Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag"

Transcriptie

1 november 24 Jaarverslag In het schooljaar is er veel geïnvesteerd in goed onderwijs en goede zorg voor de leerlingen. Naast de normale, geplande activiteiten en ontwikkelingen op een school, springen er ook een aantal zaken uit die bepalend zijn geweest voor dit schooljaar: De verhuizing van de locaties SO naar Emmen en Hoogeveen, de start van het Fasegericht Onderwijs en het gebruik maken van de principes van het Leren leren, werken in nieuwe gevormde teams, wisselingen teamleiders. Voor de VSO locatie in Smilde is belangrijk hoe de school blijft bestaan, of gaat de school op termijn sluiten? Kortom veel nieuwe factoren om aan te wennen en te integreren tot een goed functionerende school, ontwikkelingen die in het schooljaar hun voortgang zullen hebben.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onze school 2.1. Kerngegevens 2.2. Organisatieontwikkeling 2.3. Schoolplan en jaarplan 2.4. Klachten en klachtenregeling 2.5. PR en communicatie 2.6. Medezeggenschap 3. Onderwijs en leren 3.1. Opbrengsten 3.2. Individuele vakgebieden 3.3. ICT en leren 3.4. (alleen VSO) Arbeidstoeleiding en stages 3.5. Passend Onderwijs 3.6. Bijzondere activiteiten 4. Personeel en financiën 4.1. Formatie en financiën 4.2. Ziekteverzuim 4.3. Professionalisering 4.4. Studenten en stagiaires 5. Thema s vanuit de school 5.1. Ouderbetrokkenheid 5.2. Leerlingenraad 5.3. Gebouw en schoolplein 6. Nawoord RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 1

3 1. Inleiding Dit is het jaarverslag van De Aventurijn. Ieder jaar geeft dit een overzicht van de ontwikkelingen en activiteiten op de Aventurijn. Met dit verslag wordt verantwoording afgelegd aan de inspectie, het College van Bestuur, de MR en aan de ouders van De Aventurijn. De ontstaansgeschiedenis van de school. Door de organisatorische scheiding tussen SO en VSO is per 1 juni 2011 in Drenthe voor alle SO afdelingen ( inclusief VSO - Smilde ) de naam De Aventurijn gekozen en voor alle VSO afdelingen de naam De Atlas. De naam van de school is ontleend aan een edelsteen waaraan vele positieve, menselijke eigenschappen worden toegedicht. Aventurijn is een kwarts en vaak groen van kleur maar kan ook oranje, bruin, geel, blauw of grijs zijn. De steen is doorschijnend en lijkt te glinsteren door mineraalinsluitsels. Aventurijn werkt kalmerend en beschermend en bevordert een gevoel van welzijn. De steen trekt voorspoed en geluk aan en motiveert je om je dromen waar te maken. De steen stimuleert tolerantie, geduld, enthousiasme, inlevingsvermogen, individualiteit en het bedenken van ideeën. Het werkt ontspannend en kalmerend bij woede, ergernis en irritaties. Aventurijn bevordert besluitvaardigheid, volharding, waarneming en creativiteit. Al met al is het afgelopen schooljaar voor alle afdelingen heftig te noemen. Dit door de verhuizingen, vele wisselingen in het team en de nieuwe opzet van het thuisnabij werken in fasegericht onderwijs met de principes van Leren leren. Daarbij kwam het vraagstuk van het vorm geven van gedifferentieerd onderwijs die door de opzet van de kleine afdeling noodzakelijk is. De samenwerking met Accare is onder druk komen te staan. De nieuwe situatie waarbij je samen met verschillende partijen gebruik maakt van één gebouw was nieuw en vergde afstemming, de nabijheid van ouders en de veranderde contacten hierdoor maakte dat afstemming hierover noodzakelijk was/is. Vele facetten die in vergelijking met het voorgaande jaar een plaats gegeven moesten worden op zowel organisatorisch, inhoudelijk als communicatief niveau. Toch kunnen we zeggen dat we deze storming fase met elkaar redelijk doorgekomen zijn zonder noemenswaardige uitvallers van personeel en leerlingen. Dat is iets waarop we et elkaar trots kunnen zijn. Het komende schooljaar zal in het teken staan om de ingeslagen ontwikkeling voort te zetten. Dat betekent gericht bouwen aan de opzet van gespecialiseerd lesplaats, inrichten van de leerlijn Leren leren en het vorm geven van het fasegericht onderwijs binnen een kleine setting waarbij gedifferentieerd onderwijs nodig is. Hiervoor is ondersteuning van onderwijsdeskundigen van RENN4. Voor de locatie Emmen ligt er nog een verhuizing naar een tijdelijk onderkomen in het verschiet. Het huidige gebouw zal gerenoveerd worden. Ook zal de opzet van de schoolpoli en de samenwerking met Accare hierin onderwerp van gesprek zijn. Hiervoor is een werkgroep samen gesteld. De locatie Hoogeveen zal het komende schooljaar zich gaan richten op Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen, daarnaast bestaat de mogelijkheid dat deze locatie zal verhuizen gedurende het komende schooljaar. De VSO De Aventurijn in Smilde heeft het afgelopen jaar uit vier lesgroepen bestaan, Havo klas 1 & 2 klas, Havo klas 4, een klas VMBO TL klas 4 en een klas voor leerlingen die in behandeling zijn bij Accare, de Accare klas. Alle leerlingen van de klas VMBO TL hebben hun diploma gehaald, dat is een knappe prestatie. De Accare klas heeft voor veel leerlingen onderwijs verzorgd. De Havo klassen verzorgen onderwijs RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 2

4 voor een klein aantal leerlingen, maar zorgen voor een goed en passend leerklimaat voor de leerlingen. De toekomst van de VSO locatie is ongewis op het moment van schrijven. Op basis van de huidige situatie kan gesteld worden dat er sprake is van natuurlijke leegloop. Accare gaat kiezen voor een decentrale aanpak in de provincie Drenthe en de scholen in het Samenwerkingsverband hebben hun basiszorg beter op orde dan voorheen. Gevolg is dat de school vrijwel geen nieuwe aanmeldingen heeft, waardoor de locatie geen bestaansrecht meer heeft. Daarnaast valt de school onder de Wet Primair onderwijs, waardoor het onderwijsaanbod niet of nauwelijks meer uit te voeren is voor een leerkracht die opgeleid voor het Primair onderwijs. De leerlingen vragen voor alle vakken VMBO en/of Havo niveau! Op de website van RENN4 vindt u meer informatie over de school. Ik wens u veel leesplezier met dit verslag. Ingrid Cornelissen, provinciedirecteur RENN4 Drenthe Jan de Goede, teamleider RENN4 VSO De Aventurijn Smilde Joop Grootjans, teamleider RENN4 SO De Aventurijn Assen en Emmen Marcel Meins, teamleider RENN4 SO De Aventurijn Hoogeveen RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 3

5 2. Onze school De Aventurijn is een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs en valt onder het bestuur van RENN4. RENN4 is een schoolbestuur voor gespecialiseerd onderwijs in Noord Nederland. RENN4 biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeftes op het terrein van leren en gedrag. In het schooljaar vallen in totaal veertien scholen onder het bevoegd gezag van RENN4. De scholen van RENN4 hebben in totaal meer dan dertig locaties die verspreid liggen over de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 2.1 Kerngegevens Leerlingenaantal op teldatum 1 oktober: totaal Instroom: totaal Uitstroom: Onderwijssoort SO cluster 1 t/m VSO dagbesteding VSO arbeid / praktijkgericht onderwijs VSO VMBO VSO HAVO/VWO VSO dagbesteding Regulier basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Praktijkonderwijs VMBO HAVO/VWO MBO entree MBO 2/3/ HBO/universiteit RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 4

6 Reguliere arbeidsplaats Sociale werkvoorziening/ sociale werkplaats/ beschermde werkomgeving Arbeidstrainingscentrum Arbeidsmatige dagbesteding Thuiszitter, niet meer leerplichtig Thuiszitter met leerplichtontheffing Thuiszitter zonder leerplichtontheffing Anders, onbekend, zorgboerderij, thuisstudie etc Organisatieontwikkeling Er was een terugloop van het aantal leerlingen was met name zichtbaar op. Op de afdeling VSO Smilde zijn 5 klassen gestart, inmiddels draaien er nog 4 klassen. Op de afdeling SO Hoogeveen bleef het aantal leerlingen dermate dat er 2 groepen bezet zijn gebleven. In Emmen waren dat er 3. In Assen was er een groei zodat per januari 2016 een 4 de groep bij is gekomen. De daling van het aantal leerlingen in het cluster 4 onderwijs zijn landelijk; de oorzaken worden gezocht in eerder verwijzingen naar het Speciaal Basisonderwijs dan naar cluster 4, het dalende aantal leerplichtige leerlingen en de werkwijze van de Samenwerkingsverbanden waarbij minder toelaatbaarheidsverklaringen voor het cluster 4 worden afgegeven. Binnen RENN4 zal dit nader worden onderzocht, ook omdat deze ontwikkeling gevolgen heeft voor de formaties van de scholen. 2.3 Schoolplan en jaarplan De school werkt vanuit het schoolplan Hierin staat beschreven waar we deze vier jaar aan gaan werken. Elk schooljaar worden deze onderwerpen uitgewerkt in het jaarplan. Speerpunten in het jaarplan waren: Leesonderwijs verbeteren. Omzetting MLS naar DCS en het implementeren van OAS. Leerlijn Leren leren uitwerken en implementeren Verdere ontwikkeling van de gespecialiseerde lesplaats in Hoogeveen Voortzetting nieuwe opzet Gesprekkencyclus RENN4. Starten met het project onderwijs voor Het Jonge Kind in Assen. Werken met de Sociale Competentie Observatie Lijst ( SCOL ) en de LeerVoorwaardenTest ( LVT ). Implementeren van leerlijn Cultuuronderwijs Schrijven Schoolondersteuningsprofiel Schrijven Jaarplan de Aventurijn RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 5

7 2.4 Klachten en klachtenregeling Alle scholen van RENN4 hanteren dezelfde klachtenregeling. Afgelopen schooljaar is er 1 klacht in (Assen en 1 klacht in Hoogeveen ingediend. Deze zijn naar tevredenheid afgehandeld. 2.5 PR en communicatie Locatie VSO Smilde: De afdeling heeft maandelijks een algemene nieuwsbrief uitgegeven. Verder zijn er, naast de rapportbesprekingen/ evaluatiemomenten en ouderavonden, individuele afspraken en contacten tussen school (leerkracht) en ouders. Locatie SO Assen, Emmen en Hoogeveen: De afdeling heeft maandelijks een algemene nieuwsbrief uitgegeven In september heeft er een informatieve ouderavond plaats gevonden. Daarnaast is er voor de ouders van Schoolverlaters een voorlichting bijeenkomst georganiseerd. Verder zijn er, naast de rapportbesprekingen/ evaluatiemomenten, individuele afspraken met ouders over contact tussen school (leerkracht) en ouders In Emmen is er in december een extra ouderavond ingepland waarbij vragen van ouders over het reilen en zeilen van de afdeling centraal stonden. In Hoogeveen is er in november een extra ouderavond georganiseerd waarbij het uitvallen van lessen in verband met ziekte van een docent besproken is. 2.6 Medezeggenschap De leden van de MR worden steeds voor een periode van drie jaar gekozen. Als er nieuwe leden gekozen moeten worden, krijgen ouders daarvan bericht. De Medezeggenschapsraad (afgekort MR) bestaat uit twee geledingen vanuit RENN4 De Atlas en RENN4 De Aventurijn. De MR bestond het afgelopen schooljaar uit: Vertegenwoordigers namens het personeel: Mw. N. Figaroa Dhr. J. Hiemstra Mw. L. Eikenaar Mw. M. Schuitema-Keekstra Mw. M. Reinink-Holterman Mw. M. Mobach locatie VSO Emmen locatie VSO Assen locatie VSO Hoogeveen locatie VSO onderwijs en psychiatrie Smilde locatie SO Smilde locatie SO Hoogeveen Vertegenwoordigers namens de ouders: Vacature locatie VSO Hoogeveen RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 6

8 Mw. T. Hartman-van Wijk Dhr. M. Jansen Mw. J. Vos locatie VSO Emmen locatie SO Emmen locatie SO Hoogeveen De MR heeft gewerkt volgens het MR-jaarplan. Dit jaarplan bevat een jaarplanning ten aanzien van cyclische onderwerpen, de wijze waarop de MR is georganiseerd alsmede de organisatie van verkiezingen; het vergaderrooster, de financiële begroting. De cyclische onderwerpen zijn besproken en daarop is advies gegeven en/of instemming verleend. Er is geen cursus geweest voor professionalisering van de MR. Wel zijn een aantal leden naar de jaarlijkse (G)MR-studiedag in Bakkeveen geweest. De voorzitter en secretaris hebben aan het eind van dit schooljaar afscheid genomen. RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 7

9 3. Onderwijs en leren Aan het einde van elk schooljaar wordt vanuit het kwaliteitsbeleid van onze school bepaald welke vak- en vormingsgebieden vanuit het onderwijsaanbod verbeterd dienen te worden. Met gebruikmaking van diverse evaluatie- en analyse gegevens voeren wij systematisch elk schooljaar de nodige kwalitatieve verbeteringen door in ons aanbod. 3.1 Opbrengsten In de maanden februari en mei/juni zijn de Cito-toetsen afgenomen. Met deze toetsen meten we de leervorderingen van de leerlingen. Ook meten we er de opbrengsten van ons onderwijs mee. De opbrengsten worden afgezet ten opzichte van de normen vanuit de Opbrengstennotitie RENN4. De opbrengstennotitie RENN4 is kader stellend voor onze school. SO Assen/Emmen In Assen en Emmen is gekozen voor het fasegericht werken op basis van de leervoorwaarden. Dit houdt in dat de klassen worden ingedeeld op het niveau van leren leren in plaats van op leeftijd en didactisch niveau. Er is een instroomgroep, doorstroomgroep en uitstroomgroep. Deze termen zijn gekoppeld aan de niveaus op de leerlijn leren leren. Aangezien de scholen een beperkte grootte hebben zorgt deze indeling voor combinatieklassen met daarin meer dan 4 verschillende onderwijsniveaus. Door deze grote mate van differentiatie binnen een groep is het niet mogelijk om groepsanalyses te maken van de resultaten van de methode(on)afhankelijke toetsen. Per leerling wordt er gekeken of de resultaten passend zijn bij leerroute 1, 2 of 3. Dit wordt vastgelegd en geëvalueerd in het OPP. Daarnaast zijn er twee meetmomenten geweest ten aanzien van de leervoorwaarden. De leerkrachten hebben de voortgang van de leerlingen op de leerlijn leren leren bekeken en op basis daarvan zijn leerlingen, indien nodig, doorgestroomd naar een andere fase. Gezien de vele veranderingen in het schooljaar is er prioriteit gegeven aan het uitwerken van het fasegericht onderwijs boven het afnemen van de SCOL en LVT. De opbrengsten op het gebied van leergedrag en sociale en emotionele ontwikkeling zijn kwalitatief gemeten door de in het OPP opgestelde doelen te evalueren en door het scoren van de leerlingen op de leerlijn leren leren. Uit het bespreken van de scoring van de leerlingen op de leerlijn leren leren is gebleken dat de leerkrachten nog geen onderlinge overeenstemming hebben over de interpretatie van de doelen op de leerlijn. Het is van belang om dit mee te nemen in het plan van aanpak voor volgend schooljaar. Er is geen afdelingsbrede analyse gemaakt van de doelen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling. Schoolverlaters Voorafgaand aan de adviesgesprekken hebben de schoolverlaters deelgenomen aan een schoolverlatersonderzoek, bestaande uit een intelligentieonderzoek (groepsgewijze afname van de NiO of individuele afname van de WISC III NL) en een aantal vragenlijsten voor leerkracht en leerling (VPI, NPV-J2, PMT-K) om de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. Bij 10 leerlingen is de NIO afgenomen. Bij de overige zes schoolverlaters is individueel onderzoek verricht om tot een onderbouwd schooladvies te komen. In april is de Cito-eindtoets afgenomen.. Alle schoolverlaters met een VMBO perspectief hebben meegedaan en gescoord volgens verwachting. De uitstroom was passend bij het opgestelde ontwikkelingsperspectief.

10 Conclusies opbrengsten: De opbrengsten van kleine SO locaties, zoals SO Emmen en SO Assen, zien er anders uit dan bij grotere scholen. Gezien de grote mate van niveaudifferentiatie binnen de groepen zijn er geen groepsanalyses te maken op didactisch gebied. De opbrengsten van de kleine SO-locaties waar gewerkt wordt volgens het fasegericht werken bestaan met name uit het aantal geschakelde leerlingen, het aantal leerlingen dat conform de leerroute die is vastgesteld in het OPP doorstroomt of uitstroomt en het aantal leerlingen dat doorstroomt naar een volgende fase in het leren leren (misschien heb ik dit nog niet goed verwoord?) De uitstroom van de leerlingen was passend bij het opgestelde ontwikkelingsperspectief. SO Hoogeveen De school maakt gebruik van de meest recente cito-toetsen voor speciale leerlingen. Dit jaar zijn de 3.0 toetsen t.e.m. groep 5 geïntroduceerd voor de onderdelen: Spelling Rekenen en Wiskunde Begrijpend lezen De resultaten van de niet-methode gebonden toetsen worden verwerkt in het LOVS door de intern begeleider. Elke leerling heeft een IHP, waarbij we de leerlingen op basis van het IQ, leeftijd en uitstroombestemming hebben ingedeeld inn leerroute 1, 1.2, 2. 3 of 4. Hierbij is de opbrengstnotitie Renn4 leidend. Zo kan het voorkomen dat er uitzonderingen zijn op een bepaald vakgebied waarbij een leerling in een andere leerroute zit. Voor zover mogelijk zijn de leerlingen ingedeeld op de leerlijn leren leren. Op dit moment zijn er twee groepen instroom/doorstroom en doorstroom/uitstroom. Elk jaar wordt er een toetsschema door de intern begeleider opgesteld. Dit schema wordt door de leerkrachten van de Aventurijn gehanteerd. TOETSEN WELKE KINDEREN RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 1

11 DMT Alle leerlingen AVI Alle leerlingen LOVS begrijpend lezen Alle leerlingen LOVS spelling Alle leerlingen LOVS Rekenen-Wiskunde Alle leerlingen SCOL Alle leerlingen LVT Alle leerlingen NIO Schoolverlaters VPI Schoolverlaters Conclusies opbrengsten: De scores zijn over het algemeen naar verwachting. Wel moet hierbij worden vermeld, dat niet alle leerlingen de toetsen hebben kunnen maken. Dit heeft veelal te maken met de spanning en frustraties van onze doelgroep. Om goed onderwijs te bieden moeten de randvoorwaarden goed zijn. Doordat dit niet het geval is geweest, hebben we voor ons gevoel niet datgene kunnen bieden wat onze leerlingen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit is zeker van invloed geweest op de cognitieve én sociaal emotionele ontwikkeling. De ervaring van het werken in kleine groepen (3) gebaseerd op een indeling instroom/doorstroom/uitstroom heeft geresulteerd in hogere opbrengsten in het vorige schooljaar. 3.2 Individuele vakgebieden Fasegericht Onderwijs In augustus zijn alle leerlingen van alle SO locaties ingedeeld op basis van de leerlijn Leren Leren. Gedurende het jaar zijn er verscheidene bijeenkomsten geweest voor de onderwijsteams SO betreffende de uitgangspunten van Fasegericht Onderwijs en hebben de onderwijsteams hun leerlingen ingedeeld op basis van de leerlijn. Bij deze bijeenkomsten was een onderwijsadviseur van RENN4 aanwezig. Na een eerste herindeling in oktober is afgezien van een verdere algemene herindeling. Dit gaf teveel onrust voor leerlingen ouders en onderwijsgevende. In het komend schooljaar zijn een aantal plenaire overlegmomenten geborgd om ervaringen uit te wisselen en eventueel de uitgangspunten bij te stellen ( fine tuning ). Leren leren RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 2

12 In samenspraak met de onderwijsadviseur van RENN4 is een eerste invulling gegeven aan het principe Leren leren. In het schooljaar zal dit een verdere uitwerking krijgen. 3.3 ICT en leren Het gebruik van software liep nog niet goed in de nieuwe afdelingen was vaak afstemming nodig en een aanpassing van het netwerk. Van een aantal methoden was niet duidelijk of er licenties waren en zo ja waar deze zijn. Het aantal actoren om de software te laten werken is groot: de uitgevers, Basispoort, de administratie om leerkrachten te koppelen aan de software, ICT die de software op de server moet plaatsen, verlenen van rechten, indelen van groepen. Kortom: voor iedereen die hier niet in thuis is, is het lastig dit allemaal eigen te maken. Een bijkomend, maar niet onbelangrijk, probleem is dat uitgevers de licenties verstrekken / verdelen op basis van het brinnummer van de school. Echter, de uitgevers hebben moeite met het uit elkaar houden van de verschillende locaties en de daaraan gekoppelde brinnummers van de nevenlocaties behorende bij 06SV. Dit speelde vorig schooljaar maar ook dit jaar zijn we daar weer tegen aangelopen. Ter ondersteuning van het onderwijs werden er op alle locaties veel gebruik gemaakt van het digibord. Medewerkers ondersteunen elkaar waar mogelijk en komen zelf ook met nieuwe mogelijkheden, ideeën. Op de SO-afdelingen werd het digibord regelmatig gebruikt bij de vakken rekenen, taal/spelling, lezen, begrijpend lezen, schrijven en wereldoriëntatie. Daarnaast werd er veel gebruik gemaakt van programma s als YouTube, Sommenfabriek.nl, en Pinterest. Opbrengsten De Aventurijn VSO De Aventurijn VSO biedt schakelonderwijs bij uitstek; de primaire opbrengst van ons onderwijs is succesvolle (terug)schakeling naar de school van herkomst of beoogde nieuwe school. Alle leerlingen uit klas 4 tl hebben hun examen met goed gevolg afgelegd en hebben een diploma ontvangen. 3.4 Arbeidstoeleiding en stages (alleen voor VSO) Op De Aventurijn VSO vinden geen stageactiviteiten plaats. 3.5 Passend Onderwijs Passend Onderwijs op onze school betekent dat we zo veel mogelijk tegemoet willen komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Het ondersteuningsprofiel van de school geeft een beeld van de mogelijkheden, grenzen en ambities die wij hebben als het gaat om het bieden van passend onderwijs. Met de komst van Passend Onderwijs ligt er voor alle scholen in de samenwerkingsverbanden gezamenlijk de uitdaging een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen te verzorgen. Hiertoe heeft elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplan opgesteld. Binnen het speciaal onderwijs zijn de voorzieningen voor leerlingen met een havo of vwo niveau die gedragsmatige en/of psychiatrische problemen hebben zeer beperkt. Toch zijn er juist wat deze doelgroep aangaat vragen vanuit de reguliere scholen en ook ouders. Deze zijn samen te RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 3

13 vatten in een centrale onderzoeksvraag: welke onderwijsbehoeften heeft deze doelgroep en (hoe) kan het reguliere onderwijs hierop anticiperen of anders: wat is een passende setting voor deze doelgroep? De Aventurijn VSO heeft onderwijs ingericht juist voor de leerlingen met speciale onderwijsbehoefte op HAVO niveau en VMBO TL niveau. In de loop van het schooljaar is het aantal aanmeldingen geminimaliseerd, wat betekent dat de scholen voor regulier Voortgezet Onderwijs de basiszorg dusdanig op orde heeft, dat aanmelding niet plaats vindt. Passend onderwijs maakt de specifieke locatie op deze wijze overbodig. Eén van de uitgangspunten passend onderwijs is onderwijs nabij huis. Leerlingen gedijen het beste in hun eigen omgeving. Nu naast in Hoogeveen ook de locaties in Assen en Emmen zijn gerealiseerd, kunnen leerlingen in Drenthe die zijn aangewezen op het cluster 4 onderwijs, onderwijs vlakbij huis volgen Vanaf 1 augustus 2015 heeft De Aventurijn SO te maken met drie verschillende Samenwerkingsverbanden ( PO 2201, PO 2202 en PO 2203 ). Het lag dus voor de hand dat er een locatie komt in elk gebied van een Samenwerkingsverband. Bovendien zal er samen moeten gewerkt met de VO SWV-en in de regio s. In Assen is een een afdeling voor het Jonge Kind gestationeerd welke 4 groepen bevat. Hierin participeren RENN4/O&P SO, Van lieflandschool ( cl. 3 ) en sbo de Meander Met betrekking tot de huisvesting is in Emmen gekozen voor inwoning in een sbo school en in Assen inwoning in een multifunctionele accommodatie ( met cluster 3 en twee basisscholen ). Vanuit de Aventurijn is er geparticipeerd in, Klankbordgroep SWV 2201, overleg SO/SBO SWV 22.01, PCL Assen en Schoolleidersplatform Assen. 3.6 Bijzondere activiteiten De SO-afdelingen, locaties van de Aventurijn hebben mee gedaan aan de landelijke Kinderboeken week in oktober In oktober 2015 en mei 2016 hebben alle locaties mee gedaan aan twee Cultuurweken, georganiseerd door de werkgroep Cultuur Aventurijn, in samenwerking met o.a. de provincie Drenthe. De SO-afdelingen hebben lessen gevolgd van het NME (natuureducatie). Alle afdelingen hebben sportlessen gekregen in het kader van Special Heroes. De SO Emmen is naar het nieuw geopend Wildlands geweest en heeft een excursie gehad naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. De SO Assen heeft haar jaarlijkse schoolreis doorgebracht bij een lokale buiten activiteitencentrum in Borger. In april zijn in het kader van de viering van Koningsdag de koningsspelen georganiseerd voor de leerlingen. De Aventurijn VSO: In juni heeft onze school meegedaan aan de jaarlijkse TT run. Leerlingen en personeel liepen gezamenlijk de rondjes op de TT baan in Assen. Op de laatste schooldag zijn alle VSO leerlingen naar de atletiekbaan te Assen gegaan en hebben daar de jaarlijkse sportdag beleefd. RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 4

14 Aangezien sport en bewegen als zeer belangrijk voor onze doelgroep wordt ervaren op onze school hebben we ons ingeschreven voor het project Special Heroes. Vanuit de sectie Culturele vorming zijn er een tweetal projectweken georganiseerd waarbij externe experts op het gebied van kunst en cultuur lessen hebben verzorgd op onze school. Alle leerlingen zijn mee geweest op schoolreis en de klas VMBO TL heeft een afsluitend schoolkamp gehad RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 5

15 4. Personeel 4.1 Formatie en financiën Het leerlingenaantal van onze school bepaalt het aantal formatieplaatsen. Vanuit de formatie konden we het afgelopen schooljaar 16 groepen formeren. Naast de 18 leerkrachten was er ruimte voor 11,64 fte aan ondersteuning. Het managementteam van de school bestaat uit 2 fte. reguliere exploitatie realisatie Investeringen realisatie rijksbijdragen OCW : aanschaf ICT: 4340 overige overheidsbedragen: inventaris en apparatuur: 3563 overige baten: 3990 aanschaf lesmethodes: private baten: 5196 aanschaf digiborden 549 overige personele lasten: afschrijvingen: Eindtotaal: huisvestingslasten: overige instellingslasten: leermiddelen: private lasten: 7474 financiële lasten: 139 Eindtotaal: Ziekteverzuim Het ziekteverzuim binnen onze school wordt maandelijks in beeld gebracht. Op basis van de verzuimcijfers vindt er een analyse plaats en waar nodig worden diverse acties geïnitieerd. Verloop ziekteverzuim: ,8 % 4,8 % 6,4 % Het ziekteverzuim is een belangrijk aandachtspunt voor onze school. De school zet alle middelen in om ziekte verzuim te verminderen. 4.3 Professionalisering Op het niveau van de medewerkers worden gesprekken gevoerd over ambitie, kennis en vaardigheden, werkresultaat, competenties en taakverdeling. Organisatieniveau * ABC training * S&GG scholing * BHV en EHBO RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 6

16 Schoolniveau Opbrengstnotitie basisscholen RENN4 Methodiek leren-leren 4.4 Studenten en stagiaires Wij leiden graag studenten op voor hun toekomstig beroep en maken daarbij gebruik van hun ondersteunende rol en de nieuwe inzichten vanuit hun opleidingen. Studenten liepen stage op onze school vanuit de opleidingen: MBO- jeugdzorg, Orthopedagogiek RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 7

17 5. Thema s vanuit de school 5.1 Ouderbetrokkenheid Op de afdeling Hoogeveen is een ouderraad opgestart. Deze ouderraad ondersteunt bij activiteiten op school en werkt nauw samen met de ouderraad van SBO De Kameleon. 5.2 Leerlingeraad Op de afdeling Hoogeveen is een leerlingenraad opgestart. Deze leerlingeraad spreekt eens in de 6 weken met de teamleider over schoolse zaken. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van De Aventurijn en De Kameleon, elke groep heeft een afgevaardigde leerling in de leerlingenraad. Onderwerpen die dit jaar besproken zijn: aanschaf sportmateriaal, voldoende kapstokken realiseren, kluisjes, ict. 5.3 Gebouw en schoolplein Locatie Hoogeveen De locatie Hoogeveen zal naar verwachting binnen afzienbare tijd verhuizen. Dit betekent dat het pand wind en waterdicht wordt gehouden. Op het plein zijn een aantal elementen verwijderd vanwege de veiligheid. Het snoeiwerk wordt goed bijgehouden, dit komt de uitstraling ten goede. RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 8

18 6. Nawoord Al met al is het afgelopen schooljaar voor alle afdelingen heftig te noemen. Dit door de verhuizingen, vele wisselingen in het team en de nieuwe opzet van het thuisnabij werken in fasegericht onderwijs met de principes van Leren leren. Daarbij kwam het vraagstuk van het vorm geven van gedifferentieerd onderwijs die door de opzet van de kleine afdeling noodzakelijk is. Toch kunnen we zeggen dat we deze storming fase met elkaar redelijk doorgekomen zijn zonder noemenswaardige uitvallers van personeel en leerlingen. Dat is iets waarop we et elkaar trots kunnen zijn. Dit lopende schooljaar zal in het teken staan om de ingeslagen ontwikkeling voort te zetten. Dat betekent gericht bouwen aan de opzet van gespecialiseerd lesplaats, inrichten van de leerlijn Leren leren en het vorm geven van het fasegericht onderwijs binnen een kleine setting waarbij gedifferentieerd onderwijs nodig is. Voor de locatie Emmen ligt er nog een verhuizing naar een tijdelijk onderkomen in het verschiet. Het huidige gebouw zal gerenoveerd worden. De Aventurijn VSO is TROTS op het aantal leerlingen dat is gelaagd voor het diploma VMBO TL! Voor de school betekent het komend schooljaar een jaar van grote verandering en aanpassing, de locatie gaat sluiten en de school gaat zorgen voor een goede en passende vervolgplek van elke leerling. RENN4 Excellent in speciaal talent Pagina 9

Jaarverslag G.J. van der Ploegschool

Jaarverslag G.J. van der Ploegschool Jaarverslag 2014-2015 G.J. van der Ploegschool december 14 2015 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2014 2015 van de G.J. van der Ploegschool. Het schooljaar stond in het teken van een interne reorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Caleidoscoop

Jaarverslag Caleidoscoop december 7 Jaarverslag Caleidoscoop 2015 Voor u ligt het jaarverslag van De Caleidoscoop schooljaar 2014-2015. Een jaar waarin we met het team hard gewerkt hebben om goed onderwijs te verzorgen aan onze

Nadere informatie

Jaarverslag De Aventurijn Schooljaar

Jaarverslag De Aventurijn Schooljaar Jaarverslag De Aventurijn Schooljaar 2014 2015 december 7 2015 In het schooljaar 2014-2015 is er veel geïnvesteerd in goed onderwijs en goede zorg voor de leerlingen. Naast de normale, geplande activiteiten

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Jaarverslag De Monoliet

Jaarverslag De Monoliet september 7 Jaarverslag De Monoliet 2015 Voor U ligt het jaarverslag van De Monoliet schooljaar 2014-2015. Dit schooljaar was een intensief jaar voor het gehele team. We hebben veel tijd gestoken in de

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag VSO de Zwaai 2014-2015

Jaarverslag VSO de Zwaai 2014-2015 Jaarverslag VSO de Zwaai 2014-2015 december 7 2015 Voor U ligt het jaarverslag van VSO de Zwaai schooljaar 2014-2015. Dit schooljaar was een intensief jaar voor het gehele team. We hebben veel tijd gestoken

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Jaarverslag de Monoliet

Jaarverslag de Monoliet Jaarverslag 2015-2016 de Monoliet december 1 2016 Dit jaarverslag van de Monoliet over het schooljaar 2015-2016 geeft beknopt een aantal kengetallen weer en beschrijft in het kort de inhoudelijke zaken

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarverslag De Windroos

Jaarverslag De Windroos december 7 Jaarverslag De Windroos 2015 Voor u ligt het jaarverslag van de Windroos 2015. Dit jaar stond in het teken van passend onderwijs en het uitvoeren van de wet op het VSO. Daarnaast heeft afgelopen

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag december 31 Jaarverslag 2015-2016 2016 In dit jaarverslag staat beschreven op welke wijze De Delta zich in het schooljaar 2015-2016 heeft ingezet om het onderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven. Er

Nadere informatie

Jaarverslag RENN4 De Atlas 2014-2015

Jaarverslag RENN4 De Atlas 2014-2015 Jaarverslag RENN4 De Atlas 2014-2015 7 december 2015 Voor u ligt het jaarverslag van De Atlas Emmen van het schooljaar 2014-2015. In het jaarverslag leest u een beschrijving van onze school: hoe geven

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Diamant College en Erasmus school

Jaarverslag 2014-2015 Diamant College en Erasmus school Jaarverslag 2014-2015 Diamant College en Erasmus school december 11 2015 Voor u ligt het jaarverslag van het Diamantcollege en de Erasmusschool 2014-2015. Dit jaar stond in het teken van de borging en

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag december 31 Jaarverslag 2015-2016 2016 In dit jaarverslag staat beschreven op welke wijze het Diamant College en de Erasmusschool zich in het schooljaar 2015-2016 hebben ingezet om het onderwijs zo optimaal

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 december 1 2016 Voor u ligt het jaarverslag van VSO De Atlas Drenthe van het schooljaar 2015-2016. In het jaarverslag leest u een beschrijving van onze school: hoe geven we vorm aan

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2017-2018 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Jaarverslag SO De Zwaai

Jaarverslag SO De Zwaai december 7 Jaarverslag SO De Zwaai 2015 Dit document bevat een terugblik op het schooljaar 2014 2015 van SO De Zwaai. U krijgt inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van de school, het onderwijs en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Jaarverslag VSO De Zwaai

Jaarverslag VSO De Zwaai 2015-2016 2015 Jaarverslag VSO De Zwaai - 2016 Voor U ligt het jaarverslag van VSO De Zwaai schooljaar 2015 2016. Dit schooljaar was een intensief jaar voor het gehele team. We hebben veel tijd gestoken

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 214-215 Uitstroomcohort 214-215 Bestendiging uitstroomcohort 213-214 Els Westerhuis 31 maart 216 Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2. Overzicht aantallen tussentijdse

Nadere informatie

Tabel 1 Uitstroombestemmingen en leerroutes van het VSO van de van Voorthuijsenschool (2016) Praktisch (P) Dagbesteding

Tabel 1 Uitstroombestemmingen en leerroutes van het VSO van de van Voorthuijsenschool (2016) Praktisch (P) Dagbesteding Leerroutes op het VSO van de van Voorthuijsenschool vanaf schooljaar 0-0 De meeste leerlingen van de van Voorthuijsenschool stromen uit naar een vorm van dagbesteding. Onze leerlingen leren door te doen.

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 215-216 Uitstroomcohort 215-216 Bestendiging uitstroomcohort 214-215 Els Westerhuis 21 maart 217 (gecorrigeerd juni 217) Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2.

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Jaarverslag (V)SO De Witakker 2014-2015

Jaarverslag (V)SO De Witakker 2014-2015 Jaarverslag (V)SO De Witakker 2014-2015 december 7 2015 RENN4, Excellent in speciaal talent Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onze school 2.1. Kerngegevens 2.2. Organisatieontwikkeling 2.3. Schoolplan en jaarplan

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag De Kei

Jaarverslag De Kei Jaarverslag De Kei 2014-2015. Inleiding Ieder jaar wordt er een jaarverslag opgesteld om belanghebbenden te informeren over de stand van zaken en belangrijke ontwikkelingen in de school. In dit verslag

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2016

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2016 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2016 Intermetzo Zutphenseweg 55b 7418 AH Deventer 088-5478025 School voor Voortgezet Speciaal Onderwijs Directeur / Locatie- directeur:

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Data 4 3 Uitgangspunten bij de prestatieanalyse 5 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso 5 3.2 Scores

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen Opbrengsten VSO OCR Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Samen laten we elke jongere groeien

Samen laten we elke jongere groeien VSO Samen laten we elke jongere groeien OP ZOEK NAAR TALENTEN De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Rick, een speciale jongen op het reguliere onderwijs. KONOT studiedag 16 oktober 2013

Rick, een speciale jongen op het reguliere onderwijs. KONOT studiedag 16 oktober 2013 Rick, een speciale jongen op het reguliere onderwijs KONOT studiedag 16 oktober 2013 Van terugplaatsen naar overstappen! Doelgroep Van cluster 4: regulier: Naar - speciaal onderwijs (so) - basisonderwijs

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website.

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website. NIEU WSBRIEF DECEMBER 2016 De Kleine Prins Nieuwsbrief Voor u ligt de nieuwsbrief van De Kleine Prins, met daarin onder andere de nieuwste diensten van ons Expertisecentrum en informatie over deeltijdarrangementen.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie