Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga"

Transcriptie

1 Uitstroom naar Werk Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2005

2 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 15 tot en met 24 In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenkomen met de som der opgetelde getallen.

3 Colofon Inhoud Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan XZ Voorburg Prepress en druk Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair bedrijf Omslagontwerp WAT ontwerpers, Utrecht Inlichtingen Tel.: ( 0,50 per minuut) Fax: (045) Bestellingen Samenvatting 5 1. Inleiding Doel van het onderzoek Opzet van het onderzoek Indeling van het rapport Inhoud van de tabellenset 8 2. Uitstroom uit de uitkering Inleiding Personen met een uitkering Beëindiging van de uitkering Uitstroom naar werk Uitstroom niet naar werk 16 Internet 3. Uitstroom uit de uitkering na start begeleiding naar werk Populatieafbakening Begeleiding naar werk Uitstroom van volwassenen na start begeleiding naar werk Uitstroom per jaar Technische toelichting Inleiding Bronnen Methoden en definities Kwaliteit en representativiteit Begrippenlijst Afkortingen 27 Literatuur 29 Tabellenset 33 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Kengetal: X-13 ISSN Productnummer: Centraal Bureau voor de Statistiek Uitstroom naar Werk 3

4

5 Samenvatting Uitstroom naar werk Van de personen die januari 2003 een WW-uitkering ontvingen, stroomde tweederde voor januari 2005 uit de uitkering. De helft van deze uitstromers vond een baan. Het aandeel personen dat in dezelfde periode uit de bijstand stroomde, lag ruim de helft lager. Ook het aandeel van de personen die uitstroomden naar werk lag bij de bijstand lager. Van de personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering stroomde eenzesde binnen twee jaar uit. Nulmeting 25%-doelstelling Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de begroting van 2004 een algemene doelstelling opgenomen: streven naar 25% meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een reïntegratietraject. Om in 2007 te kunnen vaststellen of deze doelstelling is gerealiseerd, is een nulmeting noodzakelijk. De uitkomsten over de Nulmeting 25%-doelstelling die in dit rapport worden gepresenteerd hebben uitsluitend betrekking op de uitkeringen in het gemeentedomein. Voor de gemeenten die gegevens beschikbaar hebben gesteld over reïntegratietrajecten, zijn resultaten over uitstroom naar werk na het starten van begeleiding naar werk opgenomen. Van de personen met een uitkering in het gemeentedomein stroomt 10 procent uit naar regulier werk binnen twee jaar na het starten van begeleiding naar werk. Uitstroom naar Werk 5

6

7 1. Inleiding 1.1 Doel van het onderzoek Op 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand (WWB) in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten meer verantwoordelijkheden bij de reïntegratie van personen met een bijstandsuitkering. In het kader van de deregulering zijn ook verschillende aanpassingen in de Werkloosheidswet (WW) gedaan. Om de werking van de WWB en de deregulering in de WW te kunnen toetsen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de begroting van 2004 een algemene doelstelling opgenomen: streven naar 25% meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een reïntegratietraject. Om in 2007 te kunnen vaststellen of deze doelstelling is gerealiseerd, is een nulmeting noodzakelijk. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-MCB) heeft in opdracht van SZW uitkomsten berekend voor de Nulmeting 25%-doelstelling voor personen met een uitkering in het gemeentedomein. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de reïntegratie van personen met een bijstandsuitkering en voor personen zonder uitkering die zich als niet werkend werkzoekende hebben ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Uitkomsten over het UWV-domein worden door het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) berekend. Het UWV is verantwoordelijk voor de reïntegratie van personen met een WW-uitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In februari heeft CBS-MCB gegevens berekend over uitstroom uit de uitkering na het volgen van een reïntegratietraject. Deze voorlopige gegevens hadden betrekking op personen met een uitkering, die in het eerste halfjaar van 2002 een traject gestart zijn. Er werd niet vastgesteld of de uitstroom plaats vond naar werk. In augustus is een publicatie van CBS-MCB verschenen waarbij uitstroom naar regulier werk in loondienst werd vastgesteld en waarin de eerste resultaten werden gepresenteerd voor de Nulmeting 25%-doelstelling. De resultaten werden afzonderlijk gegeven voor jongeren (15 22 jaar), volwassenen (23 57,5 jaar) en ouderen (57,5 64 jaar), maar werden verder niet uitgesplitst naar persoonskenmerken van de uitkeringsontvangers. Deze publicatie bevat de definitieve gegevens over uitstroom uit de uitkering naar werk in loondienst in 2002, 2003 en 2004 en over de Nulmeting 25%-doelstelling. De uitkomsten over uitstroom uit de uitkering naar werk zijn berekend door het combineren van verschillende bronnen, waaronder de uitkeringenbestanden en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). De uitkomsten zijn uitgesplitst naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering. Overzicht van de belangrijkste begrippen Uitkeringsperiode Een uitkeringsperiode is een aaneengesloten periode waarin iemand een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. De uitkering wordt gemeten op basis van het betalingsconcept, dat betekent dat de persoon recht op een uitkering heeft én dat er een betaling is geweest. Gedurende een uitkeringsperiode kan iemand gelijktijdig of na elkaar verschillende uitkeringen ontvangen. Uitstroom Elke onderbreking van de uitkeringsperiode van minimaal een maand wordt gezien als uitstroom. Uitstroom kan uitstroom naar werk zijn, maar kan ook het gevolg zijn van demografische oorzaken, zoals het bereiken van de 65-jarige leeftijd of overlijden. Uitstroom naar werk Als in een periode van één maand voor de uitstroommaand tot drie maanden na de uitstroommaand een nieuwe baan start, wordt dit beschouwd als uitstroom naar werk. De uitstroommaand is de eerste maand na een uitkeringsperiode waarin een persoon geen recht meer heeft op een uitkering of waarin geen betaling heeft plaatsgevonden. Gemeentedomein Personen met bijstand behoren tot het gemeentedomein. Personen die zowel WW als bijstand ontvangen en hun eerste begeleiding naar werk krijgen van het UWV, worden echter niet tot het gemeentedomein gerekend. Ook personen zonder uitkering die zich als niet werkend werkzoekende hebben ingeschreven bij het CWI behoren tot het gemeentedomein. Over deze personen zijn in dit onderzoek geen uitkomsten berekend, omdat de overgang naar regulier werk niet goed gemeten kan worden. Begeleiding naar werk Begeleiding naar werk bestaat uit een reïntegratietraject of gesubsidieerd werk. Beide vormen van begeleiding hebben als doel te voorkomen dat personen langdurig werkloos worden of in een sociaal isolement terecht komen. Bij reïntegratietrajecten gaat het bijvoorbeeld om het aanbieden van een opleiding of het geven van beroepskeuzeadvies, maar ook vergoeding van kinderopvang of doorverwijzing naar hulpverlening behoort tot de mogelijkheden. Nulmeting 25%-doelstelling Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de begroting van 2004 een algemene doelstelling opgenomen: streven naar 25% meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een reïntegratietraject. Om in 2007 te kunnen vaststellen of deze doelstelling is gerealiseerd, is een nulmeting noodzakelijk. Zowel de personen met een uitkering in het gemeentedomein, als de personen met een uitkering in het UWV-domein, als de personen zonder uitkering die als niet-werkend werkzoekende ingeschreven staan bij het CWI én in 2002 begeleiding naar werk zijn gestart, behoren tot de doelpopulatie van de Nulmeting 25%-doelstelling. In deze publicatie worden alleen de personen beschreven met een uitkering in het gemeentedomein. Bepaald wordt wie van deze personen er binnen twee jaar na het starten van begeleiding naar werk uitstromen naar werk. Uitstroom naar Werk 7

8 1.2 Opzet van het onderzoek In deze paragraaf wordt de opzet voor de onderzoeken over uitstroom naar werk en over de Nulmeting 25%-doelstelling beschreven. Om de uitkomsten voor de Nulmeting 25%-doelstelling te kunnen berekenen is eerst onderzocht of uitstroom uit de uitkering naar regulier werk kan worden gemeten. Uitstroom naar werk De onderzoekspopulatie voor het meten van uitstroom naar werk bestaat uit personen van jaar die in januari 2002 WW of bijstand ontvangen. Onderzocht wordt of deze personen vóór januari 2004 uitstromen naar werk. Personen die zowel WW als bijstand ontvangen, worden gerekend tot de WW-populatie. Vergelijkbare uitkomsten worden berekend voor personen van jaar die recht hebben op WW of bijstand in januari Voor deze personen moet de uitstroom naar werk plaats vinden vóór januari Nulmeting 25%-doelstelling De doelpopulatie voor de Nulmeting 25%-doelstelling voor uitkeringen in het gemeentedomein bestaat uit personen van jaar die in 2002 begeleiding naar werk krijgen aangeboden en op de startdatum van de eerste begeleiding bijstand ontvangen. Personen die naast bijstand een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, worden alleen tot het gemeentedomein gerekend als de eerste begeleiding naar werk die ze aangeboden krijgen een traject uit de Monitor Scholing en Activering (MOSA) is. Personen die alleen bijstand ontvangen en geen traject starten, maar in 2002 wel een gesubsidieerde baan starten, worden ook tot het gemeentedomein gerekend. De onderzoekspopulatie wordt verder beperkt tot personen die wonen in één van de 66 (grote) gemeenten die hebben deelgenomen aan de MOSA. Alleen van deze personen zijn alle gegevens over begeleiding naar werk bekend. De Nulmeting 25%-doelstelling heeft betrekking op uitstroom naar regulier werk na het volgen van begeleiding naar werk, die in 2002 is gestart. In deze publicatie wordt uitstroom naar regulier werk in loondienst binnen 24 maanden na de start van de begeleiding gemeten. Uitstroom naar regulier werk als zelfstandige is niet vastgesteld. Als vormen van begeleiding naar werk zijn in deze publicatie reïntegratietrajecten en gesubsidieerd werk (WIW- en ID-banen) opgenomen. Uitstroom uit de uitkering naar gesubsidieerd werk wordt afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Uitstroom naar gesubsidieerd werk wordt bij de Nulmeting 25%-doelstelling alleen als succes gezien als, binnen 24 maanden na start van de gesubsidieerde baan in 2002, doorstroom naar regulier werk plaatsvindt. De beëindiging van de uitkering hoeft geen gevolg te zijn van de reïntegratie, maar kan ook andere oorzaken hebben. Uitstroom om demografische redenen (het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, overlijden en emigratie) wordt apart zichtbaar gemaakt. In augustus 2005 is een tabellenset met een technische toelichting gepubliceerd. Bij het samenstellen van deze cijfers zijn enkele onvolkomenheden geconstateerd bij de verwerking van de reïntegratietrajecten in het gemeentedomein. In de cijfers van dit rapport zijn de gecorrigeerde gegevens over reïntegratietrajecten verwerkt. 1.3 Indeling van het rapport In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van het onderzoek naar uitstroom naar werk besproken. Hierbij wordt nader ingegaan op de verschillen tussen uitstroom uit de WW en de bijstand. Voor de personen met WW of bijstand is ook gekeken naar de verschillen tussen jongeren, volwassenen en ouderen, tussen mannen en vrouwen en tussen personen uit verschillende herkomstgroeperingen. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de uitstroom uit de uitkering na het starten van begeleiding naar werk. Hier worden de uitkomsten van de Nulmeting 25%-doelstelling beschreven. Het vierde hoofdstuk beschrijft de uitstroom naar werk na het starten van begeleiding naar werk in De uitkomsten zijn hier gesplitst naar jaar van uitstroom 2002, 2003 en De beëindiging van een uitkeringsperiode en de uitstroom naar werk hoeft hier niet binnen 24 maanden na de start van de begeleiding naar werk plaats te vinden. De technische toelichting staat in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de bronnen en de onderzoeksmethode die heeft geleid tot de uiteindelijke onderzoekspopulatie. Daarnaast wordt een indicatie van de kwaliteit van bestanden en variabelen gegeven. In de begrippenlijst worden alle genoemde begrippen in dit rapport beschreven. 1.4 Inhoud van de tabellenset De tabellenset bestaat uit vijf onderdelen. Deze onderdelen sluiten aan op de beschrijving in de hoofdstukken 2, 3 en 4. De tabellen zijn opgenomen aan het eind van dit rapport. Onderdeel A: Uitstroom naar werk Onderdeel A bevat uitkomsten over personen met een WW- of bijstandsuitkering, die binnen twee jaar na peilmoment hun uitkeringsperiode beëindigen. Deze uitstroom wordt uitgesplitst naar uitstroom naar regulier werk en uitstroom naar gesubsidieerd werk, waaronder doorstroom naar regulier werk. De peilmomenten zijn januari 2002 en januari Daarnaast zijn uitkomsten berekend over duurzame uitstroom voor personen met een uitkering in 8 Centraal Bureau voor de Statistiek

9 januari 2002.Voor personen met alleen een bijstandsuitkering zijn ook uitkomsten berekend voor alleen de MOSA-respons. Onderdeel B: Uitstroom uit arbeidsongeschiktheidsuitkering Dit onderdeel bevat uitkomsten over personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die binnen twee jaar na peilmoment hun uitkeringsperiode beëindigen. Tevens wordt aangegeven hoeveel personen de uitkeringsperiode niet binnen twee jaar beëindigen, maar wel een overgang maken van volledige arbeidsongeschiktheid naar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De peilmomenten zijn januari 2002 en januari Onderdeel C: Uitstroom naar werk na start begeleiding naar werk In dit onderdeel staan uitkomsten over uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart in 2002, naar beëindiging van de uitkeringsperiode binnen 24 maanden na de start van de reïntegratie. Deze uitstroom wordt uitgesplitst naar uitstroom naar regulier werk en uitstroom naar gesubsidieerd werk, waaronder doorstroom naar regulier werk. De uitkomsten van de Nulmeting 25%-doelstelling worden in dit onderdeel gegeven. De uitkomsten worden ook gegeven voor duurzame uitstroom, waarbij de begeleiding naar werk gestart is in het eerste halfjaar van Onderdeel D: Begeleiding naar werk en personen met begeleiding naar werk Onderdeel D bevat uitkomsten over begeleiding naar werk die is gestart in Vermeld worden het totaal aantal keren dat begeleiding naar werk wordt gegeven, het aantal keren dat begeleiding naar werk wordt gegeven binnen een uitkeringsperiode en het aantal personen dat begeleiding naar werk krijgt binnen een uitkeringsperiode. Onderdeel E: Uitstroom naar werk van personen met bijstand in het gemeentedomein naar uitstroomjaar Onderdeel E bevat uitkomsten over personen met een bijstandsuitkering die begeleiding naar werk zijn gestart in In tegenstelling tot onderdeel C worden hier alleen uitkeringsperioden beschouwd waarin een MOSA-instrument als eerste begeleiding naar werk is ingezet of waarin gesubsidieerd werk is gestart. De uitkomsten worden gesplitst naar jaar van uitstroom 2002, 2003 en De uitstroom wordt bovendien uitgesplitst naar uitstroom naar regulier werk. De beëindiging van een uitkeringsperiode en de uitstroom naar werk hoeft hier niet binnen 24 maanden na de start van de begeleiding naar werk plaats te vinden. Alle tabellen worden daarnaast uitgesplitst naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering. De gepresenteerde aantallen in de tabellen zijn afgerond op 10-tallen. Hierdoor kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Uitstroom naar Werk 9

10

11 2. Uitstroom uit de uitkering 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk bespreken we de uitstroom naar werk van personen met een WW- of bijstandsuitkering. Onderzocht wordt hoeveel personen die op het peilmoment een uitkering hebben, binnen twee jaar uit de uitkering naar werk stromen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor personen met een uitkering in januari 2002 en januari In de volgende paragrafen bespreken we de personen die in januari 2003 een uitkering hadden. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op de samenstelling van de populatie van personen met een uitkering in januari In paragraaf 2.2 wordt nagegaan welke personen de uitkeringsperiode hebben beëindigd en hoeveel van hen zijn uitgestroomd naar werk. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 de uitstroom naar werk onderverdeeld in uitstroom naar regulier werk en uitstroom naar gesubsidieerd werk. Ten slotte wordt in paragraaf 2.4 ingezoomd op de personen die wel zijn uitgestroomd, maar niet naar werk. Hier bekijken we enkele demografische redenen voor de uitstroom. werk. Bij de analyse is gebleken dat de overgang van arbeidsongeschiktheidsuitkering naar betaald werk niet betrouwbaar kan worden gemeten. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat vooral arbeidsongeschikten die al werk hebben tijdens de uitkeringsperiode, de uitkering beëindigen. Voor personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn wel uitkomsten gegeven in de tabellenset over de uitstroom uit de uitkering en over de overgang van volledige arbeidsongeschiktheid naar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In de figuren 2.2, 2.3 en 2.4 worden de personen met een WW- of bijstandsuitkering weergegeven naar enkele demografische kenmerken. In de bijstand komen relatief veel vrouwen en niet-westerse allochtonen voor. Naast 2.2 Personen met WW of bijstand in januari 2003 naar leeftijdsgroep % Personen met een uitkering In 2003 hebben bijna anderhalf miljoen mensen een WW-, bijstands- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is ruim een op de tien van alle jarigen. In figuur 2.1 is de verdeling van de personen met een uitkering in januari 2003 weergegeven. Bijna tweederde van deze personen met een uitkering heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In dit onderzoek zijn geen uitkomsten berekend over de uitstroom uit de arbeidsongeschiktheidsuitkering naar WW jongeren (15 22 jaar) volwassenen (23 57,5 jaar) Bijstand ouderen (57,5 64 jaar) 2.1 Personen (15 64 jaar) met een uitkering in januari % 2.3 Personen (15 64 jaar) met WW of bijstand in januari 2003 naar geslacht % % 11% WW Bijstand Bijstand WW Arbeidsongeschiktheid Mannen Vrouwen Uitstroom naar Werk 11

12 2.4 Personen (15 64 jaar) met WW of bijstand in januari 2003 naar herkomstgroepering % WW Bijstand twee jaar na het peilmoment uit de uitkering. Voor personen met bijstand was dat minder dan eenderde. Jongeren met een WW-uitkering hebben hogere uitstroomkansen dan volwassenen. Volwassenen met een WW- uitkering hebben weer hogere uitstroomkansen dan ouderen. Jongeren met bijstand hebben hogere uitstroomkansen dan volwassenen, maar volwassenen met bijstand hebben lagere uitstroomkansen dan ouderen. Dat komt omdat veel ouderen uit de bijstand stromen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Ook stromen relatief veel ouderen uit via (pre)pensioenregelingen en beëindigen daarom de bijstand. De uitstroom van ouderen uit de bijstand naar werk is lager dan van volwassenen. In staat 2.3 zijn de uitstroompercentages uitgesplitst naar geslacht weergegeven. Mannen in de bijstand stromen relatief meer uit dan vrouwen, bij de WW geldt het omge- Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen deze verschillen in demografische kenmerken tussen de ontvangers van een WW-uitkering en de ontvangers van een bijstandsuitkering, zijn er grote verschillen in andere persoonskenmerken, zoals afstand tot de arbeidsmarkt en opleidingsniveau. De verschillen in achtergrondkenmerken leiden tot verschillende uitstroomkansen van personen met een WW- en personen met een bijstandsuitkering. In de volgende paragrafen waarin wordt ingegaan op de uitstroom, worden deze twee uitkeringen dan ook apart weergegeven. 2.3 Beëindiging van de uitkering In deze paragraaf wordt bekeken of personen die in januari 2003 een WW- of bijstandsuitkering ontvangen, binnen een periode van twee jaar de uitkeringsperiode beëindigen. Het uitgangspunt is dat ze niet langer uitkeringsafhankelijk mogen zijn. Doorstroom naar een andere uitkering, zoals vanuit de WW naar de bijstand, wordt daarom niet gezien als een beëindiging van de uitkeringsperiode. Ook verlaging van de WW-uitkering als gevolg van het vinden van een deeltijdbaan wordt niet als uitstroom beschouwd. Tussen de WW en bijstand zijn grote verschillen in dynamiek. Ruim tweederde van de WW ers stroomde binnen Staat 2.1 Uitstroom van personen (15 64 jaar) met WW of bijstand in januari 2003 WW Bijstand Personen met WW of bijstand in januari Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd % Staat 2.2 Uitstroom van personen (15 64 jaar) met WW of bijstand in januari 2003 naar leeftijdsgroep WW Bijstand Personen met WW of bijstand in januari Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) % van de desbetreffende leeftijdsgroep Jongeren (15 22 jaar) Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd 6 45 Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Volwassenen (23 57,5 jaar) Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Ouderen (57,5 64 jaar) Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Staat 2.3 Uitstroom van personen (15 64 jaar) met WW of bijstand in januari 2003 naar geslacht WW Bijstand Personen met WW of bijstand in januari Mannen Vrouwen % van het desbetreffende geslacht Mannen Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Vrouwen Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Centraal Bureau voor de Statistiek

13 Stroomschema 1 Uitstroom binnen twee jaar van personen (15-64 jaar) met WW in januari overlijden 450 geen uitstroom emigratie 410 WW niet naar werk overig uitstroom naar werk regulier werk gesubsidieerd werk Stroomschema 2 Uitstroom binnen twee jaar van personen (15 64 jaar) met bijstand in januari overlijden geen uitstroom emigratie 3060 bijstand uitstroom niet naar werk naar werk gesubsidieerd werk regulier werk overig Uitstroom naar Werk 13

14 Staat 2.4 Uitstroom van personen (15 64 jaar) met WW of bijstand in januari 2003 naar herkomstgroepering WW Bijstand Personen met WW of bijstand in januari Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen % van de desbetreffende herkomstgroepering Autochtonen Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Westerse allochtonen Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Niet-westerse allochtonen Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode niet hebben beëindigd Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Slechts een heel klein deel van de personen met WW stroomt uit naar gesubsidieerd werk. Personen met bijstand beëindigen vaker hun uitkering, omdat ze gesubsidieerd werk starten. Er is nauwelijks doorstroom van gesubsidieerd werk naar regulier werk voor Staat 2.6 Personen (15 64 jaar) met WW of bijstand in januari 2003, die uitstromen naar werk naar soort werk WW Bijstand Totaal Uitstroom naar werk Uitstroom naar regulier werk Uitstroom naar gesubsidieerd werk 1 17 De helft van de uitstroom uit de WW is uitstroom naar werk % keerde. Staat 2.4 laat zien dat voor personen met bijstand de uitstroompercentages per herkomstgroepering ongeveer even hoog zijn. Niet-westerse allochtonen met WW stromen iets vaker uit dan westerse allochtonen en autochtonen. Staat 2.5 laat zien dat WW ers die hun uitkering beëindigen, vaker uitstromen naar werk dan personen met bijstand. Of personen naar regulier of gesubsidieerd werk uitstromen, wordt in de volgende paragraaf besproken. Staat 2.5 Uitstroom naar werk van personen (15 64 jaar) met WW of bijstand in januari 2003 WW Bijstand Bijna de helft van de personen met WW in januari 2003 die de uitkeringsperiode voor 2005 hebben beëindigd, stroomt uit de uitkering omdat ze werk hebben gevonden. De leeftijd heeft grote invloed op de uitstroom uit de uitkering naar werk. Uit figuur 2.5 blijkt dat ruim tweederde van de jongeren met een WW-uitkering binnen twee jaar werk heeft gevonden en de uitkeringsperiode beëindigt. Voor volwassenen is dit ongeveer vier op de tien. De reden voor uitstroom van de ouderen is vaak een andere dan uitstroom naar werk. Deze uitstroom niet naar werk wordt beschreven in paragraaf 2.5. De resultaten over uitstroom zijn ook uitgesplitst naar geslacht en herkomstgroepering. Mannen beëindigen de WW-uitkering vaker omdat ze werk hebben gevonden dan vrouwen. Niet-westerse allochtonen die de WW-uitkering binnen twee jaar beëindigen na peilmoment, stromen even vaak uit naar werk als westerse allochtonen en autochtonen die de uitkeringsperiode beëindigen. Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Uitstroom niet naar werk Uitstroom naar werk % 2.5 Uitstroom binnen twee jaar van personen met WW in januari 2003 naar leeftijdsgroep % Uitstroom naar werk In deze paragraaf worden personen beschreven met WW of bijstand in januari 2003, die voor januari 2005 uitstromen naar werk en zo hun uitkering beëindigen. Deze personen kunnen uitstromen naar regulier werk en naar gesubsidieerd werk (de WIW- en ID- banen). Vanaf een gesubsidieerde werkplek kunnen zij eventueel doorstromen naar regulier werk. De doorstroom van gesubsidieerd werk naar regulier werk wordt alleen gemeten als deze voor januari 2005 plaats vindt Jongeren (15 22 jaar) Uitstroom naar werk Volwassenen (23 57,5 jaar) Uitstroom niet naar werk Ouderen (57,5 64 jaar) Geen uitstroom 14 Centraal Bureau voor de Statistiek

15 Staat 2.7 Uitstroom naar werk van personen (15 64 jaar) met WW in januari 2003 naar geslacht Mannen Vrouwen Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Uitstroom niet naar werk Uitstroom naar werk % 2.7 Uitstroom binnen twee jaar van personen met bijstand in januari 2003 naar leeftijdsgroep % Staat 2.8 Uitstroom naar werk van personen (15 64 jaar) met WW in januari 2003 naar herkomstgroepering Autoch- Westerse Niet-westerse tonen allochtonen allochtonen 10 0 Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Uitstroom naar werk Uitstroom niet naar werk Geen uitstroom % Uitstroom niet naar werk Uitstroom naar werk Een kwart van de uitstroom uit de bijstand is uitstroom naar werk Bijna een kwart van de personen met bijstand in januari 2003 die de uitkeringsperiode voor 2005 hebben beëindigd, vond een baan. Ongeveer 5 procent stroomt uit de uitkering naar een gesubsidieerde baan. Bijna driekwart van de personen beëindigt de uitkeringsperiode vanwege andere redenen (figuur 2.6). Figuur 2.7 laat voor jongeren, volwassenen en ouderen zien of zij zijn uitgestroomd naar werk, of zij zijn uitgestroomd naar een andere situatie dan werk, of dat zij niet zijn uitgestroomd. Een aanzienlijk deel van de jongeren en volwassenen beëindigt de uitkeringsperiode omdat ze werk hebben gevonden, maar er zijn nagenoeg geen ouderen die de uitkeringsperiode om die reden beëindigen. De personen die een gesubsidieerde baan krijgen aangeboden, zijn voornamelijk jongeren en volwassenen. Slechts een enkele oudere start een gesubsidieerde baan. In 2002 zijn ongeveer twee keer zoveel gesubsidieerde banen gestart als in Reden hiervoor is het afbouwen van het aantal gesubsidieerde banen in Vanaf 2004 zijn er geen nieuwe WIW- en ID-banen meer gestart. Ook voor de bijstand zijn de resultaten uitgesplitst naar geslacht en herkomstgroepering. Vrouwen met bijstand die de uitkeringsperiode beëindigen, stromen net als vrouwen met WW minder vaak uit naar werk dan mannen. Slechts een kwart van de vrouwen beëindigt om die reden de uitkeringsperiode tegenover bijna eenderde van de mannen. 2.6 Uitstroom naar werk van personen (15 64 jaar) met bijstand in januari 2003 die voor 2005 zijn uitgestroomd 23% Staat 2.9 Uitstroom naar werk van personen (15 64 jaar) met bijstand in januari 2003 naar geslacht Mannen Vrouwen Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd % % Uitstroom niet naar werk Uitstroom naar werk % Uitstroom naar regulier werk Uitstroom naar gesubsidieerd werk Uitstroom niet naar werk Uit staat 2.10 blijkt dat ongeveer een kwart van de autochtonen en westerse allochtonen die hun uitkering beëindigen, uitstroomt naar werk. Voor de niet-westerse allochtonen is dit bijna eenderde. Uitstroom naar Werk 15

16 Staat 2.10 Uitstroom naar werk van personen (15 64 jaar) met bijstand in januari 2003 naar herkomstgroepering Autoch- Westerse Niet-westerse tonen allochtonen allochtonen Personen die in 2003 of 2004 de uitkeringsperiode hebben beëindigd Uitstroom niet naar werk Uitstroom naar werk Uitstroom niet naar werk % In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk bekijken we de personen die hun uitkering beëindigen, maar niet uitstromen naar werk. Ruim de helft van de personen met een WW-uitkering en bijna driekwart van de personen met een bijstandsuitkering die de uitkeringsperiode beëindigen, stroomt niet uit naar werk. Demografische veranderingen zoals het bereiken van de 65-jarige leeftijd, emigreren en overlijden zijn redenen waarom een uitkering kan worden stopgezet. Met behulp van de gevormde onderzoeksbestanden kunnen deze demografische redenen voor uitstroom worden onderzocht. WW-uitkeringen worden altijd beëindigd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Eén op de tien WW-uitkeringen die zijn beëindigd om een andere reden dan uitstroom naar werk, zijn beëindigd omdat de desbetreffende persoon 65 jaar is geworden. Voor personen met bijstand is dat percentage iets hoger. Door nieuwe inkomsten vanuit de AOW en eventueel pensioen vervalt bij 65-plussers in veel gevallen het recht op bijstand. Ook emigratie kan leiden tot het beëindigen van de WW of bijstand. Van een groot deel van de uitstromers die niet naar werk uitstromen is het onbekend waarom deze personen de uitkering beëindigd hebben. WW ers die de maximale uitkeringsduur hebben bereikt en een partner met een eigen inkomen hebben, zullen vaak geen recht hebben op bijstand en zo de uitkeringsperiode beëindigen. Personen met een bijstandsuitkering stromen vaak uit de uitkering als zij gaan trouwen of samenwonen met iemand met een eigen inkomen. Staat 2.11 Demografische redenen voor uitstroom binnen twee jaar van personen (15 64 jaar) met WW of bijstand in januari 2003 WW Bijstand Uitstroom niet naar werk Bereiken van de 65-jarige leeftijd Overlijden 1 5 Emigratie 1 4 Overige % 16 Centraal Bureau voor de Statistiek

17 3. Uitstroom uit de uitkering na start begeleiding naar werk 3.1 Populatieafbakening Uitkeringsgerechtigden die niet op eigen kracht werk vinden, kunnen begeleiding krijgen van gemeenten of het UWV. In dit hoofdstuk wordt de uitstroom naar werk beschreven van de personen die in 2002 begeleiding naar werk zijn gestart. De uitstroom naar werk wordt gemeten als deze plaatsvindt binnen twee jaar na de start van de begeleiding naar werk. In dit onderzoek zijn de niet-uitkeringsgerechtigden (NUG ers) buiten beschouwen gelaten. De gepresenteerde uitkomsten hebben dus betrekking op de Nulmeting 25%-doelstelling voor het gemeentedomein exclusief NUG ers. De resultaten worden verder beperkt tot de gemeenten die over geheel 2002 gegevens over gestarte reïntegratietrajecten hebben geleverd aan de Monitor Scholing en Activering (MOSA). 3.2 Begeleiding naar werk Begeleiding naar werk kan onder meer bestaan uit het aanbieden van een reïntegratietraject, het voeren van een aantal gerichte gesprekken die de werkzoekende in staat stellen weer zelf werk te zoeken, of het doorleiden naar een traject sociale activering. Ook het aanbieden van een gesubsidieerde baan kan gezien worden als begeleiding naar werk. De begeleiding wordt meestal door de gemeente uitgevoerd en in enkele gevallen door het UWV. Gegevens over begeleiding naar werk door het UWV worden geregistreerd in de Module Inkoop Reïntegratie (MIR). Gegevens over begeleiding naar werk door gemeenten worden geregistreerd in de Monitor Scholing en Activering (MOSA). De MOSA bevat gegevens van personen die gebruik maken van instrumenten die gemeenten gebruiken om werkzoekenden te begeleiden naar de (reguliere) arbeidsmarkt. Staat 3.1 Personen (15 64 jaar) met bijstand in januari 2002 naar geslacht en herkomstgroepering, Nederland en MOSA-respons Nederland MOSA-respons x % x % Personen Totaal (15 64 jaar) Met bijstand Geslacht Mannen Vrouwen Herkomstgroepering Autochtonen Westers allochtonen Niet-westers allochtonen Staat 3.2 Uitstroom naar werk binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk, MOSA-respons Gemeentedomein aantal % Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart w.o. uitstroom naar regulier werk 1) ) Inclusief doorstroom van gesubsidieerd werk naar regulier werk binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk Personen die werk zoeken, geen uitkering hebben en wel begeleiding naar werk krijgen, zijn niet in de onderzoekspopulatie meegenomen. De MOSA bevat niet alle gemeenten. Er zijn 66 gemeenten waarvoor over het hele jaar 2002 informatie over ingezette instrumenten beschikbaar is. De gegevens in dit hoofdstuk hebben daarom alleen betrekking op personen uit deze MOSA-respons. Op basis van deze gegevens kunnen geen uitspraken gedaan worden over heel Nederland. In staat 3.1 zien we dat de verdeling van personen met bijstand naar herkomstgroepering in de MOSA-respons afwijkt van de verdeling in Nederland. Ook zijn er relatief veel personen met bijstand in de MOSA-respons. In deze gemeenten woont 44 procent van de inwoners en 69 procent van de bijstandsgerechtigden in heel Nederland. Per uitkeringsperiode wordt maximaal één keer begeleiding naar werk geteld. Als in een uitkeringsperiode meerdere vormen van begeleiding naar werk zijn toegepast, wordt daarom alleen de eerste keer begeleiding naar werk geteld. Staat 3.3 Begeleiding naar werk in 2002 naar leeftijdsgroep, MOSA-respons Gemeentedomein Jongeren Volwassenen Ouderen Totaal (15 22 jaar) (23 57,5 jaar) (57,5 64 jaar) Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart 1) Trajecten of instrumenten Gesubsidieerd werk ) In een uitkeringsperiode kunnen meerdere middelen voor begeleiding naar werk worden toegepast. Het totaal aantal uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk wordt toegepast, is daarom kleiner dan de som van de afzonderlijke middelen. Uitstroom naar Werk 17

18 Personen zijn in dit onderzoek soms meer dan één keer geteld. Iemand die bijvoorbeeld een paar maanden bijstand ontvangt, vervolgens een paar maanden geen uitkering heeft en daarna opnieuw bijstand ontvangt, heeft twee uitkeringsperioden. Wanneer in beide uitkeringsperioden begeleiding naar werk is gestart, wordt deze persoon twee keer geteld. Dit komt echter zeer weinig voor. Nog geen honderd personen zijn op die manier meer dan één keer geteld. Van alle personen met begeleiding naar werk stroomt een op de tien binnen 24 maanden na start begeleiding uit naar werk. Hieronder valt ook de doorstroom van gesubsidieerd werk naar regulier werk. Vijf procent van alle personen met gesubsidieerd werk stroomt binnen 24 maanden uit naar regulier werk. In staat 3.3 zien we dat de meeste begeleiding naar werk door volwassenen wordt gevolgd. In de volgende paragraaf over uitstroom na begeleiding naar werk zal deze groep nader bekeken worden. 3.3 Uitstroom van volwassenen (23 57,5 jaar) na start begeleiding naar werk Uitstroom uit de uitkering Mannen stromen na het starten van begeleiding naar werk vaker uit dan vrouwen. Ongeveer drie op de tien vrouwen zijn binnen twee jaar na start begeleiding uit de uitkering gestroomd. Bij de mannen zijn dat er ongeveer vier op de tien. Niet westerse allochtonen krijgen vaak begeleiding naar werk aangeboden. Bijna de helft van de begeleiding naar werk in een uitkeringsperiode komt terecht bij niet-westerse allochtonen. Niet-westerse allochtonen stromen iets vaker uit de uitkering na het starten van begeleiding naar werk dan westerse allochtonen en autochtonen. Uitstroom naar werk Wanneer we de uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd nader onderzoeken, zien we dat ruim de helft van de personen uitstroomt naar werk. In de staten 3.6 en 3.7 zien we dat geslacht en herkomstgroepering geen invloed hebben op het percentage uitstroom naar werk. Overige redenen uitstroom Het hervatten van een studie, overlijden, emigreren, het op zich nemen van het huishouden, starten van vrijwilligerswerk, huwelijk of samenwonen, kunnen naast het starten van een baan, redenen zijn om de uitkering te beëindigen. Met behulp van de gevormde onderzoeksbestanden kan een beperkt deel van deze redenen voor uitstroom worden onderzocht. In staat 3.8 zien we dat er tussen mannen en vrouwen die begeleiding naar werk hebben gekregen nauwelijks verschillen bestaan in de demografische redenen voor de uitstroom uit de uitkering. Staat 3.9 geeft de demografische redenen voor uitstroom naar herkomstgroepering. Westerse en niet-westerse allochtonen beëindigen vaker de uitkering omdat ze emigreren. Staat 3.4 Uitstroom na begeleiding naar werk van volwassenen (23 57,5 jaar) naar geslacht, MOSA respons, 2002 Gemeentedomein Totaal Mannen Vrouwen Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding zijn beëindigd Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding zijn beëindigd % Staat 3.5 Uitstroom na begeleiding naar werk van volwassenen (23 57,5 jaar) naar herkomstgroepering, MOSA respons, 2002 Gemeentedomein Totaal 1) Autoch- Westerse Niet-westerse tonen allochtonen allochtonen Uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart Uitkeringsperioden die niet binnen 24 maanden na start begeleiding zijn beëindigd Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding zijn beëindigd % 1) Totaal is inclusief personen met herkomstgroepering onbekend. 18 Centraal Bureau voor de Statistiek

19 Staat 3.6 Uitstroom naar werk van volwassenen (23 57,5 jaar) na begeleiding naar werk naar geslacht, MOSA respons, 2002 Gemeentedomein Totaal Mannen Vrouwen Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd Uitstroom niet naar werk Uitstroom naar werk % Staat 3.7 Uitstroom naar werk van volwassenen (23 57,5 jaar) na begeleiding naar werk naar herkomstgroepering, MOSA respons, 2002 Gemeentedomein Totaal 1) Autoch- Westerse Niet-westerse tonen allochtonen allochtonen Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd Uitstroom niet naar werk Uitstroom naar werk % 1) Totaal is inclusief personen met herkomstgroepering onbekend. Staat 3.8 Demografische redenen voor uitstroom van volwassenen (23 57,5 jaar) na begeleiding naar werk naar geslacht, MOSA respons, 2002 Gemeentedomein Totaal Mannen Vrouwen Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd zonder uitstroom naar werk % Overlijden Emigratie Overige Staat 3.9 Demografische redenen voor uitstroom van volwassenen (23 57,5 jaar) na begeleiding naar werk naar herkomstgroepering, MOSA respons, 2002 Gemeentedomein Totaal 1) Westerse Niet-westerse Autochtonen allochtonen allochtonen Uitkeringsperioden die binnen 24 maanden na start begeleiding naar werk zijn beëindigd zonder uitstroom naar werk % Overlijden Emigratie Overige ) Totaal is inclusief personen met herkomstgroepering onbekend. Uitstroom naar Werk 19

20

21 4. Uitstroom per jaar In dit hoofdstuk wordt, net zoals in hoofdstuk 3, de uitstroom naar werk beschreven van personen die in 2002 begeleiding naar werk zijn gestart. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen. In hoofdstuk 4 wordt gekeken of personen na begeleiding naar werk nog in hetzelfde kalenderjaar of in de twee daarop volgende kalenderjaren uitstromen naar werk. De uitstroom hoeft dus niet binnen 24 maanden na start van de begeleiding naar werk plaats te vinden. Bovendien worden in hoofdstuk 4 de uitkeringsperioden buiten beschouwing gelaten, waarin een MIR-traject als eerste begeleiding naar werk is ingezet. Net als in hoofdstuk 3 worden de resultaten beperkt tot de gemeenten die over geheel 2002 gegevens over gestarte reïntegratietrajecten hebben geleverd aan de Monitor Scholing en Activering (MOSA). Staat 4.1 laat maar kleine verschillen zien in de uitstroom naar werk per kalenderjaar. Omdat veel trajecten pas in de loop van 2002 starten, heeft de uitstroom die in 2002 wordt gemeten voor veel personen geen betrekking op een periode van twaalf maanden, maar op een veel kortere periode. Wanneer rekening wordt gehouden met de lengte van de meetperiode, geldt dat een relatief groot deel van de uitstroom naar werk al in het eerste kalenderjaar plaats vindt. Staat 4.1 Uitstroom naar werk van personen (15 64 jaar) die in 2002 begeleiding naar werk zijn gestart naar uitstroomjaar, MOSA-respons Totaal uitkeringsperioden waarin in 2002 begeleiding naar werk is gestart Uitkeringsperioden die niet zijn beëindigd 59 Uitkeringsperioden die in 2002 zijn beëindigd 14 w.o. uitstroom naar regulier werk 4 Uitkeringsperioden die in 2003 zijn beëindigd 16 w.o. uitstroom naar regulier werk 5 Uitkeringsperioden die in 2004 zijn beëindigd 11 w.o. uitstroom naar regulier werk 3 Gemeentedomein % Staat 4.2 Uitstroom naar werk van personen die in 2002 begeleiding naar werk zijn gestart naar leeftijdsgroep en uitstroomjaar, MOSA-respons Gemeentedomein Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Totaal uitkeringsperioden waarin in 2002 begeleiding naar werk is gestart % Uitkeringsperioden die niet zijn beëindigd Uitkeringsperioden die in 2002 zijn beëindigd w.o. uitstroom naar regulier werk Uitkeringsperioden die in 2003 zijn beëindigd w.o. uitstroom naar regulier werk Uitkeringsperioden die in 2004 zijn beëindigd w.o. uitstroom naar regulier werk Staat 4.3 Uitstroom naar werk van personen (15 64 jaar) die in 2002 begeleiding naar werk zijn gestart naar geslacht en uitstroomjaar, MOSA-respons Gemeentedomein Mannen Vrouwen Totaal Totaal uitkeringsperioden waarin in 2002 begeleiding naar werk is gestart % Uitkeringsperioden die niet zijn beëindigd Uitkeringsperioden die in 2002 zijn beëindigd w.o. uitstroom naar regulier werk 5 3 Uitkeringsperioden die in 2003 zijn beëindigd w.o. uitstroom naar regulier werk 6 4 Uitkeringsperioden die in 2004 zijn beëindigd w.o. uitstroom naar regulier werk 4 3 Uitstroom naar Werk 21

22 Staat 4.4 Uitstroom naar werk van personen (15 64 jaar) die in 2002 begeleiding naar werk zijn gestart naar herkomstgroepering en uitstroomjaar, MOSA-respons Gemeentedomein Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen Totaal uitkeringsperioden waarin in 2002 begeleiding naar werk is gestart % Uitkeringsperioden die niet zijn beëindigd Uitkeringsperioden die in 2002 zijn beëindigd w.o. uitstroom naar regulier werk Uitkeringsperioden die in 2003 zijn beëindigd w.o. uitstroom naar regulier werk Uitkeringsperioden die in 2004 zijn beëindigd w.o. uitstroom naar regulier werk De uitstroom naar werk verschilt sterk per leeftijdsgroep. Staat 4.2 laat zien dat onder jongeren het percentage uitstroom naar regulier werk het hoogst is. In de eerste twee jaar zijn binnen alle leeftijdsgroepen de percentages uitstroom naar werk vrijwel gelijk. Een onderverdeling in geslacht is gegeven in staat 4.3. Opvallend is dat er meer begeleiding naar werk voor vrouwen is dan voor mannen, maar dat meer mannen de uitkeringsperiode beëindigen. Mannen beëindigen de uitkering vaker omdat ze een reguliere baan hebben gevonden. In staat 4.4 zijn de resultaten uitgesplitst naar herkomstgroepering. In deze staat is te zien dat er weinig verschillen zijn in de snelheid waarmee autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen na het starten van begeleiding naar werk uitstromen naar regulier werk. 22 Centraal Bureau voor de Statistiek

23 5. Technische toelichting 5.1 Inleiding Zoals in hoofdstuk 1 is omschreven, is het doel van dit onderzoek het presenteren van gegevens over de Nulmeting 25%-doelstelling en over uitstroom uit de uitkering. Om deze uitkomsten te kunnen berekenen, zijn gegevens van personen met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gecombineerd. Aan deze gegevens zijn kenmerken van begeleiding naar werk, baangegevens en persoonskenmerken toegevoegd. Uit de resulterende gegevens zijn selecties gemaakt, aan de hand waarvan de tabellen zijn berekend. Paragraaf 5.2 gaat in op de gehanteerde bronnen. In paragraaf 5.3 staan de gebruikte methoden. In paragraaf 5.4 wordt ingegaan op de representativiteit van de uitkomsten, en de kwaliteit van de gebruikte brongegevens en variabelen. Tot slot volgt in paragraaf 5.5 een begrippenlijst en in paragraaf 5.6 een lijst met afkortingen. Regulier werk SSB-banenbestand 2002 en 2003 Het banenbestand is een onderdeel van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). In het SSB zijn gegevens over personen uit registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld, geïntegreerd en consistent gemaakt. Een uitgebreide toelichting op de samenstelling van de SSB-bestanden is gegeven door Arts en Hoogteijling (2002). Het banenbestand bevat gegevens over alle werknemers. Gegevens van zelfstandigen zijn hierin niet opgenomen. De gegevens zijn voornamelijk afkomstig uit de Verzekerdenadministratie werknemers (VZA) en de Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL), aangevuld met informatie uit de voorheffing loonbelasting (Fibase). 5.2 Bronnen Uitkeringen WW-registratie over 2002, 2003 en 2004 In de WW-registraties over 2002 tot en met 2004 zijn alle personen geregistreerd die op enig moment in deze periode recht op een WW-uitkering hebben. Bijstandsregistratie over 2002, 2003 en 2004 De bijstandsregistraties over 2002 tot en met 2004 bevatten gegevens over personen met een algemene bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering op enig moment in deze periode. Er worden zowel gegevens geregistreerd over de aanvrager van een uitkering als over de partner. Aangezien in dit onderzoek gegevens worden berekend over beide personen afzonderlijk, is het aantal personen groter dan het aantal uitkeringen. In de bijstandsregistraties wordt normaal gesproken een administratieve vertraging tot maximaal drie maanden verwerkt. Voor de laatste drie maanden van 2004 kon de administratieve vertraging slechts ten dele worden verwerkt. Dit komt door een aanpassing van de bijstandsregistratie per 1 januari AO-registratie over 2002, 2003 en 2004 Alle arbeidsongeschikten die in het kader van de WAO, WAZ of Wajong recht hebben op een uitkering in de periode zijn opgenomen in de AO-registratie. VPD Het UWV levert bestanden over verzekerde personen en dienstverbanden (VPD) aan het CBS. Dit zijn kwartaalbestanden die binnen drie maanden na afloop van het kwartaal worden geleverd. De VPD-registratie is een snelle eerste indicator voor baangegevens van werknemers. De VPD registreert personen die in de verslagperiode voor minimaal één van de wetten WW, ZW en/of WAO verplicht verzekerd zijn geweest omdat zij een dienstverband hadden met een werkgever. De kwaliteit van de VPD-registratie is minder goed dan die van het SSB-banenbestand. Voor de periode 2002 en 2003 wordt daarom gebruik gemaakt van het SSB-banenbestand. Over 2004 is nog geen SSB-banenbestand beschikbaar en wordt voor informatie over regulier werk geput uit de VPD-registratie. Gesubsidieerd werk ID 2002, 2003 en 2004 De registratie van de Instroom/Doorstroombanen (ID-banen) bevat dienstbetrekkingen over een aaneengesloten periode in een en dezelfde gemeente. ID-banen hebben als belangrijkste doel de reïntegratie van langdurig werklozen. Onder de doelgroep vallen in de eerste plaats mensen die ten minste twaalf maanden een bijstandsuitkering ontvangen of die ten minste twaalf maanden staan ingeschreven bij het CWI als werkzoekende. Gegevens over de ID-banen worden in opdracht van SZW verzameld door onderzoeks- en adviesorganisatie Ecorys-NEI. Deze gegevens komen per halfjaar beschikbaar. Uitstroom naar Werk 23

Vanuit de uitkering naar werk

Vanuit de uitkering naar werk Vanuit de uitkering naar werk Eerste vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 06002 Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys, Frank van der Linden Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Met begeleiding naar werk

Met begeleiding naar werk Met begeleiding naar werk Tweede vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 07006 Harold Kroeze, Osman Baydar, Kathleen Geertjes, Henk van Maanen, Luuk Schreven, Esther Vieveen

Nadere informatie

Onderzoek Sluitende aanpak 2006

Onderzoek Sluitende aanpak 2006 Publicatiedatum CBS-website: 31 augustus 2007 Onderzoek Sluitende aanpak 2006 Instroom in 2005 en langdurig geregistreerden (gemeentedomein) Henk Amptmeijer, Caroline Bloemendal, Dennis Lanjouw, Antoinette

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Werkt begeleiding naar werk?

Werkt begeleiding naar werk? 08 07 Werkt begeleiding naar werk? Derde vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Mariëtte Goedhuys, Kathleen Geertjes, Martine de Mooij, Linda Muller, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek (rapport

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Vijfmeting, fase 3 29-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Inleiding 5 1. Beschrijving van het onderzoek 6 1.1 Populatie 6 1.2 Onderzoeksmethode 7 1.3 Bronnen

Nadere informatie

Een nieuwe start, of niet?

Een nieuwe start, of niet? Een nieuwe start, of niet? Cijferonderzoek Sluitende Aanpak 2004 Centrum voor Beleidsstatistiek 05003 Maartje Rienstra, Mariëtte Goedhuys, Han van den Berg en Harold Kroeze Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Harold Kroeze, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 De lidstaten van de Europese Unie hebben in 1997 de intentie uitgesproken om alle werkzoekenden "een nieuwe start te bieden voordat zij twaalf maanden werkloos

Nadere informatie

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Wendy Jenje-Heijdel Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk 07 Aan het werk 0r met re-integratie Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk Wilco de Jong, Henk van Maanen, Frank van der Linden en Alderina Dill-Fokkema Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers 11 Martine de Mooij Pascal van den Berg Mariëtte Goedhuys Jamie Graham Wilco de Jong Lotte Ooststrom Sita

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Voorlopige uitkomsten gemeentedomein0 07 n07 eting elling ling voor het n Mariëtte Goedhuys, Karin Hagoort, Luuk Schreven, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

SRG-uitstroom Conclusie

SRG-uitstroom Conclusie Opdrachtgever SZW SRG-uitstroom 2014 Conclusie Opdrachtnemer Centraal Bureau voor de Statistiek / W. van Andel, E. Ebenau, L. van Koperen, P. Molenaar-Cox, A. Redeman, M. Sterk-van Beelen, J. Weidum Onderzoek

Nadere informatie

Van uitkering naar werk

Van uitkering naar werk Van uitkering Esther Vieveen In januari 5 waren er in Nederland 243 duizend WW ers en duizend bijstandsontvangers. Voor sommigen van hen was de kans om binnen twee jaar weer aan het te zijn groter dan

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning.

Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning. Opdrachtgever SZW Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning, 2008 Opdrachtnemer CBS/ Centrum voor Beleidsstatistiek H, Kroeze, K. Geertjes, M. Goedhuys... [et al.] Onderzoek Aan het werk met

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 132 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Vijfmeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers Marieke Bosch, Elisabeth Eenkhoorn, Vinodh Lalta, Frank Pijpers, Annemieke Redeman, Miriam de Roos en

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Dynamiek in de WW Uitkomsten en toelichting 09 Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk 07 t07 Met re-integratieondersteuning 0g eondersteuning op weg naar werk Nulmeting doelstelling elling uitstroom naar werk Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar, Marleen Geerdinck, Maaike Hersevoort

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk 09 Met re-integratieondersteuning op weg werk Eenmeting doelstelling uitstroom werk Karin Hagoort Chantal Wagner Marleen Geerdinck Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

BUS-H Samenloop werk en bijstand

BUS-H Samenloop werk en bijstand Rapport BUS-H Samenloop werk en bijstand Rianne Kraaijeveld-de Gelder Annemieke Redeman Jeremy Weidum 30 november 2016 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007

Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007 Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007 Uitstroom en re-integratieondersteuning van WW-ers, bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden Caroline Bloemendal en Geerten Kruis Centraal Bureau

Nadere informatie

Een nieuwe start, of niet?

Een nieuwe start, of niet? Een nieuwe start, of niet? Maartje Rienstra, Mariëtte Goedhuys, Han van den Berg en Harold Kroeze Mensen zonder baan die niet op eigen kracht weer aan het werk komen, krijgen begeleiding naar werk door

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 12 1 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, definitieve cijfers Esther Vieveen Miriam de Roos Nicol Sluiter Jamie Graham Marion Sterk Vinodh Lalta Elisabeth Eenkhoorn

Nadere informatie

Duur van uitkeringssituaties

Duur van uitkeringssituaties Duur van uitkeringssituaties Harry Bierings, Ton van Maanen en John Michiels In september 5 ontvingen 7 duizend personen in de leeftijd van 15 tot 65 een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Ruim de helft

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma. September 2006

Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma. September 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Statistische analyse personen Voorburg UITKOMSTEN SLUITENDE AANPAK 2005: INSTROOM IN 2004 (GEMEENTEDOMEIN) Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Labour Market Policy database

Labour Market Policy database 098 Labour Market Policy database Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008 Luuk Schreven Pascal van den Berg Ineke Bottelberghs Wilco de Jong Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Redenen van in- en uitstroom WWB

Redenen van in- en uitstroom WWB Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB Mirthe Bronsveld-de Groot Lisanne van Koperen Annemieke Redeman 11 december 2015 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Langdurig met een uitkering

Langdurig met een uitkering Langdurig met een uitkering Harry Bierings en John Michiels In september 5 waren er 1,5 miljoen personen die een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering ontvingen. Van hen zat

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Statistische analyse personen Voorburg EERSTE UITKOMSTEN SLUITENDE AANPAK 2005: INSTROOM IN DE EERSTE HELFT VAN 2004 (GEMEENTEDOMEIN) Han van den Berg, May Hua

Nadere informatie

Afbouw gesubsidieerde arbeid

Afbouw gesubsidieerde arbeid 0u07 07 Afbouw gesubsidieerde arbeid Maartje Rienstra, Ineke Bottelberghs en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08008) Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Wie volgen een re-integratietraject?

Wie volgen een re-integratietraject? Wie volgen een re-integratietraject? Caroline Bloemendal en Antoinette van Poeijer Hoewel het kabinetsbeleid erop is gericht vooral personen met een zwakke arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het vinden

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Definitieve cijfers, 2008 en 2009 109 Lotte Oostrom Marion Sterk Martine de Mooij Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, beschrijving belangrijkste uitkomsten 12 1 Sita Tan Vinodh Lalta Miriam de Roos Jamie Graham Annemieke Redeman Nicol Sluiter

Nadere informatie

Werkvoorzieningen en zorg in 2005

Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Karin Hagoort, Henk van Maanen en Maartje Rienstra Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Ouderen zonder baan, één jaar later

Ouderen zonder baan, één jaar later Ouderen zonder baan, één jaar later Arbeidsmarktkansen van werkloze ouderen van 45 tot 65 jaar, 2008 en inkomstenbronnen van alle ouderen van 45 tot 65 jaar in 2006 2008 11 Tirza König, Pascal van den

Nadere informatie

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden 109 Mathilda Copinga Tirza König Nicol SLuiter Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Samenloop van zorg en inkomen 2009

Samenloop van zorg en inkomen 2009 11 Samenloop van zorg en inkomen 2009 Esther Vieveen Mariëtte Goedhuijs Martje Roessingh Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Osman Baydar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen 09 Participatiepotentieel in 2006 en 2007 Daniëlle ter Haar Mariëtte Goedhuys Luuk Schreven Esther Vieveen Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Geen stagnatie in participatie

Geen stagnatie in participatie Geen stagnatie in participatie Het participatiepotentieel in crisisjaar 2009 Mathilda Copinga Tirza König Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Artikelen. Tijdelijke en langdurige banen, A.W.F. Corpeleijn 1)

Artikelen. Tijdelijke en langdurige banen, A.W.F. Corpeleijn 1) Tijdelijke en langdurige banen, 2000 A.W.F. Corpeleijn 1) Veel bedrijven werken met een combinatie van vaste en losse krachten. Werknemers met tijdelijke contracten worden onder meer ingezet voor speciale

Nadere informatie

Rapport Stromen in de sociale zekerheid

Rapport Stromen in de sociale zekerheid Rapport Stromen in de sociale zekerheid Luuk Schreven Jamie Graham Mariëtte Goedhuys-Van der Linden Martine de Mooij-Schep Luc Verschuren Verklaring van tekens. = (betrouwbare) gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio,

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, 2007 2010 Katja Chkalova en Gerda Gringhuis In dit artikel worden de transities van en naar een baan als werknemer op provincieniveau in beeld gebracht.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-075 17 april 2002 9.30 uur Daling bijstand en WW neemt af Het aantal bijstands- en WW-uitkeringen is in de tweede helft van 2001 verder afgenomen. Dit

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, beschrijving belangrijkste uitkomsten 11 Lotte Oostrom Sander Dalm Kathleen Geertjes Jamie Graham Martine de Mooij Nicol Sluiter

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

Diversiteit binnen de loonverdeling

Diversiteit binnen de loonverdeling Diversiteit binnen de loonverdeling Osman Baydar en Karin Hagoort Doordat meer vrouwen en niet-westerse werken, wordt de arbeidsmarkt diverser. In de loonverdeling is deze diversiteit vooral terug te zien

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) over 1e halfjaar

Nadere informatie

Vijftigplussers aan het werk (Update)

Vijftigplussers aan het werk (Update) Vijftigplussers aan het werk (Update) Evaluatie IOW: Arbeidsparticipatie en vangnetvoorzieningen oudere werklozen 109 Maartje Rienstra, Lotte Oostrom, Linda Muller, Wilco de Jong, Jamie Graham Centrum

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Redenen van in- en uitstroom bijstand

Redenen van in- en uitstroom bijstand Rapport Redenen van in- en uitstroom bijstand Verena Dräbing Lisanne van Koperen Petra Molenaar-Cox 7 december 2017 samenvatting Het team Sociale Zekerheid van het CBS heeft in opdracht van het ministerie

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update)

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Harold Kroeze januari 2007 Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Definitie Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen tot 23 jaar die het (door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen stijgt. Achtduizend WW-uitkeringen erbij

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen stijgt. Achtduizend WW-uitkeringen erbij Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-213 16 oktober 2002 9.30 uur Aantal WW-uitkeringen stijgt Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal WW-uitkeringen hoger dan een jaar eerder. Eind

Nadere informatie

Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB

Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB Mirthe Bronsveld-de Groot Lisanne van Koperen Annemieke Redeman Samenvatting In dit project is middels koppeling aan diverse beschikbare bestanden gekeken naar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Na de WW stijgt nu ook de bijstand. Vooral meer jonge, alleenstaande mannen in de bijstand

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Na de WW stijgt nu ook de bijstand. Vooral meer jonge, alleenstaande mannen in de bijstand Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-132 15 juli 2003 9.30 uur Na de WW stijgt nu ook de bijstand Het aantal bijstandsuitkeringen is voor het eerst sinds 1997 gestegen. Eind december 2002

Nadere informatie

Arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2005

Arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2005 Arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2005 09 Maaike Hersevoort Martine de Mooij Anouk de Rijk Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Rapportage ID-monitor

Rapportage ID-monitor Rapportage ID-monitor Jaarrapportage 2002 Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ECORYS-NEI Arbeid & Sociaal Beleid Camiel Jansen Hans Smit Michiel Pat Nils Brusse Rotterdam, 16

Nadere informatie