Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland"

Transcriptie

1 Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland vinden het belangrijk dat (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan zich goed realiseren wat er van hen wordt verwacht. Dit is niet alleen in het belang van alle rechthebbenden en aangesloten partijen bij het fonds, maar ook om verkeerde verwachtingen en teleurstellingen bij (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan te voorkomen. Tevens is dit van belang om daarmee de richtlijnen inzake goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) en de Code Pensioenfondsen te kunnen naleven, evenals andere aspecten van wet- en regelgeving. Karakteristieken Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna het fonds ) statutair gevestigd te Deventer, is op 4 oktober 1991 ontstaan uit de fusie van de Stichting Pensioenfonds Wolters Samsom Groep en de Stichting Kluwerpensioenfonds Het statutaire doel van het fonds is het verlenen van pensioenaanspraken om nu en in de toekomst uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden te verstrekken ter zake van ouderdom en overlijden. Het fonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensioenregeling van Wolters Kluwer Nederland (WKNL) en de met haar gelieerde ondernemingen, die vallen onder de werkingssfeer van de tussen het fonds en WKNL gesloten uitvoeringsovereenkomst. Hiertoe wordt ultimo 2014 in totaal miljoen vermogen aangehouden voor participanten (waarvan 818 actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden per 1 juli De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en was tot 31 december 2013 aangesloten bij de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen. Per 1 januari 2014 hebben de drie pensioenkoepels (de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, de Unie van Beroepspensioenfondsen en de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen) hun krachten gebundeld en zijn opgegaan in de Pensioenfederatie en is het fonds per die datum aangesloten bij de Pensioenfederatie. Missie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Het fonds wil voor zowel haar deelnemers als de werkgever een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn. Het bestuur voert hiertoe een solide financieel beleid en toetst of afspraken in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving. Belangrijke onderdelen van het beleid zijn onder meer het indexatiebeleid, medezeggenschap van alle belanghebbenden, beginselen van goed pensioenfondsbestuur en een gedegen risicomanagement- en communicatiebeleid. Visie en strategie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Doelstellingen Het fonds levert een actieve bijdrage aan het behoud van een duurzame pensioenregeling dat breed vertrouwen geniet en daarnaast voor een goede en betaalbare regeling zorgt die aantrekkelijk blijft voor jong en oud, voor zowel de participanten als voor de werkgever. o Behoud van een breed risicodraagvlak op basis van solidariteit en collectiviteit Het pensioenfonds bedient haar participanten en de werkgever zodanig dat ze zich binnen het fonds vertegenwoordigd voelen en deelt de risico s die in de regeling aanwezig zijn, zo evenwichtig mogelijk aan alle belanghebbenden toe; o Verdere groei naar een klantgericht pensioenfonds Het fonds realiseert transparantie en betrokkenheid door de informatie te geven die haar participanten en de werkgever daadwerkelijk helpt om de juiste keuzes op pensioengebied te maken. Het fonds geeft de participanten een helder inzicht in hun pensioensituatie en helpt ze actief op weg met hun persoonlijke financiële planning. De communicatie is niet alleen op ouderen gericht, maar wijst ook jongeren op het belang van een goed pensioen. Het pensioenfonds ondersteunt de werkgever bij zijn zorgplicht voor zijn werknemers en is het pensioenkenniscentrum voor de onderneming, door haar daarbij te helpen of een aantal zaken uit handen te nemen en adviseert belanghebbenden bij ontwikkelingen op pensioengebied; 1

2 o Meer dan pensioen alleen Het fonds ondersteunt de mogelijkheid tot flexibilisering en individuele keuzes binnen collectieve kaders en communiceert hierover actief met alle belanghebbenden. Het fonds plaatst haar producten en voorzieningen in het licht van het actief ouder worden en draagt de flexibiliteit in de pensioenregeling actief uit. Dit past in de langetermijnstrategie, die op het betaalbaar houden van de pensioenregeling is gericht; o Continue professionalisering van de organisatie Het fonds leeft de Code Pensioenfondsen (pro)actief na. Deze Code richt zich op de drie functies van goed pensioenfondsbestuur : besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen over wat het pensioenfonds gepland en gerealiseerd heeft. Het pensioenfonds zorgt voorts voor een uitvoering van de pensioenregeling die binnen de doelstellingen van het fonds past, tegen een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding. Kernwaarden De kernwaarden van het fonds zijn mede afgeleid van de mensen en de onderneming voor wie het fonds mag werken: het fonds is degelijk, deskundig en transparant en streeft er naar aan deze kernwaarden op de volgende wijze inhoud te geven: o Degelijkheid Alle taken van het fonds moeten degelijk worden uitgevoerd. Alle belanghebbenden moeten niet alleen op het pensioenfonds kunnen vertrouwen, maar het fonds ook ervaren als een betrouwbaar pensioenfonds. Daarom wordt grote waarde gehecht aan de integriteit van het fonds en is het fonds alert op alles waardoor dat in gevaar zou kunnen komen. Zo zijn alle beslissingen zorgvuldig en passend binnen het karakter en de verantwoordelijkheden van het fonds en schenkt het bestuur ook voortdurend aandacht aan de reikwijdte van de gevolgen van deze beslissingen; o Deskundigheid Het fonds voert de aan haar toevertrouwde taken deskundig en professioneel uit op een adequate, correcte, weloverwogen en zorgzame wijze. Het fonds is aanspreekbaar op zijn gedrag en zijn besluiten. Bij inschakeling van externe partijen moeten ook die aan de normen van het fonds voldoen; o Transparantie Het fonds communiceert helder en open over de regeling, de financiële positie van het fonds en de risico s die daaraan verbonden zijn voor de belanghebbenden bij het fonds. Het pensioenfonds legt ook helder en open verantwoording af over de invulling van de aan hem opgedragen taak, het financiële beleid dat hij voert en de resultaten daarvan. Ambitie Het is de ambitie om het geld dat aan het fonds is toevertrouwd zo te beheren, dat alle participanten nu en in de toekomst een goed pensioen wordt geboden. Het is de ambitie van het fonds dit pensioen te indexeren met de prijsstijging (een zogenaamd waardevast pensioen). Deze ambitie is vertaald in de pensioenregeling, welke het fonds zorgvuldig en kwalitatief zo goed mogelijk uitvoert. Het fonds kan echter geen garanties geven op een waardevast pensioen. Eventuele toeslagverlening dient uit het overrendement op de beleggingen te worden gefinancierd. Het resultaat van de beleggingen is echter afhankelijk van de economische ontwikkelingen en (de gevolgen daarvan op) onzekere en volatiele financiële markten. Om te kunnen voldoen aan de ambitie van de pensioenregeling moet het fonds beleggen. En beleggen is nooit zonder risico. Het fonds belegt daarom weloverwogen en doet er alles aan om die risico s te beheersen. Dat gebeurt onder andere door spreiding van de beleggingen, waardoor het fonds binnen de vastgestelde risicokaders gemiddeld betere resultaten behaalt met beleggen. Op die manier kan op lange termijn een beter rendement gerealiseerd worden dan met sparen alleen. Zo komt het fonds dichter bij de doelstelling om de participanten tegen aanvaardbare risico s een pensioen te bieden dat waardevast is om daarmee de koopkracht van de pensioenuitkering op peil te houden. Bestaansrecht en de toekomstbestendigheid van pensioenfondsen De pensioensector staat ingrijpende veranderingen te wachten die zorgen voor onzekerheid. De uitdaging is te blijven voldoen aan de verwachtingen van al onze belanghebbenden. Er zijn ontwikkelingen (zoals de vergrijzing van het fonds en de krimp van het aantal actieve deelnemers, de invoering van de Code Pensioenfondsen en de Wet versterking be- 2

3 stuur pensioenfondsen en het nieuwe Financiële Toetsingskader) die ook gevolgen hebben voor de besturing en inrichting van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Er zijn goede argumenten om te kiezen voor een eigen ondernemingspensioenfonds, zoals de invloed en betrokkenheid van de belanghebbenden, het hoge serviceniveau en een laag en acceptabel niveau van de uitvoerings- en vermogensbeheerkosten. Daarnaast heeft DNB in januari 2014 risicocriteria geformuleerd waaraan besturen van pensioenfondsen de houdbaarheid van hun pensioenfonds moeten toetsen. Al deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk voor het fonds om de uitvoering van de pensioenregeling via een eigen ondernemingspensioenfonds periodiek (in beginsel om de drie jaar of vaker, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven) te toetsen en te evalueren. Organisatie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Het bestuur draagt op basis van de gesloten uitvoeringsovereenkomst met WKNL zorg voor de uitvoering van de pensioenregeling. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van het fonds. Het bestuur bestuurt het fonds en beheert het vermogen. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen de doelstelling van het fonds. Het bestuur bestaat uit zes leden te weten: twee vertegenwoordigers van WKNL, twee vertegenwoordigers van de deelnemers, één vertegenwoordiger van de gepensioneerden en één extern onafhankelijk bestuurslid. De vertegenwoordigers van WKNL worden aangewezen door de directie van WKNL. De vertegenwoordigers van de deelnemers en de gepensioneerden worden aangewezen door de (vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden uit het) verantwoordingsorgaan. Het extern onafhankelijk bestuurslid wordt door het bestuur aangewezen. Het fonds werkt volgens een paritair bestuursmodel. In het besturingsmodel zijn de nodige verankeringen aangebracht vanuit de diverse aanwezige bestuurscommissies naar het bestuur. Ieder bestuurslid dekt een of meerdere deskundigheidsgebieden af en heeft zitting in een of meer bestuurscommissies. Naast een vertegenwoordiging vanuit het bestuur, maakt het pensioenbureau (evenals een vertegenwoordiger vanuit het verantwoordingsorgaan als toehoorder en eventuele externe deskundigen) ook altijd deel uit van een bestuurscommissie. Per bestuurscommissie is een voorzitter uit het bestuur aangewezen. De voorzitter van de bestuurscommissie is de linking pin naar het voltallige bestuur en de periodieke bestuursvergaderingen. Daarnaast is er voor elke bestuurscommissie een zogenaamd reserve bestuurslid aangewezen die als challenging partner in de bestuursvergaderingen fungeert (een verdere invulling van de gewenste countervailing power binnen het bestuur). Het fonds kent op dit moment de volgende vijf bestuurscommissies: o De beleggingscommissie; o De communicatiecommissie; o De geschiktheidscommissie; o De jaarverslagcommissie; o De risicobeheercommissie. Het bestuur heeft de beleidsvoorbereiding ten behoeve van de bestuurlijke taken en de uitvoering van de pensioenregeling gedelegeerd aan het pensioenbureau. De kernwerkzaamheden van het pensioenbureau betreffen bestuursondersteuning, vermogensbeheer, pensioenadministratie, risicomanagement en pensioencommunicatie. Het pensioenbureau profileert zich daarbij steeds meer als kenniscentrum pensioenen voor de onderneming. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de gedelegeerde taken. De interne uitvoeringsorganisatie is zodanig ingericht dat de doelstellingen van het fonds op een efficiënte en effectieve wijze kunnen worden gerealiseerd. Het pensioenbureau staat onder leiding van de directeur, die zich terzijde laat staan door de chief investment officer, het hoofd pensioenzaken en overige staf. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld uit deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. De taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in de statuten van het fonds. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur gevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het fonds betreffen. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot het beleid inzake beloningen en inzake elk voorgenomen besluit tot ontbinding, fusie en splitsing van het pensioenfonds. Het bestuur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft de be- 3

4 voegdheid om na afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Van de in totaal 8 zetels is er 1 zetel beschikbaar voor de werkgever en zijn de overige 7 zetels naar rato verdeeld op basis van de onderlinge getalsverhoudingen van de deelnemers en de pensioengerechtigden per 31 december Dit betekent dat er per 1 juli 2014 voor een periode van 4 jaar 2 leden namens de deelnemers, 5 leden namens de pensioengerechtigden en 1 lid namens de werkgever in het verantwoordingsorgaan zitting hebben. Conform de statuten heeft het bestuur voor het verantwoordingsorgaan een reglement verantwoordingsorgaan opgesteld. De rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn in dit reglement vastgelegd. Een externe visitatiecommissie is belast met het intern toezicht op het bestuur. De visitatiecommissie bestaat uit drie leden. Het intern toezicht omvat het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en de checks and balances binnen het fonds, de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd en de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. Visitatie vindt jaarlijks plaats. Conform de statuten heeft het bestuur voor het intern toezicht een reglement intern toezicht opgesteld. De taken en bevoegdheden van de visitatiecommissie zijn in dit reglement vastgelegd. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een adviserend actuaris (Sprenkels & Verschuren), een certificerend actuaris (Towers Watson), een accountant (KPMG) en een externe compliance officer (het Nederlands Compliance Instituut). De inhoud van de pensioenregeling, voor zover dit zaken betreft die niet zijn geregeld in de CAO, wordt vastgesteld in de sociale pensioencommissie. De sociale pensioencommissie bestaat uit twee werkgeversvertegenwoordigers alsmede twee werknemersvertegenwoordigers vanuit het verantwoordingsorgaan. Het pensioenbureau voert het secretariaat van de sociale pensioencommissie. In de sociale pensioencommissie vindt overleg plaats tussen sociale partners over de pensioenregeling. Ondernemingsraden hebben op basis van de Pensioenwet per 1 januari 2015 nog geen rechtstreekse bevoegdheden ten aanzien van pensioenen die zijn ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds. In verband hiermee is door Wolters Kluwer Nederland besloten om het contact met de centrale ondernemingsraad in geval van wijziging van de pensioenregeling te formaliseren. Besloten is dat in geval van wijziging van de pensioenregeling, voor zover dit zaken betreft die niet zijn geregeld in de CAO, hierover overleg zal plaatsvinden met de centrale ondernemingsraad. Organigram Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Werkgever Werknemers Gepensioneerden Verantwoordingsorgaan Bestuur Intern toezicht (Visitatiecommissie) Sociale pensioencommissie Pensioenbureau 4

5 Tijdsbesteding, deskundigheid van de leden van het verantwoordingsorgaan Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds vereist een niet te onderschatten tijdsbesteding (op jaarbasis afgerond zo n 5 tot 6 volle werkdagen). Binnen het verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds dient een zodanig niveau van kennis en ervaring aanwezig te zijn dat het verantwoordingsorgaan als geheel naar behoren kan functioneren. Het verantwoordingsorgaan moet vanuit verschillende invalshoeken afwegingen kunnen maken over het te voeren beleid en de verantwoording daarover van het bestuur, alsmede de keuzes en argumenten goed kunnen begrijpen en doorgronden. Daarvoor is kennis nodig van de volgende deskundigheids-/aandachtgebieden: o het besturen van een organisatie; o relevante wet- en regelgeving; o pensioenregelingen en soorten; o financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering; o interne organisatie en interne controle; o uitbesteding en externe uitvoering; o communicatie. Natuurlijk hoeft een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan niet direct op alle terreinen volledig te beschikken over het benodigde kennis- en/of deskundigheidsniveau. Het verantwoordingsorgaan moet in totaliteit wel voortdurend over voldoende kennis op alle genoemde gebieden beschikken. Het fonds heeft een geschiktheidsprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld. In dat geschiktheidsprogramma staat beschreven hoe het deskundigheidsniveau van het verantwoordingsorgaan op peil gebracht c.q. gehouden en verbeterd wordt. Nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan kunnen, naast een basisopleiding pensioenen, waar nodig voortdurend relevant specifieke pensioenopleidingen volgen. Competenties van de leden van het verantwoordingsorgaan Om goed te kunnen functioneren, moet een lid van het verantwoordingsorgaan in staat zijn: o complexe vraagstukken te doorgronden; o adviezen van deskundigen te beoordelen; o standvastig op te treden maar ook concessies te kunnen doen; o goed samen te werken binnen het verantwoordingsorgaan. De volgende competenties dienen bij (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan voldoende ontwikkeld te zijn: samenwerken, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, visie, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden en samen met de andere leden van het verantwoordingsorgaan goed zicht hebben op risico s van besluiten op het fonds, omgevingsbewustzijn en probleemanalytisch vermogen. Verder is van groot belang dat de leden van het verantwoordingsorgaan goed in staat zijn tot oordeelsvorming en besluitvorming vanuit het belang van het pensioenfonds en alle belanghebbenden en dus niet slechts voor de doelgroep waaruit men is voorgedragen/benoemd. Beloningsbeleid De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen geen vergoeding voor het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan. Wel worden de reis/onkosten vergoed voor zover dit niet reeds door de werkgever geschiedt. 5

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording Profielschetss leden Verantwoordings Orgaan Pensioenstichting Transport (PST) Algemeen Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Branchecode goed bestuur in het mbo

Branchecode goed bestuur in het mbo Branchecode goed bestuur in het mbo Treedt in werking op 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Wettelijk kader 3 1.3 Status van de code 4 1.4 Uitgangspunt: onderscheid tussen

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs.

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Voor u ligt de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie