VR DOC.0959/1TER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VR 2015 1809 DOC.0959/1TER"

Transcriptie

1 VR DOC.0959/1TER Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begrting, Financiën en Energie CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Cnceptnta Clean pwer fr transprt 1. INHOUDELIJK 1. Inleiding Deze cnceptnta kadert in de recente Eurpese richtlijn Clean pwer fr transprt 1. Deze richtlijn van eind 2014 legt de lidstaten p m natinale beleidskaders te maken vr de marktntwikkeling van milieuvriendelijke energie/brandstffen vr vertuigen en de bijhrende infrastructuur. Er is twee jaar vrzien m deze in te dienen; tegen 18 nvember 2016 dus. De Eurpese Cmmissie zal de inhud en het ambitieniveau berdelen en erver rapprteren. In verleg met de andere gewesten en de federale verheid is binnen de ENOVER-transprt werkgrep vereengekmen m de eigen nderdelen eerst afznderlijk uit te werken (maar wel te vrzien in de mgelijkheid tt cördinatie) en ze nadien samen te vegen. De beleidskaders meten.m. het vlgende bevatten: een berdeling van de huidige stand van zaken en de tekmstige ntwikkeling van de markt vr milieuvriendelijke energie/brandstffen vr de ververssectr; natinale streefcijfers en delen vr de uitrl van infrastructuur vr milieuvriendelijke energie/brandstf (in functie van het begde vertuigenpark); maatregelen die ervr meten zrgen dat de natinale streefcijfers en delen in de natinale beleidskader wrden verwezenlijkt; aanwijzing van gebieden en netwerken die, afhankelijk van wat de markt ndig heeft, wrden uitgerust met publieke plaadpunten vr elektrische vertuigen; aanwijzing van gebieden die, afhankelijk van wat de markt ndig heeft, wrden uitgerust met tankpunten vr CNG. Bijkmend wrdt bv. k pgelegd m tegen eind 2020 al te vrzien in een passend aantal publiek tegankelijke laadpunten (vertuigen p elektriciteit) en tankpunten (vertuigen p CNG) in stedelijke/randstedelijke en andere dicht bevlkte gebieden. Vr andere vrzieningen is meer tijd ( ). 1 Richtlijn 2014/94/EU van het Eurpees Parlement en de Raad van 22 ktber 2014 betreffende de uitrl van infrastructuur vr alternatieve brandstffen. Pagina 1 van 10

2 Deze ambitie past k in het streven van de Eurpese Unie m de sectr van het wegtransprt klstfarmer te maken. In de mededeling ver de Energie-Unie 2 stelt de Eurpese Cmmissie: Het verver is verantwrdelijk vr meer dan 30% van het eindenergieverbruik in Eurpa. De verwezenlijking van het energie-efficiëntieptentieel ervan vergt een cntinue fcus p het verstrengen van de CO2-emissienrmen vr passagiersvertuigen en bestelwagens in de peride na 2020, en p maatregelen m de brandstfefficiëntie te verbeteren en de CO2-emissies van vrachtwagens en autbussen terug te dringen. ( ) De Cmmissie zal k verdere actie ndernemen m de verversectr, die ng vrnamelijk p lieprducten steunt, klstfarmer te maken. Dit zal een geleidelijke transfrmatie vergen van het gehele verversysteem en zal een intensievere ntwikkeling en marktverspreiding van alternatieve brandstffen ndzakelijk maken. De Cmmissie zal vrts actie blijven ndernemen m de snelle ntpliing van de vereiste infrastructuur, zals vul en laadstatins, te bevrderen. Een grtere marktpenetratie van dergelijke vertuigen hangt af van de gezamenlijke uitrl van infrastructuur, vertuigen en brandstffen. Elektrificatie van het verver is belangrijk m nze afhankelijkheid van lie te drbreken en het verver klstfarm te maken, in het bijznder wat het weg (krte en middellange afstand) en het sprverver betreft. Eurpa met de elektrificatie van het vertuigenbestand en andere middelen van verver versnellen en met een vrtrekker wrden p het gebied van elektrmbiliteit en technlgieën vr energiepslag. Dit vergt een vlledige integratie van elektrische vertuigen in het beleid vr mbiliteit in steden en in het elektriciteitsnet, zwel als verbruikers van energie als ptentiële pslagfaciliteiten. De Eurpese Cmmissie vrziet daarte een herziening van hgergenemde richtlijn in De milieu-impact van energie/brandstffen heeft veel facetten. Om die vr wagens verzichtelijk en vergelijkbaar te huden, hanteert de Vlaamse verheid het begrip ecscre, een gewgen maat vr de milieu-impact van een vertuig well-t-wheel. Hierin is k de prductie van de wagen en de brandstffen meegenmen. De meest milieuvriendelijke wagen heeft de hgste ecscre. Vr een traditinele middelgrte wagen schmmelt die tussen 60 (eerder diesel) en 70 (eerder benzine). De ecscre van CNG-vertuigen en plug-in elektrische vertuigen bevindt zich rnd 80; die van zuiver elektrische vertuigen tussen 85 en 88. Elektriciteit heeft p dit vlak als clean pwer de grtste ptentie, die bvendien stijgt naarmate het aandeel hernieuwbare energie stijgt en er z meer hernieuwbare elektriciteit uit hernieuwbare brnnen wrdt gebruikt. Een belangrijk bijkmend argument hierbij is dat er geen uitlaatpijp meer is (en daar dus geen lkale uitlaatemissies), wat in dichtbevlkte gebieden een grte vruitgang betekent, terwijl de emissies uit de elektriciteitssectr beter beheersbaar zijn. Bvendien bieden elektrische wagens ng bijkmende ptentiële vrdelen in een glbaal energie/elektriciteitssysteem, bv. bij het balanceren, en is de technlgie k vlt tepasbaar p andere vertuigen (fietsen, brmmers, ) en gemtriseerd gereedschap (kettingzagen, grasmaaiers, bladblazers, ). Een vertuig met brandstfcellen (FCEV) heeft gelijkaardige milieuvrdelen als een batterij-elektrisch vertuig (BEV). De brandstfcellen wrden geved dr waterstf, dat met wrden geprduceerd f als restprduct wrdt geleverd en nder druk in het vertuig met wrden gebracht. Aardgas is klimaat- en milieuvriendelijker dan diesel/benzine en laat te m p krte termijn milieuwinst te beken. Het blijft echter, indien niet hernieuwbaar geprduceerd, een fssiele brandstf. In de hernieuwbare vrm (bigas/bimethaan) wrden de grtste milieuwinsten gebekt. De uitlaatemissies blijven aanwezig, maar zijn klein. De Vlaamse Regering maakte eerder een evaluatie van het tt nu dr Vlaanderen geverde beleid p dit vlak (VR MED ) 3. Op basis van deze evaluatie werden een aantal knelpunten geïnventariseerd die een grtschalige ntpliing van schne transprtbrandstffen in de weg staan. In deze cnceptnta wrden hiervr plssingen aangereikt: 2 Mededeling van de Cmmissie aan het Eurpees Parlement, de Raad, het Eurpees Ecnmisch en Sciaal Cmité, het Cmité van de Regi s en de Eurpese Investeringsbank betreffende Een kaderstrategie vr een schkbestendige energie-unie met een tekmstgericht beleid inzake klimaatverandering 3 Mededeling aan de Vlaamse Regering betreffende evaluatie Vlaams beleid clean pwer fr transprt Pagina 2 van 10

3 Geen gefrmaliseerde verlegstructuur f beleidstekst Te hge aankpprijs Te weinig tegankelijke laadpalen/cng-tankinstallaties Te weinig inf ver laadpalen Ng geen interperabiliteit laadinfrastructuur Ptentieel van specifieke vlten en de vlt van verheden te weinig benut Misverstanden blijven dr een gebrek aan kennis Beperkte incentives bij gebruik elektrische vertuigen Beperkt aanbd walstrmpsten en beperkte interperabiliteit 2. Prces De minister van Energie werd begin 2015 dr de Vlaamse Regering gelast m de werkzaamheden m.b.t. de pmaak van een actieplan te cördineren. Er wrdt vr gepteerd m nu al met een cnceptnta te kmen. Daarbij is de EU-richtlijn een aanleiding m in Vlaanderen versneld werk te maken van een visie, delstellingen en maatregelen m.b.t. milieuvriendelijke vertuigen. In de meeste van de ns mringende landen zijn de ambities en initiatieven vr schne transprtbrandstffen al eerder samengebracht in een gedgekeurd actieplan, al dan niet beperkt tt elektrisch transprt (Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje, ). Dat is bij ns niet het geval; visie en ambities zijn (ng) niet uitgesprken en er is (ng) geen duidelijke beleidslijn met samenhangende acties. In functie daarvan werd een ambtelijke werkgrep pgericht, getrkken dr het departement LNE en met vertegenwrdiging van MOW, EWI, F&B, K&B en werd er gestart met een breed stakehlderverleg. In tussentijd werd k het verleg binnen België met de federale verheid en de andere gewesten verder gezet in een daarte pgerichte gemengde ENOVER-Transprt werkgrep en zijn besprekingen gestart in Benelux-verband. De vrliggende cnceptnta is een aanlp naar een definitief Vlaams actieplan dat zal wrden gecördineerd met en ingebracht in het natinale actieplan tegen nvember De agendering van deze cnceptnta heeft tt del m principes, delstellingen, grte lijnen van de dr te veren maatregelen en het verdere prces vast te leggen. Op die wijze ntstaat een basis van waaruit een sterk signaal aan de betrkken sectren wrdt gegeven, de meest dringende acties al kunnen wrden vrbereid en in een aantal gevallen uitgerld. Tegelijk wrdt een gvernance structuur in het leven gerepen die het hele prces aanstuurt en pvlgt. Parallel met de uitvering van de meest dringende acties uit deze cnceptnta wrdt een definitief actieplan uitgewerkt in functie van de indiening bij Eurpa. Eind nvember 2015 wrdt een eerste ntwerp van beleidskader binnen België uitgewisseld, eind mei 2016 een tweede ntwerp en eind september 2016 de gevalideerde eindteksten. 3. Inhud 3.1. Principes Deze cnceptnta wenst p een ambitieuze en realistische manier invulling geven aan de EUrichtlijn. Deze cnceptnta heeft vanuit het principe van technlgieneutraliteit g vr diverse aandrijfsystemen. Elk heeft zijn merites p weg naar een milieuvriendelijke en klstfarme mbiliteit (2050). Belangrijke elementen daarbij zijn het vergreningsptentieel, de maturiteit van de technlgie, de aard van het transprtmiddel en de bevrrading. Pagina 3 van 10

4 De pprtuniteiten zijn bij elk van de technlgieën in mindere f meerdere mate de vlgende: Verminderen van nze energieafhankelijkheid van fssiele brandstffen. Verbeteren van de lucht- en geluidskwaliteit. Tegengaan van de klimaatverandering. Integreren van hernieuwbare energiebrnnen in de transprtsectr. Integreren van batterij elektrische wagens met slimme elektriciteitsnetten. Versterken van nze ecnmie, het stimuleren van innvatie en de creatie tewerkstelling. Katalyseren van nieuwe mbiliteitscncepten. Cncluderend biedt elektriciteit vr vertuigen de beste perspectieven in de zektcht naar een klstfarme en milieuvriendelijke samenleving tegen 2050, zeker in cmbinatie met hernieuwbare elektriciteit. Aardgas (liefst nder vrm van bigas) kan er in tussentijd mee vr zrgen dat de vlt snel milieuvriendelijker wrdt en is k makkelijker tepasbaar vr grtere ver- en vaartuigen (vrachtwagens, schepen, ). Vertuigen met brandstfcellen hebben in therie en p termijn een aantal vrdelen van batterij elektrische vertuigen, maar dan znder de beperkte actieradius. In de praktijk met wel ng blijken f de technlgie betaalbaar wrdt en f de waterstf p een milieuvriendelijke manier kan wrden aangemaakt. Deze cnceptnta is in de eerste plaats gericht p een drbraak vr elektrische vertuigen (m.i.v. vertuigen met brandstfcellen) en biedt daarnaast kansen aan ver- en vaartuigen p aardgas en aan walstrm m dr te greien. De fcus ligt hierbij p vierwielers. Ok vaartuigen hebben nd aan vergrening en er is k aandacht vr lichtere elektrische twee- en driewielers zals fietsen, scters, mtrfietsen en quads. Daarenbven wrdt specifiek aandacht gegeven aan maatregelen vr typische vertuigvlten zals bijvrbeeld taxi s, bussen en minibussen, kerierdiensten, thuiszrg, 3.2.Delstellingen Deze cnceptnta schuift waar mgelijk duidelijke delstellingen naar vr, die zrgen vr een straatbeeld met een grter aandeel CP-vertuigen en een eerste stap zijn naar een vlwaardige markt van CP-vertuigen en bijhrende infrastructuur. Het streefdel in 2020 ziet er als vlgt uit: Marktaandeel BEV 7,5% BEV-vlt PHEV-vlt laadpunten 430 ** 7400 Marktaandeel CNG 5% CNG-vlt CNG-tankstatins H2-tankstatins 0 20 Om deze delstellingen te bereiken, wrdt gerekend p een autnme ntwikkeling van de markt én p een mix van stimulerende en begeleidende maatregelen vanwege de verheid. De delstellingen zelf huden geen budgettaire engagementen in vanwege de verheid. Andere delstellingen (bv. vr het penbaar verver en de vaartuigen) wrden tegen eind 2016 uitgewerkt en pgenmen in het actieplan vr Eurpa. Pagina 4 van 10

5 3.3. Maatregelen Deze cnceptnta brengt duidelijkheid ver de Vlaamse ambities, waardr Vlaanderen k zichtbaar interessant wrdt vr de betrkken sectr. Het met ns k telaten m nze achterstand t.a.v. andere Eurpese landen in te halen en p die manier k aan te sluiten bij een Eurpese dynamiek die rnd dit thema is ntstaan, bv. in het uitrllen van grensverschrijdende infrastructuur. Een dergelijke gestructureerde aanpak helpt m de ndige synchrniciteit te bereiken. De ervaring in andere landen tnt aan dat het belangrijk is m de diverse acties synchrn te laten lpen vr een maximaal effect. De ndersteuning van de markt met hand in hand gaan met het uitrllen van laadinfrastructuur en het infrmeren van de diverse betrkkenen, waarnder de CP-rijders. Tt slt meten de acties uit deze cnceptnta, die vrzien zijn in de peride zrgen vr een vliegwieleffect. In een ideale situatie versterken zij p termijn mekaar zdat dr het ndige vlume een mature markt ntstaat Vr de autmarkt geldt dit p grtere schaal (bv. binnen Eurpa); vr andere nderdelen van de waardeketen is dit k mgelijk p Vlaamse schaal. De belangrijkste maatregelen begen een stimulering van de CPT-markt en de snelle uitbuw van de bendigde infrastructuur. Om hierin vruit te gaan en een significante uitrl p gang te krijgen, zijn p dat vlak actieve stimulansen ndig. De acties zijn er dan k p gericht m vastgestelde drempels, weg te nemen. Omdat clean pwer fr transprt bij uitstek een transversaal thema is met een brede waaier aan betrkkenen is het eveneens belangrijk m het verleg en de uitvering ged te rganiseren en de ndige terugkppelingen/rapprteringen te vrzien. Tt slt wrdt een maatschappelijke transitie geïnitieerd, waarin de cnsument een belangrijke rl te vervullen heeft. Duidelijke infrmatie, visibiliteit en gebruiksgemak staan daarbij centraal. Cmmunicatie is bijgevlg k een belangrijk luik. Bij de verdere uitwerking van het beleid en bij de uitvering van deze cnceptnta en het latere actieplan met er g zijn vr eenieders rl en vr samenwerking (verheden, bedrijven, cnsumenten, ). Een pprtuniteit det zich vr m.b.t. nichevlten, waarnder die van de diverse verheden in Vlaanderen. Vr een dergelijke vergrening van het transprt, is k de samenwerking binnen België, de Benelux en Eurpa cruciaal Verder prces De uitvering van deze cnceptnta CPT vergt een gecördineerd beleid, waarbij de bevegde beleidsvelden al dan niet samen de cncrete initiatieven initiëren. Hierte wrdt een Vlaams CPTteam pgericht, dat de drbraak naar een milieuvriendelijk vertuigenpark cördineert. Daarbij wrdt een rl pgenmen vanuit de Vlaamse verheid (in eerste instantie de beleidsvelden Energie, Leefmilieu, Mbiliteit en Openbare werken, Ecnmie, Innvatie, Financiën, Bestuurszaken) in samenspraak met andere actren (lkale verheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, verenigingen, CP-rijders, ). Het departement LNE cördineert de werking van het CPT-team. De verdere uitwerking en uitvering wrdt gebundeld in werkpakketten, waarvr specifieke werkgrepen wrden pgericht; een werkgrep Cördinatie zal zich bezig huden met de cördinatie van het geheel en met een aantal algemene acties:. De hierna pgesmde acties zijn enkel richtinggevend en niet limitatief. Cördinatie: deze werkgrep cördineert de pmaak van het Vlaams Actieplan CPT en de afstemming met en inbreng in het Belgisch actieplan dat aan de Eurpese Cmmissie zal wrden bezrgd. Deze werkgrep zet k de gvernance van de uitvering, pvlging en rapprtering m.b.t. CPT p, werkt prjectfinanciering uit en beheert de beschikbare data. Minstens wrden vlgende cncrete acties beschreven in het actieplan: Pagina 5 van 10

6 Opmaak van een gecördineerd Belgisch actieplan (tegen eind 2016), gekppeld aan een vrtgangsrapprtage m de drie jaar (in het kader van de Eurpese richtlijn) Opzetten van een Vlaams CPT-team (bestaande uit werkgrepen) dat de uitvering van het actieplan cördineert en hierver rapprteert Opzetten van een webstek vanuit het CPT-team met infrmatie/tips/links Afspraken maken ver de aanlevering en interpretatie van gegevens (bv. aantal CPwagens) Opzetten van een high level grup CPT Opmaken van een jaarlijkse vrtgangsrapprt ver de uitvering van het actieplan CPT Infrastructuur: deze werkgrep stelt een wensbeeld p vr laad- en tankinfrastructuur, det vrstellen vr de uitbuw van een basis laadinfrastructuur, een cde vr (semi)publiek laden, stimuleert privé pladen en de uitbuw van CNG, LNG en H2-infrastructuur. Minstens wrden vlgende cncrete acties beschreven in het actieplan: Opzetten van een pen databank, waarin alle actuele infrmatie is pgenmen ver publiek tegankelijke laadpalen en CNG installaties Inveren van een meldingsplicht vr bestaande en nieuwe laadpalen en vulpunten Uitwerken van een wensbeeld (p kaart), waarp een ptimale verdeling van laad- en tankinfrastructuur is aangegeven in samenspraak met netbeheerders, explitanten en lkale verheden. Faciliteren van het pladen p vaste plaatsen (thuis, p het werk) dr.m. het infrmeren ver de mgelijkheden, het ndersteunen van laadbxen in garages en dr fiscale afspraken ver de geladen elektriciteit. Uittekenen van de ruggengraat van de laadinfrastructuur (basisnetwerk, multimdale knppunten, P+R, snelwegen, ). Opzet, kader en vrwaarden bepalen vr het basisnetwerk Overleg pstarten m.b.t. een kader vr ndzakelijke netuitbreidingen vr snellaadstatins en CNG statins Cncessies verlenen p penbaar dmein (bv. langs de snelwegen) Afstemming verzekeren tussen alle aanbiedende partijen en (Eurpees gefinancierde) prjecten Ondersteunen, via de DNB s van lkale besturen m een lkaal plan elektrisch laden te maken Openbare dienstverplichting (resultaatsverplichting) inveren vr het uitbuwen van een basisinfrastructuur van 5000 publieke laadpunten Openbare dienstverplichting (actieverplichting) inveren vr het garanderen van het principe paal vlgt wagen (bij tepassing van de ladder van laden ) Cde (semi-)publiek laden, indien mgelijk gebaseerd p de resultaten van het EVORAprject, pstellen, waarbij afspraken wrden gemaakt m.b.t. gemak, unifrmiteit, interperabiliteit en transparantie bij het gebruik van de laadinfrastructuur en deze hanteren bij het uitrllen Afspraken maken met en stimuleren van eigenaars/uitbaters van privé-parkings in functie van semi-publiek laden en het vrzien van een wettelijk kader Vrzien van laadinfrastructuur inbuwen in de bepalingen vr nieuwbuw en de aanleg van parkings (via een gewestelijke stedenbuwkundige verrdening) Uitbuwen van CNG- en LNG-tankinstallaties (trucks) langs het TEN-T transprtnet, het eurvignet-netwerk en de industriële clusters,.m. via cncessies p penbaar dmein (bv. snelwegparkings) Uitbuwen en unifrmiseren van de infrastructuur vr walstrm Financiën: deze werkgrep det vrstellen vr financiële/fiscale stimuli vr een vergrening van transprtbrandstffen, nder meer via mdulering/aanpassing van BIV, jaarlijkse verkeersbelasting, de fiscale behandeling van leasingwagens, Minstens wrden vlgende cncrete acties beschreven in het actieplan: Pagina 6 van 10

7 Vrstellen frmuleren vr de invering vanaf 2016 van een incentive vr de aankp van een nieuwe BEV en FCEV. De invullling van de marktintrductie van grene vertuigen wrdt geregeld via de vergrening van de verkeersfiscaliteit. Bekijken, i.s.m. Synergrid, f de premie vr CNG vertuigen in kan wrden verlengd Bekijken met de federale verheid f afspraken kunnen wrden gemaakt ver de vrdelen alle aard, accijnzen, BTW, venntschapsbelasting, RSZ, belastingaftrek, Mgelijkheid bekijken van een samenwerkingsakkrd vr leasingwagens met de andere gewesten, zdat k vr die delgrep de BIV vergrend kan wrden (Her)inzetten van bestaande instrumenten (energiebeleidsvereenkmsten, ) vr bedrijfswagens (en bijhrende laadinfrastructuur) en vr walstrm Bekijken van een krting vr smmige CP-vertuigen in de kilmeterheffing vr vrachtwagens Bepleiten van een belastingvrijstelling vr walstrm bij de Eurpese Cmmissie via de federale verheid Regelgeving: deze werkgrep det vrstellen vr aanpassingen aan de regelgeving (energiedecreet, energiebesluit, technische reglement distributie elektriciteit, Vlarem, wegcde, regels met betrekking tt de technische keuring, ). Minstens wrden vlgende cncrete acties beschreven in het actieplan: Inventariseren en wegnemen van (wettelijke) knelpunten vr de uitrl van CPT Uitwerken van definities en marktrllen vr elektrische en CNG/LNG laadinfrastructuur in de energieregelgeving Uitwerken, na advies van de VREG, van nieuwe aansluitcategrieën vr publieke laadpunten waarp aparte tarieven van tepassing kunnen zijn Implementeren van de in MIG6 vrziene mgelijkheid m een apart cntract te kunnen afsluiten vr het pladen van EV thuis Uitwerken van duidelijke richtlijnen vr het telaten van CNG wagens in ndergrndse parkings en tunnels Vrzien van infrmatie vr de handhavers van parkeerreglementen m.b.t. parkeerverbd vr niet-elektrische vertuigen (verkeersbrd E9a) Uitwerken van prcedures en richtlijnen milieuvergunningen vr de buw van CNG/LNG- en H2-infrastructuur Uitwerken van de uitbreiding van de mgelijkheden m.b.t. de autkeuring vr CP-vertuigen Verduidelijken van het gebruik van lichte elektrische vertuigen p de weg znder bijkmende barrières te creëren Cmmunicatie: deze werkgrep cördineert de cmmunicatie naar het grte publiek en relevante actren m.b.t. alle aspecten van CPT. Minstens wrden vlgende cncrete acties beschreven in het actieplan: Begeleiden van de uitvering van het actieplan met een cmmunicatiecampagne vr de diverse delgrepen en rekening hudend met de diverse technlgieën en vertuigtypes. Lkale verheden: deze werkgrep cördineert initiatieven naar lkale verheden, zwel p het vlak van het gebruik van het publieke dmein, de eigen vlt als de infrmatieverstrekking naar de burger. Minstens wrden vlgende cncrete acties beschreven in het actieplan: Mgelijkheden (Eurpese) subsidiëring (laad/tankinfrastructuur, vertuigen) faciliteren (bijvrbeeld i.h.k.v. EFRO, INTERREG, EFSI) Lkale beleidsvisies afstemmen en ter beschikking stellen (cf. EVORA-prject) m.i.v. inbedding in lkale mbiliteitsplannen Ontwikkelen van een startgids/handbek vr lkale verheden (verder buwen p praktijkgids Federaut en Nederlandse vrbeelden) en verzamelen en verspreiden van best practises Pagina 7 van 10

8 Verkennen van de mgelijkheden m het gebruik van CP vr nichevertuigen van lkale verheden en intercmmunales (afvalphaling, grennderhud, ) te verhgen Mgelijkheden bekijken van lkale autdeelprjecten en taxivlten Energie: deze werkgrep det vrstellen vr de wisselwerking tussen een uitrl van CPT en de bendigde infrastructuur daarvr met het energiesysteem: metering, tarifering, cmmerciële cntracten en de prspectieve studies vr elektriciteit en aardgas. Minstens wrden vlgende cncrete acties beschreven in het actieplan: Overleggen met leveranciers m hen te bewegen specifieke elektriciteitscntracten gericht p EV gebruikers aan te bieden Opname van prspecties m.b.t. EV/CNG/LNG in de prspectieve studie elektriciteit en aardgas en in de investeringsplannen van de netbeheerders Mgelijkheid vrzien bij de ndersteuning van bimethaan/bigas m dit te te passen in transprt in functie van een glbale visie p bimethaan/bigas Onderzek: deze werkgrep cördineert verschillende nderzeksaspecten van CPT, nder meer m.b.t. batterijen, batterijgarantiefnds, tweede leven van batterijen, waardeketens, kppeling van CPT met innvatieve mbiliteitscncepten, Minstens wrden vlgende cncrete acties beschreven in het actieplan: Onderzeken mgelijkheden batterijgarantiefnds f batterijverzekeringsfrmules Onderzek naar ptentieel van (het hergebruik van) batterijen bij de pslag van elektriciteit in de wning Onderzek naar de vlledige waardeketen van batterijen Vlaamse verheid: deze werkgrep det vrstellen vr de verduurzaming van de Vlaamse verheidsvlt. Minstens wrden vlgende cncrete acties beschreven in het actieplan: Nagaan welke verheidssites ter beschikking gesteld kunnen wrden vr publieke laadpunten Vergrening vlt Vlaamse verheid verder uitwerken in actieplan Clean Pwer fr Transprt Nichevlten: deze werkgrep det vrstellen vr de verduurzaming van nichevlten zals bussen (De Lijn, private pachters), taxi s, autdeelprjecten, kerierdiensten, thuiszrg, Minstens wrden vlgende cncrete acties beschreven in het actieplan: Nagaan van de mgelijkheden m CPT te stimuleren binnen het decreet betreffende de rganisatie van het persnenverver ver de weg (dd. 20/04/01) Nagaan van de mgelijkheden m CPT te stimuleren met het subsidiedecreet mbiliteitsverenigingen en mbiliteitsprjecten Nagaan van de mgelijkheden m CPT te stimuleren bij aanpassingen aan de binnenvaartvlt (mbuw naar waterstf, aanpassingen zdat walstrm gebruikt kan wrden, ) Strategie pstellen vr een verhgde inzet van CP-bussen in het penbaar verver Overleggen met beheerders van vertuigvlten (taxi s, kerierdiensten, dienstvertuigen, thuiszrg, ) m hen te stimuleren in de richting van CP-vertuigen en bekijken van een aangepaste laad/tankinfrastructuur Nagaan f de distributienetbeheerders een actieplan CPT kunnen pstellen vr de eigen vlt en vr de vlt van de lkale verheden Easy Mbility Incentives: deze werkgrep buigt zich ver het benutten van weginfrastructuur m het gebruik van elektrische vertuigen te stimuleren. De mgelijkheden situeren zich p het vlak van specifieke parkeergelegenheden (met laadmgelijkheden), tijdelijke tegang tt specifieke rijstrken/stadskernen (met histrische gebuwen), Minstens wrdt nderstaande actie beschreven in het actieplan: Pagina 8 van 10

9 Verkennen van de haalbaarheid en mgelijkheden van het tekennen van vrdelen vr CP-rijders. Over de cnceptnta CPT wrdt advies ingewnnen bij de strategische adviesraden SERV, Mina- Raad en Mbiliteitsraad. Op basis van dit advies, de eerste afstemming met de andere gewesten en de federale verheid en het werk van de verschillende werkgrepen wrdt een definitief Vlaams Actieplan Clean Pwer fr Transprt uitgewerkt. Dit actieplan zal wrden ingebracht in het Belgische actieplan dat tegen 16 nvember 2016 aan de Eurpese Cmmissie zal wrden bezrgd. 2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP De gedkeuring van de cnceptnta Clean pwer fr transprt heeft als dusdanig geen budgettaire weerslag. Pas bij de definitieve gedkeuring van het actieplan en de cncretisering van bijkmende maatregelen zal de Vlaamse Regering meten berdelen f er een impact is p de begrting en beslissen ver de wijze waarp de uitvering budgettair kan wrden ingepast. Op dat genblik wrdt het actieplan vr advies vrgelegd aan de Inspectie van Financiën en vr akkrd vergemaakt aan de minister van Begrting. Het advies van de Inspectie van Financiën en het akkrd van de minister van Begrting ver de cnceptnta is dus in dit stadium niet vereist. 3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN Hewel de lkale besturen belangrijk zijn vr het de uitrl van schne brandstffen, heeft de gedkeuring van de cnceptnta p zich geen weerslag p de inzet van persneel en financiële middelen bij de lkale besturen. Pas bij de cncretisering van de verschillende maatregelen kan de Vlaamse Regering berdelen f de uitvering een weerslag zal hebben p de lkale besturen. 4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN De gedkeuring van de cnceptnta CPT heeft p zich geen weerslag p het persneelsbestand en de persneelsbudgetten. Pas bij de cncretisering van de verschillende maatregelen kan de Vlaamse Regering berdelen f de uitvering een weerslag zal hebben. Het akkrd van de minister van Bestuurszaken is dus niet vereist. 5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING Deze cnceptnta bevat in dit stadium ng geen ntwerp-regelgeving. Ontwerp-regelgeving, die zal wrden pgesteld in navlging van deze cnceptnta, zal, indien ndig, vr wetgevingstechnisch- en taaladvies wrden vrgelegd en/f vrwerp uitmaken van een reguleringsimpactanalyse (RIA). Pagina 9 van 10

10 6. VOORSTEL VAN BESLISSING De Vlaamse Regering beslist: haar gedkeuring te hechten aan deze cnceptnta Clean pwer fr transprt ; de gedkeuring van deze cnceptnta hudt geen enkel budgettair f financieel engagement in; de minister bevegd vr Energie de pdracht te geven m ver deze cnceptnta het advies in te winnen van SERV, MORA en MiNa-Raad; de minister bevegd vr Energie te gelasten m een definitief Vlaams actieplan Clean pwer fr transprt uit te werken in verleg met de andere betrkken ministers, inclusief budgettering; de minister bevegd vr Energie te gelasten m de principes van deze cnceptnta te verleggen met de andere gewesten en de federale verheid en het vlgens de vrziene timing in te brengen in een natinaal Belgisch actieplan in het kader van de Richtlijn 2014/94/EU van het Eurpees Parlement en de Raad van 22 ktber 2014 betreffende de uitrl van infrastructuur vr alternatieve brandstffen; verder werk te maken van een geïntensifieerde en beleidsdmeinverschrijdende aanpak van het beleid vr schne transprtbrandstffen en daarte alle betrkken ministers te gelasten de delstellingen mee te nemen bij de ntwikkeling van relevante sectrale beleidsplannen. Annemie TURTELBOOM Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begrting, Financiën en Energie Pagina 10 van 10

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ALGEMENE

Nadere informatie

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie.

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282 van MARTINE TAELMAN datum: 20 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Alternatieve

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Projectfiche: Op weg naar een Gents Klimaatverbond

Projectfiche: Op weg naar een Gents Klimaatverbond Prjectfiche: Op weg naar een Gents Klimaatverbnd Inleiding Deze prjectfiche is pgemaakt m de weg aan te vatten die de Stad met leiden naar een verder uitgewerkt en meer verfijnd Klimaatplan 2011-2050 met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI ECP 13 mei 2013 Mnika Srmann, dept. EWI Beleidsinstrumentarium 2 Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het tekmstprject vr Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een ecnmisch innvatieve,

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Welkom. Wase Klimaattop. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Welkom. Wase Klimaattop. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Welkom Wase Klimaattop Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen 2 Wase Klimaattop_14 oktober 2016 Situering initiatief duurzame mobiliteit Doelstellingen

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Raamcontracten voor lokale besturen - Instapmogelijkheid brandweerzones

Vlaamse overheid - Raamcontracten voor lokale besturen - Instapmogelijkheid brandweerzones SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695 van MARTINE FOURNIER datum: 29 april 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015 (2)

Energie management actieplan 2015 (2) Energie management actieplan 2015 (2) Inhudspgave 1. INLEIDING... 2 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 2 BETREKKING DOELSTELLINGEN OP PROJECT(EN) MET GUNNINGSVOORDEEL... 3 DOELSTELLINGEN M.B.T ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Kantines tegen voedselverspilling

Kantines tegen voedselverspilling Kantines tegen vedselverspilling Principe: zwel klanten als kantinepersneel aanspren m vedselverspilling te verminderen Kantines van administraties, ng's, schlen f bedrijven zijn plekken waar grte heveelheden

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert De nieuwe mgevingsvergunning : enkele bedenkingen 12.09.2013 Jan Buckaert Stand van zaken Eerste principiële gedkeuring van het vrntwerp dr de Vlaamse Regering dd. 19 april 2013 Adviezen van de strategische

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Kaderreglement elk telt Sociale projecten die gelijke kansen bevorderen

Kaderreglement elk telt Sociale projecten die gelijke kansen bevorderen Kaderreglement elk telt Sciale prjecten die gelijke kansen bevrderen Artikel 1 Del Dit reglement begt ndersteuning van sciale prjecten die gelijke kansen bevrderen in Reselare, p vlak van integratie, armede,

Nadere informatie

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015 Business Breakthrugh Bimimicry ktber 2015 Business Breakthrugh Bimimicry Wat is de achtergrnd van het traject? Veel prduct- en prcesntwerpen ntlenen ideeën en principes aan vrbeelden uit de natuur. Het

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Conceptnota. nieuw premiestelsel onroerend erfgoed

Conceptnota. nieuw premiestelsel onroerend erfgoed Cnceptnta nieuw premiestelsel nrerend erfged Cntext Wachtlijst restauratiepremies ng nit z hg: augustus 2014: 185 miljen eur nvember 2015: 371 miljen eur februari 2016: 342 miljen eur (na 1 ste prgrammatie)

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten OO: het aanbd lkale, seizen- en bi prducten in de distributiesectr vergrten Onder 'distributiesectr' verstaat men alle handelszaken van het intermediaire aanbd (grthandel) en het eindaanbd (grtdistributie,

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529 Cnceptnta Raamvereenkmst vr de aankp, implementatie en ndersteuning van tegangscntrle CD000529 Pagina 1 van 8 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Vergunning exploiteren van een taxidienst

Vergunning exploiteren van een taxidienst Inf Vergunning expliteren van een taxidienst Neem vr bijkmende inf cntact p met de dienst lkale ecnmie: ecnmie@rijkevrsel.be - 03 340 00 30 (*) verplicht in te vullen Dit frmulier gebruik je m: een vergunning

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag Werkgrep : verbetering Veiligheidsverleg Sprwegexplitatie 27 september 2013 Verslag 1. Inleiding / cntext (T.Breyne - DVIS) De parlementaire cmmissie Buizingen stelde de prichting van een verlegplatfrm

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN GEGEVENSSTANDAARDEN IN DE BELGISCHE VERZEKERINGSSECTOR INTRODUCTIE

HET GEBRUIK VAN GEGEVENSSTANDAARDEN IN DE BELGISCHE VERZEKERINGSSECTOR INTRODUCTIE Inhud 1. Orsprng... 2 2. Aanpak... 2 3. Dmein... 2 4. Uitgangspunten... 3 4.1 Sectrale vereenkmst... 3 4.2 Van SLA naar Overeenkmst... 3 4.3 Vlgens cnsensus-mdel... 3 4.4 Gebaseerd p ervaringen... 3 4.5

Nadere informatie