Genealogie van Arent (Adriaen) Snijer Frans Krom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genealogie van Arent (Adriaen) Snijer Frans Krom"

Transcriptie

1 Index Abel, Jozef Johannes (XII.24) Abel, Jozef Johannes (XII.10) Ammerlaan, Anthonia Petronella (XIII.34) Ammerlaan, Anthonia Petronella (XIII.14) Arend, Maria Anthonia Cornelia van der (XIII.37) Arend, Maria Anthonia Cornelia van der (XIII.17) Arkestein, Arie (IX.5) Arkestein, Arie (IX.2) Ballering, Hendrika Adriana (XIII.36) Ballering, Hendrika Adriana (XIII.16) Beelen, Petronella van (XIV.11) Beelen, Petronella van (XIV.5) Bemmelen, Maria Anna van (XII.24) Bemmelen, Maria Anna van (XII.10) Bemmelen, Wilhelmus van (XI.11) Bemmelen, Wilhelmus van (XI.5) Berckel, Grietje Maartensdr (V.6) Berckel, Grietje Maartensdr (V.3) Blaakman, Edmundus Petrus (XI.11) Blaakman, Edmundus Petrus (XI.5) Boer, Fred de (XIII.24) Boer, Fred de (XIII.4) Bohemen, Cornelius van (VI.2) Bohemen, Cornelius van (VI.1) Bonenburg, Arij Engelen (V.4) Bonenburg, Arij Engelen (V.1) Bonenburg, Gerrit Engelen (V.4) Bonenburg, Gerrit Engelen (V.1) Borst, Leendert Leendertzn van der (IV.5) Borst, Leendert Leendertzn van der (IV.2) Bosch, Gerardus Cornelis van den (XII.24) Bosch, Gerardus Cornelis van den (XII.10) Botter, Joanna (X.9) Botter, Joanna (X.2) Bouwman, Helga (XIV.8) Bouwman, Helga (XIV.2) Bovenwater, Maertje Jacobsdr (III.2) Bross, Maria Berendina (XIII.33) Bross, Maria Berendina (XIII.13) Bruin, Cornelia de (X.11) Bruin, Cornelia de (X.4) Bruines, Arnoldus J.M. (XII.28) Bruines, Arnoldus J.M. (XII.14) Brussel, Jan Hendrikse van (V.5) Brussel, Jan Hendrikse van (V.2) I Genealogie van Arent (Adriaen) Snijer Frans Krom Arent (Adriaen) Snijer, geboren Stompwijk, trouwt N.N. 1. Cornelis Arentsz (den ouden), volgt (II.1) 2. Maerten Arentsz Snijer, volgt (II.2) 3. Teunis Arentsz Snijer, geboren Stompwijk II.1 Cornelis Arentsz (den ouden) (ouders onder I), geboren Stompwijk, beroep Kleermaker, overleden Stompwijk, trouwt - Cornelisgen Cornelisdr PLAC Stompwijkerweg, Verslag Turf de Landen Koopt en verkoopt diverse stukken land te Stompwijk tussen 1604 en Dirck Corneliszn Jonge Snijer, volgt (III.1) 2. Pieter Cornelsz Jonge Snijer alias van de Mol, volgt (III.2) 3. Cornelis Cornelisz Jonge Snijer, geboren Stompwijk, overleden Stompwijk, trouwt Jannetgen Cornelisdr Wij Jacob Joris den Elsen als last hebbende ende de rato caverende voor Jannetje Cornsdr. mijne schoonmoeder lest weduwe van Corns Cornsz. jonge Snijer voor de eene helfte, ende Dirck Cornsz. jonge Snijer eerst voor mij selve ende noch neffens de voornoemde Jacob Jorisz. gesamentlijck vervangende ende de rato caverende voor Salomon Cornsz. jonge Snijer, Pieter Cornsz. jonge Snijer, ende de kinderen van Arent Cornsz. jonge Snijer, te samen erfgenamen ab intestato van gemelte Cornelis Cornsz. jonge Snijer, in dier qualite voor de wederhelfte, verclaeren ende bekennen bij desen dat de inhouden deses tot II en VIII gulden ende twee resenobels speldegelt, door Arij Hillebrantsz. ten vollen voldaen ende betaelt is, sijnde 't leste gelt vandien getelt op onse ordre aen juff. Schulenburch tot Delff, omtrent ofte coret aen St Jan des jaers 1654 ende also de oreiginele schultfrieff wert vernift, soo verclaren wij in qualite voorsegt den gemelde Arij Hillebranbtsz. vande voorsegde II en VIII guldens ende twee rosenobels tenemale te quiteren bij desen consenteren dat op dese onsquijten de mijnute van voorsegde schultbrieff hier neffens ten protocolle staende, bij den Secretaris van Stompwijck mach werden geroijeert. Toirconde geteijckent den 13 september anno XVI hondert sessenvijftich. Dit is Jacob Jorisz. den Elens selfs gestelde merck. Dit is Dirck Cornelisz. jonge Snijers selfs gestelde merck.

2 Bulk, Cornelis Gerardus van de (XII.20) Bulk, Cornelis Gerardus van de (XII.6) Bulk, Petrus Anthonius Maria van den (XII.20) Bulk, Petrus Anthonius Maria van den (XII.6) Burg, Joanna Anna van der (XI.9) Burg, Joanna Anna van der (XI.3) Buuren, Theodorus Johannes van (XII.23) Buuren, Theodorus Johannes van (XII.9) Capelle, Nicolaas (VIII.4) Capelle, Nicolaas (VIII.1) Claes, Trijntje (IV.3) Clover, Jannetje Tonisdr (III.1) Cornelisdr, Catharina (Trijntje) (II.2) Cornelisdr, Cornelisgen (II.1) Cornelisdr, Jannetgen (II.1) Decker, Aeffgen Leendertsdr (III.3) Determeijer, Elisabeth Carolina Maria (XIII.24) Determeijer, Elisabeth Carolina Maria (XIII.4) Diest, Jan Dirkszn van (IV.5) Diest, Jan Dirkszn van (IV.2) Dijk, Bertha Clementia van (XII.23) Dijk, Bertha Clementia van (XII.9) Dijk, Maria Cornelia van (XII.20) Dijk, Maria Cornelia van (XII.6) Dijk, Wilhelmus van (XII.25) Dijk, Wilhelmus van (XII.11) Dircksdr, Neeltgen (II.2) Domburg, Franciscus Petrus van (XII.24) Domburg, Franciscus Petrus van (XII.10) Douma, Anja (XIII.27) Douma, Anja (XIII.7) Douma, Henk C. (XIII.27) Douma, Henk C. (XIII.7) Dun, Germaine van (XI.11) Dun, Germaine van (XI.5) Eijk, Johannes van (VI.2) Eijk, Johannes van (VI.1) Elsen, Barbara den (X.13) Elsen, Barbara den (X.6) Frederiks, Marijke (XIV.10) Frederiks, Marijke (XIV.4) Gaans, Dimphna Maria van (XIII.21) Gaans, Dimphna Maria van (XIII.1) Geest, Jacobus Petrus Josephus van (XI.9) Geest, Jacobus Petrus Josephus van (XI.3) Geest, Johannes van der (IX.6) Geest, Johannes van der (IX.3) Gorp, Carla van (XIV.12) Gorp, Carla van (XIV.6) Groffen, Maria Adolphina Elisabeth (XII.27) Groffen, Maria Adolphina Mij present D. van Alphen 1656 Ut crachte van de quitantie hier boven in margine gestelt is dese ten protocolle alshiere geroijeert den 13 september 1656 bij mij D. van Alphen Secretaris Arent Cornelisz Jonge Snijer, volgt (III.3) 5. Salomon Cornelisz Jonge Snijer, volgt (III.4) 6. Cornelis Cornelisz Jonge Snijer, volgt (III.5) 7. Maritgen Cornelisdr Jonge Snijer, geboren Stompwijk 8. Jannetgen Cornelisdr Jonge Snijer, geboren Stompwijk II.2 Maerten Arentsz Snijer (ouders onder I), geboren Stompwijk, overleden Stompwijk, trouwt(1) Catharina (Trijntje) Cornelisdr Rechterlijk archief Stompwijk, inv.nr.57,pag.58 verso Ick Adriaen Jansz. van Nierop, Schout inden banne van Stompwijck, oirconde eenen... dat voor mij ende voor Corn. van Noorden ende Barthout Florisz., Schepenen inde voorsegde banne als getuijgen hiertoe gerequireert, gecomen ende gecompareert is Catharina Cornelisdr. weduwe van wijlen Maerten Adriaensz. Snijer, mit Adriaen Gerritsz. Haeren gecosen voocht indesen, ende bekende mitsdesen vercogt te hebben Jacop Jansz. van Couwenhoven ende Gillirtgen Gerritsdr., omtrent een hont lants, tselve mitte voet gestoet, gelegen inde banne van Stompwijck, ende dat mit alsulcke belenden, lasten ende waring daer op dese is denastecken... inhouden ende vermelden is die sij comparante mit alle regt... brief ende briefs inge... ten behouve van voorn. Jacop Jansz. ende Gerritge Gerritsdr. is transporteren, omme daer mede te mogen wonen ende sterven in alle... of tijt comparante selfs waer, belonen daer beneffens sij comparante 't selve lant te vrijen ende te waeren van alle tgunt tselve sedert date bij lesten waerbrief eenichsins belast zoude mogen weesen onder verbant generael van alle haere goederen, roerende ende onroerende... ende inneschulden, egeen uijtgesondert. Tot bedwang van alle rechten ende rechteren. Bekennen voorts sij comparante bij voorsegde coop al wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten mitten eersten. Al sonder opten IX Meij Rechterlijk archief Stompwijk, inv.nr.58, pag.58. Wij Adriaen Jansz. van Nierop,. Schout, Adriaen Cornelisz, ende Cornelis Huijgensz., Schepenen inden banne van Stompwijck, oirconde eenen ijegelijck mitsdesen, dat voor ons gecomen ende gecompareert is Trijntgen Cornelisdr. weduwe van wijlen Maerten Adriaensz. Snijer, geassisteert mit Mouring Woutersz., haeren soon ende voocht in desen, ende bekende mits desen wettelijck vercogt te hebben Leenert Huijbrechtsz.... hem en sijnen erven seeckere huijsinge ende erve met omtrent anderhalf mergen zoo veel als slagturflant daer 't voorsegde huijs op staet, staende ende gelegen tot Wilsveen inden banne voorsegt, belent sijnde aende oostzijde: de kinderen van Pieter Huijgen, aende westzijde: Dielof Adriaensz., aen 't noorteijnde: de Wilsveensewegh, ende aen 't zuijteijnde: Dielof Ariensz. cum sotijs, wesende vrij sonder met daer op staende dan den heer sijn recht, ende verder mit alsulcke waeringe als de oude principaele waerbrieven (daer op desen is deursteecken) breder inhoudende ende vermeldende hij die welcke hij comparant ten behouve van de voorsegde cooper mit alle recht actie ende aenseggen brief ende briefsrecht is transporteerende ende overigens. Beloovende voorts sij comparant 't selve huijs, erve ende lant verder te vrijen ende te waren 't sedert date van de leste waerbrief tot date deses toe. Daertoe verbindende alle hare goederen, roerende ende onroerende, vroegere ende noch te vercrijgen, egeen uijtgesondert. Tot bedwang van alle rechten ende rechteren. Bekennende mede hij comparant van de voorsegde coop al wel voldaen ende betaelt

3 Elisabeth (XII.13) Haagen, Francisca Gerdina Josephina (XIII.23) Haagen, Francisca Gerdina Josephina (XIII.3) Hacht, Christina Maria van de (XII.25) Hacht, Christina Maria van de (XII.11) Haket, Cornelia Alberta Adriana (XII.22) Haket, Cornelia Alberta Adriana (XII.8) Heij, Martina Janse de (IX.4) Heij, Martina Janse de (IX.1) Heijdra, Jan (Joannes) Huigense (IV.4) Heijdra, Jan (Joannes) Huigense (IV.1) Helledoorn, Martinus Jacobus (XIII.22) Helledoorn, Martinus Jacobus (XIII.2) Hilgersom, Elisabeth (XII.28) Hilgersom, Elisabeth (XII.14) Hilgersom, Gerardus (X.11) Hilgersom, Gerardus (X.4) Hoekx, Maria (XIII.30) Hoekx, Maria (XIII.10) Hoeven, Cornelia van der (V.5) Hoeven, Cornelia van der (V.2) Hoezee, Jacomijntje (VIII.3) Hoezee, Jacomijntje (VIII.4) Hoezee, Jacomijntje (VIII.6) Hoezee, Jacomijntje (VIII.1) Hogennelst, Antonius Leonardus Gijsbertus (XII.24) Hogennelst, Antonius Leonardus Gijsbertus (XII.10) Holtappels, Hendrik (XI.11) Holtappels, Hendrik (XI.5) Houniet, Maria Geertruida (XI.8) Houniet, Maria Geertruida (XI.2) IJssel, Johanna Maria van den (XIII.31) IJssel, Johanna Maria van den (XIII.11) Jagel, Maria Cornelia (XII.19) Jagel, Maria Cornelia (XII.5) Janson, Cornelis (X.14) Janson, Cornelis (X.7) Janson, Petronella Maria (XII.28) Janson, Petronella Maria (XII.14) Jentjes, Petrus (XII.25) Jentjes, Petrus (XII.11) Jobse, Cornelia (XII.15) Jobse, Cornelia (XII.1) Karremans, Johanna (XII.18) Karremans, Johanna (XII.4) Keet, Adriana Johanna (XIII.26) Keet, Adriana Johanna (XIII.6) Klauw, Sophia van der (X.14) Klauw, Sophia van der (X.7) Kleijn, Johanna (XII.16) Kleijn, Johanna (XII.2) Kleijnevenis, Alexander Janszn (V.6) Kleijnevenis, Alexander Janszn (V.3) te wesen den lesten penning mitten eersten, ende dat mit seeckere custingbrief huijden daervan gepasseert. Alles sonder arch. Ten oirconde opten XXXe november 1605 Wij Adriaen Jansz. van Nierop, Schout, Adriaen Cornelisz. ende Cornelis Huijgensz., Schepenen inden banne van Stompwijck, oirconde eenen ijegelijck dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lenert Huijbrechtsz van de Berg, wonende tot Wilsveen inden banne voorsegt, ende bekende mitsdesen deugdelijck schuldich te wesen Trijntgen Cornelisdr. weduwe wijlen Maerten Adriaensz. Snijer, mede woonachtich tot Wilsveen, ofte wettelijcke actie ende transport deses van haer vercrijgende de somme van zes hondert vijf ende tseventich gulden van xl grooten 'tstuck, enz. Ten oirconde opten XXXe November anno Rechterlijk archief Stompwijk, inv.nr.58, pag.65 verso op verkoopt Trijntje Cornelisdr. weduwe wijlen Maerten Adriaensz. Snijer, geassisteert mit Mouring Woutersz. haren soon ende voocht in desen ende bekende wettelijk vercogt te hebben Joost Gerritsz. wonende tot Wilsveen, anderhalf hondt slagturflants gelegen in Stompwijck, de maet mette voet gestoten haer comparante huijden bij Adriaen Gerritsz. opgedragen. enz. Rechterlijk archief Stompwijk, inv.nr.60,pag.3 verso Wij Pieter Nannius Evertsz., Schout, Adriaen Willemsz. ende Pieter Lourisz. den Elsen, Schepenen inden banne van Stompwijck, oirconde een ijegelijck mitsdesen dat voor ons gecomen ende gecompareert is Catharina Cornelisdr. weduwe wijlen Maerten Adriaensz. Snijer, wonende tot Wilsveen inden voorsegde banne, geassisteert mit mij Schout haeren gecosen voocht in desen. Ende bekende mitsdesen voor haer ender haeren erven wel ende deugdelijck schuldich te wesen de voochden vande nagelaten weeskinderen van zaliger Jan Willem Claesz. geproceert bij Applonia Lenertsdr., ten profijte vande selve kinderen, of dese acte verschijnende, den losrente van twee gulden drie stuijvers enz. ende verbint mitsdesen haere wooning met huijs, schu- ijer, barg ende geboomte mit het lant daer achter aen leggende, gelegen tot Wilsveen inde banne voorsegt, groot sijnde tesamen omtrent een mergen lants, belent aan de noortsijde de Wilsveense binnenwateringe enz. Ten oirconde hebbe ick Schout voornoemd mijn uijthangende segel bevesticht ende bijde voorsegde Schepenen onderteijkent opten xe Julij anno XVI hondert ende elf. Rechterlijk archief Stompwijk, inv.nr.60,pag.86 verso Wij Pieter Nannius Evertsz., Schout, Adriaen Jansz. ende Ewout Ghijbrechtsz., Schepenen inden banne van Stompwijck, oirconde een ijegelijck mitsdesen dat voor ons gecomen ende gecompareert is Trijntgen Cornelisdr. woonende tot Wilsveen inden voorsegde banne, weduwe van wijlen Maerten Arijensz. Snijer, geassisteert mit Mouring Woutersz., haer soon ende gecosen voocht indesen, ende bekende mitsdesen wel ende wettelijck vercogt te hebben, Crijn Sijmonsz. mede woonende tot Wilsveen, seeckere wooninge mit huijsinge, schuijren, boomgaert, potinge ende plantinge daerop staende, groot sijnde omtrent ses hont geheel lants mit nog een schiphuijs staende over de sloot, tussen de voorsegde wooning ende de capelle werf gelegen, sonder dat den cooper eenig eijgendom opte capelle werf sal mogen pretenderen, staende ende gelegen tot Wilsveen voornoemd, belent zijnde de westsijde: de capelle werf van Wilsveen, suijt: de weduwe comparante voornoemd mit seeckere slachturflant, ende noort: de Wilsveense binnenwatering, ende noch een schuijer met omtrent een hont lants, staende ende gelegen alsvooren, enz. bekenne de voorsegde vercoopinge wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penning mitten eersten, ende dat mit seeckere custingbrief inhoudende de somma van twee duijsent vijf ende tseventich gulden op termijnen te betalen, enz. Ten oirconde hebbe ick Schout voornoemt desen mit het segel ter saecke van voorsegde banne verordent ende 't mijne daer achter opgedruct bevesticht, ende voorts bij mij Schout ende de voorsegde Schepenen soo desen als ten prothocolle elcxe onderteijkent opten VIe Junij anno XVI hondert ende twaelf. Pieter Nannius Evertsz Bij mij Adriaen Jansz.

4 Klooster, Hendrika Theodora (XIII.29) Klooster, Hendrika Theodora (XIII.9) Knijn, Jacobus (IX.4) Knijn, Jacobus (IX.1) Koolloos, Johannes (XI.8) Koolloos, Johannes (XI.2) Kout, Elisabeth Alida (XIII.32) Kout, Elisabeth Alida (XIII.12) Kouwets, Maria Adriana (XI.10) Kouwets, Maria Adriana (XI.4) Krick, Kees (XIII.28) Krick, Kees (XIII.8) Krom, Alfonsus Hendricus Maria (XIV.9) Krom, Alfonsus Hendricus Maria (XIV.3) Krom, Anita J. (XIII.26) Krom, Anita J. (XIII.6) Krom, Anne Marieke (XIV.10) Krom, Anne Marieke (XIV.4) Krom, Arthur (XIV.8) Krom, Arthur (XIV.2) Krom, Bas (XIV.10) Krom, Bas (XIV.4) Krom, Benjamin Marcus Cornelis (XIV.9) Krom, Benjamin Marcus Cornelis (XIV.3) Krom, Brigitta Geertruida (XII.17) Krom, Brigitta Geertruida (XII.3) Krom, Casper Robertus Quirinus (XIV.9) Krom, Casper Robertus Quirinus (XIV.3) Krom, Cornelis Johannes (XIII.25) Krom, Cornelis Johannes (XIII.5) Krom, Diana M.A. (XIII.26) Krom, Diana M.A. (XIII.6) Krom, Elvira Ursula Patricia (XIII.28) Krom, Elvira Ursula Patricia (XIII.8) Krom, Euphemia Cornelia (XII.17) Krom, Euphemia Cornelia (XII.3) Krom, Franciscus Ignatius (XIII.29) Krom, Franciscus Ignatius (XIII.9) Krom, Hendrikus Johannes (XIII.25) Krom, Hendrikus Johannes (XIII.5) Krom, Jacobus (XIII.29) Krom, Jacobus (XIII.9) Krom, Johanna Louisa (XIII.27) Krom, Johanna Louisa (XIII.7) Krom, Johannes Cornelis Petrus (XIII.28) Krom, Johannes Cornelis Petrus (XIII.8) Krom, Lubbertus Hendrikus (XII.17) Krom, Lubbertus Hendrikus (XII.3) Bij mij Ewout Ghijsbrechtsz. Trouwt(2) Neeltgen Dircksdr Rechterlijk archief Stompwijk, inv.nr.7, pagina 169 verso. Utcoopbrieff. Wij Adriaen van Nierop, Schout van den banne van Stompwijck, Jan Pietersz. van Swieten, ende Claes Jacobsz. van der Marck, Schepenen aldaer, oirconden ende kennen, dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn, Neeltgen Dircksdr. weduwe wijlen Maerten Adriaensz. Snijer, geassisteert ende gesterckt Corns. Cornsz. van... als haer gecosen voocht, ende ten overstaen van Arie Dircksz. haer broeder, ter eenre, ende Teunis Adriaensz., broeder vande voorsegde Maerten Adriaensz. saliger, als oom ende sulcx voocht van de vier nagelaten weeskinderen, met namen, Jannetge Maertensdr., out vastelavont toecomende negentien jaeren, Adriaen Maertensz., out Meije dage anno XVI hondert vier ende dertich sestien jaeren, Neeltgen Maertensdr., out vastelavont toecomende dertien jaeren, ende Dirckge Maerten, out acht dagen voor vastelavont toecomende elf jaeren, ten overstaen van Adriaen van Nierop, Schout voornoemt, Barthout Florisz. van Hollewech, ende Jacob Cornelisz. Coolen, weesmeesteren aldaer, ende sulcx oppervoochden vande onmondige weewskinderen in de banne van Stompwijck, omme utcoop te delen van den voorsegde vier kinderen vaders erffenisse ende besterfenisse, nae dat den Staet des boedels was overleijt ende geponereert, ende dat in vougen als volcht, te weeten, dat de voorsegde Neeltgen Dircksdr. boedelhouster haere voorsegde vier kinderen sal op brengen in eeten, drincken, cleden ende reeden, soo wel in sieckte als gesontheijt, schoolgaen laten leeren nae utwijsen haeren Staet en als buijrkinderen ende dat tot den ouderdom eleck van twintich jaeren toe, ende elck kint XX jaeren geworden sijnde, alsdan utkeeren voor het vaderlicke eerst de somme van twee hondert vijftich carolus gulden tot XL grooten vlaems 't stuck ende daer ende boven vijff ende twintich guldens tot een bruijdegom off bruijdtstuck, ende dit vrij gelt van als boven alle voorsieninge ende van voorsieninge schulden ende lasten des boedels ende off gebeurde, dat eenige der voorsegde kinderen, voor haer twintich jaeren begeerden te gaen dienen ende haere huijre behouden, soo sal de boedelhouster van de onderhoudinge ontslagen sijn, ende off geviel, dat eenige de voorsegde kinderen, voor haer XX jaeren quamen te overlijden, soo is de voorsegde boedelhouster gehouden alsulck kint eerlick ter begravenisse doen brengen op haere costen, mits dat sij dan 't bruijdegoms off bruijdt stuck ontslagen ende vrij sal sijn ende sullen de verdere goederen gaen ende erven volgens de ordonnantie, alle 't welcke voldaen sijnde, soo draecht de voorsegde voocht de voorsegde boedelhouster op alle de goederen, soo roerende als onroerende, in ende utschulden in vrije eijgendomme soo de selve beijde voorsegde Maerten Adriaensz metter doot ontruijmt ende nagelaten sijn, omme bij haer geprostiteert te werden als naer behouven, mits bleijvende thuijs ende eerst staen ende hooren ende voorsegde specialick verbonden, belent oost: Jan Cornsz. Hos, west: de weduwe van Corns Gijsen saliger, suijdt: den achterwech, ende noort: den Geer wech, ende voorts haer persoon ende goederen, roerende ende onroerende, geen utgesondert. Stellende de selve ter executie ende bedwang van alle sheeren rechten ende rechteren mette costen, ende verclaerden pertijen int vrundelicke geaccordeert te sijn ende belooffde 't selfte onverbreckelick te onderhouden onder verbant als boven. Alles sonder arch. Ten oirconde sijn hiervan gemaeckt twee alleens luijden brieven off een van beijden verloren ofte vermist werde depresentie effect sorteren sal off de selve beijde voor..gewaeren ende tot meerder verseeckertheijt, soo hebbe ick Schout voornoemt dese met 't segel ter saecke der voorsegde banne verordent besegelt ende 't mijne daer achter op gedruckt beves ticht, ende voorts bij mij Schout ende de voorsegde Schepenen, soo desen als ten prothocolle elcx onder teijckent opten IIIe Februarij anno Adriaen van Nierop. Uit het eerste huwelijk

5 Krom, Lubbertus Johannes (XIII.26) Krom, Lubbertus Johannes (XIII.6) Krom, Maria Catharina (XII.17) Krom, Maria Catharina (XII.3) Krom, Maria Helena Cornelia (XIII.25) Krom, Maria Helena Cornelia (XIII.5) Krom, Martinus Anthonius Maria (XIII.25) Krom, Martinus Anthonius Maria (XIII.5) Krom, Petrus Ignatius (XIV.10) Krom, Petrus Ignatius (XIV.4) Krom, Roger (XIII.26) Krom, Roger (XIII.6) Krom, Sander (XIV.10) Krom, Sander (XIV.4) Krom, Susanne (XIV.10) Krom, Susanne (XIV.4) Krom, Tomas Hendricus Cornelis (XIV.9) Krom, Tomas Hendricus Cornelis (XIV.3) Krom, Vincentius Theodorus Maria (XIV.8) Krom, Vincentius Theodorus Maria (XIV.2) Krom, Walter J.C. (XIII.26) Krom, Walter J.C. (XIII.6) Kuyt, Annemieke (XIII.23) Kuyt, Annemieke (XIII.3) Laan, Maartje Cornelisdr van der (V.4) Laan, Maartje Cornelisdr van der (V.1) Langelaan, Claasje Dirksdr (V.5) Langelaan, Claasje Dirksdr (V.2) Lauwers, A.M.J. (XII.17) Lauwers, A.M.J. (XII.3) Lee, Jan Cornelisz van der (III.1) Leenertsdr, Leentgen (III.3) Leeuwen, Catharina van (X.14) Leeuwen, Catharina van (X.7) Leeuwen, Joost Leendertzn van (IV.5) Leeuwen, Joost Leendertzn van (IV.2) Leeuwen, Maartje Pietersdr van (IV.6) Leliveld, Agnes (VIII.5) Leliveld, Agnes (VIII.2) Meer, Maria van der (VII.3) Meer, Maria van der (VII.1) Meijer, Louise de (XI.11) Meijer, Louise de (XI.5) Melzen, Paulus Hendrikus van (XI.9) Melzen, Paulus Hendrikus van (XI.3) Meurs, Johanna Hendrika Hubertus van (X.10) Meurs, Johanna Hendrika Hubertus van (X.3) Mol, Pieter Cornelsz Jonge Snijer alias van de (III.2) N.N, Hendrikus (XII.19) N.N, Hendrikus (XII.5) N.N. (III.1) 1. Appollonia Maertensdr Snijer Uit het tweede huwelijk 2. Jannetge Maertensdr Snijer 3. Adriaen Maertensz Snijer 4. Neeltgen Maertensdr Snijer 5. Dirckge Maertensdr Snijer III.1 Dirck Corneliszn Jonge Snijer (ouders onder II.1), geboren Stompwijk, religie Rooms Katholiek, overleden Stompwijk 24 oktober 1658, trouwt(1) - Jannetje Tonisdr Clover, religie Rooms Katholiek, overleden Stompwijk 6 april 1676 Rechterlijk Archief Stompwijk, inv.nr.19, pagina Wij Mr. Wilhem van Walwijck, Schout vanden Banne van Stompwijck, Claes Ariens Moijman ende Jan Cornelisz. Smit, Schepenen aldaer, oirconde ende kennen, dat voor ons gecoomen ende gecompareert is Jannetje Thonisdr. Clover, weduwe ende boedelhoudster van zaliger Dirck Cornelisz. jonge Snijer, geassisteert sijnde met Lennert Francken als haer gecoosen voocht in desen, ende verclaerde sij comparante vercogt te hebben, ende dien-volgende wettelick optedragen bij desen aen ende ten behouve van Cornelis Dircxz. Overmeer, haar soon, ofte desselfs recht ten dese wettelick vercrijgende, Eerst een huijsinge ende erve met drie schuijren ende verder getimmerte, mitsgaders pootinge ende plantinge, voorts alle 't geene daer in, op, ende aen, aert ende nagelvast is, met een partije gebroocken veenlant daer achter aen, verongeldende int geheel voor twee hont, staende ende gelegen aende Ommedijck inde Groote Soetermeerse bepolderinge onder desen Banne, belent hebbende ten oosten: Jacob Joris den Elsen, ten zuijden: de Ommedijckse Wateringe, ten westen: Cors Jans vander Aa, ende ten noorden: Mees Arent Meesen, noch een partije flodderlant, mede aldaer gelegen, gecoomen van Aeltje Jansdr., verongeldende voor vijffalft hont, belent hebbende ten oosten: Geertje Corstensdr. ende Gerrit Pieters Coolen, ten zuijden: de voornoemde Geertje Corstensdr., ten westen: het naestvolgende partije, ende ten noorden: Gerrit Pieters Voorst, noch een hont flodderlant, mede aldaer, gecoomen vande voornoemde Aeltje Jansdr., belent ten oosten: het naer voorgaende partije, ten suijden ende westen: Leenert Cornelisz. jonge Decker, ende ten noorden: Reijn Leenertz. Decker, noch twee hont flodderlant, gelegen alsvooren, gecoomen van Arij Cornelis Corsten van Dijck, belent hebbende ten oosten: Arent Meesen, ten suijden: Cornelis Ariensz. Groenewegen, ten westen ende ten noorden: Ger-rit Cornelisz. Ousthoorn, noch drie hont flodderlant, mede gelegen inde voorsegde Soetermeerse bepolderinge onder desen Banne, met een schuijre daerop, gecoomen van Cornelis Arijens Groenewegen, belent ten oosten ende noorden:pieter Jan Wil-lemse, ten zuijden: Maerten Wiekersz. vander werff, en-de ten westen: Willem Jan Schaeckenbosch, noch twee partije flodderlant, mede aldaer gelegen, beijde gecoomen van Cornelis Cornelisz. jonge Snijer, het eene verongeldende voor vierdalff hont, belent hebbende ten oosten: Aris Jan Bouwensz., ten suijden: Cor-nelis Jorisz. Schencks weduwe, ten westen: Dirck Crijnen, ende ten noorden: Pieter Leenertsz. Boonenburch, ende het andere verongeldende voor drie hont, belent ten oosten: Pieter Leenertsz. Boonenburch voorsegt, ten suijden: Dirck Crijnen, ten westen: Arij Philpsz., ende ten noorden: Cornelis Gerritsz. Ousthoorn, noch sestalff hont flodderlant, gelegen alsvooren, gecoomen van Thonis Jansz. Clover, belent hebbende ten oosten: Cors Jansz. vander Aa, ten suijden: de Ommedijckse wateringe, ten westen: oude Jan Roelen, ende Jan Jansz. Schenck, ende ten noorden: Claes Cornelisz Starre, noch anderhalff hont flodderlant, mede aldaer, gecoomen van Cornelis Arijens Clover, belent hebbende ten oosten: Jan Meesen, ten suijden: de Ommedijckse Wateringe, ten westen: Cornelis Willemse's weduwe, ende ten noorden: Claes Arijensz. Coolen, Eijntelijck noch een partije flodderlant, te verongelden voor drie

6 N.N. (I) Nederpelt, Maria Catharina (X.8) Nederpelt, Maria Catharina (X.1) Nes, Marijtje Leenderts van (VIII.4) Nes, Marijtje Leenderts van (VIII.1) Nierop, Petronella Maartense van (VII.4) Nierop, Petronella Maartense van (VII.2) Olsthoorn, Francisca Jacoba (XII.22) Olsthoorn, Francisca Jacoba (XII.8) Oosterveen, Jacoba (VIII.5) Oosterveen, Jacoba (VIII.2) Ossenblok, Wilhelmina (XI.11) Ossenblok, Wilhelmina (XI.5) ouden), Cornelis Arentsz (den (II.1) Oudheusden, Adriana Johanna Maria van (XII.23) Oudheusden, Adriana Johanna Maria van (XII.9) Oudheusden, Alida Maria (XIII.37) Oudheusden, Alida Maria (XIII.17) Outshoorn, Maria Cornelisdr (VII.3) Outshoorn, Maria Cornelisdr (VII.1) Ouwersloot, Cornelis Christiaan Jan (XIII.23) Ouwersloot, Cornelis Christiaan Jan (XIII.3) Overmeer (XI.1) Overmeer (X.1) Overmeer (XI.7) Overmeer (IX.4) Overmeer (X.8) Overmeer (XI.1) Overmeer (XI.7) Overmeer (IX.1) Overmeer, Adriana (V.4) Overmeer, Adriana (V.1) Overmeer, Adriana Johanna Maria (XII.24) Overmeer, Adriana Johanna Maria (XII.10) Overmeer, Adriana Maria (XI.10) Overmeer, Adriana Maria (XI.4) Overmeer, Adriana Maria (XI.10) Overmeer, Adriana Maria (XI.4) Overmeer, Adrianus (X.14) Overmeer, Adrianus (XI.4) Overmeer, Adrianus (XI.10) Overmeer, Adrianus (X.7) Overmeer, Adrianus Cornelis Joseph (XII.23) Overmeer, Adrianus Cornelis Joseph (XII.9) Overmeer, Adrianus Jacobus (XI.10) Overmeer, Adrianus Jacobus (XI.4) Overmeer, Adrianus Johannes hont, leggende inde Starrevaertse polder in desen Banne, belent hebbende ten oosten: de kinderen van Jan Bouwensz., ten zuijden: Pieter Leenertsz. Borst ten westen: Cornelis Cornelisz. van Dijck, ende ten noorden: Jasper Jacobsz., wesende de voorschreve vercogte partijen in desen vrij ende onbelast, doch als buijrlanden ende behoudens des Heeren recht, wijders met alle soodanige, conditien, servituijten, vrijheden, recht, ende waringe, als de oude brieven vande voorschreve vercogte partije indesen sijnde, innehoudende ende medebrengen alle welcke de voornoemde cooper volgen sullen, ende waer naer hij sich in alles sal hebben te reguleeren. Beloovende voorts sij comparante de voorsegde vercogte partijen indesen te vrijen ende te waren als recht is, van alle commer ende lasten, daermede deselve, sedert dato vande jonghste opdrachte eenichsints belast, ofte beswaert soude moogen wesen, onder verbant generael van goederen, ten bedwangh ende exemtie van allen sheeren rechten ende rechteren mette costen. Eijntelick bekende sij comparante, ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte, voldaen ende betaelt te sijn met een schultbrieff daer van sijnde, innehoudende een somme van tien hondert guldens te XL veertich grooten tstuck, te betalen staende met een hondert guldens vandien te Stoetermeerse kermisse naest connen deses jaers XVI hondert ende sestich, ende dan voorts te Soetermeerse kermisse inde jaren 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, ende XVI hon-dert sevenensestich, tekckens gelijck een hondert gul-dens, ende te Soetermeerse kermisse inde jare XVI hon-dert achtensestich de resteerende twee hondert guldens, ijder termijn precijs ende sonder versteck, ende dat alles in vrije suijveren gelde ende sonder eenige kor-tinge, alles sonder arch ofte list. Toirconde heb ick Schout voorsegt, desen, ten verlijde van voornoemde comparanten, met het segel ter saecke der voorsegde Banne verordent, besegelt, ende met het mijne daer achter opgedruckt, bevesticht, ende voorts neffens de voornoemde Schepenen onder de plijcque als mede ten registere elec geteijckent, opden XXVIIIe julij vande ja-re XVI hondert ende sestich. W. van Walwijck Claes Ariens Moijman Jan Cornelis Smit Trouwt(2) N.N. Uit het eerste huwelijk 1. Geertgen Dircxs Overmeer, trouwt Jan Cornelisz van der Lee DATE 17 DEC 1679 PLAC Stompwijk 2. Jannetgen Dircxsz Overmeer DATE 17 DEC 1679 PLAC Stompwijk 3. Cornelis (de oude) Dirckszn Overmeer, geboren Stompwijk, beroep Turfboer, religie Rooms Katholiek, overleden Stompwijk Akte van Scheiding dd nr 2/141 Huis en flotterland Erfgenamen: Jan Dircxsz Overmeer, belender Cornelis Dircxsz jo Overmeer, belender Arent Dircxsz Overmeer Jannetgen Dircxsz Overmeer Geertgen Dircxs Overmeer egv. Jan Cornelisz van der Lee 4. Cornelis (de jonge) Dirckszn Overmeer, geboren Stompwijk, gedoopt Stompwijk, beroep Turfboer, religie Rooms Katholiek, overleden Stompwijk 20 juni 1713 DATE 17 DEC 1679

7 (XIII.15) Overmeer, Adrianus Johannes (XII.23) Overmeer, Adrianus Johannes (XIII.35) Overmeer, Adrianus Johannes (X.8) Overmeer, Adrianus Johannes (XII.9) Overmeer, Adrianus Johannes (X.1) Overmeer, Adrianus Petrus Wilhelmus (XII.23) Overmeer, Adrianus Petrus Wilhelmus (XII.9) Overmeer, Adrianus Theodorus (XI.11) Overmeer, Adrianus Theodorus (XI.5) Overmeer, Aert Dircksz (IV.5) Overmeer, Aert Dircksz (IV.2) Overmeer, Alida Beatrix Maria (XIII.37) Overmeer, Alida Beatrix Maria (XIII.17) Overmeer, Alyda (VII.4) Overmeer, Alyda (VII.2) Overmeer, Andreas Johannes (XIII.37) Overmeer, Andreas Johannes (XIII.17) Overmeer, Anna Johanna (XI.11) Overmeer, Anna Johanna (XI.5) Overmeer, Anna Maria (X.12) Overmeer, Anna Maria (XI.9) Overmeer, Anna Maria (XI.3) Overmeer, Anna Maria (XI.10) Overmeer, Anna Maria (X.12) Overmeer, Anna Maria (XI.4) Overmeer, Anna Maria (X.5) Overmeer, Anna Maria (X.5) Overmeer, Anna Maria Theodora (XII.24) Overmeer, Anna Maria Theodora (XII.10) Overmeer, Antje (V.5) Overmeer, Antje (V.2) Overmeer, Antonius Gabriël Maria (XI.9) Overmeer, Antonius Gabriël Maria (XI.3) Overmeer, Apollonia (VII.1) Overmeer, Apollonia (VII.3) Overmeer, Apollonia (VII.3) Overmeer, Apollonia (VII.1) Overmeer, Apollonia (IV.5) Overmeer, Apollonia (IV.2) Overmeer, Apolonia Catharina Maria (XII.21) Overmeer, Apolonia Catharina Maria (XII.7) Overmeer, Arend (V.5) Overmeer, Arend (V.2) Overmeer, Barbara Maria (XI.9) Overmeer, Barbara Maria (XI.3) Overmeer, Bernardus (XII.22) Overmeer, Bernardus (XII.8) Overmeer, C.J.A. (XIII.21) Overmeer, C.J.A. (XIII.1) Overmeer, Caecilia (IV.4) Overmeer, Caecilia (IV.1) PLAC Stompwijk 5. Jan Dirksz Overmeer, volgt (IV.1) 6. Aert Dircksz Overmeer, volgt (IV.2) 7. Hendrik Dirckszn Overmeer, geboren Stompwijk, religie Rooms Katholiek 8. Claas Dirckszn Overmeer, volgt (IV.3) Uit het tweede huwelijk 9. Jan Dirksz Overmeer, volgt (IV.4) 10. Aert Dircksz Overmeer, volgt (IV.5) III.2 Pieter Cornelsz Jonge Snijer alias van de Mol (ouders onder II.1), geboren Stompwijk, trouwt Maertje Jacobsdr Bovenwater Rechterlijk Archief Stompwijk, inv.nr.22, pagina 368. Uit de akte van verleden voor Schout en Sche-penen van de Banne van Stompwijck blijkt dat Pieter Cornelisz. Mol, weesmeester is in de banne van Stompwijck. Deze Pieter Cornelisz. Mol is een zoon van Cornelis Cornelis Jonge Snijer. Rechterlijk Archief Stompwijk, inv.nr.23, pagina 98. Wij Mr. Wilhem van Walwijck, Schout vanden Banne van Stompwijck, Jan Hilhia van Roon ende Pieter Corns van der Mol, Schepenen aldaer, oirconde ende kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Sijmon Cornelis Groenewegen woonende aenden Ommedijck, de welcke verclaerde vercogt te hebben ende dienvolgende wettelick optedragen bij desen aen ende ten behouve van Jacob Gerrits vander Laen ende Claes Pieters Starre, ofte ac-tie vandeselve vercrijgende een erff van omtrent vijff-tien roede, leggende aenden Ommedijck, belent oost ende noort: den vercoper, suijt: de Ommedijksche wateringe, ende west: Willem Leenderts van Veen, wesende voorschreve vercogte vrij ende onbelast, oock vrij van alle ongelden. Wijders met alle soodanige conditien, servituijten,vrijheden, recht ende waringe begrepen inde oude brieven die daer van in wesen sijnde die den voor-noemde coper volgen sullen omme sich daer naer in alles te reguleren. Beloovende voorts hij comparant voorschreve vercogte in desen te vrijen ende te waren als recht is sedert de jongste opdrachte totten huijdigen dage toe onder verbant van sijn comparants persoon ende gereraele goederen egeene exemt, alles ten bedwangh en-de exe van allen sheeren rechten ende rechteren mette costen ende ten leste bekende hij comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte voldaen ende betaelt te sijn den lesten penning metten eersten ende dat met een somme van dertigh gulden te XL grooten tstuck in gereden ende vrijen suijveren gelde twelcke somme in minderinge vande ongelden vande voorsegde comparant sij affgeschreven alles sonder arch ofte list. Toirconde soo heb ick Schout voornoemt desen ten verlijde vande voornoemde comparanten mittet segel ter saecke der voornoemde banne verordent besegelt en mittet mijne daer achter opgedruckt bevesticht ende neffens de voor-noemde Schepenen onder de plijckque als mede ten registere elec geteijckent opten 27e Maert vanden jare XVI hondert negenentsestich. W. van Walwijck 1669 Jan Hilhia van Roon Van Pieter Cornelisz. van der Mol, die in deze akte de banne van Stompwijck als Schepenen vertegenwoordigt, ontbreekt zijn handtekening.

8 Overmeer, Carolina Johanna (XI.8) Overmeer, Carolina Johanna (XI.2) Overmeer, Catharina (XIII.30) Overmeer, Catharina (XIII.10) Overmeer, Catharina Maria (XII.22) Overmeer, Catharina Maria (XII.8) Overmeer, Catharina Wilhelmina Maria (XI.11) Overmeer, Catharina Wilhelmina Maria (XI.5) Overmeer, Christianus (V.4) Overmeer, Christianus (V.1) Overmeer, Christianus Leonardus Maria (XII.25) Overmeer, Christianus Leonardus Maria (XII.11) Overmeer, Christina Barbara Wilhelmina (XIII.35) Overmeer, Christina Barbara Wilhelmina (XIII.15) Overmeer, Claas Dirckszn (IV.3) Overmeer, Clasina (VI.2) Overmeer, Clasina (VI.1) Overmeer, Clazina Theodora Anna (XII.22) Overmeer, Clazina Theodora Anna (XII.8) Overmeer, Cornelia (X.1) Overmeer, Cornelia (X.1) Overmeer, Cornelia (IV.3) Overmeer, Cornelia (IX.4) Overmeer, Cornelia (IX.1) Overmeer, Cornelia (X.8) Overmeer, Cornelia (X.8) Overmeer, Cornelia (IV.5) Overmeer, Cornelia (IV.2) Overmeer, Cornelia Apolonia (XII.21) Overmeer, Cornelia Apolonia (XII.7) Overmeer, Cornelia Beatrix (XI.11) Overmeer, Cornelia Beatrix (XI.5) Overmeer, Cornelia Clementia Maria (XII.23) Overmeer, Cornelia Clementia Maria (XII.9) Overmeer, Cornelia Gerarda (XIII.22) Overmeer, Cornelia Gerarda (XIII.2) Overmeer, Cornelia Jans (V.4) Overmeer, Cornelia Jans (V.1) Overmeer, Cornelia Johanna (XII.20) Overmeer, Cornelia Johanna (XII.6) Overmeer, Cornelia Maria (XIV.11) Overmeer, Cornelia Maria (XIV.5) Overmeer, Cornelia Theresia (XII.28) Overmeer, Cornelia Theresia (XII.14) Overmeer, Cornelis (IV.4) Overmeer, Cornelis (V.2) Overmeer, Cornelis (VII.1) 1. Cornelis Pietersz, gedoopt Leidschendam 16 maart 1630 Bron: Dopen Geref. gemeente Leidschendam en Wilsveen III.3 Arent Cornelisz Jonge Snijer (ouders onder II.1), geboren Stompwijk, overleden Stompwijk, trouwt Stompwijk 23 november 1613 Leentgen Leenertsdr Rechterlijk archief Stompwijk, inv.nr.23, pagina 88. Wij Mr.Wilhem van Walwijck, Schout vanden Banne van Stompwijck, Jan Hofflant ende Gerrit Jacobs vanden Broeck, Schepenen aldaer oirconde ende kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Lenert Arents jonge Snijer, Maertje ende Jannetje Arentsdrs jonge Snijer, geassisteert met Lenerts Arents, mitsgaders noch de voorsegde Lenert Arents, Willem Jans Schaeckenbusch en-de oude Cornelis Dircxe Overmeer te samen voochden over Pieter Jans ende Maritge Jans soonen ende dogters drie kinderen van Jan Arents jonge Snijer tesamen erffgenamen van zaliger Leentje Lenetsdr. in haer leven weduwe ende boedelhoudster van zaliger Arent Corns. jonge Snijer, ende verclaren de voornoemde comparanten metten anderen int vruntelich veraccordeert ende verdragen te sijn beroerende scheijdinge ende deelinge vanden voorsegde boedel ende dat in manieren als volgt: Eerstelijk is Maertje ende Jannetje Ariensdrs. aenbedeelt ende sullen voor haer eijgen hebben ende behouden eerst het huijs erff, pootinge ende plantinge ende alle tgeene daerin op ende aen aert ende nagelvast is met omtrent vijff hont vijfentseventich roeden heellant daer aen, belent oost: Jan Arij Vranckes weduwe, suijt: de Ommedijcksche Wateringe, west: Jan Gerrits, ende Claes Vrancken, ende noort: Lenert Arents jonge Snijer met sijn aenbedeelde. noch een pertije flodderlant, groot anderhalff hont, belent oost:jacob Joris, Suijt: Corns Dircxe, west: Mees Arents, ende noort Reijn Lenets, noch een hont, belent oost: Corns Dircxe, suijt: Reijn Lenets Decker, west: Lenert Corns Decker, ende noort: Lenert Arents. de voorsegde Lenert Arents jonge Snijer is aenbedeelt ende sal voor hen eijgen hebben ende behouden een per-tije heellant, verongelden voor derdalff hont, leggen achter tvoorsegde huijs, belent oost:joris Pieters Co-lijn, suijt: Maertje ende Jannetje Ariensdrs met haer aenbedeelde, west Jan Gerrits ende Claes Vrancken de weeskinderen met haer, met conditien dat de voorsegde Lenert Artens het banwerck moet maecken voor sijn aen-bedeelde, mitsgaders voorde weeskinderen haer aenbedeelde is sulke gevallen sullen de weeskinderen een quart int ongelt meerder moeten betalen de voorsegde weeskinderen van Jan Arents jonge Snijer sijn aenbedeelt ende sullen voor haer eijgen hebben ende behouden een pertije heellant, verongelden voor twee hont vijffentseventich roeden tende tvoorgaende leggen, belent oost: Corns Corns Hoffwegen, suijt: Lenert Arents met sijn aenbedeelde, west: Claes Vrancken, ende noort: Arij Corns weduwe cum socijs, verclaren verders de voornoemde comparanten alle de andere roerende goederen oock actie ende inneschulden deses boedels metten ande-re int vruntelich mede gepart ende gedeelt ende ijder tsijne genoten ende naer sich genomen te hebben, met welcke voorscheve schiftinge en scheijdinge ende deelinge de voornoemde comparanten in... voorsegde we-dersijdelijck verclaren wel te vreden te sijn ende vol-comen contentement te nemen verthijende ende affstant doende dienvolgende elec van des anders aenbedeelde bij desen beloovende malcanderen om geen andere scheijdinge nochte deelinge den voorscheve boedels aengaende lastich nochte moeijlijck te sullen vallen directelijck nochte indirectelijck in rechten nochte daer buijten in geene manieren maer elec sijn aenbedeelde rustelijck ende vredelijck sonder eenige turbe ofte molestie te sullen laten besitten ende possideren verbinden de voorsegde comparanten in... voorsegde daer voor ende voor alle tgunt voorschreve saet eerst specialijck de voorschreve gedeelde pertijen staende gelegen ende be-lent alsvooren ende voorts generaelijck haer respective deelplichtigen persoonen ende goederen egeene exemt al-les ten bedwangh ende exe van alle sheeren rechten ende Rechteren ende specialijck den Ed.Hove van Hollant met-te costen alles sonder arch ofte list. Toirconde soo heb ick Schout voornoemt

9 Overmeer, Cornelis (X.4) Overmeer, Cornelis (X.4) Overmeer, Cornelis (XI.7) Overmeer, Cornelis (X.3) Overmeer, Cornelis (X.8) Overmeer, Cornelis (X.11) Overmeer, Cornelis (X.11) Overmeer, Cornelis (X.1) Overmeer, Cornelis (XI.1) Overmeer, Cornelis (X.10) Overmeer, Cornelis (IX.1) Overmeer, Cornelis (VII.1) Overmeer, Cornelis (VII.3) Overmeer, Cornelis (VII.3) Overmeer, Cornelis (IX.4) Overmeer, Cornelis (V.5) Overmeer, Cornelis (IV.1) Overmeer, Cornelis (de jonge) Dirckszn (III.1) Overmeer, Cornelis (de oude) Dirckszn (III.1) Overmeer, Cornelis Dirk (IX.4) Overmeer, Cornelis Dirk (IX.1) Overmeer, Cornelis Johannes (XII.16) Overmeer, Cornelis Johannes (XII.2) Overmeer, Cornelis Leonardus (XIII.33) Overmeer, Cornelis Leonardus (XIII.13) Overmeer, Cornelis Leonardus Maria (XIII.32) Overmeer, Cornelis Leonardus Maria (XIII.12) Overmeer, Cornelis Petrus (XIII.33) Overmeer, Cornelis Petrus (XII.21) Overmeer, Cornelis Petrus (XIII.13) Overmeer, Cornelis Petrus (XII.7) Overmeer, Cornelis Petrus (XII.20) Overmeer, Cornelis Petrus (XII.6) Overmeer, Cornelis Wilhelmus (XII.28) Overmeer, Cornelis Wilhelmus (XIII.21) Overmeer, Cornelis Wilhelmus (XIII.1) Overmeer, Cornelis Wilhelmus (XII.14) Overmeer, Cornelius (IV.5) Overmeer, Cornelius (IV.2) Overmeer, Cornelius Jansz (V.4) Overmeer, Cornelius Jansz (V.1) Overmeer, Dirck (VIII.1) Overmeer, Dirck (VIII.4) Overmeer, Dirck (VIII.4) Overmeer, Dirck (VIII.1) Overmeer, Dirk (XIII.40) Overmeer, Dirk (IV.5) Overmeer, Dirk (XIII.20) Overmeer, Dirk (IV.2) Overmeer, Edwin Adrianus Joannes Maria (XIV.12) Overmeer, Edwin Adrianus Joannes Maria (XIV.6) Overmeer, Elisabeth (IX.5) desen ten verlijde vande voor-noemde comparanten mit het segel ter saecke der voorsegde banne verordent besegelt ende mit het mijne daer achter opgedruckt bevestigt ende neffens de voornoemde Schepenen onder de plijckque als mede ten registere elec geteijckent opten 13e Maert vanden jare XVI hondert negenentsestich. W. van Walwijck 1669 Hoflant G.J.van den Broeck Rechterlijk archief Stompwijk,inv.nr.3,pag.83v. Wij Pieter Nannius Diertsz., Schout, Adriaen Cornelisz. Hammerlaen ende Leendert Sijmonsz. van der Vos, Schepenen inden banne van Stompwijck, oirconde dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Arent Cornelisz. jonge Snier, woonende inden voorsegde banne, ende bekende voor hem, zijne erven ende nacomelingen wel ende deugdelijcke schuldich te wesen Claes Pouwelsz. ofte d'actie deses van hem vercrijgenden de somme van vijff hondert ses ende veertich guldens, spruijtende uijt saecke der coope ende opdracht van de gerechte helft van omtrent elff honde landts. Belendt int geheel, ten westen: Claes Reijnen, oost: Cors Arij, noordt: Claes Reijnen cum socijs, ende zuijde: den Ommedijck. Welcke voorsegde somme hij comparant belooft heeft te betalen, te weten nu Kerstmisse toecomende hondert guldens ende meije XVI hondert ende twintich gelijck hondert guldens ende alsoo vervolgens alle meijedagen ter effectuele betalinge toe. Ende dat alles in vrije Zuijveren gelde ende sonder eenige cortinge ent alderminste daeraen te mogen doen 't hij hoedanich d'selve soude moge wesen niet jegenstaende eenige placcate ofte ordonnantie alrede uijtgegeven ofte noch uijt te geven ter contrarie waeren disponeren daer van hij comparant wel expresselijck aennuncieert ende afstandt doet bij desen. Daer onder verbindende specialijck 't voorsegde landt ende voorts generalijck zijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, egeen exempt, Subiect d'executie van alle rechten ende rechteren. Alles sonder arch. Ten oirconde hebbe ick Schout voormoempt dese mit het segel ter saecke der voorsegde banne verordent ende 't mijne daer achter opgedruct bevesticht, ende voorts bij mij Schout ende de voortsegde Schepenen, soo dese als ten prothocolle, elecx onderteijckent huijden den VIIIe Aprilis XVI hondert ende twintich. Adriaen Cornelisz. Hammerlaen Leendert Sijmonsz. van der Vos. Rechterlijk archief Stompwijk, inv.nr.6, pag.68. Wij Adriaen van Nierop, Schout van den banne van Stompwijck, Jan Dircksz. Backer, ende Claes Jacobsz. van der Marck, Schepenen aldaer, oirconde ende kennen, dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corns. Cornelisz. jonge Snijer, de welcke bekende voor hem, sijne erven ende nacomelingen, vercogt, opgedragen ende getransporteert te hebben in vrije eijgendomme, aen ende ten behouve van Arent Cornelisz. jonge Snijer, sijn broeder, vierdalff hont flodderlant, gelegen in de voorsegde banne, te verongelden volgens d'ambachtslegger. Belent oost: Jan Cornelisz., suijdt: Arent Gerritsz., west: de kinderen van Claes Sieren, ende noordt: Cornelis Adriaensz. van Nierop. Weesende 't voorsegde lant vrij ende onbelast, met daerop staende als den heer sijn recht, daer voorten de voornoemde comparant 't voorsegde lant belooft te bevrijden van de tijt sijns eijgendomme aff, totten huijdigen dach toe. Daer vooren verbindende sijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, egeen utgesondert, stellende de selve ende de keure vandien ter executie ende bedwang van alle sheeren rechten ende rechteren mette costen daeromme doende. Ende bekende de voornoemde comparant vande voorsegde coop ende opdrachte all wel vernoucht, voldaen ende betaelt te sijn, den lesten penning metten eersten, ende dat met een obligatie innehoudende de somme van tsestich carolus guldens, te betalen op drie jaeren, telckens twintich der voorsegde guldens vrij gelt van alles niets ter werelt utgesondert, alles sonder arch ofte list. Ten oirconde hebbe ick Schout voornoemt dese met 't segel der voorsegde banne verordent besegelt ende 't mijne daer achter opgedruckt bevesticht, ende voorts bij mij Schout ende de voorsegde Schepenen, soo desen als ten prothocolle, elecx onderteijckent opten XIe maert anno 1629.

10 Overmeer, Elisabeth (IX.2) Overmeer, Elisabeth Anna Maria (XII.24) Overmeer, Elisabeth Anna Maria (XII.10) Overmeer, Elisabeth Geertruida (XI.8) Overmeer, Elisabeth Geertruida (XI.2) Overmeer, Engelbertha Apolonia (XI.8) Overmeer, Engelbertha Apolonia (XI.2) Overmeer, Ernst Wilhelm August (XIII.24) Overmeer, Ernst Wilhelm August (XIII.4) Overmeer, Esmeralda Albertha Clementina (XIII.36) Overmeer, Esmeralda Albertha Clementina (XIII.16) Overmeer, Esther Adriana Maria (XIII.37) Overmeer, Esther Adriana Maria (XIII.17) Overmeer, Francisca Clazina Maria (XIII.34) Overmeer, Francisca Clazina Maria (XIII.14) Overmeer, Francisca Jacoba Catharina Maria (XIII.35) Overmeer, Francisca Jacoba Catharina Maria (XIII.15) Overmeer, Gabriëlle Loraine Maria (XIII.24) Overmeer, Gabriëlle Loraine Maria (XIII.4) Overmeer, Geertgen Dircxs (III.1) Overmeer, Geertruida (XIII.30) Overmeer, Geertruida (XIII.10) Overmeer, Geertruida Wilhelmina (XII.19) Overmeer, Geertruida Wilhelmina (XII.5) Overmeer, Gerarda Theodora (XI.8) Overmeer, Gerarda Theodora (XI.2) Overmeer, Greta (XII.27) Overmeer, Greta (XII.13) Overmeer, Grietje (V.5) Overmeer, Grietje (V.2) Overmeer, Grietje (V.5) Overmeer, Grietje (V.2) Overmeer, Helena (IX.6) Overmeer, Helena (VII.4) Overmeer, Helena (VII.2) Overmeer, Helena (IX.3) Overmeer, Helena (VII.3) Overmeer, Helena (VII.1) Overmeer, Helena Bernardina Petronella (XIII.33) Overmeer, Helena Bernardina Petronella (XIII.13) Overmeer, Helena Wilhelmina Hermina (XIII.38) Overmeer, Helena Wilhelmina Hermina (XIII.18) Overmeer, Hendricus (X.14) Overmeer, Hendricus (X.7) Overmeer, Hendricus (X.13) Overmeer, Hendricus (X.6) Overmeer, Hendrik (IV.5) A. van Nierop Claes Jacobs van der Marck Jan Dircksz. Rechterlijk archief Stompwijk, inv.nr.10, pagina 182. Wij Pouwels Claesz. de Cleijne, Schout vanden banne van Stompwijck, Cornelis Garbrantsz. vander Gaech, ende Jan Pietersz. van Swieten, Schepenen aldaer, oirconde ende kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert is Arent Cornelisz. jonge Snijer, de welcke bekende vercogt, opgedragen ende getransporteert te hebben in vrijen eijgendomme aen ende ten behouve van Jan Arentsz. sijn soon. Een pertijtgen flodderlant, te verongelden voor vierdalf hont. Belent oost: Cornelis Willemsz., west: Claes Pietersz., suijt: Arent Cornelisz. selfs tot van een roe nae arent Schuijr, ende noort: Pieter Cornelisz. de Ruijter. Weesende vrij ende onbelast met daerop staende als den heer sijn recht. Daervooren den voornoemde comparant 't voorsegde lant belooft te bevrijden van tijt sijns eijgendomme af totten huijdigen dach toe. Daervoor verbindende sijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, egeen utgesondert. Stellende deselve ende de keure vandien ter executie ende bedwangh van alle sheeren rechten ende rechteren, mette costen daeromme doende, ende bekende de voornoemde comparant vande voorsegde coop ende opdrachte al wel vernoucht voldaen ende betaelt te sijn, ende dat met een schultbrieff huijden date deses voor de voorsegde Schout ende Schepenen gepasseert ende verleeden, innehoudende de somme van vijf hondert guldens, te betalen volgens den selfde brief, alles sonder arch ofte list. Toirconde hebbe ick Schout voornoemt desen met 't segel ter saecke der voorsegde banne verordent besegelt ende 't mijne daer achter opgedruct bevesticht, ende voorts bij mij Schout ende de voorsegde Schepenen, soo desen als ten prothocolle elecx onderteijckent opten IIe maert Pouwels Claesz. de Cleijne Cornelis Garbrantsz. vander Gaech 1644 Jan Pietersz. van Swieten. 1. Lenaert Arentsz jonge Snijer, ondertrouwt Stompwijk 2 mei 1638, trouwt Stompwijk 16 mei 1638 Aeffgen Leendertsdr Decker Rechterlijk archief Stompwijk, inv.nr.11, pagina 236 verso. Wij Pouwels Claesz. de Cleijne, Schout in de banne van Stompwijck, Claes Arentsz. Uttenbent, ende Jan Jansz. van Swieten, Schepenen aldaer, oirconde ende kennen dat voor ons gecomen ende gecompereert is Jasper Pietersz. den Elsen, woonende in den Hage, dewelcke bekende vercogt te hebben, ende sulcx op te dragen bij desen, aen ende ten behouve van Leendert Arentsz. jonge Snijer, ofte actie vande selve vercrijgende. Een pertije veenlants, groot een hondt. Belent oost: Jan Leendertsz. Pau, West: Jan Arij Claesz., suijt: de cooper selfs, ende noort: Gerrit Pieters. Colen. Wesende vrij ende onbelast als buijrlant, verder vooren hij comparant selve bij desen belooft te bevrijden vander tijt sijns eijgendoms aff, totten huijdigen dach toe. Onder verbant van sijn persoon ende generaele goederen, roerende, onroerende, prut ende toecomende, egeene vandien uijtgesondert, ten bedwangh ende executie van alle sheeren rechten ende rechteren metten costen. Ende ten leste bekende hij comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte voldaen ende betaelt te sijn met een obligatie daervan sijnde innehoudende een somme van tweehondert tachtich guldens te XL grooten 't stuck, te betalen staende op vijff hele termijnen, als namentlijck te st. Jacobsdagen inden jaren XVI hondert sessenveertich, XVI hondert sevenenveertich, XVI hondert achtenveertich, XVI hondert negenenveertich, ende XVI hondert vijfftich, telckens een gelijck vijffde part, ijder termijn precijs, ofte uterlijck Soetermeersche kermisse daeraen volgende wel betaelt, ende dat vrij gelt ende sonder eenige cortinge. Alles sonder arch ofte list. Toirconde heb ick Schout voorsegt, dese ten verlijde van de voornoemde comparant met het segel ter saecke der voorsegde banne

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Genealogie van Lenert Gerritsz (Leenbroer) Frans Krom 21 mei 2011

Genealogie van Lenert Gerritsz (Leenbroer) Frans Krom 21 mei 2011 Index (Leenbroer), Lenert Gerritsz (I) (Meerburg), Jan Jansz Leenbroer (IV.1) (Meerburg), Leuntje Jansdr Leenbroer (III.2) Adegeest, Maertgen Symonsdr van (IV.1) Adriaensdr, Annetgen (III.1) Albers, Geertruida

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn Register van protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende rentebrieven, te beginnen op desen den tijt van secretaris Boudewijn Boenes den 15 e sept. ano 1689 ende eijndigende den 12 e april 1704

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier VAN DER VOORT Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier Bijlage 1 16 februari 1532 GA 's-gravenhage, archief

Nadere informatie

Het verpondingscohier van Andel van 1731

Het verpondingscohier van Andel van 1731 Het verpondingscohier van Andel van 1731 Inleiding Van de verpondingen van Andel zijn twee registraties bewaard geblevem uit 1731 [1] en 1733 [2], waarin een volledige opsomming van alle huizen in het

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 9 maart 2016 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1684-1690

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1684-1690 Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1684-1690 - gemaakt door Karel Numan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief, Alkmaar Archief: Oud-rechterlijk en

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576 Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten en hypotheken 1555-1576 - gemaakt door Karel Numan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief, Alkmaar Archief: Oud-rechterlijk

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai een genealogieonline publicatie Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai door 9 maart 2016 Matthias van Eijsden, omstreeks

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

Eerste generatie --------------------------------------------------

Eerste generatie -------------------------------------------------- Eerste generatie -------------------------------------------------- Jan Claassen 1. Jan Claassen. Geboren in Wilnis, UT, NLD ong. 1690. Jan huwde op de leeftijd van 23 jaar in Wilnis, UT, NLD op 25 jan

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

III.1 Maerten Claesz SCHRAMA, geboren ca. 1500, zoon van Claes Florisz ('s GRAVENMADE) (zie II.1) en NN NN.

III.1 Maerten Claesz SCHRAMA, geboren ca. 1500, zoon van Claes Florisz ('s GRAVENMADE) (zie II.1) en NN NN. 1 van 167 27-12-2007 11:28 I.1 Floris Lourisz van 's GRAVENMADE, pachter van een hoeve, gelegen op de Gravenmade onder Bennebroek, geboren ca. 1440, overleden te Heenstede vóór 1510. Relatie met Margriet

Nadere informatie

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j.

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. NT00064_534 Nadere Toegang op inv. nr 534 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten

Nadere informatie

De kwartierstaat van Gijsbert Adriaan Wieffering

De kwartierstaat van Gijsbert Adriaan Wieffering een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Gijsbert Adriaan Wieffering door 13 maart 2017 De kwartierstaat van Gijsbert Adriaan Wieffering Generatie 1 1. Gijsbert Adriaan Wieffering, zoon van

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

STAMBOOM FAMILIE ZONNEVELD

STAMBOOM FAMILIE ZONNEVELD STAMBOOM FAMILIE ZONNEVELD Ca. 1595 Dirck Cornelisz van Sollevelt X Maertgen Dirxdr en X Neeltje Simonsdr van Sollevelt 1618 1682 Pieter Dirxz van Sollevelt X Dievertghen Jorisdr van Nootdorp 1642 1704

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser.

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser. 1 GAR inv.nr. 351. Bevolking Capelle 1674. (SB 30-11-2011) Quohier van alle de families de welcke in het Ambacht van Cappelle sijn volgens het aenschrijven van de Ed: Groot Mog.de Heeren Staten van Hollandt

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987)

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Rudolph Ladan Rotterdam, 2014 1 Warmond I. Simon Jansz van Teilingen (geboren vóór 1418 - overleden 1438/39) II. Willem Simonsz (geboren vóór 1438/39 - overleden

Nadere informatie

De nakomelingen van Adriaen van Werckhoven (familie van voermannen)

De nakomelingen van Adriaen van Werckhoven (familie van voermannen) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Adriaen van Werckhoven (familie van voermannen) door 5 mei 2016 De nakomelingen van Adriaen van Werckhoven (familie van voermannen) Generatie 1 1. Adriaen

Nadere informatie

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief 1649 1693 - gemaakt door Peter van der Lee - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gelders Archief, Arnhem Archief: ORA Graafschap Buren, het schoutambt

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f)

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) door 1 mei 2016 De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) Generatie 1 1. Joannes (Jean) Wolf(f), is geboren in 1761 te t Nassausche/Nassau

Nadere informatie

Voorburg index dopen: gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk.

Voorburg index dopen: gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk. Voorburg index dopen: 24-03-1726 gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk. Voorburg Doopboek p.106v dd. 24-03-1726: d[en] 24 dito (kind) Johannes (vader) Gerrit Janse

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Genealogie van Pieter Adamus Klooster Frans Krom 13-12-2010

Genealogie van Pieter Adamus Klooster Frans Krom 13-12-2010 Index Backer, Anna (III.3) Bank, Hermannus Bruggen, Catharina Trijntje (II.2) Bruinkool, Evertje (IV.3) Burger, Matje (II.4) Decru, Amandus Floris (IV.3) Dekkers, Anna Maria Antje (II.2) Diemel, Petronella

Nadere informatie

Genealogie van Sijmon Thijsz Frans Krom 13-12-2010

Genealogie van Sijmon Thijsz Frans Krom 13-12-2010 Index Aletrino, L.C. (VIII.1) Arts, Johanna Wilhelmina (VIII.6) Baarda, Anna Rosina Frederika Christina A. van (VIII.10) Baarda, Johan van (VIII.10) Batenburg, Jan (IV.3) Batenburg, Jansje (IV.4) Batenburg,

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren pagina 1 van 5 Parenteel van Gerardus van Vlimmeren I Gerardus van Vlimmeren. Gerardus trouwde met Anna Cornelia Mensen. Kind van Gerardus en Anna: 1 Johannes van Vlimmeren, geboren op 13 september 1877

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER 1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER April 2007 Een transcriptie door Paul Seesink Eindhoven

Nadere informatie

stamreeks Marinus van Maaren

stamreeks Marinus van Maaren generatie 1 generatie 2 stamreeks Marinus van Maaren Tomas van Maren * ± 1640 Wouter van Maren * ± 1642 Jacob van Maren * ± 1613 tiel Gerrit Claesz van Maren * ± 1644 tricht x ± 1664 tricht Maaiken Pieterse

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

EXCERPTEN OUD NOTARIEEL ARCHIEF NAARDEN

EXCERPTEN OUD NOTARIEEL ARCHIEF NAARDEN EXCERPTEN van een persoonlijke selectie van documenten gerelateerd aan HUIZEN uit het OUD NOTARIEEL ARCHIEF NAARDEN van het Stads- en Streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen te Naarden Inventarisnummers:

Nadere informatie

Parenteel van Wouter Brokx

Parenteel van Wouter Brokx Parenteel van Wouter Brokx 1 Wouter Brokx. Hij is begraven op 30-09-1706 in Gilze (nbr,nld). Wouter trouwde met Adriana Adrianus van den Erven. Kinderen van Wouter en Adriana: 1 Adrianus Wouter Brokx.

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

The descendants of Mattijs van Houdt

The descendants of Mattijs van Houdt a genealogieonline publication The descendants of Mattijs van Houdt by 13 November 2016 The descendants of Mattijs van Houdt Generation 1 1. Mattijs van Houdt, son of Goedefriedus van Houdt and Maria Siebers,

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Payralbe

De nakomelingen van Jean Payralbe een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Payralbe door 11 augustus 2016 De nakomelingen van Jean Payralbe Generatie 1 1. Jean Payralbe, is geboren rond 1745. Hij is getrouwd rond 1770 te

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1661 t/m 1672 BOEK 3 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 35

Nadere Toegang op inv. nr 35 NT00163_35 Nadere Toegang op inv. nr 35 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de zettingen van het

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, (163)

Gerechtsbestuur Doorn, (163) NT00163_59 Nadere Toegang op inv. nr 59 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema Oktober 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de voorwaarden van aanbesteding

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S 0 8 0 1 1 6 4 7 t / m 3 1 1 2 1 6 7 1 B E W E R K I N

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Modified Register for Dirk Janse MEUIJT-10942

Modified Register for Dirk Janse MEUIJT-10942 Modified Register for Dirk Janse MEUIJT-10942 First Generation 1. Dirk Janse MEUIJT-10942 was born about 1550. MOEIT Jan Dirksz 1596:21 MOEIT Klaas 1596:24 Zijn dit zoons?? uit het morgenboek van Reijerscoop.

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452]

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] I Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] is geboren in Terheide. Jan is Hij is begraven op zondag 19 juli 1705 in Scheveningen. Jan trouwde op zondag 28 mei 1690 in

Nadere informatie

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 Het Meertens Instituut heeft de Nederlandse Voornamenbank uitgebreid met populariteitslijsten. Voor Nederland, maar ook voor provincies, regio s en gemeenten worden

Nadere informatie

Bewoners van de hof van Walem

Bewoners van de hof van Walem Bewoners van de hof van Walem Tegenwoordig adres: Walem 26, 26a In het archief van het Norbertinessenklooster van St. Gerlach bevindt zich een akte, gedateerd 13 november 1455.1 In deze akte verwerft Johan

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1650 t/m 1661 BOEK 2 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk:

Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk: Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk: Alphen en Riel Datum huwelijk: 19-05-1930 Bruidegom Johannes

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen.

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen. Kethel NH inv. 23 (Dopen 1623-1714) Inleiding In inv. nr. 23 van het archief van de Hervormde Kerk van Kethel bevindt zich het oudste doop- en trouwboek van Kethel. De huwelijken uit dit boek zijn eerder

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude

Het geslacht  VREUGDENHIL  en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Generatie I DIRC, geb. tussen 1280 en 1310. Generatie II Heynric DIRCXZ., geb. tussen 1330 en 1340, Lid Kerstmisgilde

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 H O E W E L H E T J A A R T A L N I E T V E R M E L D S T A A T I S D

Nadere informatie

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF BLARICUM EN LAREN; SCHEPENROL TOEGANGSNUMMER SAGV155.2 Streekarchief Gooi en Vechtstreek; Oude Enghweg 23, 1217JB Hilversum Tel. 035-629 26 46 Inv.nr. Blz. Nr. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie