KOKEN EN WARMTAPWATERBEREIDING IN BEJAARDEN- WONINGEN OP AARDGAS OF ELEKTRICITEIT? door. M.J.M. van Lierop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOKEN EN WARMTAPWATERBEREIDING IN BEJAARDEN- WONINGEN OP AARDGAS OF ELEKTRICITEIT? door. M.J.M. van Lierop"

Transcriptie

1 W E R K D O C U M E N T KOKEN EN WARMTAPWATERBEREIDING IN BEJAARDEN WONINGEN OP AARDGAS OF ELEKTRICITEIT?,.. door M.J.M. van Lierop Adb september ~.. J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S S M E D I N G H U I S L E L Y S T A D

2 1. Inleiding 1.1. In de door de R.IJ.P., de S.W.L. en de S.W.A. in Lelystad en Almere gerealiseerde en in aanbouw of voorbereiding zijnde bejaardenwoningen, zijn en worden tot nu toe voor het koken en warmtapwaterbereiding in het algemeen slechts de nodige voorzieningen getroffen om de hiervoor benodigde apparatuur op aardgas aan te sluiten (de gasaansluitingen t.b.v. het fornuis en de geiser en de rookgasgeleidepijp t.b.v. de geiser). De kosten voor deze installaties bedragen gemiddeld f 340,. We1 worden overeenkomstig de Model Bouwverordening, onbedrade buisleidingen aangebracht t.b.v. een eventueel te plaatsen elektrisch: fornuis en elektrische boiler. De praktijk leert echter dat door de bejaarden voor het koken en de warmtapwaterbereiding in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt van aardgas Meermalen is de vraag gerezen of, in verband met de veiligheid voor de gebruiker en het milieu in deze kleine wooneenheden (minder ontwikkeling van waterdamp, waardoor geringer condensatie en aanslag op ramen, wanden en plafonds), toepassing van elektriciteit voor dit doe1 niet de voorkeur zou verdienen. Uit informatie is mij gebleken dat de N.C.H.B. uit veiligheidsoverweging voor het koken en de warmtapwaterbereiding bij voorkeur elektriciteit benut. Het betreffen hier vaak woningen die nabij een verzorgingstehuis... zijn gesitueerd, waarbij de centrale verwarming en soms ook de warmwatervoorziening centraal worden verzorgd. Deze woningen worden dan in het geheel niet op aardgas aangesloten. Bij andere projecten, waarbij de woningen ten behoeve van de individuele centrale verwarming we1 op het aardgasnet zijn aangesloten, handhaaft de N.C.H.B. haar voorkeur voor elektriciteit met betrekking tot het koken en de warmwaterbereiding. Toch komt het blj deze laatste categorie woningen ook voor~dat men voor deze activiteiten aardgas toepast. Het is wellicht zinvol binnen de R.1J.P. en de Stichtingen Woningbouw Lelystad en Almere tot een nadere studie over dit onderwerp te komen, waarbij ook de daaraan verbonden financiele consequenties in de beschouwing betrokken moeten worden Dit rapport wil een aantal gegevens aandragen die bij de voornoende studie van betekenis kunnen zijn. Het zal zich uiteraard beperken tot de door de R.IJ.P., de S.1J.L. en de S.W.A. gerealiseerde en nog te realiseren bejaardenwoningen.' Het betreft hier woningen die verspreid of groepsgewijs worden gesitueerd, zonder binding met een verzorgingstehuis van waaruit mogelijk warme maaltijden verstrekt zouden kunnen worden. In de woningen is reeds een gasaansluiting aanwezig voor de individuele centrale verwarmingsinstallatie. Het is belangrijk te weten dat in alle woningen in Almere die in de toekomst op de stadsverwarming worden aangesloten, het koken uitsluitend op elektriciteit zal plaatsvinden, terwijl de warmtapwaterbereiding via een boiler op de stadsverwarming wordt gerealiseerd.

3 2. Koken 2.1. Gas Behoudens de bejaardenwoningen in het S.W.A.project van architect Van Stigt in AlmereHaven, worden in de bejaardenwoningen in Lelystad en Almere gasleidingen aangebracht naar het aansluitpunt voor de kookplaat of het fornuis. De kosten van aanleg voor deze'gasleidinp, bedragen ca. f Elektrisch Gesteld kan worden, dat door het ontbreken van open vuur, het koken door bejaarden op elektriciteit veiliger is dan het koken op gas. Overeenkomstig de Model Bouwverordening wordt, t.b.v. een eventueel te plaatsen elektrische kookplaat of fornuis in elke woning een onbedrade buisleiding aanpebracht. Terwille van de keuzevrijheid van de bejaarden zou men kunnen overwegen ook deze aansluiting bedrijfsklaar te completeren. Dit houdt 0.m. in: het bedraden van de ledige buisleiding, het uitbreiden van de verdeelinrichting in de meterkast met een veilighedenkast en een hoofdschakelaar en het plaatsen van een wandcontactdoos in de keuken. Een dergelijke voorziening zal de bouwkostenmet ca. f 250, verhogen. Terwille van de beheersing van de bouwkosten zou te overwegen zijn de onder 2.1. genoemde gasleiding te laten vervallen en de bejaarden aldus te verplichten op elektricteitte koken. Een dergelijke maatregel vereist de nodige voorziclitigheid i.v.m. de te verwachten consequenties. Behalve hogere gebruikskosten voor de betrokkenen (zie hoofdstuk 4). zal dit waarschijnlijk ook leiden tot claims met betrekking tot kookplaten, fornuizen, pannen enz. Ook bestaat de mogelijkheid het bedrijfsklaar completeren van deze elektrische aansluiting, in opdracht van de bewoner of de Stichting, afhankelijk van de wens of de noodzaak hiertoe, in een later stadium te'doen. De hieraan verbonden kosten zullen dan ca. f 350, bedragen. Daar in dit geval dan:overgegaan wordt van aardgas op elektriciteit, geeft de P.G.E.M. aan de installateur een bijdrage in de kosten van ca. f 220,. De bewoner of de Stichting wordt van deze vergoeding op de hoogte gesteld en kan dit bedrag in mindering claimen bij de installateur. Hoewel deze regeling door de.p.g.e.m., als een der weiningen in ons land, nog steeds wordt toegepast is zij, in verband met de wijze waarop hier de primafre energie wordt benut, nogal aanvechtbaar. Het binnen afzienbare tijd begindigen van deze regeling ligt mijns inziens dan ook in de lijn der verwachting. 3. Warmtapwaterbereiding 3.1. D.m.v. keukengeiser Behoudens een 40tal bejaardenwoningen van de S.W.L. waarin elektrische boilers zijn toegepast, zijn en worden ten behoeve van de warmtapwaterbereiding in alle bejaardenwonineen te Lelystad en Almere een gasaan.? sluiting en een rookgasgeleidepljp aangebracht voor een te plaatsen keukengasgeiser. De kosten van aanleg voor deze gasaansluiting en rookgasgeleidepijp bedragen ca. f 300,.

4 '4 Indien, zoals te doen gebruikelijk, de aanleg plaatsvindt in combinatie met de aanleg van de gasleiding t.b.v. het gasfornuis, bedragen de gezamenlijke kosten zoals reeds onder 1.1. gesteld f 340,. De keukengeiser kan door de bewoners worden gehuurd van de G.A.M.O.G. De huurprijs bedraagt f 51,681jaar. Eenmalige plaatsingskosten f 17,70. De huidige gasgeisers zijn beveiligd tegen vrije gasuitstroming en tegen onvolledige verbranding als gevolg van onvoldoende toevoer van verbrandingslucht naar of vervuiling van het toestel. Huurgeisers worden periodiek onderhouden door de G.A.M.O.G., hetgeen een veilig gebruik alleen nog maar bevorderd. Een gasgeiser heeft een heetwater en een warmwateraansluiting. Het heetwater voor keukengebruik heeft een maximale temperatuur van 7075'~. De douche en de wastafel worden aangesloten op de warmwateraansluiting. Op de geiser bevindt zich een regelmengkraan waarmee de temperatuur van dit warme water naar wens teruggere~eld kan worden van 7075O nanr bijvoorbeeld 40 C. Dit biedt vooral bij het douchegebruik aan de bejaarden een grote veiligheid D.m.v. elektrische boiler I Conform het gestelde in de Model Bouwverordening, wordt in elke woning een onbedrade buisleiding naar de plaats voor een eventuele boiler aangebracht. Door de P.G.E.M. worden uitsluitend boilers verhuurd aan gemeenten, woningbouwverenigingen of stichtingen en andere rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, die duurzaam exploitant van woningen zijn. Voor een particulier blijft alleen de mogelijkheid een dergelijk apparaat te kopen. Dit vergt een investering voor aankoop, plaatsing, bedraden van de buisleiding, wijzigen van de waterleiding, aankoop en montage van de mengkraan boven het aanrecht enz. van zeker f 1.350,. Het zal in de praktijk niet of zeer zelden voorkomen dat een bejaarde bij het betrekken van een woning of later een dergelijke investering wil of kan plegen. De S.W.A. en de S.W.L. hebben we1 de mogelijkheid boilers van de P.G.E.M. te huren. De huurprijs van een boiler compleet met inlaatcombinatie, aansluitbuisjes en een mengkraan. boven het aanrecht bedraagt f 109,441 jaar. Dit bedrag kan via de huishuur op de bewoner worden verhaald. Voor het bedraden van de boilerleiding en het plaatsen en aansluiten van de huurboiler zullen de bouwkosten met ca. f 275, worden verhoogd. Zoals in hoofdstuk 4 zal worden aangegeven, zijn de jaarlijkse lasten voor de gebruiker bij het toepassen van een elektrische boiler ruim 2; maal zo hoog dan bij toepassing van een gasgeiser. Een ander bezwaar tegen de toepassing van elektrische boilers in bejaardenwoningen, is de hoge temperatuur van het uitstromende hete water. Deze kan ca. 85OC bedragen. Dit is bij keuken en wastafelgebruik a1 een kwalijke zaak. Bij het douchen kan deze temperatuur echter funest zijn. Het gevaar bij het douchen is te verhelpen door de nomle mengkraan te vervangen door een thermostatische mengkraan. Dit vergt echter een extra investering van ruim f 500,.

5 4. Samenvatting kosten wamaterbereiding en koken koken warmaterbereiding elektrisch gas elektrisch gas elektrisch &as investering f 525, f 340, f 250, f 185, f 275, f 300, (met thermostatische douchemengkraan) (f I.025,) investering door f 17,70 f huurderlbewoner (plaatsen + aansluiten keukengeiser) jaarlijkse kosten f 462,83 f 158,61 f 108,24 f 19,27 f 354,59 f 139,34 voor huurderlbewoner Alle in dit rapport genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W. In de bij dit rapport behorende bijlage wordt een nadere uitwerking van de investerings en exploitatiekostenberekening gegeven.

6 C '. 5. Resung Gezien de hoge kosten qua investering (dus hogere woninghuur), maar voora1 ook de hogere directe jaarlijkse kosten voor de bejaarden zelf (ruim f 300, = 300%), zullen wijzigingen in het tot nu toe gevoerde beleid mijns inziens duidelijke motivatie behoeven. Mogelijk zou overwogen kunnen worden aan de bejaarden voor het koken een keuzemogelijkheid te bieden (zie 2.2.). Of dit ertoe zal leiden dat meerdere bejaarden voor deze grotere veiligheid (het elektrisch koken) zullen kiezen, valt overigens te betwijfelen. De warmtapwaterbereiding middels een gasgeiser is veilig te noemen en behoeft derhalve mijns inziens geen wijziging. Dit houdt overigens niet in dat zich in de praktijli situaties kunnen voordoen, waarbij na rijp beraad toch voor de toepassing van een elektrische boiler wordt gekozen.

7 Berekening investerings en exploitatiekosten 1. Gegevens Bij lage 1.1. De woningen worden verwarmd d.m.v. een individuele gasgestookte c.v.installatie Elektriciteitstarieven vastrecht per jaar f51,80 dagtarief per kwh f 0,164 vaste vergoeding nachttarief per jaar f17,18 nachttarief per kwh f 0,109 huur boiler (tweespan) incl. inlaatcombinatie, mengkraan en verchr. pijpjes per naand f 9,12 *f 109,44 per jaar Gastarieven gasverbruik per jaar vastrecht per jaar gasprijs per m3 I 600 m3 f 53,lO f 0, m3 f 81,42 f 0,2714 huur keukengeiser f 51,68 per jaar. I m3 aardgas = 8000 kcal. 1 kwh = 860 kcal. 1 m3 aardgas = '8000 = 9,3 kwh Koken ,.. (, Elektrisch verbruik voor koken (2 personen kwh per maand, is gemiddeld 55 kwh per maand. Het gemiddelde jaarverbruik is 55 x 12 = 660 kwh per jaar. Gasverbruik voor koken (2 personen) is 660 kwh per jaar 660 = 71 m3 per jaar. 9,3 3. Warmtapwaterbereiding 3.1. Warmwaterbereiding voor keuken en douche (2 personen). Gemiddeld dagverbruik 60 1 water van 75'~. Aanvoertemperatuur koudwater 10 C. Calorische waarde: 60 x (7510) x 1 = 3900 kcal = 4,53 kwh. 860 Verbruiksrendement elektrische boiler = 79% (indien de boiler nabij het keukentappunt is geplaatst). Verbruiksrendement keukengeiser = 55% (indien de geiser boven de Potsteen is geplaatst) Elektrisch verbruik t.b.v. warmwaterbereidinn (elektr. boiler). '100 per dag: 4,53 x = 5,73 kwh. 79 per jar: 4,53 x 365 = 2091,45 kwh.

8 Gasverbruik t.b.v. warmwatervoorziening (keukengeiser) loo 8 23 per dag: 4,53 x = 8,23 kwh 2? = 0,885 m per jaar: 0,885 x 365 = 323 m3. 4. Jaarlijkse kosten 4.1. Elektrisch Warmwaterbereiding en koken warmwaterbereiding (nachttarief) 2091,45 kwh x f 0,109/kWh = f 227,97 koken (dagtarief) 660 kwh x f 0,164lkWh = 108,24 vaste vergoeding nachttarief 17,18 vastrecht n.v.t. (elektr. toch a1 voor verlichting e.d. nodi'g) huur boiler (compleet) 109,44 totaal f 462, Alleen koken koken (dagtarief) 660 kwh x f 0,164/kWh vastrecht n.v.t. (elektr. toch a1 voor verlichting f 108,24 nodie) totaal f 108, ; 'Alleen warmwaterbereiding wamaterbereiding (nachttarief) 2091,45 kwh x f 0,109/kWh = f 227,97 vaste vergoeding nachttarief 17,18 vastrecht n.v.t. (elektr. toch a1 voor verlichting e.d. nodig) huur boiler (compleet) 109,44 totaal f 354, Gas Opmerking vooraf. 1.v.m. de aanwezigheid van een individuele gasgestookte c.v.installatie zal het totale ~asverbruik per jaar tussen de 601 en m3 liggen. nit bepaalt het vastrecht Warmwaterbereiding en koken warmwaterbereiding 3.23 m3 x f 0,2714/m3 f 87,66 koken 71 m3 x f 0,27141m3 = f 19,27 vastrecht n.v.t. (gas toch a1 voor c.v.installatie nodig) f huur keukengeiser f..51,68 totaal f 158, Alleen koken koken 71 m3 x f 0,2714/m3 f J9,27 vastrecht n.v.t. (gas tochal voor c.v.installatie nodig) f... totaal f 19,27

9 Alleen warmwaterbereiding warmwaterbereiding 323 m3 x f 0,27141m3 = f 87,66 vastrecht n. v. t. (eas toch a1 voor c. v.installie nodig) f huur keukengeiser f 51,68 totaal f 139,34 5. Investeringskosten (eenmal ig) 5.1. Elektrisch Warmwaterbereiding en koken installatiekosten t.b.v. aansluitpunten voor boiler en kooktoestel incl. p1aatsen en aansl. boiler f 525, aansluitkosten elektriciteitsbedrijf n.v.t. (is reeds aanwezig voor verlichting e.d.) totaal f 525, (indien in de douche een thermostatische mengkraan wordt toegepast wordt dit bedrag verhoogd met f 500, tot f 1025,) Alleen koken installatiekosten t.b.v. aansluitpunt voor kooktoestel f 250, aansluitkosten elektriciteitsbedrijf n.v.t. (is reeds aanwezie voor verlichting e.d.) totaal f 250, Alleen warmwaterbereiding installatiekosten t.b.v. aansluitpunt voor boiler incl. plaatsen en aansl. boiler f 275, aansluitkosten elektriciteitsbedrijf n.v.t. (is reeds aanwezig voor verlichting e.d.) totaal f 275, (indien in de douche een thermostatische mengkraan wordt toegepast, wordt dit bedrag verhoogd met f 500, tot f 775,) Gas Warmwaterbereiding en koken installatiekosten t.b.v. aansluitpunten voor geiser en kooktoestel incl. rookgasgeleidepijp f 340, aansluitkosten gasbedrijf n.v.t. (is reeds aanwezig voor c.v.installatie) totaal f 340, Voor rekening van de huurder/bewoner komen bovendien nog de eenmalige kosten voor het plaatsen en aansluiten van keukengeiser ten bedrage van f 17, Alleen koken installatiekosten t.h.v. aansluitpunt voor kooktoestel f 185, aansluitkosten gasbedrijf n.v.t. (is reeds aanwezig voor c.v.installatie) totaal f 185,

10 Alleen warmaterbereiding installatiekosten t.b.v. aansluitpunt voor geiser incl. rookgasgeleidepijp aansluitkosten gasbedrijf n.v.t. (is reeds aanwezig voor c.v.installatie) totaal Voor rekening van de huurderlbewoner komen bovendien nog de eenmalige kosten voor het plaatsen en aansluiten van de keukengeiser ten bedrage van

Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen

Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag www.vrom.nl Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen voor corporaties en andere professionele verhuurders VROM 9250

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7028 15 maart 2013 Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels 14 december 2012 1 Aanleiding, doel en reikwijdte

Nadere informatie

Bouwen met of zonder kruipruimte?

Bouwen met of zonder kruipruimte? s tichting ouw esearch Bouwen met of zonder kruipruimte? N E o ~ Q opp. c=jc::::jc=:jc::::::j-~"""""""'~ it : peonverzadigde ~ -_I-=oa--:.!~O-+Y~\~/~Ä~\~~~ - - -. Q ani. ~ ~ I " ~ I verzadigde I I I I

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) VROM Regeling niet in betekenende Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 oktober 2007, nr. DJZ2007004707, houdende regels omtrent de aanwijzing van categorieën

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie