Protocol leertijdverkorting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol leertijdverkorting"

Transcriptie

1 Protocol leertijdverkorting Doel: De procedure leertijdverkorting van SKO West-Friesland is duidelijk voor ouders en school. Inleiding Op iedere school zitten hoogbegaafde leerlingen i en sommige van deze leerlingen hebben zowel voor wat betreft hun capaciteiten en didactische prestaties wellicht behoefte aan leertijdverkorting. Nadenken over verkorting van de schoolperiode vindt pas plaats als compacten en verrijken als maatregelen niet (meer) voldoende zijn. Voor de leerling en de ouders is leertijdverkorting een ingrijpende beslissing. Hier dient intensief overleg aan vooraf te gaan tussen groepsleerkracht ii, intern begeleider iii, ouders en leerling. Voorop staat dat de beslissing in het belang van de leerling en zijn iv ontwikkeling moet zijn. De school neemt op basis van deskundigheid en zicht op de ontwikkeling van de leerling in overleg met de ouders een beslissing. Als de school beschikt over een signaleringsinstrument als DHH of SIDI3 kan het de richtlijnen van dit instrument volgen en het invulformulier uit bijlage 1 als aanvulling gebruiken. Bij leertijdverkorting worden kerndoelen van het basisonderwijs versneld aangeboden. Dit kan op de volgende manieren gerealiseerd worden: Tempodifferentiatie op alle vakgebieden: het gevolg is dat de leerling eerder klaar is om naar een hogere groep door te stromen. Twee leerstofjaren in één schooljaar verwerken: deze vorm leidt tot vervroegde doorstroming naar een hogere groep. Eén groep overslaan: bij een zodanige didactische voorsprong op leeftijdsgenoten dat er zonder noemenswaardige kennishiaten kan worden ingestroomd in een hogere groep. Uitwerking Bij de afweging spelen de volgende criteria (zie invulformulier bijlage 1) een rol: 1. Basiscriteria 2. Didactische criteria 3. Pedagogische criteria 4. Strategische criteria Elke groep criteria bestaat uit meerdere aspecten waarnaar gekeken moet worden voordat een evenwichtige beslissing genomen kan worden. Aspecten die een rol spelen zijn: de cognitieve ontwikkeling, de didactische voorsprong, de

2 Pagina 2 van 15 sociaal-emotionele ontwikkeling, de leer- en werkstrategieën, de werkhouding (waaronder concentratie, motivatie en leergierigheid), faalangst en onderpresteren. Tevens wordt er rekening gehouden met de omgevingsfactoren zoals het gezin, de leerkracht en de groep. De school houdt rekening met het welbevinden van de leerling, de visie van de ouders, de leerling en de school. Als de antwoorden op de basiscriteria een indicatie voor leertijdverkorting vormen, is het zinvol om naar de didactische criteria te kijken. Hoogbegaafdheid alleen is onvoldoende reden om doorstroming naar een hogere groep noodzakelijk te maken. Daarvoor moet er ook een didactische noodzaak bestaan. Zonder deze noodzaak bestaat er een risico op kennishiaten, met als gevolg dat de leerling in de toekomst problemen zou kunnen ondervinden. Wanneer de antwoorden op de basiscriteria en didactische criteria een indicatie voor leertijdverkorting geven, is het zinvol om naar de pedagogische criteria te kijken. Onder pedagogische criteria worden zaken verstaan als sociaal aansluiting kunnen vinden bij oudere kinderen, emotioneel welbevinden tussen oudere kinderen, de ontwikkeling van werk en leerstrategieën, onderpresteren, prestatiemotivatie, faalangst etc. Zodra de eerste drie criteria een indicatie voor leertijdverkorting geven, moet tot slot gekeken worden naar de strategische criteria. Hieronder worden alle aspecten verstaan die niet direct leerlinggebonden maar wel situatiegebonden zijn, zoals welbevinden leerling, pedagogisch klimaat in de ontvangende groep, visie van de ouders en leerling zelf. Consequenties voor de school bij leertijdverkorting Er wordt een plan (met specifieke onderwijsbehoeften van de leerling) opgesteld indien het leerstofaanbod van de groep die overgeslagen wordt voor een deel nog aangeboden en verwerkt moet worden. Afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling. Ongeveer zes weken nadat de leertijdverkorting heeft plaatsgevonden gaan de groepsleerkracht en intern begeleider met de ouders in gesprek. In dit gesprek wordt het effect besproken en wordt er gekeken naar het welbevinden van de leerling, de aansluiting bij de groep, de motivatie voor het leren en de noodzaak tot opnieuw compacten en verrijken. De groepsleerkracht heeft in een schooljaar regelmatig contact met de ouders om de ontwikkeling van de leerling te bespreken. De leerling en zijn ontwikkeling worden door groepsleerkracht en de intern begeleider (eventueel zorgteam v ) goed in de gaten gehouden.

3 Pagina 3 van 15 Stappenplan 1. De hoogbegaafde leerling wordt gesignaleerd m.b.v. observaties (leerlingvolgsysteem), leer-/toetsresultaten of een signaleringsinstrument. De leerkracht is hiervoor primair verantwoordelijk (zie protocol signalering). 2. De groepsleerkracht en intern begeleider komen tijdens een leerlingbespreking tot de conclusie dat compacten en verrijken niet meer voldoende is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Leertijdverkorting in het belang van de leerling wordt in overweging genomen. 3. Ouders worden geïnformeerd over de mate waarin hun kind specifieke zorg nodig heeft omdat het leerstofaanbod onvoldoende aansluit of omdat de ontwikkeling van het kind dreigt te stagneren. 4. Aan de ouders wordt om toestemming gevraagd voor aanvullend onderzoek. (Bijvoorbeeld: invullen signaleringslijsten, doortoetsen, observatie intern begeleider, overleg klein zorgteam). 5. Met behulp van het CITO LOVS vi (optioneel: OVM vii ) wordt het leerrendement bij rekenen en taal (en eventueel technisch lezen) groep 1-2 vastgesteld. Bij groep 3 het leerrendement rekenen, spelling en technisch lezen. Bij groep 4-8 gaat het om het leerrendement bij technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. 6. De groepsleerkracht vult samen met intern begeleider en ouders het groeidocument in. In dit document worden o.a. de resultaten van de signaleringslijsten, het doortoetsen en de observaties opgenomen. 7. Is er een didactische voorsprong van ongeveer twaalf maanden op de vier vakgebieden: spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen? Dan vult de groepsleerkracht de vragenlijsten bij het signaleringsinstrument of bijlage 1 het invulformulier bij afweging leertijdverkorting in. 8. De groepsleerkracht en intern begeleider doen na overleg een voorstel en zij lichten dit toe of vragen advies in het zorgteam. 9. De beslissing van de school wordt door de groepsleerkracht en intern begeleider met de ouders besproken. Eventueel wordt het aanbod voor het volgend schooljaar besproken. Indien er nog leerstof van de groep die wordt overgeslagen aangeboden en verwerkt moet worden, wordt dit vastgelegd in een plan. 10. Het traject, de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en het plan worden in een overdracht door de huidige groepsleerkracht met de ontvangende groepsleerkracht besproken. Tot slot De school beseft dat de beslissing om de schoolperiode te verkorten, voor de leerling en de ouders, ingrijpend is en willen daarom ook uiterste zorgvuldigheid betrachten in dit traject. Door goed en duidelijk met elkaar te communiceren kan de school tot een verantwoorde beslissing komen.

4 Pagina 4 van 15 Het kan zijn dat de leerling niet in aanmerking komt voor leertijdverkorting, maar dat het in een later stadium toch nog een keer moet worden afgewogen. Wanneer leertijdverkorting wordt overwogen, is het goed om niet overhaast te werk te gaan. Zeker wanneer het zich aan het eind van het jaar aandient. De leerling is niet gediend met een overhaast genomen beslissing. Uitgangspunt moet altijd zijn dat de leerling recht heeft op onderwijs dat bij hem past, passend bij de arrangementen van de school.

5 Bijlage 1: Invulformulier bij afweging leertijdverkorting Leerling informatie Naam leerling Algemene informatie School Huidige groep Voorgestelde groep Datum van invullen Geboortedatum leerling Leeftijd leerling jaar Gezinsinformatie Leerling woont bij beide ouders. Leerling woont bij moeder (wel/geen contact met vader). Leerling woont bij vader (wel/geen contact met moeder). Er is sprake van co-ouderschap. De leerling heeft een broer en/of zus, en komt na een eventuele leertijdverkorting in dezelfde groep als broer en/of zus. De leerling heeft broer(s) en/of zus(sen), maar komt na een eventuele leertijdverkorting niet in dezelfde groep. De leerling is enig kind. Persoonlijke/fysieke informatie Lengte Groot/normaal/klein voor zijn/haar leeftijd Algehele gezondheid Grove motoriek Fijne motoriek Is de leerling onderzocht door een psycholoog/pedagoog? Nee Ja, datum: Reden van onderzoek: Groep overslaan werd: aangeraden afgeraden - geen uitspraak gedaan. Het initiatief voor een eventuele leertijdverkorting is genomen door School Ouder(s) Intern begeleider Anders, namelijk:

6 Pagina 6 van 15 Basiscriteria 1: Is de leerling hoogbegaafd? Onbekend/twijfel. Er is geen IQ test afgenomen. Ja, uit het gebruik van een verantwoord protocol voor signalering en diagnostiek voor de hoogbegaafde leerling zijn kenmerken naar voren gekomen. Ja, uit een individuele intelligentie test (namelijk..) afgenomen in de afgelopen drie jaar, behaalde leerling de volgende (totaal) IQ scores: gemiddeld (85-114), boven gemiddeld ( ), hoog ( ), zeer hoog (145+) (weghalen wat niet van toepassing is). Was er een significant verschil (15 punten of meer) tussen het verbale en performale IQ? Nee Ja: VIQ = is hoger dan PIQ = Ja: PIQ = is hoger dan VIQ = 2: Is er al eerder sprake geweest van leertijdverkorting of doublure? Is vervroegd naar groep 3 gegaan. Heeft reeds een groep overgeslagen, namelijk groep De school heeft als standpunt dat een leerling niet meer dan eenmaal per schoolperiode een groep overslaat. Is nooit versneld/gedoubleerd en is jarig tussen 1 oktober en 1 januari. Is nooit versneld/gedoubleerd en is jarig tussen 1 januari en 1 juli. Is nooit versneld/gedoubleerd en is jarig tussen 1 juli en 1 oktober. Heeft een jaar extra gekleuterd. Heeft gedoubleerd, namelijk in groep 3: Is er het vermoeden van of een reeds vastgestelde leer en of persoonlijkheidsstoornis? Nee Ja, een vastgesteld leer- of persoonlijkheidsstoornis en/of er is sprake van de volgende belemmeringen heeft een gediagnosticeerd leerprobleem (bijv. dyslexie, dyscalculie). gebruikt medicatie, die gericht is op het verbeteren van gedrag of sociaalemotioneel functioneren, namelijk: gebruikt medicatie, die als bijwerking van invloed kan zijn op het functioneren, namelijk: heeft een gediagnosticeerd lichamelijk probleem dat zijn of haar functioneren op school kan beïnvloeden, namelijk: heeft speciale onderwijskundige begeleiding (gehad), namelijk: kan moeilijk omgaan met fouten maken/kritiek is perfectionistisch heeft een laag zelfbeeld - weinig zelfvertrouwen weinig veerkracht geen realistisch beeld van eigen mogelijkheden niet evenwichtig weinig doorzettingsvermogen matige concentratie niet taakgericht (weghalen wat n.v.t. is).

7 Pagina 7 van 15 Didactische criteria 4: Is er sprake van een didactische voorsprong? Nee, er is geen didactische voorsprong, er is niet direct noodzaak tot leertijdverkorting. De leerling kan voldoende worden uitgedaagd op het huidige leerstofjaarniveau. Ja, er is een didactische voorsprong vastgesteld d.m.v. doortoetsen. Let op: didactische kaart toevoegen 5: Is deze voorsprong zichtbaar op de vakgebieden taal/spelling, rekenen, technisch- en begrijpend lezen? Nee, slechts op één vakgebied. Leertijdverkorting zou didactisch risico met zich meebrengen. Ja, vergeleken met groepsgenoten laat de leerling een voorsprong zien op de volgende ontwikkelingsgebieden; < 6 mnd mnd. > 12 mnd. Ruimtelijke oriëntatie Tijdsoriëntatie Wereldoriëntatie/- verkenning Taal-/denkontwikkeling Rekenen/wiskunde Taakgerichte vaardigheden (zelfstandigheid) Technisch lezen (DMT) AVI Begrijpend lezen Spelling 6: Hoe groot is de omvang van de voorsprong? Voorsprong < 6 maanden (op drie vakgebieden: taal/spelling, rekenen, begrijpend lezen) valt binnen huidige groep nog voldoende uit te dagen. Voorsprong < 12 maanden (op drie vakgebieden: taal/spelling, rekenen, begrijpend lezen) vervroegde doorstroming valt te overwegen. De doorstroming kan gerealiseerd worden door twee leerstofjaren in één schooljaar aan te bieden. Voorsprong > 12 maanden (op drie vakgebieden: taal/spelling, rekenen, begrijpend lezen) het overslaan van een heel leerstofjaar is gewenst. 7: Is er sprake van een spontaan ontwikkelde voorsprong of is deze in de hand gewerkt door de manier waarop in het verleden de leerstof is aangeboden? Ja, spontane ontwikkeling. Geen spontane ontwikkeling, heeft op basis van tempodifferentiatie een volgend leerboek aangeboden gekregen.

8 Pagina 8 van 15 8: Zijn er eerder maatregelen genomen om de leerling uit te dagen? Nee, geen eerder degelijk verrijkingsaanbod geweest. Doorstromen zonder dat er eerst verrijkingsstof is aangeboden verdient in geen van de gevallen de schoonheidsprijs, maar is soms onvermijdelijk. Ja, is reeds versneld in een of meerdere vakken, namelijk: Ja, de leerstof is gecompact en verrijkt, namelijk: Ja, de leerling heeft een verrijkend aanbod (extra stof zonder compacting van de reguliere stof) gekregen, namelijk: Ja, neemt deel aan aangepast programma voor hoog-/meerbegaafde leerlingen, toelichting: Anders, namelijk: Pedagogische criteria 9: Hoe is het sociaal- en emotioneel functioneren van de leerling? Problemen in de sociale- en emotionele ontwikkeling; zijn waarschijnlijk te herleiden tot een gebrek aan cognitieve en sociale uitdaging. Sociaal functioneren (omgang andere leerlingen, samenwerken, weerbaarheid) is goed. Emotioneel welbevinden (zelfbeeld: zelfvertrouwen, veerkracht, evenwichtig, realistisch beeld van eigen mogelijkheden) is goed. Motivatie en doorzettingsvermogen (enthousiasme, taakgerichtheid, concentratie) is goed. Anders, namelijk: 10: Beschikt de leerling over handige werk en leerstrategieën? Nee. Het kan wijsheid zijn om de leerling eerst in zijn veilige omgeving van de huidige klas effectief uit te dagen. Op die manier kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van een handige taakaanpak zonder dat de leerling veel aanvullende emotionele spanning ervaart. Ja, de leerling beschikt over handige werk- en leerstrategieën (taakaanpak, reflecteren, hulp vragen, zelfstandig werken, structuur). Anders, namelijk: 11: Is er sprake van faalangst? (Denk ook aan omgaan met kritiek/fouten maken/falen/frustratie, perfectionisme.) Nee Ja, namelijk: Faalangst hoeft geen reden te zijn om de leerling niet vervroegd door te laten stromen, maar vraagt wel in alle gevallen een daarop speciaal gerichte manier van begeleiden. 12: Manifesteert de leerling zich als een onderpresteerder? Nee Ja, namelijk: * Tip! Signaleringslijst onderpresteren SiDi3 Formulier 6.B (groep 1-8) Begeleiding zou bijvoorbeeld plaats kunnen vinden in de vorm van een wekelijks gesprekje waarbij de ervaring van de leerling (eisen die gesteld zijn) een in reëel perspectief wordt geplaatst.

9 Pagina 9 van 15 Strategische criteria 13: Hoe is het welbevinden van de leerling in de huidige groep? Goed. Wat is de meerwaarde van het doorstromen naar een hogere groep, wanneer de leerling zich in de huidige groep echt prettig voelt? Niet goed, namelijk: 14: Hoe is het pedagogisch klimaat ontvangende groep? De groep is al zwaar belast omdat er veel leerlingen inzitten die veel extra tijd en aandacht van de groepsleerkracht vragen. De groepsleerkracht ziet deze uitdaging (nog) niet als een kans. Het pedagogisch klimaat is ontvankelijk. De groepsleerkracht staat open voor deze uitdaging. De groep waarnaar eventueel versneld wordt? Is geen gecombineerde groep. Is een gecombineerde groep. 15: Op welke manier kan straks de begeleiding van de leerling ter hand genomen worden? Geen mogelijkheden (of moet nog worden bekeken). Versnelling binnen één of enkele vakken, namelijk: Compacten en verrijken om te voorkomen dat de leerling pijlsnel een nieuwe voorsprong ontwikkelt, namelijk: Verdieping van stof (extra stof zonder compacting van de reguliere stof) die tot de kerndoelen behoort, als het aanbieden van stof die buiten het reguliere curriculum valt, namelijk: Anders, namelijk: 16: Hoe staan de onderstaande personen tegenover leertijdverkorting? positief neutraal negatief Leerling zelf Ouder(s) School algemeen Leerkracht(en) groep van waaruit versneld wordt Ontvangende groepsleerkracht(en) Intern Begeleider Anders: 17: Wat is de visie van de leerling? Kan de consequenties van zijn besluit op langere tijd nog niet kan overzien. Wil niet, op basis van de volgende argumenten: Belangrijk om goed naar de leerling te luisteren en hem alternatieven te bieden zoals het nog eens op bezoek mogen gaan in de oude groep, samen met vriendjes overblijven, enz. Tip! Leerlingvragenlijst SiDi3 Formulier 5 (groep 3-8)

10 Pagina 10 van 15 Interpretatie van de totaalscore Leertijdverkorting in de vorm van het overslaan van een groep wordt aangeraden. Het overslaan van een groep kan worden overwogen, maar er wordt aangeraden eventuele alternatieven goed te bestuderen. Het overslaan van een groep wordt afgeraden. Beslissing m.b.t.: Beslissing Datum: Leerling gaat naar groep: Leerling blijft in huidige groep, namelijk: Overige onderwijs-aanpassingen(en) naast of in plaats van de leertijdverkorting: Leertijdverkorting in één of meerdere vakken: Compacten en verrijken: Andere aanpassingen van het schoolprogramma: Het begeleidings-/kindplan n.a.v. bovengenoemde beslissing zal worden samengesteld door: Betrokkenen bij de uitvoer van het plan zijn: Moment van instromen in volgende groep / start aangepast schoolprogramma: Betrokkenen bij de genomen beslissing (namen invullen): Schooldirectie: Huidige leerkracht(en): Eventueel) ontvangende leerkracht(en): Intern begeleider(s): Ouder(s): Leerling: Andere betrokkenen (bijv. RT, Zorgteam): Extra aandacht voor: (Hier kan de betreffende betrokkene uiting geven aan eventuele twijfels bij de genomen beslissing) Plaats en datum Handtekening eindverantwoordelijk Functie Bronvermelding: Hoogeveen, L., van Hell, J.G. & Verhoeven, L. (2003). De versnellingswenselijkheidslijst (The Acceleration Advisability List). Nijmegen: CBO.

11 Pagina 11 van 15 Bijlage 2: Toelichting op invulformulier afweging leertijdverkorting Het besluit om een leerling vervroegd door te laten stromen, wordt op grond van de onderstaande vier criteria genomen. Elke groep criteria bestaat uit meerdere aspecten waarnaar gekeken moet worden voordat er een evenwichtig besluit genomen kan worden. 1. Basiscriteria 1: Is de leerling hoogbegaafd? Het antwoord op deze vraag kan op twee manieren gegeven worden. 1. Door intelligentieonderzoek 2. Door het gebruik van een verantwoord protocol voor signalering en diagnostiek (DHH of SIDI 3) voor de hoogbegaafde leerling. 2: Is er al eerder sprake geweest van leertijdverkorting? Een tweede versnelling is meestal geen wijs besluit. Waarschijnlijk is er verzuimd om na de eerste doorstroming de leerling een stevig aanbod van compacten en verrijken te bieden. Dit kan namelijk veel problemen voorkomen. Leerlingen die voor 1 januari jarig zijn en aan het eind van hun tweede schooljaar tenminste 1,5 jaar onderwijs hebben genoten, stromen in principe door naar groep 3. In dit geval is er formeel geen sprake van leertijdverkorting. 3: Is er het vermoeden van of een reeds vastgestelde leer en of persoonlijkheidsstoornis? Als er bij de leerling is vastgesteld dat hij hoogbegaafd is, dat er een didactische voorsprong is, maar waarbij tevens sprake is van een leer of persoonlijkheidsstoornis, is het verstandig om bij besluitvorming een extern deskundige te betrekken. Leertijdverkorting kan voor deze leerling een extra risico met zich meebrengen. Als de antwoorden op de basiscriteria een indicatie voor leertijdverkorting vormen, is het zinvol om te gaan kijken naar de didactische criteria. Hoogbegaafdheid alleen is onvoldoende reden om doorstroming naar een hogere groep noodzakelijk te maken. Daarvoor moet er ook een didactische noodzaak bestaan. Zonder deze didactische noodzaak bestaat er een groot risico op kennishiaten, met als gevolg dat de leerling in de toekomst mogelijk problemen zou kunnen ondervinden. 2. Didactische criteria 4: Is er sprake van een didactische voorsprong? Indien er geen duidelijk didactische voorsprong is, is er geen noodzaak tot leertijdverkorting. Het vaststellen van deze voorsprong moet gedaan worden door middel van toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Het is belangrijk om gebruik te maken van domeingebonden toetsen zodat zeker is dat de leerling de stof uit het betreffende jaar ook echt goed op niveau (I / I+-score) beheerst. Methode gebonden toetsen geven een onvoldoende beeld over de prestaties van de leerling als het gaat om het bepalen van een voorsprong.

12 Pagina 12 van 15 5: Is deze voorsprong zichtbaar op de vakgebieden spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen? De voorsprong moet zich op meer dan één vakgebied voordoen. Het is belangrijk dat het zich op alle vier genoemde vakgebieden (spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen) voordoet. Voor de leerling uit groep 1-2 wordt naar andere ontwikkelingsgebieden gekeken, namelijk: taal/denken, ruimtelijke oriëntatie, wereldverkenning, ordenen en taakgerichte vaardigheden. 6: Hoe groot is de omvang van de voorsprong? Indien de voorsprong kleiner is dan 6 maanden mag ervan uitgegaan worden dat de leerling binnen zijn huidige groep nog voldoende valt uit te dagen. Is de voorsprong op de vier vakgebieden niet groter dan 12 maanden, dan valt leertijdverkorting te overwegen. In dat geval moet de verkorting gerealiseerd worden door twee leerstofjaren in één schooljaar aan te bieden. Alleen als de voorsprong groter is dan 12 maanden op de vier relevante vakgebieden is het overslaan van een leerstofjaar passend. 7: Is er sprake van een spontaan ontwikkelde voorsprong of is deze in de hand gewerkt door de manier waarop in het verleden de leerstof is aangeboden? Indien de voorsprong eigenlijk veroorzaakt is doordat de leerling steeds op basis van tempodifferentiatie een volgend leerboek heeft aangeboden gekregen, dan valt aan de ontwikkeling geen voorspellende waarde meer te ontlenen over de mogelijke capaciteiten en de toekomstige ontwikkeling van de leerling. 8: Zijn er eerder maatregelen genomen om de leerling uit te dagen? Indien er nog niet eerder een degelijk verrijkingsaanbod is geweest, kunt u zich afvragen of leertijdverkorting dan wel de eerste oplossing is die zich aandient. Doorstromen zonder dat er eerst verrijkingsstof is aangeboden verdient in geen van de gevallen de schoonheidsprijs, maar is soms onvermijdelijk. Wanneer de antwoorden op de basiscriteria en didactische criteria een indicatie voor leertijdverkorting geven, is het zinvol om te gaan kijken naar de pedagogische criteria. Onder pedagogische criteria worden zaken verstaan als sociaal aansluiting kunnen vinden bij oudere kinderen, emotioneel welbevinden tussen oudere kinderen, de ontwikkeling van goede werk en leerstrategieën, onderpresteren/prestatiemotivatie, faalangst etc. 3. Pedagogische criteria 9: Hoe is het sociaal emotioneel functioneren van de leerling? Goede diagnostiek in het traject voorafgaand aan de besluitvorming moet helder maken of eventueel gesignaleerde problemen met waarschijnlijkheid te herleiden zijn tot een gebrek aan cognitieve en sociale uitdaging. Het is immers een fabeltje dat alle hoogbegaafde kinderen zich sociaal-emotioneel afwijkend ontwikkelen, het is echter wel zo dat de omstandigheden waarin een kind verkeert, kunnen maken dat het sociaal minder goed functioneert. Juist in deze gevallen zien we dat het sociaal functioneren en het emotioneel welbevinden van de leerling verbetert als hij tussen oudere leerlingen zit.

13 Pagina 13 van 15 10: Beschikt de leerling over handige werk en leerstrategieën? Vervroegde doorstroming heeft tot gevolg dat de leerling taken krijgt die veel moeilijker voor hem of haar zijn, dan voorheen het geval geweest is. Als een leerling nauwelijks goede werk- en leerstrategieën heeft hoeven ontwikkelen om toch zijn taken goed te kunnen doen, dan kan dit in de eerste periode na de vervroegde doorstroming een probleem opleveren. In dat geval kan het wijsheid zijn om de leerling eerst in zijn veilige omgeving van de huidige klas effectief uit te dagen. Op die manier kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van een handige taak aanpak zonder dat de leerling veel aanvullende emotionele spanning ervaart. 11: Is er sprake van faalangst? Faalangst hoeft geen reden te zijn om de leerling niet vervroegd door te laten stromen, maar vraagt wel in alle gevallen een daarop speciaal gerichte manier van begeleiden. 12: Manifesteert de leerling zich als een onderpresteerder? Een leerling die zich lange tijd als onderpresteerder heeft gemanifesteerd, kan in de eerste periode na de vervroegde doorstroming moeite hebben met het feit dat er plotseling eisen aan hem gesteld worden. Daar moet de leerling aan wennen en dat heeft ook wel even tijd nodig. Begeleiding zou plaats kunnen vinden in de vorm van een wekelijks gesprekje waarbij de ervaring van de leerling een in reëel perspectief wordt geplaatst. Zodra de eerste drie criteria een indicatie voor leertijdverkorting geven, moet tot slot gekeken worden naar de strategische criteria. Hieronder worden alle aspecten verstaan die niet direct leerlinggebonden, maar wel situatie gebonden zijn, zoals welbevinden leerling, pedagogisch klimaat in ontvangende groep, visie van de ouders en leerling zelf. 4. Strategische criteria 13: Hoe is het welbevinden van de leerling in de huidige groep? Bij de afweging of leertijdverkorting verstandig is, moet bekeken worden mits de leerling zich in de huidige groep echt prettig voelt of op dat moment doorstromen naar een hogere groep een meerwaarde heeft. 14: Hoe is het pedagogisch klimaat ontvangende groep? Soms is het pedagogische klimaat in een ontvangende groep niet optimaal. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Soms is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden en leidt de chemie tussen leerlingen onderling tot ruzie of conflicten. In andere gevallen kan de groep al zwaar belast zijn omdat er veel leerlingen inzitten die veel extra tijd en aandacht van de groepsleerkracht vragen. 15: Op welke manier kan straks de begeleiding van de leerling ter hand genomen worden? Het is belangrijk om snel mogelijk over te gaan tot compacten en verrijken om te voorkomen dat de leerling pijlsnel een nieuwe voorsprong ontwikkelt. Daarbij kan gedacht worden aan verdieping van stof die tot de kerndoelen behoort, maar ook het aanbieden van stof die buiten het reguliere curriculum valt zoals het leren van een vreemde taal en leren hoe je onderzoeksresultaten presenteert.

14 Pagina 14 van 15 16: Wat is de visie van ouders? Hoewel ouders op leertijdverkorting kunnen aandringen, kunnen zij dit niet afdwingen. De school is te allen tijden verantwoordelijk voor de schoolloopbaan en het leerstofaanbod. De verantwoordelijkheid voor de beslissing ligt altijd bij de groepsleerkracht, IB-er en directie. Ouders moeten de beslissing tot leertijdverkorting wel goedkeuren en ondersteunen. Uitgangspunt moet altijd zijn dat leerlingen recht hebben op onderwijs dat bij hen past, passend bij de arrangementen van de school. 17: Wat is de visie van de leerling? De mening van de leerling is niet doorslaggevend. Een kind neemt een beslissing op grond van een korte termijn beleving. Dat betekent dat het kind de consequenties van zijn beslissing op langere tijd nog niet kan overzien. Bezwaren van een kind zijn in de meeste gevallen eenvoudig op te lossen door goed naar hem te luisteren en de leerling alternatieven te bieden (zoals het nog eens op bezoek mogen gaan in de oude groep, samen met vriendjes overblijven). Conclusie Nadat alle vragen binnen de vier groepen criteria beantwoord zijn en alle stappen doorlopen zijn, wordt de definitieve beslissing genomen. Door alle genoemde criteria te hanteren kan de school goed onderbouwen waarom de leerling wel of niet in aanmerking komt voor leertijdverkorting.

15 Pagina 15 van 15 Voetnoten i Hoogbegaafde leerling = In de praktijk en theorie worden termen gebruikt als talentvolle leerling, excellente leerling, meerbegaafde leerling, (hoog-)begaafde leerling etc. Conform ons Raamwerk Protocol Hoogbegaafdheid gebruiken wij de term hoogbegaafden of hoogbegaafdheid. ii Waar groepsleerkracht staat, kan bij een duobaan ook groepsleerkrachten worden gelezen. iii Intern Begeleider = Conform het Raamwerk Protocol Hoogbegaafdheid beschikt iedere school over een aanspreekpunt dat geschoold is in hoogbegaafdheid. Deze persoon kan de Intern Begeleider zijn, maar ook een gespecialiseerd leraar / Talentcoördinator. Waar in dit stuk wordt gesproken over Intern Begeleider wordt de persoon bedoeld die aanspreekpunt op school is. iv In dit protocol spreken we over de leerling in mannelijk vorm. Vanzelfsprekend kan hier ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. v In het zorgteam overleggen de Intern Begeleider, de directeur en externe adviseurs (bijvoorbeeld psycholoog, orthopedagoog) over de aanpak van leerlingen waarvoor specifieke hulp nodig is. vi CITO LOVS = Het Leerling- en OnderwijsVolgSysteem, ontwikkeld door het CITO. Door middel van jaarlijkse toetsen in het midden en aan het eind van het schooljaar wordt de ontwikkeling van leerlingen in beeld gebracht voor Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen. vii OVM = OntwikkelingsVolgModel, waarbij de ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd.

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD 18 1851 LB HEILOO TEL. 072 5332530 E-MAIL: info@radboud-school.nl januari 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Uitgangspunten bij het protocol verlengen of versnellen...

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool.

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Uitgangspunten. Overgangsprotocol van de Jan van Schengenschool. Het uitgangspunt voor het wel of niet laten overgaan naar de volgende groep van de leerlingen

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Doelgroep: Hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid De RK Daltonbasisschool St. Plechelmus hanteert het Protocol Hoogbegaafdheid van haar bestuur de Dr. Schaepmanstichting. Dit protocol is in 2009 gemaakt en binnen het bestuur is

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. PROTOCOL Overgang van groep 1 naar groep 2 De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Kinderen die gedurende

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep:2.1. Wat zijn excellente leerlingen 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... blz. 2 2. Doelstelling... blz. 3 3. Doelgroepen... blz. 3 4. Signalering... blz. 4 5. Diagnostische fase... blz. 5 6. Overwegingen

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

(Hoog)begaafden protocol. Koningin Julianaschool Barneveld

(Hoog)begaafden protocol. Koningin Julianaschool Barneveld (Hoog)begaafden protocol Koningin Julianaschool Barneveld Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Visie op (hoog)begaafdheid 1.1 Definities (hoog)begaafdheid 2 2 1.2 Wat houdt (hoog)begaafdheid in? 2 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Beleidsplan. Meerbegaafdheid

Beleidsplan. Meerbegaafdheid Beleidsplan Meerbegaafdheid 1 St. Jozefschool 1. Doelstelling Wij als jenaplanschool gaan er van uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen en moet kunnen functioneren op zijn

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool.

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Ontdek-boek over hoogbegaafdheid door Wendy Lammers van Toorenburg) 1 januari 2014 1. (Hoog)begaafdenbeleid op de Lorentzschool. In het hedendaagse onderwijs is omgaan

Nadere informatie

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Uitkomsten enquête Praktijk Liberi Datum: 27 januari 2013 Plaats: Aldeboarn www.praktijkliberi.nl info@praktijkliberi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding Schoolloopbaanprotocol 2015-2016 Woord vooraf Op de wordt in de kleuterklassen met heterogene groepen gewerkt en zittenblijven op vierjarige leeftijd komt hier niet voor omdat er sprake is van een gemengde

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep: 2.1 Wat zijn excellente leerlingen? 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel september 2012 Intro Ieder kind heeft van God gaven en talenten gekregen: voor ieder kind op zijn eigen niveau. In ons onderwijs willen we die verscheidenheid waarderen.

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol Kleuterverlenging

Protocol Kleuterverlenging ONDERWIJS IN BEWEGING Protocol Kleuterverlenging pagina 1 Protocol Kleuterverlenging Inhoud Inleiding... 3 Opzet van het protocol... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria voor verlenging groep 2... 3

Nadere informatie

Locatie: PROTOCOL Eigen leerlijn OBS De Voorsprong

Locatie: PROTOCOL Eigen leerlijn OBS De Voorsprong Locatie: Ruijsdaelstraat 11 Locatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 0703805157 0703807733 PROTOCOL Eigen leerlijn OBS De Voorsprong 20112012 Criteria De criteria voor een eigen leerlijn

Nadere informatie

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders Informatiebrochure voor ouders DE PLUSBUS In deze brochure vindt u algemene & praktische informatie over de plusklas De Plusbus. De Plusbus is onderdeel van Stichting Palludara. Inhoud Hoogbegaafd, nou

Nadere informatie

Groeidocument. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Naam:. 1. Invulgegevens. Schoolgegevens Naam van de school: Adres: Telefoonnummer:

Groeidocument. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Naam:. 1. Invulgegevens. Schoolgegevens Naam van de school: Adres: Telefoonnummer: Groeidocument Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Invulgegevens Datum opstellen perspectief: Versie: Schoolgegevens Naam van de school: Adres: Telefoonnummer: Leerlinggegevens Naam: Inschrijfdatum: Opgesteld

Nadere informatie

Een handreiking voor ouders en scholen die met dit dilemma te maken krijgen

Een handreiking voor ouders en scholen die met dit dilemma te maken krijgen Vervroegde Toelating Basisschool Een handreiking voor ouders en scholen die met dit dilemma te maken krijgen In reguliere situaties gaan kinderen met 4 jaar naar de basisschool. Soms is het wenselijk om

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) Algemene gegevens leerling m/v Wettelijk vertegenwoordiger Adres, Postcode en Woonplaats Geboortedatum BSN-nummer School Leerjaar + niveau Nationaliteit Socio-culturele achtergrond

Nadere informatie

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep De leerlingen binnen de Plusklassen zijn hoogbegaafd. Ze hebben een hoge intelligentie (hoger dan 130) en

Nadere informatie

Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011

Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011 Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011 Procedure vertragen versnellen NBS Teteringen 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 1.Standpunt

Nadere informatie

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar Protocol hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen Aloysiusschool Amersfoort Datum: 4-3-2010 Status: definitief voor schooljaar 2009-2010 Inhoud protocol. 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroepen 4.

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Voorwoord Voor u ligt een routeboekje waarin we u als ouder informeren over de manier waarop het onderwijs aan begaafde- en hoogbegaafde kinderen bij ons op school geregeld is. Het boekje is opgedeeld

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

Protocol schoolloopbaan

Protocol schoolloopbaan Hoofdstuk 1: Inleiding De wet op het Primair onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. In beginsel doorlopen leerlingen de basisschool in 8 jaar. Binnen de leerstofblokken

Nadere informatie

Groeidocument deel A. Interventie Wie (naam+functie) Datum. Naam. Geboortedatum. Groepsverloop. Startdatum groeidocument. Leerkracht.

Groeidocument deel A. Interventie Wie (naam+functie) Datum. Naam. Geboortedatum. Groepsverloop. Startdatum groeidocument. Leerkracht. Groeidocument deel A Naam Geboortedatum Groepsverloop Startdatum groeidocument Leerkracht Huidige groep Beginsituatie / aanleiding tot opstellen groeidocument en hulpvraag: (wat zie je, welke zorgen heb

Nadere informatie

Protocol overgang groep 2 naar groep 3

Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Fatimaschool Algemeen. In principe stromen alle groep 2 kinderen door naar groep 3. Er is echter een groep kinderen, de zgn. herfstkinderen, de kinderen die tussen

Nadere informatie

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 Den Dolder, 2011-2015 Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 1 "...Wijsheid is te weten dat uiteindelijk de kinderen zelf de weg naar de toekomst in handen hebben..." 1 www.wijswijzer.nl

Nadere informatie

Protocol overgang van groep 1,2 naar 3

Protocol overgang van groep 1,2 naar 3 Protocol overgang van groep 1,2 naar 3 OBS Het Tweespan Giessenburg OBS Het Tweespan, Giessenburg 1 1. Inleiding Lange tijd werd de 1 oktobergrens gehanteerd. Kleuters die voor 1 oktober vijf jaar werden,

Nadere informatie

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Criteria: - De reken- en leesvoorwaarden moeten voldoende zijn. De tussendoelen worden beheerst. - Sociale emotionele ontwikkeling: (score A, B of hoge C wanneer

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

(HOOG)BEGAAFDHEID 1 Hoogbegaafdheid Anne Franksschool Ellecom november 2015

(HOOG)BEGAAFDHEID 1 Hoogbegaafdheid Anne Franksschool Ellecom november 2015 (HOOG)BEGAAFDHEID 1 INHOUD: 1. Hoe gaan wij om met (hoog)begaafdheid? Blz. 3 2. Stappenplan (hoog)begaafdheid Blz. 4 3. Schema: Bepalen actuele beheersingsniveau Blz. 5 4. Compacten en verrijken Blz. 6

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafdheid

Beleidsplan (hoog)begaafdheid 1 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Doelgroep 3. Signalering 3.1 Doelstelling 3.2 Procedure 3.3 Verantwoordelijkheid 3.4 Wanneer? 3.5 Verslaglegging 3.6 Communicatie met ouders 4. Diagnostiek 4.1 Doelstelling

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 INHOUD 1.Algemeen 1.1 Definitie 2. Begrippen 2.1 Compacten en verdiepen 2.2 Verrijken 2.3 Versnellen 2.4 Portfolio 3. Signalering via KIJK

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen 1 Inleiding Dit beleid is op Het Kompas bestemd voor de volgende doelgroepen: - Hoogbegaafde leerlingen; dit zijn leerlingen die gediagnosticeerd zijn en een IQ

Nadere informatie

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool Beleidsplan TOPTALENT Erkend Basisschool Het Mozaïek te Houten 2013-2014 1 Inhoud beleidsplan Toptalent Erkend op het Mozaïek te Houten 1. Inleiding *Voorwoord * Visie 2. Wat verstaan we onder Toptalent?

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer. Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners

R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer. Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners Inhoud 1. Visie... 3 2. Beleid: uitgangspunten... 5 Doel... 5 Doelstellingen... 5 Talentcoach... 6 Werkgroep Onderwijsconcept...

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Protocol meer- en hoogbegaafdheid - bs d n Bogerd

Protocol meer- en hoogbegaafdheid - bs d n Bogerd Protocol meer- en hoogbegaafdheid - bs d n Bogerd Protocol meerbegaafdheid (PMB) is ontwikkeld met als doel kinderen met mogelijke meerbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong zo vroeg mogelijk te signaleren

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevenneschool.nl www.curtevenneschool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind is uniek en toch lekker samen. en

Nadere informatie

Beleidsplan cognitief getalenteerde leerlingen

Beleidsplan cognitief getalenteerde leerlingen Beleidsplan Cognitief getalenteerde leerlingen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Signalering 4.1 Doelstelling 4.2 Doelgroep 4.3 Procedure 4.4 Wanneer? 4.5 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren!

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Enkele kenmerken van MHB leerlingen Grote denksprongen Gemotiveerd tot verwerven van

Nadere informatie

Plan van aanpak Pilot Verrijkingsonderwijs Van Maasdijkschool, Heerenveen

Plan van aanpak Pilot Verrijkingsonderwijs Van Maasdijkschool, Heerenveen Inleiding: In het hedendaagse onderwijs is omgaan met verschillen een centraal thema geworden en in verband hiermee is er in de laatste jaren een toenemende belangstelling voor (hoog)begaafdheid. Ook ouders

Nadere informatie

Protocol (Hoog) Begaafdheid

Protocol (Hoog) Begaafdheid Protocol (Hoog) Begaafdheid 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling. blz. 3 3. Doelgroepen blz. 3 4. Signalering.. blz. 4 5. Diagnose fase blz. 5 6. Overwegingen bij het plan van aanpak. blz.

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie