Uniformeringsbestek GBKN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uniformeringsbestek GBKN"

Transcriptie

1 Uniformeringsbestek GBKN versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05.138

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inhoud GBKN Doorgroei naar objectgerichtheid Adreskoppeling van gebouwen Structureren van het GBKN-bestand Vlakvoorbereid Vlakgericht Te sluiten polygonen Uitwisseling...15 Bijlage 1 Inhoud en formaat Adresbestand

4 4

5 1 Inleiding Dit bestek beschrijft op welke wijze de huidige GBKN, die veelal nog niet gestructureerd is, opgewerkt moet worden van een lijngericht naar een vlakgericht topografisch bestand. Vlakgericht houdt in dat objecten visueel van elkaar te onderscheiden zijn, omdat elk object is begrensd door een gesloten polygoon. Dit betekent dat zonodig vlakafsluiters geplaatst worden om polygonen te sluiten. Er vindt echter geen classificatie van vlakken plaats. De objecten en elementen uit de Objectencatalogus GBKN 1998 bepalen weliswaar de GBKN-inhoud, maar zijn niet als zodanig in het bestand herkenbaar. Er blijft dus sprake van een lijngericht bestand. Uniformering van de structuur van het GBKN-bestand is van belang om uitwisseling en -toekomstige- objectvorming eenvoudiger te laten verlopen. 5

6 6

7 2 Inhoud GBKN De inhoud van de GBKN bestaat minimaal uit lijnelementen die deel uitmaken van objecten die staan beschreven in de Objectencatalogus GBKN Deze is op zijn beurt gebaseerd op het terreinmodel vastgoed: NEN3610. Welke elementen gestructureerd in het bestand worden opgenomen, staat beschreven in het document Te structureren GBKN-inhoud. 2.1 Doorgroei naar objectgerichtheid Op basis van een vlakgericht GBKN-bestand kunnen gebruikers zelf objecten (en elementen) definiëren. Met object wordt een reëel ruimtelijk object bedoeld, dat als onafhankelijk fenomeen in de werkelijkheid herkenbaar is en dat een vaste positie heeft ten opzichte van het aardoppervlak. Voor definities van objecten en elementen verwijst dit bestek naar de Objectencatalogus GBKN

8 8

9 3 Adreskoppeling van gebouwen De vlakgerichte GBKN van het niveau Streven 2002 houdt in dat -hoofd-gebouwen voorzien zijn van een adreskoppeling. In afwachting van een wettelijke regeling Authentieke registratie van gebouwen biedt de hier beschreven werkwijze de mogelijkheid de GBKN te koppelen met een adresbestand. Het is daarbij niet noodzakelijk dat in het vlakgerichte GBKN-bestand afzonderlijke verblijfseenheden voorkomen. Een 1:n koppeling tussen gebouw en adres biedt de meest flexibele oplossing. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat een gebouw meerdere adressen kan bevatten. Het adresbestand bevat adresgegevens en centroïden. De centroïde, afgerond op meters in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, geeft de plaats aan van een adres. Het adresbestand met centroïden is met behulp van een viewer (GIS-pakket) te koppelen aan de geometrie van de GBKN. Als bron voor de adresgegevens dient een gemeentelijk adressenbestand of het Adres-coördinatenbestand van Nederland (ACN) van het Kadaster. De straat- en plaatsnaam wordt volgens de NEN-schrijfwijze genoteerd. De gegevens en het formaat van het bestand zijn gebaseerd op het ACN-bestand, dat een nadere invulling is van NEN5825. Zie bijlage 1 voor specificaties en formaat van het bestand. 9

10 10

11 4 Structureren van het GBKN-bestand 4.1 Vlakvoorbereid De eerste fase, structurering ten behoeve van een vlakvoorbereid bestand, bestaat uit een bestandsopschoning en een knooppuntberekening. De opschoning vindt plaats op alle lijnvormige elementen. Uitgezonderd van de knooppuntberekening worden: leidingen, hoogspanningsleidingen, spoorrails, as spoor, as weg, wegmarkering en geleiderail. Door deze uitzondering zullen geen ongewenste knooppunten in het bestand ontstaan. De bestandsopschoning vindt plaats door het uitfilteren van de volgende onderdelen: Dubbele elementen. Cirkelbogen met een pijl kleiner dan 7 cm. Overbodige tussenpunten op een rechte lijn. Met overbodig wordt hier bedoeld: op basis van collineariteit volgens de HTW1996. Dit betekent dat wanneer een afwijking van een tussenpunt ten opzichte van de twee naastliggende punten gelijk of kleiner is dan tweemaal de wortel uit de som van de kwadraten van de meetprecisie plus de idealisatieprecisie plus de puntprecisie, het tussenpunt wordt verwijderd. In formulevorm: tussenpunt verwijderen indien A 2 (σ m 2 + σ i 2 + σ p 2 ) met: A : de afwijking van het tussenpunt t.o.v. de twee naastliggende punten. σ m : de meetprecisie (2 cm). σ i : de idealisatieprecisie van de topografie. σ p : de puntprecisie van de coördinaten (onvervormd terrestrisch bestand: 2 cm, cartografisch bestand in bebouwd gebied: 20 cm, in landelijk gebied: 40 cm). Tussenpunt A Tussenpunten waar een attribuutwaarde wijzigt, zijn NIET overbodig en blijven dus in het bestand aanwezig. Lijnstrings waarin, met uitzondering van een identiek begin- en eindpunt, coördinaten meer dan één keer voorkomen. Lijnstukken met een lengte gelijk aan 0 cm. Under- en overshoots, die gelijk of groter dan 0 cm zijn. Verdere activiteiten in deze fase betreft het sluiten van polygonen op basis van de volgende regels: 11

12 Het vlakvoorbereid maken bestaat onder andere uit het uitvoeren van een automatische knooppuntberekening. Dit proces bestaat uit het zodanig verlengen of verkorten van losse uiteinden van lijnstrings en het verplaatsen van knooppunten dat under- en overshoots niet meer voorkomen. Verder worden lijnen die elkaar kruisen met elkaar gesneden, behalve zodra één van de kruisende lijnen het volgende voorstelt: leiding (inclusief hoogspanningsleiding), spoorrail, as spoor, as weg, wegmarkering en geleiderail. Kunstwerken (LKI-classificatie B04) zijn uitgesloten van de automatische knooppunts-berekening. Voor aanvang van de volgende fase van het structureerproces moet interactief beoordeling plaatsvinden van alle B04 situaties. Bij het verplaatsen van losse uiteinden gaat de voorkeur uit naar het handhaven van de oorspronkelijke richting van de lijn (argument). In het algemeen wordt gesteld dat vervorming van harde topografie niet is toegestaan. Wel mogen de losse uiteinden van lijnen worden verlengd en verkort om een polygoon te sluiten. Om korte lijnstukjes te voorkomen mogen vervormingen tot maximaal 5 cm worden doorgevoerd. Bij het structureren van bestanden met een terrestrische nauwkeurigheid: maximaal 2 cm. Zachte topografie mag binnen de gestelde marge vervormd worden om een polygoon te sluiten. Binnen de tolerantie (maximaal 15 cm) is het aansluiten van zachte topografie op harde topografie toegestaan door middel van vervorming. Dat wil zeggen dat het argument en de lengte van een lijnstuk dat geclassificeerd is als zachte topografie mag veranderen. De volgorde waarin zachte topografie van minimaal tot maximaal vervormd mag worden is: Wegen en spoorbanen Waterbegrenzingen Terreinafscheidingen Natuurbegrenzingen en taluds 4.2 Vlakgericht De volgende stap in het uniformeringstraject is die van Vlakvoorbereid naar Vlakgericht. Hierdoor wordt het niveau Streven 2002 bereikt. Een vlakvoorbereid bestand maakt men vlakgericht door het plaatsen van afsluitende lijnen met als doel gesloten polygonen rond objecten te verkrijgen. Tijdens de periode waarin de GBKN is vervaardigd, zijn er verschillen in aanpak geweest ten gevolge waarvan er verschillende afbeeldingen ontstonden. Bijvoorbeeld de insteek van de sloot in plaats van de waterkant en het midden van de sloot in plaats van de waterkant. 12

13 Om tot vlakvorming te komen is bij diverse inconsequente afbeeldingen een afsluitende lijn geplaatst: wordt afsl. lijn wordt insteek waterkant insteek waterkant In een aantal gevallen is het niet mogelijk om een polygoon te sluiten. Ook in deze gevallen wordt een afsluitlijn geplaatst. Dit is onder andere het geval bij inritten: weg wordt weg inrit inrit afsluiter Inritten worden altijd afgesloten langs de kant van de weg (verlengen van achterkant band ). De achterzijde van de inrit (op het terrein/erf) wordt niet afgesloten, tenzij daar om verzocht wordt. Voetpaden, tussen of achter woningen en al of niet gemeenschappelijk, worden beschouwd als inritten. Ten behoeve van het sluiten van polygonen worden afsluitende lijnen geplaatst. Afsluitende lijnen worden als zodanig geclassificeerd (LKI-classificatie = T22) en met de code voor vanuit de lucht onzichtbaar. Redenen om vlakafsluiters te plaatsen, anders dan inconsequenties in het bestand, kunnen zijn: bij scheiding van materiaal bij functiescheiding vlakken die ineens overgaan in lijnen Het plaatsen van vlakafsluiters om grote oppervlakten te voorkomen met als resultaat een compacter bestand, is niet beschreven. Deze problematiek treedt in de regel op bij uitwisseling en wordt naar eigen inzicht van de beheerder(s) opgelost. 4.3 Te sluiten polygonen De onderstaande topografische elementen welke tot de GBKN-inhoud behoren, moeten in het kader van een vlakgericht bestand altijd bestaan uit gesloten polygonen: 13

14 gebouwen (niet alleen de hoofdgebouwen) welke tot de GBKN-inhoud behoren, verhardingen van openbare wegen waaronder ook de drempels en druppels, spoorwegen op basis van de begrenzingen aan weerszijden, wateroppervlakten, terreinen 14

15 5 Uitwisseling Het standaarduitwisselingsformaat voor het GBKN-bestand is NEN1878, zoals beschreven in de uitgave van het Nederlands Normalisatie-instituut, 1ste druk De vrijheidsgraden die er in voorkomen zijn nader ingevuld in de Technische specificaties van bestanden in NEN1878, een uitgave van het Kadaster van oktober Het bestand met de adresgegevens wordt uitgewisseld in het ACN-formaat, zoals beschreven in bijlage 1 bij dit bestek. 15

16 16

17 Bijlage 1 Inhoud en formaat adresbestand Formaat : ASCII, kommagescheiden Inhoud en structuur: A=alfa, N=numeriek, (6)= max. aantal posities 1. GEMEENTE A (24) (Gemeentenaam in hoofdletters) 2. PLAATS_NEN A (24) (Woonplaatsnaam, NEN schrijfwijze) 3. WOONPLAATS A (18) (Woonplaatsnaam, PTT schrijfwijze) 4. STRAAT_NEN A (24) (Straatnaam, NEN schrijfwijze) 5. STRAATNAAM A (17) (Straatnaam, PTT schrijfwijze) 6. STRAAT_OFF A (43) (Straatnaam, Officiële schrijfwijze) 7. PSTK A (6) (Postcode) 8. HUISNUMMER N (5) (Huisnummer) 9. TOEVOEGING A (6) (Huisnummertoevoeging) 10. HERKOMST A (1) A= Perceelcoördinaat; D= Pandcoördinaat; E = Coördinaat afkomstig van gemeente) 11. X N (6) (X-coördinaat in meters in RD) 12. Y N (6) (Y-coördinaat in meters in RD) Bij de NEN-schrijfwijze blijven de velden 3, 5 en 6 leeg. De Officiële schrijfwijze van de Woonplaats is gelijk aan de NEN-schrijfwijze. Een voorbeeld van het komma-gescheiden ASCII-bestand met uitsluitend de NENschrijfwijze van het adres Het Nieuwe Diep AC Den Helder ziet er als volgt uit: DEN HELDER,DEN HELDER,,Het Nieuwe Diep,,,1781AC,3,,D,113910,

18

19 GBKN-inhoud Te structureren naar een vlakgericht bestand, versie 1.0 Dit document is vervallen. Het is vervangen door het document: Referentie inhoud GBKN Documentnummer: 00/ Zie onze web site:

20

21 Uniformering GBKN Definitie uniformeringsniveaus Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05.140

22

23 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vlakvoorbereid bestand Vlakgericht bestand...7

24

25 1 Inleiding De definities voor de twee uniformeringsniveaus Uiterlijk 2002 en Streven 2002 zijn gebaseerd op de omschrijvingen in het Beleidsplan GBKN Bij het verwoorden van de definities speelde op de eerste plaats de digitale bestandsopslag een rol en vervolgens de visuele presentatie van het bestand. Het behalen van het derde niveau Na 2002, een volledige objectgericht bestand, moet met relatief geringe inspanning door gebruikers zelf te verwezenlijken zijn na het bereiken van het niveau Streven figuur 1: visualisatie van niet-gestructureerd bestand

26

27 2 Vlakvoorbereid bestand Het niveau -Uiterlijk levert een vlakvoorbereide GBKN op. Gebouwen zijn objectgericht. Vlakvoorbereid wil zeggen dat punten (als onderdeel van lijnen) die in werkelijkheid samenvallen, in het bestand gelijke x,y-coördinaten bezitten. figuur 2: vlakvoorbereid bestand 3 Vlakgericht bestand Het niveau -Streven levert een vlakgerichte GBKN op. Vlakgericht houdt in dat objecten visueel van elkaar te onderscheiden zijn, omdat elk object is begrensd door een gesloten polygoon. selectief figuur 3: vlakgericht bestand

28

29 Uniformering GBKN Samenstelling projectgroep Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05.141

30

31 1 Samenstelling projectgroep Uniformering Onderstaande personen maakten deel uit van de projectgroep Uniformering van het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Zij vertegenwoordigden daarbij de achter hun naam vermelde (branche)organisatie, maar namen op persoonlijke titel deel aan de werkgroep. naam: werkzaam bij: taak in projectgroep: Jan Bakker Basiskaart Noord-Holland medewerker Hendrik van den Berg NUON medewerker Joost Cammeraat Wetterskip Fryslân projectleider Eric Dolle Gemeente Rijswijk medewerker Hans van Eekelen Kadaster secretaris Rob Neleman Kadaster medewerker Ko van Raamsdonk Waterschap Regge en Dinkel medewerker Cees Smit Gemeente Capelle aan den IJssel medewerker In januari 2000 is H. Poelman (NUON) opgevolgd door H. v.d. Berg. In maart 2000 is K. Krijnders (gemeente Lelystad) opgevolgd door C. Smit.

32

33 Matenplantopografie In relatie tot de GBKN, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05.142

34

35 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Inhoudsopgave 1 Inleiding Definities Plantopografie Matenplannen Matenplantopografie Matenplantopografie en de GBKN Waarom matenplantopografie Nutsvoorzieningen Extra informatie Bijhouding Afbakening De inhoud: welke matenplantopografie? Kwaliteit Herkenbaarheid Driestromenland De uitvoering: hoe wordt informatie verwerkt? Fase Fase Aandachtspunten Dubbele topografie Aansprakelijkheid Kosten / inkomstenderving Levering aan derden...19 Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 3

36 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 4

37 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN 1 Inleiding De projectgroep Uniformering heeft in het Meerwaardeonderzoek ook aandacht besteed aan Matenplantopografie. Met Matenplantopografie wordt toekomstige GBKN-inhoud bedoeld die met een afgesproken mate van zekerheid gerealiseerd zal worden. Dit document beschrijft definities en achtergronden. Daarnaast bevat het een procedure voor de omgang met matenplantopografie in combinatie met de GBKN. Voorwaarde is wel dat overeenstemming tussen participanten bestaat over de omgang met matenplantopografie. Vooral voor de nutsbedrijven is uniformering van de wijze waarop matenplantopografie wordt aangeleverd van groot belang. Verder voorkomt het aanleveren van matenplantopografie in de vorm van een GBKN-mutatiebestand veel dubbel werk. Ook voor waterschappen speelt dit, gezien hun betrokkenheid bij het dimensioneren van de waterstaatkundige infrastructuur in nieuwbouwgebieden. Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 5

38 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 6

39 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN 2 Definities In november 1997 verscheen een adviesrapport met betrekking tot het opnemen van Plantopografie en extra topografie in LKI (het Landmeetkundig Kartografisch Informatiesysteem van het Kadaster). In dat rapport zijn definities geformuleerd ten behoeve voor het gebruik binnen het Kadaster. Voor algemeen gebruik zijn ze hierna aangevuld. 2.1 Plantopografie Plantopografie is de toekomstige inhoud van de GBKN. Plantopografie is dus geen extra informatie maar nog niet gerealiseerde informatie. 2.2 Matenplannen Matenplannen bestaan uit toekomstige rechtsgrenzen. Een matenplan is de laatste, meest nauwkeurige, versie van het ontwerp van een bouwproject. Een matenplan bevat meer informatie dan de inhoud van de GBKN. Belangrijke extra's zijn de assen van wegen en de rioolinspectieputten. Matenplannen geven dus wel extra informatie maar tevens nog niet gerealiseerde informatie. 2.3 Matenplantopografie Er is nogal eens sprake van spraakverwarring rond de begrippen Plantopografie en matenplannen. Ze worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn toch wezenlijk verschillend. De projectgroepen uniformering en bijhouding hebben ervoor gekozen om te spreken over matenplantopografie. Een combinatie van beide begrippen. Eigenlijk is het voor de GBKN alleen maar interessant om de toekomstige inhoud op te nemen (plantopografie). Eventuele extra informatie verdwijnt op een gegeven moment weer. Toekomstige informatie is alleen interessant als realisatie hiervan (nagenoeg) zeker is (matenplannen). Samengevat: Matenplantopografie is toekomstige GBKN-inhoud die met een grote mate van zekerheid gerealiseerd zal worden. 2.4 Matenplantopografie en de GBKN De relatie tussen Matenplantopografie en de GBKN kan op twee manieren worden vastgelegd: Een afzonderlijk bestand en dat als extra thema bij de GBKN toevoegen. Door de ontwikkeling van afzonderlijke classificaties voor Matenplantopografie kan het tezamen met de GBKN geïntegreerd worden beheerd. Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 7

40 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 8

41 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN 3 Waarom matenplantopografie Matenplantopografie, zoals hiervoor gedefinieerd, is om een tweetal redenen interessant: Voor het plannen/ontwerpen van de nutsvoorzieningen: kabels en leidingen. Voor de bijhouding van de GBKN. 3.1 Nutsvoorzieningen Tot nu toe vragen de afzonderlijke nutsbedrijven gegevens (matenplannen) op bij gemeenten. Door bij het beheer van Matenplannen een keuze uit één van de twee mogelijkheden te maken: Een afzonderlijk bestand als extra thema bij de GBKN toevoegen. Door de ontwikkeling van afzonderlijke classificaties voor Matenplantopografie integraal met de GBKN beheren. wordt het proces van aanvraag en uitwisseling beter gestroomlijnd. Al in de ontwerpfase kan gebruik gemaakt worden van de informatie zoals die later op de GBKN komt te staan. De gebruikers van de kaart, met name de nutsbedrijven, kunnen al in dit stadium hun kabels en leidingen vastleggen op een uniforme manier. 3.2 Extra informatie Overigens hebben nutsbedrijven in dit stadium behoefte aan meer informatie. Met name de rioolputten worden veelvuldig gebruikt als 'grondslag' voor het vastleggen van kabels en leidingen, omdat die als eerste worden geplaatst. 3.3 Bijhouding De Matenplantopografie kan ook gebruikt worden voor de bijhouding van de GBKN. Alle nieuwe informatie voor de GBKN is al aanwezig. Het hoeft dus niet allemaal opnieuw te worden gemeten. Wel dient er een vergelijking plaats te vinden tussen de geplande en gerealiseerde topografie. 3.4 Afbakening Matenplantopografie is vooral interessant voor uitbreidingsgebieden. Met name daar vinden grote mutaties plaats in de nuts-infrastructuur. Matenplaninformatie dient herkenbaar te zijn in het bestand. Het is immers, hoe groot de mate van zekerheid ook is, informatie die nog gerealiseerd moet worden. Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 9

42 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 10

43 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN 4 De inhoud: welke matenplantopografie? De matenplantopografie kan gebruikt worden ten behoeve van de bijhouding van de GBKN. Bij het gebruik voor dat doel is het nodig dat die informatie wordt overgenomen, die de toekomstige inhoud vormt van de GBKN. Hierbij gaat het om: Bebouwing gebouwen Inrichting openbare ruimte kanten verharding waterkanten taluds Semantiek straatnamen huisnummers Bij het gebruik ten behoeve van het ontwerpen van de infrastructuur zijn enkele andere elementen van belang. Deze extra informatie is geen GBKN-inhoud. Het betreft hier: assen van wegen leidingstroken rioolputten kavelbegrenzing 4.1 Kwaliteit De structuur en nauwkeurigheid van de toekomstige GBKN-inhoud dient overeen te komen met die van de standaardkwaliteit van de GBKN. Hoewel de overige elementen niet tot de standaard-inhoud behoren, is het wel van belang dat de precisie overeenkomt met die van de GBKN. Dit geldt in het bijzonder voor de rioolputten, omdat die als tijdelijke grondslagelementen worden gebruikt. 4.2 Herkenbaarheid De toekomstige inhoud dient duidelijk herkenbaar te zijn. Herkenbaarheid kan gerealiseerd worden door: Het tijdelijke bestand als een afzonderlijke thema op te nemen en te koppelen aan het GBKN-bestand. Na realisatie kan het thema gekopieerd worden in het GBKN-bestand. In de specificaties een afzonderlijke code voor dit soort zaken te gebruiken, het eenvoudigst is daarvoor de bronvermelding te gebruiken. Deze kan na realisatie eenvoudig worden vervangen. De informatie vervalt op het moment dat het plan is gerealiseerd of krijgt op het moment van realisatie een andere code / classificatie. Voor de extra informatie geldt uiteraard de eis van herkenbaarheid ook, zelfs in een nog sterkere mate. Deze extra informatie hoort niet in het GBKN-bestand thuis. Er is dus overleg nodig tussen de participanten over de wijze waarop deze informatie wordt gekoppeld. Een Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 11

44 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN vergelijking is te maken met de extra topografie, zoals die door veel gemeenten wordt toegevoegd. Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 12

45 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN 5 Driestromenland GBKN en matenplaninformatie hebben een relatie met elkaar. Daarnaast wordt de informatie op twee manieren gebruikt. De processen laten zich beschrijven in drie verschillende stromen. De ene stroom is die van de GBKN, die actueel gehouden moet worden. De tweede stroom is die van de gemeente, die voor een uitbreidingsgebied een plan ontwikkelt. Als derde stroom wordt hier bedoeld de nutssector, die gebruiker is van beide stromen. Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 13

46 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN In de twee hierna volgende schema s worden de drie stromen afgebeeld in enkele fasen, waarbij de onderlinge relaties zijn getekend. Het eerste schema geeft de situatie wanneer Matenplantopografie volledig onafhankelijk van de GBKN wordt beheerd: GEMEENTE! NUTS! GBKN! GBKN eventueel als basis te gebruiken GBKN Schetsplan (stedenbouwkundige schets) Capaciteitsberekening t.b.v. nutsvoorzieningen Besluitvormingsproces: behandeling en vaststelling resulteert in matenplannen Digitaal matenplan met: toekomstige inhoud GBKN extra-topografie w.o. rioolputten gas water electr ptt etc Planning kabels en leidingen relateren aan rioolputten Bouwrijp maken plaatsen rioolputten rioolputten in RD realisatie kabels en leidingen vastgelegd aan rioolputten in RD Realisatie topografie Verzamelen, vastleggen en verwerken mutaties Toetsing topografie levering verschillen (was/wordt) GBKN + gerealiseerde topografie Relateren kabels en leidingen aan gerealiseerde topografie Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 14

47 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Het tweede schema geeft de situatie wanneer Matenplantopografie als afzonderlijk thema bij de GBKN of volledig geïntegreerd met de GBKN wordt beheerd: GEMEENTE! NUTS! GBKN! GBKN eventueel als basis te gebruiken GBKN Schetsplan (stedenbouwkundige schets) Capaciteitsberekening t.b.v. nutsvoorzieningen Besluitvormingsproces: behandeling en vaststelling resulteert in matenplannen Digitaal matenplan met: toekomstige inhoud GBKN extra-topografie w.o. rioolputten gas water electr ptt etc Acceptatie toets GBKN + matenplantopografie of: inwinningscode MP1 of: afzonderlijke laag Planning kabels en leidingen relateren aan rioolputten Bouwrijp maken plaatsen rioolputten rioolputten in RD realisatie kabels en leidingen vastgelegd aan rioolputten in RD Realisatie topografie Toetsing topografie levering verschillen (was/wordt) Relateren kabels en leidingen aan gerealiseerde topografie Acceptatie toets GBKN + gerealiseerde topografie of: inwinningscode wordt gewijzigd of: afzonderlijke laag wordt gekopieerd naar GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 15

48 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 16

49 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN 6 De uitvoering: hoe wordt informatie verwerkt? Op twee momenten (fases) wordt het GBKN-bestand gemuteerd: Na gereedkoming digitaal matenplan. Na realisatie van de topografie. 6.1 Fase 1 Gegevens uit het digitale matenplan worden op één van volgende twee manieren gerelateerd aan het GBKN-bestand: Een afzonderlijk bestand als extra thema bij de GBKN toevoegen. Door de ontwikkeling van afzonderlijke classificaties voor Matenplantopografie integraal met de GBKN beheren. In deze fase vult men bij het veld bronvermelding MP1 in. Eventueel wordt de niet-standaard-informatie (w.o. de inspectieputten) als extra topografie opgenomen. Er vindt een acceptatie-toetsing plaats door de beheerder. 6.2 Fase 2 Eventuele verschillen tussen plan en realisatie worden door gemeente aangeleverd en gemuteerd; de ongewijzigde gegevens (GBKN-inhoud) krijgen in deze fase 2 een andere bronvermelding: MP2. Bij het alternatief wordt het afzonderlijke bestand, na mutatie, als was/wordt informatie ingebracht in de GBKN. Mutaties worden op de gebruikelijke wijze, na toetsing, geaccepteerd. Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 17

50 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 18

51 Matenplantopografie, versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN 7 Aandachtspunten 7.1 Dubbele topografie In een uitbreidingsgebied waar een nieuw plan wordt gerealiseerd is meestal ook sprake van bestaande topografie, die tijdens de realisatie van het nieuwe plan (soms in delen) zal verdwijnen. Er is veelal sprake van een overgangsperiode, waarin zowel de bestaande topografie als de toekomstige topografie deel uitmaken van de GBKN. Dit kan problemen opleveren voor de leesbaarheid. Het kan aanleiding zijn voor het maken van vergissingen. Er dienen afspraken gemaakt te worden over het moment van verwijderen van de topografie die zal vervallen. 7.2 Aansprakelijkheid De gemeente is de ontwerper en vervaardiger van de matenplannen. Ze is dus aansprakelijk voor de inhoud. Door acceptatie en opname van de gegevens in het GBKN-bestand wordt de eigenaar/beheerder van de GBKN aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. Door de informatie te kwalificeren als matenplan-gegeven weet een gebruiker dat dit voorlopige informatie is. Als deze kwalificatie niet juist is toegepast kan de beheerder wel aangesproken worden. 7.3 Kosten / inkomstenderving Door de gewijzigde manier van aanleveren van matenplannen en GBKN-mutaties kunnen partijen opbrengsten derven of minder kosten hebben. Daarom dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over de financiële gevolgen. 7.4 Levering aan derden Het opnemen van matenplantopografie in het GBKN-bestand kan er toe leiden dat bij levering aan derden ook die toekomstige informatie wordt meegeleverd. Dit kan niet de bedoeling zijn. Er dienen goede maatregelen te worden genomen en vastgelegd om dit te voorkomen. Apeldoorn, oktober 2000 Documentnaam: bijlagen Uniformering blad 19

Uniformeringsbestek GBKN

Uniformeringsbestek GBKN Uniformeringsbestek GBKN versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05.138 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 2 Inhoud GBKN...7 2.1 Doorgroei naar objectgerichtheid...7

Nadere informatie

Deel 1. Algemeen. Stichting GBKN-Zuid Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1

Deel 1. Algemeen. Stichting GBKN-Zuid Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1 Deel 1 Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1 1. INLEIDING In de opwaarderingprojecten van de GBK-B en GBK-L in Noord-Brabant en Limburg is intensief gebruik gemaakt van de Referentie inhoud van het Landelijk SamenwerkingsVerband

Nadere informatie

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata referentie invoerdatum: 1998/1999 laatste controledatum: 26 oktober 2000 laatste update datum:

Nadere informatie

Objecten ontwerp Verklaring Soort geometrie As Riool as van het riool. Ligging

Objecten ontwerp Verklaring Soort geometrie As Riool as van het riool. Ligging Bijlage 1 Voorkeur voor inhoud en uitwisselingsformaat van matenplantopografie bij levering aan het centraal loket. Hierbij een beschrijving van de gewenste inhoud en uitwisselingsformaat. Mogelijk kan

Nadere informatie

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen Deel 2 Beschrijving 2-1 BOUWWERKEN HARD Prioriteit Meten 1 Classificeren 1 Kenmerk als projectie op de kaart vormt de omtrek van het totale bouwwerk, bepaald door karakteristieke punten en geprojecteerd

Nadere informatie

Uniformering GBKN. Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Eindrapportage, versie 1.0. Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05.

Uniformering GBKN. Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Eindrapportage, versie 1.0. Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05. Uniformering GBKN Eindrapportage, versie 1.0 Documentnummer: 00/05.137 blad 2 Inhoudsopgave 1 Leeswijzer en samenvatting...5 1.1 Inleiding...5 1.2 Indeling in uniformeringsniveaus...6 1.3 Meerwaardeonderzoek

Nadere informatie

Projectplan Meetbestek

Projectplan Meetbestek Projectplan Meetbestek Van: werkgroep KLO Datum: 2 april 2009. Versie: 2.0 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding....3 2.0 Projectdoelstelling:...3 3.0 Uit te voeren activiteiten:...3 4.0 Bijdrage aan Klic?...3 5.0

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie.

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie. Kadaster Materiebeleid GEO Aanvullingen op de HTW 1996 Auteur(s) Materiebeleid GEO / PPB Materiebeleid GEO 2 van 7 Aanvullingen op de HTW 1996 Opdrachtgever Kadaster Materiebeleid GEO Status Definitief

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

Notitie. Documentnr: 05.05/030

Notitie. Documentnr: 05.05/030 Notitie Documentnr: 05.05/030 Aan GBKN werkveld Van Hans van Eekelen Kopie Datum 18 februari 2005 Onderwerp GBKN Productspecificaties In het najaar van 2003 kwam vanuit het GBKN werkveld de vraag naar

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT

Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT Van GBKN naar BGT Lijngericht vector naar BGT Den Bosch 24 november 2015 Geobuzz Hendrik van der Berg(Alliander) Geobuzz GBKN naar BGT 1 Netbeheerder Liander Liander is de netbeheerder binnen Alliander

Nadere informatie

Registratie van boringen.

Registratie van boringen. Werkgroep Z-coördinaat. Registratie van boringen. Door: werkgroep Z-coördinaat Datum: 20 oktober 2016. Versie: 1.1. blad : 1 (9) 1 Inleiding. In dit document wordt beschreven hoe de loop van, als bijvoorbeeld,

Nadere informatie

Bestek Bijhouding. Norm - GBKN Zuid. Versie 2.0 oktober Bestek Bijhouding Norm GBKN-Zuid, versie 2.0, oktober 2006 pagina 1

Bestek Bijhouding. Norm - GBKN Zuid. Versie 2.0 oktober Bestek Bijhouding Norm GBKN-Zuid, versie 2.0, oktober 2006 pagina 1 Bestek Bijhouding Norm - GBKN Zuid Versie 2.0 oktober 2006 Bestek Bijhouding Norm GBKN-Zuid, versie 2.0, oktober 2006 pagina 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen pagina 1.1. Algemeen 3 1.2. Begrippen 3 1.3. Levertijden

Nadere informatie

Invoering Matenplantopografie. deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent

Invoering Matenplantopografie. deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent Invoering Matenplantopografie deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent Agenda Inleiding Splitsing werkzaamheden Nut en voordelen Kosten Businessmodel en Proces Beslispunten AB-LSV en RSV s Begroting

Nadere informatie

GBKN-sMG. (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013

GBKN-sMG. (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013 GBKN-sMG (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013 Inhoud Doel en resultaat Stap voor stap Waar staan we nu 2013 vervolgacties Doel: (bijgesteld)

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks algemeen onderdeel: Publicatiedatum 1 mei 2012 UM Aquo - metingen Status concept

Nadere informatie

Opbouw van BAG-geometrie

Opbouw van BAG-geometrie Opbouw van BAG-geometrie In alle Nederlandse gemeenten wordt hard gewerkt aan de opbouw van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De eindstreep is in zicht: op 1 juli 2009 moeten alle gemeenten zijn

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Meetbestek Uniforme inwinning van kabels en leidingen.

Meetbestek Uniforme inwinning van kabels en leidingen. Uniforme inwinning van kabels en leidingen. Copyright KLO Datum: 7 januari 2010 Versie: 3.0 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie tot stand is gekomen, kan het zijn dat er onvolkomenheden in

Nadere informatie

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente PILOT BGT Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente Waarom een pilot!!! Biedt duidelijkheid en inzicht Snelle uitvoering met leerrijke momenten Goed inzicht over data-kwaliteit Levert nuttige

Nadere informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Méér dan een kaart Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Agenda Positie van Geo-informatie & (kleinschalige) producten Basisregistratie

Nadere informatie

Directie Geo. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW J. van Buren. Versie. Auteur(s)

Directie Geo. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW J. van Buren. Versie. Auteur(s) Directie Geo Aanvullingen op de HTW 1996 Auteur(s) J. van Buren Directie Geo 2 van 7 Aanvullingen op de HTW 1996 Opdrachtgever Directeur GEO Status Definitief Verspreiding Afnemers van de HTW 1996 historie

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012 PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE 3 juli 2012 INHOUD Inleiding Opzet Controle/mutaties Fasering Weg- en groenbeheer DOELSTELLING Bepaal visie Regie behouden Maak gebruik van bestaande omgeving BGT-proof

Nadere informatie

Validatierapport Pythagoras GRB-skelet controlemacro versie 3.08

Validatierapport Pythagoras GRB-skelet controlemacro versie 3.08 Rapport Validatierapport Pythagoras GRBskelet controlemacro versie 3.08 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE9000 Gent F +32

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR Aanbiedingsformulier Basisregistratie Vastgoed In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1269/09

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT

Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT Kwaliteitskader BAG-BGT Aan de slag met analyses BAG-BGT Adrie Noorlander, SVB-BGT Regisseur SVB-BGT Bert Mast, Kadaster Kwaliteitscoördinator LV Kadaster Kwaliteitszorg en Toezicht BAG en BGT Kwaliteitskader

Nadere informatie

GBKN handboek. Stichting Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Verbanden, inwinning, presentatie en uitwisseling versie 2.1

GBKN handboek. Stichting Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Verbanden, inwinning, presentatie en uitwisseling versie 2.1 GBKN handboek Verbanden, inwinning, presentatie en uitwisseling versie 2.1 Stichting Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Documentnummer: 07.05/052 Versiehistorie: versie datum opmerkingen 1.0 20050308

Nadere informatie

TOP10NL in ontwikkeling

TOP10NL in ontwikkeling TOP10NL in ontwikkeling Drs. N.J. Bakker Topografische Dienst Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling Inleiding De Topografische Dienst (TDN) ontwikkelt momenteel nieuwe vectorbestanden voor gebruik in Geografische

Nadere informatie

Overzicht. Van KADSCAN naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) OC-activiteiten i.v.m. vastgoed (cel GRB) Strategie vastgoed

Overzicht. Van KADSCAN naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) OC-activiteiten i.v.m. vastgoed (cel GRB) Strategie vastgoed Van naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) Overzicht strategie i.v.m. vastgoed methodiek, stand van zaken en gebruik GRB (methode herinterpretatie) FLAGIS Brugge, 24 januari

Nadere informatie

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster

Controleprotocol Basisregistratie Kadaster 0.1 Controleprotocol Basisregistratie Kadaster Datum Mei 2015 Versie 2.0 DefinitiefHoofdbewaarder van het KadasterJ.W.C. NonMateriebeleid JBLLandregistratie en Geografie Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie Product Update 396 Exact Synery Add-on Adres Validatie Gebruikershandleiding Product update 396 Exact Synergy Add-on Adres Validatie II Exact Synergy Add-on Adres Validatie Inhoudsopgave Inleiding Licentie

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1

P-CRAB & Adressenmonitor. 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1 P-CRAB & Adressenmonitor 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1 P-CRAB & Adressenmonitor Wat? Tool voor het opsporen van anomalieën bij adressen op basis van beschikbare data door middel van ruimtelijke

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Nederland 3D. Productbeschrijving Aandachtspunten Aan te leveren gegevens. www.geonext.nl

Nederland 3D. Productbeschrijving Aandachtspunten Aan te leveren gegevens. www.geonext.nl Nederland 3D www.geonext.nl Inhoud Pag. Inleiding 3 Overzicht producten 4 Opwaardering 3D vectorbestand naar LOD0 5 Maaiveldtriangulatie 6 LOD1 3D stadsmodel 7 LOD2 3D stadsmodel 8 Taludmodellering 9 Inkleuren

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

Toelichting 6-cijferige postcodes. 1. Inleiding

Toelichting 6-cijferige postcodes. 1. Inleiding Toelichting 6-cijferige postcodes 1. Inleiding U heeft een door GISOD vervaardigd bestand met gegevens van alle 6-cijferige postcodes in Nederland gedownload. Dit document bevat een beschrijving over inhoud

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017

Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017 Ervaringen met QGIS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Hans van der Meij 28 juni 2017 Onderwerpen Even voorstellen (mijn achtergrond) Wat is eigenlijk de BGT? Hoe is QGIS ingezet rondom

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

HISGIS Amsterdam 1832/1851 Johan Feikens Fryske Akademy

HISGIS Amsterdam 1832/1851 Johan Feikens Fryske Akademy HISGIS Amsterdam 1832/1851 Johan Feikens Fryske Akademy - Georeferentiële precisie - Mutatiekaarten Georeferentiële precisie Georeferentiële precisie Het realiseren van een giskaart van de situatie van

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT

Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT Samenhang en doorontwikkeling BAG en BGT BGT-contactdagen najaar 2017 Inhoud Samenhang en Doorontwikkeling BAG en BGT Bijhouding geometrie BAG en BGT Relatie BAG en BGT Stelsel Relatie BAG en BGT Verschil

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT. Validatie digitale controlesoftware GEOPUS versie Versie 1.0 Publicatiedatum 20 september 2017.

VALIDATIERAPPORT. Validatie digitale controlesoftware GEOPUS versie Versie 1.0 Publicatiedatum 20 september 2017. /// Rapport VALIDATIERAPPORT Validatie digitale controlesoftware GEOPUS versie 17.09.09 Versie 1.0 Publicatiedatum 20 september 2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Auteur:

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB

Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB 1. Bij sommige combinaties van postcode en huisnummer is de straatnaam niet meer zichtbaar/is het bedrijf uit de zoeklijst verdwenen.

Nadere informatie

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Landelijke afspraken Interne afspraken Ted Huberts Agenda Projectvoorbereiding (pilot, workshops en IMGeo-handbook) Deelprojecten / fasering

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Aanlevering geografische gegevens

Aanlevering geografische gegevens Aanlevering geografische gegevens Versie: 3 B 1617d Datum: 01-07-2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 AANLEVERING VAN GEOGRAFISCHE BRONGEGEVENS... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Wat aan te leveren... 3 2.2.1

Nadere informatie

KARTERING OPPERVLAKTEWATER

KARTERING OPPERVLAKTEWATER KARTERING OPPERVLAKTEWATER Inwinning insteken met behulp van fotogrammetrie en AHN-2 BeheergebiedWaterschap EEN PAAR CIJFERS: 83.000 ha oppervlakte 775.000 inwoners 283.000 huishoudens 21.000 bedrijven

Nadere informatie

IMBOR bij gemeente Amsterdam. Implementatie en toepassing van een datamodel

IMBOR bij gemeente Amsterdam. Implementatie en toepassing van een datamodel IMBOR bij gemeente Amsterdam Implementatie en toepassing van een datamodel 3 oktober 2017 Organisatie onderdelen Amsterdam, tot 2015: gefragmenteerde beheerapplicaties 2 Meer dan 10 beheerorganisaties

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Microdataservices. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum:27 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

Gebouwinformatie. De Run 2180, 5503LE Veldhoven. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting

Gebouwinformatie. De Run 2180, 5503LE Veldhoven. Locatie Datum Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw 861100000376773 Type Pand Oppervlakte grondvlak 481,2 m² Bouwjaar 1975 Aantal verblijfsobjecten

Nadere informatie

Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem

Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem Geo-objectencatalogus Transfersysteem & Communicatiesysteem & Draagsysteem Van Eigenaar Kenneth Willems Kenmerk Versie 1.0.0 Datum 26 april 2017 Geo-objectencatalogus Transfersysteem+Communicatiesysteem+Draagsysteem

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

0.1 Klantinstructie. Graafmelding. Datum. 17 april Versie 1.4. ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid

0.1 Klantinstructie. Graafmelding. Datum. 17 april Versie 1.4. ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid 0.1 Klantinstructie Graafmelding Datum 17 april 2013 Versie 1.4 ConceptAdviseurs S&BDirectie Strategie & Beleid Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 13/11/2012 Geheel Handleiding oplevering

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031 Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031 Indiener A. Meerkerk, Nieuwland Datum 9-3-2009 Kenmerk RfC W-0901-0031 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof Stichting GBKN-Zuid Contactmiddag GBKN Zuid 2010 Frans Olthof Programma 1. Opening (Harrie Nuijten, voorzitter Stichting GBKN-Zuid) 2. Bijhouding 2010 en Aanbesteding 2011 (Frans Olthof - Manager RIB GBKN-Zuid)

Nadere informatie

Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting MIDDEL

Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting MIDDEL Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting algemeen onderdeel: Publicatiedatum 14 januari 2013 UM Aquo metingen Status Definitie impact: Fase update procedure - Notitie van aandacht Definitief voorstel

Nadere informatie

Uniformering Matenplantopografie

Uniformering Matenplantopografie Eindrapport Uniformering Matenplantopografie Door: Werkgroep KLO Uniforme matenplantopografie. Datum: Concept 18 maart 2008. Versie: 1.0 Inhoudsopgave Managementsamenvatting. 1. Inleiding 2. Projectdoelstelling

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT en Voortgang transitiepilots BGT Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Deelnemersbijeenkomst Stichting GBKN Gelderland/Flevoland, 5 oktober 2011 Inhoud deel SVB-BGT Belang

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach

Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach Operationeel Bronhouders Overleg (OOB) 8-5-17 1 Uit : Toekomstagenda SVB-BGT 2017-2020 Monitoren uitvoering Innoveren Platform Bundelen realisatiekracht Agenderen

Nadere informatie

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Inhoudstafel... 1 1 Voorwoord... 3 2 De samenstelling van het uitwisselingsformaat... 4 3

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Cirkel en cirkelsector

Cirkel en cirkelsector middellijn 3 Cirkel en cirkelsector 1 CIRKEL In figuur 1 zien we een cirkel. Het middelpunt van de cirkel duiden we meestal aan met de letter M. Verder onderscheiden we de begrippen diameter (middellijn)

Nadere informatie

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Plenair ochtendprogramma 09.30-10.00 uur: Registratie/koffie en informatieplein 10.00-10.30 uur: Introductie, Bart van der Lely, Grontmij Welkomstwoord,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 190 Beschikking van de Minister van Justitie van 6 mei 2003, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit kadastrale tarieven

Nadere informatie

NADER CONVENANT TUSSEN Minister van VROM Vereniging van Nederlandse Gemeenten Koninklijke TPG Post B.V. INZAKE Postcodes

NADER CONVENANT TUSSEN Minister van VROM Vereniging van Nederlandse Gemeenten Koninklijke TPG Post B.V. INZAKE Postcodes NADER CONVENANT TUSSEN Minister van VROM EN Vereniging van Nederlandse Gemeenten EN Koninklijke TPG Post B.V. INZAKE Postcodes Nader Convenant Postcodes - 1/9 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

# $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart. Selecteer Bestand/Openen om het bestand "Tutorial 28.SEE" in de map Tutorial op te roepen.

# $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart. Selecteer Bestand/Openen om het bestand Tutorial 28.SEE in de map Tutorial op te roepen. # $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart Deze zelfstudie maakt gebruik van de modules Profielen & Ontwerpen, DTM en Volumes. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een set ontwerp

Nadere informatie

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling:

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Omschrijving Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Proceseigenaar: Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV)

Nadere informatie

De problematiek rond ondernemingsadressen

De problematiek rond ondernemingsadressen De problematiek rond ondernemingsadressen Het CRAB-decreet trad in 2011 in werking, vandaag hebben heel wat steden en gemeenten het decentrale beheer opgenomen. Hierbij komen enkele belangrijke pijnpunten

Nadere informatie

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net.

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Scheepvaartbegeleiding en Ministerie van Verkeer en Waterstaat afdeling Verkeer

Nadere informatie

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB)

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Datum:18

Nadere informatie

9 Procesbeschrijving BOB-metingen

9 Procesbeschrijving BOB-metingen 9 Procesbeschrijving BOB-metingen 9.1 Doel en gebruik BOB metingen worden uitgevraagd wanneer we de Nap- hoogte van de rioolbuis willen weten. BOB metingen dienen vaak als voorbereiding op rioolrenovatie

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Utrecht 9 mei 2007

Gebruikersmiddag GBKN Utrecht 9 mei 2007 Gebruikersmiddag GBKN Utrecht 9 mei 2007 Inhoud presentatie De bijhouding van de GBKN in Utrecht Dienstverlening aan de Stichting GBKN Utrecht Dienstverlening aan de stichting GBKN-Utrecht De Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Voorwaarden voor leveren van digitale gegevens en producten Versie

Voorwaarden voor leveren van digitale gegevens en producten Versie Voorwaarden voor leveren van digitale gegevens en producten Versie 2.0 21-5-2015 Producten, rapportages, meetresultaten etc. worden vaak met behulp van digitale systemen gemaakt. In dit document worden

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie