Vlaams Energieagentschap. Rapport 2015/1. Deel 2: actualisatie OT/Bf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Energieagentschap. Rapport 2015/1. Deel 2: actualisatie OT/Bf"

Transcriptie

1 Vlaams Energieagentschap Rapport 2015/1 Deel 2: actualisatie OT/Bf

2 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Bandingfactoren Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/ PV-installaties (GS cat. 1, GS cat. 2 en GS cat. 3) Materiaal en methode Resultaten actualisatie bandingfactoren Windturbines 4 MWe (GS cat. 4) Materiaal en methode Resultaat actualisatie bandingfactor GS categorie Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/ PV-installaties (GS cat. 1, GS cat. 2 en GS cat. 3) Materiaal en methode Resultaten actualisatie bandingfactoren Windturbines 4 MWe (GS cat. 4) Materiaal en methode Resultaat actualisatie bandingfactor GS categorie Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/7/ PV-installaties (GS cat. 1, GS cat. 2 en GS cat. 3) Materiaal en methode Resultaten actualisatie bandingfactoren Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/ PV-installaties (GS cat. 1, GS cat. 2 en GS cat. 3) Materiaal en methode Resultaten actualisatie bandingfactoren Windturbines 4 MWe (GS cat. 4) Materiaal en methode Resultaat actualisatie bandingfactor GS categorie Berekening bandingfactoren na beleidsperiode plus constructieperiode Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 1

3 Bandingfactoren 1. Berekeningsmethodiek In het huidige ondersteuningsmechanisme staan de begrippen onrendabele top (OT) en bandingfactor (Bf) centraal. De onrendabele top van een investering is gedefinieerd als het productieafhankelijke gedeelte van de inkomsten dat nodig is om de netto-contante waarde van een investering op nul te doen uitkomen. De bandingfactor bepaalt daarnaast het aantal certificaten dat men bekomt per opgewekte hoeveelheid groene stroom en/of gerealiseerde eenheid primaire energiebesparing en is onderhevig aan aanpassingen ten gevolge van de evolutie van de investeringskosten, brandstofprijzen, elektriciteitsprijs Onrendabele top (OT) = het bedrag per MWh groenestroomproductie of warmte-krachtbesparing dat bijgelegd moet worden zodat de investering over de levensduur het vereiste rendement behaalt. De bandingfactor (Bf), die jaarlijks wordt bepaald (halfjaarlijks voor PV) = de verhouding onrendabele top (OT) tegenover de bandingdeler (BD): Bf = OT / BD. Bandingdeler groene stroom = 97 Bandingdeler warmte-krachtkoppeling = 35 De berekeningsmethodiek voor de onrendabele top is vervat in de bijlagen bij het Energiebesluit. Bij deze methodiek werd rekening gehouden met een aantal algemene parameters. Voor de bepaling van de parameters en berekeningswaarden van de onrendabele toppen (die niet reeds in de bijlagen bij het besluit wettelijk werden vastgelegd) wordt door het VEA bijkomend stakeholderoverleg georganiseerd. Er wordt een zo divers mogelijk aanbod van verschillende marktpartijen, sectorvertegenwoordigers, overheidsinstanties geconsulteerd om een zicht te krijgen op de werkelijke kosten voor de ontwikkeling van groenestroom- en WKK-projecten in Vlaanderen. 2. Toepassing bandingfactor Overeenkomstig het bepaalde in artikel , 4e lid van het Energiedecreet is het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend voor elke 1000 kwh elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (in installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013) gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde bandingfactor. In artikel , 3e lid wordt bepaald dat het aantal warmte-krachtcertificaten (voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013) dat wordt toegekend voor elke 1000 kwh primaire energiebesparing d.m.v. kwalitatieve WKK gelijk is aan 1, vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde bandingfactor. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: stel dat voor projectcategorie X (groene stroom) een onrendabele top wordt bepaald van 75, dan zal de bandingfactor voor deze projectcategorie gelijk zijn aan 0,77 (75 = onrendabele top, gedeeld door 97 = bandingdeler). De producent ontvangt dan voor elke 1000 kwh groene stroom die hij produceert 0,77 groenestroomcertificaten. Anders uitgedrukt: wanneer hij 1299 kwh groene stroom heeft opgewekt, ontvangt hij 1 certificaat. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 2

4 3. Maximale bandingfactor De minister bepaalt voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 2014 jaarlijks de maximaal toegelaten bandingfactor (artikel 6.2/1.1. van het Energiebesluit). Het Energiedecreet voorziet daarnaast in de laatste regel van artikel 7.1.4/1, 4 dat deze maximale bandingfactor in ieder geval nooit meer dan 1,25 kan bedragen. In het Energiebesluit wordt voor installaties met een startdatum in 2013 een aftopping van de bandingfactor vastgelegd op 1. Dit betekent dat voor deze installaties de bandingfactor nooit hoger kan zijn dan 1, ongeacht de uitkomst van de berekening van de onrendabele top. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2/1.1, tweede lid, wordt de maximaal toegelaten bandingfactor jaarlijks door de minister vastgelegd, in het kader van het vastleggen van de bandingfactoren. In artikel 1 van het ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten die geen gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 2014 (B.S. 11 oktober 2013) werd de maximale bandingfactor voor projecten met een startdatum in 2014 opnieuw vastgelegd op 1. Het Energiebesluit voorziet echter ook in een verdere berekening voor installaties waarvoor de afschrijvingstermijn niet gelijkgesteld is aan 10 jaar: Art. 6.2/1.1. Het Vlaams Energieagentschap gaat voor de toepassing van de aftopping van de bandingfactoren, vermeld in artikel 7.1.4/1, 4, vierde en vijfde lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 uit van een onrendabele top berekend met een beleidsperiode, termijn van de banklening en afschrijvingstermijn van 10 jaar. Indien de bandingfactor die op deze manier berekend is hoger ligt dan de maximaal toegelaten bandingfactor, wordt de bandingfactor, die berekend is volgens dit hoofdstuk, vermenigvuldigd met de maximaal toegelaten bandingfactor en gedeeld door de bandingfactor berekend met een beleidsperiode, termijn van de banklening en afschrijvingstermijn van 10 jaar Achtergrond De aftopping van de bandingfactor ten aanzien van de berekende OT dient de efficiëntie van het steunmechanisme te verhogen. Om de totale steunniveaus voor projecten met een afschrijvingstermijn van tien jaar en projecten met een afschrijvingstermijn van langer dan tien jaar meer met elkaar in overeenstemming te brengen, werd een verdere aftoppingsregel ingevoerd Berekening Voor technologieën met een steunperiode (afschrijvingsperiode) van 15 jaar worden de verschillende termijnen die gehanteerd worden in de berekening van de onrendabele top gelijk gesteld aan 15 jaar: de steunperiode, de afschrijvingsperiode, de economische levensduur en de banklening. De toepassing van de verdere aftopping wordt verduidelijkt via een kort hypothetisch rekenvoorbeeld. In onderstaand voorbeeld duidt het subscript 10 of 15 steeds op de periode Hypothese - Technologie X - Afschrijvingsperiode = steunperiode = 15 jaar - OT 15 = 90 /MWh - Bf 15, niet afgetopt = 90/97 = 0,93 (niet verder afgetopt) - OT 10 startdatum = 120 /MWh - Bf 10 startdatum = 120/97 = 1,24 Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 3

5 - MaxBf = 1 Voor technologie X wordt de steun berekend en toegekend over een afschrijvingsperiode van 15 jaar. De OT die op die manier berekend wordt bedraagt 90 /MWh. Zonder verdere aftopping, zou dit aanleiding geven tot een Bf van 0,93. Indien de OT berekend wordt over een afschrijvingsperiode van 10 jaar, blijkt dit aanleiding te geven tot een OT van 120 /MWh. De overeenkomstige Bf bedraagt 1,24. Voor deze berekening worden steunperiode, afschrijvingsperiode en termijn van de banklening gelijk gesteld aan 10 jaar. De economische levensduur blijft behouden op 15 jaar. Het is duidelijk dat, indien een afschrijvingsperiode van 10 jaar gehanteerd zou worden in plaats van een periode van 15 jaar, de bandingfactor sowieso zou afgetopt worden: 1,24 > 1. De bovenstaande passage uit het Energiebesluit bepaalt dat in dit geval, de Bandingfactor die berekend werd op 15 jaar momenteel als volgt afgetopt moet worden: Bf 15,afgetopt < 1 = Bf 15,niet afgetopt Max Bf Bf 10 startdatum = 0,93 1 1,24 = 0,75 Bovenstaande berekening leert dat de bandingfactor voor technologie X dus 0,75 bedraagt. De oorspronkelijke bandingfactor bedroeg 0,93. Deze ligt hiermee onder de maximale bandingfactor van 1, maar omwille van de verdere aftoppingsregel, die kijkt naar de bandingfactor berekend over een afschrijfperiode van 10 jaar (in het jaar van de startdatum), wordt de bandingfactor van 0,93 toch verder verlaagd tot 0,75. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 4

6 Gevolgde procedure Het Vlaams Energieagentschap publiceerde op 1 juni 2015 haar ontwerprapport met actualisaties voor lopende projecten en de ontwerpberekeningen voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari De stakeholders werden opgeroepen om deel 2 van het ontwerprapport grondig te bestuderen en eventuele opmerkingen via mail of brief uiterlijk op 19 juni 2015 aan het VEA te bezorgen. Dit luik van het definitief rapport bevat de actualisatieberekeningen voor lopende projecten. In totaal mochten we voor dit onderdeel van het rapport van 4 verschillende stakeholders(-organisaties) tijdig opmerkingen ontvangen. Waar van toepassing werden de aan te houden opmerkingen verwerkt in deze (definitieve) versie van het rapport. De bandingfactoren die meer dan 2% afwijken van de huidige bandingfactoren, zullen automatisch in werking treden, één maand na de publicatie van dit rapport(onderdeel). Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 5

7 Overzicht bandingfactoren (actualisaties) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1.4/1, 1 van het Energiedecreet, io. artikel 6.2/1.3, tweede lid van het Energiebesluit, actualiseert het Vlaams Energieagentschap halfjaarlijks de bandingfactoren die van toepassing zijn voor lopende projecten, in functie van de opbrengst elektriciteit, en enkel als de geactualiseerde bandingfactor meer dan 2% afwijkt van de bandingfactor die van toepassing is. De geactualiseerde bandingfactoren voor lopende projecten zijn één maand na actualisering (publicatie van het definitief rapport van het VEA) van toepassing, cfr. artikel 7.1.4/1, 1, zevende lid van het Energiedecreet en artikel 6.2/1.3, tweede lid van het Energiebesluit. 1. Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2013 GS Cat 1 GS Cat 2 GS Cat 3 GS Cat 4 OT 79,3* 85,4 66,5 88,9* Bf 0,818* 0,880 0,686 0,916* Bf (max) 0,818* 0,880 0,686 0,889* * De geactualiseerde Bf wijkt minder dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg blijft deze laatste geldig tot minstens de volgende actualisatieronde. De vermelde OT is de waarde op basis waarvan de geldige bandingfactor werd berekend. De werkelijk berekende OT is terug te vinden in het rapport zelf. Voor categorieën 1, 2, 3 en 4 zullen de bandingfactoren, zoals gevalideerd door het ministerieel besluit van 22 maart 2013 houdende vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor 2013 II (B.S. 29 maart 2013), één maand na publicatie van de definitieve versie van dit rapport vervangen worden door de bandingfactoren uit bovenstaande tabel. 2. Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2014 GS Cat 1 GS Cat 2 GS Cat 3 GS Cat 4 OT 73,0* 62,3 50,4 74,4 Bf 0,753* 0,642 0,520 0,767 Bf 0,753* 0,642 0,520 0,767 (max) * De geactualiseerde Bf wijkt minder dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg blijft deze laatste geldig tot minstens de volgende actualisatieronde. De vermelde OT is de waarde op basis waarvan de geldige bandingfactor werd berekend. De werkelijk berekende OT is terug te vinden in het rapport zelf. Voor categorieën 1, 2, 3 en 4 zullen de bandingfactoren, zoals gevalideerd door het ministerieel besluit van 25 september 2013 houden actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 6

8 die geen gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 2014 (B.S. 11 oktober 2013) en het ministerieel besluit van 25 september 2013 houdende vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten voor projecten die gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 2014 (B.S. 31 oktober 2013), één maand na publicatie van de definitieve versie van dit rapport vervangen worden door de bandingfactoren uit bovenstaande tabel. 3. Actualisatie PV-installaties met startdatum vanaf 1/7/2014 GS Cat 1 GS Cat 2 GS Cat 3 OT 60,2 56,2 45,3 Bf 0,621 0,579 0,467 Bf (max) 0,621 0,579 0,467 Voor categorieën 1, 2 en 3 zullen de bandingfactoren, zoals gevalideerd door het ministerieel besluit van 6 februari 2014 houdende vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten voor groenestroomprojecten die gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 1 juli 2014 (B.S. 3 maart 2014), één maand na publicatie van de definitieve versie van dit rapport vervangen worden door de bandingfactoren uit bovenstaande tabel. 4. Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2015 GS Cat 1 GS Cat 2 GS Cat 3 GS Cat 4 OT 43,5 56,4 45,5 63,5 Bf 0,448 0,581 0,469 0,655 Bf (max) 0,448 0,581 0,469 0,655 Voor categorieën 1, 2 en 3 zullen de bandingfactoren, zoals gevalideerd door het ministerieel besluit van 9 december 2015 houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 (B.S. 23 december 2014), één maand na publicatie van de definitieve versie van dit rapport vervangen worden door de bandingfactoren uit bovenstaande tabel. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 7

9 Berekening onrendabele toppen en bandingfactoren 1. Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/ PV-installaties (GS cat. 1, GS cat. 2 en GS cat. 3) Materiaal en methode In onderstaande figuur wordt samengevat hoe de actualisaties voor deze installaties berekend worden Werkwijze voor de actualisatie historische en nieuwe steun Voor deze installaties werd een constructieperiode van 1 jaar aangenomen. Bijgevolg produceren de installaties in het model pas elektriciteit vanaf het jaar De aannames voor het jaar 2013 hebben dan ook geen impact op de OT-berekening. Voor het jaar 2014 en voor de eerste helft van het jaar 2015 (t.e.m. juli 2015) brengen we per jaar de OT s in rekening die van toepassing zijn geweest en nog steeds van toepassing zijn voor deze installaties. Hiervoor maken we gebruik van een gemiddelde verdeling van de equivalente Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 8

10 vollasturen over de verschillende maanden. De toegepaste verdeling staat weergegeven in onderstaande figuur. Voor het jaar 2014 berekenen we in het model een gewogen gemiddelde OT uitgaande van de tweede, de derde en de vierde OT en het aandeel equivalente vollasturen die gerealiseerd werden in de periodes dat de overeenkomstige bandingfactoren van toepassing waren. De tweede bandingfactor was van toepassing tot en met 16 februari Aangezien we niet beschikken over de verdeling van de vollasturen op dagelijkse basis, voeren we hiervoor een vereenvoudiging door: - OT2 geldt voor 50% van de maand februari 2014; - OT3 geldt voor 50% van de maand februari Voor het jaar 2015 passen we een gelijkaardige formule toe in het model. We berekenen opnieuw een gewogen gemiddelde OT, ditmaal uitgaande van de vierde, de vijfde en de zesde OT en het aandeel equivalente vollasturen die gerealiseerd werden en zullen worden in de periodes dat de overeenkomstige bandingfactoren van toepassing zijn. We veronderstellen dat de geactualiseerde bandingfactoren ingaan vanaf 1 augustus. De zesde OT is de geactualiseerde OT die het resultaat is van deze actualisatieberekening. In de formule in het model wordt daarvoor verwezen naar de cel waarin de OT wordt berekend. De vierde bandingfactor was van toepassing tot en met 26 maart Aangezien we niet beschikken over de verdeling van de vollasturen op dagelijkse basis, voeren we hiervoor een vereenvoudiging door: - OT4 geldt voor de periode januari t.e.m. maart 2015; - OT5 geldt voor de periode april t.e.m. juli Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 9

11 Werkwijze voor de actualisatie van de vermeden kosten door zelfafname Voor de installaties van categorie 1 wordt alle stroom zelf afgenomen. Voor het jaar 2014 wordt een gemiddelde prijs berekend op basis van de VREG-prijzen van 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober We berekenen een gewogen gemiddelde prijs aan de hand van de gemiddelde verdeling van de equivalente vollasturen over de verschillende maanden: - % vollasturen jan. t.e.m. maart *Prijs 1 januari + % vollasturen april. t.e.m. juni *Prijs 1 april + % vollasturen juli t.e.m. sept.*prijs 1 juli + % vollasturen okt. t.e.m. dec. *Prijs 1 oktober Het jaar 2015 is een speciaal jaar, omdat vanaf 1 juli een prosumententarief wordt toegepast. Daarom wordt eerst een gewogen gemiddelde prijs berekend voor 2015 zonder injectietarief en een gewogen gemiddelde prijs voor 2015 met injectietarief. De prijs van 1 januari geldt enkel voor de maanden januari en februari en blijkt geen invloed te hebben op het jaargemiddelde. Er wordt in de praktijk dus een gewogen gemiddelde genomen van de prijs van 1 maart 2015 zonder en de prijs van 1 maart 2015 met prosumententarief: - % vollasturen jan. t.e.m. juni *Prijs 1 maart, zonder prosumententarief + % vollasturen juli. t.e.m. dec. *Prijs 1 maart, met prosumententarief Vanaf 2016 geldt het prosumententarief gans het jaar. Daarom wordt uitgegaan van de prijs van 2015 met prosumententarief en deze waarde wordt eenmaal geïndexeerd aan 3,5%. Voor de installaties van categorie 2 en 3 wordt 65% van de stroom zelf afgenomen. De resterende 35% wordt geïnjecteerd. De vermeden elektriciteitsprijs voor de zelfafname wordt berekend aan de hand van de EUROSTATstatistieken. De meest recente prijzen dateren van het jaar 2014 (S1 en S2). Voor het jaar 2014 vullen we het rekenkundig gemiddelde in voor Hier wegen we niet af aan de hand van de verdeling van de vollasturen over de verschillende maanden omdat we niet weten wanneer de zelfafname en de injectie juist gebeurt. Daarenboven blijkt dat de weging over een half jaar niet echt veel effect heeft, omdat de verdeling niet ver van 50%/50% is. De waarde wordt ingevuld voor het jaar Vanaf 2015 wordt de prijs jaarlijks geïndexeerd aan 3,5% per jaar Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom De inkomsten van de geïnjecteerde stroom worden als volgt berekend: : ENDEX cal2014*(1-% afslag 2014) variabel injectietarief 2014; : ENDEX cal2015*(1-% afslag 2015) variabel injectietarief 2015; : ENDEX cal2016*(1-% afslag 2016) variabel injectietarief Voor de ENDEX cal 2014 en de ENDEX cal 2015 worden definitieve waarden ingevuld, berekend op basis van de gemiddelde ENDEX-prijs over de laatste 12 maanden, respectievelijk voor de periode 1 januari t.e.m. 31 december 2013 (cal 2014) en de periode 1 januari t.e.m. 31 december 2014 (cal 2015). Voor de ENDEX cal 2016 wordt de waarde gebruikt die bepaald werd eind juni In het ideale geval zou per startdatum een procentuele afslag bepaald worden ten opzichte van de cal n+1 prijs. In functie van de gemiddelde duur van de PPA-contracten zou deze afslag in de loop van de beleidsperiode geactualiseerd worden aan de hand van nieuwe contracten. Dit is echter niet haalbaar. De beschikbare PPA-contracten hebben een initiële duur van maximaal 3,5 jaar en vaak minder lang. Het zou dus niet correct zijn om gedurende 15 jaar de initiële afslag te blijven Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 10

12 behouden. Daarom wordt de afslag jaarlijks geactualiseerd. Dit jaar werd een uitgebreide marktbevraging georganiseerd om recente PPA s te verzamelen, die afgesloten werden in 2014 of Volgende jaren wordt deze oefening jaarlijks herhaald. Bij de bepaling van de afslag zal dan telkens ook rekening gehouden worden met contracten die tot 3 jaar ervoor werden ingezameld. Op die manier is het de bedoeling om te komen tot een rollend gemiddelde over een periode van 4 jaar. PPA-contracten zijn in de praktijk gebaseerd zijn op quarter ahead prijzen of op day ahead prijzen. Hierdoor kan de gemiddelde afslag ten opzichte van de gemiddelde cal n+1 prijs van jaar tot jaar sterk variëren voor eenzelfde PPA-contract. Deze jaarlijkse variatie leidt tot een onwenselijke verstoring van de investeerderszekerheid. Daarom wordt een rollend gemiddelde berekend over de elektriciteitsprijzen van de 4 meest recente jaren die beschikbaar zijn. Deze werkwijze heeft als bedoeling om een afslag te berekenen die zowel gebruikt kan worden voor de nieuwe installaties als voor de bestaande installaties. Voor deze berekening gaat het om de elektriciteitsprijzen van de jaren 2011, 2012, 2013 en De injectietarieven bestaan uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. De vaste injectiekosten worden verrekend in de vaste operationele kost. Deze waarden blijven ongewijzigd ten opzichte van de vorige rapporten. Vanaf 2015 gelden andere variabele injectietarieven. Gezien dit de meest recent beschikbare waarden zijn, worden deze ook overgenomen voor jaar Na 2016 berekent het model de prijs voor de geïnjecteerde stroom op basis van indexatie van de prijs in het jaar Parameterwaarden voor de toepassing van de actualisatie van de bandingfactoren voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 t.e.m. 31 december 2013 Hierboven werd uitgelegd hoe de actualisaties voor installaties met startdatum in 2013 berekend worden. De waarden van de toegepaste parameters worden in onderstaande tabel samengevat. Parameter Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Historische OT s OT2 26,8 69,7 55,3 OT3 Negatieve OT 0 92,5 76,4 OT4 8,22 92,5 76,4 OT5 79,3 88,0 70,3 Verdeelsleutel vollasturen 2014 % vollasturen jan tem half febr. 5,4% 5,4% 5,4% % vollasturen half febr. tem juli 60,0% 60,0% 60,0% % vollasturen aug. tem dec. 34,6% 34,6% 34,6% 2015 % vollasturen jan. tem maart 16,4% 16,4% 16,4% % vollasturen april tem juli 49,0% 49,0% 49,0% % vollasturen aug. tem dec. 34,6% 34,6% 34,6% Vermeden elektriciteitsprijs P EL,ZA ( /kwh) ,185 0,145 0, ,160 Modelberekening Modelberekening ,123 Modelberekening Modelberekening Marktwaarde elektriciteit bij verkoop P EL,V ( /kwh) 2014 (ENDEX cal2014) N.V.T. 0,0436 0, (ENDEX cal2015) N.V.T. 0,0469 0, (ENDEX cal2016) N.V.T. 0,0450 0,0450 Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 11

13 % afslag 2014 N.V.T. 12,3% 12,3% 2015 N.V.T. 15,3% 15,3% 2016 N.V.T. 19,8% 19,8% Variabel injectietarief ( /kwh) 2014 N.V.T. 0, , N.V.T. 0, , N.V.T. 0, , Resultaten actualisatie bandingfactoren GS categorie 1 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 1 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 79,3 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,818 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 1 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 78,0 De overeenkomstige bandingfactor voor deze projectcategorie bedraagt: 0,804 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerde bandingfactor wijkt minder dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de bandingfactor na actualisatie voor deze categorie 0, GS categorie 2 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 2 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 88,0 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,907 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 2 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 85,4 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,880 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerde bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de nieuwe bandingfactor voor deze categorie 0, GS categorie 3 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 3 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 70,3 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,725 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 3 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 66,5 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,686 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerde bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de nieuwe bandingfactor voor deze categorie 0,686. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 12

14 1.2. Windturbines 4 MWe (GS cat. 4) Materiaal en methode In onderstaande figuur wordt samengevat hoe de actualisaties voor deze installaties berekend worden Werkwijze voor de actualisatie historische en nieuwe steun Voor deze installaties wordt een constructieperiode van 1 jaar aangenomen. Bijgevolg produceren de installaties in het model pas elektriciteit vanaf het jaar De aannames voor het jaar 2013 hebben dan ook geen impact op de OT-berekening. Voor het jaar 2014 en voor de eerste helft van het jaar 2015 (t.e.m. juli 2015) brengen we per jaar de OT s in rekening die van toepassing zijn geweest en nog steeds van toepassing zijn voor deze installaties. Omdat tijdens de wintermaanden traditioneel meer windenergie wordt geproduceerd, wordt ook voor deze berekeningen een gemiddelde verdeling van de equivalente vollasturen bepaald. Hiervoor berekenden we voor de windparken van maximaal 5 jaar oud het aandeel van de energieproductie per maand. Het zijn de productiegegevens van deze windparken die ook gebruikt worden voor de bepaling van het aantal equivalente vollasturen voor de nieuwe installaties met startdatum vanaf 1 januari 2016 in deel 1 van het rapport. Voor de actualisaties van wind wordt voor ieder jaar dezelfde verdeling toegepast: de eerste bandingfactor geldt van 1 januari t.e.m. 31 juli en de tweede bandingfactor geldt van 1 augustus t.e.m. 31 december. Uiteindelijk blijkt dat de Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 13

15 verdeelsleutel op basis van de productiegegevens van de windparken niet veel afwijkt van een rekenkundige verdeelsleutel op basis van het aantal dagen van het jaar dat de bandingfactoren geldig zijn: - Verdeelsleutel op basis van productiegegevens windparken: 57,4% voor de eerste bandingfactor en 42,6% voor de tweede bandingfactor; - Verdeelsleutel op basis van aantal dagen van het jaar dat de bandingfactoren geldig zijn: 58,0% voor de eerste bandingfactor en 42,0% voor de tweede bandingfactor. In deze ontwerpberekeningen wordt uitgegaan van de verdeelsleutel op basis van de productiegegevens van de windparken. Voor het jaar 2014 berekenen we in het model een gewogen gemiddelde OT uitgaande van de tweede en de derde OT en het aandeel equivalente vollasturen die gerealiseerd werden in de periodes dat de overeenkomstige bandingfactoren van toepassing waren. Voor het jaar 2015 wordt een gelijkaardige formule toegepast in het model. We berekenen opnieuw een gewogen gemiddelde OT, ditmaal uitgaande van de derde en de vierde OT en het aandeel equivalente vollasturen die gerealiseerd werden en zullen worden in de periodes dat de overeenkomstige bandingfactoren van toepassing zijn. We veronderstellen dat de geactualiseerde bandingfactoren ingaan vanaf 1 augustus. De bandingfactoren voor installaties met startdatum in 2013 zijn het resultaat van de toepassing van de specifieke aftoppingsregel voor categorieën met een beleidsperiode van 15 jaar. Voor deze installaties komt de specifieke aftoppingsregel neer op het delen van de OT door 100 in plaats van door de normale bandingdeler 97. In het model moeten evenwel geen bandingfactoren maar OT s ingevuld worden. Hierdoor wordt steeds meer steun doorgerekend dan in realiteit wordt ontvangen. Immers, de minimumsteun bedraagt slechts 93 per GSC, terwijl de modelberekeningen uitgaan van een prijs van 97 per GSC. Voor deze extra afgetopte bandingfactoren rekenen we eveneens de bandingfactoren om naar equivalente OT s door de bandingfactoren te vermenigvuldigen met 97. De vierde OT is de geactualiseerde OT die het resultaat is van deze actualisatieberekening. In de formule in het model wordt daarvoor verwezen naar de cel waarin de OT wordt berekend Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom De inkomsten van de geïnjecteerde stroom worden als volgt berekend: : ENDEX cal2014*(1-% afslag 2014) variabel injectietarief 2014; : ENDEX cal2015*(1-% afslag 2015) variabel injectietarief 2015; : ENDEX cal2016*(1-% afslag 2016) variabel injectietarief Voor de ENDEX cal 2014 en de ENDEX cal 2015 worden definitieve waarden ingevuld, berekend op basis van respectievelijk de prijzen in het jaar 2013 en de prijzen in het jaar Voor de ENDEX cal 2016 wordt de waarde gebruikt die bepaald werd eind juni 2015 (zie ook deel 1 van het VEA-rapport 2015/1). In het ideale geval zou per startdatum een procentuele afslag bepaald worden ten opzichte van de cal n+1 prijs. In functie van de gemiddelde duur van de PPA-contracten zou deze afslag in de loop van de beleidsperiode geactualiseerd worden aan de hand van nieuwe contracten. Dit is echter niet haalbaar. De beschikbare PPA-contracten hebben een initiële duur van 2 tot 5 jaar, buiten enkele langlopende contracten die meer omvatten dan alleen de aankoop van elektriciteit van windturbines. Het is dus niet correct om gedurende 15 jaar de initiële afslag te blijven behouden. Daarom wordt de afslag jaarlijks geactualiseerd. Dit jaar werd een uitgebreide marktbevraging georganiseerd om alle recente PPA s te verzamelen, die afgesloten werden in 2014 of Volgende jaren wordt deze Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 14

16 oefening jaarlijks herhaald. Bij de bepaling van de afslag zal dan telkens ook rekening gehouden worden met contracten die tot 3 jaar ervoor werden ingezameld. Op die manier is het de bedoeling om te komen tot een rollend gemiddelde over een periode van 4 jaar. PPA-contracten kunnen gebaseerd zijn op de year ahead prijzen, maar evengoed op quarter ahead prijzen of op day ahead prijzen. Hierdoor kan de gemiddelde afslag ten opzichte van de gemiddelde cal n+1 prijs van jaar tot jaar sterk variëren voor eenzelfde PPA-contract, behalve als het contract gebaseerd is op de cal n+1. Deze jaarlijkse variatie is niet gewenst. Daarom wordt een rollend gemiddelde berekend over de elektriciteitsprijzen van de 4 meest recente jaren die beschikbaar zijn. Deze werkwijze heeft als bedoeling om een afslag te berekenen die zowel gebruikt kan worden voor de nieuwe installaties als voor de bestaande installaties. Voor deze berekening gaat het om de elektriciteitsprijzen van de jaren 2011, 2012, 2013 en De injectietarieven bestaan enerzijds uit een vast gedeelte en anderzijds uit een variabel gedeelte. Omwille van het grote vermogen dat aangesloten wordt op één injectiepunt, maakt het al dan niet doorrekenen van het vaste injectietarief weinig verschil voor deze categorie. Het vaste injectietarief wordt daarom niet expliciet verrekend in de operationele kosten van deze installaties. Vanaf 2015 gelden andere variabele injectietarieven. Gezien dit de meest recent beschikbare waarden zijn, worden deze ook overgenomen voor jaar Na 2016 wordt de prijs voor de geïnjecteerde stroom door het model berekend op basis van indexatie van de prijs in het jaar Parameterwaarden voor de toepassing van de actualisatie van de bandingfactoren voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 t.e.m. 31 december 2013 Hierboven werd uitgelegd hoe de actualisaties voor installaties met startdatum in 2013 berekend worden. De waarden van de toegepaste parameters worden in onderstaande tabel samengevat. Parameter Categorie 4 Historische OT s OT2 77,6 OT3 86,2 Verdeelsleutel vollasturen 2014 en 2015 % vollasturen jan tem juli 57,4% % vollasturen aug. tem dec. 42,6% Marktwaarde elektriciteit bij verkoop P EL,V ( /kwh) 2014 (ENDEX cal2014) 0, (ENDEX cal2015) 0, (ENDEX cal2016) 0,0450 % afslag ,0% ,3% ,32% Variabel injectietarief ( /kwh) , , ,00326 Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 15

17 Resultaat actualisatie bandingfactor GS categorie 4 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 4 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 88,9 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,916 De bandingfactor wordt afgetopt op: 0,889 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 4 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 87,8 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,905 De bandingfactor wordt afgetopt op: 0,878 De bandingfactor moet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. Dit betekent dat ingevolge de huidige methode - de OT gedeeld moet worden door 100 in plaats van door 97. De geactualiseerde bandingfactor wijkt minder dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg blijft de bandingfactor voor deze categorie 0,889. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 16

18 2. Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/ PV-installaties (GS cat. 1, GS cat. 2 en GS cat. 3) Materiaal en methode In onderstaande figuur wordt samengevat hoe de actualisaties voor deze installaties berekend worden Werkwijze voor de actualisatie historische en nieuwe steun Voor deze installaties werd aangenomen dat er geen extra constructieperiode is. Bijgevolg produceren de installaties in het model al elektriciteit vanaf de eerste dag dat ze in dienst genomen zijn. Voor de modelberekeningen is dit 1 januari Voor het jaar 2014 en voor de eerste helft van het jaar 2015 (t.e.m. juli 2015) brengen we per jaar de OT s in rekening die van toepassing zijn geweest en nog steeds van toepassing zijn voor deze installaties. Hiervoor maken we gebruik van een gemiddelde verdeling van de equivalente vollasturen over de verschillende maanden. De toegepaste verdeling staat weergegeven in onderstaande figuur. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 17

19 Voor het jaar 2014 berekenen we in het model een gewogen gemiddelde OT uitgaande van de eerste en de tweede OT en het aandeel equivalente vollasturen die gerealiseerd werden in de periodes dat de overeenkomstige bandingfactoren van toepassing waren. Voor het jaar 2015 passen we een gelijkaardige formule toe. We berekenen opnieuw een gewogen gemiddelde OT, ditmaal uitgaande van de tweede, de derde en de vierde OT en het aandeel equivalente vollasturen die gerealiseerd werden en zullen worden in de periodes dat de overeenkomstige bandingfactoren van toepassing zijn. We veronderstellen dat de geactualiseerde bandingfactoren ingaan vanaf 1 augustus. De vierde OT is de geactualiseerde OT die het resultaat is van deze actualisatieberekening. In de formule in het model wordt daarvoor verwezen naar de cel waarin de OT wordt berekend. De tweede bandingfactor was van toepassing tot en met 26 maart Aangezien we niet beschikken over de verdeling van de vollasturen op dagelijkse basis, voeren we hiervoor een vereenvoudiging door: - OT2 geldt voor de periode januari t.e.m. maart 2015; - OT3 geldt voor de periode april t.e.m. juli Werkwijze voor de actualisatie van de vermeden kosten door zelfafname Voor de installaties van categorie 1 wordt alle stroom zelf afgenomen. Voor het jaar 2014 wordt een gemiddelde prijs berekend op basis van de VREG-prijzen van 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober We berekenen een gewogen gemiddelde prijs aan de hand van de gemiddelde verdeling van de equivalente vollasturen over de verschillende maanden: - % vollasturen jan. t.e.m. maart *Prijs 1 januari + % vollasturen april. t.e.m. juni *Prijs 1 april + % vollasturen juli t.e.m. sept.*prijs 1 juli + % vollasturen okt. t.e.m. dec. *Prijs 1 oktober Het jaar 2015 is een speciaal jaar, omdat vanaf 1 juli een prosumententarief wordt toegepast. Daarom wordt eerst een gemiddelde prijs berekend voor 2015 zonder injectietarief en een gemiddelde prijs voor 2015 met injectietarief. Meer informatie over de berekening van de gemiddelde prijs voor elektriciteit voor het jaar 2015 is terug te vinden ter hoogte van Werkwijze voor de actualisatie van de vermeden kosten door zelfafname, pagina 10. Er wordt Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 18

20 uiteindelijk een gewogen gemiddelde genomen van de prijs van maart 2015 zonder en de prijs van maart 2015 met prosumententarief: - % vollasturen jan. t.e.m. juni *Prijs 2015, zonder prosumententarief + % vollasturen juli. t.e.m. dec. *Prijs 2015, met prosumententarief Vanaf 2016 geldt het prosumententarief gans het jaar. Daarom wordt uitgegaan van de prijs van 2015 met prosumententarief en deze waarde wordt eenmaal geïndexeerd aan 3,5%. Voor de installaties van categorie 2 en 3 wordt 65% van de stroom zelf afgenomen. De resterende 35% wordt geïnjecteerd. De vermeden elektriciteitsprijs voor de zelfafname wordt berekend aan de hand van de EUROSTATstatistieken. De meest recente prijzen dateren van het jaar 2014 (S1 en S2). Voor het jaar 2014 vullen we het rekenkundig gemiddelde in voor Hier wegen we niet af aan de hand van de verdeling van de vollasturen over de verschillende maanden omdat we niet weten wanneer de zelfafname en de injectie juist gebeurt. Daarenboven blijkt dat de weging over een half jaar niet echt veel effect heeft, omdat de verdeling niet ver van 50%/50% is. De waarde wordt ingevuld voor het jaar Vanaf 2015 wordt de prijs jaarlijks geïndexeerd aan 3,5% per jaar Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom De inkomsten van de geïnjecteerde stroom worden als volgt berekend: : ENDEX cal2014*(1-% afslag 2014) variabel injectietarief 2014; : ENDEX cal2015*(1-% afslag 2015) variabel injectietarief 2015; : ENDEX cal2016*(1-% afslag 2016) variabel injectietarief Voor de ENDEX cal 2014 en de ENDEX cal 2015 worden definitieve waarden ingevuld, berekend op basis van de gemiddelde ENDEX-prijs over de laatste 12 maanden, respectievelijk voor de periode 1 januari 2013 t.e.m. 31 december 2013 (cal 2014) en de periode 1 januari 2014 t.e.m. 31 december 2014 (cal 2015). Voor de ENDEX cal 2016 wordt de waarde gebruikt die bepaald werd eind juni 2015 (zie deel 1 van het rapport). Meer informatie over de bepaling van de procentuele afslag ten opzichte van de cal n+1 voor het jaar 2016 is terug te vinden ter hoogte van Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom, pagina 10. De injectietarieven bestaan uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. De vaste injectiekosten worden verrekend in de vaste operationele kost. Deze waarden blijven ongewijzigd ten opzichte van de vorige rapporten. Vanaf 2015 gelden andere variabele injectietarieven. Gezien dit de meest recent beschikbare waarden zijn, worden deze ook overgenomen voor Na 2016 berekent het model de prijs voor de geïnjecteerde stroom op basis van indexatie van de prijs in het jaar Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 19

21 Parameterwaarden voor de toepassing van de actualisatie van de bandingfactoren voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2014 t.e.m. 30 juni 2014 Hierboven werd uitgelegd hoe de actualisaties voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 berekend worden. De waarden van de toegepaste parameters worden in onderstaande tabel samengevat. Parameter Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Historische OT s OT ,6 42,3 OT2 3,82 68,9 59,2 OT3 73,0 64,8 54,1 Verdeelsleutel vollasturen 2014 % vollasturen jan tem juli 65,4% 65,4% 65,4% % vollasturen aug. tem dec. 34,6% 34,6% 34,6% 2015 % vollasturen jan. tem maart 16,4% 16,4% 16,4% % vollasturen april tem juli 49,0% 49,0% 49,0% % vollasturen aug. tem dec. 34,6% 34,6% 34,6% Vermeden elektriciteitsprijs P EL,ZA ( /kwh) ,185 0,145 0, ,160 Modelberekening Modelberekening ,123 Modelberekening Modelberekening Marktwaarde elektriciteit bij verkoop P EL,V ( /kwh) 2014 (ENDEX Cal2014) N.V.T. 0,0436 0, (ENDEX Cal2015) N.V.T. 0,0469 0, (ENDEX Cal2016) N.V.T. 0,0450 0,0450 % afslag 2014 N.V.T. 12,3% 12,3% 2015 N.V.T. 15,3% 15,3% 2016 N.V.T. 19,8% 19,8% Variabel injectietarief ( /kwh) 2014 N.V.T. 0, , N.V.T. 0, , N.V.T. 0, , Resultaten actualisatie bandingfactoren GS categorie 1 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 1 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 73,0 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,753 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 1 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 71,7 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,739 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerde bandingfactor wijkt minder dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de bandingfactor na actualisatie voor deze categorie 0,753. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 20

22 GS categorie 2 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 2 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 64,8 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,668 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 2 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 62,3 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,642 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerde bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de aangepaste bandingfactor voor deze categorie 0, GS categorie 3 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 3 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 54,1 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,558 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 3 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 50,4 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,520 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerde bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de aangepaste bandingfactor voor deze categorie 0,520. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 21

23 2.2. Windturbines 4 MWe (GS cat. 4) Materiaal en methode In onderstaande figuur wordt samengevat hoe de actualisaties voor deze installaties berekend worden Werkwijze voor de actualisatie historische en nieuwe steun Voor deze installaties wordt een constructieperiode van 1 jaar aangenomen. Bijgevolg produceren de installaties in het model pas elektriciteit vanaf het jaar De aannames voor het jaar 2014 hebben dan ook geen impact op de OT-berekening. Voor het jaar 2015 brengen we de huidige OT in rekening (de tweede OT) en ook de OT die berekend wordt in deze actualisatieberekening (de derde OT). Er wordt een gewogen gemiddelde OT berekend. Omdat tijdens de wintermaanden traditioneel meer windenergie wordt geproduceerd, wordt er ook voor deze berekeningen een gemiddelde verdeling van de equivalente vollasturen bepaald. Hiervoor berekenden we voor de windparken van maximaal 5 jaar oud het aandeel van de energieproductie per maand. Het zijn de productiegegevens van deze windparken die ook gebruikt worden voor de bepaling van het aantal equivalente vollasturen voor de nieuwe installaties met startdatum vanaf 1 januari Voor de actualisaties van wind wordt voor ieder jaar dezelfde verdeling toegepast: de eerste bandingfactor geldt van 1 januari t.e.m. 31 juli en de tweede bandingfactor geldt van 1 augustus t.e.m. 31 december. Uiteindelijk blijkt dat de verdeelsleutel op Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 22

24 basis van de productiegegevens van de windparken niet veel afwijkt van een rekenkundige verdeelsleutel op basis van het aantal dagen van het jaar dat de bandingfactoren geldig zijn: - Verdeelsleutel op basis van productiegegevens windparken: 57,4% voor de eerste bandingfactor en 42,6% voor de tweede bandingfactor; - Verdeelsleutel op basis van aantal dagen van het jaar dat de bandingfactoren geldig zijn: 58,0% voor de eerste bandingfactor en 42,0% voor de tweede bandingfactor. Deze ontwerpberekeningen gaan uit van de verdeelsleutel op basis van de productiegegevens van de windparken. We veronderstellen dat de geactualiseerde bandingfactoren ingaan vanaf 1 augustus Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom De inkomsten van de geïnjecteerde stroom worden als volgt berekend: : ENDEX cal2015*(1-% afslag 2015) variabel injectietarief 2015; : ENDEX cal2016*(1-% afslag 2016) variabel injectietarief Voor de ENDEX cal 2015 wordt de definitieve waarde ingevuld, berekend op basis van de prijzen in het jaar Voor de ENDEX cal 2016 wordt de waarde gebruikt die bepaald werd eind juni 2015 (zie ook deel 1 van het rapport). Meer informatie over de bepaling van de procentuele afslag ten opzichte van de cal n+1 voor het jaar 2016 is te vinden ter hoogte van Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom, pagina 14. De injectietarieven bestaan enerzijds uit een vast gedeelte en anderzijds uit een variabel gedeelte. Omwille van het grote vermogen dat aangesloten wordt op één injectiepunt, maakt het al dan niet doorrekenen van het vaste injectietarief weinig verschil voor deze categorie. Het is ook pas vanaf dit jaar dat met zekerheid geweten is of het vaste injectietarief opgenomen is in de opgegeven operationele kosten van de eigenaars of uitbaters van de windparken. Het vaste injectietarief wordt daarom niet expliciet verrekend in de operationele kosten van deze installaties. In 2015 zijn de injectietarieven aangepast. Gezien dit de meest recent beschikbare waarden zijn, worden deze ook overgenomen voor Na 2016 berekent het model de prijs voor de geïnjecteerde stroom op basis van indexatie van de prijs in het jaar Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 23

25 Parameterwaarden voor de toepassing van de actualisatie van de bandingfactoren voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2014 t.e.m. 31 december 2014 Hierboven werd uitgelegd hoe de actualisaties voor installaties met startdatum in 2014 berekend worden. De waarden van de toegepaste parameters worden in onderstaande tabel samengevat. Parameter Categorie 4 Historische OT s OT2 77,2 Verdeelsleutel vollasturen 2015 % vollasturen jan tem juli 57,4% % vollasturen aug. tem dec. 42,6% Marktwaarde elektriciteit bij verkoop P EL,V ( /kwh) 2015 (ENDEX cal2015) 0, (ENEDEX cal2016) 0,0450 % afslag ,3% ,32% Variabel injectietarief ( /kwh) , , Resultaat actualisatie bandingfactor GS categorie 4 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 4 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 77,2 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,796 De bandingfactor wordt afgetopt op: 0,796 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 4 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 74,4 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,767 De bandingfactor wordt afgetopt op: 0,767 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerde bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de nieuwe bandingfactor voor deze categorie 0,767. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 24

26 3. Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/7/ PV-installaties (GS cat. 1, GS cat. 2 en GS cat. 3) Materiaal en methode In onderstaande figuur wordt samengevat hoe de actualisaties voor deze installaties berekend worden Werkwijze voor de actualisatie historische en nieuwe steun Voor deze installaties werd aangenomen dat er geen extra constructieperiode is. Bijgevolg produceren de installaties in het model al vanaf de eerste dag dat ze in dienst genomen zijn. Voor de modelberekeningen is dit 1 juli Het eerste jaar start op 1 juli 2014 en eindigt op 30 juni Dit duiden we aan met Het tweede jaar duiden we aan met enzovoort. Voor het jaar brengen we per de OT s in rekening die van toepassing zijn geweest en nog steeds van toepassing zijn voor deze installaties. Hiervoor maken we gebruik van een gemiddelde verdeling van de equivalente vollasturen over de verschillende maanden. De toegepaste verdeling staat weergegeven in onderstaande figuur. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 25

27 We berekenen in het model voor het jaar een gewogen gemiddelde OT uitgaande van de eerste en de tweede OT en het aandeel equivalente vollasturen die gerealiseerd zijn in de periodes dat de overeenkomstige bandingfactoren van toepassing waren. Voor het jaar passen we een gelijkaardige formule toe in het model. We berekenen opnieuw een gewogen gemiddelde OT, ditmaal uitgaande van de tweede en de derde OT en het aandeel equivalente vollasturen die gerealiseerd werden en zullen worden in de periodes dat de overeenkomstige bandingfactoren van toepassing zijn. We veronderstellen dat de geactualiseerde bandingfactoren ingaan vanaf 1 augustus. De tweede bandingfactor was van toepassing tot en met 26 maart Aangezien we niet beschikken over de verdeling van de vollasturen op dagelijkse basis, voeren we hiervoor een vereenvoudiging door: - OT2 geldt voor de periode januari t.e.m. maart 2015; - OT3 geldt voor de periode april t.e.m. juli De derde OT is de geactualiseerde OT die het resultaat is van deze actualisatieberekening. In de formule in het model wordt daarvoor verwezen naar de cel waarin de OT wordt berekend Werkwijze voor de actualisatie van de vermeden kosten door zelfafname Voor de installaties van categorie 1 wordt alle stroom zelf afgenomen. Voor de jaren en wordt de elektriciteitsprijs berekend als het gewogen gemiddelde van de prijzen die in de andere actualisaties gebruikt worden voor respectievelijk de jaren 2014 en 2015 en de jaren 2015 en Meer informatie hierover staat onder andere op pagina 18, onder Werkwijze voor de actualisatie van de vermeden kosten door zelfafname. Om het gewogen gemiddelde te bepalen maken we opnieuw gebruikt van de procentuele verdeling van de equivalente vollasturen over de verschillende maanden van het jaar. Het jaar eindigt op 30 juni Het prosumententarief is niet van toepassing. Het jaar start op 1 juli Voor dit jaar geldt het prosumententarief gans het jaar. Voor de installaties van categorie 2 en 3 wordt 65% van de stroom zelf afgenomen. De resterende 35% wordt geïnjecteerd. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 26

28 De vermeden elektriciteitsprijs voor zelfafname wordt berekend aan de hand van de EUROSTATstatistieken. Vanaf het jaar 2015 wordt een jaarlijkse stijging verondersteld van 3,5% per jaar. De prijs voor is het rekenkundig gemiddelde van de prijs voor 2014 en de prijs voor 2015 (= prijs 2014*1,035). De rest van de periode berekent het model zelf de prijzen via jaarlijkse indexatie Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom De inkomsten van de geïnjecteerde stroom worden als volgt berekend: : gemiddelde (ENDEX cal2014, ENDEX cal2015)*(1- gemiddelde (% afslag 2014, % afslag 2015) gemiddelde (variabel injectietarief 2014, variabel injectietarief 2015); : gemiddelde (ENDEX cal2015, ENDEX cal2016)*(1- gemiddelde (% afslag 2015, % afslag 2016) variabel injectietarief Meer uitleg over de gebruikte waarden voor de jaren 2014, 2015 en 2016 staat onder andere op pagina 19, onder Werkwijze voor de actualisatie van de vermeden kosten door zelfafname. Meer informatie over de bepaling van de procentuele afslag ten opzichte van de cal n+1 voor het jaar 2016 is terug te vinden ter hoogte van Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom, pagina 10. Na het jaar berekent het model de prijs voor de geïnjecteerde stroom via indexatie van de prijs in het jaar Parameterwaarden voor de toepassing van de actualisatie van de bandingfactoren voor installaties met startdatum vanaf 1 juli 2014 t.e.m. 31 december 2014 Hierboven werd uitgelegd hoe de actualisaties voor installaties met startdatum vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 berekend worden. De waarden van de toegepaste parameters worden in onderstaande tabel samengevat. Parameter Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Historische OT s OT1-50,2 0 66,6 57,5 OT2 58,9 59,9 50,1 Verdeelsleutel vollasturen % vollasturen juli tem maart 63,9% 63,9% 63,9% % vollasturen april tem juni 36,1% 36,1% 36,1% % vollasturen juli 12,8% 12,8% 12,8% % vollasturen aug. tem juni 87,2% 87,2% 87,2% Vermeden elektriciteitsprijs P EL,ZA ( /kwh) ,191 0,148 0, ,121 Modelberekening Modelberekening Marktwaarde elektriciteit bij verkoop P EL,V ( /kwh) Gemiddelde (ENDEX cal2014, ENDEX cal2015) N.V.T. 0,0453 0,0453 Gemiddelde (ENDEX cal2015, ENDEX cal2016) N.V.T. 0,0460 0,0460 Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 27

29 % afslag Gemiddelde (2014, 2015) N.V.T. 13,80% 13,80% N.V.T. 17,60% 17,60% Variabel injectietarief ( /kwh) Gemiddelde (2014, 2015) Gemiddelde (2015, 2016) N.V.T. N.V.T. 0, , , , Resultaten actualisatie bandingfactoren GS categorie 1 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 1 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 58,9 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,607 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 1 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 60,2 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,621 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerd bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de aangepaste bandingfactor voor deze categorie 0, GS categorie 2 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 2 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 59,9 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,618 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 2 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 56,2 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,579 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerd bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de aangepaste bandingfactor voor deze categorie 0, GS categorie 3 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 3 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 50,1 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,516 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 3 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 45,3 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,467 1 De waarde voor 2015 wordt gebruikt voor het jaar Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 28

30 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerd bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de aangepaste bandingfactor voor deze categorie 0,467. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 29

31 4. Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/ PV-installaties (GS cat. 1, GS cat. 2 en GS cat. 3) Materiaal en methode In onderstaande figuur wordt samengevat hoe de actualisaties voor deze installaties berekend worden Werkwijze voor de actualisatie historische en nieuwe steun Voor deze installaties werd aangenomen dat er geen extra constructieperiode is. Bijgevolg produceren de installaties in het model al vanaf de eerste dag dat ze in dienst genomen zijn. Voor de modelberekeningen is dit 1 januari Voor het jaar 2015 (t.e.m. juli 2015) brengen we de OT s in rekening die van toepassing zijn en zullen zijn voor deze installaties. Hiervoor maken we gebruik van een gemiddelde verdeling van de equivalente vollasturen over de verschillende maanden. De toegepaste verdeling staat weergegeven in onderstaande figuur. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 30

32 Voor het jaar 2015 berekenen we een gewogen gemiddelde OT, uitgaande van de eerste en de tweede OT en het aandeel equivalente vollasturen die gerealiseerd werden en zullen worden in de periodes dat de overeenkomstige OT s van toepassing zijn. We veronderstellen dat de geactualiseerde bandingfactoren ingaan vanaf 1 augustus. De tweede OT is de geactualiseerde OT die het resultaat is van deze actualisatieberekening. In de formule in het model wordt daarvoor verwezen naar de cel waarin de OT wordt berekend Werkwijze voor de actualisatie van de vermeden kosten door zelfafname Voor de installaties van categorie 1 wordt alle stroom zelf afgenomen. Het jaar 2015 is een speciaal jaar, omdat vanaf 1 juli een prosumententarief wordt toegepast. Daarom wordt eerst een gemiddelde prijs berekend voor 2015 zonder injectietarief en een prijs voor 2015 met injectietarief. Meer informatie over de berekening van de gemiddelde prijs voor elektriciteit voor het jaar 2015 is terug te vinden ter hoogte van Werkwijze voor de actualisatie van de vermeden kosten door zelfafname, pagina 10. Er wordt uiteindelijk een gewogen gemiddelde genomen van de prijs van maart 2015 zonder en de prijs van maart 2015 met prosumententarief: - % vollasturen jan. t.e.m. juni *Prijs 2015, zonder prosumententarief + % vollasturen juli. t.e.m. dec. *Prijs 2015, met prosumententarief Vanaf 2016 geldt het prosumententarief gans het jaar. Daarom wordt uitgegaan van de prijs van 2015 met prosumententarief en deze waarde wordt eenmaal geïndexeerd aan 3,5%. Voor de installaties van categorie 2 en 3 wordt 65% van de stroom zelf afgenomen. De resterende 35% wordt geïnjecteerd. De vermeden elektriciteitsprijs voor zelfafname wordt berekend aan de hand van de EUROSTATstatistieken. De meest recente prijzen dateren van het jaar 2014 (S1 en S2). Voor de jaren nadien bepaalt het model de prijzen via indexatie (aan 3,5% per jaar). Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 31

33 Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom De inkomsten van de geïnjecteerde stroom worden als volgt berekend: : ENDEX cal2015*(1-% afslag 2015) variabel injectietarief 2015; : ENDEX cal2016*(1-% afslag 2016) variabel injectietarief Voor de ENDEX cal 2015 wordt de definitieve waarde ingevuld, berekend op basis van de gemiddelde ENDEX-prijs over de laatste 12 maanden, voor de periode 1 januari 2014 t.e.m. 31 december 2014 (cal2015). Voor de ENDEX cal 2016 wordt de waarde gebruikt die bepaald werd eind juni 2015 (zie ook deel 1 van het rapport). Meer informatie over de bepaling van de procentuele afslag ten opzichte van de cal n+1 voor het jaar 2016 is terug te vinden ter hoogte van Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom, pagina 10. De injectietarieven bestaan uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. De vaste injectiekosten zijn verrekend in de vaste operationele kost. Deze waarden blijven ongewijzigd ten opzichte van de vorige rapporten. De waarden voor 2015 worden ook gebruikt voor 2016, aangezien dit de meest recent beschikbare waarden zijn. Het model bepaalt de prijzen voor de geïnjecteerde stroom voor de toekomstige jaren op basis van indexatie van de prijs in het jaar Parameterwaarden voor de toepassing van de actualisatie van de bandingfactoren voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 30 juni 2015 Hierboven werd uitgelegd hoe de actualisaties voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 berekend worden. De waarden van de toegepaste parameters worden in onderstaande tabel samengevat. Parameter Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Historische OT s OT1 Negatief 0 57,8 47,8 Verdeelsleutel vollasturen 2015 % vollasturen jan tem juli 65,4% 65,4% 65,4% % vollasturen aug. tem dec. 34,6% 34,6% 34,6% Vermeden elektriciteitsprijs P EL,ZA ( /kwh) ,160 0,15 0, ,123 Modelberekening Modelberekening Marktwaarde elektriciteit bij verkoop P EL,V ( /kwh) 2015 (ENDEX Cal2015) N.V.T. 0,0469 0, (ENDEX Cal2016) N.V.T. 0,0450 0,0450 % afslag 2015 N.V.T. 15,3% 15,3% 2016 N.V.T. 19,8% 19,8% Variabel injectietarief ( /kwh) 2015 N.V.T. 0, , N.V.T. 0, ,00326 Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 32

34 Resultaten actualisatie bandingfactoren GS categorie 1 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 1 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: -30,4 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 1 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 43,5 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,448 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerde bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de bandingfactor na actualisatie voor deze categorie 0, GS categorie 2 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 2 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 57,8 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,596 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 2 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 56,4 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,581 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerde bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de aangepaste bandingfactor voor deze categorie 0, GS categorie 3 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 3 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 47,8 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,493 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 3 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 45,5 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,469 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerd bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de aangepaste bandingfactor voor deze categorie 0,469. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 33

35 4.2. Windturbines 4 MWe (GS cat. 4) Materiaal en methode In onderstaande figuur wordt samengevat hoe de actualisaties voor deze installaties berekend worden Werkwijze voor de actualisatie historische en nieuwe steun Voor deze installaties wordt een constructieperiode van 1 jaar aangenomen. Bijgevolg produceren de installaties in het model pas elektriciteit vanaf het jaar De aannames voor het jaar 2015 hebben dan ook geen impact op de OT-berekening. In 2015 produceert de referentie-installatie nog geen stroom. Er hoeft dan ook geen steun voor 2015 in rekening gebracht te worden. Het eerste jaar waarvoor een OT in rekening wordt gebracht, is het jaar Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom De inkomsten van de geïnjecteerde stroom worden als volgt berekend: : ENDEX cal2016*(1-% afslag 2016) variabel injectietarief Voor de ENDEX cal 2016 wordt de waarde gebruikt die bepaald werd eind juni 2015 (zie ook deel 1 van het VEA rapport 2015/1). Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 34

36 Meer informatie over de bepaling van de procentuele afslag ten opzichte van de cal n+1 voor het jaar 2016 is te vinden ter hoogte van Werkwijze voor de actualisatie van inkomsten uit geïnjecteerde stroom, pagina 14. De injectietarieven bestaan enerzijds uit een vast gedeelte en anderzijds uit een variabel gedeelte. Omwille van het grote vermogen dat aangesloten wordt op één injectiepunt, maakt het al dan niet doorrekenen van het vaste injectietarief weinig verschil voor deze categorie. Het is ook pas vanaf dit jaar dat er met zekerheid geweten is of het vaste injectietarief opgenomen is in de opgegeven operationele kosten van de eigenaars of uitbaters van de windparken. Het vaste injectietarief wordt daarom niet expliciet verrekend in de operationele kosten van deze installaties. In 2015 zijn de injectietarieven aangepast. Gezien dit de meest recent beschikbare waarden zijn, worden deze ook overgenomen voor Het model bepaalt de prijs voor de geïnjecteerde stroom voor de toekomstige jaren via indexatie van de prijs in het jaar Parameterwaarden voor de toepassing van de actualisatie van de bandingfactoren voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2015 Hierboven werd uitgelegd hoe de actualisaties voor installaties met startdatum in 2015 berekend worden. De waarden van de toegepaste parameters worden in onderstaande tabel samengevat. Parameter Categorie 4 Historische OT s N.V.T. Verdeelsleutel vollasturen N.V.T. Marktwaarde elektriciteit bij verkoop P EL,V ( /kwh) 2016 (ENDEX Cal2016) 0,0450 % afslag ,32% Variabel injectietarief ( /kwh) , Resultaat actualisatie bandingfactor GS categorie 4 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 1 waarden voor actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 66,1 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,681 Onrendabele top en bandingfactor GS categorie 1 waarden na actualisatie: De onrendabele top voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 63,5 De bandingfactor voor deze projectcategorie wordt bepaald op: 0,655 De bandingfactor moet niet verder worden afgetopt bij toepassing van de specifieke aftoppingsformule. De geactualiseerd bandingfactor wijkt meer dan 2% af van de bandingfactor die van toepassing is. Bijgevolg is de aangepaste bandingfactor voor deze categorie 0,655. Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 35

37 5. Berekening bandingfactoren na beleidsperiode plus constructieperiode De bandingfactoren van de bestaande installaties worden (half-)jaarlijks geactualiseerd. De eerste berekeningen voor de PV-installaties en alle berekeningen voor windturbines gaan er van uit dat er één jaar constructieperiode is. Voor deze installaties duurt het 16 jaar vooraleer gans de berekeningsperiode in het model ingevuld is. In het jaar 16 wordt de laatste bandingfactor berekend en deze geldt tot 31 december van dat jaar. In het geval van windparken is steeds een milieu- en bouwvergunning nodig. In dat geval is het mogelijk om de installatie met een bepaalde startdatum (stel 1 januari van het jaar 1) in dienst te nemen gedurende de drie jaar die volgen op de startdatum. De installatie kan in dienst genomen worden tot en met 31 december van jaar 3. Onderstaande figuur toont de berekeningsperiode voor de generieke installatie en toont ook het potentiële tijdverloop van installaties in de praktijk. Deze figuur toont dat de kans groot is dat een installatie in de praktijk geen gebruik maakt van de bandingfactoren die eerste jaren na de startdatum van toepassing zijn, omdat de installatie dan nog Rapport VEA 2015/1 16 juli 2015 deel 2 Actualisaties 36

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/1. Deel 2: actualisatie OT/Bf

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/1. Deel 2: actualisatie OT/Bf Vlaams Energieagentschap Rapport 2014/1 Deel 2: actualisatie OT/Bf Inhoudstafel Bandingfactoren... 3 Berekeningsmethodiek... 3 Toepassing bandingfactor... 3 Maximale bandingfactor... 3 Achtergrond... 4

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf Vlaams Energieagentschap Rapport 2014/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Bandingfactoren... 3 Berekeningsmethodiek... 3 Toepassing bandingfactor... 3 Maximale bandingfactor...

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Inhoud Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2013... 2 1. PV-installaties

Nadere informatie

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd.

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd. VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35060] 21 DECEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/1. Rapport OT/Bf uitgestelde projectcategorieën

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/1. Rapport OT/Bf uitgestelde projectcategorieën Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/1 Rapport OT/Bf uitgestelde projectcategorieën Inhoud INLEIDING BANDINGFACTOREN 1 Berekeningsmethodiek... 9 2 Toepassing bandingfactor... 9 3 Maximale bandingfactor...

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2015/1 Deel 1: ontwerprapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2016

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2015/1 Deel 1: ontwerprapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2016 Vlaams Energieagentschap Rapport 2015/1 Deel 1: ontwerprapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2016 Inhoud Leeswijzer... 11 Inleiding... 12 Bandingfactoren... 14 1 Berekeningsmethodiek...

Nadere informatie

RAPPORT Deel 1: Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2017

RAPPORT Deel 1: Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2017 RAPPORT 2016 Deel 1: Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2017 www.energiesparen.be INHOUD Leeswijzer... 9 Inleiding... 10 Bandingfactoren... 11 1 Berekeningsmethodiek... 11

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 1: rapport OT/Bf voor PV-projecten met een startdatum vanaf 1 juli 2015

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 1: rapport OT/Bf voor PV-projecten met een startdatum vanaf 1 juli 2015 Vlaams Energieagentschap Rapport 2014/2 Deel 1: rapport OT/Bf voor PV-projecten met een startdatum vanaf 1 juli 2015 Inhoud Inleiding... 6 Bandingfactoren... 7 1 Berekeningsmethodiek... 7 2 Toepassing

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie stuk ingediend op 1639 (2011-2012) Nr. 10 6 juli 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Sonja Claes en de heren

Nadere informatie

JERTS-studie rond kleine en middelgrote windturbines

JERTS-studie rond kleine en middelgrote windturbines Openbreken van de markt voor kleine en middelgrote windturbines JERTS-studie rond kleine en middelgrote windturbines JERTS-studie rond KMWT Ruimtelijke verdeling van de gemiddelde windsnelheid Schatting

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie.

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie. stuk ingediend op 1639 (2011-2012) Nr. 3 26 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Sonja Claes en de heren

Nadere informatie

VR MED.0490/2

VR MED.0490/2 VR 2016 0912 MED.0490/2 Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten

Nadere informatie

Centraal Parameterdocument

Centraal Parameterdocument Vlaams Energieagentschap Centraal Parameterdocument Bijlage A.1 bij Rapport 2012 Inhoud Inleiding... 5 Hoofdstuk 1: Financieel-economische parameters... 6 1.1 Indexen... 6 Bepaling van de jaarlijkse prijsstijging...

Nadere informatie

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding?

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 januari 2014 1 PV GSC en netvergoeding Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/06/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

ONTWERPRAPPORT Deel 3: Evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen

ONTWERPRAPPORT Deel 3: Evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen ONTWERPRAPPORT 2016 Deel 3: Evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen www.energiesparen.be INHOUD EVALUATIE QUOTUMPAD EN PRODUCTIEDOELSTELLINGEN... 3 Productiedoelstellingen groene stroom... 3 Marktanalyserapport...

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/3. Deel 1: Rapport OT/Bf voor PV-projecten met een startdatum vanaf 1 juli 2014

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/3. Deel 1: Rapport OT/Bf voor PV-projecten met een startdatum vanaf 1 juli 2014 Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/3 Deel 1: Rapport OT/Bf voor PV-projecten met een startdatum vanaf 1 juli 2014 Inhoud Inleiding... 5 Bandingfactoren... 6 1 Berekeningsmethodiek... 6 2 Toepassing

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2015/1. Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2015/1. Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport Vlaams Energieagentschap Rapport 2015/1 Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport LEESWIJZER: In dit document worden op verschillende plaatsen aannames en scenario s gehanteerd

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/09/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/03/2014 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport Definitieve berekeningen OT/Bf

Vlaams Energieagentschap. Rapport Definitieve berekeningen OT/Bf Vlaams Energieagentschap Rapport 2012 Definitieve berekeningen OT/Bf Inhoud Leeswijzer... 3 1. INLEIDING... 4 1.1. Noodzaak aan hervorming van de steunmechanismes... 4 1.2. Aanpassingen Energiedecreet

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-06-2014

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-06-2014 VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35570] 9 MEI 2014. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de instanties bevoegd voor de behandeling van de dossiers

Nadere informatie

van 18 september 2012

van 18 september 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 06/05/2016 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen inzake energie

houdende diverse bepalingen inzake energie stuk ingediend op 2031 (2012-2013) Nr. 4 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 2031

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/11/2016 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport Vlaams Energieagentschap Rapport 2014/2 Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport LEESWIJZER: In dit document worden op verschillende plaatsen aannames en scenario s gehanteerd

Nadere informatie

Profiel- en onbalans kosten (gemiddelde 2015-2029) [ /kwh]

Profiel- en onbalans kosten (gemiddelde 2015-2029) [ /kwh] Notitie Petten, 15 december 2014 Afdeling Policy Studies Van Aan Carolien Kraan, Sander Lensink S. Breman-Vrijmoed (Ministerie van Economische Zaken) Kopie Onderwerp Basisprijzen SDE+ 2015 Samenvatting

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24/10/2013

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24/10/2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

CONCEPT 30 januari 2008

CONCEPT 30 januari 2008 CONCEPT 30 januari 2008 Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende vaststelling van correcties ten behoeve van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie stuk ingediend op 1639 (2011-2012) Nr. 1 29 mei 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Sonja Claes en de heren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68 68 88april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 maart 2009, nr. WJZ/9058635, houdende vaststelling

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

Rolnummer 5793. Arrest nr. 176/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5793. Arrest nr. 176/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5793 Arrest nr. 176/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Nul euro Turteltaks met PayBackPlan PVDA

Nul euro Turteltaks met PayBackPlan PVDA PVDA Studiedienst Datum: 25 februari 2016 Auteur: Tom De Meester Nul euro Turteltaks met PayBackPlan PVDA Samenvatting: Op 1 maart wordt de Turteltaks van kracht. De Turteltaks is niet alleen onrechtvaardig

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Statistieken Laatste aanpassing 01/04/2012 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit hernieuwbare

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Statistieken Laatste aanpassing 03/12/2012 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit hernieuwbare

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

TER CONSULTATIE. Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van xxx

TER CONSULTATIE. Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van xxx Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 3: evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 3: evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/2 Deel 3: evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen Evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen Voor groenestroomproductie is er een globale doelstelling,

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 Bijlage I TOELICHTING 17 Bijlage I : WKK ALS ALTERNATIEVE MAATREGEL 1. Inleiding Het plaatsen van een WKK-installatie is een energiebesparingsoptie die zowel

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0143 TOELICHTING 14 AFTOPPING 1 Convenant tekst In Artikel 6, lid 6 van het convenant wordt gesteld: Indien de in de leden 2, 3 en 4 genoemde maatregelen tot gevolgen

Nadere informatie

Tabel 1: Federale bijdrage

Tabel 1: Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2010. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 ingediend op 544 (2015-2016) Nr. 23 15 december 2015 (2015-2016) Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 mei 2013

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 mei 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 juni gewijzigd op 2 augustus 2012 en 24 oktober 2012

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 juni gewijzigd op 2 augustus 2012 en 24 oktober 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering

Nota van de Vlaamse Regering ingediend op 870 (2015-2016) Nr. 1 2 augustus 2016 (2015-2016) Nota van de Vlaamse Regering ingediend door viceminister-president Bart Tommelein Conceptnota over het Energieplan. Voorstel van nieuwe subdoelstellingen

Nadere informatie

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2011. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Infogids zonnepanelen

Infogids zonnepanelen Infogids zonnepanelen Inhoudstabel Wat zijn zonnepanelen?... 1 De werking van zonnepanelen... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van zonnepanelen... 3 Financiële steun bij aankoop zonnepanelen...

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/3. Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/3. Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/3 Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport Evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen Voor het aandeel groene stroom

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juli 2008

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juli 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

CREG-studie De winstgevendheid van lokale, stuurbare productie-eenheden

CREG-studie De winstgevendheid van lokale, stuurbare productie-eenheden CREG-studie 1583 De winstgevendheid van lokale, stuurbare productie-eenheden VOKA/Febeliec Andreas Tirez Marijn Maenhoudt 15 november 2016 INHOUDSTAFEL I. Beschrijving Opdracht II. Bespreking Rapport PwC

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 17 juli 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 17 juli 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

Stand van zaken: WKK in Vlaanderen

Stand van zaken: WKK in Vlaanderen Voor kwaliteitsvolle Warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen Stand van zaken: WKK in Vlaanderen Joni Rossi 8 December WKK in de hotelsector, wellness en aanverwante sectoren Wat gebeurt er in Europa? Tot

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Leveringscontract groen gas en de SDE+-regeling

Leveringscontract groen gas en de SDE+-regeling Leveringscontract groen gas en de SDE+-regeling Het ministerie van Economische Zaken berekent ieder jaar de productiekosten van groen gas. Deze berekeningen vormen het fundament van de SDE+basisbedragen

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 17 september 2007 Br-secr. 110N -

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 17 september 2007 Br-secr. 110N - Ministerie van Economische Zaken T.a.v. de heer Ir. E.C.R.H. Eijkelberg Postbus 20101 2500 EL DEN HAAG cc. Ministerie van Economische Zaken t.a.v. de heer Drs. M. Buys. Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126.

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126. Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit

Nadere informatie

Advies. Brussel, 28 september 2012. 12-69 energiebesluit_hervorminggsc

Advies. Brussel, 28 september 2012. 12-69 energiebesluit_hervorminggsc Advies Hervorming groene stroom- en WKKcertificatensystemen (Besluit september 2012) Brussel, 28 september 2012 12-69 energiebesluit_hervorminggsc Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Brussel, 11 januari 2006. 011103_advies_besluit_WKK. Advies. Besluit warmtekrachtkoppeling

Brussel, 11 januari 2006. 011103_advies_besluit_WKK. Advies. Besluit warmtekrachtkoppeling Brussel, 11 januari 2006 011103_advies_besluit_WKK Advies Besluit warmtekrachtkoppeling Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Situering van de adviesvraag... 4 3. Codificatie in één WKK-besluit

Nadere informatie

1. Hoeveel groenestroomcertificaten dienden volgens de quota op 31 maart 2013, op 31 maart 2014 en op 31 maart 2015 ingediend te worden?

1. Hoeveel groenestroomcertificaten dienden volgens de quota op 31 maart 2013, op 31 maart 2014 en op 31 maart 2015 ingediend te worden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 265 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010

Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010 Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010 Toelichting bij de doelstelling van 9% duurzame elektriciteit: - De definitie van de 9% doelstelling is conform de EU richtlijn duurzame elektriciteit

Nadere informatie

PV Rekenblad PV-installaties: Nog economisch rendabel?

PV Rekenblad PV-installaties: Nog economisch rendabel? PV Rekenblad PV-installaties: Nog economisch rendabel? B. Verhelst HoWest. GKG, dept. Electrical Engineering HoWest - Lemcko Kortrijk, Belgium Bart.verhelst@howest.be 1 2 3 4 Introductie Zo was het vroeger

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ) 34 508 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 juni 2011

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 juni 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38490 4 november 2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 november 2015, nr. WJZ/15147884, tot vaststelling

Nadere informatie

21 39.882 11 314.402. Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting.

21 39.882 11 314.402. Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting. 1/1/212 Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten worden toegekend Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties waarvan de aanvraag tot toekenning van

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012-2015 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van

Nadere informatie

Achtergronddocument. Subdoelstellingen groene stroom 2013-2020: Context en implicaties van het VEA-voorstel en alternatieven. Brussel, 21 mei 2013

Achtergronddocument. Subdoelstellingen groene stroom 2013-2020: Context en implicaties van het VEA-voorstel en alternatieven. Brussel, 21 mei 2013 Achtergronddocument Subdoelstellingen groene stroom 2013-2020: Context en implicaties van het VEA-voorstel en alternatieven Brussel, 21 mei 2013 SERV_Raad_20130521_subdoelen_groenestroom_RAP.DOCX Sociaal-Economische

Nadere informatie

Evolutie van het aantal installaties

Evolutie van het aantal installaties Het Voortgangsrapport 216 van Biogas E, dat de stand van zaken weergeeft over de anaerobe vergisting in Vlaanderen in het kalenderjaar 215, is gepubliceerd. Eind 215 telde Vlaanderen 41 grote vergistingsinstallaties,

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie