Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V."

Transcriptie

1 Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014

2 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2

3 Verantwoording en belangrijke informatie Dit Prospectus is per 22 juli 2014 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking. Gewijzigde Nederlandse wetgeving Op 22 juli 2013 is de richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM richtlijn) geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft ). Nederlandse beleggingsinstellingen kwalificeren vanaf 22 juli 2013 in beginsel als alternatieve beleggingsinstelling ( abi ) of als instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ). Hierbij gold voor abi-beheerders, zoals ACTIAM, een overgangsregime tot (uiterlijk) 22 juli ACTIAM heeft van dit overgangsregime gebruik gemaakt. Vanaf 22 juli 2014 voldoet het prospectus aan de eisen uit de nieuwe AIFM richtlijn. Dit betekent dat in het prospectus de gegevens zijn opgenomen, zoals vereist in artikel 4:37l lid 4 en 4:37p lid 1 van de Wft. Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de definitielijst die is opgenomen in hoofdstuk 1, tenzij anders is aangegeven. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de gewone aandelen in SNS Beleggingsfondsen N.V. (hierna: de Vennootschap ) worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico s zijn verbonden. Beleggers wordt derhalve uitdrukkelijk geadviseerd dit Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus. De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, die is ingericht als een zogenaamd paraplufonds. Deze structuur houdt in dat de gewone aandelen van de Vennootschap zijn onderverdeeld in verschillende series aandelen, fondsen genaamd, waaraan het vermogen van de Vennootschap wordt toegerekend (hierna: de Fondsen ). De Fondsen als zodanig hebben geen rechtspersoonlijkheid; het vermogen is van één en dezelfde rechtspersoon, de Vennootschap. Als beheerder van de Vennootschap treedt op ACTIAM N.V. (hierna ACTIAM ). ACTIAM treedt op als beheerder van de Vennootschap. Het Prospectus bevat algemene informatie over de Vennootschap en informatie die betrekking heeft op alle Fondsen. In aanvulling daarop bevat ieder Supplement bij het Prospectus specifieke informatie over onder meer de doelstelling, het beleggingsbeleid en de beleggingstechnieken per Fonds. Indien er afwijkingen zijn in de tekst van het Prospectus ten opzichte van de Supplementen, prevaleert de tekst van de Supplementen. Alle bijlagen bij het Prospectus en bij de Supplementen maken onderdeel uit van het Prospectus. De in het Prospectus opgenomen informatie kan niet worden aangemerkt als een beleggingsadvies. Iedere belegger dient rekening te houden met zijn individuele omstandigheden alvorens gewone aandelen in de Vennootschap te verwerven en doet er verstandig aan zich te laten adviseren door een onafhankelijk financieel- en/of belastingadviseur onder meer met betrekking tot de structuur van de Vennootschap en de met een belegging in de gewone aandelen van de Vennootschap gepaard gaande risico s, alsmede in hoeverre een belegging daarin verenigbaar is met diens risicoprofiel. De afgifte en verspreiding van het Prospectus, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van elke serie gewone aandelen kunnen in jurisdicties buiten Nederland onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van het Prospectus worden verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus vormt geen aanbod tot het verkrijgen van aandelen of andere effecten en is geen uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod, of een verzoek om in te schrijven op enig aandeel in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. De Vennootschap en ACTIAM zijn niet aansprakelijk voor schending van dergelijke regelgeving door een ander, ongeacht of deze een mogelijke koper van aandelen is of niet. Ten aanzien van alle in het Prospectus opgenomen verwijzingen naar (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een aandeel van elke serie gewone aandelen kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico s en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen die afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Met uitzondering van de Vennootschap en ACTIAM is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door de Vennootschap of ACTIAM. De afgifte van het Prospectus en koop, verkoop, uitgifte en inkoop PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 3

4 van aandelen in de Vennootschap houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum hiervan nog juist is. De Vennootschap en ACTIAM, zolang hij de beheerder is van de Vennootschap, zullen de gegevens in het Prospectus actualiseren zodra daartoe aanleiding bestaat. Op het Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband daarmee ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Voor dit product is Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Elk Fonds heeft zijn eigen Essentiële Beleggersinformatie. Essentiële Beleggersinformatie wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan aandeelhouders en wordt gepubliceerd op de website actiam.nl/fondsbeheer. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie. ACTIAM N.V. De directie 22 juli 2014 PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 4

5 Inhoud 1 Definities 8 2 Inleiding 9 3 Structuur De Vennootschap Statutaire doelstelling Beleggingsbeleid van de fondsen Risicoprofiel Kapitaal Stichting SNS Beleggersgiro Prioriteitsaandeel Directie en Beheerder Verklaring eigen Vermogen Raad van commissarissen 13 4 Wijziging van de voorwaarden 15 5 Verslaglegging 16 6 Informatieverstrekking 17 7 Pools Algemeen Juridisch Eigendom De Bewaarder Het beheer 19 8 Verantwoord beleggen Uitsluitingenbeleid Engagementbeleid Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen Richtlijnen voor transparantie 22 9 Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming Vaststelling van de intrinsieke waarde Compensatie onjuist berekende intrinsieke waarde Koersvorming Kosten en vergoedingen Algemeen Kosten van plaatsing en introductie Beheervergoeding Lopende kosten(factor) Softdollar-arrangementen Retourprovisies Kosten van deelname in de Fondsen 28 PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 5

6 11 Gegevens betreffende de rechten van deelneming Liquiditeitsmanagement Stichting SNS Beleggersgiro Uitgifte van aandelen Inkoop van aandelen Voorschriften over winstuitkering Risicofactoren en Risicomanagement Algemeen Risicomanagement Marktrisico Kredietrisico Hefboomfinanciering Liquiditeitsrisico Inflatierisico Concentratierisico Risico uitlenen van financiele instrumenten (securities lendiing) Risico s verbonden aan het beleggen in andere beleggingsinstellingen Uitbestedingsrisico Operationele risico s Fiscale risico s Fiscale aspecten Fiscale structuur Fiscale aspecten voor de belegger Supplementen Fonds 3: RZL Nederlands Aandelenfonds Fonds 4: RZL Euro Liquiditeitenfonds Fonds 6: RZL Euro Obligatiefonds Fonds 8: RZL Euro Aandelenfonds Fonds 9: RZL Euro Mixfonds Fonds 12: RZL Azië Aandelenfonds Fonds 13: RZL Amerika Aandelenfonds Fonds 14: RZL Wereld Aandelenfonds Fonds 15: RZL Euro Vastgoedfonds Fonds 16: RZL Optimaal Paars Fonds 17: RZL Optimaal Geel Fonds 18: RZL Optimaal Oranje Fonds 19: RZL Optimaal Rood Fonds 20: RZL Opkomende Landen Aandelenfonds Fonds 21: RZL Optimaal Blauw Wereld Index Mixpool Fonds 22: SNS Profiel Blauw Fonds 23: SNS Profiel Geel Fonds 24: SNS Profiel Oranje Fonds 25: SNS Profiel Rood Fonds 26: SNS Profiel Paars Fonds 31: SNS Nederlands Aandelenfonds Fonds 32: SNS Euro Liquiditeitenfonds Fonds 33: SNS Euro Obligatiefonds 107 PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 6

7 14.25 Fonds 34: SNS Euro Aandelenfonds Fonds 35: SNS Euro Mixfonds Fonds 36: SNS Azië Aandelenfonds Fonds 37: SNS Amerika Aandelenfonds Fonds 38: SNS Wereld Aandelenfonds Fonds 39: SNS Euro Vastgoedfonds Fonds 40: SNS Optimaal Paars Fonds 41: SNS Optimaal Geel Fonds 42: SNS Optimaal Oranje Fonds 43: SNS Optimaal Rood Fonds 44: SNS Opkomende Landen Aandelenfonds Fonds 45: SNS Optimaal Blauw Overige Informatie Fund Governance Belangenconflicten Algemeen Corporate Governance Code Agent Klachtenregeling Assurance-rapport Verklaring beheerder Personalia Bijlagen Tabel I Behorend bij supplement van Fonds 3, 4, 6, 8, 9, en 12 tot en met 26 en 31 tot en met 45, paragrafen Vergoeding en Kosten Tabel II Behorend bij supplement van Fonds 3, 4, 6, 8, 9, en 12 tot en met 26 en 31 tot en met Statuten 150 SEPARATE BIJLAGE 1 De jaarrekening van SNS Beleggingsfondsen N.V. over het laatste boekjaar met bijbehorende controleverklaring. 1) Deze bijlage is kosteloos verkrijgbaar bij ACTIAM en is tevens beschikbaar op actiam.nl/fondsbeheer. PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 7

8 1 Definities In het Prospectus hebben de volgende woorden en afkortingen de daarbij genoemde betekenis. ACTIAM Bgfo Euronext Amsterdam Fonds KAS-Trust Pettelaar Pool Prioriteit Prospectus Subfonds Supplement Tracking error Vennootschap Wft ACTIAM N.V., een naamloze vennootschap statutair gevestigd te Utrecht en met adres 3521 BJ Utrecht, Croeselaan 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft NYSE Euronext Amsterdam Een serie gewone aandelen van SNS Beleggingsfondsen N.V. KAS Trust & Depositary Services B.V. een besloten vennootschap statutair gevestigd te Amsterdam en met adres 1012 RL, Nieuwezijds Voorburgwal 225 Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V., een naamloze vennootschap statutair gevestigd te Utrecht en met adres 3521 BJ Utrecht, Croeselaan 1 Een besloten fonds voor gemene rekening waarin de beleggingen van een Fonds feitelijk plaatsvinden De houder van het prioriteitsaandeel zijnde de naamloze vennootschap SNS REAAL N.V. statutair gevestigd te Utrecht en met adres 3521 BJ Utrecht, Croeselaan 1 Dit prospectus overeenkomstig artikel 4:37l Wft Een subfonds zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Het onderdeel van het Prospectus dat specifieke informatie bevat over een Fonds Weergave van de op geannualiseerde basis berekende volatiliteit van het verschil tussen het rendement van een fonds en het rendement van de benchmark SNS Beleggingsfondsen N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal statutair gevestigd te Utrecht en met adres 3521 BJ Utrecht, Croeselaan 1 Wet op het financieel toezicht Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, heeft een begrip dat hiervoor is omschreven in het enkelvoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde omschrijving, in het meervoud dezelfde betekenis en vice versa. PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 8

9 2 Inleiding De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De Vennootschap is een open-end beleggingsinstelling, die is ingericht als een zogenaamd paraplufonds, waarbij de gewone aandelen van de Vennootschap zijn onderverdeeld in verschillende series, de Fondsen. Voor ieder Fonds wordt een beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming vastgesteld. De Fondsen als zodanig hebben geen rechtspersoonlijkheid; het vermogen is van één en dezelfde rechtspersoon, SNS Beleggingsfondsen N.V. De Fondsen beleggen het vermogen van SNS Beleggingsfondsen N.V. in besloten fondsen voor gemene rekening, zogenaamde beleg- gingspools (zie ook Hoofdstuk 7, Pools). In deze Pools vindt de uitvoering van het beleggingsbeleid feitelijk plaats. ACTIAM treedt op als beheerder van SNS Beleggingsfondsen N.V. en de Pools. Binnen de paraplustructuur van de Vennootschap zijn de volgende Fondsen opgenomen: n Fonds 3: RZL Nederlands Aandelenfonds; n Fonds 4: RZL Euro Liquiditeitenfonds; n Fonds 6: RZL Euro Obligatiefonds; n Fonds 8: RZL Euro Aandelenfonds; n Fonds 9: RZL Euro Mixfonds; n Fonds 12: RZL Azië Aandelenfonds; n Fonds 13: RZL Amerika Aandelenfonds; n Fonds 14: RZL Wereld Aandelenfonds; n Fonds 15: RZL Euro Vastgoedfonds; n Fonds 16: RZL Optimaal Paars; n Fonds 17: RZL Optimaal Geel; n Fonds 18: RZL Optimaal Oranje; n Fonds 19: RZL Optimaal Rood; n Fonds 20: RZL Opkomende Landen Aandelenfonds; n Fonds 21: RZL Optimaal Blauw; n Fonds 22: SNS Profiel Blauw; n Fonds 23: SNS Profiel Geel; n Fonds 24: SNS Profiel Oranje; n Fonds 25: SNS Profiel Rood; n Fonds 26: SNS Profiel Paars. n Fonds 31: SNS Nederlands Aandelenfonds; n Fonds 32: SNS Euro Liquiditeitenfonds; n Fonds 33: SNS Euro Obligatiefonds; n Fonds 34: SNS Euro Aandelenfonds; n Fonds 35: SNS Euro Mixfonds; n Fonds 36: SNS Azië Aandelenfonds; n Fonds 37: SNS Amerika Aandelenfonds; n Fonds 38: SNS Wereld Aandelenfonds; n Fonds 39: SNS Euro Vastgoedfonds; n Fonds 40: SNS Optimaal Paars; n Fonds 41: SNS Optimaal Geel; n Fonds 42: SNS Optimaal Oranje; n Fonds 43: SNS Optimaal Rood; n Fonds 44: SNS Opkomende Landen Aandelenfonds; n Fonds 45: SNS Optimaal Blauw. Daarnaast kunnen ook andere Fondsen worden opgenomen. Voor een beschrijving van elk van de hierboven genoemde Fondsen wordt verwezen naar het per Fonds opgestelde Supplement (zie hoofdstuk 14 Supplementen ). Indien een Fonds wordt geïntroduceerd door uitgifte van aandelen van de desbetreffende serie gewone aandelen, zal bij die gelegenheid een Supplement voor dat Fonds worden opgesteld waarin tevens de specifieke kenmerken van dat Fonds zijn opgenomen. Tevens zal Essentiële Beleggersinformatie met betrekking tot een nieuw Fonds worden opgesteld en beschikbaar worden gesteld. PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 9

10 3 Structuur 3.1 DE VENNOOTSCHAP De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht in de zin van artikel 2:76 a van het Burgerlijk Wetboek. De Vennootschap is opgericht op 5 oktober De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd op 31 oktober De statuten van de Vennootschap zijn bij het Prospectus gevoegd als bijlage. De Vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer De Vennootschap is statutair gevestigd te Utrecht en houdt kantoor te Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht. 3.2 STATUTAIRE DOELSTELLING De Vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen op een wijze die zich verdraagt met het fiscale regime voor beleggingsinstellingen in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, alles met dien verstande dat het vermogen van de Vennootschap zodanig wordt belegd dat de risico s daarvan worden gespreid teneinde de aandeelhouders van de Vennootschap in de opbrengst te doen delen. 3.3 BELEGGINGSBELEID VAN DE FONDSEN Het op een specifiek Fonds gestorte of daaraan toe te rekenen vermogen wordt in de Vennootschap separaat belegd en geadministreerd op een daartoe per Fonds aangehouden (kapitaal)rekening (hierna de Fondsrekening ). Verder wordt voor elk Fonds in de administratie een zogenoemde reserverekening aangehouden, waarop desbetreffende koersverschillen worden geadministreerd, met dien verstande dat indien en voor zover geleden (koers)verliezen het saldo van de reserverekening te boven gaan, afboeking van de Fondsrekening zelf plaatsvindt. Het op elk Fonds te storten bedrag en het daaraan toe te rekenen vermogen wordt ten behoeve van het desbetreffende Fonds belegd. Voor elk Fonds wordt een beleggingsbeleid bepaald. De Fondsen beleggen hun middelen direct of indirect in Pools. De Pools, waar het feitelijk beheer van de activa van de Fondsen plaatsvindt, hebben de structuur van een fonds voor gemene rekening. Nadere informatie over de Pools is opgenomen in Hoofdstuk 7 ( Pools ). Fondsen RZL Nederlands Aandelenfonds RZL Amerika Aandelenfonds RZL Azië Aandelenfonds RZL Euro Aandelenfonds RZL Wereld Aandelenfonds RZL Optimaal Blauw RZL Optimaal Geel RZL Optimaal Oranje RZL Optimaal Rood RZL Optimaal Paars RZL Euro Mixfonds RZL Euro Obligatiefonds RZL Euro Liquiditeitenfonds RZL Euro Vastgoedfonds RZL Opkomende Landen Aandelenfonds SNS Nederlands Aandelenfonds SNS Amerika Aandelenfonds SNS Azië Aandelenfonds SNS Euro Aandelenfonds SNS Wereld Aandelenfonds SNS Optimaal Blauw SNS Optimaal Geel SNS Optimaal Oranje SNS Optimaal Rood SNS Optimaal Paars SNS Profiel Blauw SNS Profiel Geel SNS Profiel Oranje SNS Profiel Rood SNS Profiel Paars SNS Euro Mixfonds SNS Euro Obligatiefonds SNS Euro Liquiditeitenfonds SNS Euro Vastgoedfonds SNS Opkomende Landen Aandelenfonds Pools naar regio Global Equity Mixpool Wereld Index Mixpool Wereld Index Mixpool SRIFE Europe SRIFE North America SRIFE Pacific Vanguard EM Stock Index Fonds Pools Aandelenpool Nederland Amerika Aandelenpool Azië Aandelenpool Euro Aandelenpool Euro Obligatiepool Euro Liquiditeitenpool Euro Vastgoedfondsenpool Global Emerging Markets Equity Pool Het specifieke beleggingsbeleid, de beleggingsvoorwaarden en beleggingsrestricties worden beschreven in het Supplement van het betreffende Fonds. ACTIAM is bevoegd tot wijziging van het beleggingsbeleid, de beleggingsrestricties en/of de beleggingsvoorwaarden. Wijzigingen in het beleggingsbeleid van een Fonds worden niet van kracht voordat de op grond van artikel 4:47 Wft jo. 115w Bgfo daarbij in acht te nemen termijn is verstreken nadat mededeling is gedaan aan de (vergadering van) houders van aandelen in het betreffende Fonds. Nadere informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 4 ( Wijziging van de voorwaarden ). PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 10

11 3.4 RISICOPROFIEL Aan beleggingen in (een) Fonds(en) zijn financiële kansen, maar ook financiële risico s verbonden. De beleggingen van elk Fonds zijn onderhevig aan marktfluctuaties en aan de risico s die inherent zijn aan beleggingen. Er worden geen garanties gegeven dat de beleg- gingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. De intrinsieke waarde van elk Fonds kan zowel stijgen als dalen en de belegger kan mogelijk minder terugkrijgen dan deze heeft ingelegd. Voor nadere informatie over de risico s verbonden aan (een) Fonds(en) wordt verwezen naar Hoofdstuk 12 ( Risicofactoren ) en naar de beschrijving van het risicoprofiel per Fonds, zoals dit is beschreven in het Supplement van het betreffende Fonds. 3.5 KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt per de laatste statutenwijziging de dato 31 oktober 2013 EUR nominaal, verdeeld in 1 prioriteitsaandeel en gewone aandelen van elk EUR 0,05 nominaal, welke gewone aandelen zijn verdeeld over 60 series. Een serie gewone aandelen wordt aangeduid als Fonds. Voor een verdere beschrijving van het kapitaal van de Vennootschap wordt verwezen naar de statuten van de Vennootschap (zie bijlage behorend bij dit Prospectus). De Vennootschap is een open-end beleggingsinstelling. Dit betekent dat ieder Fonds in beginsel elke beursdag aandelen zal kunnen uitgeven of inkopen, zoals nader omschreven in de statuten van de Vennootschap, tegen een prijs gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel van het betreffende Fonds. Nadere informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 9 ( Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming ) en Hoofdstuk 11 ( Gegevens betreffende de rechten van deelneming ). Deelname in de Fondsen 3 tot en met 21 is in beginsel uitsluitend mogelijk via de beleggingsverzekeringen van SRLEV N.V. De aandelen van de Fondsen 22 tot en met 26 en Fondsen 31 tot en met 45 zijn op de hierna volgende data toegelaten tot Euronext Amsterdam: n Fonds 22 tot en met februari 2013 n Fonds 31 tot en met november 2013 Op 27 maart 2012 zijn de aandelen van Fonds 11 (SNS Duurzaam Aandelenfonds) omgezet in aandelen van Fonds 8 (RZL Euro Aandelenfonds) en is de notering van Fonds 11 beëindigd. Op 28 augustus 2013 zijn de aandelen van Fonds 10 (SNS Hoogdividend Aandelenfonds) omgezet in aandelen van Fonds 14 (RZL Wereld Aandelenfonds) en is de notering van Fonds 10 beëindigd. 3.6 STICHTING SNS BELEGGERSGIRO Ten aanzien van Fonds 22 tot en met 26 en Fonds 31 tot en met 45 bestaat naast verhandeling aan Euronext Amsterdam tevens de mogelijkheid om in de Fondsen deel te nemen door middel van Stichting SNS Beleggersgiro, gevestigd te s-hertogenbosch. Iedere belegger in de betreffende Fondsen kan daartoe bij SNS Bank, RegioBank N.V. of REAAL Bancaire Diensten (een handelsnaam van RegioBank N.V.) een rekening openen voor deelname aan het girale systeem. Via Stichting SNS Beleggersgiro kan de belegger ook zijn deelnemingen in de voornoemde Fondsen onderling omruilen. Het reglement van Stichting SNS Beleggersgiro is beschikbaar via de actiam.nl/fondsbeheer. 3.7 PRIORITEITSAANDEEL Het prioriteitsaandeel wordt gehouden door de Prioriteit, statutair gevestigd te Utrecht. Het bestuur van de Prioriteit bestaat uit: n de heer G. van Olphen n de heer M.B.G.M. Oostendorp n de heer W.H. Steenpoorte n de heer D.J. Okhuijsen De Prioriteit is medebeleidsbepaler van de Vennootschap in de zin van de Wft en de op de Wft berustende uitvoerende regelgeving. Voor de rechten verbonden aan het prioriteitsaandeel wordt verwezen naar de statuten van de Vennootschap. PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 11

12 3.8 DIRECTIE EN BEHEERDER ACTIAM is statutair bestuurder en treedt op als beheerder van de Vennootschap als bedoeld in artikel 1:1 Wft. ACTIAM beheert en houdt toezicht op de activa van de Vennootschap. Voorts is ACTIAM bevoegd activa te selecteren, te verkopen, te verhandelen en te investeren voor de Vennootschap. Verder kan ACTIAM accountants, juridische adviseurs en andere deskundigen inschakelen in het kader van de werkzaamheden als beheerder van de Vennootschap en bepaalt ACTIAM het beleid met betrekking tot verkoop of indeling van de beleggingen van gelden en andere activa van de Vennootschap. ACTIAM is ook bevoegd die overeenkomsten aan te gaan die hij nodig acht voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden als beheerder van de Vennootschap. Doormiddel van interne procedures, wordt een billijke behandeling van beleggers gewaarborgd. De beroepsaansprakelijkheidsrisico s die voorvloeien uit werkzaamheden die ACTIAM uitvoert als beheerder, worden afgedekt middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en door het aanhouden van een hoger eigen vermogen. ACTIAM stelt, op grond van het bepaalde in artikel 4:51 Wft, een jaarrekening en halfjaarcijfers op. De jaarrekening over het boekjaar 2014 zal de eerste jaarrekening van ACTIAM zijn, die voor raadpleging beschikbaar is. De jaarrekening en het halfjaarbericht kunnen worden geraadpleegd op de webpagina van ACTIAM, bereikbaar via actiam.nl/fondsbeheer. Aan de jaarrekening wordt ook de in artikel 2:393 lid 5 BW bedoelde accountantsverklaring toegevoegd. De jaarrekening en het halfjaarbericht van de rechtsvoorganger van ACTIAM, SBB, kan worden geraadpleegd op actiam.nl/fondsbeheer. 3.9 VERKLARING EIGEN VERMOGEN Bij de jaarrekening 2013 van de rechtsvoorganger van ACTIAM, SBB, d.d. 29 april 2014 is een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Uit de jaarrekening, blijkt een eigen vermogen van SBB van EUR Door de fusie tussen SBB en SNS Asset Management N.V. neemt het eigen vermogen toe, waardoor wordt voldaan aan de eis van een minimum eigen vermogen van EUR zoals opgenomen in artikel 48 lid 1c van het Besluit prudentiele regels Wft (BPR). ACTIAM is naast beheerder van de Vennootschap ook beheerder van andere beleggingsinstellingen: n Zwitserleven Beleggingsfondsen; n Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen; n Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen; n SNS Responsible Index Fund Equity Europe (SRIFE EU); n SNS Responsible Index Fund Equity Europe A (SRIFE EU-A); n SNS Responsible Index Fund Equity North America (SRIFE NA); n SNS Responsible Index Fund Equity North America-A (SRIFE NA-A); n SNS Responsible Index Fund Equity North America-B (SRIFE NA-B); n SNS Responsible Index Fund Equity Pacific (SRIFE Pacific); n ACTIAM Institutional Microfinance Fund; n ACTIAM Institutional Microfinance Fund II; n ACTIAM-FMO SME Finance Fund I; n ASN Beleggingsfondsen N.V.; n ASN Groenprojectenfonds; en n ASN-Novib Microkredietfonds Hierna volgen nadere gegevens omtrent ACTIAM, de groep waartoe ACTIAM behoort, de (mede)beleidsbepalers van ACTIAM en degenen die toezicht houden op het beleid en de algemene zaken van ACTIAM. De directie van ACTIAM wordt gevormd door: n de heer J. de Wit (voorzitter), n de heer R.G.H. Verheul, n de heer E.J. van Bergen, en n de heer G.H.B. Coppens De leden van de directie van ACTIAM kiezen domicilie ten kantore van de Vennootschap. Zij ontvangen van de Vennootschap geen vergoeding voor hun werkzaamheden. ACTIAM is een 100% dochteronderneming van REAAL N.V. REAAL N.V. is een 100% dochteronderneming van SNS REAAL N.V. De Nederlandse Staat (via NLFI Financial Investments B.V.) bezit 100% van de aandelen die zijn uitgegeven door SNS REAAL N.V. PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 12

13 Het beleid van ACTIAM wordt mede bepaald door REAAL N.V. De directie van REAAL N.V. bestaat uit: n W.H. Steenpoorte n S.N. van den Herik n M. van der Meulen n J. de Wit A.P.G. n Schouten n W. Horstmann Het beleid van ACTIAM wordt mede bepaald door SNS REAAL N.V.. De directie van SNS REAAL N.V. bestaat uit: n de heer G. van Olphen, voorzitter n de heer W.H. Steenpoorte n de heer M.B.G.M. Oostendorp n de heer D. Okhuijsen De bepalingen die de vervanging van ACTIAM als bestuurder regelen, zijn opgenomen in artikel 14 van de statuten van SNS Beleggingsfondsen N.V. Hieronder volgt een samenvatting van de betreffende regels: n de schorsing en ontslag van een bestuurder vindt plaats door de algemene vergadering van aandeelhouders van SNS Beleggingsfondsen N.V.; n indien het voorstel tot schorsing, dan wel ontslag is uitgegaan van de raad van commissarissen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders met volstrekte meerderheid van stemmen hiertoe besluiten; n zonder een voorstel tot schorsing, dan wel ontslag van de raad van commissarissen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders hiertoe besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt; n indien de algemene vergadering van aandeelhouders een bestuurder heeft geschorst, dient zij binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; n de benoeming van een nieuwe bestuurder vindt plaats door de algemene vergadering van aandeelhouders; n de raad van commissarissen is bij benoeming van een nieuwe bestuurder bevoegd tot het opmaken van een bindende voordracht; n de bindende voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders RAAD VAN COMMISSARISSEN De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de Vennootschap en op de algemene gang van zaken van de Vennootschap. De raad van commissarissen van de Vennootschap bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. De commissarissen hebben de volgende taken en bevoegdheden: n toezicht houden op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de daarmee verbonden fondsen; n toezicht houden op het beleid van ACTIAM als bestuurder van de Vennootschap; n het bestuur van de Vennootschap met raad en daad ter zijde staan; n de bevoegdheid belangrijke besluiten van ACTIAM te onderwerpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen, zoals besluiten over strategische samenwerking met derden, wijziging in de voorwaarden van de Vennootschap; n de bevoegdheid een partij voor te dragen voor benoeming van bestuurder van de Vennootschap; n de bevoegdheid de bestuurder van de Vennootschap te schorsen en een voorstel tot schorsing of ontslag van directieleden in te dienen bij de algemene vergadering van aandeelhouders; n de bevoegdheid de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen; n de bevoegdheid de algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; en n de bevoegdheid de bestuurder van de Vennootschap te verzoeken een buitengewone algemene vergadering te houden. De raad is verder belast met wat hem in de statuten en bij de wet is opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen. De raad van commissarissen van de Vennootschap wordt gevormd door: n de heer R.G.J. Langezaal, voorzitter n de heer W. Horstmann n de heer B. Janknegt PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 13

14 De voornaamste door de heer Janknegt uitgeoefende activiteit, voor zover deze activiteit verband houdt met de werkzaamheden van de Vennootschap, is het lid zijn van het managementteam van (onderdelen van) SRLEV N.V. De heer Horstmann is naast lid van de raad van commissarissen tevens statutair directeur bij REAAL N.V. De heer Langezaal is naast voorzitter van de raad van commissarissen statutair directeur bij SNS Bank N.V. PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 14

15 4 Wijziging van de voorwaarden De statuten van de Vennootschap kunnen worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeel- houders van de Vennootschap. De algemene vergadering van aandeelhouders kan hiertoe alleen besluiten op voorstel van de Prioriteit. ACTIAM en de Vennootschap, tezamen handelend, kunnen de overige voorwaarden en het Prospectus wijzigen, waaronder begrepen het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties van de Fondsen. Een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de Vennootschap en de aandeelhouders wordt bekendgemaakt in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad en via actiam.nl/fondsbeheer. Een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden wordt toegelicht via actiam.nl/fondsbeheer. Wijzigingen van de voorwaarden die gelden tussen de Vennootschap en de aandeelhouders waardoor rechten of zekerheden van de aandeelhouders worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, of waardoor het beleggingsbeleid of beleggingsstrategie wordt gewijzigd, worden tegen degenen die aandeelhouders zijn op het tijdstip van de hierna bedoelde bekendmaking niet ingeroepen en ingevoerd voordat een maand is verstreken na bekendmaking van de wijziging op de wijze zoals hiervoor vermeld. Gedurende deze periode kunnen de aandeelhouders hun aandelen van het betreffende Fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden doen inkopen door de Vennootschap voor het betreffende Fonds, onverminderd het daarover bepaalde in het Prospectus, de statuten van de Vennootschap en de overige voorwaarden die gelden tussen de Vennootschap en de aandeelhouders. PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 15

16 5 Verslaglegging Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. De directie maakt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens door publicatie via actiam.nl/fondsbeheer openbaar over dat boekjaar, met inachtneming van het bepaalde in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek en hetgeen bepaald is in het Bgfo. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening alsmede een toelichting. In de jaarrekening van de Vennootschap, die als separate bijlage onderdeel uitmaakt van het Prospectus, wordt per Fonds ten minste een balans, een winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en een toelichting opgenomen. De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap zal een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek opdracht geven om de jaarrekening te onderzoeken. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De verklaring van de accountant wordt aan de overige gegevens toegevoegd. Binnen vier maanden na afloop van een boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat onder meer de vaststelling van de jaarrekening. Binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening legt de directie de jaarrekening neer bij het handelsregister en wordt aan de aan- deelhouders mededeling gedaan waar de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens verkrijgbaar zijn. Indien een jaarverslag gewijzigd is vastgesteld, vermeldt deze mededeling tevens dat het jaarverslag tezamen met de daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant door het Fonds kosteloos beschikbaar wordt gesteld aan de aandeelhouders en wordt gepubliceerd via actiam.nl/fondsbeheer. Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de directie een halfjaarbericht door publicatie via actiam.nl/fondsbeheer openbaar over de eerste helft van dat boekjaar met inachtneming van het bepaalde in het Bgfo. Dit halfjaarbericht wordt opgesteld conform de structuur van de jaarrekening. Gelijktijdig met de openbaarmaking van het halfjaarbericht wordt door de directie aan alle aandeelhouders mededeling gedaan van de plaats waar het halfjaarbericht kosteloos verkrijgbaar is. De jaarrekeningen en halfjaarberichten luiden in euro. De laatste jaarrekening van de Vennootschap is gecontroleerd door KPMG Accountants N.V., Rijnzathe 14, 3454 PV De Meern. De halfjaarberichten en jaarrekeningen van de Vennootschap over de laatste drie boekjaren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de Vennootschap en beschikbaar via actiam.nl/fondsbeheer. De jaarrekening van het laatste boekjaar maakt onderdeel uit van dit Prospectus als een separate bijlage. PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 16

17 6 Informatieverstrekking De Vennootschap zal mededelingen doen en periodiek informatie verstrekken door publicatie in één of meerdere landelijk verspreide Nederlandse dagbladen of via actiam.nl/fondsbeheer. De vergunning van ACTIAM als beheerder op grond van artikel 2:65 Wft en een afschrift van de akte met de statuten van de Vennootschap liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap en ACTIAM. Een kopie van de vergunning en van de statuten van de Vennootschap is voor een ieder kosteloos verkrijgbaar. Aan een ieder wordt op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt de gegevens omtrent ACTIAM en de Vennootschap die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen en een afschrift van een beschikking van de toezichthouder met betrekking tot de Vennootschap tot het verlenen van ontheffing om aan het bij of krachtens de Wft bepaalde te voldoen of tot het wijzigen of intrekken van een dergelijke beschikking. Aan houders van aandelen in de Vennootschap wordt op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt een afschrift van de maandelijkse opgave met toelichting van de totale waarde van de beleggingen per Fonds, een overzicht van de samenstelling van de beleggingen per Fonds, het aantal uitstaande aandelen van elk Fonds waarvan aandelen uitstaan en de meest recente intrinsieke waarde van de aandelen van de Fondsen onder vermelding van het moment waarop de bepaling van de intrinsieke waarde plaatsvond (alles als bedoeld in artikel 50 lid 2 Bgfo jo. 115v Bgfo). Nadat de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft plaatsgevonden, plaatst ACTIAM een advertentie in ten minste één landelijk verspreid Nederlands dagblad teneinde de samenstelling van het vastgestelde dividend over het voorgaande boekjaar te vermelden. In deze advertentie zullen tevens de datum en de wijze van de betaalbaarstelling van het dividend worden vermeld. De in deze advertentie opgenomen informatie zal ook worden gepubliceerd via actiam.nl/fondsbeheer. Informatie over de Fondsen, alsmede het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie die is opgesteld met betrekking tot ieder Fonds, het jaarverslag en het halfjaarbericht, zijn op schriftelijk verzoek kosteloos verkrijgbaar bij ACTIAM. Deze informatie, waaronder de dagelijks berekende intrinsieke waarde per aandeel, is tevens beschikbaar via actiam.nl/fondsbeheer. PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 17

18 7 Pools 7.1 ALGEMEEN De Fondsen beleggen hun middelen direct in een Pool of indirect in een combinatie van Pools ten behoeve van een doelmatige uitvoering van het beleggingsbeleid van de betreffende Fondsen. De Pools, dan wel desbetreffende combinatie van Pools, hebben een beleggingsbeleid dat gelijk is aan het beleggingsbeleid van de betreffende Fondsen. Door gebruik te maken van deze Pools kunnen beleggingen met eenzelfde karakter worden gecombineerd. Hierdoor ontstaan schaalvoordelen voor het portefeuillebeheer (lagere kosten per transactie) ten voordele van de belegger in de Fondsen. Deze Pools, waarin de Vennootschap belegt, hebben een beheerder en een bewaarder. ACTIAM treedt op als beheerder van de Pools. Pettelaar fungeert als bewaarder van de Pools. De Pools worden beheerst door de bepalingen in de overeenkomst van beheer en bewaring. In deze overeenkomst is onder meer het beleggingsbeleid van de betreffende Pools omschreven. De overeenkomst van beheer en bewaring is gesloten tussen ACTIAM, Pettelaar en de participanten in de Pools. De Vennootschap, respectievelijk de Pool waarin de Vennootschap belegt, is de enige participant in de Pools. ACTIAM is bevoegd om tezamen met Pettelaar wijzigingen in de overeenkomst van beheer en bewaring aan te brengen. Een afschrift van de overeenkomst van beheer, zoals aangegaan door de beheerder en bewaarder, en de prospectussen van de Pools kunnen op verzoek ten hoogste tegen de kostprijs worden gekregen bij ACTIAM. Het afschrift van de overeenkomst van beheer en de prospectussen van de Pools kunnen tevens worden geraadpleegd via actiam.nl/fondsbeheer. Voor iedere Pool wordt een afzonderlijke administratie gevoerd waarin alle aan een Pool toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten van transacties in financiële instrumenten worden opgenomen. Aangezien de Fondsen hun vermogen beleggen in Pools, zullen - in het kader van het vereiste inzicht op basis van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) de jaarcijfers van de Pools worden opgenomen in de jaarrekening van de Fondsen. 7.2 JURIDISCH EIGENDOM Pettelaar, de juridisch eigenaar van de financiële instrumenten van de Pools, is een naamloze vennootschap en statutair gevestigd te Utrecht. Pettelaar is opgericht op 30 december De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 14 oktober Pettelaar wordt bestuurd door ACTIAM N.V. De directie van ACTIAM N.V. bestaat uit: n de heer J. de Wit (voorzitter), n de heer R.G.H. Verheul, n de heer E.J. van Bergen, en n de heer G.H.B. Coppens. Afschriften van de jaarrekening en de statuten van Pettelaar zijn kosteloos verkrijgbaar bij Pettelaar. 7.3 DE BEWAARDER KAS-Trust, de bewaarder van de financiële instrumenten van de Pools, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die statutair gevestigd is te Amsterdam. KAS-Trust is opgericht op 9 juni De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 8 augustus De bewaarder verricht in beginsel de volgende taken: n het controleren en reconciliëren van kasstromen en rekeningen; n het in bewaring nemen van activa die zich daarvoor lenen en/of eigendomsverificatie en -registratie van activa die zich niet lenen voor bewaarneming; n een aantal specifieke toezichtstaken, te weten: l ervoor zorgen dat de verkoop, de uitgifte, de inkoop, de terugbetaling en de intrekking van rechten van deelneming of aandelen in het fonds gebeuren in overeenstemming met het toepasselijk nationaal recht en met het reglement of de statuten van het fonds; PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 18

19 l ervoor zorgen dat de waarde van de rechten van deelneming of aandelen in de abi worden berekend overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, het reglement of de statuten van het fonds en de in artikel 19 van de AIFM Richtlijn vastgelegde procedures; l de aanwijzingen van de beheerder uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de toepasselijke nationale wetgeving of het reglement of de statuten van het fonds; l zich ervan vergewissen dat bij transacties met betrekking tot de activa van het fonds de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt overgemaakt aan het fonds l zich ervan vergewissen dat de opbrengsten van het fonds een bestemming krijgen die in overeenstemming is met de toepasselijke nationale wetgeving en met het reglement van het fonds of de statuten. De bewaarder heeft zijn de bewaarneming van financiële instrumenten voornoemde activiteiten gedelegeerd aan KAS BANK N.V. Alle relevante cash- en effectenrekeningen worden waar mogelijk aangehouden bij KAS BANK N.V. De bewaarder is een 100% dochteronderneming van KAS BANK N.V. die onafhankelijk van KAS BANK N.V. opereert. Indien zich in de toekomst belangentegenstellingen zouden voordoen in het kader van de uitbesteding van de taken door de bewaarder dan zullen de beheerder en het fonds hier onverwijld over worden geïnformeerd. Uit artikel 21 van de AIFM Richtlijn volgt dat de bewaarder aansprakelijk is voor het een verlies van een in bewaarneming genomen financieel instrument. In het geval van een ander verlies dan dat van een in bewaarneming genomen financieel instrument, is de bewaarder tevens aansprakelijk wanneer sprake is van opzet of nalatigheid. ACTIAM stelt de beleggers, voordat zij in het fonds beleggen, in kennis van elke eventuele door de bewaarder getroffen regeling waarmee deze zich overeenkomstig, contractueel van aansprakelijkheid kwijt. ACTIAM stelt de beleggers eveneens onverwijld in kennis van eventuele wijzigingen in verband met de aansprakelijkheid van de bewaarder. 7.4 HET BEHEER UITBESTEDING WERKZAAMHEDEN Ten behoeve van de uitvoering van het portefeuillebeheer van hierna vermelde Pools maakt ACTIAM gebruik van diensten van derden. De uitgangspunten van de samenwerking met de dienstverlenende instellingen zijn schriftelijk vastgelegd in overeenkomsten. In deze overeenkomsten zijn onder meer bepalingen opgenomen die waarborgen dat ACTIAM kan voldoen aan de eisen welke voortvloeien uit de Wft. Voorts zijn in de overeenkomsten bepalingen opgenomen met betrekking tot prestatienormen, onderlinge informatieverschaffing en de vergoeding. De vergoeding voor uitbestede werkzaamheden komt volledig ten laste van ACTIAM. Het beleggingsbeleid, op basis waarvan het portefeuillebeheer van de desbetreffende Pool plaatsvindt, wordt altijd door ACTIAM vastgesteld. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden waarvoor ACTIAM opdracht aan derden heeft gegeven: Werkzaamheden Dienstverlenende instelling Uitvoering van het vermogensbeheer van Azië Aandelenpool Capital International Ltd. Uitvoering van het vermogensbeheer van Euro Vastgoedfondsenpool LaSalle Investment Management Securities B.V. Uitvoering van het vermogensbeheer van Amerika Aandelenpool T. Rowe Price International Limited ACTIAM is te allen tijde bevoegd om de samenwerking met genoemde dienstverlenende instellingen te beëindigen en de taken uit te besteden aan andere bevoegde instellingen, dan wel zelf ter hand te nemen. GELIEERDE PARTIJEN Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid kunnen transacties worden verricht met aan ACTIAM gelieerde partijen. Het kan de volgende transactiesoorten betreffen: valutatransacties, bancaire diensten en bemiddelingsdiensten. Indien transacties worden verricht met gelieerde partijen zullen deze onder marktconforme voorwaarden plaatsvinden. Bij een transactie met een gelieerde partij buiten een gereglementeerde markt, markt in financiële instrumenten of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt, zal in alle gevallen een onafhankelijke waardebepaling ten grondslag liggen aan de transactie. Ingevolge het Bgfo worden de entiteiten die deel uitmaken van de groep van SNS REAAL N.V., alsmede Stichting SNS Beleggersgiro, aangemerkt als gelieerde partijen met betrekking tot de Vennootschap. De Pools, waarin de Vennootschap belegt, beleggen niet in directe zin in gelieerde partijen. Het is echter mogelijk dat de Pools beleggen in gesecuritiseerde producten (Asset Backed Securities) waarbij (producten van) gelieerde partijen onderdeel uitmaken van het betreffende onderpand. PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 19

20 UITLENEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN (SECURITIES LENDING) Ter verhoging van het totale beleggingsresultaat van haar beleggingsportefeuille kunnen financiële instrumenten uit alle Pools worden uitgeleend aan andere financiële instellingen. Een Pool kan uitleentransacties aangaan tot maximaal 50% van de waarde van de individuele Pool. ACTIAM heeft de volgende uitgangspunten gedefinieerd voor securities lending: n laag risico gewenst; n stembeleid in het kader van verantwoord vermogensbeheer prevaleert boven opbrengsten securities lending; en n geen tot weinig operationele risico s gewenst. Op basis van deze uitgangspunten heeft ACTIAM gekozen voor het Principal Programma van KAS BANK, met strikte eisen op het gebied van onderpand (w.o. geen cash collateral). Het onderpand dat wordt ontvangen in verband met het uitlenen van financiële instrumenten, moet onder meer voldoen aan de volgende criteria: i) staatsobligaties en obligaties die zijn uitgegeven door government agencies welke expliciet worden gegarandeerd door de overheid met een minimale S&P rating van AA-. ii) obligaties van bedrijven welke onderdeel zijn van een van de genoemde indices in (iii) met een minimale S&P rating van A-. iii) aandelen welke onderdeel zijn van de volgende indices: Australië (S&P ASX 200), België (BEL 20), Denemarken (OMX 20), Duitsland (DAX), Finland (OMX 25), Frankrijk (CAC 40), Italië (FTSE MIB 40), Japan (Nikkei 225), Oostenrijk (ATX 39), Nederland (AEX), Noorwegen (OBX 25), Spanje (IBEX 35), Verenigd Koninkrijk (FTSE 100), Verenigde Staten (Dow Jones of S&P 500), Zweden (OMX 30) en Zwitserland (SMI 20). Dagelijks vindt waardering en evaluatie plaats van het aangeboden onderpand en de uitstaande leencontracten (mark to market). Zo nodig wordt dagelijks aanvullend onderpand gestort. Om te waarborgen dat er te allen tijde voldoende onderpand aanwezig is, dient voor uitgeleende vastrentende waarden 2% extra onderpand en voor uitgeleende aandelen 5% extra onderpand bovenop de marktwaarde aanwezig te zijn. KAS BANK opereert bij het uitlenen van effecten in dit programma als principaal intermediair. Principaal Intermediair wil zeggen dat KAS BANK bij iedere securities lending transactie optreedt als enige tegenpartij van de Pools. De Pools lopen daarmee een tegenpartijrisico op KAS BANK. Het tegenpartij risico houdt in het mogelijk in gebreke blijven bij het nakomen van verplichtingen van de tegenpartij. De opbrengsten van de uitleentransacties komen, na aftrek van een marktconforme vergoeding voor de dienstverlening door KAS BANK, ten goede aan het vermogen van de betreffende Pools. De opbrengsten worden in het (half)jaarverslag vermeld. Nadere informatie over de risico s die verbonden zijn aan het uitlenen van financiële instrumenten, is opgenomen in Hoofdstuk 12 ( Risicofactoren ). PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht Dit document bevat versie 2011 van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht. De Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht is opgesteld door de Werkgroep

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie