PROTECT jaarrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROTECT jaarrapportage"

Transcriptie

1 PROTECT Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL PROTECT Juni 2007 RSM Erasmus University dr Albert Veenstra Prof. Dr. Jos van Hilligersberg

2 Hoofdstuk 1. Inhoudelijke focus Security is in de laatste jaren een niet weg te denken thema geworden voor bedrijven, overheden en burgers. Met grote regelmaat worden bedrijven en burgers in Nederland geconfronteerd met de kwetsbaarheden in onze samenleving, en de noodzaak om op verantwoorde en duurzame wijze security maatregelen te nemen die tot een aantal jaren geleden nog ondenkbaar waren. Parallel aan deze ontwikkeling heeft ook de stand van de techniek niet stilgestaan, en is een veelheid van nieuwe technologie en nieuwe analyse-, opsporings-, beveiligings-, en monitoringtechnieken beschikbaar gekomen en zijn diverse certificeringssystemen gelanceerd om ook aan partners en collegabedrijven te kunnen signaleren dat beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Voor veel belanghebbenden, vooral vanuit van de kant van het MKB, zien zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer. Het -project PROTECT heeft tot doel het ontwikkelen van kennis op het gebied van supply chain security waarmee bedrijfsleven en overheid in staat worden gesteld om op kosten-efficiente wijze logistieke ketens te beveiligen tegen terrorisme en criminaliteit. Het uitgangspunt voor PROTECT is dat er een grote behoefte is aan maatschappelijke veiligheid en dat de meest effectieve aanpak in het streven naar maatschappelijk veiligheid bestaat uit het zo veel mogelijk creëren van additionele voordelen voor bedrijfsleven en overheid bij het invoeren van beveiligingsmaatregelen. PROTECT richtte zich in 2006 op de volgende belangrijke kennisvragen: 1. Wat is een bruikbare informatie-architectuur waarmee bedrijven en overheden gegevens over de beveiliging van de goederenketen kunnen verzamelen en uitwisselen? In het beantwoorden van deze kennisvraag ligt de nadruk op technologie-inventarisatie, informatiemanagement, informatieanalyse en kosten-baten afwegingen. 2. Op welke manier kunnen bedrijven betrouwbaar naar elkaar signaleren dat zij op een veilige en duurzame manier opereren? Bij deze kennisvraag ligt de nadruk op certificeringssystemen en de implementatie daarvan. PROTECT is gestart in 2005 en loopt tot en met In 2005 heeft de nadruk van PROTECT gelegen op het inventariseren van de ontwikkelingen en de beschikbare kennis en kunde in Nederland en in de wereld. Vanuit deze basis is in 2006 een begin gemaakt met de analyseren en ontwikkeling van nieuwe technieken en tools op een aantal terreinen binnen het domein van supply chain security: informatiebehoefte en informatie-architectuur, data mining, 100% scanning en supply chain certificering. In de loop van 2008 wordt de kennis in de vorm van rapportages, tools, demonstrators etc. overdragen aan het bedrijfsleven. Van die kennis zijn nu reeds een aantal tasbare resultaten te zien. Bij de Douane is, onder andere vanuit PROTECT, een start gemaakt met het inzetten van datamining technieken voor het analyseren van aangiften en het onderhouden van de bestaande systemen. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek is, mede op basis van ideeen ontwikkeld in PROTECT, een promotieplaats gecreeerd om op basis van nieuwe technologische mogelijkheden zoals het tracken van mobiele telefoons en RFID en e-seals, statistische gegevens te gaan verzamelen. In 2007 zal een ketensecurity-voorstel ingediend worden in het 7 e kader programma van de Europese Unie, waarin RSM/PROTECT de leiding heeft over het onderzoeksdeel. Op een aantal vlakken sluit het onderzoek in PROTECT aan bij thema s die op dit moment volop in de aandacht staan in de academische wereld. Die thema s zijn: het gebruik van nieuwe securitytechnologie, de architectuur van inter-organisationele informatiesystemen, en geavanceerde dataanalyse technieken (datamining). Op het vlak van datamining is daadwerkelijk een nieuw concept voor het onderhouden van informatiesystemen bij de Douane ontwikkeld. Op deze vlakken worden op basis van het werk van PROTECT bijdrage geleverd aan academische conferenties, scripties, een proefschrift en publicaties in academische tijdschriften. 1

3 Relevantie PROTECT gaat over de beveiliging van goederenketens. Het richt zich daarmee niet zozeer op de mobiliteitsproblematiek zoals die in Nederland veel wordt beleefd (oplossen van het file probleem), maar wel op een belangrijk aspect van duurzame mobiliteit: het betrouwbaar en zonder schade aan milieu, mensen en omgeving, blijven afleveren van goederen bij klanten en gebruikers. Het soort verstoringen waar het onderzoek in PROTECT zich op richt zijn criminele handelingen, zoals diefstal van voertuigen en lading, en terroristische aanslagen, waarbij met name de maatregelen ter voorkoming en de maatregelen als onderdeel van de crisisbeheersing het meeste impact hebben. Als, door ernstige criminaliteit, vervoerders bepaalde gebieden in Europa gaan mijden, dan komt daarmee de duurzame mobiliteit, in de vorm van beschikbaarheid van goederen, en de economische bereikbaarheid van locaties, in gevaar. Het is daarom van belang systemen, procedures en oplossingen te ontwikkelen die bedrijven en overheden in staat stellen op een veilige maar ook economisch verantwoorde manier goederen te blijven vervoeren. De betrokkenheid van brancheverenigingen als EVO, TLN en NDL zijn de verzekering dat de ontwikkelde kennis en oplossingen ook terechtkomen bij de bedrijven die er hun voordeel mee kunnen doen. Vitaliteit/toekomstwaarde De aanslagen op het goederenvervoerssysteem door criminaliteit zijn niet van vandaag of gisteren. De aandacht voor terrorisme is wel een ontwikkeling van de laatste jaren. Door deze laatste is echter ook de aandacht voor criminaliteit weer toegenomen, vooral door de realisatie dat het huidige goederenvervoer uiteindelijk toch een kwetsbaar systeem is gebleken. Deze kwetsbaarheid zal in de tijd, door groei van het goederenvervoer, de toename van wensen en eisen van consumenten, en het soort logistieke oplossingen wat daar aan tegemoet kan komen, alleen maar toenemen. Onderzoek over beveiliging van goederenstromen, de inzet van nieuwe technologie en de waarde van informatieuitwisseling is daarmee van groot belang, ook in toekomst. Inmiddels wordt dit ingezien door de verschillende partijen die in dit veld acteren: politie, inspectiediensten, douane, havenbedrijven, vertegenwoordigers van logistiek en transport. Dit blijkt uit de grote belangstelling voor de kennisdisseminatiebijeenkomsten die in het kader van PROTECT zijn gehouden. Daarnaast is inmiddels een internationaal netwerk aan het ontstaan met universiteiten die op dit vlak actief zijn: MIT, Universiteit van Lausanne, Cranfield Business Schoool, en zijn contacten ontwikkeld met partijen in Hong Kong en China op het vlak van security. Voor een deel zullen deze contacten de basis zijn voor het voortzetten van het werk in PROTECT na Bijdrage aan de doelstellingen van Bij beveiliging van goederenstromen gaat het om het duurzaam laten plaatsvinden van goederenvervoer. De negatieve effecten van onveilig vervoer, in de zin van schade aan mensen, goederen en omgeving (People en Planet), worden daardoor voorkomen of verkleind. In PROTECT wordt ook ruim aandacht besteed aan oplossingen die dit op een economische verantwoorde manier te bewerkstelligen (Profit). Transitie Het bedrijfsleven en de overheid in Nederland zit op dit moment midden in een transitie over beveiliging van goederenstromen. Deze transitie bestaat eruit dat zij door de druk van buitenaf min of meer verplicht worden om, aanvullend op wat ze al doen, nieuwe beveiligingsmaatregelen te nemen, of althans aan te tonen dat wat ze al doen, effectief is. Ook dit laatste vraagt een nieuwe manier van zelf-evaluatie van bedrijven. PROTECT heeft daarmee een tweeledig doel als het gaat om transitie: enerzijds het begeleiden van het transitieproces bij met name bedrijven met kennisontwikkeling, en anderzijds het initieren van die transitie bij met name het MKB. In dat kader is de participatie van de brancheverenigingen in PROTECT van groot belang. In 2007 zal ook de binnenvaart bereikt worden via de samenwering van PROTECT met het project Kanshebben in de Keten van de binnenvaartsector en het CBRB. In 2006 is specifieke transitiekennis ontwikkeld op het vlak van het uitvoeren van certificeringsprojecten voor security. Deze kennis zal leiden tot de ontwikkelen van een commerciele certificeringspraktijk voor de ISO28000 standaarden. PROTECT maakt daarmee een ontwikkeling 2

4 door van pure kennisontwikkeling in 2005/2006 naar meer praktisch onderzoek over implementatie, toolontwikkeling en praktijkstudies. Dit proces reflecteert de transitie in de transport- en logistieksector. Hoofdstuk 2. Impact en Spin off De impact van PROTECT is duidelijk te zien in een drietal initiatieven die terug te leiden zijn op ideeën en concepten die mede in PROTECT zijn ontwikkeld en bedacht. De eerste daarvan is de ontwikkeling van datamining toepassingen bij de Douane. Dit project was succesvol en heeft aanleiding gegeven tot het voortzetten van dit onderzoek met vervolgstudies, zowel bij Douane als bij Portinfolink. Bij de Douane ligt de nadruk vooral op dataanalyse en systeemonderhoud, terwijl bij Portinfolink de nadruk ligt op het ontwikkelen van business intelligence diensten waarmee bedrijven die gegevens verstrekken aan Portinfolink, en via hen aan de verschillende achterliggende diensten, beter gefaciliteerd kunnen worden in hun dagelijkse werk. De tweede ontwikkeling is een voortzetting van het onderzoek in PROTECT over de manier waarop de nieuwe security technologie (anti-tampering devices, rfid, seals, locks, camera s, scanners) informatiestromen genereert die tot nieuwe toepassingen kan leiden. In PROTECT lag daarbij de nadruk op het gebruik van die informatie voor beveiligingsdoeleinden. Het CBS is geinteresseerd in het gebruik van nieuwe technologie voor het verbeteren van de statistiekverzameling. Daarvoor heeft het CBS een AIO-plaats gecreerd die door de Erasmus Universiteit zal worden ingevuld. De derde ontwikkeling is de betrokkenheid van RSM/PROTECT bij een pilotstudie die door Hutchinson Whampoa (moederbedrijf van onder andere ECT) en ISL in Bremen wordt geleid naar de beveiliging van internationale goederenstromen tussen China en Nederland/Engeland. RSM is daarbij gevraagd om leiding te geven aan het onderzoeksdeel. Dit project zal als voorstel worden ingediend in het 7 e kaderprogramma van de Europese Unie. Het project zal, na goedkeuring, starten in Tenslotte kan vermeld worden dat in 2006 PROTECT nauw betrokken is geweest bij de invoering van de Europese Verordening over de Secure Operator in de lidstaten. In het begin van de discussiefase is door PROTECT een evaluatiedocument opgesteld over deze verordening en is door PROTECT participanten gesprekken gevoerd met de rapporteur in het Europees Parlement (mevr Hennis Plasschaert). Uiteindelijk is in de loop van 2006 de verordening door de Commissie ingetrokken. Daarnaast is door de projectleider van PROTECT geparticipeerd in de ontwikkeling van de Handreiking Terrorisme Bestrijding voor het bedrijfsleven van de Nationaal Coordinator Terrorisme Bestrijding (NCTB). Hoofdstuk 3. Projectuitvoering Het jaarplan 2006 van PROTECT is deels volgens plan uitgevoerd. Daarbij heeft de tijdelijke overdracht van het projectleiderschap tot enige vertraging geleid in het voorjaar, die echter in het najaar weer is ingelopen. In het werkpakket over de invoering van de TAPA-TSR (WP7) is een aanpassingen in het programma doorgevoerd las gevolg van de beperkte belangstelling voor de TSR standaarden bij de achterban van TLN. Daarbij is bij TLN meer aandacht gegeven aan certificeringssystemen voor het wegvervoer in het algemeen. In 2006 hebben 7 project team meetings plaatsgevonden en 2 stuurgroepvergaderingen. In verband met vertrek naar het buitenland is het projectleiderschap per eind april 2006 overgedragen aan Dr. Thierry Verduijn. Het penvoerderschap blijft bij RSM en wordt ingevuld door drs Marcel van Oosterhout. Dr. Thierry Verduijn is per 1-10 verhuisd van TNO naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tot 1 januari zal hij het projectleiderschap van Protect blijven vervullen. Vanaf 1 januari 2007 is dr Albert Veenstra weer projectleider. 3

5 Hoofdstuk 4. Projectconsortium In het project nemen deel: 1. RSM Erasmus University 2. TU Delft 3. TNO 4. DNV 5. Buck consultants 6. Douane 7. Havenbedrijf Rotterdam 8. EVO 9. TLN 10. NDL De eerste vijf partijen treden op als onderzoeksparticipanten, en de laatste vijf als kennisvragers. Deze taakverdeling is nader vormgegeven in het jaarplan 2006, en heeft in de loop van 2006 goed gefunctioneerd. Alle participanten dragen bij aan de project team meetings, en vertegenwoordiger van de kennisvragers nemen deel aan de stuurgroepvergaderingen. De kennisvragers zijn met name verantwoordelijk voor het initieren van en meedenken over de onderzoekstaken binnen de aandachtsgebieden die in het jaarplan 2006 zijn gedefinieerd. Daarmee dragen de kennisvragers eraan bij dat het onderzoek in PROTECT ook gaat over de kennisvragen waar zij mede zitten in het kader van security in ketens. Daarnaast is de actieve inbreng van de kennisvragers in het onderzoek van belang. Deze inbreng bestaat uit het leveren van contacten, het verzamelen van relevante informatie en onderzoeksgegevens, het organiseren van meetings met praktijkpartijen, en het begeleiden van betrokken onderzoekers. Hoofdstuk 5. Kennisverspreiding en communicatie De belangrijkste communicatiemomenten in PROTECT zijn weergegeven in de volgende tabel. In 2006 is in geld en omstreeks 400 uren besteed aan communicatie en kennisverspreiding. 4

6 Datum Actie/evenement mijlpalen 26 januari PTM meeting 16 februari PTM meeting 21 maart PTM meeting 22 maart Stuurgroep vergadering 16 Maart 2006 Kick off meeting wp 5 16 maart Leesvergadering ketenverordening 4-6 januari Wetenschappelijk congres Hong Kong W2 Mei/juni Drie workshops met Tempo Team M8 10/11 april Bijdrage container tracking conferentie rotterdam K4 22 juni 2006 PMT meeting 22 juni 2006 Presentatie Protect bij presentatie innovatiebrief July 2006 Wetenschappelijk congres China W2 12 July 2006 PMT meeting July 2006 Wetenschappelijk congres Australie W2 Sept 2006 Wetenschap. congres Zwitserland Cross Border W2 23 Sept 2006 Stuurgroep vergadering 23 sept 2006 PMT meeting 13 okt 2006 PMT meeting 29 okt 2006 Presentatie Transport seminar Gotenburg K4 30 okt 2006 Workshop WP6.3 in samenwerking met Tyco 11 december Eindseminar jaar 2 PROTECT M6 Externe Publiciteit en Publicaties Via de websites van EVO, NDL en TLN wordt van tijd tot tijd aandacht besteed aan het PROTECT project. Als gevolg van de betrokkenheid bij de discussie rond de ketenverordening zijn in Q2 enige persuitingen gedaan door EVO en TLN. Op 22 juni is de website van Protect door en Traverse opgeleverd. De belangrijkste kennisverspreidingsbijeenkomst vond plaats op 11 december te Schiphol. Bij dit event waren meer dan 100 deelnemers aanwezig uit vrijwel alle organisaties die zich bezighouden met veiligheid, en uit het bedrijfsleven. Sprekers waren afkomstig van PROTECT, Philips, TNT, Nationaal Coordinator Terrorisme Bestrijding. Naast dit event zijn diverse kleinere events door participanten van PROTECT georganiseerd, zoals een aantal workshops voor Tempo Team over personeel en veiligheid in logistiek (voor logistieke dienstverleners), en door TLN over de TAPA-TSR richtlijnen (voor het wegvervoer). In 2006 zijn de volgende externe publicaties verschenen in relatie tot het PROTECT project: 5

7 Datum Publicatie Titel vol 4(2), April/May Cargo Security International Port security in Rotterdam interview Jurjen Duintjer 2006 Dimensions feb.mrt 2006 NEDECO Diverse bijdragen BSIK Nieuwsbrief SenterNovem 'Rotterdam blijft werken aan een veilige haven supply chain security (Peter Mackenbach) PROTECT (): winst uit veiligheid rief_oktober_2006/protect winst_uit_veiligheid.asp Nieuwsblad transport 'hoe is het nu met...' interview met Albert Veenstra Hoofdstuk 6. Bijdrage aan vernieuwing kennisinfrastructuur Aspect Bijdrage van het project in 2006 Nieuwe disciplines informatiearchitectuur voor veilige ketens, datamining bij voertuigcriminaliteit, datamining als techniek voor het onderhouden van informatiesystemen. Nieuwe competenties gegevensverzameling door middel van nieuwe technologie certificeren in veilige ketens Nieuwe partijen, nieuwe netwerken uitzendbureau (Tempo Team), Supply Chain Network (EVO) Nieuwe samenwerkings- of financiële arrangementen Beijing Jiaotong University, Cross Border Nieuwe vormen van kennismanagement Nieuwe vormen van communicatie Overig, namelijk.. De samenwerking met Beijing Jiaotong University is een brede samenwerking die de scope van projecten PROTECT en ECO omvat. De samenwerking is vastgelegd in een intentieverklaring. De samenwerking met Cross Border is ook vervat in een intentieverklaring en omvat de participatie in Europees onderzoek op het gebied van beveiligde goederenketens. In het kader van PROTECT zijn diverse netwerken met bedrijven gevormd waardoor participanten gevoed worden met kennis over de stand van zaken in security in transport en logistiek. Het meest concrete voorbeeld hiervan is de security groep binnen het supply chain netwerk van de EVO, maar er zijn diverse minder formele netwerken. Hoofdstuk 7. Bijdrage aan internationalisering Beschrijf de bijdrage van uw project aan de internationalisering van. Aspect Bijdrage van het project in 2006 Internationale participanten nemen deel aan het project (Zie ook W5 in Hoofdstuk 9) Georganiseerde kennisuitwisseling met buitenlandse partijen (Zie ook W4 in Hoofdstuk 9) Inbedding resultaten project in internationale kennisprogramma s Beijing Jiaotong University, China Waterborne Transport Institute, China Cross-Border/Universiteit van Lausanne (Zwitserland) congresbijdragen in Hong Kong, Beijing, Zwitserland, Australie, Zweden 6

8 Aspect Bijdrage van het project in 2006 Aansluiting project op internationaal kennisprogramma (programma noemen) Overig, namelijk.. Hoofdstuk 8. Bijdrage aan output Betrokkenheid bij voorbereiding van EU 7 e kader project, Deliverables 2005 WP Del Publicatie Deliverable Description Type Language Status Nr datum Aca RSM master thesis Supply Chain Security Thesis English Public Aca Secure Global Supply Chains Paper English Public Beveiliging in de Logistieke Keten Een Flyer Dutch Public praktische aanpak ndboek_v8.pdf Final Presentation Dissemination Event Presentation Dutch Public AlbertVeenstra.pdf Persbericht Article Dutch Public Persbericht maart 2005 Article Dutch Public Kick-off meeting presentations Presentation English Public Kick-off meeting Program Flyer English Public Definitions Short Paper English Public Projectplan 'PROTECT Protecting Report Dutch Consortium People, Planet and Profit towards secure and reliable global supply chains, Deel A: meerjarenplan en Deel B: Jaarplan 2005' 1 3 oktober Projectplan 'PROTECT Protecting Report Dutch Consortium 2005 People, Planet and Profit towards secure and reliable global supply chains, Deel A: meerjarenplan en Deel B: Jaarplan Verslag van discussiebijeenkomst 'Rol en Minutes Dutch Consortium visie Douane t.a.v. veiligheid in logistieke ketens' Workplans 2005 Report English Consortium Workshop report Crime Scripting Report English Consortium Analysis of vehicle criminality data with Report English Consortium BI techniques Literature Study Security in the supply Report English Public chain & Fact Sheets Initiatives Cases kosten en baten security Report Dutch Consortium ISO meeting Kobe September 2005 Minutes Dutch Consortium ISO meeting Panama july 2005 Minutes English Consortium ISO standard for security in the supply Article English Public chain SCM Network meeting minutes Minutes Dutch Public (Summary Public Version) SCM Network meeting minutes Report Dutch Public (Public Version) Logistics Security Framework Report English Consortium 4 4.2a Supply Chain Collaboration & Security Measures incl. Factsheets Report English Consortium 7

9 WP Del Publicatie Deliverable Description Type Language Status Nr datum 4 4.2b IT tools for security Report English Consortium 4 4.3a Resultaten enquête 2005 rapport Report Dutch Public 4 4.3b Resultaten enquête 2005 presentatie Slides Dutch Public Supply Chain Security Eindrapport Report Dutch Public??? Deliverables 2006 WP Publicatie Deliverable Description Type Language Status datum Alg Security in transport and logistics in Presentation UK Public China a PROTECT field study (Seminar Vevey) Alg Smart Solutions in Transport and Presentation UK Public Logistics (Seminar Göteborg) Alg Kennisseminar: Presentatie resultaten Presentation NL Public PROTECT 2006 en vooruitblik Position Paper Supply Chain Security Paper UK Public for container transport Interview verslagen WP 5.1 Minutes NL Consortium Information Analyses Supply Chain Analysetool UK Consortium Security Information Analyses Supply Chain Report UK Consortium Security Information Architecture Supply Chain Report/ UK Public Security Master thesis Interview verslagen WP 5.2 Minutes NL Consortium Analysis on vehicle criminality data Report UK consortium with business intelligence techniques Analysis on vehicle criminality data Bachelor UK public with business intelligence techniques Thesis Explanation of exceptional values in multidimensional business databases Conference paper UK public De verbetering van geaccumuleerde master thesis NL public classificatieregels met datamining Report on 100% scanning Report UK consortium Appeal Supply Chain Security Position Paper UK Public Certification Regulation of the European parliament Position Paper UK Public and to the council on enhancing supply chain security - A reaction from PROTECT partners ISO standard for security management Minutes UK Public in the supply chain: Results of the discussion on ISO/PAS From regulation to Standardisation to Presentation UK Public Certification CEN/BT/WG161/Expert Group on Minutes UK Public Supply Chain Security: Results of the discussion on the need for additional CEN standards Risico s in de supply chain en Presentation NL Public mogelijkheden ISO Inventarisatie van de verschillende toolkit Initiatieven Short paper NL Public 8

10 WP Publicatie Deliverable Description Type Language Status datum Specification for security management Presentation NL Public systems for the supply chain Ronde tafelbijeenkomst Nut & Minutes NL Public noodzaak Supply Chain Security (dd 30 oktober 2006) Framework for analyzing different security certificates Analysetool NL public Hoofdstuk 9 Bijdrage project aan mijlpalen Let op: Naast 2006 ook 2005! Mijlpalen voor wetenschappelijke output Bijdrage project in 2005 Bijdrage project in 2006 Wetenschappelijke publicatie W1 Dissertaties/theses - - W2 Wetenschappelijke publicaties 2 3 W3 Wetenschappelijke seminars 3 - Internationalisering W4 Aansluiting internationale netwerken 8 W5 Participatie internationale deskundigen Toepassingen W6 Toepassingen (valorisatie) Mijlpalen voor economische en maatschappelijke output deelname RSM/ERIM seminar Bijdrage project in 2005 Bijdrage project in 2006 Duurzame kennisinfra M1 Meer-partij onderzoek 1 1 M2 Best practices M3 Samenwerkingsverbanden 2 Kennis duurzame mobiliteit M4 Conceptontwikkeling 1 M5 Kennis over technologische 1 vernieuwing M6 Kennis van gebruikers 1 2 Ervaring voor implementatie M7a Gebruikersoriëntatie 1 1 M7b Gebruikersparticipatie 1 1 M8 Praktijkcases 1 1 M9 Proeftuinprojecten 0 0 M10 (Ontwikkelen) transitiekennis 0 1 Concretisering M11 Investeringsprojecten 0 0 M12 Commerciële tools 0 1 9

11 Mijlpalen innovatietraject, incl. kennistransfer Communicatie-uitingen Bijdrage project in 2005 Bijdrage project in 2006 K1a Website* 1 1 K1b Factsheets projecten 1 1 K1c TRANSUMO brochure/leaflet 1 1 K1d TRANSUMO jaarverslag 1 1 K1e TRANSUMO jaarcongres 1 1 Toegepaste publicaties K2 Onderzoeks(tussen)rapportages K3 Vakpublicatie 2 5 K4 (Bijdragen) Vaksymposia 10 3 K5 Lezingen, interviews 5 7 Onderwijs K6 Onderwijscases HBO/WO 1 K7 Afstudeerprojecten/stages 3 5 Communities K8 Communities/Networks of Practice 1 1 Toelichting: Door middel van wetenschappelijke publicaties worden de relevante) resultaten van wereldkundig gemaakt. W1 Aantal afgeronde dissertaties/theses titels opnemen in Hoofdstuk 8, beknopte samenvattingen in bijlage opnemen; W2 Aantal wetenschappelijke publicaties (alleen als ze onderworpen zijn geweest aan een internationale reviewprocedure; ook gereviewde congresproceedings) - referenties in Hoofdstuk 8 opnemen (auteur, titel, datum, tijdschrift/boek, eventuele editors, jaar van uitgifte, uitgever, plaats van uitgifte); W3 Aantal wetenschappelijke seminars (voor, door of met georganiseerd) titel/onderwerp en datum in Hoofdstuk 8 opnemen; W4 Aantal ondernomen activiteiten die aansluiten bij internationale programma s en netwerken (publieke en private initiatieven zoals de EU KP s, National Science Foundation etc. aard van de activiteiten in Hoofdstuk 7 beschrijven; W5 Participatie van aantal internationale onderzoekers in het project namen en organisaties in Hoofdstuk 7 benoemen; W6 Aantal wetenschappelijke doorwerking/toepassingen/valorisaties in Hoofdstuk 8 opnemen titels van rapportages waarin aangegeven wordt hoe resultaten worden toegepast/ Duurzame kennisinfrastructuur: M1 Deelname aan (aantal),meer-partij, interdisciplinaire onderzoekstrajecten, inclusief het project zelf (dus altijd minimaal 1) verbanden die buiten vallen in Hoofdstuk 6 gaarne toelichten; M2 Aantal Best Practices samenwerking (rapportages over best-practices in (het opzetten van) succesvolle samenwerking); M3 Aantal aangegane samenwerkingsverbanden (duurzaam, verankerd in convenanten tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden) in Hoofdstuk 6 gaarne opnemen beknopte beschrijving van het samenwerkingsverband en de deelnemende partijen. Kennis over duurzame mobiliteit: genereert nieuwe kennis over duurzame mobiliteit die vervolgens toegepast kan worden in de praktijk. M4 Aantal ontwikkelde concepten in project (nieuwe diensten, optimaliseringsprocessen e.d.) gaarne toelichten in Hoofdstuk 1; M5 Aantal nieuwe toepassingen van bestaande technologieën in project (accent ligt op de transitie- en implementatievraagstukken) - gaarne toelichten in Hoofdstuk 1; M6 Aantal (deel) trajecten in project waarin expliciet kennis van gebruikers wordt toegepast (alleen als er expliciet onderzoek wordt gedaan naar gebruikerswensen/behoeften) gaarne toelichten in Hoofdstuk 1.. Ervaring t.b.v. succesvolle implementatietrajecten: wil benaderingswijzen die tot succesvolle implementaties en transities in de mobiliteitssector kunnen leiden aanschouwelijk en aantoonbaar maken. M7a Gebruikersoriëntatie in projecten (projecten waarin concreet is aangegeven wat het nut van het onderzoek is voor (eind-) gebruikers): geef 1 indien uw project een duidelijke gebruikersoriëntatie heeft, 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1; 10

12 M7b M8 M9 M10 Gebruikersparticipatie in projecten (projecten waarin gebruikers feitelijk participeren): geef 1 indien uw project een duidelijke gebruikersparticipatie heeft, 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1; Aantal praktijkcases in project (waar concepten/ideeën in de praktijk worden getoetst en op basis van bevindingen van praktijkcases worden aangepast) licht toe in Hoofdstuk 1. Proeftuinprojecten (projecten die uitgevoerd worden binnen een proeftuin): geef 1 indien uw project deel is van een proeftuin (Noordvleugel, Zuidvleugel, incl. project A15 Corridor), 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1; Bijdragen aan of benutten van transitiekennis (projecten waarin expliciete aandacht aan het verwerven/toepassen van transitiekennis wordt gegeven): geef 1 indien uw project een duidelijke gebruik maakt van transitiekennis, 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1. Concretiseringen: M11 Aantal uit het project voortvloeiende investeringsprojecten (aankondigingen van feitelijke investeringsvoornemens of besluiten) - licht toe in Hoofdstuk 2; M12 Aantal uit project ontwikkelde commerciële of vercommercialiseerbare tools licht toe in Hoofdstuk 2. Communicatie-uitingen: bijdrage van project in -brede communicatie K1a-K1e (hoeft niet ingevuld te worden, alle projecten dragen bij); Toegepaste publicaties: K2 Aantal onderzoeks(tussen)rapportages geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, auteur, datum); K3 Aantal vakpublicaties (publicatie van (tussen)resultaten van in niet wetenschappelijke tijdschriften, kranten e.d.) geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, auteur, datum, medium en naam medium); K4 Aantal (bijdragen) aan Vaksymposia (presentaties/papers tijdens door derden georganiseerde vaksymposia) geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, presentator, datum, evenement); K5 Aantal gegeven lezingen, interviews - geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, presentator, datum, evenement); Onderwijs: K6 Aantal onderwijscases HBO/WO (door ontwikkelde en aangeboden onderwijscases) geef toelichting in Hoofdstuk 8 en eventueel overzicht in bijlage; K7 Aantal afstudeerprojecten/stages HBO/WO geef toelichting in Hoofdstuk 8 en eventueel overzicht in bijlage;; K8 Deelname van uw project in aantal Communities/Networks of Practice (mede door ingesteld) geef toelichting in Hoofdstuk 6 en eventueel overzicht in bijlage; 11

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q2 IN04.041 Stations,bereikbaarheid

Nadere informatie

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL04-021 Protect 22 juni 2006 EUR Thierry Verduijn

Nadere informatie

BTK kwartaalrapportage Q1 2006

BTK kwartaalrapportage Q1 2006 BTK kwartaalrapportage Q1 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q1 IP.04.053 Betrouwbaarheid Transport Ketens 30-03-2006 ProRail Toine Houben 1.

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL.04.026 Nationale Netwerken 27/02/2006 TNO Drs. Kees Verweij Doel van de jaarrapportage

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-10-2006) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 Q4 GV.04.025 Europese Netwerken 22 mei 2006 TNO Kees Verweij INLEIDING Doel

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. 31 maart Datum. Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. H. Geerlings Drs. M.

Jaarrapportage. Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. 31 maart Datum. Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. H. Geerlings Drs. M. Jaarrapportage Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PT 05-062A TRANSUMO A15- Van Maasvlakte naar Achterland; duurzaam vervoer als uitdaging 31 maart

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

PROTECT jaarrapportage 2007

PROTECT jaarrapportage 2007 PROTECT jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL04-021 PROTECT 26 maart 2008 Rotterdam School of Management; Erasmus University dr

Nadere informatie

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Jaarrapportage ECO Projectnummer GL 05.022b Projectnaam ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr.ir. H. Krikke / Dr.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Jaarrapportage TransPorts

Jaarrapportage TransPorts Jaarrapportage TransPorts Projectnummer TM 05.004 Projectnaam TransPorts Datum 20 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. J. Edelenbos Drs. M. Hertogh 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider

Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider Jaarrapportage 25 Jaar 25 Projectnummer VM.4.32 Projectnaam ATMA-MODeRN Datum 27-2-26 Penvoerder Universiteit Twente Projectleider prof. Dr. Ir. E.C. van Berkum Doel van de jaarrapportage is om aan het

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles. versie

Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles. versie Jaarrapportage 2005 VM04.033 Intelligent Vehicles versie 19-5-2006 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 VM04.033 TRANSUMO Intelligent Vehicles Februari 2006

Nadere informatie

Visie en Projectplan 2007-2008 PROTECT. Visie & Projectplan 2007-2008. Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007

Visie en Projectplan 2007-2008 PROTECT. Visie & Projectplan 2007-2008. Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007 PROTECT Visie & Projectplan 2007-2008 Finale versie 2.0 d.d. 13-3-2007 Versie 2.0 d.d. 13-3-2007 PROTECT consortium Pagina 1 Versies 21-12-2006 verstuurd als draft naar Transumo 8-1-2007 input TNO WP 3

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 28 februari 2006 Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. Gabriel Lodewijks

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Beveiliging in de logistieke keten. Een praktische aanpak

Beveiliging in de logistieke keten. Een praktische aanpak Beveiliging in de logistieke keten Een praktische aanpak COLOFON Uitgave : PROTECT, December 2005 Auteurs Bijdragen : Dr. A. Veenstra, Erasmus Universiteit Ir. J.F.F. Becker, TNO Mobiliteit en Logistiek

Nadere informatie

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Projectnummer: IP.05.052 Datum: 22 februari 2005 Penvoerder: Frog Navigation Systems Projectleider: J.W. van der Wiel 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008.

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008. Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IP.04.053) Betrouwbaarheid Transport Keten 25 juli 2008 Nederlandse Spoorwegen Joost.de Waal

Nadere informatie

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006 Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology Progress Report April, 2006 Doelstelling Verbeteren planning en besturing van transport en distributie voor netwerken van bedrijven

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Format jaarrapportage

Format jaarrapportage Format jaarrapportage Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL05.028 DIPLOMA 23-2-06 Universiteit Twente Prof. Dr. J. van Hillegersberg 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Transumo. Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December /4/2006 1

Transumo. Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December /4/2006 1 Transumo Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December 2005 28/4/2006 1 Wat is het project? Doelstelling van het project is de mogelijkheden te onderzoeken voor een substantiële

Nadere informatie

TRANSUMO PROTECT: naar een kosteneffectieve beveiliging in logistieke ketens

TRANSUMO PROTECT: naar een kosteneffectieve beveiliging in logistieke ketens TRANSUMO PROTECT: naar een kosteneffectieve beveiliging in logistieke ketens De logistieke keten van de toekomst is veilig Eindrapportage PROTECT; december 2009 Auteur: Albert Veenstra THEMA LOGISTIEKE

Nadere informatie

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Workshop Nationale Distributie Dag Nijmegen, 15 oktober 2015 Liesbeth Staps-Brugemann Program Manager TKI Dinalog Kees Verweij Partner Buck

Nadere informatie

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability DaVinc 3 i Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability Prof dr ir Jack van der Vorst, Wageningen University Kenmerken

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente

Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agents: klaar voor betere logistieke coördinatie? Prof.dr. Jos van Hillegersberg Transumo projectleider Diploma Universiteit Twente Agenda 1. Business en IT Uitdagingen Logistiek 2. Oplossingen? 3. De

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Project: TransPortS (TPS) Meerjarenplan

Project: TransPortS (TPS) Meerjarenplan Stichting TRANSUMO Postadres: Postbus 48 2600 AA Delft Project: TransPortS (TPS) Meerjarenplan Titel projectvoorstel: TransPortS (TPS) Projectnummer: TM 05.004 Cluster: Transitie Management Type onderzoek:

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Supply chain security en ICT

Supply chain security en ICT Supply chain security en ICT Resultaten uit Protect T. Verduijn Inhoud van de presentatie Internationaal Terrorisme en Anti-terrorisme beleid Transumo-project Protect Wat is supply chain security? Rol

Nadere informatie

Wie A zegt moet ook B zeggen

Wie A zegt moet ook B zeggen Forum standaardisatie Wie A zegt moet ook B zeggen Nico Westpalm van Hoorn Voorzitter Forum Standaardisatie 18 maart 2010 AGENDA 1.Wie a zegt. 2.Voorbeeld Rotterdamse haven 3.Forum en College standaardisatie

Nadere informatie

Projectvoorstel Fresh Corridor

Projectvoorstel Fresh Corridor Projectvoorstel Fresh Corridor Algemene gegevens top-up Naam Transumo-project: Fresh Corridor Startdatum: 1 maart 2009 Einddatum (uiterlijk 1-10-2009): 1-10- 2009 Financieringsbehoefte vanuit BSIK: 72k

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Security Starts With Awareness

Security Starts With Awareness Security Starts With Awareness Think Secure Think Secure is in 2003 opgericht met het doel organisaties te ondersteunen met kennis en diensten die: 1.Het bewustzijn m.b.t. informatie- en ICT beveiliging

Nadere informatie

HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST?

HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST? HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST? Ing. Robert Tieman Secretaris veiligheid en milieu Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Inleiding De noodzaak

Nadere informatie

GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept)

GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir.

Nadere informatie

RS3G. SISLink conferentie 2010. Bote Folkertsma, Studielink; Frans de Liagre Böhl, Surffoundation

RS3G. SISLink conferentie 2010. Bote Folkertsma, Studielink; Frans de Liagre Böhl, Surffoundation RS3G SISLink conferentie 2010 Bote Folkertsma, Studielink; Frans de Liagre Böhl, Surffoundation Sudentenmobiliteit Groeiende mobiliteit Tot. buitenlandse studenten 44.781 = 6,4% (publiek gefinancierd;

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

Verbinden van Duurzame Steden

Verbinden van Duurzame Steden Verbinden van Duurzame Steden Managen van verwachtingen Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS Startbijeenkomst URD2-projecten 11 oktober 2012 Programma vanmiddag 13.00-13.15 uur Introductie VerDuS 13.15-15.15

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Jaarrapportage project ATMO

Jaarrapportage project ATMO Jaarrapportage project ATMO Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider VM04 031 Advanced Traffic Monitoring (ATMO) 30 maart 2007 TU Delft, Faculteit Civiele

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Overzicht deliverables. Datum: 28 januari 2016 Versie: final

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Overzicht deliverables. Datum: 28 januari 2016 Versie: final Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Overzicht deliverables Datum: 28 januari 2016 Versie: final Inleiding In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Hoe fysiek is informatiebeveiliging?

Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Johan de Wit Siemens Nederland NV Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Informatie is voor organisaties van onschatbare waarde, het beschermen ervan heeft binnen organisaties

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht Transumo Kennismiddag Bestuurlijke Processen Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht LEF, Utrecht, 16 juni 2009 Marcel Hertogh, Themaleider Bestuurlijke Processen

Nadere informatie

INVENTARISATIE EN CLASSIFICATIE VAN STANDAARDEN VOOR CYBERSECURITY

INVENTARISATIE EN CLASSIFICATIE VAN STANDAARDEN VOOR CYBERSECURITY INVENTARISATIE EN CLASSIFICATIE VAN STANDAARDEN VOOR CYBERSECURITY Leesvervangende samenvatting bij het eindrapport Auteurs: Dr. B. Hulsebosch, CISSP A. van Velzen, M.Sc. 20 mei 2015 In opdracht van: Het

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

Management van retour-logistieke ketens

Management van retour-logistieke ketens Management van retour-logistieke ketens Erwin van der Laan RSM Erasmus Universiteit EVO dag 30 mei 2006 Duurzame Supply Chains Meet the needs of the present without compromising the ability of future generations

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM04012B SpitsMijden 01-04-2008 Rabobank Nederland Frans Glazener Dr. D. van Egeraat Hoofdstuk

Nadere informatie

River Information Services. Van onderzoek naar implementatie

River Information Services. Van onderzoek naar implementatie River Information Services Van onderzoek naar implementatie Overzicht van de ontwikkelingen RIS INDRIS Internationale ontwikkelingen Nationale ontwikkelingen STIS Compris River Information Services Een

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

Ontwerp van het bibliotheeknetwerk

Ontwerp van het bibliotheeknetwerk Ontwerp van het bibliotheeknetwerk Prof. dr. Iris F.A. Vis Hoogleraar Industrial Engineering Faculteit Economie en Bedrijfskunde Supported by: Logistieke keten: twee opties DINALOG R&D projecten Cross-chain

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007 DESSUS

Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN.04.042 DESSUS 31-03-2008 Universiteit van Amsterdam Luca Bertolini Piet Rietveld Hoofdstuk

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

Afspraken zijn de essentie

Afspraken zijn de essentie Forum Standaardisatie Afspraken zijn de essentie De rol van standaardisatie bij het realiseren van interoperabiliteit Peter Waters Hoofd Bureau Forum Standaardisatie Versterking Interbestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Biblio BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T.

Biblio BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T. Biblio VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS-INFORMATIESESSIE - 21/03/2017 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer Plantijnweg 32, 4104 BB Culemborg / Postbus 141, 4100 AC Culemborg Telefoon (0345) 47 17 17 / Fax (0345) 47 17 59 / www.multiconsultbv.nl info@multiconsultbv.nl Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid

Nadere informatie

EU Defensieonderzoek in. perspectief

EU Defensieonderzoek in. perspectief EU Defensieonderzoek in * Research, innovation and technology perspectief Met de NIDV aan de RIT * Ron Nulkes, directeur NIDV 19 januari 2017 Wat volgt - WAT is/doet de NIDV - EU BELEIDSOMGEVING - EU Defensie

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 5 april 2012

Algemene Ledenvergadering 5 april 2012 Jaarplan 2013 Algemene Ledenvergadering 5 april 2012 Commissie Vaktechniek 1 Doel van de commissie De commissie Vaktechniek heeft tot doel de leden en het bestuur van IIA Nederland te ondersteunen op het

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Smart Mobility ronde tafel Security

Smart Mobility ronde tafel Security Smart Mobility ronde tafel Security JAARPLAN 2016 GJA DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU JAARPLAN 2016 Smart Mobility ronde tafel Security Doelstelling De landelijke ronde tafel Security heeft als doel om

Nadere informatie

Programma seminar De informatie gestuurde haven Informatiemanagement binnen de innovatieve context van transport & logistiek.

Programma seminar De informatie gestuurde haven Informatiemanagement binnen de innovatieve context van transport & logistiek. Programma seminar De informatie gestuurde haven Informatiemanagement binnen de innovatieve context van transport & logistiek. Datum: donderdag 21 november 2013 Tijd: 12.00-18.00u Plaats: STC gebouw, Wilhelminakade

Nadere informatie

Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux

Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux Document id Title Organisation /Author Date Status 2013-01.gm Beleidsnotitie chapter BeNeLux bsbenelux/gmu 20130415 Concept Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux Rotterdam, 15 april 2013 Bestuur

Nadere informatie

De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders. Ervaringen met een Pilot

De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders. Ervaringen met een Pilot De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders Ervaringen met een Pilot 1 Even voorstellen Henk Plessius Hogeschool Utrecht o Onderzoeker o Docent o Projectleider Aandachtsgebieden:

Nadere informatie

Security in de logistieke keten

Security in de logistieke keten Verslag van de SCM Netwerk bijeenkomst Security in de logistieke keten van 2 juni 2005 in Rotterdam Door Ir. J.F.F. Becker (TNO) en Dhr. N.H. Vrijenhoek (Erasmus Universiteit Rotterdam) Inleiding Op 2

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

De Water Emissie Inventaris Een plangericht informatiesysteem om de vervuiling van de waterlichamen te verminderen

De Water Emissie Inventaris Een plangericht informatiesysteem om de vervuiling van de waterlichamen te verminderen De Water Emissie Inventaris Een plangericht informatiesysteem om de vervuiling van de waterlichamen te verminderen After life communicatieplan LIFE08 ENV/B/042 Inleiding Om ervoor te zorgen dat alle lidstaten

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Opzet van ISO/PAS 28001 ISO/PAS 28001 bestaat uit vier hoofdstukken en twee informatieve bijlagen.

Opzet van ISO/PAS 28001 ISO/PAS 28001 bestaat uit vier hoofdstukken en twee informatieve bijlagen. Notitie Aan Protect Van Dr. T.M. Verduijn Onderwerp ISO 28001 Kobe, Japan ISO/PAS 28001 Supply Chain Security Inleiding ISO/PAS 28001 is een nieuwe standaard voor supply chain security die aangeeft op

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers)

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Maurice van den Akker 22 november 2017 Doel van vandaag: starten van samenwerking Wat willen we (vandaag) bereiken? Visie en scope delen over draadvrije

Nadere informatie

TRANSPORT & LOGISTIEK

TRANSPORT & LOGISTIEK TRANSPORT & LOGISTIEK Module 1 A.E.O.-Authorised Economic Operator Frank Gielen, Senior Consultant De Putter & Co 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel.

Nadere informatie

Whitepaper Future Events

Whitepaper Future Events Whitepaper Future Events Versie: R0s2 Datum: 01 maart 2015 Auteur: Felicia Flamm Over Future Events Naar aanleiding van de ondertekening van het Smart City convenant (6 maart 2013), een diner pensant (13

Nadere informatie

Overleg CO2 normering voertuigen

Overleg CO2 normering voertuigen VERSLAG Overleg CO2 normering voertuigen In dit verslag staan de gezichtspunten van de deelnemers aan het Overleg CO2 normering voertuigen. De voorzitter van het overleg biedt dit verslag aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator Authorised Economic Operator De internationale Douanewereld heeft het afgelopen decennium zijn scope ingrijpend gewijzigd. Was de focus voorheen vooral gericht op fiscaliteit, sinds de aanslagen in de

Nadere informatie

De veranderende rol van BC in Nederland

De veranderende rol van BC in Nederland De veranderende rol van BC in Nederland Johan de Wit Siemens Nederland NV De veranderende rol van BC in Nederland Onderzoek naar de status van business continuity en de rol van safety & security 2014 Security

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen

Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen Green Deal Circulaire Inkoop Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Utrecht, 16 januari 2014 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007 Ketensynchronisatie

Jaarrapportage 2007 Ketensynchronisatie Jaarrapportage 2007 Ketensynchronisatie Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL.05.023 Ketensynchronisatie 25/06/2007 Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI 1 Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Naam Organisatie Event Datum : ing. Emiel van Bockel MMI : Centraal Boekhuis : BI Symposium : 18 september

Nadere informatie

IIA Nederland Commissie Vaktechniek(CPP) Jaarplan Commissie Vaktechniek 2008

IIA Nederland Commissie Vaktechniek(CPP) Jaarplan Commissie Vaktechniek 2008 1 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Verantwoordelijkheden en doelstellingen 4. Werkwijze 5. Activiteiten 2008 6. Begroting 2008 2 3 1. Inleiding Dit jaarplan geeft de samenstelling, de

Nadere informatie