Sociaal Jaarverslag Gemeente Heerhugowaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag 2005. Gemeente Heerhugowaard"

Transcriptie

1 Sociaal Jaarverslag 2005 Gemeente Heerhugowaard

2 Voorwoord De missie Heerhugowaard, Stad van kansen geeft de ambitie van Heerhugowaard weer. Heerhugowaard is een stad die niet af is, waar ruimte is voor ontwikkeling. De stad ziet kansen en wil die pakken, maar wel in de maat en tempo die aansluit bij de veranderingen in de samenleving. De samenleving waarbij trends als individualisering, mondigheid, veiligheid, digitalisering en 24uurs economie een rol spelen. Het jaar 2005 is het jaar dat in het teken stond van veranderingen van de manier van werken en van doen en laten. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met Flexen, CIEPen en (ver)bouwen. Deze reis gaan we de komende periode doorzetten, verder op weg met deze organisatie van kansen. In 2004 is de reis begonnen op weg naar het nieuwe gemeentekantoor. In 2005 hebben we deze reis voortgezet en ook in dit jaar zijn vele tussenstations aangedaan. Als voorbeeld noem ik onze Wervelwindworkshops, waarbij we op ludieke en originele wijze ervaringen hebben opgedaan. Inmiddels zijn de contouren van de nieuwbouw al duidelijk zichtbaar en medio 2006 gaan we onze vernieuwde accommodatie betrekken. Gedurende de verbouwing houden we de winkel open. Dit hebben we naar omstandigheden goed gedaan. De verbouwing heeft geresulteerd in de tijdelijke huisvesting van een aantal afdelingen aan de Duikerweg en Waarderpoort. Echter een danig deel van ons heeft zijn of haar taak aan de Parelhof vervuld. Ook de arbeidsomstandigheden hebben het nodige te verduren gehad tijdens de verbouwing en het vervullen van ons takenpakket bleek af en toe een lastige opgaaf. Kenmerkend voor de verbouwing was de geluidshinder en stof. Desondanks heeft iedereen zich bijzonder goed ingezet om zijn of haar functietaken te blijven vervullen ondanks alle verbouwingsperikelen kortom: excellente dienstverlening, waarvoor ik mijn dank uitspreek aan jullie allen. In 2005 is wederom gebleken dat de gemeente een zeer aantrekkelijke werkgever is. Deze ontwikkeling houdt verband met het bieden van flexibele werktijden en gunstige arbeidsvoorwaarden in combinatie met onze aantrekkelijke werkcultuur. Tot slot wens ik jullie veel leesplezier en via deze weg wil ik de medewerkers die hun bijdrage aan dit verslag hebben geleverd hartelijk bedanken! Met vriendelijke groeten, Frans Mencke Colofon Uitgave Gemeente Heerhugowaard, Afdeling Concernstaf Auteur Paul Krul Datum Juni 2006 Postadres Postbus 390, 1700 AJ, Heerhugowaard Bezoekadres Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, Heerhugowaard Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 2

3 Management samenvatting Het afgelopen jaar is veel gebeurd op het gebied van sociaal beleid. De voornaamste ontwikkelingen zijn de groei van het aantal deeltijders, de afname van het aantal jonge medewerkers, de afname van de mobiliteit, de groei van het aantal eindschalers en de groei van het aantal stagiaires geweest. Loopbaanbeleid staat in de belangstelling, maar kan op fronten nog worden verbeterd. Te noemen valt hierbij de verbetering van de doorstroomkansen, meer sturing op persoonlijke ontwikkeling en de inzet van trainees. Een aantal van de in het Sociaal Jaarverslag 2004 genoemde zaken zijn door omstandigheden op de achtergrond geraakt in Hierbij wordt gedacht aan de afname van het aantal jonge medewerkers en de minimale inzet van trainees. Positief is dat naar aanleiding van het sociaal jaarverslag PIMS adequater ingezet wordt. Het percentage medewerkers betaald naar schaal 10 of hoger is gestegen in De gemeente heeft meer behoefte aan hoger gekwalificeerd personeel, dit in aansluiting op de vernieuwende manier van werken waarbij onder meer regie voeren belangrijk is. Het aspect leidinggeven wordt ingezet als invalshoek voor de organisatieontwikkeling. In 2005 is besloten het MT en MM een op maat gemaakte in huis managementleergang te laten volgen, ten einde een zichtbaar eenduidige Heerhugowaardse manier van leidinggeven te scheppen. Op basis van wat er in dit rapport beschreven is komen de volgende aandachtsgebieden naar voren. Leeftijd Traineeships Het aantal en ook het percentage medewerker jonger dan 30 jaar is afgenomen in Het afgelopen jaar zijn er geen trainees werkzaam geweest bij de gemeente. Stagiaires In 2005 hebben 53 studenten stage gelopen, dit is 50% meer tov Eindschalers Het percentage eindschalers bedraagt 70% (was 64% in 2004). Aanbeveling uit SJV 2004 Opleiden Hoger gekwalificeerd personeel Competentiemanagement Ziekteverzuim Aantrekkingskracht Resultaatgerichtheid Gebruik van informatiesysteem Actualisering Wervingsstrategie Handhaaf het percentage medewerkers jonger dan 30 jaar rond de 10%. Onder meer door gebruik te maken van traineeships. Aan deze aanbeveling gegeven in het Sociaal Jaarverslag 2004 is in 2005 geen uitvoering gegeven. Op persoonlijke ontwikkeling wordt niet strak en eenduidig gestuurd. Landelijk is het gemiddeld opleidingsniveau verder toegenomen. Trend lijkt dat we de komende jaren hoger gekwalificeerd personeel nodig hebben. Deze ontwikkeling heeft tot op heden weinig aandacht gekregen. Het verzuim heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen. De doelstelling voor wat betreft het verzuimpercentage is gehaald. Flexibele werktijden en gunstige arbeidsvoorwaarden in combinatie met het flexwerk-concept maken de gemeente een aantrekkelijk werkgever. Een strakkere koppeling tussen functioneren en toekenning van periodiek creëert mogelijkheid tot het stellen van voorwaarden aan deze verhoging. PIMS wordt adequater ingezet naar aanleiding van het in het Sociaal Jaarverslag 2004 genoemd aandachtspunt. Het is van belang om je als werkgever naar jonge medewerkers toe aantrekkelijk te profileren op een aansprekende en doeltreffende manier. Door de inzet van onder meer exitinterviews onder stagiairs wordt informatie verkregen, ten einde de wervingstrategie te actualiseren. De volgende aanbevelingen ten behoeve van het sociaal beleid vloeien voort uit de aandachtspunten. Aanbeveling 1 Aanbeveling 2 Neem de verhouding uitgedrukt in procenten van het Vorming en Opleidingsbudget besteed aan enerzijds vakkennis anderzijds persoonlijke ontwikkeling op als kengetal in de budgetcyclus. Handhaaf het percentage medewerkers jonger dan dertig jaar rond de tien procent. Onder andere door meer gebruik te maken van traineeships. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 3

4 Inhoudsopgave 1 Trends in het sociaal beleid Trends in de personele bezetting Dienstverband Geslacht Bezoldiging Eindschalers en diensttijd Leeftijd Tijdelijke medewerkers en stagiaires Mobiliteit Opleiding en ontwikkeling Ziekteverzuim Integriteit Trends in relatie tot landelijke gegevens Dienstverband Geslacht Bezoldiging Opleidingsniveau Eindschalers Leeftijd Traineeships Loyaliteit, diensttijd en mobiliteit Opleidingen en ontwikkeling Ziekteverzuim Trends in relatie tot het Sociaal Contract Organisatieontwikkelingen Eigen verantwoordelijkheid medewerkers Competentiemanagement Opleiden Leidinggevenden Ziekteverzuimbeleid Openingstijden / Werk en zorg Nieuwe instroom Tijdelijk personeel Externe mobiliteit Samenstelling personeelsbestand Algemene gegevens Personele bezetting Personele bezetting naar sector Personele bezetting naar dienstverband Personele bezetting naar geslacht Personele bezetting naar salarisschaal Personele bezetting naar leeftijd Personele bezetting naar woonplaats Analyse naar geslacht Weergave salarisschalen naar geslacht Weergave sectoren naar geslacht Weergave dienstverband naar geslacht Weergave leeftijdsgroepen naar geslacht Analyse naar salarisschaal Weergave sectoren naar salarisschaal Weergave leeftijdsgroepen naar salarisschaal Weergave bezoldigingen Weergave eindschalers Analyse naar leeftijd Ontwikkeling jonger dan 45 jaar Categorieën 45 jaar en ouder Ontwikkeling ouder dan 55 jaar Mobiliteit Diensttijd Instroom Doorstroom Uitstroom Heerhugowaardse mobiliteit Mobiliteit in relatie tot voorgaande jaren Vacatures en formatieknelpunten Weergave vacatures Formatieknelpunten afgelopen jaar Tijdelijk personeel & trainees Tijdelijk dienstverband Stagiaires Trainees Personeelskosten Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 4

5 3 Instrumentarium Personeelsbeoordeling Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken Vorming en opleiding Beleid Opleidingsuitgaven Persoonlijke vaardigheden Personeelsbeloning Loonbeleid Extra periodiek Gratificaties Bevorderingen Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Inleiding Aanvullende arbeidsvoorwaarden Het cafetariamodel Fietsenplan Werk & Sport Werk & Kind Hypotheekfonds voor overheidspersoneel Verloven Kortdurend zorgverlof (Betaald) ouderschapsverlof Zwangerschaps- en bevallingsverlof Vakantieverlof Studieverlof Toelagen Eindejaarsuitkering Waarnemingstoelage Persoonlijke toelage Diplomatoelage Piketdiensttoelage Arbeid & Welzijn Veiligheid Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfshulpverlening Gezondheid Arbo-beleid Coördinatie Arbo-taken Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek Ziekteverzuim Verzuimbeleid Verzuimgesprekken Ziekteverzuim per sector Ziekteverzuimcijfers Heerhugowaard Sociale ontwikkelingen Organisatieontwikkelingen Interne ontwikkelingen Vastgestelde reglementen & beleid Landelijke ontwikkelingen Andere Overheid Op weg naar de elektronische overheid ICT-ontwikkelingen in relatie tot de personele bezetting Aandachtspunten Aanbevelingen Aanbeveling 1: Vorming & Opleidingsbudget Inleiding Knelpunten Oplossing Aanbeveling 2: Jonge mensen in de organisatie Inleiding Knelpunten Oplossing Conclusie Bronvermelding Bijlagen...47 Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 5

6 Inleiding Middels het Sociaal Jaarverslag wordt inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkelingen in 2005 zijn geweest op het terrein van personeel en organisatie. Middels grafieken, figuren, tabellen en verklarende teksten wordt het sociaal beleid weergegeven. Het hoofdstuk trends in het sociaal beleid geeft een beschrijving van wat in 2005 gebeurd is binnen de gemeente. De trends worden gespiegeld aan de ontwikkeling van voorgaande jaren, aan landelijke gegevens en worden uiteindelijk getoetst aan het in 2004 vastgestelde Sociaal Contract De gegevens en informatie die het fundament vormen van deze trends worden weergegeven in de navolgende hoofdstukken. De volgens stap is het beschrijven van aandachtspunten voortkomend uit de samengevatte trends en toetsing. In het verlengde van de opgesomde aandachtspunten worden adviezen ter verbetering van het sociaal beleid gegeven. Ten grondslag aan het schrijven van dit verslag ligt de Wet Op Ondernemingsraden artikel 31b. Dit artikel behelst de verplichting aan ondernemingen om de ondernemingsraad tenminste één maal per jaar schriftelijk te informeren over het gevoerde en te voeren sociaal beleid. Wilt u het rapport tot u nemen dan volstaat het lezen van hoofdstuk 1; de trends, 7; de aandachtspunten, 8; de aanbevelingen en 9; de conclusie. Elementaire gegevens kunt u wanneer u dat wenst terugvinden in hoofdstuk 2 tot en met 6. Leeswijzer Het 1 e hoofdstuk spiegelt trends in de personele bezetting aan de ontwikkeling van voorgaande jaren, aan landelijke gegevens en worden vervolgens getoetst aan het in 2004 vastgestelde Sociaal Contract De hoofdstukken 2 tot en met 6 geven informatie die aan de basis ligt van de in hoofdstuk 1 genoemde aspecten. Het 2 e hoofdstuk geeft inzicht in trends en ontwikkelingen van het personeelsbestand, hierbij wordt ingezoomd op onder meer de oudere en jongere medewerkers en op de mobiliteit. Het 3 e hoofdstuk geeft inzicht in een aantal door de gemeente ingezette HRM-instrumenten; Personeelsbeoordeling, Vorming en opleiding en Personeelsbeloning. Het 4 e hoofdstuk geeft inzicht in het gebruik van secundaire arbeidsvoorwaarde die de gemeente biedt. Het 5 e hoofdstuk geeft informatie over arbeid en welzijn, ondermeer ingaand op de gehouden onderzoeken en het ziekteverzuim. Het 6 e geeft de interne en externe ontwikkelingen weer op het terrein van personeel en organisatie. Onder ander worden vastgestelde reglementen behandeld en wordt er ingegaan op landelijk ontwikkelingen. Hoofdstuk 7 omvat aandachtspunten welke voortvloeien uit het in 2005 gevoerde sociaal beleid, wat is getoetst aan het sociaal contract en landelijke gegevens. Uit deze aandachtspunten komen twee aanbevelingen voort, welke uitgewerkt zijn in hoofdstuk 8. Het sociaal jaarverslag wordt afgesloten met een conclusie, welke te vinden is in hoofdstuk 9. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 6

7 1 Trends in het sociaal beleid Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de trends in De trends worden gespiegeld aan de ontwikkeling van voorgaande jaren, aan landelijke gegevens en worden uiteindelijk getoetst aan het in 2004 vastgestelde Sociaal Contract Trends in de personele bezetting De formatieontwikkeling binnen de gemeente laat een stabiel beeld zien. De formatie bleef in 2005 stabiel met 394 fulltime equivalents (fte) en de gemiddelde bezetting van de bestuurdienst heeft zich normaal ontwikkeld in de periode 2003 tot en met Gemiddeld waren in medewerkers in vaste dienst, tegen 419 in 2004 en 406 in Verklaring van de lichte afname van het aantal medewerkers in 2005 zijn ontwikkelingen rondom (vervroegde) uittreding. Het relatief vergrijsde arbeidspotentieel binnen de gemeente in samenhang met de afschaffing van de FPU en de daarbij horende overgangsregeling welke tot 1 juli 2006 loopt heeft er in 2005 toe bijgedragen dat een aantal medewerkers is uit getreden. Daarnaast is de afname te verklaren door een aantal organisatorische ontwikkelingen en de geboden oplossingen voor formatieknelpunten. Bij Concernstaf, Maatschappelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer is de personele bezetting afgenomen en bij Brandweer & Rampenbestrijding, Organisatie Ondersteuning en Stadsontwikkeling is sprake van een toename Dienstverband Het percentage deeltijders is gestegen tot zo n 46 procent. Het aandeel is in 2005 toegenomen met 3 procentpunt. Het aandeel voltijders komt uit op 54 procent. De stabiele trend zo n 56 procent voltijders in 2003 en 2004 zet in 2005 niet door. De verlaging van het aandeel voltijders is veroorzaakt door de feitelijke afname van het aantal mannelijke en vrouwelijk voltijders, met 3 procentpunt ten opzichte van Het lijkt er op dat het afgelopen meer medewerkers zorgtaken hebben weten te combineren met de functievervulling Geslacht De man-/ vrouwverdeling is in 2005 aan verandering onderhevig geweest, maar dit heeft uiteindelijk niet geresulteerd in een verandering van de verhouding. Wanneer ingezoomd wordt op deze ontwikkeling valt op dat medewerkers ouder dan 50 voornamelijk mannen zijn. Een relatief klein aantal daarvan is vrouw. Verklaring hiervoor is de hoge instroom van voornamelijk mannen in de jaren 70, welke in dienst zijn gebleven en reeds de 50+ leeftijd bereikt hebben. Het aandeel deeltijders heeft een lichte stijging doorgemaakt over de periode 2002 tot en met De toename van 2 procentpunt in deze periode is groter geweest dan de toename van 1 procentpunt van het aandeel vrouwen. Dit betekent dat er ook meer mannen in deeltijd zijn gaan werken Bezoldiging Gekeken naar het verloop van de bezoldigingen binnen de gemeente over de afgelopen jaren (periode 2002 tot en met 2005) valt op dat percentage en in het bijzonder het aantal medewerkers in schaal 1 tot en met 9 af is genomen in Tot 2004 kende deze categorie een jaarlijkse groei. Aan deze groei lijkt in 2005 een einde te zijn gekomen, het aantal medewerkers in de categorie schaal 9 en lager is met 16 in aantal afgenomen. Hogere inschaling schaal 10 en hoger kent een stabiel verloop over de periode 2002 tot en met Het aantal naar deze schalen betaalden is het afgelopen jaar met 6 in aantal gestegen naar het totaal van 141 medewerkers. Trend lijkt het dat wij de komende jaren hoger gekwalificeerd personeel nodig hebben. De vernieuwende manier van werken behelst onder meer regie voeren op bedrijfsprocessen, wat verband houdt met de kwalificaties van de medewerkers. De vernieuwde manier van werken heeft naar het zich laat aanzien in de toekomst een nog grotere invloed op onze behoefte aan hoger gekwalificeerd personeel Eindschalers en diensttijd De jaarlijkse groei van het aantal eindschalers zet ook in 2005 door. De groep behelst 70 procent van het totaal. In 2004 lag dit percentage op 64 procent en in 2003 op 61 procent. Het relatief hoge aantal eindschalers hangt samen met de gemiddelde diensttijd. Deze neemt, als we naar de trend van de periode 2003 tot en met 2005 kijken, jaarlijks toe. Afgelopen jaar is de gemiddelde diensttijd 11.5 jaar, de jaren er voor was dit 11.2 (2003) en 11.4 (2004). Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 7

8 De toename van het aantal eindschalers en van de gemiddelde diensttijd is een teken van loyaliteit en betrouwbaarheid van de medewerkers Leeftijd De gemiddelde leeftijd is de afgelopen jaren met 43 jaar stabiel gebleven. In 2005 is het aantal relatief jonge medewerkers dat wil zeggen medewerkers jonger dan 30 jaar gedaald. In 2004 behelsde het aandeel ongeveer 10 procent, in 2005 is dit gedaald naar 8 procent. De feitelijk afname betekent dat deze categorie 8 medewerkers kleiner is geworden. De ontwikkeling in het middensegment hiermee worden medewerkers van 30 t/m 54 jaar bedoeld is per saldo niet aan verandering onderhevig geweest. Het percentage medewerkers van 55 jaar en ouder is het afgelopen jaar min of meer stabiel gebleven ten opzichte van Tijdelijke medewerkers en stagiaires Het aantal tijdelijke medewerkers uitzendkrachten/ gedetacheerden is in geweest. Het aandeel medewerkers met tijdelijke aanstelling afgezet tegen het aantal met een vaste aanstelling bedraagt 6.6 procent. Opvallend is de stijging van het aantal stagiaires het afgelopen jaar ten opzichte van In 2004 zijn 30 studenten/ scholieren werkzaam geweest in de vorm van een onderzoeksstage, meewerkstage of afstudeerstage voor de gemeente, in 2005 was aantal 53. Dit betekent een stijging van bijna 50 procent. Contacten met opleidingsinstituten verlopen goed Mobiliteit De afname van de personele bezetting in 2005 houdt verband met de behaalde instroompercentages in de periode 2001 tot en met 2005, welke een dalende trend laat zien. In 2001 nog 13 procent, geleidelijk afgezwakt tot 3.4 procent in In 2005 zijn er relatief weinig openstaande vacatures geweest. De doorstroom laat per saldo een afname zien van 7.1 procentpunt over de periode 2000 tot en met Het percentage is 47 procent afgenomen ten opzichte van Een verklaring voor de afname van de interne mobiliteit kan worden toegeschreven aan de economische omstandigheden. Medewerkers prefereren vastigheid boven een nieuwe uitdaging (lees: een andere baan buiten deze gemeente). Ook is het banenaanbod over het algemeen minder groot ten opzichte van de periode voor de economische terugval. Een tekort aan beschikbare tijd en/ of geld bij de organisatie of persoonlijke interesse die niet aansluiten bij wat de organisatie voor ogen heeft bij de bedoelde doorstroming kunnen ook mogelijke verklaringen zijn. De uitstroom kent een toename van 37 procent ten opzichte van Was dit in procent, in 2004 nam het toe tot 4.6 procent en in 2005 is het percentage gestegen tot 6.3 procent. In 2005 stroomde 1 op 16 medewerker uit. In relatie tot de uitstroom staat de afschaffing van de Heerhugowaardse Seniorenregeling Opleiding en ontwikkeling In 2005 zijn, evenals in 2004, in aanloop naar het flexwerk-concept verschillende trainingen gegeven in het kader van het Coaching in Efficiency Program. Het opleidingsbudget (V&O-budget) bedraagt net als in procent van de loonsom. Het budget is evenals in 2004 niet geheel benut, per saldo bedraagt het restant 5 procent van het totaal, dit is zo n ,- (in 2004 was dit 6 procent). De nagestreefde doelstelling tot een evenredige verdeling van het V&O-budget betreffende de verhouding tussen enerzijds ontwikkeling van vakkennis en anderzijds de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden is op basis van de in dit rapport gebruikte richtinggevende informatie niet behaald. Het percentage van het V&O-budget ingezet voor persoonlijke vaardigheden bedraagt 30% Ziekteverzuim Het verzuimpercentage bedraagt in procent en is lichtelijk gedaald met 0.1 procentpunt ten opzichte van Het percentage is lichtelijk gedaald met 3.4 procentpunt over de periode 1999 tot en met De meldingsfrequentie laat een daling zien van 10 procent over de periode 1999 tot en met De afgelopen jaren is er actief gestuurd op de beheersing en terugdringing van verzuim. 1 Het percentage is indicatief omdat een hard cijfer niet te geven is op basis van de beschikbare gegevens. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 8

9 Integriteit In 2005 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van de Ambtenarenwet aangenomen. De wetswijziging schrijft een gedragscode voor ambtenaren voor, een ambtseed voor nieuwe medewerkers en het voeren van integriteitsbeleid. Het college heeft ingestemd met het afleggen van de ambtseed voor nieuwe ambtenaren en met de integriteitsverklaring voor het overige nieuwe personeel. Er is nog geen sprake van een integraal integriteitsbeleid met daarmee samenhangende adequate instrumenten. 1.2 Trends in relatie tot landelijke gegevens In 2004 is de totale gemeentelijke bezetting in Nederland voor het eerst sinds 2000 in omvang afgenomen. Dit geldt voor zowel het totale aantal werkzame personen als het aantal fte. Deze trendbreuk welke een afname van 2.5 procent van het totaal aantal werkzame personen inhoudt volgt op een periode van een jaarlijkse gemiddelde groei van 3 procentpunt. Het aantal fte welke jaarlijks een gemiddelde groei van 3.4 procentpunt over de periode 2000 tot en met 2003 heeft doorgemaakt is afgenomen met 2.7 procentpunt in Ondanks de afname van de totale gemeentelijke bezetting heeft bij 44 procent van de gemeenten groei plaatsgevonden. Op basis van de Heerhugowaardse gegevens over de periode 2002 tot en met 2005 is de trendbreuk van groei naar afname niet zichtbaar, wel van groei naar stabiliteit. De ontwikkeling van de Heerhugowaard op dit gebied komt overeen met 10% van de Nederlandse gemeenten Dienstverband Landelijk is de verhouding vol-/ deeltijders 62 om 38 procent. Het aantal voltijders is over de periode 2000 tot en met 2004 toegenomen met 1.4 procent. Een grotere stijging is zichtbaar bij het aantal deeltijders, het aantal kent een toename van 23.2 procent over dezelfde periode. De ontwikkeling houdt verband met de groei van het aantal werkzame vrouwen. Het aandeel deeltijders is sterker toegenomen dan het aantal vrouwen. Bij de gemeente Heerhugowaard zijn meer deeltijders in dienst zijn dan bij de gemiddelde Nederlandse gemeente Geslacht De afname van de totale gemeentelijke bezetting is voornamelijk toe te schrijven aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het aantal mannen (aantal is afgenomen met ). Het aantal vrouwen is in 2004 ten opzichte van 2003 lichtelijk afgenomen met 550. Het aandeel vrouwen in de gemeentelijke bezetting bedroeg in procent en kent een stijging van 19.5 procent over de periode 2000 tot en met De toename van dit aandeel is te verklaren door de sterke afname van het feitelijk aantal mannen. De man-/ vrouwverdeling in Heerhugowaard vertoont een stabiel beeld over de periode 2002 tot en met Feitelijk is het aantal af- en toegenomen, maar deze ontwikkeling heeft uiteindelijk per saldo niet geresulteerd in een verandering van de verhouding Bezoldiging De gemiddelde gemeentelijke bestuursdienst in Nederland bestaat voor 28 procent uit medewerkers die betaald worden naar schaal 4 tot en met 6. Schaal 7 tot en met 9 behelzen zo n 37 procent, schaal 10 tot en met procent en schaal 13 en hoger 4 procent van de totale gemiddelde bezetting. De gemeente Heerhugowaard kent een relatief laag aantal inschalingen in de schalen 4 tot en met 6. Deze inschalingen komen voornamelijk voor binnen de sectoren Stadsontwikkeling en Stadsbeheer. Het aantal houdt verband met de aard van de werkzaamheden. Het percentage inschalingen in schaal 7 tot en met 9 is bij de gemeente Heerhugowaard relatief hoger dan landelijk. Deze inschalingen komen voornamelijk voor bij Maatschappelijke Ontwikkeling en Organisatie Ondersteuning, welke door hun aantal medewerkers een betrekkelijke invloed heeft op het Heerhugowaardse gemiddelde. Het percentage medewerkers ingeschaald in schaal 10 tot en met 12 is in relatie tot het landelijke gemiddelde (24 procent) hoog (32 procent). Landelijk ligt het percentage medewerkers naar schaal 10 en hoger betaald lager. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 9

10 1.2.4 Opleidingsniveau Het gemiddelde opleidingsniveau van Nederlandse gemeenteambtenaren is in 2003 verder toegenomen 1. In drie jaar tijd is het aandeel met een HBO-diploma met 8 procentpunt gestegen tot 32 procent. Ook het aandeel academici is in deze periode gestegen. In 2000 lag dit aandeel nog op 9 procent, in 2003 is dit aandeel gestegen tot 13 procent. Het aandeel laag en middelbaar opgeleiden is daarentegen in dezelfde periode gedaald. In 2000 was het aandeel gemeenteambtenaren met een lage opleiding nog 31 procent. 3 jaar later is dit aandeel gedaald naar 23 procent. Het aandeel middelbaar opgeleiden is in 2003 (ten opzichte van 2000) met 5 procentpunt gedaald tot 31 procent Eindschalers Landelijk bevindt 60 procent tegenover 70 procent bij de gemeente Heerhugowaard van de medewerkers zich in de hoogste periodiek van de salarisschaal. Landelijk heeft er een daling plaats gevonden van 2 procentpunt ten opzichte van 2003 en bij Heerhugowaard een stijging van 6 procentpunt ten opzichte van Leeftijd Landelijk is de grootste groep binnen de gemeente werkzame personen 33 procent van het totaal tussen de 45 en 55 jaar oud. De leeftijdsklasse 35 tot 45 jarige volgt met 30 procent. De groep medewerkers in de leeftijd van 25 tot 35 jaar behelst 18 procent en 55 jaar en ouder 17 procent. Landelijk zijn er weinig personen jonger dan 25 jaar werkzaam. Heerhugowaard gespiegeld aan deze ontwikkeling laat zien dat er landelijk betrekkelijk meer medewerkers werkzaam zijn in de leeftijden tussen 45 en 55 jaar. Heerhugowaard kent meer personen in de leeftijden tussen 25 tot 45 jaar en van 55 jaar en ouder en kent minder personen jonger dan 25 jaar Traineeships Landelijk is een toename te signaleren van de inzet van traineeprojecten door gemeenten. Het gebruik van traineeships als wervingskanaal bedroeg in procent ten opzichte van 1.3 procent in De rijksoverheid is ook bezig (geweest) met diverse traineeprojecten, een voorbeeld is te vinden in bijlage 5 van dit rapport Loyaliteit, diensttijd en mobiliteit Uit landelijk onderzoek blijkt dat de loyaliteit onder werknemer aan het afnemen is. Eind 2003 was 80 procent van de werknemers niet van plan zijn werkgever te verlaten, in 2004 is dit percentage gedaald tot 70 procent. Volgens het onderzoek laat dit zien dat werknemer weer vertrouwen in de economie hebben en weer durven te denken aan hun eigen kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Landelijk bedraagt de gemiddelde diensttijd welke gedaald is met zo n 5 procent ten opzichte van 11 jaar in 2003 in jaar. De Heerhugowaardse gemiddelde diensttijd is in 2005 gemiddeld 11.5 jaar, het percentage is gestegen met 3 procent in de periode 2003 tot en met Landelijk is het instroompercentage in 2004 met 4 procentpunt afgenomen ten opzichte van Bedroeg de instroom in 2002 nog 11.2 procent, in 2003 was dit percentage gedaald naar 9.2 procent en in 2004 uiteindelijk naar 6.2 procent. Verklaring van deze afname is gelegen in de afname van de totale gemeentelijke bezetting. De doorstroom bedraagt in procent. Landelijk is de interne doorstroming toegenomen. In 2002 bedroeg dit percentage 3.2 procent, wat in 2003 is afgenomen tot zo n 3 procent en in 2004 gestegen naar 4.5 procent. Verklaring hiervoor is gegeven in de toenemende mate van schaalvergroting, wat door de gemeenten wordt toegepast en bijdraagt aan doorstroming. In 2004 stroomde 1 op 14 medewerkers ten opzichte van 1 op 16 in Heerhugowaard (in 2005) uit. Landelijk is het gemiddelde uitstroompercentage 7.9 procent. Het percentage is gegroeid met 1.6 procentpunt ten opzichte van Deze groei kan verklaard worden door onder andere reorganisatie, privatisering en verder door de uitstroomcategorieën FPU en WAO. De Heerhugowaardse bestuursdienst kent net als op landelijk niveau - een afname van de instroom. De doorstroom is landelijk aangetrokken, maar binnen de gemeente Heerhugowaard afgenomen. De uitstroom is zowel landelijk als bij de gemeente Heerhugowaard aangetrokken. 1 Bron: De toekomstige arbeidsmarktsituatie van de sector Gemeenten, mei 2005, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 10

11 1.2.9 Opleidingen en ontwikkeling Een mogelijk afnemende groei van de gemiddelde diensttijd, een relatief hoge uitstroom en een relatief laag percentage jonge medewerkers betekent voor organisaties waaronder ook de Nederlandse gemeenten dat er continue aandacht besteed dient te worden aan de ontwikkelings-, opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Het houden van POP-gesprekken maakt dat er gestuurd wordt op persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. 64% van de gemeenten zegt zo n gesprek te houden, in 2003 bedroeg dit percentage 61%. Bij de gemeente Heerhugowaard wordt met iedere medewerker een functioneringsgesprek gehouden. Onderdeel van dit gesprek is het persoonlijke ontwikkelingsplan. De opleidingsuitgaven per medewerker zijn landelijk in 2004 met gemiddeld 2% van de loonsom stabiel gebleven tov Het Heerhugowaardse opleidingsbudget is gelijk aan het landelijk gemiddelde Ziekteverzuim Landelijk bedraagt het gemiddelde verzuimcijfer 6.4 procent, dit is 0.6 procentpunt hoger dan het Heerhugowaardse percentage. De meldingsfrequentie bedraagt landelijk 1.7 per medewerker, dit is bij de gemeente Heerhugowaard 1.8. Een relatief hoog aantal medewerkers van 55 jaar en ouder in combinatie met situationele omstandigheden zijn een verklaring voor het lagere ziekteverzuimpercentage en de hogere meldingsfrequentie. 1.3 Trends in relatie tot het Sociaal Contract In dit hoofdstuk vindt toetsing plaats van enerzijds wat is vastgelegd in contractuele vorm over de periode , genaamd het Sociaal Contract en anderzijds het door de gemeente gevoerde sociaal beleid afgelopen jaar, wat is beschreven in de voorgaande hoofdstukken. De overeengekomen afspraken inclusief de ontwikkeling in 2005 rondom dat aspect worden geclusterd weergegeven en zijn genummerd van 1 tot en met Organisatieontwikkelingen Bezinning op de gemeentelijke taken in het kader van aanpassingen op in- en externe omgevingsfactoren vindt voortdurend en op flexibele wijze plaats, waarbij cultuur en gedragsveranderingen voorop moeten staan. Er wordt voortdurend aandacht besteed aan het proces van organisatieontwikkeling. In 2005 is een aantal stappen gezet in het kader van de ontvlechting van de sector Middelen. Er heeft herbezinning plaatsgevonden op de taken, waarbij vanuit de logica van de klant het concept verder is ingevuld. Ook zijn er in het kader van bezuinigingen ontwikkelingen geweest, waarbij gedwongen ontslag niet heeft plaatsgevonden. Ingezet wordt op doorstroom (interne herplaatsing) en natuurlijk verloop Eigen verantwoordelijkheid medewerkers Uitgangspunt is eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit geldt voor het organiseren van de eigen werkzaamheden, het gedrag (ook over de grenzen van de eigen afdeling heen) en voor de eigen wensen t.a.v. werk. Medewerkers dienen zelf aan te geven wanneer de tijd is aangebroken voor een verandering van bijvoorbeeld werkaspecten, functie, afdeling, opleiding, enz. Ten aanzien van het organiseren van eigenwerkzaamheden en ontwikkeling van gedrag is in 2005 geen verandering geweest ten opzichte van Competentiemanagement Om de doelen van de gemeente optimaal te kunnen bereiken is een voortdurende ontwikkeling van de medewerkers, op zowel houding en vaardigheden als op vakkennis, noodzakelijk. In het kader hiervan wordt de invoering van een systematiek van competentiemanagement ten doel gesteld. Ook dient er eenduidige beeldvorming ontwikkeld te worden wat betreft het begrip klantgerichtheid. Het raamwerk van het programma Excellente Dienstverlening wat begin 2005 is gestart en voortbouwt op basis van het programma Excellente Gemeente draagt zorg voor een eenduidige beeldvorming over klantgerichtheid. Er is gestart te onderzoeken hoe het instrument competentiemanagement ingezet kan worden ten einde (in de toekomst) zo effectief en efficiënt mogelijk organisatie doelen te behalen. Het onderzoek zal gebruikt worden om het project competentiemanagement verder vorm te geven. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 11

12 1.3.4 Opleiden Het jaarlijks opgestelde opleidingsplan voor de gehele bestuursdienst geeft de kaders waarbinnen opgeleid dient te worden. Management wordt ondersteund middels centraal aangeboden trainingen, waarbij meer eenheid van optreden en kruisbestuiving van kennis en vaardigheden over de grenzen van afdeling heen wordt beoogd. De jaarlijks gehouden functioneringsgesprekken omvatten SMART gemaakte en gehouden resultaten. Het jaarlijkse opgestelde integrale opleidingsplan legt in 2005 het accent op flexibiliteit. Management wordt met ingang van 2006 opgeleid/ getraind door middel van de centraal aangeboden Managementleergang. Jaarlijkse wordt met iedere medewerker functioneringsgesprekken gehouden, waarbij middels de SMART methode afspraken gemaakt en nageleefd worden Leidinggevenden Leidinggevenden spelen een cruciale rol om de gewenste verbeteringen van de burgertevredenheid daadwerkelijk tot stand te brengen. Zij zijn een belangrijke schakel tussen bestuurlijke wensen en de zorg voor het personeel, zij worden aangesproken op behaalde resultaten ten aanzien van de dienstverlening. Sectorcontrollers bieden ondersteuning, maar nemen niet de taak en eindverantwoordelijkheid over van de leidinggevende. De ontwikkeling van de adviesrol uitgeoefend door de sectorcontroller in relatie tot de leidinggevenden is voortdurend aan ontwikkeling onderhevig. De ontwikkeling loopt in 2005 conform afspraak. In 2006 wordt de start gemaakt met het door CS en de afdeling Advies te doorlopen cultuurtraject. Doel hiervan is onder meer uitwerking van de adviesrol en de praktische invulling daarvan. Het aspect leidinggeven wordt ingezet als invalshoek voor organisatieontwikkelingen. In 2005 is besloten MT en MM een op maat gemaakte in huis managementleergang te laten volgen, ten einde een zichtbaar eenduidige Heerhugowaardse manier van leidinggeven te creëren Ziekteverzuimbeleid Het doel van het ziekteverzuimbeleid is het bereiken van een gezonde organisatie waar het plezierig werken is. Hiertoe is een Service Level Agreement (SLA) opgesteld. De SLA voorziet in een aantal doelstellingen/ afspraken/ middelen om ziekteverzuim te beheersen en te verminderen. In 2005 hebben verschillende ontwikkeling op het gebied van ziekteverzuim gespeeld. Het verzuimpercentage is bij verschillende sectoren gedaald en juist bij andere gestegen, dit geld ook voor de meldingsfrequentie. Per saldo is het verzuim iets minder geworden en de frequentie is gelijk gebleven. Kort en middellang verzuim is afgenomen, langverzuim is gestegen en de groep medewerkers langer dan 1 jaar ziek is afgenomen. Langverzuim en verzuim langer dan 1 jaar behelzen de helft van het Heerhugowaardse verzuimpercentage Openingstijden / Werk en zorg De openingstijden worden ter discussie gesteld op basis van een onderzoek naar effecten hiervan op de burgertevredenheid. Het veranderen van de tijden heeft gevolgen voor de werktijden. Verbetering van dienstverlening kan een reden zijn om deze te veranderen. Binnen de begrenzing van adequaat bedrijfsmatig werken bestaat de mogelijkheid de werktijden af te stemmen op zorgtaken. Hiermee wordt enerzijds het belang van de medewerker gediend, maar wordt anderzijds het belang van de werkgever gediend omdat hiermee de aantrekkelijkheid als werkgever wordt verhoogd. De ontwikkelingen op dit gebied lopen conform afspraak. Wat betreft zorgtaken in combinatie met functievervulling blijft de gemeente de lijn volgen zoals afgesproken in het sociaal contract Nieuwe instroom De bij de instroom behorende wervingsstrategie is in 2000 vastgesteld. Doel is om deze om de 5 á 6 jaar te actualiseren, wat inhoud dat in 2007 deze strategie geactualiseerd zal zijn. Contacten met opleidingsinstellingen worden blijvend onderhouden om studenten in een vroeg stadium te interesseren voor een baan. Hiernaast zullen de instrumenten trainee functies en benchbuilding doel hiervan is dat iedere medewerker bij vertrek direct kan worden vervangen door een andere medewerker worden ingezet. Het komend jaar is het zaak de wervingsstrategie te actualiseren waarnodig. Contacten met opleidingsinstellingen verlopen goed, dit kan worden afgeleid uit het feit dat er in 2005 een groot aantal Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 12

13 stagiaires werkzaam zijn geweest (ten opzichte van 2004). In 2005 zijn er geen trainees werkzaam en het aandeel jongere dat wil zeggen van onder de 30 jaar is afgenomen Tijdelijk personeel Budget tijdelijk personeel: De Raad heeft in 2003 besloten in te stemmen met de volgende herijking van de omgang met het budget voor tijdelijk personeel en dit als beleidskader vanaf 1 juni 2003 te hanteren. Het budget wordt uitsluitend aangewend voor het oplossen van tijdelijk personele knelpunten. De ontwikkelingen wat betreft de inhuur van tijdelijk personeel verloopt in 2005 conform de gemaakte afspraken Externe mobiliteit Wanneer leiding en medewerker tot de conclusie komen dat de mogelijkheden binnen de bestuursdienst onvoldoende aansluiten bij de eigen capaciteit, mogelijkheden en ambitie van de medewerker, zal actieve ondersteuning geboden worden bij het vinden van een meer passende betrekking buiten de organisatie. De afspraken lopen conform hetgeen overeengekomen is. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 13

14 2 Samenstelling personeelsbestand Dit hoofdstuk geeft het personeelsbestand en de ontwikkeling ervan weer in relatie tot ontwikkelingen op gemeentelijk niveau. De 1 e paragraaf geeft de hoofdlijnen weer. Hierna volgt een analyse naar geslacht en salarisschaal in de 2 e en resp. 3 e paragraaf. De 4 e paragraaf geeft een weergave naar leetijd. Vervolgens wordt in paragraaf 5 de mobiliteit in beeld gebracht. De 6 e paragraaf geeft inzicht in het aantal vacatures en formatieknelpunten, de 7 e paragraaf geeft het de tijdelijk ingezette krachten weer. De laatste paragraaf geeft de personeelskosten weer. 2.1 Algemene gegevens Personele bezetting Begin 2005 werkten er 433 medewerkers bij de gemeente en aan het einde van vorig jaar waren er 416 medewerkers in vaste loondienst. Verder laat tabel 1 zien dat er t/m 2004 een stijging in het personeelsbestand zichtbaar is. De personele bezetting in 2005 is, met 17 personen, kleiner dan in Gemiddeld waren er in personen in dienst. De toegestane formatie is gelijk gebleven, en de werkelijke formatie is van, in 2004, 371fte afgenomen naar 357fte in Jaar Begin Eind Gemiddeld Toegestane Formatie (fte) Tabel 1: Weergave aantal medewerkers in dienst van de gemeente 2 (periode & prognose voor 2006) De cijfers voor 2006 zijn gebaseerd de Raadsbegroting De toegestane formatie is 395 fte en het begrote aantal medewerkers 422. De ontwikkeling van de toegestane formatie is in de periode 2004 t/m 2006 stabiel. 440 Personele sterkte Aantal medewerkers Toegestane fte's Figuur 1: Ontwikkeling personele sterkte in aantal medewerkers & formatie over de periode Figuur 1 laat de ontwikkeling zien van de personele sterkte over de jaren 2000 t/m Wat formatieuitbreidingen betreft heeft de gemeenteraad besloten de komende tijd de nullijn aan te houden. De over het algemeen stabiele trend, van zowel het aantal medewerkers als van de toegestane formatie, past binnen deze doelstelling. 1 De afkorting fte staat voor fulltime equivalent. 2 Gegevens personeelsbestand: inclusief bestuur, formatieknelpunten en Melkertbanen. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 14

15 2.1.2 Personele bezetting naar sector Tabel 2 geeft het personeelsbestand per sector weer over de jaren 2003 tot en met Heerhugowaard totaal Brandweer en Rampenbestrijding Concernstaf Maatschappelijke Ontwikkeling Organisatie Ondersteuning Stadsbeheer Stadsontwikkeling Overige Tabel 2: Personele bezetting naar sector, eind van het jaar 2003 t/m 2005 (in aantal medewerkers) De bezetting van Concernstaf (hierna: CS) is kleiner geworden; van 22 eind 2004 naar 13 medewerkers aan het einde van Afgelopen jaar houdt de ontwikkeling bij sector Brandweer & Rampenbestrijding (hierna: Bw&R) een groei van 4 medewerkers in. Bij Maatschappelijk Ontwikkeling (hierna: MO) heeft een afname plaats gevonden van 2 medewerkers. Bij Stadsbeheer (hierna: SB) is een daling en bij Stadsontwikkeling (hierna: SO) een stijging in de personele bezetting zichtbaar. De afname bij de categorie Overige is voornamelijk toe te schrijven aan de geboden oplossingen voor een vijftal formatieknelpunten. Verder zijn de zogenaamde Melkert-banen omgezet naar een regulier dienstverband Personeelsbestand naar sector Bw&R CS M O OO SB SO Overige Figuur 2: Personele bezetting naar sector eind van het jaar 2002 t/m 2005 (in aantal medewerkers) Figuur 2 laat de ontwikkeling van de personele bezetting zien. Duidelijk wordt dat in de periode bijna alle sectoren en CS gegroeid zijn, alleen bij SO is hier een uitzondering op. In 2005 wordt zichtbaar dat deze groeitrend verandert in een gedifferentieerder beeld Personele bezetting naar dienstverband Bij de gemeente zijn medewerkers werkzaam op vol- en deeltijdbasis, hierbij is zichtbaar dat de vol- /deeltijdverhouding aan het veranderen is. Dit wordt duidelijk door de afname van het aantal medewerkers in voltijds dienstverband en de toename van het aantal deeltijders Heerhugowaard totaal waarvan voltijders waarvan deeltijders percentage voltijders 56% 56% 57% 54% - percentage deeltijders 44% 44% 43% 46% Tabel 3: Weergave personeelsbestand naar dienstverband (in aantallen, tenzij anders aangegeven) 1 De categorie Overige staat voor het totaal van: Melkertbanen, en de Gemeentesecretaris. 2 De gegevens, zoals gebruikt in dit verslag, gaan uit van de Concernstaf-situatie van voor 1 januari Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 15

16 46% van het personeelsbestand werkt deeltijd en 54% voltijd. Het percentage deeltijders in 2005 is gegroeid met 3%punt tov De verandering van de procentuele verhouding vol-/deeltijders is te verklaren door ontwikkelingen in het personeelsbestand. Het aantal voltijders is afgenomen met 19 in aantal. Het aantal deeltijders kent een stijging van % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Weergave naar sector BW&R CS M O OO SB SO Parttime 37,5% 46,2% 62,1% 53,3% 25,0% 48,7% Fulltime 62,5% 53,8% 37,9% 46,7% 75,0% 51,3% Figuur 3: Gegevens personeelsbestand eind 2005, dienstverband weergegeven naar sector In figuur 2 is te zien dat Stadsbeheer een sector is met veel voltijders in dienst, gevolgd door de Brandweer. Het grote aantal mannen werkzaam bij deze 2 sectoren houdt verband met het lage deeltijdpercentage. Wanneer gekeken wordt naar de gegevens van 2005 tov wordt zichtbaar dat bij bijna alle sectoren en CS het aandeel deeltijders is gestegen. Alle sectoren laten een stijging zien van het aandeel, behalve SO, welke een daling van 1.3%punt laat zien Personele bezetting naar geslacht De man-vrouwverhouding is stabiel gebleven. Door afname van de personele bezetting in 2005 is het aantal mannen en vrouwen afgenomen, waarbij de verhouding hetzelfde is gebleven Heerhugowaard totaal waarvan mannen waarvan vrouwen percentage mannen 58% 57% 57% 57% - percentage vrouwen 42% 43% 43% 43% Tabel 4: Weergave personeelsbestand naar dienstverband (in aantal medewerkers, tenzij anders aangegeven) De daling van de gemeentelijke bezetting komt voor rekening van zowel de mannen als de vrouwen, beiden zijn in aantal gedaald ten opzichte van De procentuele verhouding blijft ongeveer gelijk in relatie tot de voorgaande periode. Het aantal mannen en vrouwen is na een periode van groei, van 2002 t/m 2004, iets gedaald in % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Weergave naar geslacht BW&R CS M O OO SB SO Vrouw 25,0% 38,5% 68,9% 57,8% 8,3% 44,9% Man 75,0% 61,5% 31,1% 42,2% 91,7% 55,1% Figuur 4: Gegevens personeelsbestand eind 2005; man/ vrouwverhouding weergegeven naar sector Voornamelijk bij de sectoren SB en Bw&R werken veel mannen. Deze verdeling hangt samen met de taken die de betreffende sectoren uitoefenen, welke voornamelijk - van oudsher - mannelijke-functies behelzen. In contrast staan sectoren MO en OO, waar het percentage vrouwen relatief hoog ligt. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 16

17 2.1.5 Personele bezetting naar salarisschaal Figuur 5 geeft de salarisschalen weer voor Weergave naar salarisschalen A Salarisschalen Figuur 5: Gegevens personeelsbestand weergegeven naar salarisschaal (2005) In het algemeen komen schalen 4 tot en met 11 vaak voor. Salarisschaal 9 komt, met 72 keer, het meest voor en vormt een kleine 18% van het personeelsbestand. Verder is af te lezen dat schaal 8, met 56 medewerkers, schaal 10, met 52 medewerker en schaal 7, met 43 medewerkers, het meest vertegenwoordigd zijn. Ook schaal 10A, met 40 medewerkers, schaal 6, met 38 medewerkers, schaal 4, met 37 medewerkers en schaal 11, met 31 medewerkers komen vaak voor. Schaal 12 en 13 komen beide 6 maal voor, schaal 15 4 maal en schaal 2, 3, 14 en 16 allen 1 maal. Weergave naar salarisschaal ,4% 41,7% 22,4% 9,0% 2,9% 1tot 4 4 tot ,7% 42,0% 21,6% 7,4% 3,1% 7 tot tot ,4% 41,0% 22,1% 7,4% 3,1% 11tot ,4% 38,1% 23,6% 7,4% 13 > 3,3% Overige 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figuur 6: Ontwikkeling salarisschalen naar categorie Bij de gemeente bevindt, in 2005, 0,5% van de medewerkers zich in de categorie schaal 1 tot 4 en ruim 23% in 4 tot 7. De meeste medewerkers worden beloond naar schaal 7, 8 of 9. Deze categorie is vertegenwoordigd met een ruime 41%. Ruim 22% zit in schaal 10, 10A of 11 en 9% zit in 11 tot 13. De categorie 13 & hoger bedraagt 2.9%. Gekeken naar de ontwikkeling van afgelopen jaren (2002 tot nu) valt op dat de omvang van de categorie 4 tot 7 af is genomen. 7 tot 10 is de afgelopen jaren eerst gegroeid, maar in 2005 is er sprake van een afname. 10 tot 11 kent een ander verloop, deze categorie is tot 2005 afgenomen, waarna er in 2005 een lichte groei heeft plaats gevonden. 11 tot 13 is tot 2005 stabiel gebleven, waarna er in 2005 een groei heeft plaats gevonden van 1,6%punt. 13 & hoger laat een geringe daling zien. Opvallend is dat het percentage medewerkers met een bezoldiging van schaal 11 of hoger is gegroeid in Dit in tegenstelling tot de afgelopen periode , waarbij het percentage stabiel op 10.5% bleef staan. Het percentage is in 2005 met 1.3 % punt gegroeid ten opzichte van 2004 naar 11.9% Heerhugowaard totaal Schaal 1 tot Schaal 4 tot Schaal 7 tot Schaal 10 tot Schaal 11 tot Schaal 13 en hoger Tabel 5: Weergave personeelsbestand naar salarisschaal ( ) In het kader van wat in de voorgaande alinea besproken is medewerkers betaald naar schaal 11 en hoger blijkt in tabel 5 dat het om een groei van 5 medewerkers gaat in 2005 tov Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 17

18 2.1.6 Personele bezetting naar leeftijd De gemiddelde leeftijd van de bij de gemeente werkzame medewerkers is 43.3 jaar en is ten opzichte van 2004 stabiel. De meest voorkomende leeftijd, de modus, is 40 jaar. De middelste leeftijd, de mediaan, is 43 jaar. Totaal Bw&R CS MO OO SB SO Overige 1 Heerhugowaard tot Jonger dan Leeftijd van 25 tot Leeftijd van 35 tot Leeftijd van 45 tot jaar en ouder % jonger dan 45 56% 69% 54% 63% 49% 54% 55% - % 45 jaar en ouder 44% 31% 46% 37% 51% 46% 45% Tabel 6: Weergave leeftijd naar categorie totaal en per sector en de weergave van de procentuele verhouding jonger dan 45 / ouder dan 44 (2005) De gecategoriseerde weergave van het Heerhugowaardse totaal van de leeftijden laat zien dat de er 137 medewerkers tussen de 35 en 45 jaar oud zijn. De groep 45 tot 55 omvat 108 en 25 tot medewerkers. Er zijn er 6 medewerkers jonger dan 25 werkzaam. Boven de 55 zijn dat er 74. De sectoren laten, wat betreft de procentuele verdeling jonger dan jaar en ouder, ten opzichte van het Heerhugowaardse totaal geen sterk afwijkend beeld zien. Uit deze verdeling blijkt verder dat vooral MO een relatief groot aantal medewerkers jonger dan 45 heeft. Bij OO is het percentage medewerkers 45 jaar en ouder het grootst (51%). 160 Weergave naar leeftijdcategorie <25 25 tot tot tot > Figuur 7: Gegevens personeelsbestand in aantallen, weergegeven naar leeftijdscategorieën (periode ) Bovenstaand figuur laat de ontwikkeling per categorie zien van het personeelsbestand over de afgelopen jaren. In 2005 zijn 3 categorieën in aantal medewerkers afgenomen in omvang, dit zijn resp. 25 tot 35, 45 tot 55 en 55>. De categorieën <25 en 35 tot 45 laten een lichte stijging zien. Leeftijd Jonger dan 25 1% 2,2% 1,2% 1,5% Leeftijd van 25 tot 35 24,1% 22,2% 22,1% 20,7% Leeftijd van 35 tot 45 30,7% 31,3% 31,8% 33,4% Leeftijd van 45 tot 55 28,9% 28,2% 26,4% 26,3% 55 jaar en ouder 15,2% 16% 18,5% 18% Tabel 7: Weergave personeelsbestand naar leeftijdscategorieën in procenten 2 ( ) Categorie 25 tot 35 is met 1.4%punt afgenomen, 35 tot 45 is met 1.6%punt toegenomen. 55> is met 0.5%punt afgenomen. 1 De categorie Overige staat voor het totaal van: griffier en gemeentesecretaris. 2 Weergave personeelsbestand excl. bestuur, Melkertbanen en formatieknelpunten en incl. griffier en gemeente secretaris. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 18

19 Leeftiijdsklasse Totaal 20,7% 33,4% 26,3% 18,0% SO 24% 31% 29% 15% SB 3% 24% 27% 25% 21% OO 19 % 30% 33% 18% MO 3% 17% 44% 22% 15% CS 23% 31% 15% 31% Bw&R 19 % 50% 6% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jonger dan tot tot tot tot 66 Figuur 8: Personeelsbestand: procentuele weergave leeftijdsklasse 1 (2005) Figuur 8 laat zien dat met name CS afwijkt van het Heerhugowaardse gemiddelde ( totaal ); CS en Bw&R heeft een relatief hoog percentage medewerkers in de klasse 55 tot 66. De sector MO kent een grote groep 35 tot 45 jarige medewerkers, verder is opvallend dat er bij CS, Bw&R, SO en OO geen medewerkers jonger dan 25 werken Personele bezetting naar woonplaats Op een enkele uitzondering na zijn alle medewerkers woonachtig in de provincie Noord-Holland. Ongeveer de helft 201 in aantal van het personeel is woonachtig in Heerhugowaard. De overige 209 medewerker zijn afkomstig uit voornamelijk de omliggende gemeentes. Van deze 209 kan gezegd worden dat: 42 medewerkers woonachtig zijn in de gemeente Alkmaar, 22 medewerkers woonachtig zijn in de gemeente Langedijk, de afkomst verder zeer divérs is. In HHW Minder dan 10km 10 tot 30km Meer dan 30km Aantal medewerkers Percentage medewerkers 49% 20.2% 20% 10.7% Tabel 8: Weergave reisafstand medewerkers (2005) Ongeveer 69% van de medewerker woont minder dan 10 kilometer van zijn of haar werkplek. 10.7% van de medewerkers reist meer dan 30 kilometer naar het werk. Reisafstand M eer dan 30km 11% 10 tot 30 km 20% Binnen HHW 49% M inder dan 10km 20% Figuur 9: Weergave reisafstand medewerkers (2005) Figuur 9 geeft het percentage medewerkers gecategoriseerd weer naar woon/werkafstand. Hier wordt hier zichtbaar dat bijna de helft van het personeel in Heerhugowaard woonachtig is. Over het algemeen kan gezegd worden dat veel medewerkers dicht bij hun werk wonen. 1 Weergave personeelsbestand excl. bestuur en formatieknelpunten en incl. griffier en gemeente secretaris. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 19

20 2.2 Analyse naar geslacht Weergave salarisschalen naar geslacht Bij uitsplitsing van de salarisschalen naar geslacht is het opvallend dat 36 mannen en 1 vrouw naar schaal 4 wordt betaald. Verder is de participatiegraad van de vrouwen tamelijk hoog binnen de schalen 5 t/m 9. Binnen de schalen 10 t/m 14 is de participatiegraad van de mannen groot. V M A Achterkant V M A Figuur 10: Weergave salarisschalen naar geslacht (2005) Figuur 10, bestaande uit twee kegelkolommen die de man/vrouwverhouding weergeeft, laat zien dat vrouwen (achterkant kegelkolom) vaker naar lagere schalen betaald worden dan mannen (voorkant kegelkolom). De mannelijke participatie is hoog in de schalen 8 t/m 11, bij vrouwen is dit rondom schaal 8 het geval Weergave sectoren naar geslacht 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Weergave sectoren naar geslacht HHW Bw&R CS M O OO SB SO % vrouw 43% 25% 38% 69% 58% 8% 45% % man 57% 75% 62% 31% 42% 92% 55% Figuur 11: Weergave sectoren naar geslacht (2005) De sector SB kenmerkt zicht door het relatief hoge aantal mannen. MO en OO in mindere mate - kenmerkt zich juist door het hoge aantal vrouwen. De spreiding van de mannen en vrouwen over de sectoren is bij de vrouwen gelijkwaardiger verdeeld. Bij de mannen werkt 42% van de mannen bij SB, 18% bij SO, 16% bij OO en 14% bij MO. Bij de vrouwen werkt 40% bij MO, 30% bij OO, 20% bij SO en 5% bij SB. Ten opzichte van 2004 zijn er weinig noemenswaardige ontwikkelingen geweest wat betreft de man/vrouwverhouding. Op hoofdlijnen is de verhouding hetzelfde, alleen SB kent - in een afname van het aantal vrouwen met 3% punt. Sociaal jaarverslag 2005 Pagina 20

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Personeelsmonitor GEMEENTEN

Personeelsmonitor GEMEENTEN Personeelsmonitor GEMEENTEN 2016 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 2 SAMENVATTING 3 OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN 10 1. FORMATIE & BEZETTING 13 Formatie, bezetting 13 Bezuinigingen 24 Externe inhuur 26 2. INSTROOM,

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag Inhoud 1. Medewerkers in beeld 3 1.1 Personeelsbestand 3 1.2 Formatie en leeftijd 4 1.3 Leeftijdsopbouw 4 1.4 Verhoudingen mannen/vrouwen 5 2. Welzijn 5 3. Mobiliteit 6 4. Personeelsbeheer

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2014

Personeelsmonitor Gemeenten 2014 Personeelsmonitor Gemeenten 2014 leeswijzer De Personeelsmonitor 2014 is enigszins veranderd ten opzichte van eerdere jaargangen. In plaats van een uitgebreid rapport is er dit jaar gekozen voor een meer

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 211 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2014 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2013 2013 2014 2014 % % Totale formatie 1.608 1562 * Aantal medewerkers 1.662 1.643 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Personeelsmonitor Gemeenten 2015 leeswijzer De Personeelsmonitor 2015 bestaat net als vorig jaar uit een beknopte publicatie bestaande uit highlights, een samenvatting en een tabellenboek. Meer informatie

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2014

Sociaal jaarverslag 2014 Sociaal jaarverslag 2014 Vastgesteld in het algemeen bestuur van 6 juli 2015 Inhoud 1. Medewerkers in beeld... 2 1.1. Personeelsbestand... 2 1.2. Formatie en leeftijd... 3 1.3. Leeftijdsopbouw... 3 1.4.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 INSTROOM In 2009 zijn 40 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is gedaald ten opzichte van 2008 en bedraagt

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 1 Verzuimcijfers In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2016 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2015 2015 2016 2016 % % Totale formatie 1.563 * 1.490 Aantal medewerkers 1.672 1.571 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2015 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2014 2014 2015 2015 aantal % aantal % Totale formatie 1562* 1.563 * Aantal medewerkers 1.643 1.672 Gemiddelde

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren A&O-fonds Provincies Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2014 Een vergelijking tussen de sectoren provincies, waterschappen en gemeenten voorwoord Voor u ligt de eerste versie van de Personeelsmonitor

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde SBOH Sociaal Jaarverslag 2015 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding. 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Hoeveel nieuwe medewerkers traden er in dienst?

Hoeveel nieuwe medewerkers traden er in dienst? Hoeveel nieuwe medewerkers traden er in dienst? Het aantal nieuwe medewerkers is in 2004 gedaald van 1600 tot minder dan 200. De afslanking is ondermeer bereikt door het beperken van de instroom. Door

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2014

NTR Sociaal Jaarverslag 2014 NTR Sociaal Jaarverslag 214 2.3 cijfers 11 Sociaal Jaarverslag 214 Voorwoord 2.3 cijfers 11 214 was een uitzonderlijk jaar. Het grootste deel van de zogenaamde Rutte I-bezuiniging van 2 miljoen moest verwerkt

Nadere informatie

Monitor Gemeenten 2009. Personeel in Perspectief

Monitor Gemeenten 2009. Personeel in Perspectief Monitor Gemeenten 2009 Personeel in Perspectief Monitor Gemeenten 2009 Personeel in Perspectief 3 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356

Nadere informatie

HRM feiten en cijf Waterstaat 2 004

HRM feiten en cijf Waterstaat 2 004 HRM feiten en cijf Waterstaat 2 004 i HRM feiten en cijfers van Verkeer en Waterstaat 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 3 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend directeur Inleiding Organogram Ministerie

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013

Sociaal Jaarverslag 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Sociaal Jaarverslag 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting We bieden de leden van de Raad het Sociaal

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6 Het sociaal jaarverslag 2013 1 Voorwoord... 3 Een kort jaaroverzicht... 3 De kengetallen.....6 2 Voorwoord We blikken terug op 2013. En we kunnen vaststellen dat het in meer dan één opzicht een hectisch

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. Boxmeer, 30 maart 2007 Gemeente Boxmeer

Sociaal Jaarverslag. Boxmeer, 30 maart 2007 Gemeente Boxmeer 2006 Boxmeer, 30 maart 2007 Gemeente Boxmeer . Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Conclusies en voorgenomen maatregelen...4 2.1. Leeftijdsbewust beleid...5 2.2. Terugdringing ziekteverzuim....5 2.3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Wachtdagen en ziekteverzuim

Wachtdagen en ziekteverzuim Wachtdagen en ziekteverzuim 1 Inhoud presentatie Onderzoeksvraag Uitvoering onderzoek Betrouwbaarheid van de gegevens Uitkomsten Hoofdvraag Neveneffect (verlof) Controlevariabelen Stijgers/dalers Conclusie

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel

Nadere informatie

Personeel & cijfers 2007

Personeel & cijfers 2007 Gegevensdefinities Personeel In deze publicatie wordt, tenzij anders vermeld, onder personeel verstaan: Personeelsleden in dienst van de gemeente Utrecht op wie de Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht (ARU)

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg Naam Gemiva-SVG Groep Vernet-ID 641316 Gehandicaptenzorg Vernet Health Ranking Over 2013 is de Vernet Health Ranking(*) voor uw organisatie bepaald. Uw score in 2013 is 9,7. heeft een goede performance

Nadere informatie

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol gemeenff Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van van bu en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Generatiepact Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 22AUG zo{o 127Yol Verantwoordel ke llehouder:

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2012

NTR Sociaal Jaarverslag 2012 NTR Sociaal Jaarverslag 212 ultimo 212 5 1.8 1.1 Mobiliteit 9 2.1 Frequent verzuim 1 2.2 Vaccinaties 1 2. cijfers 1 Sociaal Jaarverslag Voorwoord ultimo 212 5 1.8 1.1 Mobiliteit 9 2.1 Frequent verzuim

Nadere informatie

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

Monitor Gemeenten Personeel in Perspectief

Monitor Gemeenten Personeel in Perspectief Monitor Gemeenten 2008 Personeel in Perspectief 3 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider:

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele

Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele 2010 Samenvatting Dit is het sociaal jaarverslag van de gemeente Borsele over 2010. Het is de eerste keer dat het sociaal jaarverslag in een kleiner formaat verschijnt.

Nadere informatie

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015 NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg ISBN 978-94-6122-424-8 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729

Nadere informatie

VROUWEN EN MANNEN BIJ AKZO NEDERLAND

VROUWEN EN MANNEN BIJ AKZO NEDERLAND VROUWEN EN MANNEN BIJ AKZO NEDERLAND Aanbevelingen van de Commissie Gelijke Behandeling van de Centrale Ondernemingsraad Akzo Nederland 31 augustus 1995, Kea Tijdens, Universiteit van Amsterdam 1. Inleiding

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Opleidingsplan en budget (N=50) Opleidingsbudget (N=49) 10 9 8 7 6 5 4 1 2% 96% 98% Is er een opleidingsplan voor 2014 waarin concrete opleidingsactiviteiten

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

HR Monitor 2008. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2008. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2008 Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor sector waterschappen over 2008 Rapport Stratus marktonderzoek B.V. drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, juli 2009 In opdracht van A&O fonds Waterschappen

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Factsheet Werkgeversenquête 2014 HRM beleid

Factsheet Werkgeversenquête 2014 HRM beleid Factsheet Werkgeversenquête 2014 HRM beleid Opleidingsplan en budget (N=255) Opleidingsbudget (N=195) 10 9 8 7 6 5 4 3 48% 5 Is er een opleidingsplan voor 2014 met concrete opleidingsactiviteiten voor

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Walboomers Tel nr: 8858 Nummer: 16A.00296 Datum: 22 maart 2016 Team: CP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M. van Kruijsbergen N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2012

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2012 Februari 213 ugu Gemeentepersoneel in Leiden eind 24 t/m eind 212 Eind 212 heeft de gemeente Leiden 1.49 medewerkers, 666 vrouwen en 743 mannen. Dit feitenblad zet een aantal kenmerken van hen bij elkaar

Nadere informatie

Notitie verlof 3 november 2015

Notitie verlof 3 november 2015 1. Inleiding Deze notitie bevat het voorstel om een nieuwe verlofregeling in te voeren met een onderbouwing waarom dit nodig is en wat hier onder valt. 1.1 Context Duurzame inzetbaarheid is het uitgangspunt

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek December 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Kader... 3 4 Rollen en verantwoordelijkheden... 3 4.1 Verantwoordelijkheid... 3 4.2 Inhuur... 3 4.2.1 Inhuur voor

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie