk doen, vertellen erover. Tussen de bedrijven van dit jaarverslag door.

3 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen (vanaf 1 augustus 2006) mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr M.C.A. Scholtens (tot augustus 2006) mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker Ministerie van Justitie drs C.G.A. Wijnker Ministerie van Financiën Directie mr F.J. Blees (voorzitter) N.J.M. Barendse RA 2

4 Inhoud Bestuursverslag 1. Inleiding 5 2. Het Waarborgfonds: claims en uitkeringen 6 3. Het Waarborgfonds als Schadevergoedingsorgaan Onze interne organisatie Bestuur Toekomstverwachting 22 Jaarrekening 23 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting 27 Overige gegevens 38 Kerncijfers 39 3

5 NAAM Monique van Stuijvenberg FUNCTIE teamleider groep Registratie, applicatiebeheerder en beheerder website waarborgfonds.nl BIJ WAARBORGFONDS SINDS 1994 Iedere dag vooral met onbekenden te maken. Mijn werk bij het Waarborgfonds Mijn club doet de voorbereiding voor de schadebehandeling. Ik heb nog een nevenfunctie als functioneel beheerder van ons geautomatiseerde administratief systeem en ik ben daarnaast verantwoordelijk voor het gehele adressenbestand. Tot slot beheer ik ook de website. Dat wil zeggen: artikelen plaatsen, zorgen dat de informatie actueel is en alle online vragen beantwoorden. Wat maakt het Waarborgfonds bijzonder? Wij hebben natuurlijk een unieke plaats in de samenleving, doordat wij personen schadeloos stellen die de dupe zijn geworden van onbekende of onverzekerde automobilisten. Daarbij hebben we iedere dag in principe alleen maar met onbekenden te maken: zowel de benadeelde partij als de veroorzaker. Als je het wilt vergelijken, ben je iedere dag bezig een soort van polisadministratie op te maken: je benadeelde is de polishouder. Daarom moest ons systeem op maat gemaakt worden. Wij proberen zo goed mogelijk informatie te geven - ook via onze website - dat is onze sociale taak. Maar bij ons krijgen nieuwe klanten geen Senseo! En verder valt het op dat mensen hier lang blijven werken: het is bijzonder werk en het is gewoon een goede werkgever. Uiteraard is het Waarborgfonds zakelijker geworden, zoals de hele maatschappij dat is. Maar er is een grote mate van continuïteit, daardoor zijn de mensen goed ingewerkt en op elkaar ingespeeld. 4

6 HOOFDSTUK 1 Inleiding Al vanaf 1965 zijn motorrijtuigbezitters verplicht zich te verzekeren tegen hun aansprakelijkheid. Veruit de meeste automobilisten houden zich aan die verplichting. Naar schatting is ongeveer 99% van de auto s, motoren, brom- en snorfietsen en andere motorrijtuigen in ons land verzekerd. Het Waarborgfonds dient als vangnet onder die algemene verzekeringsplicht. De beoordeling van onze organisatie door de buitenwereld staat in het teken van klanttevredenheid, aantallen schademeldingen en uitgekeerde bedragen. Het aantal bij ons ingediende claims daalde ten opzichte van vorig jaar. Mede daardoor daalde ook het bedrag aan schade dat wij in 2006 uitbetaalden ten opzichte van Dit is goed nieuws voor de samenleving als geheel en voor de verzekerde motorrijtuigbezitters, aan wie de bijdrage die de verzekeraars aan het Waarborgfonds betalen in de premie wordt doorberekend. De trend van internationalisering gaat aan ons evenmin voorbij. Tevreden kijken we terug op een door ons georganiseerde conferentie voor alle Schadevergoedingsorganen in de Europese Unie. Het hoofdstuk Het Waarborgfonds als Schadevergoedingsorgaan gaat daar ook dieper op in. Ieder jaar kiezen wij in ons jaarverslag een thema, dat direct of zijdelings met ons werk te maken heeft. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen onze medewerkers aan het woord te laten. Daarmee willen wij onze waardering tot uitdrukking brengen voor hun inspanningen om het Waarborgfonds zijn maatschappelijke taak naar behoren te laten vervullen. De interviews geven een indruk van de positie van het Waarborgfonds en de bijzonderheden waar wij in ons werk mee van doen hebben. Onze missie is erop gericht om verzoeken tot schadevergoeding op onafhankelijke, snelle, deskundige en klantvriendelijke wijze af te handelen. De benadeelde, die er niet voor heeft gekozen om met het Waarborgfonds te maken te krijgen, heeft daar recht op. In die missie menen wij in het verslagjaar weer goed te zijn geslaagd. Rijswijk, 5 april 2007 Het Bestuur mr A.J. Jutte (voorzitter) mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink de Directie mr F.J. Blees (voorzitter) N.J.M. Barendse RA 5

7 HOOFDSTUK 2 Het Waarborgfonds: claims en uitkeringen 2.1 Algemeen beeld In 2006 heeft de in 2005 gesignaleerde daling van het aantal ontvangen claims zich gecontinueerd. In totaal ontvingen we claims ten opzichte van in 2005, dus 12% minder. Deze daling werd echter wel mede veroorzaakt doordat een grote claimant (± claims per jaar) wegens een reorganisatie gedurende geheel 2006 geen claims heeft ingediend. Wij verwachten dat deze claims in 2007 alsnog ingediend zullen gaan worden. Wij namen in 2006 in dossiers een beslissing over toe- of afwijzen. In dossiers viel de beslissing geheel of gedeeltelijk gunstig uit voor de benadeelde; dat komt overeen met 76%. In 2005 lag dat percentage ook op 76%. Overigens traden er wel afwijkingen op bij de verschillende categorieën, zoals verderop zal worden gespecificeerd. In totaal keerden wij in 2006 u 55,8 miljoen uit. In 2005 lag dat bedrag op u 63,8 miljoen. Deze daling met 12,6 % ligt in lijn met het lagere aantal ontvangen claims. Wij stellen alles in het werk om verzoeken tot schadevergoeding onmiddellijk in behandeling te nemen en zo snel mogelijk af te handelen. Daarin zijn wij in 2006 weer goed geslaagd. Een beeld geeft de doorlooptijd van de behandelde dossiers (exclusief personenschaden): gemiddeld duurde het in kalenderdagen voordat een claim was afgehandeld. In 2006 was de doorlooptijd gedaald naar 31 dagen. Vanzelfsprekend verschilt dat gemiddelde per soort schade zoals wij deze intern onderkennen: schade aan geparkeerde voertuigen en schade aan wegmeubilair kan nu eenmaal sneller worden afgehandeld dan schade in het rijdend verkeer, waar vaak schuldvraagonderzoek moet worden verricht. De doorlooptijd voor personenschaden is uit bovenstaande cijfers gehouden, omdat bij behandeling van een personenschade de behandeltijd mede gerelateerd is aan de herstelperiode van het letsel. In alle gevallen geldt echter dat wij als stelregel hebben dat wij de zaak niet langer in behandeling houden dan nodig is. De claims die het Waarborgfonds ontvangt kunnen op verschillende manieren worden onderscheiden. Zo kan men als invalshoek kiezen de aard van de schade: aan zaken of aan personen. Een andere invalshoek is die naar beschadigd object (denk aan schade aan wegmeubilair als vangrails, lantaarnpalen en verkeerslichten) of naar de ongevalsituatie (nam de benadeelde actief deel aan het verkeer of was hij willoos slachtoffer ). Ook kan men naar de dader kijken: was hij onbekend, onverzekerd of reed hij in een gestolen auto? In de volgende paragrafen worden onze activiteiten vanuit deze verschillende invalshoeken nader bekeken. Daarbij maken wij de ontwikkelingen inzichtelijk door de groei of de daling in de vorm van een index tegen de groei van het Nederlandse wagenpark te projecteren. Groei of krimp zeggen immers als zodanig niet zoveel, als wij niet weten waaraan zij moet worden afgemeten. De ontwikkeling van het aantal verzekerde gemotoriseerde voertuigen in ons land lijkt daarvoor een bruikbare maatstaf. Gedurende vele jaren immers bleek de groei van het aantal dossiers van het Waarborgfonds met die van het verzekerde wagenpark gelijke tred te houden. Aan die parallelle ontwikkeling is in 2005 een eind gekomen. Een andere maatstaf hebben wij nog niet. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de ontwikkeling in het aantal ontvangen claims zich weer in verhouding tot de ontwikkeling van het wagenpark gaat bewegen, zij het wel op een lager niveau dan in de jaren voor De lezer die in de absolute aantallen geïnteresseerd is, vindt deze op pagina 39 en 40 van dit jaarverslag met vergelijkende gegevens over de jaren 2002 t/m

8 2.2 Parkeerschade In 2006 kregen wij schaden aan geparkeerde motorrijtuigen ter behandeling, 7,0% minder dan in 2005 (34.282). In het onderstaande overzicht geven wij de ontwikkeling over de afgelopen 7 jaar weer, met daarbij de ontwikkeling van het totaal aantal claims. Ook hier geven wij ter illustratie de ontwikkeling van het Nederlandse wagenpark weer. index 1993= ONTWIKKELING PARKEERSCHADE parkeerschade wagenpark totaal Weliswaar neemt het aantal claims wegens parkeerschade af, de daling is naar verhouding minder dan die van het totaal aantal claims. Met name in deze categorie speelt ook het succes van onze website een rol. Veel vragen die we via dat kanaal ontvangen, zouden in het verleden tot dossiervorming hebben geleid en worden nu snel zonder dossier afgehandeld. Het toewijzingspercentage lag in 2006 bij parkeerschaden op 74,4%, tegen 75,8% in Wij keerden in 2006 een bedrag van u 24,8 miljoen (2005: u 27,6 miljoen) uit, een daling van 10,2%. De doorlooptijd (de tijd tussen ontvangst van de claim en de beslissing) kwam in 2006 uit op 32 dagen (2005: 30 dagen). Juist bij deze categorie claims heeft een korte doorlooptijd een positieve invloed op de klanttevredenheid. Korte doorlooptijden, met onverminderde aandacht voor de juistheid van de beslissing, blijven daarom een speerpunt van ons beleid. 2.3 Wegmeubilairschade In deze categorie noteerden wij in meldingen (2005: ). Een daling met 25%. Overigens is daarbij van belang dat een van de grootste claimanten wegens een forse reorganisatie afgelopen jaar niet in staat bleek haar claims bij ons in te dienen. Als we voor dit effect zouden corrigeren, dan zou het aantal meldingen vermoedelijk een kleine claims lager (ofwel 6%) zijn uitgevallen ten opzichte van Het spreekt voor zich dat dit fenomeen wel doorwerkt op onze totale cijfers. Zo zijn in de ontvangen claims deze niet gemelde claims niet meegenomen, maar wordt in de voorziening voor nog te betalen schaden wel rekening gehouden met deze nog te ontvangen claims. Het toewijzingspercentage is gestegen. Lag dat in 2005 nog op 83,7%, in 2006 is het opgelopen tot 88,8%, waarmee het toewijzingspercentage weer terug is op het niveau zoals wij dat ook zagen in de periode 1995 tot en met Nadat in de periode 2002 tot en met 2004 het aantal toewijzingen sterk 7

9 NAAM Raymond Vermaas FUNCTIE medewerker afdeling Materiële Schade BIJ WAARBORGFONDS SINDS 1999 Soms claimen ze zelfs een kapotgevaren boei. Mijn werk bij het Waarborgfonds Ik behandel parkeerschaden en sinds een paar jaar schade aan wegmeubilair. Bij wegmeubilairclaims beoordelen we vanaf de foto s of inderdaad een motorvoertuig de veroorzaker zal zijn geweest. Zit er bij een lichtmast een deuk op bumperhoogte, of was het vandalisme? Of toch kapot gereden door een te hoge kraanwagen? Het is vaak puzzelen. Zo was er ooit een vangrail op de Afsluitdijk helemaal verbogen, dader onbekend. We kwamen er achter dat er een tijdje eerder sneeuw had gelegen, en die was door een sneeuwruimer van de wegbeheerder zelf tegen de vangrail geperst. We gaan er dus niet zelf naartoe, maar we hebben wel af en toe contacten met wegbeheerders. Dat wil ik veel meer gaan doen. Het maakt het werk veel gemakkelijker als je goede afspraken kan maken - sommige instanties kom je toch elke week weer tegen, bepaalde gemeenten, Rijkswaterstaat en lichtmastbeheerders als Nuon en Essent. Wat maakt het Waarborgfonds bijzonder? Dat wij toch maar een vangnet zijn voor mensen die nergens anders terecht kunnen. En soms zijn ook de claims heel bijzonder. Een in brand gestoken flitspaal en zelfs een kapotgevaren boei - midden op zee. En dan komen ze dat claimen bij het Waarborgfonds. Dan ga ik wel even bellen om te vragen of ze werkelijk denken dat er een motorvoertuig bij betrokken was. en verder doe ik het werk met hartstikke veel plezier. Ik let nu ook veel meer op wegmeubilair. Zie je onderweg een kapotte lichtmast, dan vraag je je onbewust al af: wanneer zou die claim binnenkomen? 8

10 index 1993= ONTWIKKELING WEGMEUBILAIRSCHADE wegmeubilairschade wagenpark totaal was opgelopen zijn wij in 2005 kritischer gaan kijken naar de onderbouwingen van de schaden. Dit heeft in 2005 gezorgd voor een forse daling in het toewijzingspercentage. Inmiddels zijn claimanten kennelijk ook zelf kritischer gaan kijken naar (de onderbouwing van) de vordering zoals zij die bij ons indienen waardoor enerzijds het aantal ingediende claims is gedaald en anderzijds het toewijzingspercentage weer is opgelopen. Het schadebedrag is eveneens gedaald met 25%. In 2006 keerden wij u 11,0 miljoen uit, tegen u 14,6 miljoen in Ook hier streven wij overigens naar snelle afhandeling. De gemiddelde doorlooptijd is met 9 dagen gedaald ten opzichte van 2005 naar 17 dagen. 2.4 Schade in het rijdend verkeer Onder deze noemer rangschikken wij de schadegevallen die zijn toegebracht aan voertuigen die aan het verkeer deelnemen en zonder dat daarbij sprake is van personenschade. In 2006 ging het om dossiers (2005: 6.836), een daling van 7,7%. Ook hier laten wij de relatieve ontwikkeling zien ten opzichte van het totaal aantal Waarborgfondsclaims en ten opzichte van de groei van het wagenpark. Wij wezen 63,3% van de dossiers toe (2005: 62,6%). De uitgekeerde schade bedroeg in 2006 u 8,4 miljoen (2005: u 9,6 miljoen), een daling met 12,9%. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg in kalenderdagen, tegen 55 dagen in index 1993= ONTWIKKELING SCHADE RIJDEND VERKEER schade in het rijdend verkeer wagenpark totaal

11 NAAM Arnout Vreugdenhil FUNCTIE medewerker afdeling Registratie, tevens klachtencoördinator BIJ WAARBORGFONDS SINDS 1980 Al tien jaar een eigen klachtencommissie. Mijn werk bij het Waarborgfonds Naast mijn normale werk bij Registratie ben ik klachtencoördinator en secretaris van de klachtencommissie. Jaarlijks krijgen we zo n veertig klachten binnen - op de claims is dat niet veel. Daar maak ik ieder jaar een verslag van. Het merendeel van de klagers is het er niet mee eens dat hun claim is afgewezen en de commissie kan dan nog eens naar zo n zaak kijken. Met meer tijd en met z n vijven kom je soms tot een betere afweging dan een behandelaar alleen. Klagen helpt: óf er wordt alsnog betaald, óf je krijgt een betere uitleg. Van de klagers neemt 95% genoegen met onze reactie en gaat niet door naar de Ombudsman Verzekeringen. Dat is de uitdaging: zorgen dat mensen geen reden meer hebben tot dóórklagen. Wat maakt het Waarborgfonds bijzonder? Wij lopen wel voorop op het gebied van klachtenbureaus of -commissies. Het Waarborgfonds heeft al een jaar of tien zo n commissie, zelf ben ik er vanaf het begin bij betrokken. Het kwam eigenlijk door de Nationale Ombudsman, die sprak ons aan in de veronderstelling dat we nog altijd een bestuursorgaan waren en toen zijn wij met een eigen klachtencommissie begonnen. Met een onafhankelijke voorzitter. 10 En verder is het erg leuk heel ontevreden mensen tevreden te kunnen stellen. Mensen die klagen moet je heel serieus aandacht geven. En als er eens iemand kwaad opbelt, dan wordt zo n telefoontje naar mij doorgeschakeld - dat hebben we zo afgesproken. Het is mooi om boze mensen tot rede te kunnen brengen. Dat vraagt wel respect voor mensen. En geduld.

12 2.5 Personenschade Het aantal dossiers met personenschade daalde in 2006 tot (2005: 1.671), een daling van 9,8%. Ook hier weer een grafiek met de ontwikkeling over een reeks van jaren, wederom afgezet tegen de ontwikkeling van het totale aantal claims en de groei van het wagenpark. Deze daling lijkt overigens gelijke tred te houden met de ontwikkeling in Nederland: het aantal verkeersslachtoffers daalt in het algemeen. index 1993= ONTWIKKELING PERSONENSCHADE personenschade wagenpark totaal Het betaalde schadebedrag daalde met 2,9% tot u 11,6 miljoen (2005: u 12,0 miljoen). De praktijk leert dat bij onze portefeuilleomvang het afwikkelen van een paar grote schaden (veelal uit vorige jaren) het bedrag aan uitbetaalde schade sterk kan beïnvloeden. Interessanter is daarom de ontwikkeling van het bedrag dat in deze dossiers uiteindelijk wordt uitgekeerd. De volgende tabel geeft de ontwikkeling over een reeks van 6 jaren. Schadelast per jaar (x u 1.000) betaalde schade mutatie schadereserve Het relatief kleine aantal dossiers met personenschade is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de schadelast van het Waarborgfonds. Een goede behandeling van deze dossiers vinden wij essentieel voor ons imago in de branche en in de maatschappij. Daarnaast zorgt een goede behandeling ook voor een voorspelbare liquiditeitsbehoefte op basis waarvan wij de door verzekeraars te betalen bijdrage vaststellen. Mede hierom onderwerpen wij het team personenschade regelmatig aan in- en externe audits. Daarmee beheersen wij enerzijds de juistheid van het niveau van de voorziening schade en anderzijds borgen we hiermee ook dat wij in voldoende mate de externe gedragsregels (zoals bijvoorbeeld Gedragscode Behandeling Letselschade, de Code van Tilburg ) nakomen. Het toewijzingspercentage lag in 2006 op 62,3%, een lichte daling ten opzichte van 2005 toen het op 63,3% lag. Wij vinden voortvarende behandeling van deze dossiers onverminderd belangrijk, maar zorgvuldigheid is nog wezenlijker. Wij namen de beslissing omtrent onze aansprakelijkheid in

13 NAAM Lies van de Griend FUNCTIE verhaalscorrespondent BIJ WAARBORGFONDS SINDS 1988 Zodat iedereen weet dat niemand zomaar z n gang kan gaan. Mijn werk bij het Waarborgfonds Wij proberen het geld terug te krijgen dat we hebben uitgekeerd. Precies gezegd: wij verhalen schaden, op basis van art. 27 Wam, op de aansprakelijke respectievelijk de veroorzaker en degene die de verplichting tot verzekering niet is nagekomen. En al zijn er de laatste tijd iets minder onverzekerden, het is nog steeds druk. Het is ook best moeilijk om de schade te verhalen - ook al omdat onze klanten nooit staan te trappelen om contact op te nemen... Je bent eigenlijk nooit klaar. En toch valt het mee hoeveel we boven water krijgen. Maar ook voor het rechtsgevoel is het goed dat we de schade verhalen - zodat iedereen weet dat mensen niet zomaar hun gang kunnen gaan. Wat maakt het Waarborgfonds bijzonder? Andere verzekeringsmaatschappijen hebben niet altijd een gespecialiseerde verhaalsafdeling. Verhaal speelt bij hen dan pas als zij bijvoorbeeld voor een dronken bestuurder zouden hebben uitgekeerd. Voor mij is ook de maatschappelijke taak van het Waarborgfonds bijzonder, dat we mensen helpen die anders in de kou zouden staan. en verder vind ik het werk zelf bijzonder doordat je te maken kan krijgen met allerlei uiteenlopende instanties - maatschappelijk werk, asielzoekerscentra, advocatuur, rechtswinkels, je komt in de rechtszaal, schuldsanering. We hebben trouwens steeds vaker te maken met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Ze zeggen dat je in dit werk geen vrienden maakt, maar bij mij valt dat wel mee. Want al blijf ik bij mijn punt, ik kan de boodschap aardig verpakken. En op die manier komen we meestal wel tot een regeling. 12

14 gemiddeld binnen 108 kalenderdagen. Dat is een verdere daling ten opzichte van 2005 (119 dagen). Als wij een standpunt omtrent onze aansprakelijkheid hebben ingenomen heeft de benadeelde duidelijkheid over de vraag of wij zijn schade zullen vergoeden. Afhankelijk van onder meer de aard en de ernst van het letsel kan het dossier daarna snel worden afgehandeld dan wel kan het nog langer duren voordat het dossier geheel kan worden afgesloten. Ook hier echter streven wij ernaar de claim zo snel als verantwoord en mogelijk is geheel af te wikkelen. De gemiddelde totale afwikkelingsduur van de letseldossiers die wij in 2006 afsloten bedroeg 613 dagen (2005: 676 dagen), een daling met 63 dagen. 2.6 De claims bezien naar de veroorzaker Het Waarborgfonds kan worden aangesproken als de dader: a onbekend is gebleven b zijn verzekeringsplicht niet is nagekomen c reed in een door diefstal of geweld verkregen voertuig d verzekerd is bij een insolvente verzekeringsmaatschappij of e van de verzekeringsplicht is vrijgesteld wegens gemoedsbezwaren. Uit de volgende tabel blijkt hoe vaak wij in al die gevallen zijn ingeschakeld. a b c e Totaal Veruit de meeste gevallen betreffen de onbekende dader, gevolgd door de onverzekerde. In vrijwel alle categorieën valt een dalende lijn te constateren. Er zijn in 2006, evenals in voorgaande jaren, geen motorrijtuigverzekeraars in staat van insolventie geraakt. De verdeling van de betaalde schade (bedragen x u 1.000) over deze categorieën laat het volgende beeld zien. a b c e Totaal

15 NAAM Willem Heijne FUNCTIE manager afdeling Speciale Zaken, fraudecoördinator BIJ WAARBORGFONDS SINDS 1977 Een wat harder geformuleerd getuigenformulier. Mijn werk bij het Waarborgfonds Als een behandelaar denkt dat er mogelijk sprake is van fraude, doen wij onderzoek en geven advies. Bij 60% van de meldingen aan onze afdeling is er inderdaad iets aan de hand. We maken onze behandelaars er ook bewust van dat er fraude gepleegd kan worden en op welke manier. Ons team werkt overigens ook voor de VAN en het Nederlands Bureau, met wie we in één gebouw zitten. Naar onze cliënten noemen we het trouwens geen fraude - dan melden we dat ze niet de juiste toedracht hebben opgegeven. Wat maakt het Waarborgfonds bijzonder? Nou, in principe hebben reguliere maatschappijen dezelfde werkwijze als wij. Maar wij krijgen wel te maken met wat andere gevallen, en bovendien hebben wij geen eigen verzekerden, geen vaste relaties. Het onderzoek is dus wat moeilijker. Daarom hanteren wij ook een ander getuigenformulier - wat harder geformuleerd, met een duidelijker verwijzing naar de consequenties van een valse getuigenverklaring. We moeten wel - wij missen nu eenmaal altijd de verklaring van de eigen verzekerde, en andere getuigen zijn vaak subjectief. Over die toonzetting krijgen we overigens zelden klachten. En verder... is het leuk werk omdat je met heel veel aspecten te maken hebt en heel veel contacten met mensen en organisaties. Als je een fraudezaak behandelt is het gewoon leuk om je ergens in vast te bijten en naar de waarheid te speuren. Een soort CSI Rijswijk, ja. Ook al weet je dat we maar het topje van de ijsberg zien, vorig jaar hadden we aan de schadekant toch 750 meldingen van mogelijke fraude. 14

16 Het grootste aantal van de in 2006 ontvangen claims heeft betrekking op schaden die door onbekende daders is veroorzaakt. Die verhouding is het afgelopen jaar niet gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren: 94%, oftewel claims. De categorie van de onverzekerde daders is verantwoordelijk voor claims, ofwel 5%. Het lijkt er overigens op dat de aanpak van onverzekerd rijden door de overheid succesvol is. Reeds eerder zagen wij op dit terrein een dalend aantal claims. 2.7 Verhaal op onverzekerden Een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden van het Waarborgfonds bestaat uit het verhalen op de onverzekerde aansprakelijken van de door hen veroorzaakte schade. Dit verhaalsrecht, dat in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) is vastgelegd, dient een belangrijk maatschappelijk doel. Naast de inspanningen van de overheid om de verzekeringsplicht te handhaven is het onmisbaar als instrument om het verzekeringssysteem van de Wam in stand te houden. Anders zouden de goedwillenden (de verzekerden) ten onrechte lijden onder de kwaden. De verzekerden brengen via hun verzekeringspremie immers de middelen op waarmee de slachtoffers van de onverzekerden door het Waarborgfonds schadeloos worden gesteld. De kans om na het onverzekerd veroorzaken van een ongeval voor de volledige schade in persoon te worden aangesproken is bovendien een goede extra reden om zich te verzekeren. Wezenlijk is tenslotte dat slachtoffers van door onverzekerden veroorzaakte ongevallen met name in geval van personenschade het als een bijkomende vorm van genoegdoening ervaren dat de aansprakelijken de financiële dans niet ontspringen. In 2006 verhaalde het Waarborgfonds een bedrag van u 2,1 miljoen, hetgeen overeenkomt met hetgeen ook in 2005 werd geïncasseerd. Daarnaast heeft de herwaardering van onze vorderingen tot een extra opbrengst van u 0,4 miljoen geleid. In 2006 zijn maatregelen genomen om door automatische incasso de tot stand gekomen verhaalsregelingen soepeler te effectueren. 2.8 Fraudebestrijding Het is niet nieuw dat wij blootstaan aan pogingen tot oplichting. Ook hier hebben wij onze geïntensiveerde aanpak met succes voortgezet wat heeft geleid tot een besparing van u 0,8 miljoen (2005: u 0,7 miljoen). Wij hebben niet de illusie dat wij hiermee alle fraudepogingen boven water hebben en wij zien ook nog mogelijkheden voor verdere verbetering. De fraudebestrijding zal de komende jaren onverminderd onze aandacht blijven eisen. Inmiddels haakten wij ook aan bij het door het Verbond van Verzekeraars gelanceerde Delta Plan Fraude. Door voorlichting aan claimanten proberen wij aan preventie te doen: ook hier is voorkomen beter dan genezen. 15

17 NAAM Richard Corbijn FUNCTIE letselschadebehandelaar en behandelaar 4e Richtlijnschaden, tevens voorzitter van de OR Samenwerkende Bedrijven BIJ WAARBORGFONDS SINDS 2001 Bij onze benadeelden speelt wel een andere emotie. Mijn werk bij het Waarborgfonds Ik behandel personenschaden - dat kan wat gevoeliger zijn dan materiële schaden, omdat de mens is aangetast. Je kan zelf aanvoelen wat je aan kosten tegenkomt als je letsel hebt opgelopen, dan begrijp je dat je niet voor alles een bonnetje hoeft te vragen. Waarom het Waarborgfonds niet heeft geaarzeld met het ondertekenen van de Gedragscode Behandeling Letselschade? Tja, wij regelen de personenschaden best wel goed - dat horen we tenminste vanuit externe audits. Dan is het vanzelfsprekend om je bij zo n regeling aan te sluiten. Zelfs al werken wij ook nog niet helemaal volgens de gedragscode en kunnen wij ook nog de nodige verbeteringen doorvoeren. Daarnaast doe ik werk vanuit de functie die het Waarborgfonds heeft als zogeheten Schadevergoedingsorgaan: wij regelen schaden die ingediend kunnen worden bij buitenlandse waarborgfondsen van de Europese Unie. Wat maakt het Waarborgfonds bijzonder? Ach, ik vind het Waarborgfonds niet zo bijzonder - voor mij is het werk niet verschillend van het werk bij een verzekeringsmaatschappij. Dat er wel een andere emotie meespeelt bij een benadeelde, dat kan ik me voorstellen. Als je wordt aangereden door iemand die er vandoor gaat, of door een onverzekerde, dan heb je een groter probleem. 16 En verder...ben ik nu ongeveer vier jaar voorzitter van de ondernemingsraad. Wat wel weer bijzonder is, we hebben sinds kort een gezamenlijke OR voor de samenwerkende organisaties: Waarborgfonds, Nederlands Bureau, VAN en 3P Service. Eén ondernemingsraad dus voor een stichting, een vereniging, een naamloze vennootschap en een coöperatie. Al maakt dat voor de te bespreken onderwerpen niet veel uit, we proberen constructief zaken te doen met onze bestuurder.

18 HOOFDSTUK 3 Het Waarborgfonds als Schadevergoedingsorgaan Het Waarborgfonds heeft niet alleen een taak ten aanzien van ongevallen in Nederland. Nederlandse inwoners die in het buitenland slachtoffer zijn geworden van een ongeval kunnen zich onder bepaalde omstandigheden ook tot het Waarborgfonds wenden, in zijn rol van Schadevergoedingsorgaan. Deze taak kreeg het Waarborgfonds toebedeeld bij de invoering in Nederland van de 4e Motorrijtuigverzekeringsrichtlijn van de EG in Het gaat hierbij vooral om situaties waarbij een ongeval in een andere EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein heeft plaatsgevonden. Heeft de verzekeraar niet de door de 4e Richtlijn verplicht gestelde vertegenwoordiger in Nederland aangesteld, reageert de verzekeraar of diens vertegenwoordiger niet adequaat binnen drie maanden, is de aansprakelijke niet verzekerd of is hij onbekend, dan kan de Nederlandse benadeelde zich tot het Schadevergoedingsorgaan wenden. Het Schadevergoedingsorgaan regelt dan de schade met de Nederlandse benadeelde op basis van het toepasselijke recht, meestal dat van het land van het ongeval. Wij hebben vervolgens verhaalsrecht op onze buitenlandse zusterorganisatie. Deze gang van zaken leidt tot de noodzaak van een goede onderlinge afstemming tussen alle Schadevergoedingsorganen in de Europese Unie. In november 2006 hebben wij in Rotterdam een succesvolle conferentie georganiseerd voor de Europese Waarborgfondsen en Schadevergoedingsorganen. Naast inhoudelijke afspraken, die veelal de efficiency van het onderling verhaal betreffen, zijn er ook afspraken gemaakt over toekomstige slagvaardige besluitvorming. Na enige jaren van gewenning lijkt nu sprake van een stijging in het aantal aan ons voorgelegde schadegevallen. In 2006 werden wij 329 maal benaderd met een verzoek om interventie, tegen 265 maal in In 199 (2005: 164) gevallen was sprake van een niet bekende of niet verzekerde dader, en in 130 (2005: 101) dossiers had de buitenlandse verzekeraar of zijn Nederlandse schaderegelaar niet of niet gemotiveerd gereageerd. Hier ging het om ongevallen in het buitenland waarbij een Nederlandse ingezetene slachtoffer was. Natuurlijk kunnen ingezetenen van andere EU-landen ook in Nederland slachtoffer van een ongeval worden. Heeft de Nederlandse verzekeraar in het land van woonplaats van de benadeelde geen vertegenwoordiger aangesteld, reageert die vertegenwoordiger niet adequaat na een claim, of blijkt de veroorzaker onverzekerd of onbekend, dan kan de benadeelde zijn eigen Schadevergoedingsorgaan aanspreken. Dat heeft dan op zijn beurt weer regres op het Nederlandse Schadevergoedingsorgaan. Omdat het Waarborgfonds al sinds zijn oprichting, dat wil dus zeggen ruim voor de invoering van de Richtlijn, ook door de buitenlandse benadeelde zelf kan worden aangesproken als een onverzekerde of onbekende in Nederland een ongeval veroorzaakt, rapporteren wij over deze situaties niet afzonderlijk. Deze gevallen zijn reeds begrepen in de cijfers van hoofdstuk 2 van dit verslag. Wel wordt afzonderlijk geregistreerd of de buitenlandse vertegenwoordiger van de Nederlandse verzekeraar niet, niet tijdig of onvoldoende gemotiveerd reageert. Wij werden in verband daarmee 65 keer (2005: 66 keer) aangesproken. 17

19 HOOFDSTUK 4 Onze interne organisatie 4.1 Personeel De gemiddelde personele bezetting van het Waarborgfonds, inclusief het aan ons doorbelaste aandeel in de personele bezetting van het facilitaire bedrijf 3P Service, uitgedrukt in FTE s ( Full Time Equivalents, volledige arbeidsverbanden) is in 2006 met 4,9 gedaald tot 60,7 (2005: 65,6 FTE s). In verband met het teruglopend werkaanbod zijn enige vacatures niet ingevuld. Mede daardoor is de productiviteit - het aantal afgehandelde dossiers per FTE met 919 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van voorgaand jaar (2005: 912). De in de jaarrekening genoemde aantallen FTE s die daadwerkelijk in dienst zijn van het Waarborgfonds laten een geringere daling zien. Dit houdt verband met de overdracht van een aantal taken en van de medewerkers die deze taken vervullen door het facilitaire bedrijf aan het Waarborgfonds. Het ziekteverzuim is in het verslagjaar gestegen. Het verzuimpercentage lag in 2006 op 6,3% tegen 5,3% in De stijging van het verzuim is geheel toe te schrijven aan enkele medewerkers die te maken hebben gekregen met langdurig verzuim. Het korte verzuim is in 2006 wel verder teruggelopen. Wij verwachten het verzuim in de naaste toekomst verder terug te kunnen dringen. In 2006 zijn projecten opgezet gericht op het invoeren van competentiemanagement en het onderzoeken van de mogelijkheid voor telewerken binnen onze organisatie. Beide projecten zijn inmiddels succesvol afgerond. Onze medewerkers zijn een essentiële factor om onze organisatiedoelen te kunnen bereiken. Daarom vinden wij het belangrijk te weten hoe medewerkers de organisatie ervaren en welke verbeteringen wij zouden kunnen realiseren. Hiervoor hebben wij eind 2006 een onderzoek onder de medewerkers gehouden. De resultaten worden in 2007 verwerkt, maar de eerste indrukken stemden ons positief. 4.2 Klantgerichtheid Het Waarborgfonds vervult een maatschappelijke functie. Dat verplicht ons tot een hoog niveau van dienstverlening. Onze doelstelling is snel en correct duidelijkheid te verschaffen en dat op een zo toegankelijk mogelijke manier te doen. Een indicator voor het niveau van klanttevredenheid is het aantal klachten. Ontevreden relaties staan verschillende mogelijkheden ter beschikking. De meest laagdrempelige is onze interne klachtencommissie. Daarnaast hebben wij ons onderworpen aan de bemiddeling door de Ombudsman Schadeverzekering (onderdeel van het Klachteninstituut Verzekeringen). Onze interne klachtencommissie ontving in klachten (2005: 29). Uit het beperkt aantal klachten bij de commissie mag voorzichtig worden afgeleid dat onze inspanningen om veel aandacht aan de kwaliteit van ons werk te besteden succesvol zijn. De Ombudsman ontving 3 tegen het Waarborgfonds gerichte klachten (2005: 5). In totaal leidde de bemoeienis van klachtencommissie en Ombudsman ertoe dat in 26% van de klachten een voor de klager geheel of gedeeltelijk gunstige beslissing werd genomen (2005: 24%). Ten slotte in dit verband de resultaten van ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Ons totale rapportcijfer is dit jaar 7,3. (2005: 7,2) Op deelaspecten biedt het jaarlijkse onderzoek nog immer aangrijpingspunten voor verdere verbetering. 18

20 4.3 Rechtmatigheid Het Waarborgfonds dient zich in de uitoefening van zijn wettelijke taken te houden aan de voorschriften en regels zoals deze in onder meer de Wam zijn vastgelegd. Reeds van oudsher wordt door het Waarborgfonds intern vastgesteld dat behandeling van schadedossiers binnen de grenzen van de wettelijke regels en de interne procedures plaats vindt. Met ingang van 2001 is dit verder aangescherpt waarbij aan de hand van een afzonderlijk controleprotocol wordt vastgesteld of alle inkomsten en uitgaven van het Waarborgfonds in overeenstemming zijn met de Wam. Door de directie wordt hierover afzonderlijk gerapporteerd aan het bestuur en aan de Ministeries van Justitie en Financiën. Over 2006 is vastgesteld dat onze inkomsten en uitgaven, net als in voorgaande jaren, rechtmatig zijn. 4.4 Integriteit Het Waarborgfonds hecht grote waarde aan zijn integriteit, naast natuurlijk zijn professionaliteit en goede reputatie. Het integriteitsbeleid van het Waarborgfonds is vastgelegd in interne regels en procedures. Ook is integriteit benoemd als één van de kerncompetenties van onze organisatie binnen het, het afgelopen jaar ingevoerde, competentiemanagement. De interne regels op het gebied van integriteit betreffen het zorgvuldig omgaan met informatie, het tegengaan van discriminatie en/of intimiderend gedrag zowel intern als extern en het voorkomen van vermenging van zakelijke en privé-belangen bijvoorbeeld bij het aannemen van relatiegeschenken of het uitoefenen van nevenactiviteiten. 19

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2005 JAARVERSLAG WAARBORGFONDS MOTORVERKEER 2005 Personenschade, dat raakt een mens Afgelopen jaar ontving het Waarborgfonds 1.670 claims van mensen die letsel hadden opgelopen door een verkeersongeval.

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Personalia. Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter. mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D.

Personalia. Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter. mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Jaarverslag 2009 Wegmeubilair Het Waarborgfonds is opgericht met de bescherming van het individu als belangrijkste uitgangspunt. Dat komt tot uiting in onze schadebehandeling: het grootste deel van de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

U bent van ons gewend dat wij ieder jaar ons jaarverslag verlevendigen met een thema. Dit jaar kiezen wij voor een korte blik over de grens op een

U bent van ons gewend dat wij ieder jaar ons jaarverslag verlevendigen met een thema. Dit jaar kiezen wij voor een korte blik over de grens op een Jaarverslag 2010 U bent van ons gewend dat wij ieder jaar ons jaarverslag verlevendigen met een thema. Dit jaar kiezen wij voor een korte blik over de grens op een aantal buitenlandse EU-waarborgfondsen.

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Toezichtarrangement Waarborgfonds Motorverkeer

Toezichtarrangement Waarborgfonds Motorverkeer Toezichtarrangement Waarborgfonds Motorverkeer 1. Algemeen 1.1. Taken van het Waarborgfonds Motorverkeer Het Waarborgfonds Motorverkeer (hierna: het Waarborgfonds) heeft twee wettelijke taken die beide

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2008 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker Ministerie

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Convenant Regeling administratiekosten

Convenant Regeling administratiekosten Convenant Regeling administratiekosten Het convenant Regeling administratiekosten wordt per 1 april 2013 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2012 74,71)

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING NIDA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2014 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 7 Overige informatie

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen Het Waarborgfonds Motorverkeer in welk geval - en wat te doen Achtergrond Het Waarborgfonds, bij schade door motorrijtuigen Het kan jammer genoeg gebeuren: u wordt aangereden door een motorrijtuig en daardoor

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie