Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering"

Transcriptie

1 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RB2012

2 Toelichting Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Rechtsbijstandverzekering is afgesloten en de premie die voor deze verzekering verschuldigd is, tijdig is betaald, dan heeft u recht op de dekking zoals beschreven in de artikelen in deze bijzondere voorwaarden. Deze artikelen moeten wel in samenhang worden gelezen met de algemene voorwaarden. Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 2 van 14

3 Inhoudsopgave Wat bedoelen we met? Uitleg over de gebruikte begrippen in deze polisvoorwaarden 4 1. Wie zijn de verzekerden? 5 2. Waar geldt uw Rechtsbijstandverzekering? 5 3. Wanneer verlenen we rechtsbijstand? 5 4. Wat moet u doen als u een geschil krijgt? 6 5. Hoe handelt ARAG uw geschil af? 7 6. Welke kosten dekt uw Rechtsbijstandverzekering? 8 7. Welke kosten komen voor uw eigen rekening? Wanneer heeft u geen recht op rechtsbijstand? Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de aanpak van uw zaak? 12 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 3 van 14

4 Wat bedoelen we met? ARAG Onder ARAG verstaan we ARAG SE. ARAG is de verzekeringsmaatschappij die bij een juridisch geschil namens OOM de schadebehandeling doet en indien nodig het voorschot van de waarborgsom regelt. U vindt de contactgegevens van ARAG onder Wat moet u doen als u een geschil krijgt? Mediation Een vorm van geschiloplossing met hulp van een onafhankelijke en deskundige bemiddelaar. Rechtsbijstand Juridisch advies om een (dreigend) geschil te voorkomen of op te lossen. Daarnaast bedoelen we het behartigen van uw juridische belangen als u bij een geschil betrokken bent geraakt, door: verweer te voeren, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen; vorderingen geldend te maken, in of buiten rechte, of namens u verzoek- en bezwaarschriften in te dienen en te verdedigen; vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken ten uitvoer te leggen. Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 4 van 14

5 1. Wie zijn de verzekerden? Let op: deze omschrijving wijkt af van die in de Algemene voorwaarden. Bent u alleenstaand, dan bent u de enige verzekerde. Heeft u een gezin, dan bent u zelf verzekerd, uw echtgenoot, echtgenote of partner waarmee u duurzaam samenwoont en eventueel inwonende, ongehuwde kinderen, adoptie-, pleeg- en stiefkinderen. Uw nabestaanden zijn alleen verzekerd als zij een vergoeding kunnen krijgen voor kosten voor levensonderhoud na een gebeurtenis waarvoor uw nabestaanden volgens de verzekering recht hebben op rechtsbijstand. Verhaalt u schade op een wettelijke aansprakelijke derde in het verkeer, dan zijn er nog meer verzekerden. Dit zijn degenen die in uw vervoermiddel zitten en degenen die met uw toestemming het vervoermiddel besturen. Zij kunnen een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering. 2. Waar geldt uw Rechtsbijstandverzekering? Uw verzekering geldt in de hele wereld. Maar u heeft alleen recht op rechtsbijstand als u in het betreffende land de zaak aan een rechter van dat land kunt voorleggen en het recht van een land waarvoor de verzekering geldt van toepassing is. Let op: de Topdekking en de rubrieken E en F gelden niet over de hele wereld. De Topdekking geldt alleen in de Europese Unie en de Verenigde Staten. De rubrieken E (Eigendom onroerend goed) en F (Verhuur onroerend goed) gelden alleen voor onroerend goed in Nederland. 3. Wanneer verlenen we rechtsbijstand? U heeft recht op rechtsbijstand als u tijdens de looptijd van de verzekering door een onvoorziene gebeurtenis betrokken raakt bij een juridisch geschil dat volgens de door u verzekerde module is gedekt. Raakt u dus betrokken bij een juridisch geschil, dan moet eerst duidelijk zijn welke feitelijke gebeurtenis de oorzaak is van het geschil. Naast de oorzaak moet ook de belangentegenstelling tijdens de looptijd van de verzekering hebben plaatsgevonden. Hebben er verschillende gebeurtenissen plaatsgevonden die met elkaar te maken hebben, dan moet de eerste gebeurtenis binnen de looptijd van de verzekering vallen. Voorzienbaarheid U krijgt geen rechtsbijstand als u bij het afsluiten van de verzekering al wist dat er iets zou kunnen gebeuren wat tot een juridisch geschil kon leiden. Denk bijvoorbeeld aan een boom die op de auto van uw buurman valt, terwijl u wist dat die boom verrot was en elk moment kon omwaaien. ARAG moet in zo n situatie wel kunnen bewijzen dat u dit al wist of kon voorzien. Wachttijd Er geldt een wachttijd van 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering. ARAG vergoedt geen kosten voor gebeurtenissen die zich binnen de wachttijd voordoen. U heeft alleen recht op rechtsbijstand als u kunt bewijzen dat u de gebeurtenis niet kon voorzien toen u de verzekering afsloot. Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 5 van 14

6 De wachttijd geldt niet als deze verzekering direct aansluit op een andere rechtsbijstandverzekering die de kosten voor de gemelde gebeurtenis ook zou dekken. De wachttijd geldt ook niet voor geschillen over een overeenkomst, als u deze overeenkomst na de ingangsdatum van deze verzekering heeft afgesloten. Meer belanghebbenden of gedeeltelijke dekking Als er meer belanghebbenden zijn die de mogelijkheden hebben om eventueel samen met u een juridische actie te voeren, vergoedt ARAG de kosten van rechtsbijstand naar verhouding. Het maakt daarbij niet uit of de andere belanghebbenden concreet deelnemen aan de juridische actie. ARAG vergoedt in dit geval alleen uw aandeel in de kosten. Als het betreffende geschil slechts gedeeltelijk is verzekerd, vergoedt ARAG alleen het gedekte deel van de kosten. U heeft recht op rechtsbijstand als u tijdens de looptijd van de verzekering door een onvoorziene gebeurtenis betrokken raakt bij een juridisch geschil dat volgens de door u verzekerde module is gedekt. Raakt u dus betrokken bij een juridisch geschil, dan moet eerst duidelijk zijn welke feitelijke gebeurtenis de oorzaak is van het geschil. Naast de oorzaak moet ook de belangentegenstelling tijdens de looptijd van de verzekering hebben plaatsgevonden. Hebben er verschillende gebeurtenissen plaatsgevonden die met elkaar te maken hebben, dan moet de eerste gebeurtenis binnen de looptijd van de verzekering vallen. 4. Wat moet u doen als u een geschil krijgt? Krijgt u een juridisch geschil, neem dan zo snel mogelijk contact op met ARAG. Bij twijfel is het altijd verstandig om even te overleggen. Het is belangrijk dat u bij aanmelding van een geschil alle feiten vermeldt die van belang zijn voor de beoordeling en behandeling van het geschil. Alleen dan kan ARAG u zo goed mogelijk helpen. ARAG kan u om aanvullende gegevens of bewijsmateriaal vragen. U kunt dan het beste een kopie hiervan maken en originele stukken zo veel mogelijk zelf houden. Heeft ARAG originele documenten nodig om uw geschil te behandelen, dan krijgt u die zo snel mogelijk terug. Telefonisch of via de website melden U kunt telefonisch of per contact opnemen met het ARAG ServiceCenter. De juridische medewerkers van het Service Center nemen het probleem met u door en adviseren u wat u het beste kunt doen. Zo nodig vragen zij u de zaak schriftelijk bij ARAG te melden. Het ARAG ServiceCenter is dagelijks bereikbaar van tot uur (Nederlandse tijd), via +31 (0) Houd uw polisnummer bij de hand. U kunt uw zaak ook online melden via Schriftelijk melden Als het nodig is om uw zaak schriftelijk te melden, doe dit dan zoals hieronder beschreven. Zo kan ARAG uw zaak zo snel mogelijk afhandelen. Verkeerszaak (geschil na een aanrijding) Juridische zaak Formulier: een (foto)kopie van het Europese Schadeaangifteformulier Verzending: ARAG Rechtsbijstand, t.a.v. Schadeadministratie, Postbus 230, 3830 AE Leusden, Nederland Fax: +31 (0) Formulier: het Schadeformulier OOM Rechtsbijstandverzekering Verzending: ARAG Rechtsbijstand, t.a.v. Schadeadministratie, Postbus 230, 3830 AE Leusden, Nederland Fax: +31 (0) Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 6 van 14

7 5. Hoe handelt ARAG uw geschil af? Een deskundige medewerker van ARAG verleent de rechtshulp. Deze medewerker treedt namens u op tegenover de betrokken personen en instanties en onderhandelt met de tegenpartij. Zo nodig voert hij of zij voor u een gerechtelijke procedure. Uitsluitend ARAG schakelt, namens u, de advocaat of andere deskundigen in. Voor een zaak waarin een Nederlandse rechter bevoegd is, komen alleen advocaten of andere deskundigen in aanmerking die bevoegd zijn om de benodigde stappen te nemen en in Nederland zijn ingeschreven en daar hun kantoor hebben. ARAG geeft per aangemelde gebeurtenis maar 1 externe advocaat of deskundige de opdracht om rechtsbijstand te verlenen. Voor een zaak waarin een buitenlandse rechter bevoegd is, komen alleen advocaten of andere deskundigen in aanmerking die bij het betreffende buitenlandse gerecht staan ingeschreven. ARAG wil graag op de hoogte blijven van de zaak, om zicht te houden op de kosten en het verloop. Het is voor u het makkelijkst om de advocaat te machtigen om ARAG te informeren over de voortgang van de zaak. Zelf een advocaat aanwijzen U kunt in 2 gevallen, zoals ook in artikel 4:67 van de Wet op het financieel toezicht staat, zelf een advocaat aanwijzen: als ARAG uw zaak niet zelf behandelt, maar aan een advocaat of andere bevoegde deskundige wordt gevraagd om uw belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen. In de praktijk schakelt ARAG alleen een advocaat (procureur) namens u in als dat verplicht is voor de procedure; als er sprake is van een belangenconflict, bijvoorbeeld als u en de tegenpartij allebei recht hebben op rechtsbijstand van ARAG. U kunt zelf een advocaat aanwijzen, maar deze wordt uitsluitend door ARAG ingeschakeld. Belangenconflicten Als de 2 partijen in een geschil allebei recht hebben op rechtsbijstand van ARAG, is sprake van een belangenconflict. In dat geval geldt het volgende: Als er een geschil is tussen 2 verzekerden op 1 polis, waarbij een van hen de verzekeringnemer is, verleent ARAG alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer. De andere partij kan zoals hierboven beschreven zelf een advocaat aanwijzen. Als er een geschil is tussen 2 verzekerden op 1 polis die geen van beiden verzekeringnemer zijn, bepaalt de verzekeringnemer aan welke verzekerde ARAG rechtsbijstand verleent. De andere partij kan zoals hierboven beschreven zelf een advocaat aanwijzen. Als er een geschil is tussen 2 verzekerden op 2 verschillende polissen, mogen zij allebei eisen dat een advocaat of bevoegde deskundige naar keuze rechtsbijstand verleent op kosten van ARAG. U kunt in deze gevallen zelf een advocaat of deskundige aanwijzen, maar deze wordt uitsluitend door ARAG ingeschakeld. Afkoop Als de kosten om uw geschil te behandelen hoger zijn dan het financiële belang, kan ARAG u schadeloos stellen. In dat geval vervalt de verplichting om (verdere) rechtsbijstand te verlenen. Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 7 van 14

8 6. Welke kosten dekt uw Rechtsbijstandverzekering? De kosten die we vergoeden zijn afhankelijk van de dekking die u heeft gekozen. U kunt kiezen uit: Basisdekking; Topdekking; Rubriek E: eigendom onroerend goed; Rubriek F: verhuur onroerend goed. Basisdekking Verhaalsbijstand U heeft recht op rechtsbijstand als een derde aan u of uw eigendommen schade heeft toegebracht en daarvoor op basis van een onrechtmatige daad wettelijk aansprakelijk is. Voor schade die binnen een contractuele relatie is ontstaan, verlenen we alleen verhaalsbijstand als het om een contractueel geschil gaat (zie: contractuele rechtsbijstand). Strafbijstand Wordt u voor een strafbaar feit vervolgd, dan krijgt u geen rechtsbijstand. ARAG vergoedt achteraf wel de gemaakte kosten als de onherroepelijke uitspraak van de rechter vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging is of als uw zaak wordt geseponeerd. Meld dit in zo n geval binnen 1 maand na de rechterlijke uitspraak of de kennisgeving van de officier van justitie. ARAG kan de kosten van rechtsbijstand dan namelijk terugvragen aan de Staat. In sommige zaken, bijvoorbeeld als u wordt verdacht van dood of letsel door schuld, verleent ARAG wel direct rechtsbijstand. Contractuele rechtsbijstand U heeft recht op rechtsbijstand als u een overeenkomst afsluit voor de aankoop van consumptie artikelen, zoals meubilair of een wasmachine, en de andere partij komt de overeenkomst niet (goed) na. Het gaat hierbij om mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en overeenkomsten die u via internet heeft afgesloten. ARAG verleent ook rechtsbijstand voor: geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomsten van een voertuig dat u bezit; geschillen uit vervoersovereenkomsten die u heeft gesloten; geschillen uit overeenkomsten die u voor een reis heeft gesloten. U krijgt geen rechtsbijstand voor contractuele geschillen over overige producten of diensten. ARAG verleent ook geen rechtsbijstand bij de aan- en verkoop van onroerende zaken. Waarborgsom Als u een waarborgsom aan een buitenlands staatsorgaan moet betalen, kunt u ARAG vragen deze borgsom voor te schieten. ARAG zal dit bedrag onder individueel af te spreken voorwaarden tot een maximum van ,- als renteloze lening aan u voorschieten. De waarborgsom geldt per gebeurtenis. Interne en externe kosten ARAG vergoedt alle kosten die haar medewerkers voor uw zaak maken. Dit noemen we de interne kosten. Daarnaast vergoedt ARAG onderstaande externe kosten tot een maximum van ,- per gebeurtenis. Dit maximum geldt niet bij geschillen waarbij u schade verhaalt op een wettelijk aansprakelijke derde in het verkeer binnen de EU. Zijn er verschillende gebeurtenissen die met elkaar samenhangen, dan geldt het maximum voor de reeks van gebeurtenissen samen: Advocaat. De normale en gebruikelijke kosten van een advocaat. Het is bijvoorbeeld niet gebruikelijk om meer kosten te maken dan het belang van de zaak. Externe deskundige. De kosten van 1 externe deskundige die ARAG namens u inschakelt. Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 8 van 14

9 Mediation. Uw deel van de kosten voor mediation, als u in overleg met ARAG probeert een geschil door mediation op te lossen. Reis- en verblijfkosten. De noodzakelijke reis- en verblijfkosten als u wordt bevolen of dringend gevraagd om voor een buitenlandse rechter te verschijnen. Griffierecht. Griffierecht en kosten van namens u opgeroepen getuigen en deskundigen. Gerechtelijke kosten. De gerechtelijke kosten van de tegenpartij, als de rechter heeft bepaald dat u die moet betalen. Als de tegenpartij wordt veroordeeld tot (terug)betaling van de gerechtelijke kosten, houdt ARAG deze terugbetaling. Tenuitvoerlegging. De kosten voor de tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak tot 5 jaar nadat de uitspraak is gedaan. Topdekking Als u de Topdekking heeft afgesloten, verlenen we naast de Basisdekking ook dekking voor onderstaande gebeurtenissen. Arbeidsrechtelijke en sociaal-rechtelijke bijstand U heeft recht op rechtsbijstand als u een geschil krijgt met uw (ex-)werkgever over een arbeidsovereenkomst. Hieronder vallen ook geschillen over aandelen of opties die gerelateerd zijn aan uw dienstverband. ARAG verleent ook rechtsbijstand bij een geschil dat te maken heeft met uw aanstelling als ambtenaar of bij geschillen over een socialeverzekeringsuitkering of sociale voorziening. Een voorwaarde voor rechtsbijstand is dat uw arbeidsovereenkomst naar Europees recht (EU) is opgesteld. U heeft alleen recht op rechtsbijstand als een rechter in de EU de zaak kan behandelen en het recht van een land uit de EU van toepassing is. Rechtsbijstand op het gebied van personen- en familierecht U heeft recht op rechtsbijstand als u als particulier een geschil krijgt dat te maken heeft met het personen- en familierecht. Maar voor geschillen over echtscheiding, scheiding van tafel en bed en de beëindiging van een samenlevingsverband verleent ARAG geen rechtsbijstand. U heeft ook recht op rechtsbijstand als u een geschil krijgt over een erfenis. Maar als degene die de erfenis nalaat vóór de ingangsdatum van uw verzekering is overleden, verleent ARAG geen rechtsbijstand. Rechtsbijstand op het gebied onroerende zaken U heeft recht op rechtsbijstand als u een geschil krijgt over een overeenkomst die u als particulier heeft gesloten voor uw eigen woning. Voor geschillen op het gebied van onroerende zaken geldt een maximum van 7.500,- aan externe kosten per gebeurtenis. U krijgt geen rechtsbijstand voor geschillen over onroerende zaken waar u niet woont (zoals een vakantiewoning) en ook niet van plan bent om te gaan wonen. ARAG verleent ook geen rechtsbijstand voor geschillen over de verhuur van onroerende zaken. Zie hiervoor rubriek F. Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 9 van 14

10 Rubriek E Rechtsbijstand bij eigendom onroerend goed U heeft recht op rechtsbijstand als eigenaar van het onroerend goed dat is verzekerd en dat u zelf niet gebruikt. ARAG verleent rechtsbijstand voor de volgende geschillen: het instellen van een vordering op een derde die wettelijk aansprakelijk is; geschillen met degene die u heeft ingeschakeld voor onderhoud van het onroerend goed; conflicten met een van uw buren over burenrechtelijke bepalingen. Het gaat hierbij om de regels van de artikelen 5:37 tot en met 5:59 BW; geschillen over verzekeringen voor het onroerend goed; geschillen over een bouwvergunning voor het onroerend goed. De dekking voor onroerend goed (rubriek E) is alleen van kracht als u een geldige opstalverzekering heeft voor het onroerend goed en u de enige eigenaar van het verzekerde onroerende goed bent. Als bij schade blijkt dat u hier niet aan voldoet, wordt geen rechtsbijstand verleend voor geschillen die verzekerd zijn onder deze module. U krijgt geen rechtsbijstand voor problemen bij het kopen, verkopen, huren en verhuren van het onroerend goed. Hieronder valt ook het invoeren van huurpenningen en dergelijke. Rubriek F Let op: u kunt rubriek F alleen afsluiten als u rubriek E ook heeft afgesloten. Als u rubriek E opzegt, eindigt rubriek F ook automatisch. Rechtsbijstand bij verhuur onroerend goed U heeft recht op rechtsbijstand als verhuurder van het onroerend goed dat is verzekerd en dat u zelf niet gebruikt. ARAG verleent rechtsbijstand voor alle geschillen met de huurder. Er moet hier voor wel een concreet gedefinieerd juridisch geschil bestaan. Er is geen sprake van een juridisch geschil als de huurder niet betwist om de huur te moeten betalen of als hij geen geld heeft om de huur te betalen. ARAG verleent ook rechtsbijstand voor andere problemen met de overheid over vergunningen of ontheffingen, naast de problemen die onder de dekking van rubriek E vallen. De aanvullende dekking voor verhuur van onroerend goed (rubriek F) geldt alleen als u de woning heeft verhuurd aan 1 huurder en er geen sprake is van onderhuur of kamerverhuur. Daarnaast moet het huurcontract op de ingangsdatum van de verzekering nog minstens 1 jaar doorlopen. Als bij schade blijkt dat hier niet (meer) aan wordt voldaan, wordt geen rechtsbijstand verleend voor geschillen die verzekerd zijn onder deze module. U krijgt geen rechtsbijstand voor geschillen met degenen die het pand bewonen zonder overeenkomst, zoals krakers en onderhuurders. Let op: u heeft alleen Topdekking en dekking voor de rubrieken E en F als dat op uw polisblad staat en u de premie heeft betaald. Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 10 van 14

11 7. Welke kosten komen voor uw eigen rekening? Kosten die uw tegenpartij maakt om een vordering op u te innen. Dit noemen we buitengerechtelijke kosten. Kosten die u op een ander kunt verhalen of die u op een andere manier vergoed kunt krijgen. Dit geldt niet als u recht heeft op door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Boetes, geldstraffen en dwangsommen die u moet betalen. Resultaatafhankelijke toeslag die een externe deskundige in rekening heeft gebracht, zoals een succesfee of een verhoging achteraf. 8. Wanneer heeft u geen recht op rechtsbijstand? Te late melding. Als u het geschil zo laat meldt dat het voor ARAG moeilijker of kostbaarder is om uw zaak te behandelen. Dit geldt bijvoorbeeld als ARAG u niet zelf rechtsbijstand kan verlenen of geen regeling meer kan treffen of dat alleen met extra kosten kan doen. U krijgt in elk geval geen rechtsbijstand meer als u een zaak aanmeldt langer dan 1 maand nadat u de verzekering heeft beëindigd. Geen toestemming. Als u zonder toestemming van ARAG aan iemand heeft gevraagd om de zaak te behandelen. Onjuiste informatie. Als u onjuiste informatie verstrekt of onvoldoende mede werking aan uw zaak verleent. Belang minder dan 175,-. Als uw belang bij de zaak minder dan 175,- is. Rente en incassokosten laten we hierbij buiten beschouwing. Voor verkeers- en strafrechtzaken geldt geen minimum schadebedrag. Belastingrecht. Als het geschil over belastingrecht gaat of daarmee te maken heeft. Hieronder vallen ook invoerrechten, accijnzen, leges, retributies en andere heffingen. Wetten en regels. Als het geschil over wetten of regels van de overheid gaat waar elke burger zich aan moet houden. Schulden. Als u een schuld niet kunt betalen of als het geschil te maken heeft met het aanvragen van uw faillissement of surseance van betaling. Onrechtmatig handelen. Als u wordt verweten dat u tegenover iemand anders onrechtmatig heeft gehandeld. Onbevoegd bestuurder. Als u een voertuig bestuurt terwijl u daar niet toe bevoegd bent, bijvoorbeeld omdat u te veel heeft gedronken, drugs heeft gebruikt of als u deelneemt aan snelheids- of behendigheidswedstrijden. Gebruikte motorrijtuigen. Als een geschil ontstaat over de aankoop van gebruikte motorrijtuigen, als u deze zonder schriftelijke garantie van een erkende dealer heeft gekocht. Beleggingen. Als u een geschil heeft over beleggingen, geldleningen, aandelen, obligaties, andere waardepapieren en vermogensbeheer in het algemeen die geen verband houden met uw (voormalig) dienstverband. Kansspelen. Als u een geschil over kansspelen heeft. Vrij beroep of eigen bedrijf. Als u een geschil heeft over het uitoefenen van een vrij beroep of over uw (op te starten) bedrijf of over een andere manier waarop u inkomsten buiten loondienst krijgt. Statutair directeur. Als het om een geschil gaat waarbij u de positie van statutair directeur heeft. Onjuist bestuur. Als u als bestuurder van een rechtspersoon wordt aangesproken vanwege onjuist bestuur. Overdracht. Als u oorspronkelijk geen partij in het geschil was, maar nu wel. Bijvoorbeeld door overdracht van een vordering, borgstelling, regres of vererving. Beoogd gevolg. Als u rechtsbijstand wilt voor een bedoeld of voorspelbaar gevolg van uw eigen handelen of het nalaten ervan. Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 11 van 14

12 Verzekeringsvoorwaarden. Als het geschil over de verzekeringsvoorwaarden van deze overeenkomst gaat, zoals de dekking of de premie. ARAG vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt. In de volgende situaties geeft deze verzekering ook geen dekking: Natuurramp. Als de schade is ontstaan door een aardbeving, overstroming of vulkaanuitbarsting. Atoomkernreactie. Als de schade is ontstaan door een atoomkernreactie. Molest. Als de schade is ontstaan door molest: een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Industrieel of intellectueel eigendom. Als het geschil samenhangt met industrieel of intellectueel eigendom, zoals auteurs- en octrooirechten. Andere verzekering. Kunt u, als u deze verzekering niet zou hebben gesloten, aanspraak maken op een vergoeding, uitkering of hulp van een andere verzekering, wet of voorziening? Dan is deze verzekering van OOM pas in de laatste plaats geldig. We vergoeden in elk geval alleen de kosten die u maakt boven het bedrag waarop u aanspraak kunt maken via deze andere verzekering, wet of voorziening. Of waarop u aanspraak zou kunnen maken als u de verzekering van OOM niet zou hebben gesloten. Artikel 7:961 lid 1 BW geldt niet. Misleiding. Als u of een tot uitkering gerechtigde persoon ons opzettelijk misleidt door feiten of omstandigheden te verzwijgen of valse opgaven te verstrekken. Tenzij de misleiding de uitsluiting niet rechtvaardigt. Verkeerde voorstelling van zaken. Als u een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een opgave doet waardoor u onze belangen schaadt. Tenzij deze onjuiste voorstelling niet zo essentieel is, dat de uitsluiting is te rechtvaardigen. Wij beperken dan wel uw recht op uitkering. Als de uitkering al is uitbetaald, zullen wij de schade terugvorderen. Als u met opzet de verkeerde voorstelling van zaken geeft om ons te misleiden, heeft u nooit recht op vergoeding van kosten. Kaping, staking, opstand of terreur. Als de schade te maken heeft met of veroorzaakt is door uw deelname aan een kaping, staking, opstand of terreurdaad. Misdrijf. Als de schade te maken heeft of veroorzaakt is doordat u een misdrijf heeft (mede)gepleegd. Roekeloosheid. Kosten die het gevolg zijn van opzet, bewuste of onbewuste roekeloosheid, van u of van iemand die belang heeft bij de uitkering. 9. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de aanpak van uw zaak? Heeft u een meningsverschil met ARAG over de aanpak van uw zaak en komt u hier samen niet uit, dan vraagt ARAG de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten om een deskundige, onafhankelijke advocaat als bindend adviseur aan te wijzen. Dit noemt ARAG een scheidsrechter. De scheidsrechter oordeelt over het verschil van mening zoals dat is geformuleerd in een brief die u samen met ARAG opstelt. De beslissing van de scheidsrechter is bindend voor zowel u als ARAG. ARAG neemt de kosten van de scheidsrechter op zich. Scheidsrechter deelt visie ARAG Is de scheidsrechter het helemaal of gedeeltelijk met ARAG eens, dan handelt ARAG uw zaak verder af op de manier die eerst was voorgesteld. Wilt u de zaak toch op uw eigen manier voortzetten, dan stuurt ARAG u de stukken toe en kunt u de zaak verder voor uw eigen rekening laten behandelen. Bereikt u op uw manier uiteindelijk toch het beoogde resultaat, dan vergoedt ARAG de verzekerde kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog aan u. Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 12 van 14

13 Scheidsrechter deelt uw visie Is de scheidsrechter het met u eens, dan behandelt ARAG uw zaak verder volgens de manier die u heeft voorgesteld. Draagt ARAG de zaak verder aan een advocaat over, dan mag u die zelf uitkiezen. De scheidsrechter of een van zijn kantoorgenoten mag uw zaak niet verder behandelen. Behandelt een advocaat uw zaak en verschilt u met hem van mening over de juridische stappen die moeten worden gezet, dan kunt u de zaak met een andere advocaat voortzetten. De kosten van deze advocaat komen voor uw eigen rekening. Bereikt u uiteindelijk het beoogde resultaat, dan vergoedt ARAG de verzekerde kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog aan u. Klachtenbureau Voor uw klachten over de schadebehandeling van ARAG kunt u zowel schriftelijk als telefonisch terecht bij: ARAG-klachtenbureau Postbus AE Leusden Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) U ontvangt in elk geval binnen 2 werkdagen bericht dat ARAG uw klacht in behandeling heeft genomen. Vervolgens krijgt u binnen 5 dagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Overige klachten In de algemene voorwaarden leest u wat u bij overige klachten over onze dienstverlening kunt doen. Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 13 van 14

14 De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM Holding N.V. (KvK Den Haag ), OOM Global Care N.V. (AFM , KvK Den Haag ), OOM Schadeverzekering N.V. (AFM , KvK Den Haag ) en O.O.M. Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A. (KvK Den Haag ). Deze ondernemingen zijn statutair gevestigd in Den Haag en houden gezamenlijk kantoor in Rijswijk. OOM Verzekeringen Postbus GA Rijswijk Nederland T +31 (0) F +31 (0) E I

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Rechtsbijstandverzekering is afgesloten en de premie die voor deze verzekering verschuldigd is, tijdig is betaald, dan heeft u recht op de dekking zoals beschreven

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RB2016 Toelichting Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Rechtsbijstandverzekering is afgesloten en de

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Zakelijke rechtsbijstandverzekering. RBmu-2

Productvoorwaarden. Zakelijke rechtsbijstandverzekering. RBmu-2 Productvoorwaarden Zakelijke rechtsbijstandverzekering 2 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 1.1 Verzekerden zijn:...4 1.2 Netwerkadvocaat of juridisch deskundige...4 1.3 Maatschappij...4 1.4 Stichting

Nadere informatie

Verhaalsrechtsbijstanddekking bij Ongevallenverzekering

Verhaalsrechtsbijstanddekking bij Ongevallenverzekering Verhaalsrechtsbijstanddekking bij Ongevallenverzekering 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer Verzekeringnemer is diegene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en als zodanig

Nadere informatie

Voorwaarden zakelijke rechtsbijstandverzekering. RBmu-1

Voorwaarden zakelijke rechtsbijstandverzekering. RBmu-1 edr Voorwaarden zakelijke rechtsbijstandverzekering fsw ns RBmu-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Verzekerde kosten van rechtsbijstand Artikel

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave PK080-14/7 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde risico 2 Wachttijd 3 Verlening van rechtsbijstand 4 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering ANN2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Rechtsbijstandverzekering ZW-RB-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze Polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering Basis

Rechtsbijstandverzekering Basis Rechtsbijstandverzekering Basis Uw rechten & plichten Nummer: LEX-RV-01-141 Rechtsbijstandverzekering Basis Wat wilt u weten? over uw Rechtsbijstandverzekering Basis Klik op de vraag om naar het antwoord

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (LEX-RV-57-161) Rechtsbijstand Basis Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Basis 3 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR MOTORRIJTUIGEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR MOTORRIJTUIGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR MOTORRIJTUIGEN BVW-RBM(0115) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Gezin (SVRG-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Gezin (SVRG-2015) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Gezin (SVRG-2015) 10-5554-08 U De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien

Nadere informatie

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 2.2 De kosten van de rechtsbijstand 2.3 De wachttijd

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Gezin (SVRG-2006)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Gezin (SVRG-2006) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Gezin (SVRG-2006) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake

Nadere informatie

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Begripsomschrijvingen Verzekerden Verzekerde hoedanigheid Omvang van de dekking Verzekerde kosten Verlening

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Regres

Verzekeringsvoorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Regres Verzekeringsvoorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Regres 1. Inleiding Elke dag loopt u als werkgever het risico betrokken te raken in een juridisch conflict. Veel geschillen kunnen in onderling overleg worden

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigen Rechtsbijstandverzekering Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dak-pakket zijn voor de Motorrijtuigen Rechtsbijstandverzekering tevens onderstaande

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Verenigingen (SVRV-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Verenigingen (SVRV-2015) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Verenigingen (SVRV-2015) 10-5554-083 C De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering RBS 1.1

Rechtsbijstandverzekering RBS 1.1 Rechtsbijstandverzekering RBS 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel 3 Hoe doet u een beroep op de polis Artikel 4 In welke gevallen bestaat er recht

Nadere informatie

Verzuim & WGA.IN CONTROL

Verzuim & WGA.IN CONTROL Verzuim & WGA.IN CONTROL Voorwaarden Verhaals- en rechtsbijstandverzekering VWIC-VRB-2017-01 Op het overeenkomstenblad, de Algemene verzekeringsvoorwaarden en deze Voorwaarden Verhaals- en rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Verenigingen (SVRV-2006)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Verenigingen (SVRV-2006) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Verenigingen (SVRV-2006) 10-5554-083 B De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Verenigingen (SVRV-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Verenigingen (SVRV-2015) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Verenigingen (SVRV-2015) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien

Nadere informatie

Verhaalsrechtsbijstanddekking bij Ongevallenverzekering

Verhaalsrechtsbijstanddekking bij Ongevallenverzekering Verhaalsrechtsbijstanddekking bij Ongevallenverzekering Risk. Reinsurance. Human Resources. Inhoudsopgave 1 Aanvullende begripsomschrijvingen...2 1.1 Verzekeringnemer...2 1.2 Verzekerde(n)...2 1.3 ARAG...2

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (LEX-RV-56-161) Rechtsbijstand Fiscaal en Vermogen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Fiscaal en Vermogen 3 1 Wie is de

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Verenigingen en Stichtingen September

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Verenigingen en Stichtingen September Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Verenigingen en Stichtingen RBV15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 27608 16.11 Dit document is een aanvulling op de Algemene

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

VERZEKERINGSVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN R E C H T S B I J S T A N D VERZEKERINGSVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN 1. INLEIDING Elke dag loopt u het risico betrokken te raken in een juridisch conflict. Veel geschillen kunnen in onderling

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING PLEZIERVAARTUIGEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING PLEZIERVAARTUIGEN Breedpad 21 8442 AA Heerenveen Postbus 116 8440 AC Heerenveen Tel. (0513) 61 44 44 Fax (0513) 62 37 42 info@kuiperverzekeringen.nl www.kuiperverzekeringen.nl RECHTSBIJSTANDVERZEKERING PLEZIERVAARTUIGEN

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Verhaalshulp Motorrijtuigen

Voorwaarden. Inhoud. Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Verhaalshulp Motorrijtuigen Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Verhaalshulp Motorrijtuigen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Verhaalshulp Motorrijtuigen

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (LEX-RV-55-161) Rechtsbijstand Werk en Inkomen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Werk en Inkomen 3 1 Wie is de verzekerde

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering particulier

Rechtsbijstandverzekering particulier Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Specifieke voorwaarden Rechtsbijstandverzekering particulier RB 2006 Inhoudsopgave Artikel Bladzijde Artikel Bladzijde Inleiding 2 1. Algemeen 2 2. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0109b) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Vrije Beroepen (SVRB-2014)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Vrije Beroepen (SVRB-2014) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Vrije Beroepen (SVRB-2014) 10-5554-081 T Inleiding De verzekeringsvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering zijn opgebouwd uit verschillende

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (LEX-RV-58-161) Rechtsbijstand Verkeer Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verkeer 3 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Vrije Beroepen (SVRB-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Vrije Beroepen (SVRB-2015) 10-5554-081 U De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan de

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt

Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt Voorwaarden RBZ15 Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27011 17.10 Rubriek

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (BRB-RV-05-151) Rechtsbijstand - Verhuur Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Rechtsbijstand - Verhuur 2 Verzekerd 2 1 Wie zijn

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt februari

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt februari Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt RBZ15 Inhoud startpagina Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Versie RP2005

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Versie RP2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE INLEIDING Inleiding Waar hebben de verzekerden recht op? Wat verwachten wij van een

Nadere informatie

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Werk en inkomen. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-52-141

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Werk en inkomen. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-52-141 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Werk en inkomen Uw rechten & plichten Nummer: LEX-RV-52-141 Wat wilt u weten? over uw Rechtsbijstandverzekering Werk en inkomen Klik op de vraag om naar het antwoord

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Gezin (SVRG-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Gezin (SVRG-2015) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Gezin (SVRG-2015) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN Het kan gebeuren dat u een beroep moet doen op juridische hulp. Dat kost over het algemeen veel tijd, energie en geld. Met de rechtsbijstandverzekering via

Nadere informatie

VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN Wegwijzer in de polis 1 Algemeen 1.1 Informatie 1.2 Welke voorwaarden gelden? 1.3 Wat bedoelen wij met? 2 Verzekering 2.1 Wie is verzekerd? 2.2 Wanneer bent u verzekerd? 2.3 Waar bent u verzekerd? 2.4

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtbijstandsverzekering D RB ARAG 2015-01

Voorwaarden Rechtbijstandsverzekering D RB ARAG 2015-01 Voorwaarden Rechtbijstandsverzekering D RB ARAG 2015-01 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Wat is verzekerd? 3 Van wie krijg je de juridische bijstand? 3 In welke landen geldt deze verzekering?

Nadere informatie

DAS voor 55-plussers. Rechtsbijstandverzekering. Bijzondere Polisvoorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Dekkingsoverzichten

DAS voor 55-plussers. Rechtsbijstandverzekering. Bijzondere Polisvoorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Dekkingsoverzichten Bijzondere Polisvoorwaarden 12121 (09-2017) DAS voor 55-plussers Rechtsbijstandverzekering Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. 2 3. Geldt er een wachttijd en hoelang is die? 3 4. Hoe geeft DAS juridische

Nadere informatie

DAS Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

DAS Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Bijzondere polisvoorwaarden 12111 (01-2017) DAS Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Inhoudsopgave 1. Wie is verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 3 3. Geldt er een wachttijd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06)

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Verkeer en medisch. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-50-141

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Verkeer en medisch. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-50-141 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Verkeer en medisch Uw rechten & plichten Nummer: LEX-RV-50-141 Wat wilt u weten? over uw Rechtsbijstandverzekering Verkeer en medisch Klik op de vraag om naar het

Nadere informatie

Verzekeringen. Voorwaarden Rechtsbijstand 2-08 2006. garandeert nakoming door ARAG van de in deze speciale voorwaarden genoemde verplichtingen.

Verzekeringen. Voorwaarden Rechtsbijstand 2-08 2006. garandeert nakoming door ARAG van de in deze speciale voorwaarden genoemde verplichtingen. 60-5622-08 U Verzekeringen Voorwaarden Rechtsbijstand 2-08 2006 Op deze verzekering zijn tevens de Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering van toepassing. De Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering

Nadere informatie

In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende.

In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende. Clausule 2966 Clausule DAS 55+ In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende. Per rubriek kunt u lezen wie er verzekerd is. Iedereen die gebruik

Nadere informatie

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Leeswijzer. Uw rechten & plichten

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Leeswijzer. Uw rechten & plichten Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Leeswijzer Hoe vindt u het antwoord op uw vraag? Blader door het document. Klik op een vraag in het overzicht. Zoek op een woord met Ctrl + F. Hoe leest u deze voorwaarden?

Nadere informatie

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-RB-09-09 1 Algemeen De verzekering geeft recht op rechtsbijstand met betrekking tot het motorrijtuig als omschreven in art. 2.2.

Nadere informatie

VOORWAARDEN SPUYBROEK RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR HUURDERS

VOORWAARDEN SPUYBROEK RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR HUURDERS WWW.SPUYBROEK.COM Inleiding Elke dag loopt u als huurder van een woning het risico betrokken te raken in een juridisch conflict. Veel geschillen kunnen in onderling overleg worden opgelost. Maar soms komt

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (LEX-RV-54-161) Rechtsbijstand Consument en Wonen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Consument en Wonen 3 1 Wie is de

Nadere informatie

DAS voor Motorrijtuigen

DAS voor Motorrijtuigen Bijzondere polisvoorwaarden 101 (01-2016) DAS voor Motorrijtuigen Rechtsbijstandverzekering Optimaal Inhoudsopgave 1. Wie is verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt er

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp... 2 1. Wie zijn verzekerd?... 3 2. Wanneer kunt u hulp van APC Holland

Nadere informatie

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Fiscaal en vermogen. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-53-141

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Fiscaal en vermogen. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-53-141 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Fiscaal en vermogen Uw rechten & plichten Nummer: LEX-RV-53-141 Wat wilt u weten? over uw Rechtsbijstandverzekering Fiscaal en vermogen Klik op de vraag om naar het

Nadere informatie

DAS voor Motorrijtuigen

DAS voor Motorrijtuigen Bijzondere polisvoorwaarden 101 (01-2016) DAS voor Motorrijtuigen Rechtsbijstandverzekering Optimaal Inhoudsopgave 1. Wie is verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt er

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Agrarische Werktuigen en Motorrijtuigen

Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Agrarische Werktuigen en Motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Agrarische Werktuigen en Motorrijtuigen 1. INLEIDING Dagelijks loopt u bij het deelnemen aan het verkeer risico betrokken te raken bij een verkeersongeval. Bij de

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement RBV-B2. Voorwaarden Rechtshulp Verkeer. Inhoudsopgave

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement RBV-B2. Voorwaarden Rechtshulp Verkeer. Inhoudsopgave N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RBV-B2 Voorwaarden Rechtshulp Verkeer We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met het

Nadere informatie

MRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw RECHTSBIJSTANDS- VERZEKERING VOOR UW MOTORRIJTUIG

MRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw RECHTSBIJSTANDS- VERZEKERING VOOR UW MOTORRIJTUIG MRB-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw RECHTSBIJSTANDS- VERZEKERING VOOR UW MOTORRIJTUIG 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0812) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Huiseigenaren P0R10

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Huiseigenaren P0R10 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

DAS voor Verkeer en Vakantie

DAS voor Verkeer en Vakantie Bijzondere polisvoorwaarden 111 (01-2016) DAS voor Verkeer en Vakantie Rechtsbijstandverzekering Inhoudsopgave 1. Wie is verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 3 3. Geldt er een

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572) (572) 60.0646-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3 De verlening van de rechtsbijstand en de beperkingen Artikel 4 Onvermogen Artikel

Nadere informatie

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict VOORWAARDEN Verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL R 03.5.03 A INHOUD ARTIKEL 1 UITVOERING DOOR DAS ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 VERZEKERDE MOTORRIJTUIGEN

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering RBV 4.1

Rechtsbijstandverzekering RBV 4.1 Rechtsbijstandverzekering RBV 4.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Artikel 12: Inleiding Algemene

Nadere informatie

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Particulieren. Inhoud. Algemeen. Standaarddekking. Artikel 2 Einde van de verzekering

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Particulieren. Inhoud. Algemeen. Standaarddekking. Artikel 2 Einde van de verzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Standaarddekking Artikel 3 Omvang van de dekking Artikel 4 Verlening van de rechtsbijstand Artikel 5 Kosten

Nadere informatie

rechtsbijstandverzekering

rechtsbijstandverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden rechtsbijstandverzekering 0215 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering biedt rechtsbijstand bij een conflict dat u hebt met een ander of als dit

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

RBV Bijzondere voorwaarden bij uw RECHTSBIJSTAND- VERZEKERING VERENIGINGEN

RBV Bijzondere voorwaarden bij uw RECHTSBIJSTAND- VERZEKERING VERENIGINGEN RBV-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw RECHTSBIJSTAND- VERZEKERING VERENIGINGEN 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 ALGEMENE REGELS VOOR ALLE MODULES VAN DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw rechtsbijstandverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw rechtsbijstandverzekering bijzondere voorwaarden bij uw rechtsbijstandverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! U heeft een rechtsbijstandverzekering bij ons. En u heeft hierbij een of meer onderdelen gekozen. Deze staan

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(1013) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

R E C H T S B I J S T A N D

R E C H T S B I J S T A N D R E C H T S B I J S T A N D Een rechtsbijstandverzekering mag in uw verzekeringspakket niet ontbreken. Onderstaand geven wij een beschrijving van de diverse mogelijkheden per module en een premieoverzicht.

Nadere informatie

De ProRechtCombinatie VOOR COMPLETE RECHTSZEKERHEID IN ZAKEN. Vereniging van Appartementseigenaren. Van recht verzekerd

De ProRechtCombinatie VOOR COMPLETE RECHTSZEKERHEID IN ZAKEN. Vereniging van Appartementseigenaren. Van recht verzekerd De ProRechtCombinatie VOOR COMPLETE RECHTSZEKERHEID IN ZAKEN Vereniging van Appartementseigenaren Van recht verzekerd RECHTSWIJZER, EEN UNIEKE SERVICE VOOR ARAG VERZEKERDEN Heeft u een juridisch geschil

Nadere informatie

In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342

In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 DK921 Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Particulier Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Bijzondere Voorwaarden zijn steeds van toepassing, de bepalingen van

Nadere informatie

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Consument en wonen. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-51-141

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Consument en wonen. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-51-141 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Consument en wonen Uw rechten & plichten Nummer: LEX-RV-51-141 Wat wilt u weten? over uw Rechtsbijstandverzekering Consument en wonen Klik op de vraag om naar het

Nadere informatie

VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING ARAG

VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING ARAG VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING ARAG OV RBMP 1 Algemeen... 1 1.1 Informatie... 1 1.2 Welke voorwaarden gelden?... 2 1.3 Wat bedoelen wij met?... 2 2 Verzekering... 3 2.1 Wie is verzekerd?... 3 2.2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. particulieren Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Als op het polisblad is vermeld dat de

Nadere informatie

R E C H T S B I J S T A N D

R E C H T S B I J S T A N D R E C H T S B I J S T A N D V O O R W A A R D E N A R A G P R O R E C H T P O L I S P A R T I C U L I E R 1. INLEIDING Elke dag loopt u het risico betrokken te raken in een juridisch conflict. Veel geschillen

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

Rechtsbijstand. ARAG ProRechtPolis. Particulier

Rechtsbijstand. ARAG ProRechtPolis. Particulier Rechtsbijstand ARAG ProRechtPolis Particulier ARAG ProRechtPolis Particulier Juridische problemen? Een (juridisch) meningsverschil, ruzie of conflict kan zomaar ontstaan. Uw auto raakt beschadigd door

Nadere informatie

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG VRB-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Verhaalsrechtshulpverzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0115) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0116) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

VOORWAARDEN ARAG PRORECHTPOLIS PARTICULIER

VOORWAARDEN ARAG PRORECHTPOLIS PARTICULIER R E C H T S B I J S T A N D VOORWAARDEN ARAG PRORECHTPOLIS PARTICULIER 1. INLEIDING Elke dag loopt u het risico betrokken te raken in een juridisch conflict. Veel geschillen kunnen in onderling overleg

Nadere informatie

DAS voor Premium-leden van de Vereniging Aviko Rixona Oostrum (VARO)

DAS voor Premium-leden van de Vereniging Aviko Rixona Oostrum (VARO) Bijzondere polisvoorwaarden U041 (01-2017) DAS voor Premium-leden van de Vereniging Aviko Rixona Oostrum (VARO) Rechtsbijstandverzekering Inhoudsopgave 1. Wie is verzekerd? 2 2. Wanneer kan een juridische

Nadere informatie

IAK Rechtsbijstandverzekering

IAK Rechtsbijstandverzekering IAK Rechtsbijstandverzekering Verzekeringsvoorwaarden RB14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Rechtsbijstandverzekering RB14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Rechtsbijstandverzekering Particulieren 4

Nadere informatie

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Polisvoorwaardenblad 349-00 Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 1 Overdracht De maatschappij heeft

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstand Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden Rechtsbijstand Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Rechtsbijstandverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Rechtsbijstand Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Rechtsbijstand standaard 1. Wie zijn verzekerden bij

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere voorwaarden ARAG Motorrijtuigen Rechtsbijstandverzekering 2015 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Motorrijtuigen Rechtsbijstandverzekering tevens

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Arag ProRecht Polis Module Verkeer Maart 2010

Verzekeringsvoorwaarden Arag ProRecht Polis Module Verkeer Maart 2010 Verzekeringsvoorwaarden Arag ProRecht Polis Module Verkeer Maart 2010 Wat vindt u waar? Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels voor de verzekering... 3 2.1 Welke personen kunnen aanspraak maken op

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand (Para) Medici (SVRM-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand (Para) Medici (SVRM-2015) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand (Para) Medici (SVRM-2015) 10-5554-082 C De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één

Nadere informatie

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP)

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (A 201) Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) In aanvulling op de van toepassing zijnde algemene en

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Artikel 1. Begripsomschrijvingen RB2010-2

oom VERZEKERINGEN Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Artikel 1. Begripsomschrijvingen RB2010-2 oom VERZEKERINGEN Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RB2010-2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 ARAG ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Zij is statutair gevestigd

Nadere informatie