DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN"

Transcriptie

1 DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN IV. De rooms-katholieke familie (van) Duijvesteijn uit Voorburg door K.J. Slijkerman Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 39 (1984) blz , een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. Inleiding In deze vierde bijdrage in de reeks Duivestein-artikelen 1 zal tenslotte aandacht worden besteed aan het geslacht (Van) Duijvesteijn uit Voorburg. Deze familie valt op geen enkele wijze aan te sluiten op de drie reeds eerder in dit tijdschrift behandelde groepen uit respektievelijk Wateringen, Overschie en Schipluiden, welke een onderlinge samenhang hebben gekend. 2 De Wateringse groep (en de daarmee samenhangende groepen uit Overschie en Schipluiden) en de Voorburgse familie hebben gemeen dat hun oudste naamdragers leefden in de nabijheid van een goed Duivestein, dat aanvankelijk in het bezit was van een tak van het geslacht van Duivenvoorde. 3 Nader onderzoek naar het oudste grondbezit van de familie uit het Voorburgse zou mogelijk de herkomst van de geslachtsnaam kunnen aantonen. Het is mogelijk dat degene die de familienaam heeft aangenomen een band had met één van de hofsteden Duivestein, welke in het begin van de 17e eeuw zijn voortgekomen uit het aanvankelijk één geheel vormende goed Duivestein onder Voorburg. Vanuit de contreien van Voorburg verspreidde de hier te behandelen familie zich in de tweede helft van de 17e eeuw over Stompwijk, Leidschendam, Veur, Nootdorp en Delft. Met name in de laatstgenoemde plaats bleek het aanvankelijk geen eenvoudige zaak te zijn om al de naamgenoten - ook die uit de groepen Wateringen, Overschie en Schipluiden - in het genealogisch gelid te brengen, maar de voor een belangrijk deel geklapperde Delftse archivalia bracht in veel gevallen uitkomst. Tot op heden is er geen wapenafbeelding van dit Voorburgse geslacht aan het licht gekomen. Ook voor het hier te geven fragment geldt weer dat er van werkelijk uitputtend onderzoek niet gesproken kan worden. Het gegevene is slechts een eerste ordening van hetgeen in de meest voor de hand liggende bronnen werd aangetroffen. Aanvullingen en eventuele correcties worden zeer gaarne ingewacht. Genealogie I. Lenaert Aertsz., geh. naar schatting ca. 1545, boer in het ambacht Voorburg, overl. (wellicht ald.) vóór , tr. naar schatting ca Neeltge Claesdr., overl. (wellicht in het ambacht Voorburg) vóór

2 Op werd een Lenaert Aertss. vermeld gevonden als eigenaar van een belendend perceel grond in het ambacht Voorburg. 4 Bij akte d.d kwamen Arendt Lenaertss., Cornelis Corneliss. Coster, gehuwd met Leentgen Lenaertsdr., en Joris Joriss., gehuwd met Floortje Lenaertsdr., tot scheiding van de boedel van hun (schoon-)ouders wijlen Lenaert Aertss. en Neeltge Claesdr., in leven gewoond hebbende in het ambacht Voorburg. Arendt verkreeg ca. 2 mergen en 1 hond land in Tedingerbroek in de banne van Stompwijk en nog een perceel hooiland van ca. 3 mergen aldaar. Dit stuk grond was in het westen belend aan grond van Cornelis Corneliss. Coster. Aan laatstgenoemde moest hij voor dit perceel 300 gld. uitbetalen. Cornelis Coster verkreeg vanwege zijn vrouw een woning met schuur, barg en geboomte in het ambacht Voorburg, strekkende van de Heerwech zuidwaarts tot in de Vliet. In het westen was dit perceel belend aan grond van voornoemde Arendt. Coster woonde toentertijd reeds op deze woning, welke de woonstee van Lenaert Aetisz. en Neeltge Claesdr. moet zijn geweest. Voorts kreeg Coster nog 1½ hond toebedeeld, hetwelk in het noorden grensde aan grond dat zijn eigendom was. Joris Joriss. verkreeg vanwege zijn vrouw de meubele goederen, obligaties, actiën e.d., welke een waarde van 2400 gld. vertegenwoordigden. Aan zijn dochter Maertgen Joris moest hij echter een bedrag van 500 gld. uitkeren, welke Neeltge Claesdr., de grootmoeder van het kind, aan haar gelegateerd had (was de moeder van Maertgen reeds overleden?). Tevens beloofde Arendt Lenaertss. hem te vrijwaren van borgtochten van obligaties. 5 Kinderen: 1. Arendt (Adriaen), volgt II. 2. Leentgen Lenaertsdr., overl. (wellicht in het ambacht Voorburg) tussen en , tr. zeker vóór 1614 Cornelis Cornelisz. Coster, boer in het ambacht Voorburg, overl. (wellicht ald.) tussen en , misschien zn. van Cornelis Cornelisz. Coster en Annitge Jacobsdr. Op transporteerde Cornelis Corneliss. Coster, wonende in het ambacht Voorburg en gehuwd met Leentge Lenaertsdr., nagelaten dochter en mede-erfgenaam van wijlen Lenaert Aertss. en Leentge Claesdr., ca. 5½ hond teelland in het ambacht Voorburg, dat hem was aangekomen door de erfenis van de voornoemde ouders van zijn vrouw. Het was vrij patrimoniaal land dat in het zuiden grensde aan de Heerwech. 6 Op transporteerde Leentge Cornelis, enige nagelaten mondige en bejaerde (= meerderjarige) dochter en erfgenaam van Corn(elis) Corneliss. Coster en Leentge Lenartsdr. zaliger, percelen grond in Voorburg, welke afkomstig waren van (haar grootouders van vaderszijde?) wijlen Cornelis Corneliss. Coster en Annitge Jacobsdr. Zij werd bij deze verkoop bijgestaan door haar oom en verkozen voogd Arendt Lenartss. 7 Bij akte d.d machtigden Adriaen Leenderts en Maritgen Corn. Coster, beide wonende te Voorburg, en Dirck Corneliss., wonende te Rijswijk neev, oom, moeije en bloedvrinden van Leentgen Cornelisdr. Cornelis Eijsendoorn, procureur voor het Hof en de Provinciale Staten van Holland, om hen - en ook voor Leentge Cornelisdr. - te vertegenwoordigen waar dat nodig mocht zijn. 8 Op werd Arendt Lenarts, oom en bij het Hof van Holland geordoneerde en geautoriseerde voogd over Leentge Cornelis Coster genoemd. Deze akte betrof de verkoop van een huis met grond in het dorp en ambacht Voorburg, welke aan de westzijde grensde aan land van Arendt Floortje Lenaertsdr., vermoedelijk overl. vóór , tr. Joris Jorisz., overl. na

3 II. Arendt (Adriaen) Leendertsz. (Lenaertsz.) van Duijvesteijn, geb. wellicht in het ambacht Voorburg naar schatting ca. 1575, mogelijk boer in het ambacht Voorburg, overl. na , tr. naar schatting ca Maritgen Cornelisdr. Coster, overl. wellicht in het ambacht Voorburg tussen en , misschien dr. van Cornelis Cornelisz. Coster en Annitge Jacobsdr. 7 Arend mag niet verward worden met de gelijknamige Voorburgse bakker, welke meestentijds onder patroniem vermeld werd gevonden, maar welke in een enkele akte de geslachtsnaam Kocxhoorn bleek te voeren. 10 Dank zij het feit dat Van Duijvensteijn de schrijfkunst machtig was en de Voorburgse bakker niet, kunnen zij meestentijds uit elkaar worden gehouden. Indien de akten niet door een handtekening of merkteken bekrachtigd zijn, wordt dit echter veel moeilijker. Eerder werd er reeds melding gemaakt van een akte d.d , waarin Adriaen Leenderts optrad met o.a. Maritgen Cornelisdr. Coster, in wie men zijn echtgenote moet zien. 8 Maritgen zal een zuster of mogelijk een halfzuster zijn geweest van Cornelis Cornelisz. Coster, welke weer met een zuster van Arendt (Adriaen) Leendertsz. was getrouwd (zie bij I.2). Dat de zoon van Lenaert Aertsz. en Neeltge Claesdr. identiek was met de latere Arent Leendertsz. van Duijvesteijn blijkt onomstotelijk uit zijn handtekening. Voor zover bekend werd hij het eerst met de familienaam Van Duijvesteijn vermeld in een akte van Als Arent Leendertss. van Duijvesteijn trad hij als getuige op voor Jacob Corneliss. Pieter Huijgen, wonende bij de Leijssendam in het ambacht Voorschoten, toen deze op de vrouw van zijn zoon Jacob van Duijvesteijn en diens dochter testeerde. Hij ondertekende de akte als Arentd Leenderss. van Duijvesteijn. 11 Waarschijnlijk was hij identiek met de Arendt Lenarts, wonende in het ambacht Voorburg, die op een stukje land van 3 bij 3 roeden in het ambacht Voorburg transporteerde. Dit perceeltje strekte zich in noordelijke richting naar de Heerwech toe. Voorts schonk hij aan de koper Lenaert Dircxs van Burgh nog 3 voets erf, dat aan de westzijde en noordzijde grensde aan grond van Arendt en in het zuiden aan grond van jonge Claes Arents; wellicht identiek met de zoon van de verkoper: Claes Arentsz. van Duijvesteijn de jonge. 12 Zijn laatste levensteken dateert van toen hij als Arent Leenderss. van Duijvesteijn, wonende te Voorburg, testeerde op zijn acht kinderen: Cornelis, Jacob, Pieter, Claes, Leentge, Sijtge, Ariaentge Arents van Duijvesteijn en Claes Arents genaamd d jonge van Duijvesteijn, en dat ieder van een achtste part. Aan zoon Cornelis zouden de erven zodanige som gelds schuldig zijn volgens handschrift of bekentenis. Hij tekende nu ook weer als van Duijvesteijn. 13 Zijn vrouw moet toen als niet meer in leven zijn geweest. Hij had de volgende kinderen, waarvan de oudste ca geboren moet zijn en de jongste ca. 1620; volgorde vermoedelijk volgens akte d.d Cornelis, volgt IIIa. 2. Jacob, volgt IIIb. 3. Pieter Arentsz. (van) Duijvesteijn, geb. wellicht in het ambacht Voorburg, herbergier in de herberg alwaer uijthanght den vergulden hollantse heer thuijn binnen het dorp Voorburg, gedetineerd te Leiden (1662), overl. tussen en , tr. Maertje Pieters Vernist, overl. na Bij akte d.d verklaarde François van Halewijn, heer van Werve, op verkocht te hebben aan Pieter Arentss. Duijvesteijn, wonende in het dorp Voorbrg, een huis met erfpachtserve in Voorburg alwaer uijthangth den vergulden hollantse heer thuijn. Diezelfde dag werd er een obligatieakte opgemaakt 3

4 ter grootte van 1200 gld. Duijvesteijn had 500 gld. kontant betaald. 14 Op leende Pieter, wonende in het dorp Voorburg, 600 gld. van de heer Jacobus Hoogenhouck, waarbij hij zijn huis te Voorburg als borgtocht stelde. 15 Als Pieter Arentss. van Duijvesteijn, herbergier wonende te Voorburg, bekende hij op een bedrag van 100 gld. schuldig te zijn. Als borg stelde zich de te Voorburg wonende Cornelis Claess. Coster. Pieter tekende de akte met een merkteken. 16 In het eropvolgende jaar zat Pieter gevangen te Leiden. Op werden i.v.m. zijn gevangschap een drietal akten gepasseerd. Zijn vrouw Maartie Pieters trad op uit naam van haar man en zijn broer Claes Arentss. Duijvesteijn (de jonge) uit naam van zijn bloedvrunden. Zijn echtgenote bleek de schrijfkunst machtig te zijn. 17 Een akte van of omstreeks het jaar 1664 maakt melding van een quetsure van Pieter Arentss. van Duijvesteijn. 18 Zijn laatste levensteken dateert van , toen hij een schuld van 100 gld. afbetaalde, welke dateerde van Op was hij niet meer in leven, hetgeen blijkt uit het feit dat zijn vrouw Maertje Pieters Vernist toen weduwe genoemd werd. 19 Kennelijk is Pieter (van) Duijvesteijn zonder nakomelingen gestorven; tot op heden werd er althans geen spoor van nakomelingschap gevonden. 4. Claes Arentsz. van Duijvesteijn, in leven Vermoedelijk was hij vóór 1663 gestorven, daar hij niet genoemd werd onder de erfgenamen van ene Maertge Jacobs, welke hierna nog ter sprake gebracht zal worden. I.v.m. deze nalatenschap werd er op een akte gepasseerd waarin o.a. Claes Arentsz. Duijvesteijn de jonge optrad en welke hij met het van hem bekende merkteken bekrachtigde. Echter zou daar ook een andere Claes Duijvesteijn zijn handmerk hebben gesteld, hoewel de ze niet in de betreffende akte genoemd werd. Bij nadere bestudering van dit merkteken bleek dit van de medecomparant Jacob Arentsz. Duijvesteijn te zijn geweest, waaronder de notarisklerk ten onrecht aantekende dat deze gesteld was door Claes Arentsz. Duijvesteijn (dus niet de jonge). 19 Vermoedelijk is hij zonder nageslacht gestorven en hebben de kinderen van Claes Arentsz. Duijvesteijn betrekking op zijn jongere gelijknamige broer. 5. Leentge Arentsdr. van Duijvesteijn, in leven Sijtge Arentsdr. van Duijvesteijn, in leven Ariaentge Arentsdr. (van) Duijvesteijn, woonde in 1680 als weduwe te Voorburg, 20 tr. Lourens Cornelisz van R(h)ijn, overl. vóór Een akte d.d noemde haar weduwe van Lourens Cornelis van Rhijn Claes de jonge, volgt IIIc IIIa. Cornelis Arentsz. (van) Duijvesteijn, woonde in het ambacht Voorburg, overl. na , tr. N.N. (weduwe van Jan van Rhijn?) In een akte van werd Cornelis Arentss. Duijvesteijn vermeld als stiefgrootvader van vaderszijde van Jan Adriaens van Rhijn, ca. 8 jaar, en Cornelis Adriaens van Rhijn, ca. 5 jaar oud, kinderen van Adriaen Janss. van Rhijn en Maertje Cornelis de Blois. 22 Het is mogelijk dat Adriaen en Cornelis Jansz. van Rhijn (oom van genoemde kinderen) stiefzonen waren van Cornelis Duijvesteijn; m.a.w.: zijn vrouw (die vooralsnog niet met name bekend is) moet eerder gehuwd zijn geweest met Jan van Rhijn. Nog op was Cornelis Arentse Duijvesteijn te Delft doopgetuige bij een kind van ene Willim Carelse en Cornelia Pieters (tezamen met ene Claertie Pieters). Dit is zijn laatste levensteken. Merkwaardig genoeg werd hij niet vermeld onder de erfgenamen van Maertge Jacobs; hierna nog ter sprake gebracht. Hij was de schrijfkunst niet machtig. 4

5 Kinderen voor zover bekend: 1. Arij (Adriaen), volgt IVa. 2. Geertge Cornelisdr. Duijvesteijn, ondertr./tr. (geassisteerd door haar vader Cornelis Arents Duijvesteijn) (gerecht) Voorburg 13/ Jacob Aelbrechtsz. Veen, J.C. Jacob was de schrijfkunst machtig. 3. Leentge Cornelisdr. Duijvesteijn, woonde te (ambacht) Voorburg, ondertr./tr. (geassisteerd door haar vader Cornelis Arents Duijvesteijn) (gerecht) Voorburg 7/ Maerten acobsz. s-gravemade, wednr. van Maertge Cornelis de Blois, woonde te (ambacht) Voorburg. Maerten was de schrijfkunst machtig. Zijn eerste vrouw was dus eerder gehuwd met een stiefzoon (?) van Cornelis Arentsz. Duijvesteijn Jacob, volgt IVb. IVa. Arij (Adriaen) Cornelisz. Duijvesteijn, wellicht geb. in het ambacht Voorburg, voerman te Voorburg (1673), 23 bouwman in Tedingerbroek (1680), 20 (1683), woonde nadien op het Plein bij de Haagpoort te Delft, overl. Delft , begr. Oude kerk (adres: Plein bij de Haagpoort, met 12 dragers, nalatende 1 meerderjarig en 2 minderjarige kinderen) , ondertr./tr. le (zij geassisteerd door haar oom Pauwels Lenaerts Coster; Duijvesteijn tekende met patroniem en zonder familienaam) (gerecht) Voorburg 12-4-/ Maritge Willems van der Meer (de oude?) zuster van de vrouw van Jacob Cornelisz. Duijvesteijn?, zie IVb), kennelijk overl. tussen en nov. 1683, ondertr./tr. 2 e Delft (Nieuwe Kerk, als wednr., bouwman in Tedingerbrouck) 6-11-/ Voorburg (RK, get. Willem Duijvesteijn en Willem Adamse) Maertge Hendrix van der Speck, wed. van Cornelis Jansz. van der Bos, won. in de St. Annastraat te Delft, overl. Delft (opgetekend als Maertje Hendriks Duijvesteijn) , begr. Oude Kerk (als Matijs (= Matge?) Heijndricks, wed. van Arij Duijvesteijn in de St. Annastraat bij den Roskam, met 12 dragers) Op werd voor de weeskamer te Delft het testament vertoond van Arij Cornelisz. Duijvesteijn en Maartien Hendriks van der Speck, echtelieden, hetwelk op voor notaris C. Ouwendijk ald. was opgesteld en dat door de dood van de testateur geconfimeerd was. 24 Kinderen uit het eerste huwelijk: 1. Willem, volgt Va. 2. Annitje Ariens (van) Duijvesteijn, ongehuwd overl. Deldt 1-6 (er staat: juli) 1687, begr. Oude Kerk (als j.d. opt Pleijn bij de Haagpoort, met 12 dragers) Arij, volgt Vb. 4. Pieter, volgt Vc. Misschien uit het tweede huwelijk: 5. Catarina Arende Duijvesteijn, j.d. wonende in de polder van Tedingerbroeck onder de banne van Stompwijk, ondertr./tr. (zij geassisteerd door haar voogd van vaderszijde Willem Duijvesteijn; hij door zijn vader Huijbert Davits Lelijveld) (gerecht, iedere 3 gld. impost) Stompwijk 6/ Davit Huijbertsz. Leliveld (Lelijveld), j.m. wonende in de polder van Tedingerbroeck onder de banne van Stompwijk, mogelijk overl. (impost pro deo Stompwijk 6-) Aan deze Catarina Duijvesteijn valt vooralsnog geen andere plaats in deze genealogie toe te kennen als die van dochter van de voornoemde Arij Duijvesteijn en wellicht diens tweede echtgenote. Haar halfbroer Willem Duijvesteijn - ik neem althans aan dat zij uit het tweede huwelijk van haar vader stamde - moet als haar 5

6 voogd gefungeerd hebben en blijkbaar was zij ook bij hem woonachtig. Echter komt dit niet overeen met de opgave in de begraafakte van haar veronderstelde vader, want deze zou in 1693 maar 1 minderjarig kind hebben nagelaten (zoon Pieter). Catarina en Davit waren de schrijfkunst machtig; zij tekende: Katarina Aarende Duivestijn. De handtekening van voogd Willem Duijvesteijn in de ondertrouwakte is onmiskenbaar identiek met die van de man van Willempje van Dulcom (zie Va). Va. Willem Ariensz. (Arentsz.) Duijvesteijn, j.m. wonende aan de Vliet onder de bannen van Stompwijk, woonde later aan de Leidschendam ald., overl. (3 gld. impost Stompwijk 9) , ondertr./tr. (hij geassisteerd door zijn vader Arij Cornelisse Duijvesteijn) (gerecht) Stompwijk 15-5-/l Willempje (Willemtje) Ariens van Dulcom (Dulkom), j.d. wonende aan de Leidschendam, overl. (3 gld. impost Stompwijk 19) Beiden waren de schrijfkunst machtig. Kinderen (volgorde onzeker): 1. Ap(o)lonia (Pleuntje) Willemsdr. Duijvesteijn, meerderjarig j.d. wonende aan de Leidschedam onder de banne van Stompwijk, overl. (impost pro deo Stompwijk 7) , ondertr. (zij geassisteerd door haar vader Willem Duijvesteijn; hij door zijn oom en voogd Leendert Schakenbos, ieder 3 gld. impost) (gerecht) Stompwijk , tr. (Stompwijk (gerecht) en Veur (RK) (get. Joannes Flore en Elisabeth Dirkse van Cuijk) Joannes (Jan) Cornelisz. Schakenbos (van den Bosch), minderjarig j.m. wonende aan de Leidschendam onder de banne van Stompwijk, overl. na (deed aangifte van het lijk van zijn vrouw). Zij was de schrijfkunst machtig; hij tekende met een merkteken. 2. Cornelis Willemsz. Duijvesteijn, meerderjarig j.m. wonende aan de Leidschendam, bieisteker, woonde te Veur op den Dam ( 1742), 25 overl. na (gaf te Stompwijk het lijk aan van zijn schoonmoeder), ondertr./tr. (hij geassisteerd door zijn vader Willem Duijvesteijn; zij door haar vader Dirk Jans van Cuijk, ieder 3 gld. impost) (gerecht) Stompwijk 8/ Lijsbeth Dirks van Cuijk, minderjarige j.d., wonende aan den Leidschendam, dr. van Dirk Jansz. van Cuijk en wellicht Cornelia Bastiaans van der Claauw. Zij waren de schrijfkunst machtig. Uit hun huwelijk werden in de jaren kinderen RK te Stompwijk ten doop gehouden. 3. Arij (Adriaen) Willemsz. Duijvesteijn, j.m. wonende te (ambacht) Stompwijk, ondertr. (gerecht, attestatie op Veur gegeven 5-9-, impost pro deo Stompwijk 21-8-) Stompwijk , tr. Veur (RK) Elisabet (Lijsbet) Cornelis Groene(n)we ( j.d. wonende in de heerlijkheid Veur. Op compareerde Arij Duijvesteijn, wonende aen de Leijtsendam onder Veur, en verklaarde een bedrag van 4000 car. gld. schuldig te zijn aan Dirck van den Bosch en Anna van der Bosch. Als borgen voor deze lening traden op: zijn broeder Arij Duijvesteijn, wonende aen de Leijtsendam onder Stompwijck en Arij Voordeen, wonende aen de Leijtsendam onder Veur. Het eerst stelde een Arij Duijvesteijn zijn merkteken en vervolgens ondertekende de naamgenoot met zijn handtekening. Degene die de lening opnam zal identiek geweest zijn met nr. 3, aangezien de echtgenoot van Hilletje (van) Lu(ij)nenburg(h) de schrijfkunst wel machtig was. 25a Uit dit huwelijk werden in de jaren kinderen RK te Veur ten doop gehouden. 4. Marija Willemsdr. Duijvesteijn, j.d. geb. en wonenden te (ambacht) Stompwijk, overl. (3 gld. impost Stompwijk 23) , ondertr./tr. (ieder impost pro deo) (gerecht) Stompwijk 8/ Cornelis Bastiaansz. van der Klaauw (Clauw), meerderjarig j.m. 6

7 geb. en wonende te (ambacht) Stompwijk, overl. (3 gld. impost Stompwijk 2-3-) 1781, hij hertr. Marijtge van Eijk. Marija Duijvesteijn was de schrijfkunst machtig; hij tekende met een handmerk. 5. Arij (Adriaen) Willemsz. Duijvesteijn, j.m. geb. en wonende aan de Leidschendam, overl. (3 gld. impost Stompwijk 6) , ondertr./tr. (zij geassisteerd door haar vader Coert Jansz. Luijnenburg, hij 3 gld. impost) (gerecht) Stompwijk 16/ , Hillegondis (Hilletje) Coerten (van) Lu(ij)nenburg(h), j.d. geb. en wonende in de vrije heerlijkheid van Veur (1734), woonde aan de Leidschendam (1752), overl. (3 gld. impost Stompwijk 6) , zij hertr. Stompwijk (gerecht) en Veur (RK) Jan Sluijter, wednr. van Cornelia van Noort, won. aan de Leidschendam. Arij Duijvesteijn was vermoedelijk identiek (of was dit zijn gelijknamige broer?) met de naamgenoot die in 1742 te Veur op den Dam woonde en daar jager en winkelier was met twee dienstboden. 25 Uit zijn huwelijk werden in de jaren kinderen RK te Veur ten doop gehouden. Vb. Arij (Adriaen) Ariensz. Duijvesteijn, j.m. van en wonende Delft/j.m. int Noorteijnde te Delft (1694), woonde in het huis De Pauw op de westhoek van de St. Annastraat en op t Pleijn, ook wel aangeduid als onder de Vest bij de Haagpoort (vermoedelijk van ), overl. Delft, begr. Oude Kerk (adres: opt Pleijn bij de Haagpoort, met 12 dragers, nalatende 1 meerderjarig en 1 minderjarig kind) , ondertr. Delft (Nieuwe Kerk) , tr. Delft (RK, Ursula Kerk)/Den Haag (stadhuis) 24/ (get. Delft: broeder van de bruidegom en Maria Matheus) Catharina Jansdr. van Rijn, j.d. van en wonende te Den Haag (1694), overl. Delft , begr. Oude Kerk Op werd aan de weeskamer te Delft het mutueel testament vertoond van Adriaen Duivesteijn en Catharina Jans van Rijn, hetwelk op voor notaris R. van Edenburg te Delft gepasseerd was en dat door de testatrice met de dood was geconfimeerd. Op werd aan de weeskamer aldaar de akte van voogdij vertoond, welke op door Arij Duijvesteijn voor Mr. C. de Man werd opgemaakt en welke inmiddels door zijn dood bekrachtigd was. 26 Op kwamen Cornelis Duijvesteijn, wonende te Delft, erfgenaam van de helft van de nalatenschap van zijn vader Arij Duijvesteijn, welke, zonder testament na te laten, voor enige weken in zijn woonplaats Delft was overleden, en Jan van Rijn, wonende te Maaslandsluijs, met voornoemde Cornelis voogd over de minderjarige Gerrit Duijvesteijn, voor de wederhelft erfgenaam van zijn overleden vader, tot scheiding van de boedel. En was sprake van een huis met erf met stallingen op de Westhoek van de St. Annastraat en op t Pleijn te Delft, genaamd De Pauw, welke door de overledene werd bewoond en gebruikt. Voorts waren er 10 koeien, 6 paarden, bouw-, melk-, voermans- en treckersgereetschap, meubelen en huisraad. De totale waarde werd begroot op 2806 gld. en 10 stuivers. Er was echter nog voor 2517 gld. aan lasten. 27 Kennelijk was het hoofdberoep van Arij Duijvesteijn dat van voerman geweest. Hij was de schrijfkunst machtig. Hij moet tenminste 16 kinderen hebben gehad. De meeste zijner kinderen zullen zeer jong zijn gestorven. Talrijke malen werd er te Delft een armkind, d.w.z. een kind van onder het jaar oud, ten grave gedragen in de Oude Kerk. Aangezien er geen namen werden opgegeven, valt het niet zonder meer uit te maken welk kind er precies werd begraven. Op de volgende data werd er een kind (meestal s morgens) begraven: , , , , , , , Het is echter de vraag of er inderdaad voortdurend vastgehouden is aan de regel van een kind van onder de 1 jaar oud. In mei 7

8 1709 overleed er nog een rooms-katholieke Clasina Duijvesteijn te Delft. Mogelijk was dit ook een kind van dit echtpaar. Haar begraafakte werd echter niet aldaar teruggevonden. Kinderen: 1. Kind ( armkind ), begr. Delft (Oude Kerk) Marija Duijvesteijn, ged. (RK, Ursula Kerk) Delft (get. Alijda van Rijn, Willem Duijvesteijn en door een andere), minderjarige j.d. wonende aan de Haagpoort te Delft (1719) overl. vóór 1737, ondertr. (gerecht) Stompwijk (geassisteerd door haar vader Arij Duijvesteijn, wonende te Delft; hij 3 gld. impost)/delft (zij 3 gld. impost) 7/ , tr. Delft (gerecht) Cornelis Paulusz. van Noort (Noord), j.m. te Stompwijk/j.m. Delft, laatst gewoond hebbende aan de Leidschendam (1719) (geassisteerd door zijn vader Paulus Jacobs van Noort), overl. (imp. pro deo Stompwijk 6) Zij waren de schrijfkunst machtig. 3. Adrianus Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Alida van Rijn, zuster van de moeder), wellicht overleden tussen 1714 en Joannes (Jan) Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Geertruijt van Rijn), overl. Delft , begr. Oude Kerk (als jongman ) (adres: opt Pleijn bij de Haegpoort, met 12 dragers). 5. Nicolaa Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Geertruijt van Rijn), overl. jong, begr. Oude kerk Delft. 6. Cornelius (Cornelis) Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft get. Geertrudis van Rijn), woonde te Delft zeer waarschijnlijk in het huis De Pauw, begr. Delft (Oude Kerk) (adres: onder de Vest, met 10 dragers, laat geen kinderen na), ondertr. Delft (Oude Kerk) (als j.m. bij le Haagpoort) Cornelia van Noorden, j.d. bij de Haagpoort te Delft, begr. Delft (Oude Kerk) (adres: op den hoek van de St. Annastraat, met 10 dragers, laat geen kinderen na). Hij was de schrijfkunst machtig Gerardus Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Geerruijd van Rijn), overl. jong, begr. Oude Kerk Delft. 8. Anna Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (Get. Geertruijd fan Rijn), overl. jong, begr. Oude Kerk Delft. 9. Anna Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Geertruijd van Rijn), overl. jong, begr. Oude Kerk Delft. 10. Anna Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Gertrudis van Rijn), overl. jong, begr. Oude kerk Delft. 11. Anna Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Geertruijd van Rijn), overl. jong, begr. Oude Kerk Delft. 12. Gerardus Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) (get. Gertrudis van Rijn), overl. jong, begr. Oude kerk Delft. 13. Clasina Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Gertruijdt van Rijn), overl. jong, begr. Oude Kerk Delft. 14. Nicolaus Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Gertruijd van Rijn), overl. jong, begr. Oude Kerk Delft. 15. Gerardus (Gerrit) Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Gertruijd Duijvesteijn = verm. van Rijn), woonde te Delft, begr. ald. (Oude Kerk) (als jongman ) (adres: buijten de Waterslootse poort in den Bolck, met 14 dragers). Op maakte Gerrit Duijvesteijn, wonende op de Buijten watersloot te Delft, zijn testament. Bij zijn ongehuwd overlijden zou (zijn broer) Cornelis Quijvesteijn, wonende 8

9 te Delft - of bij diens overlijden zijn nakomelingen gld. uitgekeerd krijgen en tot zijn universele erfgenaam stelde hij zijn nicht Clasina Schouten, ongehuwd en wonende op de Watersloot. Hij was beneden 4000 gld. gegoed Kind ( armkind ), begr. Delft (Oude Kerk) Vc. Pieter (Petrus) Ariensz. (Arentsz.) Duijvesteijn, j.m. in t Noorteijnde te Delft (1700) buijten de Rotterdamse Poort int Wildemannitie (1701), herbergier in de herberg De Goude Leeuw in het Zuijdeijnde buiten de Schiedamse en Kethelpoort te Delft, begr. Delft (Oude Kerk) (adres: buijten de Ketelpoort, met 12 dragers, laat 3 minderjarige kinderen na), ondertr. Delft (Nieuwe Kerk) , tr. Delft (RK Joseph kerk, get. Joannes Thijssen van Heij en Christina, huishoudster van de paters) Margarita (Grietje) Louwen Rotteveel, woonde in t Noorteijnde te Delft (1700), begr. Delft (Oude Kerk) ) (adres: in de goude leeuw buijten de Keetelpoort, met 12 dragers, nalatende 3 meerderjarige kinderen). Zij tr. le Pieter van Claveren en tr. 3e (ondertr. Delft Oude Kerk ) Arnoldus (Aert) van der Weetering. Pieter Ariens Duijvesteijn, herbergier in de herberg de goude leeuw, en Grietie Louwen Rotteveel, echtelieden wonende in het Zuijd Eijnde buijten de Schiedamse en Ketelpoort te Delft, maakten op een mutueel testament. De langstlevende moest de kinderen bij meerderjarigheid 100 gld. uitkeren. Zij stonden in de registers van de 200e penning niet bekend. 29 Na zijn overlijden werd de wilsbeschikking op aan de weeskamper te Delft vertoond. 30 Kinderen: 1. Kind ( armkintie ), begr. Delft (Oude Kerk) Maria Duijvesteijn, ged. (RK Joseph Kerk) Delft (get. Adrian Duivesteijn en Cath. van Rijn), j.d. int Zuijd Eijnde buiten de Watersloot der Ketelpoort te Delft (1734), begr. Delft (Oude Kerk) (adres: in de Kulk, met 12 dragers, laat 1 minderjarig kind na), ondertr. Delft (Oude Kerk) Jasper (Gaspar, Caspar) de Goeij, j.m. op de Binnewatersloot te Delft (1734), overl. na Zij maakten op een mutueel testament. De langstlevende moest aan hun meerderjarige kinderen 100 gld. uitkeren en indien er geen kinderen waren dan zou de langstlevende bij het aangaan van een nieuw huwelijk 200 gld. aan de familie van de eerstgestorvene moeten uitkeren. Zij waren beneden de 4000 gld. gegoed. 31 Jasper werd op nog vermeld gevonden als doopgetuige bij een kind van zijn zwager Adrianus Duijvesteijn. 3. Alida Duijvesteijn, ged. (RK Joseph Kerk) Delft (get. Adam Cok namens Laurentius Rotteveel, Hermtie Jans namens Christina Cornelis), begr. Delft (Oude kerk) (met 3 dragers). 4. Adrianus (Arij) Duijvesteijn, ged. (RK Joseph Kerk) delft (get. Adrianus Duijvestein), j.m. int Zuijdeijnde buiten de Ketelpoort (te Delft) en laatst gewoond hebbende te Leiden (1734), herbergier in De Goude Leeuw te Defit, ordinaris-hoijrijder (1748), overl. 4/ en begr. Delft (Oude Kerk) (adres: in t Zuijdeijnde, met 12 dragers, een eigen graf, nalatende 3 meerderjarige en 5 minderjarige kinderen), ondertr. le Delft (Oude Kerk) Catharina Brouwer(s), ged. (RK Joseph Kerk) Delft , j.d. op de Binnenwatersloot (1734), begr. Delft (Oude Kerk) (adres: int Zuijdeijnde buijten de Keetelpoort, met 12 dragers, een eigen graf, nalatende 3 minderjarige kinderen), dr. van Joannes Brouwer(s) en Elisabeth (ook wel: Cornelia) van der Burch, ondertr. 2 e (als wednr. in t Zuijdeijnde buijten de Ketelpoort) Delft (Oude Kerk) Anna Maria (van) Herps (Harps, Harbtz.), j.d. in de Ketel, overl. na

10 Arij Duijvesteijn en Catharina Brouwer, echtelieden wonende in het Suijdeijnde buijten de Keetelpoort te Delft, maakten op een mutueel testament. De langstlevende moest bij meerderjarigheid van hun kinderen aan hen 100 gld. en een uitzet overhandigen. Zij waren beneden de 4000 gld. gegoed. 32 Op maakten zij opnieuw een mutuele wilsbeschikking. Zij was eenigsints onpasselijk na den lichaame. Zij werden in de akte genoemd: monsieur en juffrouw. 33 In een impostregister uit hetzelfde jaar wordt Duijvesteijn genoemd als herbergier in de G(oude) Leeuw, verhurende 8 trekpaarden en een melk koe bezittende. Hij had toen een vrouw en 3 kinderen in de leeftijd van 11, 9 en 7 jaar oud. 34 Merkwaardig is het feit dat bij hem inwoonde ene Gerritje Hogervorst, weduwe Duijvesteijn. Zij was de 3e vrouw geweest van Johannes (Jan) Ottosz. (Van) Duijvesteijn, mr. schoenmaker in het Zuijdeijnde te Delft, welke niet ver van de herberg De Goude Leeuw gewoond moet hebben. Deze Johannes behoorde tot de Schipluidende groep (van) Duijvesteijn. Gerritje Hogervorst zal een kamer in de herberg gehuurd hebben toen zij weduwe was geworden (in 1740). 35 Monsieur Arij Duijvesteijn en juffrouw Anna Maria Herps, echtelieden wonende in het Zuijdeijnde buiten de Ketelpoort te Delft, testeerden op Hij testeerde op zijn kinderen uit het huwelijk met wijlen Catharina Brouwer en op de eventueel te geboren kinderen uit zijn tweede verbintenis. Tot voogden over zijn kinderen uit de eerste echt stelde hij aan: zijn zwagers Jan Vermeulen, Frans Brouwer en Jasper de Goeij. Zij waren beneden de 8000 gld. gegoed. 36 Op vond er scheiding plaats van de nagelaten boedel van monsieur Arij Duijvesteijn, gewoond hebbende in het Zuijdeijnde buijten de Kethelpoort te Delft. De partijen waren zijn tweede vrouw juffrouw Anna Maria Herps, hun kinderen Jasper, Frans, Margaretha en Elisabeth Duijvesteijn, alsmede zijn kinderen uit het eerste huwelijk: Pieter, Johannes en Joseph Duijvesteijn. Een zoon Arnoldus uit het eerste huwelijk - toen wonende te Brussel - had afstand van zijn aandeel in de boedel gedaan. Er was sprake van o.a. de herberg De Goude Leeuw, 14 paarden en 4 wagens. De waarde van de nalatenschap bedroeg gld. doch er viel na aftrek van de schulden slechts 6456 gld. te verdelen. 37 Volgens deze akte was Arij Duijvesteijn op overleden. Een andere Delftse bron - in 1748 werd hij daarin aangeduid als ordinaris hoijrijder - maakt echter melding van als zijn sterfdatum. 38 Arij en zijn eerste echtgenote waren de schrijfkunst machtig. Uit het eerste huwelijk werden 5 kinderen te Delft gedoopt in de jaren ; uit het tweede 4 kinderen in de jaren Alida Duijvesteijn, ged. (RK Joseph Kerk) Delft (get. Catharina van der Meulen namens Christina van Swieten), j.d. int Zuijdeijnde buiten de Ketelpoort (1733), begr. Delft (Oude Kerk) , ondertr. Delft (Oude Kerk) Jan Vermeulen, j.m. int Agterom te Delft (1733), meester timmerman te Delft (1739), overl. vóór Jan Vermeulen, mr. Timmerman, en Alida Duijvesteijn, testeerden op Zij waren beneden de 4000 gld. gegoed. Beiden ondertekenden de akte. 39 Als weduwe testeerde zij kort voor haar dood op Kennelijk had zij niet meer de kracht om de akte goed te ondertekenen. Zij kon nog neerschrijven: de weidewe van ijan Verm en tekende verder met een kruisje. Zij was toen beneden de 2000 gld. gegoed. 40 Betreffende de leden van deze familiegroep Duijvesteijn zijn ten gemeentearchieve van Delft meer akten te vinden; o.a. in de huizenprotocollen. 10

11 IVb. Jacob Cornelisz. Duijvesteijn, j.m. van Voorburg (1670), woonde in de St. Annastraat te Delft ( ), begr. Delft (Oude Kerk) (adres: in de St. Annastraet, met 10 dragers), ondertr. Voorburg (met attestatie van de bailluw van Voorschoten) (gerecht) , att. geg , tr. (gerecht) Voorschoten Maertge (Marijtje) Willems van der Meer, j.d. wonende te (onder) Voorschoten (1670), begr. Delft (Oude Kerk) (adres: inde St. Annestraat naast Roskam, met 10 dragers, nalatende 4 minderjarige kinderen). Van Jacob is bekend dat hij de schrijfkunst niet machtig was. Op compareerden voor de weeskamer te Delft: Willem en Arij Duijvesteijn, neven en voogden over de 4 minderjarige kinderen van Maartje Willems van der Meer uit het huwelijk met Jacob Cornelis Duijvesteijn. Zij vertoonden de inventaris van de door haar nagelaten goederen. Op compareerden daar wederom Willem en Arij Duijvesteijn, nu in funktie als voogden over Ariaentje Jacobs Duivestein, en dat n.a.v. een akte van authorisatie van van de Oostindische Kamer te Delft. Het betrof haar halve aandeel in de nalatenschappen van (haar broers) Willem Jacobs Duivestein, overleden in Oost-Indië, en Cornelis Jacobs Duivenstein, overleden in India (= eveneens Oost-Indië?). Van eerstgenoemde erfde zij 231 gld. en 2 stuivers; van de tweede 76 gld., 11 stuivers en 8 penning. 41 Maertge van der Meer was mogelijk een jongere en gelijknamige zuster van de vrouw van haar zwager Arij (Adriaen) Cornelisz. Duijvesteijn (zie IVa.). Kinderen: 1. Willem Duijvesteijn, overl. in Oost-Indië tussen en Kind (= boven 1 jaar oud), begr. Delft (Oude Kerk) Kind ( = boven 1 jaar oud), begr. Delft (Oude Kerk) Adriana (Ariagntje) Duijvesteijn, ged. (RK Hippolytus Kerk) Delft (get. Maertje van der Meer, moeders zuster), overl. na Cornelius (Cornelis) Duijvesteijn, ged. (RK Hippolytus Kerk) Delft (get. Maritie Cornelise van Rijn, Arij Cornelisse Duijvesteijn), overl. in India (= Oost-Indië?) tussen en Maria Duijvesteijn, ged. (RK Ursula Kerk) Delft (get. Annitje Ariens =? (Van) Duijvesteijn, zie: IVa-2), kennelijk nog in leven IIIb. Jacob Arentsz. (Van) Duijvesteijn, woonde te Voorburg, overl. na , tr. le Leentie Willems van Raephorst, overl. 1644/1658, ondertr/tr. 2 e (als wednr. van Voorburg) (gerecht; ex hiberende attestatie van de clercq van de secretaris van Stompwijk dat zijn huw. geboden aldaar zijn ingewilligd; proklamaties te Leidschendam onder de banne van Stompwijk) Voorburg juli/ Trijntje Pietersdr. van Rhijn. Op testeerde Jacob Cornelis Pieter Huijgen, jongman wonende in het ambacht Voorschoten bij den Leijssendam, en tot zijn enige erfgenamen benoemde hij Leentie Willems van Raephorst, tegenwoordig huisvrouw van Jacob Arenssen van Duijvesteijn, wonende te Voorburg, en Martien Jacobs, haar kind uit het huwelijk met Van Duijvesteijn. De testateur was peet over dit kind. Bij het opmaken van deze akte was Arent Leenderts. van Duijvesteijn, den testateur seer wel ter kennis, één der getuigen. De testateur moet een verwant van de familie van Raephorst zijn geweest, want. hij legateerde eveneens op een Willem Willemsen van Raephorst en diens vrouw Trintie Cornelisdr. 42 Jacob van Duijvesteijn was mogelijk identiek met de Jacob Arentss. wonende in het ambacht Voorburg, welke op een huis kocht ald. met het recht van een voetpad, lopende 11

12 noordwaarts naar de Heerwech toe. Hij betaalde 500 gld. kontant en 400 gld. met een custingbrief, die dezelfde dag werd opgemaakt en op werd geroyeerd. 43 Jacob Arentss. Duijvesteijn, wonende in het ambacht Voorburg, bekende op gld. schuldig te zijn aan Pieter Pieterss. i.v.m. cassatie van twee obligaties. Als onderpand gaf hij zijn huis in het ambacht Voorburg. 44 In 1663 werd Jacob genoemd in een tweetal akten betreffende het testament van Ariaentge Dircx, vrouw van Huijbert Willems Gardijn. Jacob en zijn broers en zuster waren erfgenamen van haar moeder Marijtge Jacobsdr. Op compareerden i.v.m. deze affaire Jacob, Pieter en jonge Claes Arents Duijvesteijn, allen wonende in het dorp en ambacht van Voorburg; op : Jacob Arents Duijvesteijn, Ariaentje Arents Duijvesteijn, weduwe van Lourens Cornelis van Rhijn, en Claes Arents Duijvesteijn, de jonge, allen wonende in het ambacht Voorburg. Op tenslotte werd er nog een akte i.v.m. deze zaak opgemaakt. 45 Jacob Duijvesteijn is voor zover bekend het laatste vermeld in een akte d.d Kind: 1. Martien Jacobsdr. (van) Duijvesteijn, in leven IIIc. Claes Arentsz.&van) Duijvesteijn de Jonge, woonde in het ambacht Voorburg, in 1680 vermoedelijk als arbeider in Nootdorp, tr. Ariaentgen Crijnen Vergou, overl. wellicht tussen en Het is niet absoluut zeker of al de natenoemen akten betrekking hebben op deze Claes Duijvesteijn de jonge. Zijn merkteken geeft in vele gevallen uitkomst en aangezien er van zijn broer Claes de oude na 1654 voor zover mij bekend niets meer in de contreien van Voorburg werd gevonden, kan m.i. worden aangenomen dat de volgende vermeldingen - alsmede de genoemde kinderen - betrekking hebben op Claes de jonge. Bij de ondertrouw van Sijtge en Grietje Claes Duijvesteijn in resp en 1666 tekende hij echter niet met het van hem bekende handmerk, doch met een kruisje. Op bekende Claes Arentss, wonende in het ambacht Voorburg, 200 gld. schuldig te zijn i.v.m. geleend geld aan Jan Pieter Jacobss. Als borgtocht stelde hij 1 mergen hooiland in de Veenpolder in genoemd ambacht. 46 Dit perceel (nu weiland genoemd) verkocht hij als Claes Arentss. den Jonghe, getrouwd hebbende Ariaentge Crijnen Vergoudsdr., op aan Cornelis Sijmonss. voor een bedrag van 750 g1d. 47 Pas enige weken later werd de op dit toen reeds verkochte land rustende hypotheek geroyeerd (op ). Vermoedelijk was hij niet identiek met de Claes Arents, rijdtdecker, wonende in het dorp Voorburg, welke daar in een akte van d.d vermeld is gevonden. 48 Hij kan wel identiek zijn geweest met de Claes Arentss., die op een huis met erf en ca. 2 hond teelland in het ambacht Voorburg kocht, strekkende van de Heerwech noordwaarts op tot de weersloot toe en aan de westzijde grenzend aan land van de koper. 49 Op legde hij als Claes Arents van Duijvesteijn een verklaring af betreffende een sloot. 50 Op kwam Claes Arents Duijvesteijn, wonende tot Voorburg, als vader en voogd van Maertge Claes Duijvesteijn, verwekt bij Ariaentge Crijnen zaliger, en Jan Sijmons van Meurs, molenaar te s-gravenhage, als oom en medevoogd over Maertge, tot een overeenkomst aangaande het moederlijk erfdeel van het kind. Boven haar opvoeding door vader Claes zou zij ook 6 gld. uitgekeerd krijgen. 51 Op werd hij vermeld gevonden als getuige bij het opmaken van een notariële akte te s- Gravenhage. 52 Hij moet dezelfde geweest zijn als Claes Arentsz. Duivesteijn, in 1680 als 12

13 onvermogende arbeider wonende te Nootdorp. 20 Dit is voor zover bekend zijn laatste levensteken. Kinderen: 1. Sijtge Claesdr. Duijvesteijn, ondertr./tr. (gerecht) (zij geassisteerd door haar vader Claes Arents Duijvesteijn) Voorburg 22-5/ Willem Jans van der Marck, j.g. 2. Grietge Claesdr. Duijvesteijn, ondertr. (gerecht) (zij geassisteerd door haar vader Claes Arents Duijvesteijn)/attestatie gegeven 29-l-/ Corstiaen Pietersz. Bergh, j.g. wonende in de Soetermeerse Meer onder de banne van Stompwijk. Hij tekende met een handmerk. 3. Maertge Claesdr. Duijvesteijn, minderjarig ,51) dienstmeid te Veur (1670). Zij werd genoemd in een akte van d.d als Maertge Claes van Duijvesteijns dochter, in 1670 dienstmeid te Veur. 53 NOTEN 1. Zie O.V. jrg. 1981, blz (groep Overschie), jrg. 1982, blz (groep Schipluiden), jrg. 1983, blz. 7-29, (groep Wateringen). 2. Zie hypothetisch schema in O.V. jrg. 1983, blz Zie O.V. jrg. 1982, blz. 18 in noot NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 102, d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 6, d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 6, d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 6, d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 271, fol. 26, d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 6, d.d Zie o.a.: G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nrs. 18, fol. 55 verso e.v., d.d en 196, fol. 85 verso, d.d , en NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 6, d.d G.A. s Gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 203, fol. 90 e.v., d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 7, d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 243, fol. 149 e.v., d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 8, fol. 138 e.v., d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 8, fol. 262, d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 80, fol. 250 e.v., d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 324, fol. 101 e.v., d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 194, fol. 181 verso, d.d. jaar 1664? 19. G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 595, fol. 240 e.v., d.d G.A. Delft, Quohier van families binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende, jaar 1680, inv. nr. 1763, le afdeling. 21. G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 594, fol. 230, d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 23, d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 713, fol. 11, d.d G.A. Delft, weeskamerarch. inv. nr deel 14, fol Quotatie Veur jaar a. G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 1773, fol. 101 e.v., d.d G.A. Delft, weeskamerarch. inv. nr. 1618, deel 18, fol

14 27. G.A. Delft, oud not. arch. inv. nr. 2677, akte 110, d.d G.A. Delft, oud not. arch. inv. nr. 2677, akte 121, d.d G.A. Delft, oud not. arch. inv. nr. 2444, d.d G.A. Delft, weeskamerarch. inv. nr. 1618, deel 18, fol G.A. Delft, oud not. arch. inv. nr. 2726, akte 92, d.d G.A. Delft, oud not. arch. inv. nr. 2726, akte 88, d.d G.A. Delft, oud not. arch. inv. nr. 2643, akte 2224, d.d G.A. Delft, le afd. nr. 602, deel 7, 18e quartier, nr (impostregister). 35. Zie O.V. jrg. 1983, blz G.A. Delft, oud not. arch. inv. nr. 2839, akte 1706, d.d G.A. Delft, oud not. arch. inv. nr. 3101, akte 41, d.d G.A. Delft, officiboek ca , le afd. nr. 347, fol. 162, d.d ; zie ook requestenboek, le afd. nr. 45, fol. 104 verso. 39. G.A. Delft, oud not. arch. inv. nr. 2730, akte 11, d.d G.A. Delft, oud not. arch. inv. nr. 3150, akte 35, d.d G.A. Delft, weeskamerarch. inv. nr. 1618, deel 14, fol. 416 verso, d.d en G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 203, fol. 90 e.v., d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 7, d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 8, fol. 141, d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 594, fol. 218 e.v., d.d , fol. 230 e.v., d.d , fol. 239 e.v., d.d Zie i.v.m. deze affaire ook noot NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 7, d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 7, d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 7, d.d NA s-gravenhage-voorburg, oud recht. arch. inv. nr. 7, d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 376, fol. 145, d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 594, fol. 437 e.v., d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 595, fol. 17 e.v., d.d G.A. s-gravenhage, oud not. arch. inv. nr. 432, fol. 33 e.v., d.d

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN. II. De gereformeerde familie (Van) Duijvesteijn uit Schipluiden. door K.J.

DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN. II. De gereformeerde familie (Van) Duijvesteijn uit Schipluiden. door K.J. DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN II. De gereformeerde familie (Van) Duijvesteijn uit Schipluiden. door K.J. Slijkerman Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 37 (1982)

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006, bijgewerkt 2016. Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael,

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

ANDRIES JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), begr. Vlaardingen aug. 1679

ANDRIES JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), begr. Vlaardingen aug. 1679 VIc - 1 ANDRIES JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), begr. Vlaardingen aug. 1679 o.tr./tr. Vlaardingen/Maasland (Geref.) 28.10/13.11.1678 LIJSBETH MEESDR LEEUWENSCHILT,

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

VIIf - 2. Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f

VIIf - 2. Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f VIIf - 1 De ouders van Pieter Jansz overlijden betrekkelijk jong. Pieter is wees op zijn 17e. Zijn oudste broer Vranck zet het bedrijf voort. Het onroerend goed blijft onverdeeld tot 1718, wanneer Vranck

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN. De gereformeerde familie Duijvesteijn uit Overschie. door K. J.

DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN. De gereformeerde familie Duijvesteijn uit Overschie. door K. J. DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN De gereformeerde familie Duijvesteijn uit Overschie door K. J. Slijkerman Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 36 (1981) blz. 38-84,

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

Vd - 1. NEELTJE PHILIPSDR VAN HEEMSKERCK, dr. van Philip IJsbrantsz Heemskerck en Neeltien Pietersdr, overl. De Lier

Vd - 1. NEELTJE PHILIPSDR VAN HEEMSKERCK, dr. van Philip IJsbrantsz Heemskerck en Neeltien Pietersdr, overl. De Lier Vd - 1 VRANCK CORNELISZ VAN RIJT, ged. Naaldwijk (Geref.) 2.7.1600, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), lidmaat van de Geref. kerk in De Lier, bouwman in de Kralingerpolder

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 9 maart 2016 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 EEN STAMREEKS OPSCHOOR J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 Verantwoording: dit is een samenvoeging van: Opschoor J.B. Een Stamreeks Opschoor, OV 58 e jrg (2003) no. 554: 328-339, en Opschoor J.B.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch,

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, 1480-1883 Archief Delft 806 Collectie Van Vredenburch 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

door J. Heemskerk Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

door J. Heemskerk Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie VAN DER HELM-JONGEWILLEM-DE WILDE-VAN DER WAL Een aanvulling op het artikel Een uitgestorven geslacht Van der Helm in de omgeving van Zoeterwoude, Ons Voorgeslacht jrg. 1997, blz. 63 e.v. door J. Heemskerk

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN

DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN III. De rooms-katholieke / gereformeerde familie (Van) Duijvesteijn uit Wateringen. (Vervolg van nr. 324) door K.J. Slijkerman Eerder gepubliceerd

Nadere informatie

Parenteel van Gerit Mijnlieff

Parenteel van Gerit Mijnlieff Parenteel van Gerit Mijnlieff I Gerit Mijnlieff is geboren omstreeks 1470 in Ridderkerk (zui,nld). Gerit is overleden. Gerit begon een relatie met NN. Zij is overleden. Kind van Gerit en NN: 1 Adrijaen

Nadere informatie

STAMREEKS MENSERT door H.K. Nagtegaal

STAMREEKS MENSERT door H.K. Nagtegaal STAMREEKS MENSERT door H.K. Nagtegaal (Dit artikel is gepubliceerd in Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, 1986) In 1947 woonden er volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen 78 personen met de

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 1250 index 2 Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 's-gravenhage, 4 april 2003 -2- INHOUD Lijst van afkortingen... 3 Index op achternamen...

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude

Het geslacht  VREUGDENHIL  en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Generatie I DIRC, geb. tussen 1280 en 1310. Generatie II Heynric DIRCXZ., geb. tussen 1330 en 1340, Lid Kerstmisgilde

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk)

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk) VIk - 1 CLAES/NICOLAES CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Cornelisz van Rijt en Neeltgen Jorisdr Witsenburch (zie Ve), geb. 2.5.1640, eerst bouwman in Berkel, poorter van Amersfoort 8.2.1669, brouwer

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER FRAGMENT GENEALOGIE GESLACHT VOOG(D)T VANUIT JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER I. Anna WERTHER, ned.ger., overl. Sprang 4-7-1796 (blijkens bijlagen huwelijk zoon Johannis Kaarel in

Nadere informatie

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers HET KAN VERKEREN door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In reactie op mijn publicatie van het artikel Wie

Nadere informatie

Johanna / Antje van der Stoel ( )

Johanna / Antje van der Stoel ( ) Johanna / Antje van der Stoel (1770-1855) René de Hek, Kwartierstaat Zwieteren: Bij de volkstelling van 1829 was zij 60 jaar en gaf als beroep op visdraagster. Zij was de schrijfkust niet machtig (1829)

Nadere informatie

De kwartierstaat van Gijsbert Adriaan Wieffering

De kwartierstaat van Gijsbert Adriaan Wieffering een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Gijsbert Adriaan Wieffering door 13 maart 2017 De kwartierstaat van Gijsbert Adriaan Wieffering Generatie 1 1. Gijsbert Adriaan Wieffering, zoon van

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II Genealogie van Albertus Busweiler. Generatie I I. Albertus Busweiler, zn. van Johan Godtfried Buschweiler en Wijntje Hendriks Boone, geb. te Elburg op 22 mei 1783, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 10

Nadere informatie

De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck

De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien Door de wapens in de vorm van een kwartierstaat af te beelden krijgt men een goed overzicht van de familiebanden.

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

Genealogie van Job Jochems de Swart [DEK_173]

Genealogie van Job Jochems de Swart [DEK_173] Genealogie van Job Jochems de Swart [DEK_173] I Job Jochems de Swart [DEK_173]. Zeeman Job trouwde op maandag 29 mei 1651 in Scheveningen met Annetje Evers. Notitie bij het huwelijk van Job en Annetje:

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

Generatie III Claes HEYNRICXZ., geb. ca. 1355, lid Kerstmisgilde te Haarlem, overl. mogelijk kort na 1431, tr. N.N.

Generatie III Claes HEYNRICXZ., geb. ca. 1355, lid Kerstmisgilde te Haarlem, overl. mogelijk kort na 1431, tr. N.N. Het geslacht " VOOG(D)T " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Generatie I DIRC, geb. tussen 1280 en 1310. Generatie II Heynric DIRCXZ., geb. tussen 1330 en 1340, Lid Kerstmisgilde te

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452]

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] I Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] is geboren in Terheide. Jan is Hij is begraven op zondag 19 juli 1705 in Scheveningen. Jan trouwde op zondag 28 mei 1690 in

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

STAMREEKS BAKKER door P. Bakker, J. Heemskerk en B. de Keijzer

STAMREEKS BAKKER door P. Bakker, J. Heemskerk en B. de Keijzer STAMREEKS BAKKER door P. Bakker, J. Heemskerk en B. de Keijzer (Deze stamreeks is gepubliceerd in Kronieken (1994), een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus) Inleiding Onderhavige stamreeks

Nadere informatie

FAMILIES STARREVELT TE LEIDEN EN OMSTREKEN. door J. van Egmond en K. J. Slijkerman

FAMILIES STARREVELT TE LEIDEN EN OMSTREKEN. door J. van Egmond en K. J. Slijkerman FAMILIES STARREVELT TE LEIDEN EN OMSTREKEN door J. van Egmond en K. J. Slijkerman Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 34 (1979) blz. 17-25, een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.

Nadere informatie

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht Doopboek Charlois 24-11-1799 24 [november gedoopt] Jannigtie een Dogter V[ader] Cornelis van der Stoel 1 [Meij geboren] M[oeder] Annigtie Verschoor G[etuigen] de Ouders Dopeling Jannigtie van der Stoel

Nadere informatie

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987)

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Rudolph Ladan Rotterdam, 2014 1 Warmond I. Simon Jansz van Teilingen (geboren vóór 1418 - overleden 1438/39) II. Willem Simonsz (geboren vóór 1438/39 - overleden

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

IIIb - 1. GRIETGEN WILLEMSDR, van Den Hoorn, dr. van Oude Willem Pietersz en Maritge Jansdr. 5

IIIb - 1. GRIETGEN WILLEMSDR, van Den Hoorn, dr. van Oude Willem Pietersz en Maritge Jansdr. 5 IIIb - 1 VRANCK JOOSTENZ, geb. ca. 1530(?), zn. van Joost Hillebrantsz en Margriete Cornelisdr (II), gezworene van Hof van Delft (1565, 1568), 1 bouwman in de Broekpolder onder Wateringen, leenman onder

Nadere informatie

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD DOOR W. KRAAL In hetftotterdtfrasc/i /a^rboe/e/e 1995 is een artikel verschenen over de relatie tussen de families Van Cralingen en Van

Nadere informatie

Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5]

Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] I Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] is geboren in 1619 in Scheveningen. Arent is overleden, 77 of 78 jaar oud. Hij is begraven op 08-04-1697 in

Nadere informatie

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Generatie I 1. Dorothea Margaretha (Teddy) VAN ZWIETEREN [19646], geb. Den Haag 11-5-1926 (Copernicusstraat 280), zangeres, bestuur Rode Kruis, overl.

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN EIJCK UIT BARENDRECHT. door J.G. Lagendijk en K.J. Slijkerman

DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN EIJCK UIT BARENDRECHT. door J.G. Lagendijk en K.J. Slijkerman DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN EIJCK UIT BARENDRECHT door J.G. Lagendijk en K.J. Slijkerman Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 44 (1989), blz. 33-41, en Ons Voorgeslacht, jrg. 45

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Notarieel arch. Nr. 1674-3083/175

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie Totaalindex Van Veen [Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Bij echtparen staan het

Nadere informatie

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697)

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697) De Parenteel van Jan Willemsz Stoorvogel (1631 - ca. 1697) Generaties I t/m VIII Arie Stoorvogel -2008- Maassluis, 22 januari 2008 2008 Drs. Arie Stoorvogel Merellaan 883 3145 GH MAASSLUIS Tel: 010-592

Nadere informatie

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs door 1 augustus 2017 De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs Generatie 1 1. Petrus Johannes Jacobs, zoon van Henricus Johannes

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Nieuwpoort Verantwoording: De gegevens van de eerste vier generaties, zijn ontleend aan de publicatie Genealogie van de Familie Toet later

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

Kramer (1) 21-04-1813.

Kramer (1) 21-04-1813. Kramer (1) I Hendrik Kramer, tr. Maaijken/Maatje Jans van Leusden, ged. Woudenberg 05-10-1738, ov. Scherpenzeel 25-09-1834, dr. van Jan Jacobsz van Leusden/van de Stulp en Willemtje Jans van Ginkel Lidm.

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg.

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Zwammerdam Doopregister dd.21-12-1732: 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Leimuiden gequalificeerde aangegeven lijken 1806-1811 dd.12-09-1807. (aangegeven)

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker Parenteel van Jan Cornelisz. Decker I Jan Cornelisz. Decker is geboren omstreeks 1600 in Oud Alblas. Jan is overleden vóór 1677 in Oud Alblas, ten hoogste 77 jaar oud. Notitie bij Jan: Uit de boedelscheiding

Nadere informatie

De nakomelingen van Willem van der Specke

De nakomelingen van Willem van der Specke een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Willem van der Specke door 16 januari 2017 De nakomelingen van Willem van der Specke Generatie 1 1. Willem van der Specke, is geboren rond 1300 te Lisse.

Nadere informatie