Erkenningscommissie Interventies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkenningscommissie Interventies"

Transcriptie

1 Erkenningscommissie Interventies Werkwijze en procedure Machteld Zwikker - Nederlands Jeugdinstituut / NJi Djoeke van Dale en Monique Kuunders RIVM/Centrum Gezond Leven 23 juni 2009 De Erkenningscommissie Interventies is een landelijke en onafhankelijke commissie die de kwaliteit en effectiviteit van interventies beoordeelt voor jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk, ontwikkelingsstimulering, gezondheidsbevordering en preventie. De commissie is ingesteld en wordt secretarieel ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut, RIVM/Centrum Jeugdgezondheid en RIVM/Centrum Gezond Leven. =

2 Inhoud 1 Gebruikte afkortingen 2 Inleiding 3 Achtergrond en context 3.1 Waarom een erkenningscommissie? 3.2 Ontstaansgeschiedenis van de erkenningscommissie 3.3 Taken 3.4 Doelgroep 3.5 Werkterrein 4 Organisatie 4.1 Rol en positionering 4.2 Samenstelling van de commissie en zittingsduur van de leden 4.3 Frequentie van beoordelingen en capaciteit 4.4 Stuurgroep 4.5 Secretariaat 4.6 Communicatie 5 Beoordelingsprocedure 5.1 Voor de beoordeling Interventie aanmelden bij ondersteunend instituut Inclusiecriteria Prioritering Beschrijven van een interventie Beoordeling aanvragen bij de Erkenningscommissie 5.2 Beoordeling door de commissie Oordelen die de commissie kan geven Criteria Unaniem, onafhankelijk oordeel van de commissie 5.3 Na de beoordeling Bericht en publicatie van het oordeel Bezwaar tegen het oordeel van de commissie Geldigheidsduur erkenning en herbeoordeling Herbeoordeling voor afloop van de geldigheidsduur 6 Bijlagen (separaat te downloaden) 2

3 1 Gebruikte afkortingen CGL CJG NIGZ NIZW NJi RIVM VWS Centrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) Centrum Jeugdgezondheid (onderdeel van het RIVM) Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn Nederlands Jeugdinstituut Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Volksgezondheid Welzijn en Sport 3

4 2 Inleiding Dit document beschrijft de werkwijze en procedures die de Erkenningscommissie Interventies gebruikt bij de uitvoering van haar taken. Het geeft gedetailleerde toelichting voor - leden van de Erkenningscommissie en andere betrokkenen bij de organisatie en uitvoering; - professionals die een interventie willen laten beoordelen; - gebruikers en ontwikkelaars van de interventies, die meer willen weten over de manier waarop de beoordelingen tot stand komen. In hoofdstuk 3 komt de achtergrond van het Erkenningssysteem aan bod, hoofdstuk 4 legt uit hoe de organisatie van de Erkenningscommissie in elkaar zit en ten slotte komt in hoofdstuk 5 de daadwerkelijke procedure en gang van zaken bij beoordelingen aan bod. 4

5 3 Achtergrond en context 3.1 Waarom een erkenningscommissie? Professionals in jeugdzorg, jeugdwelzijn, jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering passen een groot aantal werkwijzen toe om hun doelgroepen te helpen. Vanzelfsprekend willen zij werken op een manier die het beoogde effect heeft. Een belangrijk onderdeel van effectief werken binnen de genoemde terreinen is het toepassen van effectieve interventies. Ondanks de grote hoeveelheid interventies op deze terreinen is niet of beperkt duidelijk wat de kwaliteit en effectiviteit daarvan is. Om op een eenduidige manier zicht te creëren op wat werkt en wat niet werkt is in 2007 een onafhankelijke commissie in het leven geroepen. Dit is de Erkenningscommissie Interventies. 3.2 Ontstaansgeschiedenis van de erkenningscommissie Op 5 juni 2008 is de Erkenningscommissie Jeugdinterventies officieel van start gegaan. In het jaar daarvoor had de commissie al, bij wijze van aanloop, verschillende interventies beoordeeld. De Erkenningscommissie komt oorspronkelijk voort uit een initiatief in het kader van Operatie Jong van het Ministerie van VWS. Dit resulteerde in een opdracht aan NIZW Jeugd (het huidige Nederlands Jeugdinstituut) om een erkenningssysteem te ontwikkelen voor alle interventies voor jeugd, te beginnen op de terreinen jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugdwelzijn. In 2006 is daartoe door NIZW Jeugd een werkgroep ingesteld van medewerkers van een aantal landelijke instituten 1. Deze werkgroep heeft in 2006 voorstellen voorbereid voor de criteria en werkwijze van een Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Ze heeft deze voorstellen vervolgens bij diverse externe belanghebbenden en deskundigen getoetst. In 2007 is vervolgens een Erkenningscommissie gevormd onder coördinatie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het RIVM /Centrum Jeugdgezondheid (CJG). De commissie begon met het beoordelen van interventies. In hetzelfde jaar (2007) werd in opdracht van het Ministerie van VWS bij het RIVM het Centrum Gezond Leven (CGL) ingericht. Dit centrum heeft onder meer als opdracht om een erkenningssysteem te ontwikkelen voor alle leefstijlinterventies op het terrein van gezondheidsbevordering. In dat kader heeft het CGL zich aangesloten bij het NJi en het RIVM /CJG. In eerste instantie was dit bij wijze van pilot maar sinds begin 2009 werken de drie organisaties definitief samen in de verdere ontwikkeling en uitvoering van het erkenningssysteem. Daarbij is ook het werkterrein van de commissie uitgebreid tot leefstijlinterventies voor volwassenen en ouderen en is de naam gewijzigd in Erkenningscommissie Interventies. 3.3 Taken De Erkenningscommissie Interventies beoordeelt de aan haar voorgelegde interventies. Dit doet ze vanuit een onafhankelijke positie, aan de hand van expliciete criteria. Specifieke taken zijn: ===================================================== 1 Nederlands Jeugdinstituut (NJi) (toen nog NIZW Jeugd), RIVM /Centrum Jeugdgezondheid en NIGZ / Centrum voor Kennis en Kwaliteit. 5

6 Erkenning en Communicatie Beoordelen of interventies aan de voorwaarden van een erkenning voldoen (met behulp van vastgestelde criteria en op grond van de aangeleverde beschrijving en materialen); met de aanbieders van de interventies en met andere relevante partijen communiceren over aan te leveren materiaal, de procedure en al dan niet afgegeven erkenningen. Advies De indieners van beoordeelde interventies adviseren over de inhoud en de mogelijke verdere ontwikkeling van de interventies. Openbaarmaking Het algemeen toegankelijk maken van de informatie over beoordelingen en de stukken waarop deze zijn gebaseerd. Het aandeel van de erkenningscommissie bestaat uit het verstrekken van de informatie over de erkenning van een interventie. De ondersteunende kennisinstituten publiceren de informatie. Ontwikkeling en Evaluatie Werken aan de ontwikkeling en daarbij horende tussentijdse evaluaties van het eigen functioneren van de commissie en deelcommissies en van de context waarbinnen dit geschiedt. Indien nodig doen de contactpersonen van de commissie in overleg met de voorzitters van de deelcommissies voorstellen voor wijziging van de werkwijze. De evaluatie en verdere ontwikkeling van criteria gebeurt op initiatief van de contactpersonen en projectleiders NJi en RIVM, maar kan ook op verzoek van de leden van de erkenningscommissie gestart worden. 3.4 Doelgroep De belangrijkste doelgroep van het erkenningssysteem bestaat uit professionals uit de jeugdzorg, jeugdwelzijn, jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering voor kinderen, volwassenen én ouderen. Het gaat dan met name om uitvoerende professionals, managers, beleidsmakers en onderzoekers. Deze professionals hebben informatie nodig hebben voor het handhaven en verbeteren van kwaliteit in hun sector. Maar ook professionals die interventies ontwikkelen of er zelf onderzoek naar doen behoren tot de doelgroep van het systeem. In de toekomst, als de interventiebeoordelingen het totale aanbod beter dekken, kunnen ook verwijzers en indicerende instanties gebruik maken van de informatie. 3.5 Werkterrein Het huidige werkterrein van de erkenningscommissie omvat jeugdzorg, jeugdwelzijn en ontwikkelingsstimulering, jeugdgezondheidszorg (m.u.v. het basistakenpakket), gezondheidsbevordering en preventie. De betrokken kennisinstituten onderzoeken mogelijkheden van samenwerking met andere werkvelden, zoals die van justitie en onderwijs en de sociale sector. De erkenningscommissie wil namelijk een gezamenlik en uniform beoordelingsysteem realiseren voor een breed scala aan werkvelden. 6

7 4 Organisatie 4.1 Rol en positionering De Erkenningscommissie is onafhankelijk in haar oordelen. Zij heeft de status van expertgroep, dus haar uitspraken hebben geen juridische consequenties. Ze wordt samengesteld en organisatorisch ondersteund vanuit een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en RIVM. Betrokken RIVM centra zijn Centrum Jeugdgezondheid (CJG) en Centrum Gezond Leven (CGL). Het NJi en RIVM voeren in de praktijk het secretariaat van de commissie. Het NJi richt zich daarbij op de beoordeling van jeugdinterventies, het RIVM focust op de beoordeling van leefstijlinterventies. 4.2 Samenstelling van de commissie en zittingsduur van de leden De Erkenningscommissie bestaat uit meerdere deelcommissies die elk expertise hebben op een specifiek terrein. Afhankelijk van het specialisme van een deelcommissie beoordeelt zij bepaalde interventies. Momenteel bestaat de commissie uit de volgende vier deelcommissies. 1. Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie 2. Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering 3. Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn 4. Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen Elke deelcommissie bestaat uit 8 à 10 deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid, die op persoonlijke titel zitting hebben. Ook heeft elke deelcommissie een eigen voorzitter, die tevens deskundige is op het specifieke gebied van beoordelen. Voor de specifieke samenstelling van de deelcommissies, zie bijlage I: Erkenningscommissie en stuurgroep. De zittingstermijn van de commissieleden en voorzitters is gesteld op vier jaar. Daarmee loopt de eerste termijn af in juni Frequentie van beoordelingen en capaciteit Elke deelcommissie heeft ongeveer eens per twee maanden een beoordelingsbijeenkomst. In een bijeenkomst kan een commissie ongeveer zes interventies beoordelen. Het werkelijke aantal beoordelingen per vergadering is mede afhankelijk van het aanbod. Iedere deelcommissie heeft dus een capaciteit van ongeveer 30 beoordelingen per jaar. 4.4 Stuurgroep Het erkenningssysteem wordt mede bewaakt en vormgegeven door een stuurgroep. Deze Stuurgroep Erkenning Interventies komt twee maal per jaar bij elkaar en bespreekt dan de stand van zaken met betrekking tot het erkenningstraject, de Databank Effectieve Jeugdinterventies en het loket Gezond Leven, het verder ontwikkelen van het erkenningssysteem en eventuele nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen. Specifieke taken van de Stuurgroep zijn: - Vaststellen van algemene criteria voor kwaliteit en effectiviteit van het erkenningstraject en aanwijzen van specifieke punten die daarbij aandacht vragen. 7

8 - Toezien op de kwaliteit van het erkenningstraject door dit periodiek te evalueren en in dat kader uitspraken te doen over de mate waarin de onafhankelijkheid van de beoordelingen van de interventievormen is gewaarborgd. - Bezwaren behandelen: een indiener kan bij de Stuurgroep bezwaar maken tegen een beoordeling. Een ad hoc te benoemen bezwaarcommissie van de Stuurgroep onderzoekt dan of de beoordeling van de betreffende interventie correct is verlopen. - Toezien op de kwaliteit van de Databank Effectieve Jeugdinterventies. - Adviseren van het RIVM over de publicatie van de oordelen van de Erkenningscommissie in het loket Gezond Leven. - Adviseren van NJi en RIVM over (mogelijkheden tot) implementatie van erkende interventies en over het verbreiden van informatie over condities die de effectiviteit beïnvloeden. De Stuurgroep bestaat uit deskundigen uit verschillende perspectieven: wetenschap, beroep, branche, sector en kennismakelaars. Daarnaast is een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie lid van de Stuurgroep. De vergaderingen worden bijgewoond door een aantal toehoorders: de betrokken projectleiders (NJi en RIVM) en de secretaris van de Stuurgroep. Deze toehoorders zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van de stuurgroepvergadering. De specifieke samenstelling van de stuurgroep staat in bijlage I: Erkenningscommissie en stuurgroep. 4.5 Secretariaat Het secretariaat van de Erkenningscommissie wordt gevoerd door het NJi en het RIVM (CJG en CGL). Bij deze instituten kunnen interventies worden aangemeld voor beoordeling (jeugdinterventies bij het NJi, leefstijlinterventies bij het RIVM). De instituten adviseren indieners over de wijze van indienen en ondersteunen vervolgens de commissie door middel van het organiseren van de beoordelingsvergaderingen, het aanleveren van stukken en het rapporteren van beoordelingen. Ook dragen ze zorg voor de publicatie van de oordelen en verstrekken zij informatie over de Erkenningscommissie. 4.6 Communicatie Na de beoordeling van een interventie door de commissie wordt het oordeel allereerst mondeling bekend gemaakt aan de ontwikkelaar van de interventie. Vervolgens krijgt de ontwikkelaar een schriftelijke bevestiging, waarna het oordeel ook publiek bekend gemaakt wordt. Alle informatie over beoordeelde interventies is openbaar: zowel de ingediende stukken als het oordeel van de commissie. De ondersteunende kennisinstituten publiceren die informatie. In de praktijk gebeurt dit via twee verschillende databanken. In welke databank gepubliceerd wordt is afhankelijk van de inhoud van de interventie. Beide databases zijn vrij in te zien via het internet: Databank Effectieve Jeugdinterventies (jeugdinterventies): I-Database (leefstijlinterventies): 8

9 Periodiek overleggen de projectleiders en de beheerders van de databanken over afstemming van de inhoud van de databanken en publicatie van oordelen in de databanken. Verder presenteert het Centrum Jeugdgezondheid (RIVM) de beoordeelde interventies op haar website bij het desbetreffende thema; zij publiceert niet de oordelen. Ten slotte worden oordelen openbaar gemaakt via nieuwsberichten, nieuwsbrieven, persberichten, etc. 9

10 5 Beoordelingsprocedure 5.1 Voor de beoordeling Interventie aanmelden bij ondersteunend instituut Een eigenaar van een interventie kan deze aanmelden voor het erkenningstraject bij het ondersteunend instituut. Aanmelden kan via: (Nederlands Jeugdinstituut (NJi)) (RIVM /Centrum Gezond Leven (CGL)) Inclusiecriteria Om in aanmerking te komen voor een beoordeling, moet een interventie allereerst voldoen aan de inclusiecriteria. Als dat het geval is, neemt de commissie de interventie in principe in behandeling. Voor alle interventies gelden de volgende inclusiecriteria: Er is voldoende documentatie (beschrijving van de interventie waarin de doelgroep en doel gegeven zijn; Nederlandse handleiding of protocol; Nederlandse gegevens over onderzoek, evaluatie of ervaring). Er is een persoon of organisatie die informatie kan geven (een eigenaar ). Voldoet aan de definitie van interventie (een doelgerichte en planmatige activiteit die afwijkt van wat gangbaar is voor de doelgroep). Doel is (gezondheids)risico s of -problemen te verminderen of te voorkomen. Verder zijn er specifieke criteria voor specifieke soorten interventies. Voor jeugdinterventies: - De interventie moet beogen competent gedrag te bevorderen of de kwaliteit van de opvoedingsomgeving te verbeteren. Bij interventies die gericht zijn op de omgeving moet uit de documentatie blijken dat zij uiteindelijk effect willen sorteren bij kinderen of jongeren. - Het moet gaan om interventies voor jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar, hun opvoeders of hun opvoedingsomgeving. Uitloop is mogelijk tot 24 jaar. Voor leefstijlinterventies: - De interventie is door de eigenaar in de I-database ingevoerd ( - Materialen zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar Prioritering Soms worden er meer leefstijlinterventies ingediend dan bij een Erkenningscommissie-bijeenkomst beoordeeld kunnen worden. Als ze allemaal voldoen aan de inclusiecriteria, dan kunnen de kennisinstituten prioriteit stellen bij het beoordelen van bepaalde interventies. Voor jeugdinterventies zijn deze niet expliciet vastgesteld. Bij beoordeling van leefstijlinterventies geeft de commissie als dat aan de orde is voorrang aan interventies die: in meerdere regio s toegepast worden; betrekking hebben op landelijke of lokale speerpunten voor preventiebeleid of op thema s van de CGL partners; genoemd worden in de handleidingen voor lokaal gezondheidsbeleid; kansrijk zijn voor erkenning (op basis van gedaan onderzoek). 10

11 5.1.4 Beschrijven van een interventie De interventie moet voor de beoordeling beschreven zijn volgens een vast format, het zgn. werkblad (zie bijlage V). Dit werkblad is een formulier dat de criteria van de commissie volgt en daarbij om toelichting of meer informatie vraagt. De eigenaar of uitvoerder van een interventie kan dit werkblad zelf invullen. Maar het Nji of RIVM kan dit ook op eigen initiatief doen. Organisaties die zelf een interventie beschrijven, kunnen daarbij ondersteuning krijgen van het NJi en RIVM Beoordeling aanvragen bij de Erkenningscommissie Het definitief aanvragen van een beoordeling bij de commissie is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van de interventie. Daartoe dient deze het formulier Aanvraag beoordeling in te vullen (bijlage IV). Met dit formulier geeft de indiener toestemming voor het naar de commissie sturen van de interventiebeschrijving en de aanvullende documentatie. Eveneens geldt de toestemming voor het openbaar maken van het oordeel. Nadat een beoordeling is aangevraagd stuurt het ondersteunend instituut (NJi of RIVM) de interventiebeschrijving naar de commissie. Met de interventiebeschrijving wordt ondersteunende documentatie meegestuurd, zoals bijvoorbeeld: (een deel van) de handleiding; literatuur over effectonderzoek dat in Nederland is uitgevoerd. De ontwikkelaar van de interventie levert in principe zelf alle documentatie in vierof vijfvoud aan bij het ondersteunende instituut. 5.2 Beoordeling door de commissie Oordelen die de commissie kan geven Op dit moment zijn er drie niveaus waarop de commissie een interventie kan erkennen: niveau I (theoretisch goed onderbouwd); niveau II (waarschijnlijk effectief) en niveau III (bewezen effectief). Er is ook een niveau IV bepaald (kosteneffectief), maar hiervoor moeten nog criteria ontwikkeld worden en daarom is afgesproken dat tot 2011 niet op dit niveau erkend zal worden. In principe spreekt de naam van ieder erkenningsniveau voor zich. Iets uitgebreider geformuleerd betekenen ze het volgende: I. Theoretisch goed onderbouwd: de interventie is naar het oordeel van de commissie voldoende beschreven en onderbouwd. II. Waarschijnlijk effectief: effectiviteit is naar het oordeel van de commissie enigszins aannemelijk gemaakt. III. Bewezen effectief: effectiviteit is naar het oordeel van de commissie sterk aannemelijk gemaakt. Daarbij heeft de commissie de mogelijkheid een interventie te erkennen als theoretisch goed onderbouwd onder voorbehoud. Dit kan ze doen als volgens de commissie erkenning mogelijk is nadat enkele eenvoudige aanvullingen op de interventiebeschrijving zijn gegeven. Natuurlijk kan de commissie ook bepalen dat er reden is om een interventie níet te erkennen: omdat een interventie (nog) niet voldoende theoretisch onderbouwing heeft of omdat ze volgens onderzoek averechts blijkt te werken. 11

12 5.2.2 Criteria De minimale vereisten die nodig zijn voor een erkenning gelden als de erkenningscriteria. Deze bestrijken de volgende aspecten: beschrijving theoretische onderbouwing randvoorwaarden uitvoering en kwaliteitsbewaking effectonderzoek (vereist voor een erkenning vanaf niveau II) Daarnaast zijn er aanvullende kwaliteitskenmerken geformuleerd. Hieraan hoeft een interventie niet te voldoen om een erkenning te krijgen. Wel kunnen ze meewegen in de uiteindelijke oordeelsvorming van de commissie. In een later stadium kunnen de kwaliteitskenmerken deel gaan uitmaken van de erkenningscriteria. Voor elk niveau waarop erkend kan worden zijn specifieke criteria geformuleerd. In Tabel 1 staan de Erkenningsniveaus samen met een korte omschrijving en korte uitleg over de criteria en geldigheidsduur weergegeven. Bijlage II (Erkenningscriteria) geeft een overzicht van de specifieke Erkenningscriteria per erkenningsniveau. In bijlage III (Kwaliteit van onderzoek) staat de gradatie van kwaliteit van onderzoek waarnaar bij de criteria verwezen wordt. Zie voor meer achtergrond en uitleg over het tot stand komen van de criteria: Van Yperen & Van Bommel 2009 (Erkenning interventies: criteria Erkenningscommissie (Jeugd)Interventies). Dit document is te downloaden op de websites van het NJi en RIVM / CGL Unaniem, onafhankelijk oordeel van de commissie De commissie beoordeelt of een interventie voor erkenning in aanmerking komt en op welk niveau. Hiervoor is een unaniem oordeel nodig. Deze komt als volgt tot stand. De beoordeling wordt voorbereid door vier van commissieleden: twee afkomstig uit de wetenschap en twee uit beleid en/of praktijk. Zij bestuderen de beschrijving en de documentatie en stellen per criterium vast of de interventie daar volgens hen aan voldoet. Van elk van deze vier leden gaat een kort schriftelijk verslag met toelichting naar de andere commissieleden. In de plenaire vergadering bespreekt de deelcommissie dan de interventie per criterium en als geheel. Zo nodig volgt een consensusbespreking onder leiding van de voorzitter. De onafhankelijkheid van de commissieleden bij de beoordeling van de desbetreffende interventie wordt per geval bepaald. De betrokken commissieleden geven ter vergadering een verklaring van onafhankelijkheid. Commissieleden die bij een ontwikkeling of implementatie van de interventie betrokken zijn geweest, onttrekken zich eventueel tijdelijk van de vergadering. 5.3 Na de beoordeling Bericht en publicatie van het oordeel De secretaris van de commissie rapporteert het oordeel voorzien van toelichting op een speciaal formulier, ondertekend door de voorzitter. De secretaris stuurt dit formulier naar de indiener. Het kan voorkomen dat de commissie ook zelf contact opneemt met de indiener, om een extra toelichting of advies te geven. Alvorens het oordeel te publiceren wordt contact opgenomen met de eigenaar van de interventie. 12

13 5.3.2 Bezwaar tegen het oordeel van de commissie Mocht er bezwaar zijn tegen het oordeel van de commissie dan wordt dit behandeld door een ad hoc in te stellen bezwaarcommissie vanuit de Stuurgroep. Zie voor de volledige bezwaarprocedure Bijlage VII Geldigheidsduur erkenning en herbeoordeling Een erkenning is niet voor altijd. De interventies worden na vijf jaar opnieuw beoordeeld. Uitgangspunt hierbij is dat een interventie een ontwikkelingsproces doormaakt en dat ook de context veranderlijk is. Het secretariaat van de erkenningscommissie neemt voor de herbeoordeling contact op met de indieners van de vorige keer. Een kortere termijn van herbeoordeling geldt bij een onder voorbehoud afgegeven erkenning, deze is namelijk maar een half jaar geldig. In Tabel 1 staan geldigheidstermijnen bij ieder erkenningsniveau vermeld. Een interventie die opnieuw wordt beoordeeld, wordt op dezelfde manier beoordeeld als een interventie die nog niet eerder beoordeeld is. Met andere woorden: een interventie kan een hogere beoordeling krijgen, maar ook een lagere Herbeoordeling voor afloop van de geldigheidsduur Overigens kunnen interventies op initiatief van de eigenaar al voor de afloop van de uiterlijke geldigheidsduur opnieuw worden ingediend. Dit is een mogelijkheid voor interventies die een snelle ontwikkeling hebben doorgemaakt en/of voor interventies die niet zijn erkend. Het NJi en RIVM kunnen (zo mogelijk op verzoek van de erkenningscommissie) een initiatief nemen tot een vroegtijdige herbeoordeling. Indien van een interventie nieuw onderzoek beschikbaar is, waaruit blijkt dat de interventie niet effectief zou zijn terwijl deze wel erkend is op dat niveau, zal de interventie bijvoorbeeld eerder voor herbeoordeling ingediend worden. De nieuwe informatie moet wel gebaseerd zijn op minimaal twee afzonderlijke studies. 13

14 Tabel 1 = = Erkenningsniveau Niveau Toelichting in trefwoorden Kosteneffectief Oordelen van de commissie, periode geldigheid en criteria (Voorlopig speelt dit aspect nog geen rol in de beoordeling / erkenning) IV Niveau III káîé~ì= ff= káîé~ì= f= Bewezen effectief t~~êëåüáàåäáàâ=éññéåíáéñ= qüéçêéíáëåü=öçéç=çåçéêäçìïç= = Erkend op niveau III (5 jaren geldig*). De effectiviteit is naar het oordeel van de commissie sterk aannemelijk gemaakt omdat de interventie voldoet aan criteria ten aanzien van: Kwaliteit onderzoeksopzet (minstens sterke bewijskracht; de studie is in de praktijk uitgevoerd); Aantal studies - 2 of meer Nederlandse studies met minstens een sterke bewijskracht of - 1 Nederlandse studie in combinatie met meerdere buitenlandse studies; - bij herhaalde case-studies zijn er minstens 10 cases. Aard en grootte van het effect (de effecten zijn overtuigend, passen bij doel interventie en zijn voor werkveld relevant). Erkend op niveau II (5 jaren geldig*). De effectiviteit is naar het oordeel van de commissie enigszins aannemelijk gemaakt omdat de interventie voldoet aan criteria ten aanzien van: Kwaliteit onderzoeksopzet (minstens matige bewijskracht); Aantal studies (er zijn voldoende studies die voorlopige aanwijzingen geven voor de effectiviteit); Aard en grootte van het effect (de effecten zijn overtuigend, passen bij het doel van de interventie en zijn voor het werkveld relevant). Niet erkend op niveau II: Effectiviteit is onvoldoende aannemelijk gemaakt, de interventie blijkt averechts te werken of de effectiviteit is nog onbekend. Erkend op niveau I (5 jaren geldig*). De interventie voldoet naar het oordeel van de commissie aan criteria ten aanzien van: Beschrijving doel, doelgroep en aanpak; Theoretische onderbouwing; Beschrijving randvoorwaarden uitvoering en kwaliteitsbewaking. Onder voorbehoud erkend op niveau I (6 maanden geldig**): de interventie komt naar het oordeel van de commissie voor erkenning op niveau I in aanmerking, nadat enkele eenvoudig aan te vullen lacunes zijn aangevuld. Niet erkend op niveau I: de interventie is naar het oordeel van de commissie onvoldoende beschreven en theoretisch onderbouwd. l= = (Niveau waarop een voorselectie kan plaatsvinden om interventies te ondersteunen bij het verwerven van een erkenning.) * De erkenning kan in principe verlengd worden. **De erkenning onder voorbehoud is slechts eenmaal met 6 maanden te verlengen. 14

15 6 Bijlagen (separaat te downloaden) I. Erkenningscommissie en stuurgroep II. Erkenningscriteria III. Kwaliteit van onderzoek IV. Formulier Aanvraag beoordeling interventie V. Werkblad Erkenningscommissie VI. Handleiding Werkblad Erkenningscommissie VII. Bezwaarprocedure De Erkenningscommissie Interventies is een landelijke en onafhankelijke commissie die de kwaliteit en effectiviteit van interventies beoordeelt voor jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk, ontwikkelingsstimulering, gezondheidsbevordering en preventie. De commissie is ingesteld en wordt secretarieel ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut, RIVM/Centrum Jeugdgezondheid en RIVM/Centrum Gezond Leven. =

De stand van zaken. Door de bomen het bos weer zien Meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit interventies

De stand van zaken. Door de bomen het bos weer zien Meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit interventies Door de bomen het bos weer zien Meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit interventies Djoeke van Dale Centrum Gezond Leven Joke van Wieringen Centrum Jeugdgezondheid De stand van zaken Schatting: minstens

Nadere informatie

Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games.

Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games. Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games. 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken

aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken oor je Interventiedatabase Loketgezondleven.nl Erkende interventies Het is niet eenvoudig om van leefstijl te veranderen. Toch zijn er interventies

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018

Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018 Erkenning van interventies Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018 1 Algemeen De erkenningscommissie kan een interventie op de volgende niveaus erkennen: 1. Goed onderbouwd 2.1 Effectief

Nadere informatie

Monitor CGL-producten 2014

Monitor CGL-producten 2014 Monitor CGL-producten Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe professionals CGLproducten gebruiken. Op basis van deze kwantitatieve monitorresultaten schatten we in welke producten, hoe

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015 Titel interventie Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Werkblad, versie mei 2015 Dit is een gezamenlijk werkblad van de volgende kennisinstituten: Colofon Ontwikkelaar

Nadere informatie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie Interventie: Families First Deelcommissie: 1 Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier Datum vergadering: 11 april 2014 Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie De commissie

Nadere informatie

Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018

Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018 Erkenning van interventies Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018 Colofon 2015 RIVM, NJi, NISB, Trimbos instituut, Vilans, Movisie, NCJ Met duidelijke bronvermelding mag alles uit deze

Nadere informatie

Meer zicht op kwaliteit en effectiviteit van (leefstijl) interventies: Erkenningscommissie interventies

Meer zicht op kwaliteit en effectiviteit van (leefstijl) interventies: Erkenningscommissie interventies specifiek gedrag bij een specifieke doelgroep in een specifieke setting, dan valt het aantal nog reuze mee. Toch missen we nog diverse leefstijlinterventies die in Nederland worden ingezet in beeld hebben.

Nadere informatie

Beoordeling Goed Beschreven

Beoordeling Goed Beschreven Beoordeling Goed Beschreven Werkwijze, instructie en procedure Datum Movisie Utrecht, mei 2014 Utrecht, mei 2014 * Beoordeling Goed Beschreven, werkwijze en procedure 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2

Nadere informatie

RIVM Centrum Gezond Leven

RIVM Centrum Gezond Leven Evaluatieverslag Workshops CGL-erkenningstraject 2009-2010 RIVM Centrum Gezond Leven Lize Adriaensens (Stichting Consument en Veiligheid) Sandra van Dijk (RIVM Centrum Gezond Leven) November 2010 Evaluatie

Nadere informatie

Monitor CGL-producten 2016

Monitor CGL-producten 2016 Monitor CGL-producten Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe professionals CGL-producten gebruiken. Op basis van deze kwantitatieve monitorresultaten schatten we in welke producten, hoe

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Titel interventie Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Organisatie Contactpersoon Adres Postcode Plaats E-mail

Nadere informatie

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Versie augustus 2010 In dit document worden de procedures beschreven aangaande: 1. De indiening 2. De beoordeling van

Nadere informatie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier. Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie Interventie: Taallijn Deelcommissie: 3 Erkenningscommissie Interventies Beoordelingsformulier Datum vergadering: 8 oktober 2015 / 2 juni 2016 Eindoordeel van de erkenningscommissie over de interventie

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Voor meer informatie en contact

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Voor meer informatie en contact Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Voor meer informatie en contact www.nji.nl/jeugdinterventies centrumgezondleven@rivm.nl www.ncj.nl/onderwerpen/233/erkenningscommissie-interventies

Nadere informatie

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof Procesevaluatie Effectief Actief 2013 Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof VOORWOORD Effectief Actief (EA) is een programma geïnitieerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het heeft als doel

Nadere informatie

Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing

Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing Hoe vergelijk je methodieken op basis van welke criteria? Marjolein Oudhof Mariska van der Steege 23 april 2009 Inhoud workshop Werken

Nadere informatie

Erkenningstraject interventies

Erkenningstraject interventies Erkenningstraject interventies criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2013-2018 MOVISIE Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Nederlands Jeugdinstituut

Nadere informatie

Interventie Grip op Agressie

Interventie Grip op Agressie Interventie Grip op Agressie 1 Erkenning Erkend door deelcommissie Justitiële interventies Datum: december 2012 Oordeel: Goed onderbouwd De referentie naar dit document is: Hilde Niehoff (2012). Justitieleinterventies.nl:

Nadere informatie

Handleiding voor het beschrijven van interventies

Handleiding voor het beschrijven van interventies Handleiding voor het beschrijven van interventies Gebruik deze handleiding bij het Werkblad beschrijving interventie (www.nji.nl/jeugdinterventies/beschrijven of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling)

Nadere informatie

Effectief Actief. Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies

Effectief Actief. Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief is een

Nadere informatie

RIVM briefrapport /2012 L.C. Lanting et al.

RIVM briefrapport /2012 L.C. Lanting et al. Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies Een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven RIVM briefrapport

Nadere informatie

Dr Danielle (DEMC) Jansen. Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen

Dr Danielle (DEMC) Jansen. Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Heeft Talant het kaf of het koren? Een onderzoek naar de werkzaamheid en implementatie van methodieken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking bij Talant Dr Danielle (DEMC)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

KWALITEITSTOETS BASISTRAINING VRIJWILLIGERS BUURTBEMIDDELING Toelichting

KWALITEITSTOETS BASISTRAINING VRIJWILLIGERS BUURTBEMIDDELING Toelichting BASISTRAINING VRIJWILLIGERS Toelichting Door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) versie 2.2 Utrecht, april 2015 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING INHOUDSOPGAVE KWALITEITSTOETS pagina

Nadere informatie

Definities, criteria en uitvoerbaarheid Aandachtspunten voor de beoordeling van justitiële interventies

Definities, criteria en uitvoerbaarheid Aandachtspunten voor de beoordeling van justitiële interventies Definities, criteria en uitvoerbaarheid Aandachtspunten voor de beoordeling van justitiële interventies Versie 1.0 Datum 22 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Projectnaam

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018

Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018 Erkenning van interventies Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015-2018 Colofon 2015 RIVM, NJi, NISB, Trimbos instituut, Vilans, Movisie, NCJ Met duidelijke bronvermelding mag alles uit deze

Nadere informatie

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB)

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Taakomschrijving van de CCB 5 3. Procedure voor beroep bij de CCB 6 4. Samenstelling van de CCB 8 5. Profielschets van

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit Overzicht Jeugdbestuur en Commissies Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010

Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010 Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010 Inhoud: Hoofdstuk I : Klachtenprocedure Stadsregiotaxi Hoofdstuk II : Procedure Geschillencommissie Stadsregiotaxi Hoofdstuk III : Begrippen Hoofdstuk IV

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Erkenningstraject interventies

Erkenningstraject interventies Erkenningstraject interventies criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2013-2018 MOVISIE Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Nederlands Jeugdinstituut

Nadere informatie

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 16.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 16. B elangenverklaring In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen. Door Gert van den Berg en Marian de Graaf

Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen. Door Gert van den Berg en Marian de Graaf foto: Wiesje Peels Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen Weten dat het werkt Door Gert van den Berg en Marian de Graaf 26 Elke interventie heeft een goede theoretische onderbouwing

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg

3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg Ideale site ideale samenwerking in clinical trials 3 april 2014 Partnership in Clinical Trials Martijn Griep, PhD Associate Director Kwaliteit en Naleving Janssen GCO Benelux, Tilburg MICROSOFT CORPORATION

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN Inschrijving - Door het inleveren van visuele documentatie en een curriculum vitae. - Het aanvraagformulier vult u in. - Aan de hand van het ingeleverde

Nadere informatie

Benodigde gegevens voor een aanvraag TLV voor meervoudig beperkte leerlingen: lichamelijk en verstandelijk (MG)

Benodigde gegevens voor een aanvraag TLV voor meervoudig beperkte leerlingen: lichamelijk en verstandelijk (MG) Benodigde gegevens voor een aanvraag TLV voor meervoudig beperkte leerlingen: lichamelijk en verstandelijk (MG) Vooraf: voor de TLV commissie is de inhoud van documenten van belang, niet de vorm; de benodigde

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Informatie aan cliënt 4. Te doorlopen stappen 5. Bijlagen a. Voorbeeld Procedure voor het afhandelen van klachten b. Toelichting

Nadere informatie

Keurmerkregeling Pamas

Keurmerkregeling Pamas Pamas p/a NML Boompjes 40 3011 XB Rotterdam pamaskeurmerk.nl Keurmerk voor maritieme academische technische cursussen Keurmerkregeling Pamas 1 Doelstelling en werking 1.1 Doelstelling Pamas stelt zicht

Nadere informatie

Evaluatie van kansrijke interventies om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen

Evaluatie van kansrijke interventies om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Evaluatie van kansrijke interventies om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen L. Ooms C. Veenhof

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-OPTA

Samenwerkingsprotocol CBP-OPTA Samenwerkingsprotocol CBP-OPTA Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit over de wijze van samenwerking bij het

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Partos Nalevingsprocedure oktober 2012

Partos Nalevingsprocedure oktober 2012 Partos Gedragscode Nalevingsprocedure oktober 2012 2 Toelichting Het doel van de Gedragscode is het weergeven van die waarden volgens welke de lidorganisaties van Partos willen handelen. Via deze nalevingsprocedure

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Een voorbeeld van een schoolprogramma gericht op preventie van overgewicht in Nederland: het DOiT programma

Een voorbeeld van een schoolprogramma gericht op preventie van overgewicht in Nederland: het DOiT programma 7 Samenvatting 8 Dit proefschrift beschrijft de voorbereiding op de landelijke implementatie van het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) programma. Daarnaast wordt de evaluatie beschreven die

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

AMC Uitvoeringsrichtlijnen: Goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek door de Raad van Bestuur

AMC Uitvoeringsrichtlijnen: Goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek door de Raad van Bestuur AMC Uitvoeringsrichtlijnen: Goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek door de Raad van Bestuur en Deelname van personeelsleden en studenten aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Versie 1.1 Dit document

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie