Screening plan-mer-plicht RUP Ter Elst-Kerkenblok Verzoek tot raadpleging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Screening plan-mer-plicht RUP Ter Elst-Kerkenblok Verzoek tot raadpleging"

Transcriptie

1 Screening plan-mer-plicht RUP Ter Elst-Kerkenblok Verzoek tot raadpleging

2 COLOFON Opdracht: Screening plan-mer-plicht RUP Ter Elst-Kerkenblok te Duffel Opdrachtgever: Gemeentebestuur Duffel Gemeentestraat Duffel Opdrachthouder: SORESMA nv Britselei Antwerpen Tel 03/ Fax 03/ kwaliteitslabel ISO 9001:2000 Identificatienummer: /lda Datum: status / revisie: 10/06/2009 versie 1 Vrijgave: Jan Parys, Contractmanager Projectmedewerkers: Lennert Damen, Projectmedewerker Cedric Vervaet, MER-deskundige Soresma 2009 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Soresma mag geen enkel onderdeel of uittreksel uit deze tekst worden weergegeven of in een elektronische databank worden gevoegd, noch gefotokopieerd of op een andere manier vermenigvuldigd.

3 Inhoud 1 Kadering van het verzoek tot raadpleging 6 2 Beschrijving plan en afbakening plangebied Initiatiefnemer Planomschrijving Plangebied Visie Invulling plangebied Planalternatieven 12 3 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden Juridische randvoorwaarden Beleidsmatige randvoorwaarden 14 4 Bepalen van de plan-mer-plicht 16 5 Potentiële milieueffecten van het plan Bodem Referentiesituatie Mogelijke effecten Toetsing t.a.v. het nulalternatief Milderende maatregelen Conclusie Water Referentiesituatie Mogelijke effecten Toetsing t.a.v. het nulalternatief Milderende maatregelen Conclusie Fauna en flora Referentiesituatie Mogelijke effecten Toetsing t.a.v. het nulalternatief Milderende maatregelen Conclusie Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Referentiesituatie Mogelijke effecten Toetsing t.a.v. het nulalternatief /lda 3 van 37

4 5.4.4 Milderende maatregelen Conclusie Mens Referentiesituatie Mogelijke effecten Toetsing t.a.v. het nulalternatief Milderende maatregelen Conclusie Leemten in de kennis Grensoverschrijdende effecten Discipline-overschrijdende conclusie onderzoek milieueffecten 35 6 Bijlagen 36 Lijst van figuren Figuur 2-1 Begrenzing van het ter herziene plangebied... 8 Figuur 2-2: Situering van het plangebied op orthofoto... 9 Figuur 2-3 Inrichtingsprincipe van het golvend waterfront langsheen de Nete Figuur 3-1: Gewestplanbestemming plangebied en omgeving Figuur 4-1: Beslissingsboom onderzoek naar plan-mer-plicht Figuur 5-1: bodemkaart van het studiegebied Figuur 5-2 Overstromingsgevoeligheid van het plangebied Figuur 5-3 Grondwaterstromingsgevoeligheid van het plangebied Figuur 5-4: detailweergaven NW-deel van het plangebied (effectief overstromingsgevoelig). Grijs = momenteel bebouwd / rood = uitbreidingsmogelijkheden bebouwing cfr. RUP). RUP-legende: zie bijlage 2) Figuur 5-5: Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied in omgeving van het plangebied Figuur 5-6: Biologische waardering in het plangebied en omgeving (bron: BWK van het Vlaams Gewest, versie 2.0, AGIV) Figuur 5-7: landschapsatlas t.h.v. het plangebied Ter Elst-Kerkenblok Figuur 5-8: restanten bouwkundig erfgoed in de omgeving van het plangebied (bron: Centraal Archeologische Inventaris, VIOE) Figuur 5-9: Bestaande ruimtelijke structuur Figuur 5-10: Seveso-inrichtingen in een straal van 2 km /lda 4 van 37

5 Lijst van tabellen Tabel 1-1 Lijst van de te raadplegen instanties... 7 Tabel 3-1: Juridische randvoorwaarden RUP Ter Elst-Kerkenblok Tabel 3-2: Beleidsmatige randvoorwaarden RUP Ter Elst-Kerkenblok Tabel 5-1 Waterkwaliteit Wouwendonkde Beek in Tabel 5-2 Bouwkundig erfgoed binnen het projectgebied Tabel 5-3: Sites in de omgeving van het plangebied Ter Elst-Kerkenblok (sporen gelegen binnen het plangebied in het vet) (bron: Centraal Archeologische Inventaris, VIOE) /lda 5 van 37

6 1 Kadering van het verzoek tot raadpleging Het bestaande BPA Ter Elst-Kerkenblok had als doel het realiseren van de Hondiuslaan. De voorziene ruimte voor de weg is zeer breed. De ontwikkeling van een plein was voorzien aan de achterzijde van de kerk. Bebouwingsstroken met aaneengesloten bebouwing gericht op de Hondiuslaan werden voorzien tussen de Ter Elstlei en de Netelei. Slechts een viertal gebouwen zijn gerealiseerd in deze stroken. In de huidige situatie wordt dit gebied overheerst door garages en achtertoegangen naar de woningen langs de Stationsstraat. Momenteel is er nood om de verouderde bepalingen van het huidige BPA aan te passen aan de hedendaagse behoeften tot de ruimtelijke ordening. Samen met enkele nieuwe elementen zoals aanduiding van de geherkalibreerde Nete, het nieuwe spoorwegtracé en de reële breedte van de omleidingsweg heeft deze nood aan vernieuwing aanleiding gegeven tot de herziening van het bestaande BPA. Gelet op het goedkeuren van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan door de deputatie dd. 15 maart 2007 zal de herziening van het BPA eveneens het omvormen van BPA naar Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan inhouden. De doelstelling van het RUP is de herbestemming van het gebied Ter Elst-Kerkenblok in functie van: Het scheppen van een kwaliteitsvolle omgeving; Het creëren van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit; De optimale inpassing van structuurbepalende elementen; Het versterken van het stedelijk weefsel; Het verhogen van de natuurwaarden langs de Nete; Optimaal gebruik maken van de ruimte; Het creëren van kwalitatieve looproutes en voorzieningen voor langzaam verkeer; Verdichting rond de ontwikkelingspolen; Het versterken van de verbinding tussen centrum en station; Aanmoedigen van ruimtelijke relaties. In het kader van de wettelijke verplichting 1 voor (de herziening van) het RUP Ter Elst- Kerkenblok wordt een screening van mogelijk aanzienlijke effecten uitgevoerd. In het licht hiervan en overeenkomstig hoofdstuk II artikel 3 1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s, raadpleegt de initiatiefnemer (de gemeente Duffel) op eigen initiatief en uiterlijk op het ogenblik dat hij de doelstellingen en de reikwijdte van het voorgenomen plan kan afbakenen, de volgende instanties: 1 de deputatie van de provincie, waarop het voorg enomen plan of programma milieueffecten kan hebben; 2 de betrokken instanties afhankelijk van de ligg ing en de mogelijk te verwachten aanzienlijke effecten van het voorgenomen plan of programma op in voorkomend geval de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap en de mobiliteit. 1 De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s goed. Dit besluit geeft uitvoering aan het decreet van 27 april 2007, het zogenaamde plan-merdecreet, en trad in werking op 1 december Artikel 49 inzake de overgangsregeling van plan-mer s voor RUP s zoals vermeld in het programmadecreet van 25 mei 2007 (publicatie B.S. 19/06/2007), stelt dat de betreffende nieuwe regelgeving van toepassing is op ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarvan de plenaire vergadering gehouden wordt zes maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit, dus zijnde 1 juni /lda 6 van 37

7 Voorliggend verzoek tot raadpleging is voorzien om de instanties toe te laten de gegevens met betrekking tot het studiegebied waarover zij beschikken, die eventueel nog niet bekend zouden zijn bij de initiatiefnemer of de Dienst Mer, aan de initiatiefnemer over te maken zodat de Dienst Mer een gefundeerde beslissing kan nemen over de plan-mer-plicht van het voorgenomen plan. Om een selectie te bekomen van de relevante betrokken instanties wordt het verzoek tot raadpleging in eerste instantie voorgelegd aan de ondersteunende dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (dienst BGP). De dienst BGP bezorgt binnen de 15 dagen na ontvangst van het verzoek tot raadpleging een lijst van de te raadplegen instanties die een exemplaar dienen te ontvangen in functie van adviesverlening. Het verzoek tot raadpleging werd op 24/04/2009 voorgelegd aan de ondersteunende dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (dienst BGP). De dienst BGP heeft ons hierop een lijst van de te raadplegen instanties die een exemplaar dienen te ontvangen in functie van adviesverlening bezorgd. Volgende instanties worden geraadpleegd. Tabel 1-1 Lijst van de te raadplegen instanties Provinciebestuur Antwerpen Agentschap Economie Agentschap R-O Vlaanderen Agentschap R-O Vlaanderen Agentschap Wonen- Vlaanderen ANB - Antwerpen Departement LNE Departement LNE Departement LNE Departement MOW Departement RWO Departement Ruimtelijke ordening en mobilteit Entiteit Ruimtelijke Economie R-O Antwerpen R-O Antwerpen Afdeling Wonen Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid Afdeling Haven en Waterbeleid Afd. Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid Dienst Ruimtelijke planning Ellipsgebouw K. Toebak of V. Anna Bijnsgebouw Peeters Onroerend Erfgoed Antwerpen, Marc De Anna Bijnsgebouw Borgher t.a.v. Hilde Van den Afdelingshoofd Bosch Dienst VR Dienst Landschap en Bodembescherming Dienst Hinder en Risicobeheer Elfi Laridon OVAM Afdeling Bodembeheer Dienst Databeheer Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid VMM Waterwegen en Zeekanaal nv Afdeling Toezicht Volksgezondheid Antwerpen Afdeling Operationeel Waterbeheer Bram Vogels Anna Bijnsgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Phoenixgebouw t.a.v. Natalie Hoffmann Anna Bijnsgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koningin Elisabethlei 22 Koning Albert II-laan 35 bus 12 Lange Kievitstraat bus 52 Lange Kievitstraat bus 52 Koning Albert II-laan 20 bus 7 Lange Kievitstraat bus 63 Koning Albert II-laan 20 bus 8 Koning Albert II-laan 20 bus 20 Koning Albert II-laan 20 bus 8 Koning Albert II-laan 20 bus 5 Koning Albert II-laan 19 bus 10 Stationstraat 110 Lange Kievitstraat bus 31 Koning Albert II-laan 20 bus 16 Oostdijk Antwerpen 1000 Brussel 2018 Antwerpen 2018 Antwerpen 1000 Brussel 2018 Antwerpen 1000 Brussel 1000 Brussel 1000 Brussel 1000 Brussel 1000 Brussel 2800 Mechelen 2018 Antwerpen 1000 Brussel 2830 Willebroek Voorliggend verzoek tot raadpleging is voorzien om de instanties toe te laten de gegevensmet betrekking tot het studiegebied waarover zij beschikken, die eventueel nog niet bekend zouden zijn bij de initiatiefnemer of de Dienst Mer, aan de initiatiefnemer over te maken zodat de Dienst Mer een gefundeerde beslissing kan nemen over de plan- MER-plicht van het voorgenomen plan /lda 7 van 37

8 2 Beschrijving plan en afbakening plangebied 2.1 Initiatiefnemer Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Duffel is initiatiefnemer van het ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Elst-Kerkenblok, en bijgevolg ook van de screening van de plan-mer-plicht. 2.2 Planomschrijving Plangebied Duffel bevindt zich in de Provincie Antwerpen en behoort tot het Arrondissement Mechelen. Het ligt tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (33 km naar het zuiden) en het Grootstedelijk gebied van Antwerpen (18 km naar het noorden). De buurgemeenten zijn Rumst in het westen, Kontich in het noordwesten, Lint in het noorden, Lier in het oosten en Sint-Katelijne Waver in het zuiden. De steden Lier en Mechelen liggen op respectievelijk 6 km en 9 km van Duffel. De gemeente bevindt zich op een strategische ligging aan het spoor (Antwerpen-Brussel), het water (Nete) en de weg (E19). Het plangebied zelf, is gelegen in het zuiden van Duffel-west. Het sluit aan op de noordelijke oever van de Nete die de kern van Duffel in tweeën splitst. De Netebrug ligt net ten oosten van het plangebied. Het plangebied bevindt zich langs beide zijden van de Hondiuslaan, de belangrijkste invalsweg naar het centrum van Duffel. Het plangebied wordt begrensd door de Nete en de Hondiuslaan in het zuiden, de as van de Kiliaanstraat en de Kerkstraat in het noorden en de spoorwegberm van de spoorweg Antwerpen-Brussel in het westen (Figuur 2-1 en Figuur 2-2). De exacte begrenzing van het RUP is aangeduid op het plan van bestaande toestand (Bijlage 1). De oppervlakte van het plangebied bedraagt ongeveer 30ha. Figuur 2-1 Begrenzing van het ter herziene plangebied /lda 8 van 37

9 Figuur 2-2: Situering van het plangebied op orthofoto /lda 9 van 37

10 2.2.2 Visie Door de uitvoering van dit RUP zal getracht worden om de stedelijkheid ten noorden van de Hondiuslaan en de openheid ten zuiden ervan te versterken. Via de goede uitbouw van het plangebied zal er tevens getracht worden de relatie tussen de stationsbuurt en het centrum van Duffel te versterken. Daarnaast zal ook het gebied van langs de Nete versterkt worden als een gebied met hoogwaardige groene elementen die een sterke onderlinge relatie hebben. Hierdoor zal de recreatieve en ecologische waarde van het gebied verhoogd worden. Een van de belangrijkste doelen is de ruimtelijke eenheid van het straatprofiel van de Hondiuslaan te versterken. Om dit te bereiken zal de straatwand verder verdicht worden en worden er hoogwaardige functies ingepland. Langs de zijstraten van de Hondiuslaan worden functies met verblijfskwaliteiten gesitueerd. Ook de onderlinge relaties tussen de verschillende delen van het plangebied zullen versterkt worden door een verhoging van de kwaliteit van bestaande langzaamverkeers-verbindingen en door het creëren van nieuwe langzaamverkeers-verbindingen. Het winkelcentrum zal geconcentreerd worden in de Kiliaanstraat waarbij er aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit. Op strategische locaties zullen er, ter verhoging van de woonkwaliteit, grotere winkelpanden toegelaten worden met daktuinen. De woonfunctie in de winkelstraat wordt versterkt op de bovenverdiepingen. Uit de analyse en de randvoorwaarden vanuit de planningscontext werden verder volgende knelpunten, potenties, en bedreigingen en kansen vastgesteld: Knelpunten in het plangebied De belangrijkste knelpunten in het plangebied worden hieronder opgesomd. Sommige knelpunten zijn tot stand gekomen als een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de bepalingen binnen het oorspronkelijk BPA. Eén van de grootste knelpunten is het straatbeeld van de Hondiuslaan. De aanleg van deze weg hield geen rekening met de bestaande structuren waardoor er een gebrek aan ruimtelijke samenhang, kwaliteit en identiteit tot stand gekomen is. Minder waardevolle functies (garages, inritten, achterzijden, zijgevels...) en bebouwing van een erg beperkte kwaliteit horen niet thuis langs zo een belangrijk invalsweg. De belangrijkste knelpunten zijn: Zwakke verbinding tussen het station en het centrum; Menging van voorzijde, achterzijde en zijgevels langs de Hondiuslaan; De breedte en het drukke karakter van de Hondiuslaan versterkt het barrière effect; Aanwezigheid van garages versterkt het achterzijde gevoel van de Hondiuslaan en geeft een ongestructureerd beeld weer, de ruimtelijke samenhang en het ruimtelijk functioneren van het gebied wordt verzwakt; Zijstraten zonder eenduidige functie en structuur; Bepaalde gebouwen verstoren de ruimtelijke samenhang van het straatbeeld; Lage woondichtheden dichtbij het centrum met grote percelen in open bebouwing en oneigenlijk gebruik van onbebouwde percelen o.a. parking; Herontwikkelingsmogelijkheden tussen de Stationsstraat en de Hondiuslaan bemoeilijkt door ondiepe percelen en omgevingsvreemde activiteiten in sommige binnengebieden; Ongepaste morfologie (architectuur, aantal bouwlagen en bouwdiepten) van nieuwe gebouwen verstoort de ruimtelijke samenhang van het straatbeeld; De aanwezigheid van gebouwen met 3 bouwlagen zorgt voor sterke druk om hoger te gaan bouwen; Omgevingselementen dikwijls terug te vinden in nieuwbouw (garagepoorten in de voorgevel, horizontale i.p.v. verticale gevelgeleding, verhouding van de raam-gevel oppervlakte); Kwaliteit van een beeldbepalend hoekgebouw wordt verzwakt door de daarnaast ingeplante garages. De achterzijden van de panden langs de Kiliaanstraat zijn hierdoor duidelijk zichtbaar; Het ontbreken van een pleinfunctie, de belangen van de auto overheersen; /lda 10 van 37

11 De stedelijke structuur wordt verzwakt door het ontwikkelen van ééngezinswoningen in open bebouwing in het centrum; Conflict van elementen van de oude structuur (van voor de aanleg van de Hondiuslaan) die niet meer passen bij de nieuwe structuren; Schaal van een aantal functies dreigt de ruimtelijke draagkracht van de omgevende woonstraten te overschrijden; Potenties van het plangebied Belangrijke groenstructuren binnen het centrum gebied nl: Kasteel ter Elst, Nete; Aantrekkelijk winkelcentrum; Invulling, verdichting in het centrumgebied. Bedreigingen voor het plangebied verdere ongestructureerde ontwikkelingen en bevestiging als achterzijde van de noordelijke zijde van de Hondiuslaan; Het verder dalen van de aantrekkelijkheid van de Hondiuslaan als invalsweg; Onduidelijkheid over de omleidingsweg; Het afnemen van de verkeersleefbaarheid langs de Hondiuslaan. Kansen voor het plangebied Het versterken van de verbinding tussen centrum en station; Verdichting in de omgeving van het station; Het verder ontwikkelen van een aantrekkelijk winkelcentrum in de omgeving van de Kiliaanstraat; Het verder ontwikkelen van de natuurfunctie langs de Nete en rond het Kasteel Ter Elst Invulling plangebied De concrete invulling van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen gebeurt aan de hand van een bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften. Er werd hierbij een onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende functies: Wonen: zowel vrijstaand gegroepeerd als geclusterde woningen, kernwinkelgebied en garages Openbare diensten: gemeenschapsvoorzieningen en horeca Groenvoorzieningen: voortuinen, tuinen en parkgebied Openbaar domein en infrastructuren: waterlopen, kwaliteitsvol ingericht openbaar domein en pleinontwikkeling Economische activiteiten: KMO s en lokale bedrijvigheid In Bijlage 2 wordt het (voorlopig) grafisch plan voor de invulling van het plangebied weergegeven /lda 11 van 37

12 2.3 Planalternatieven Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Duffel werd op 15 maart 2007 definitief goedgekeurd door de bestendige deputatie. De gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente is opgesteld in het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan (GRS). Deze visie bestaat enerzijds uit een visie op de verschillende deelstructuren (wonen, werken, natuur, verkeer...) en anderzijds uit een visie op de verschillende deelruimten binnen de gemeente. Het voornaamste element uit de visie op de gewenste nederzettingsstructuur is de kernversterking. Kernversterking en een betere kwaliteit van de ruimte zowel in de kern als in het buitengebied zijn de basisbegrippen van het structuurplan van Duffel. Met betrekking tot de gewenste ruimtelijke structuur worden er voor de deelruimte Duffelcentrum een aantal ontwikkelingsperspectieven naar voor geschoven. Met betrekking tot het voorliggend RUP is vooral de visie omtrent de Nete het meest van invloed (Figuur 2-3). Hierbij gaat de aandacht voornamelijk uit naar de ontwikkeling van een groen golvend waterfront langsheen de Nete om zo de connectiviteit tussen het centrum en de Nete te versterken. Anderzijds dient het belang van het station als ontwikkelingspool eveneens benadrukt te worden. Daarnaast wil men een herkenbare verbinding tussen de beide ontwikkelingspolen creëren. De Stationsstraat vormt hierbij de link, de binding tussen de pool van het centrum enerzijds en de pool van het station anderzijds. Figuur 2-3 Inrichtingsprincipe van het golvend waterfront langsheen de Nete Er kan worden geconcludeerd dat er binnen de geldende juridische en beleidsmatige randvoorwaarden en de aard van de gewenste ontwikkelingen verder geen planalternatieven voorhanden zijn. Bij de bespreking van mogelijke effecten vindt wel een toetsing plaats t.a.v. het nulalternatief. Hierin wordt het scenario geschetst van de ontwikkeling van het gebied bij het uitblijven van het planningsinitiatief /lda 12 van 37

13 3 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 3.1 Juridische randvoorwaarden De juridische randvoorwaarden worden weergegeven in onderstaande Tabel 3-1. Tabel 3-1: Juridische randvoorwaarden RUP Ter Elst-Kerkenblok Type plan Gewestplan Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Algemene plannen van aanleg Bijzondere plannen van aanleg Habitatrichtlijngebieden Vogelrichtlijngebieden Gebieden van het VEN/IVON Vlaamse of erkende natuurreservaten Bosreservaten Beschermde monumenten Beschermde landschappen Beschermde stad- en dorpsgezichten Bouwkundig erfgoed Polders en wateringen Beschermingszones grondwaterwinningen Bevaarbare waterlopen Geklasseerde waterlopen Kenmerken Duffel maakt deel uit van het gewestplan Mechelen. De laatste herziening van het gewestplan met betrekking tot het plangebied dateert van De meerderheid van het plangebied is als woongebied bestemd. Er zijn verschillende gronden langs de Nete en de Hondiuslaan bestemd als industriegebied. De onmiddellijke omgeving van het Kasteel Ter Elst is bestemd als parkgebied. (zie Figuur 3-1). Geen Geen Geen Geen Het BPA nummer 5 Ter Elst - Kerkenblok werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 november De verouderde bepalingen beperken de ruimtelijke ontwikkelingskansen van delen van het plangebied. Palend aan het voormalige BPA Ter Elst-Kerkenblok zijn het BPA Muggenberg in het oosten en het BPA Rooienberg Oost in het noorden. Ca m ten zuidwesten van het projectgebied bevindt zich het fort van Duffel dat behoort tot het habitatrichtlijngebied BE : Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat Geen Geen Geen Geen Het kasteel Ter Elst met de omgevende slotgrachten en de St-Martinuskerk en omgeving Kasteel Ter Elst met omgevende slotgrachten St-Martinuskerk met haar omgeving Er zijn een 28-tal bouwwerken aangemeld als bouwkundig erfgoed in de straten van het projectgebied Geen Geen De Beneden-Nete vormt de zuidgrens van het projectgebied De Wouwendonkse Beek is een waterloop van 2 de categorie die doorheen het westen van het plangebied stroomt /lda 13 van 37

14 Type plan Risicozones voor overstromingen (watertoets) Kenmerken Zowel langsheen de Wouwendonkse Beek als langsheen de Nete bevinden zich risicozones voor overstroming. Figuur 3-1: Gewestplanbestemming plangebied en omgeving. 3.2 Beleidsmatige randvoorwaarden De beleidsmatige randvoorwaarden worden weergegeven in onderstaande Tabel 3-2. Tabel 3-2: Beleidsmatige randvoorwaarden RUP Ter Elst-Kerkenblok Type plan Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (d.d. 1997) Kenmerken In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Duffel opgenomen in het buitengebied, wat wil zeggen dat de Provincie Antwerpen een proportionele verdeling voor de inplanting van bijkomende woongelegenheid beoogt van 65% in de stedelijke gebieden tegen maximaal 35% in de buitengebieden op basis van de toestand in Er dient met een woningdichtheid van 15 woningen per hectare gebouwd te worden in de nieuw aan te snijden gebieden. Binnen de bestaande woongebieden dient deze dichtheid nagestreefd te worden. Duffel is geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. Het Netekanaal, de Beneden Nete en de Rupel maken deel uit van het secundaire waterwegennet en vervullen volgens het RSV momenteel geen belangrijke vervoersfunctie op Vlaams niveau. Dit betekent dat deze waterwegen geen prioritaire behandeling vereisen. Reeds gedane investeringen in het secundaire net moeten echter verder gevaloriseerd worden. Langs secundaire waterwegen kunnen bv. watergebonden bedrijventerreinen worden aangelegd en ingericht. Integratie van de functies van het secundaire waterwegennet moet worden nagestreefd, hiermee worden bedoeld zowel: vervoersfuncties, recreatieve -, landschappelijke als waterwinningsfuncties /lda 14 van 37

15 Type plan Ruimtelijk Structuurplan provincie Antwerpen (d.d. 2001) Gemeentelijk Structuurplan (d.d. 2001) Ruimtelijk Mechelen Kenmerken Duffel is gelegen in de hoofdruimte Antwerpse Fragmenten. Dit betekent dat er een beleid wordt gevoerd, gericht op verweving van stedelijke en landelijke functies. Binnen de Antwerpse fragmenten behoort het noordwestelijk deel van de gemeente tot de deelruimte Antwerpse gordel en het zuidoostelijk deel tot de deelruimte Mechels Rasterlandschap (p ). De Nete vormt de grens tussen beide gebieden. Het plangebied zelf, behoort tot de Antwerpse gordel. De Nete wordt als een nat natuurverbindingsgebied aangeduid. Dit is in overeenkomst met de Nete als groene vinger, zoals dat door de gemeente is aangeduid in het GRS Duffel. In een natuurverbindingsgebied is het beleid gericht op de ruimtelijke ondersteuning van de hoofdgebruiker en van de kleinere natuurgebieden alsook op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen en van de niet-bebouwde onderdelen. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Duffel werd op 15 maart 2007 definitief goedgekeurd door de bestendige deputatie. De gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente is opgesteld in het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan (GRS). Deze visie bestaat enerzijds uit een visie op de verschillende deelstructuren (wonen, werken, natuur, verkeer...) en anderzijds uit een visie op de verschillende deelruimten binnen de gemeente. Het voornaamste element uit de visie op de gewenste nederzettingsstructuur is de kernversterking. Kernversterking en een betere kwaliteit van de ruimte zowel in de kern als in het buitengebied zijn de basisbegrippen van het structuurplan van Duffel. Kernversterking komt naar voor ten gevolge van het verdichten van de kern op een aantal strategische plaatsen maar ook door het minder stedelijk maken van het buitengebied. Het streven naar een betere kwaliteit van de ruimte duidt op het verkeersleefbaar maken van Duffel-centrum en het maximaal behoud van het open karakter rond Duffel. Er kunnen naar gewenste ruimtelijke structuur vier deelruimten onderscheiden worden: Duffel-centrum, het Zuidelijk Buitengebied (met Mijlstraat), het Noordelijk Buitengebied en de Netevallei. Binnen de deelruimte Duffel-centrum, waartoe het plangebied behoord, worden een aantal ontwikkelingsperspectieven naar voor geschoven. Met betrekking tot het voorliggend RUP is vooral de visie omtrent de Nete het meest van invloed. Anderzijds dient het belang van het station als ontwikkelingspool eveneens benadrukt te worden. De Stationsstraat vormt de link, de binding tussen de pool van het centrum enerzijds en de pool van het station anderzijds. Afbakening gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Binnen het plangebied komen geen VEN-gebieden voor, evenmin als in binnen een straal van 700 m er rond. Mobiliteitsplan Duffel De belangrijkste punten m.b.t. het plangebied Ter Elst-Kerkblokken : Het kruispunt tussen de Hondiuslaan en de O.L. Vrouwlaan inrichten poort aan de Hondiuslaan-Stocletlaan /lda 15 van 37

16 4 Bepalen van de plan-mer-plicht Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan met mogelijk aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de plenaire vergadering plaats vindt na 1 juni 2008, moeten aan de nieuwe regelgeving voldoen. Er geldt evenwel enkel een plan-merplicht voor deze plannen en programma s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-mer-plicht moeten geval per geval de volgende drie stappen doorlopen worden: Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)? >> RUP s vallen onder deze definitie; Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM? >> dit is het geval indien: o Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning (stedenbouwkundige, milieu-, natuur-, kap-, ) aan een project; o Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale beschermingszones waardoor een passende beoordeling vereist is. Gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen vormen het kader voor de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning, die pas kan worden verleend als het voorgenomen project zich in de bestemming bevindt die overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP vormt dus het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt. Het RUP Ter Elst-Kerkenblok valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van het DABM. Stap 3: valt het plan onder de plan-mer-plicht? >> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: o Plannen die van rechtswege plan-mer-plichtig zijn (geen voorafgaande screening vereist): Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I of II van het BVR van 10 december 2004 (project-mer-plicht) én niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening (een RUP voldoet per definitie aan deze laatste voorwaarde); Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is; o Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval moet geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> screeningplicht o Plannen voor noodsituaties (niet plan-mer-plichtig, maar hier niet relevant). Het RUP Ter Elst-Kerkenblok valt niet onder categorieën uit de bijlagen I of II van het BVR van 10 december 2004 en er is tevens geen passende beoordeling nodig. Het RUP is dus niet van rechtswege plan-mer-plichtig. De conclusie is dat het RUP Ter Elst- Kerkenblok niet van rechtswege plan-mer-plichtig is. Voor niet van rechtswege plan-mer-plichtige RUP s dient geval per geval een screeningsprocedure doorlopen te worden teneinde een conclusie te kunnen maken omtrent eventuele plan-mer-plicht. In volgende paragrafen wordt dan ook het screeningsonderzoek, ook wel het onderzoek naar het voorkomen van aanzienlijke milieueffecten als gevolg van het plan, gevoerd /lda 16 van 37

17 ONDERZOEK PLAN-MER PLICHT Betreft het een plan?: op grond van decreet of bestuursrechterlijke beslissing opgesteld door instantie vastgesteld door instantie JA Nationale defensie of financieel of begrotingsprogramma? NEEN Geen plan MER-plicht Opm. eventueel ook vrijwillig NEEN en/of Kader voor vergunning van project? JA Kader voor vergunning van Bijl. I of II-project? PB vereist?(*) JA JA Geen plan MER-plicht NEEN Geen plan MER-plicht JA NEEN Klein gebied of kleine wijziging? NEEN Eén van aangehaalde sectoren? JA PB vereist?(*) JA NEEN Plan MER plicht JA NEEN Screening (*) via screening door initiatiefnemer via ondersteunende cel + ANB Figuur 4-1: Beslissingsboom onderzoek naar plan-mer-plicht /lda 17 van 37

18 5 Potentiële milieueffecten van het plan 5.1 Bodem Referentiesituatie Het plangebied bevindt zich volgens de bodemkaart bijna volledig in bebouwde zone (code OB). Het bodemprofiel ter hoogte van deze zone is veelal sterk gewijzigd of vernietigd door ingrijpen van de mens. Deze bodems zijn bijgevolg niet meer gevoelig voor profielverstoring of bodemverdichting. In het uiterste zuidwesten tussen de spoorweg en het waterzuiveringsstation bevindt er zich volgens de bodemkaart een zone met een natte leembodem zonder profiel (AEP). Dit bodemtype is zeer gevoelig voor verdichting (zie Figuur 5-1). Het grondgebruik betreft voornamelijk woningen. De oppervlakte van de bij de woningen horende tuinen neemt toe naar het zuidwesten (verder van de echte dorpskern weg). In het zuiden bevinden zich meer groene zones met een parkachtig karakter rond het kasteel Ter Elst en langsheen de Nete. In het zuidwesten bevindt zich een industriezone waarin een waterzuiveringsinstallatie gelegen is. Figuur 5-1: bodemkaart van het studiegebied Mogelijke effecten De invulling van het plangebied Ter Elst-Kerkenblok brengt vergraving met zich mee t.b.v. de aanleg van de bebouwing en beplanting in de verschillende zones. Hierdoor zal het aanwezige bodemprofiel onherroepelijk verstoord worden. Aangezien de gronden hier reeds verstoord zijn (bebouwde zone, code OB), wordt dit niet als een aanzienlijk negatief effect beschouwd. Enkel in de meest zuidwestelijke zone kan de verstoring van de natte leembodem als negatief beschouwd worden. Dit bodemtype is immers zeer verdichtingsgevoelig. In deze zone is de ontwikkeling van KMO s en lokale bedrijvigheid vooropgesteld in het RUP. De nog te ontwikkelen bebouwing is van beperkte aard waardoor ook de verstoring eerder beperkt zal zijn /lda 18 van 37

19 5.1.3 Toetsing t.a.v. het nulalternatief Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het gebied het huidige bodemgebruik behouden. In deze omstandigheden blijft de bewoningsgraad en de bedrijvigheid zoals die zich nu voordoet. Dit houdt o.a. in dat de leegstaande woningen, fabrieksgebouwen en braakliggende, percelen geen functie toegewezen krijgen Milderende maatregelen Bij de planontwikkeling dienen de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet en de regels van het grondverzet nauwgezet opgevolgd te worden. Onoordeelkundige berging van grondoverschotten en onoordeelkundig grondverzet kan een potentieel aanzienlijk effect met zich meebrengen. Vooral in het zuidwesten van het gebied dient er tijdens eventuele werken voldoende aandacht besteed te worden om verdichtingsverschijnselen tijdens het uitvoeren van grondwerken tot een minimum te beperken Conclusie 5.2 Water Vanuit de discipline bodem zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten, op voorwaarde dat de regels van het grondverzet en de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet nauwgezet opgevolgd worden Referentiesituatie Het plangebied situeert zich in het Netebekken, binnen het deelbekken Beneden Nete. Het is gelegen in de VHA-zone Nete van monding Itterbeek tot monding in Rupel. Het gebied bevindt zich niet in de omgeving van een waterwingebied of beschermingszone en er zijn geen polders of wateringen in de buurt. Het plangebied is gelegen langsheen de Beneden Nete, een bevaarbare waterloop. In het westen wordt het plangebied doorsneden door de Wouwendonkse Beek, een waterloop van 2 de categorie. Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Er werden watertoetskaarten opgemaakt die dienen ter evaluatie van de effecten van vergunningsplichtige ingrepen of van plannen of programma s waarbij het bodemgebruik op een bepaalde locatie of voor een bepaald gebied wordt gewijzigd. Op basis van deze watertoetskaarten kunnen voor het plangebied RUP Ter Elst-Kerkenblok volgende vaststellingen worden gemaakt: Het plangebied is grotendeels niet erosiegevoelig. De spoorwegberm ten westen en de dijkzones van de Nete ten zuiden van het plangebied wordt wel aangeduid als erosiegevoelig. De zone langsheen de Nete wordt aangeduid als effectief overstromingsgebied (donker blauw) (Figuur 5-2). Evenals de noordwest hoek van het plangebied langsheen de Wouwendonkse Beek in de buurt van het station. Verder word het parkgebied van het Kasteel Ter Elst en het oostelijk stuk van de Hondiuslaan aangeduid als mogelijk overstromingsgebied (licht blauw). Bijna het volledige gebied wordt aangeduid als natuurlijk overstromingsgebied (NOG) vanuit de waterloop /lda 19 van 37

20 Figuur 5-2 Overstromingsgevoeligheid van het plangebied. Enkel het meest noordelijke punt van het plangebied, in de omgeving van de kerk wordt aangeduid als infiltratiegevoelig. De gronden in het RUP worden aangeduid als zeer gevoelig voor grondwaterstroming (Figuur 5-3). Dit houdt in dat er bij de bouw van een ondergrondse constructie met een diepte van meer dan 3m of een horizontale lengte van meer dan 50m advies dient gevraagd te worden. Figuur 5-3 Grondwaterstromingsgevoeligheid van het plangebied. De strook van het plangebied langsheen de Nete behoort tot het winterbed van de Beneden Nete /lda 20 van 37

21 Op basis van de grondwaterkwetsbaarheidskaart van de provincie Antwerpen blijkt het merendeel van het gebied weinig kwetsbaar is voor grondwaterkwaliteitsverstoring. Enkel de strook langsheen de Nete is zeer gevoelig voor grondwaterkwaliteitsverstoring. Dit komt omdat de watervoerende laag hier zandig is, zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10m of minder dan 10m. Op bepaalde plaatsen komt een deklaag voor van 5m of minder. De rest van het plangebied heeft een meer kleiige bodem die veel minder kwetsbaar is. Het grondwater situeert zich gemiddeld op ongeveer 1,7 m beneden maaiveld. Het plangebied bevindt zich in het zuiveringsgebied Duffel. De waterzuiveringsinstallatie van deze zone is binnen het plangebied van dit RUP gelegen. Het is een operationele waterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van I.E. De RWZI loost op de Wouwendonkse Beek vlak voor haar monding in de Nete. De waterkwaliteit van de Wouwendonkse beek wordt gemeten iets stroomopwaarts van het plangebied. De kwaliteitsdoelstelling voor deze waterloop is basiswaterkwaliteit. Deze wordt momenteel geenszins gehaald. In de resultaten van 2007 zijn er overschrijdingen voor het merendeel van de parameters te bemerken (Tabel 5-1). Voornamelijk de hoeveelheid aan nutriënten (N en P) is veelal te hoog. Ook de biologische waterkwaliteit is ontoereikend. Deze schommelde van 1991 tot 2006 tussen de 2 (zeer slecht) en de 5 (matig). De BBI vertoont geen verbetering over de jaren heen. In de periode tussen 1999 en 2002 werd de beste waterkwaliteit (5) opgemeten. Nadien daalde de waterkwaliteit terug tot een score van 2 of 3. Op de Nete is er een meetpunt gelegen juist stroomopwaarts van het plangebied. Ook hier werd tijdens de laatste meetcampagne (2004) de basiswaterkwaliteit niet gehaald. De Nete vertoont tevens zwakke structuurkenmerken ter hoogte van het plangebied. Tabel 5-1 Waterkwaliteit Wouwendonkde Beek in Mogelijke effecten De invulling van het plangebied voorziet in de mogelijkheid van bijkomende gebouwen in het plangebied Ter Elst-Kerkenblok. Hierbij worden in de voorschriften beperkingen opgelegd inzake de oppervlakte die bebouwd en verhard mag worden. Verhardingen in tuinen en groengebied mogen enkel uitgevoerd worden in waterdoorlatende materialen. Vooral het NW van het projectgebied worden aangeduid als effectief overstromingsgebied en andere als mogelijk overstromingsgebied. Bijna het volledige gebied wordt beschouwd als natuurlijk overstromingsgebied /lda 21 van 37

22 Een sterke toename van verharde oppervlakten kan negatieve gevolgen hebben voor de bergingscapaciteit van deze gebieden. Echter ter hoogte van de stationsbuurt (NW van het plangebied) is de mogelijkheid tot bijkomende bebouwing volgens het RUP vrij beperkt in omvang (zie Figuur 5-4). Figuur 5-4: detailweergaven NW-deel van het plangebied (effectief overstromingsgevoelig). Grijs = momenteel bebouwd / rood = uitbreidingsmogelijkheden bebouwing cfr. RUP). RUP-legende: zie bijlage 2). Het plangebied wordt aangeduid als zeer gevoelig voor grondwaterstroming. Hieruit kan worden afgeleid dat o.m. bij het plaatsen van ondergrondse constructies een wijziging van het grondwaterpatroon kan ontstaan. Met name bij de bouw van een ondergrondse constructie met een diepte van meer dan 3m of een horizontale lengte van meer dan 50m kan dit aanleiding geven tot verstoring van de grondwaterstroming, hetgeen een belangrijk effect kan hebben op de omgeving. Echter, in de onmiddellijke omgeving van het plangebied komen geen natuurwaarden voor die rechtstreeks afhankelijk zijn van de stand of de toestroming van grondwater. Ook door bemaling, die tijdens de werken kan plaatsvinden, kan er tijdelijk een wijziging van het grondwaterstromingspatroon ontstaan. Aangezien het gehele plangebied in verbinding staat met de RWZI Duffel, dat tevens binnen het plangebied gelegen is, wordt na realisatie van het plan geen significant effect verwacht op de oppervlaktewaterkwaliteit van de Wouwendonkse beek of de Nete. De huidige kwaliteit van beide waterlopen is momenteel ontoereikend. Naar de toekomst toe kan er wel een verbetering van deze waterkwaliteit verwacht worden. Aan de loop van de Wouwendonkse beek zullen geen wijzigingen worden uitgevoerd die een negatief effect kunnen hebben op de kwaliteit van deze waterloop. Meer zelfs, in de stedenbouwkundige voorschriften zijn enkele maatregelen opgenomen die tot een verbetering van de algemene kwaliteit van de waterloop kunnen leiden. Zo wordt er een bufferzone van 5 m voorzien langs weerszijden van de beek, waarin de waterloop de vrijheid krijgt zich te ontwikkelen. Er is slechts een beperkte lozing van hemelwater toegelaten met een maximaal lozingsdebiet van 5 l/ sec per ha verharde oppervlakte /lda 22 van 37

23 Daarnaast zijn aanpassingswerken aan de bestaande beek toegelaten om de structuurwaarde van de beek te verbeteren Toetsing t.a.v. het nulalternatief Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het binnengebied het huidige bodemgebruik behouden. In deze omstandigheden blijft de infiltratiecapaciteit en grondwaterstroming van het gebied onveranderd Milderende maatregelen Bij de ontwikkeling van het plangebied dient aan de algemene principes van een kwalitatief waterbeheersingsbeleid (de watertoets ) voldaan te worden. Door de toepassing van de gewestelijke, stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater, kunnen mogelijke effecten op de waterhuishouding op het niveau van de individuele vergunningen geremedieerd worden. Hierbij is het ten zeerste belangrijk dat er ruimte gecreëerd wordt om het oppervlaktewater lokaal te laten infiltreren en/of afvloeien. Het voorzien van een voldoende brede bufferstrook langsheen de Wouwendonkse beek draagt hiertoe bij. Het herstel van het natuurlijk karakter van de beek zorgt niet enkel voor een structurele verrijking. Een geslaagd herstel kan immers ook voor een verbetering van het zelfreinigend vermogen van de waterloop en dus voor een beter waterkwaliteit zorgen. Het creëren van een groene strook langsheen de Nete draagt tevens bij tot een verbetering van de structuurkwaliteit van deze waterloop Conclusie Vanuit de discipline Water zijn, mits het opvolgen van de milderende maatregelen, geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. 5.3 Fauna en flora Referentiesituatie Speciale beschermingszones Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997 bepaalt dat ieder plan dat afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma s een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een passende beoordeling. Het gaat om gebieden die door de Vlaamse regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn als speciale beschermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van 02/05/1979) en de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van 21/05/1992). Binnen het plangebied komen geen gebieden voor uit het NATURA 2000-netwerk, zijnde vogelrichtlijn- en/of habitatgebieden. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is het fort van Duffel. Dit fort bevindt zich ca m ten zuidwesten van het plangebied en behoort tot het habitatrichtlijngebied: Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats (gebiedscode BE ) (zie Figuur 5-5). Het voorliggend RUP Ter Elst-Kerkenblok zorgt niet voor een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied, een passende beoordeling is dus niet noodzakelijk. Dit zal verder verduidelijkt worden onder /lda 23 van 37

24 Figuur 5-5: Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied in omgeving van het plangebied. VEN/IVON Het gebiedsgericht beleid van het natuurdecreet houdt de ontwikkeling van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) in. Het natuurdecreet legt de voorschriften en geboden in VEN en IVON vast. Binnen het plangebied noch binnen de nabije omgeving ervan (< 1km van het plangebied) komen gebieden van het VEN of IVON voor. Op een afstand van ca m in zuidwestelijk richting bevindt zich de grote eenheid natuur (GEN) De samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete. Biologische waarderingskaart De biologische waarderingskaart vormt een basisdocument voor iedereen die betrokken is bij natuurbehoud, ruimtelijke planning, milieueffectrapportage, landschapszorg, e.d. Het is de enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen aangewend als referentiekader. Ze vormt nuttige informatie betreffende de toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. Om de BWK-kaart beter interpreteerbaar te maken voor het beleid wordt op basis van de inventarisatie een evaluatie doorgevoerd. Op basis van de waarderingscriteria zeldzaamheid, natuurlijkheid, kwetsbaarheid en biologische potenties wordt aan iedere karteringseenheid een waardecijfer toegekend: biologisch zeer waardevol (z), biologisch waardevol (w), biologisch minder waardevol (m). Gezien op één locatie meerdere karteringseenheden mogelijk zijn, kan ook de evaluatie een combinatie van de bovenvermelde waarderingsklassen zijn: /lda 24 van 37

25 complex van minder waardevolle en waardevolle elementen (mw), complex van minder waardevolle en zeer waardevolle elementen (mz), complex van minder waardevolle en waardevolle tot zeer waardevolle elementen (mwz), complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen (wz). Figuur 5-6: Biologische waardering in het plangebied en omgeving (bron: BWK van het Vlaams Gewest, versie 2.0, AGIV) Het grootste deel percelen in het plangebied zijn aangeduid als biologisch minder waardevol (zie Figuur 5-6). Het betreft hier dicht bebouwde en minder dicht bebouwde gebieden (ud en ua) en industriële bebouwing (ui). Het kasteelpark (kpk) van kasteel Ter Elst wordt omschreven als een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. De dijk langsheen de Nete wordt als biologische waardevol beschouwd. Het betreft hier een dijk (kd) met verruigd grasland (hr) en verruigd rietland (mru). De dijk aan de overzijde van de Nete wordt beschouwd als biologisch zeer waardevol mesofiel grasland (hu). Ook het hieraan grenzende AWW-bekken wordt als biologisch waardevol beschouwd Mogelijke effecten De afbakening en invulling van het plangebied Ter Elst neemt geen biologisch waardevol gebied in. Bij de bouw van woningen en bedrijven zullen er enkel biologisch minder waardevolle zones verdwijnen. Verder zullen de natuurontwikkeling langsheen de waterlopen gestimuleerd worden. Het gebied langs de Nete wordt versterkt als een gebied met hoogwaardige groene elementen die een sterke onderlinge relatie hebben. Hierdoor wordt de recreatieve en de ecologische waarde van het gebied verhoogd. Ook langsheen de Wouwendonkse beek wordt er voor een verhoogd natuurlijk karakter gezorgd Op ca m van het plangebied bevindt zich het Habitatrichtlijngebied Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats. Deze zone bevat unieke natuurwaarden die slechts in een vrij klein deel van Vlaanderen tot ontwikkeling kunnen komen /lda 25 van 37

26 De soorten die in dit SBZ bescherming genieten zijn: De Meervleermuis (1318) De Ingekorven vleermuis (1321) Naast de aangemelde soorten voor het habitatrichtlijngebied zijn ook alle andere vleermuizen wettelijk beschermd. Zij zijn opgenomen in bijlage 4 van de habitatrichtlijn. De invulling van het plangebied Ter Elst-Kerkenblok heeft geen negatieve invloed op de bestaande habitatrichtlijnsoorten binnen het habitatrichtlijngebied Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats omdat: - er geen rechtstreeks biotoopverlies te verwachten is van de planvoornemens t.o.v. het habitatrichtlijngebied - er geen bestaande ecologische verbinding/relatie is tussen het plangebied en het habitatrichtlijngebied; - eventuele werken in het plangebied geen geluids- of visuele verstoring kunnen veroorzaken in het SBZ-H. Het blijft echter wel mogelijk dat de vleermuizen foerageren in of in de buurt van het plangebied. De soort die het meest te verwachten valt is de Watervleermuis. Daarnaast is het mogelijk dat ook meer algemene soorten zoals de Gewone dwergvleermuis aanwezig zijn in of in de buurt van het plangebied. Toch is ons inziens geen Passende beoordeling noodzakelijk omdat er geen effecten zullen optreden aan het Habitatrichtlijngebied zelf en de effecten op de bijlage 4 vleermuissoorten zeer beperkt zullen zijn. De activiteiten binnen het plangebied kunnen voor rustverstoring zorgen, dit voornamelijk ten aanzien van de aangrenzende biologisch waardevolle zones. Deze zal echter zeer beperkt zijn aangezien er geen bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd in de buurt van de Netedijk Toetsing t.a.v. het nulalternatief Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het binnengebied het huidige bodemgebruik behouden. Voor wat betreft de ecologische kwaliteit van het gebied biedt dit geen meer- of minwaarde t.a.v. de huidige situatie Milderende maatregelen Er dient voldoende buffering voorzien te worden tussen de bebouwde zones en de zones met een hoge biologische waarde. Het grootste deel van de biologisch waardevolle dijk wordt reeds voldoende gebufferd door de tussenliggende parkzone. In het westelijke deel dient er wel voldoende buffering voorzien te worden ten opzichte van de industriezone Conclusie Vanuit de discipline fauna en flora zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. 5.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Referentiesituatie Het plangebied is gelegen in het zuidwesten van de kern van Duffel. Het sluit aan op de noordelijke oever van de Nete die de kern van Duffel in tweeën splitst. De Netebrug ligt net ten oosten van het plangebied. Het plangebied bevindt zich langs beide zijden van de Hondiuslaan, de belangrijkste invalsweg naar het centrum van Duffel. Het plangebied is volgens de landschapsatlas deels gelegen in het traditioneel landschap Land van Kontich-Ranst (noordelijk deel) en deels in het traditioneel landschap Vallei van de Nete (zuidelijk deel) /lda 26 van 37

27 Het uiterste zuiden maakt deel uit van de relictzone Vallei van de Nete en kasteeldomeinen. Het gebied is niet gelegen in een ankerplaats. De Nete wordt beschouwd als een lijnrelict. Het kasteel Ter Elst en de parochiekerk St-Martinus zijn puntrelicten. Figuur 5-7: landschapsatlas t.h.v. het plangebied Ter Elst-Kerkenblok. In en rond het plangebied zijn nog een redelijk groot aantal erfgoedwaarden aanwezig. Er bevinden zich 2 beschermde monumenten binnen de contouren van het gebied namelijk: Het kasteel Ter Elst met de omgevende slotgrachten en de St-Martinuskerk en omgeving. Daarnaast komen er nog een groot aantal gebouwen in het plangebied voor die opgenomen zijn in de Bouwen door de Eeuwen in Vlaanderen, Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen : Deze worden in onderstaande Tabel 5-2 weergegeven. Tabel 5-2 Bouwkundig erfgoed binnen het projectgebied. Nr. Naam Adres 1 Villa en bedrijfsgebouw van de z.g. "Manufacture de tissus métalliques - Louis Hermans & J. Govaerts" Hermansstraat, Standbeeld van Kiliaan Hondiuslaan Z nr. 3 Parochiekerk St.-Martinus Kerkstraat Z.nr. 4 Rijhuis Kerkstraat 20 5 Neoclassicistisch rijhuis Kerkstraat 22 6 Z.g. "Café St.-Joris" Kerkstraat 28 7 Rijhuizen Kerkstraat Pastorie Kerkstraat 31 9 Twee huizen, z.g. "De Lelie" en "In de Roos Kerkstraat Heden kinderdagverblijf Kerkstraat /lda 27 van 37

28 Nr. Naam Adres 11 Neotraditioneel enkelhuis Kerkstraat Z.g. "St.-Norbertushuis", klooster Kerkstraat Rijhuis Kiliaanstraat Enkelhuis Kiliaanstraat Enkelhuis Kiliaanstraat Winkelhuis Kiliaanstraat Dubbelhuis Kiliaanstraat Rijhuis Kiliaanstraat Rijhuis Kiliaanstraat Neotraditioneel complex Kiliaanstraat Hoekhuis Kiliaanstraat Twee neotraditionele enkelhuizen Stationsstraat Neoclassicistische burgerhuizen Stationsstraat Neoclassicistisch burgerhuis Stationsstraat Twee burgerhuizen Stationsstraat 85, Rijhuis Stationsstraat Rijhuis Stationsstraat Kasteelruïne Ter Elst Ter Elstlei Z.nr De landschapskenmerkenkaart neemt, in tegenstelling tot de cultuurhistorische landschapsatlas, een meer ruimtelijk structurerende invalshoek. Op deze kaart worden voor het plangebied enkel de spoorweg en de Nete aangeduid als ruimtelijke landschapskenmerken. Verder worden in de omgeving nog een industriezone (in het westen), de artificiële plas van het AWW-bekken (in het zuiden) en de glastuinbouwzone (in het noordwesten) aangeduid. In het huidig landschapsbeeld kan het plangebied in 2 zones verdeeld worden. Ten noorden van de Hondiuslaan heeft het plangebied een zeer stedelijk karakter met sterke aaneengesloten bebouwing. Ten zuiden ervan neemt de bebouwingsdichtheid geleidelijk af om over te gaan in een open parkstructuur rondom de ruïne van Kasteel Ter Elst en langsheen de Nete. Het zuidwestelijke deel heeft een open maar industrieel karakter. Binnen het plangebied worden in de Centrale Archeologische Inventaris enkele archeologische vondsten gemeld. Ook buiten het plangebied werden er nog een aantal archeologische elementen gevonden (zie Tabel 5-3). De dateringen van de elementen lopen sterk uiteen. Het merendeel bestaat echter uit sporen van bewoning uit de middeleeuwen of de 18 e eeuw. De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De effectieve aan- of afwezigheid van archeologische sporen in het plangebied kan enkel door middel van verder onderzoek vastgesteld worden /lda 28 van 37

29 Tabel 5-3: Sites in de omgeving van het plangebied Ter Elst-Kerkenblok (sporen gelegen binnen het plangebied in het vet) (bron: Centraal Archeologische Inventaris, VIOE). Inventarisnummer Naam Periode Hof Ter Elst Volle Middeleeuwen Van Crurenhof 18 de eeuw Kasteel Muggenburgh Late Middeleeuwen St.-Martinuskerk Volle Middeleeuwen St.-Norbertushuis 17 e eeuw Kerkplein Midden-Romeinse tijd / Paleolithicum Verbrande Hoeve 18 e eeuw Zandmolen 18 e eeuw Roodenberghoeve 18 e eeuw Den Hert Late Middeleeuwen Nete 1 Onbepaald Duffel 2 Onbepaald Parochiekerk O.-L.-Vrouw van Goede Wil 17 e eeuw Hoeve Cools 18 e eeuw Figuur 5-8: restanten bouwkundig erfgoed in de omgeving van het plangebied (bron: Centraal Archeologische Inventaris, VIOE) Mogelijke effecten De verdere invulling van het plangebied brengt mogelijk vergraving met zich mee. Hierdoor zal het bodemprofiel onherroepelijk verstoord worden. Hierbij bestaat een potentiële kans op het verstoren van archeologische relicten. Het landschapsbeeld zal door de afbakening en invulling van het RUP gewijzigd worden op lokaal niveau. Hierbij wordt ernaar gestreefd het huidige beeld sterk te verbeteren. Dit wordt positief beoordeeld. Het bouwkundig erfgoed wordt behouden en door de uitvoering van het RUP waar mogelijk beter geïntegreerd binnen de ontwikkeling van het plangebied /lda 29 van 37

30 De bouwvoorschriften voor nieuwe woningen zijn zodanig afgestemd dat deze nieuwe gebouwen nauw zullen aansluiten bij de huidige bebouwing en het landschapsbeeld dus enkel positief zullen beïnvloeden. De enige grote wijziging in het landschapsbeeld valt te verwachten in de zone voor KMO en lokale bedrijvigheid. Hier zal het open, groene karakter van deze relatief beperkte oppervlakte afnemen, al wordt ook hier gestreefd naar een zo goed mogelijke integratie in de omgeving. Aangezien het gebied niet in een ankerplaats gelegen is en enkel het uiterste zuiden behoort tot een relictzone, heeft dit plan geen noemenswaardige aantasting van historische en esthetische waarden van relictzones of ankerplaatsen tot gevolg. Een van de voornaamste doelen van het RUP Ter Elst-Kerkenblok is het verbeteren van de huidige ruimtelijke structuur. Naast het opwaarderen van het straatbeeld speelt ook de combinatie van functioneel groen in een sterk bebouwde omgeving een grote rol. De ontwikkeling van een groen golvend waterfront langsheen de Nete zal hierbij de connectiviteit tussen het centrum en de Nete te versterken Toetsing t.a.v. het nulalternatief Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, blijft het huidige bodemgebruik behouden. In deze omstandigheden blijft het huidige landschapsbeeld ongewijzigd Milderende maatregelen Ten aanzien van het aantal mogelijk te voorziene bouwhoogtes dient rekening gehouden te worden met een aantal milderende maatregelen teneinde te komen tot een kwalitatieve beeldkwaliteit van de gebouwen, zonder negatieve belevingsaspecten t.a.v. omwonenden Milderende maatregelen dienen betrekking te hebben op het voorschrijven van platte daken, maximale bebouwingsoppervlaktes, zichtbaarheidsvoorschriften,. De KMO-zone in het ZW van het plangebied dient gebufferd te worden t.a.v. de Netevallei. Daarnaast dient het bouwkundig erfgoed behouden te blijven en zo goed mogelijk geïntegreerd te worden binnen de planontwikkeling. Ook de groene ruimte dient een sociale, esthetische, recreatieve en natuurlijke meerwaarde aan het gebied te geven Conclusie 5.5 Mens Vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zijn, mits het opvolgen van de milderende maatregelen, geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten Referentiesituatie Het plangebied situeert zich in het zuidenwesten van het kerngebied van de gemeente Duffel. Het gebied wordt langs de westkant afgesloten door de spoorlijn Antwerpen- Mechelen-Brussel en in het zuiden door de Beneden Nete, die de kern van Duffel in tweeën splitst. De Netebrug ligt net ten oosten van het plangebied. Het plangebied bevindt zich langs beide zijden van de Hondiuslaan, de belangrijkste invalsweg naar het centrum van Duffel. De gemeente heeft een strategische ligging aan het spoor (Antwerpen-Brussel), het water (Nete) en de weg (E19). Het station van Duffel bevindt zich juist ten noorden van het plangebied. De Hondiuslaan zorgt enerzijds voor een vlotte toegang tot de rest van de dorpskern en anderzijds voor een vlotte ontsluiting via de A. Stockletlaan / de Lange Vosbergstraat en de Bussestraat naar het op- en afrittencomplex Rumst-Duffel van de E19 en zo naar het Vlaamse en Internationale hoofdwegennet /lda 30 van 37

31 Alle wegen binnen het plangebied zijn gemeentelijke wegen. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Stationstraat, de Kerkstraat en de Kiliaanstraat. Dwars doorheen het plangebied loopt de Hondiuslaan. De Hondiuslaan werd pas in 1970 aangelegd als invalsweg voor de gemeente. Alle zijstraten van de Stationstraat worden momenteel door deze laan gekruist of komen er op uit. Het gaat hierbij om de Norbertijnerlei, de Ter Elstlei, de Verbindingsstraat, de Ambachtsstraat, de Netelei en de Spoorweglaan. Ten zuiden van de Hondiuslaan bevinden zich nog de Hermansstraat en de Heesterbos en noordelijk, meer naar het centrum toe liggen de Muggenberg en de Pastoriestraat. Één buurtweg is opgenomen in de atlas der buurtwegen. Deze weg stemt overeen met de Stationstraat en neemt tevens een gedeelte van de Kerkstraat en de Kiliaanstraat mee. Uitgezonderd één lijn passeren alle bustrajecten van de lijn die Duffel aandoen langs het station en tevens langs het gemeentehuis. Deze locaties bevinden zich respectievelijk aan de uiterste west- en de uiterste oostrand van het plangebied. Het gebied is dus goed ontsloten door het openbaar vervoer. Langsheen de A. Stocletlaan bevindt zich een regionaal bedrijventerrein. Dit gedeelte sluit aan op het gedeelte dat binnen het plangebied aangeduid is om als zone voor KMO en lokale bedrijvigheid te ontwikkelen. Het wordt hiervan wel gescheiden door de spoorlijn. De Hondiuslaan splitst het plangebied als het ware in tweeën. Het gebied ten noorden van de straat wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk aaneengesloten bebouwing met weinig groenelementen. Dit roept een stedelijk gevoel op. Het gebied ten zuiden van de weg is meer groen met ééngezinswoningen in open bebouwing. Tevens vindt men er het Kasteel Ter Elst, een deel van het Muggenbergpark en verschillende industriële functies. De vroegere structuur van de wijk is verloren gegaan met de aanleg van de Hondiuslaan. Hierdoor hebben een aantal dwarsstraten hun functie verloren. De Hondiuslaan vormt door haar breedte en haar drukke karakter een aanzienlijke barrière tussen de twee onderdelen van het plangebied. In het noordelijk deel van het plangebied ligt de hoofdwinkelstraat van Duffel; de Kiliaanstraat. In deze straat is een brede waaier van handel en diensten aanwezig. Dit gebied maakt deel uit van het echte centrum van Duffel. De verbinding tussen het station en de Netebrug wordt gevormd door Kerkstraat en de Stationsstraat. Deze twee straten komen samen aan het kerkplein, aan de voorzijde van de beeldbepalende Sint- Martinuskerk. Het plein is sober aangelegd. De omgevende gebouwen vormen een samenhangend en kwalitatief beeld. Achter de kerk ligt een parking met een toegang naar de Kiliaanstraat, via een poort. In de Stationsstraat overheerst de woonfunctie. Andere functies zijn er beperkt. Hierdoor is de verbinding tussen het centrum en het station zwak. In zowel de Kiliaanstraat als de Stationsstraat is er een menging van oude en nieuwe bebouwing. Deze menging is op stedenbouwkundig niveau dikwijls niet gelukt. Enkele nieuwe gebouwen storen het straatbeeld en de samenhang van het gebied. De morfologie en soms de functie van de gebouwen houden weinig of geen rekening met de omgeving. Nieuwe gebouwen van 3 bouwlagen (plat dak) worden ingeplant in bouwblokken waar de bestaande toestand wordt beheerst door gebouwen van 2 bouwlagen en een zadeldak. De bouwdiepte van de nieuwe gebouwen houdt ook weinig rekening met de aanpalende bebouwing. Door de aanleg van de Hondiuslaan hebben een aantal van de dwarsstraten (o.a. de Ter Elstlei, de Verbindingsstraat en de Ambachtstraat) hun oorspronkelijke functie verloren. Deze straten zijn erg kort en de bebouwing is dikwijls ongestructureerd. De achterzijden van de panden langs de Stationsstraat zijn duidelijk zichtbaar van op de Hondiuslaan. Bovendien hebben een aantal van deze panden hun garage aan de Hondiuslaan. Hierdoor wordt het gevoel van een achterzijde versterkt. Dit is niet wenselijk langs deze belangrijke invalsweg. Op bepaalde plaatsen heeft men geprobeerd om nieuwe gebouwen te ontwikkelen gericht op de Hondiuslaan maar dit is niet gelukt. Als gevolg hiervan is er een menging van achterzijden, voorzijden en zijgevels van panden gericht op de zijstraten tot stand gekomen. Er zijn enkele omgevingsvreemde gebouwen terug te vinden doorheen het plangebied. Deze versterken in het algemeen het ongestructureerd en niet samenhangende karakter van het gebied. Zo vindt men er grootschalige alleenstaande en groepen van villa's alsook /lda 31 van 37

32 ééngezinswoningen in open bebouwing dichtbij het centrum. Enkele beeldbepalende hoeken in het plangebied zijn hierdoor zeer zwak oa hoek Kiliaanstraat -Hondiuslaan. In de omgeving van het station zijn een aantal appartementsgebouwen ontwikkeld. Hier zijn tevens een beperkt aantal (bouw)bedrijven gevestigd. De westelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de spoorwegberm. Ten zuiden van de weg loopt een pad dat de Hondiuslaan met de Nete verbindt voor het langzaam verkeer. Het zuidelijk deel van het plangebied is duidelijk meer groen. Het wordt gekenmerkt door een lage bebouwingsdichtheid. De zuid-westelijke hoek van het plangebied wordt ingenomen door een waterzuiveringsstation. Daarnaast liggen de Brandweer en een inplanting van de Technische Dienst van de gemeente. Ten oosten van de Norbertijnerlei ligt het Kasteel Ter Elst. De kwaliteit van de ruïne en omliggende park is hoog. Het sluit ook aan op het speelplein in het Heesterbos dat deel uitmaakt van het oostelijk gelegen Muggenbergpark. Hierdoor is er een groen gebied langs de Nete ontwikkeld. De bebouwing ten zuiden van de Hondiuslaan wordt overheerst door ruime percelen met woningen in open bebouwing. Deze structuur is recent ontwikkeld na het aanleg van de Hondiuslaan. Een rij van woningen in de Muggenberg doet denken aan de vroegere noord-zuidstructuur. Door de ontwikkeling van de Hondiuslaan lijken deze woningen omgevingsvreemd te zijn. Figuur 5-9: Bestaande ruimtelijke structuur Het omgevingsgeluid wordt momenteel bepaald door de Hondiuslaan die als belangrijkste invalsweg voor de dorpskern fungeert. Voornamelijk in het westen is het omgevingsgeluid ook sterk afhankelijk van de spoorweg. In de buurt (op minder dan 2 km) van het plangebied liggen 2 Seveso-inrichtingen, namelijk Aleris Aluminium en De Ceuster. Beide zijn gecatalogeerd als lage drempelbedrijf 2 (zie Figuur 5-10). 2 Binnen de Seveso-inrichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen lage- en hogedrempelbedrijven. Een lagedrempelbedrijf is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of kunnen zijn, in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de lage drempel (uitgedrukt in ton per categorie van product), maar kleiner dan de hoge drempel. Zijn de hoeveelheden gevaarlijke stoffen geproduceerd of opgeslagen in het bedrijf samen gelijk aan of groter dan de hoge drempel, dan spreken we van een hogedrempelbedrijf /lda 32 van 37

33 Figuur 5-10: Seveso-inrichtingen in een straal van 2 km Mogelijke effecten Wonen Het behouden en versterken van de huidige woningenstructuur wordt als positief beschouwd. De architecturale integratie van de te ontwikkelen gebouwen in deze omgeving zal de ruimtelijke kwaliteit ten goede komen en zo de gebruiks- en belevingswaarde in de omgeving verhogen. Het stedelijk weefsel wordt versterkt door verdichting door middel van het invullen van bestaande open percelen tussen de bebouwing. Plaatsen met verkrotting, leegstand of braakliggende terreinen zullen ingevuld moeten worden met het oog op verdichting. De bestaande kwaliteiten en de onderlinge relaties worden versterkt evenals de woonfunctie en andere centrumfuncties. Werken Naar werk toe kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de bedrijvenzone enerzijds en de zone voor winkelkerngebied anderzijds. Het concentreren van handelszaken langsheen de Kiliaanstraat wordt hier als positief beschouwd. Ook de locatie van de zone voor KMO en lokale bedrijvigheid in de ingesloten zuidwesthoek van het plangebied kan vanuit de discipline mens als positief geschouwd worden. Deze zone grenst immers minimaal aan bebouwing en wordt ingesloten door de spoorweg, de Nete, de gebouwen van brandweer en technische dienst en de waterzuiveringsinstallatie. Mobiliteit Aangezien het bijkomend aantal woningen beperkt is en ook de ontwikkeling van economische activiteiten laag is wordt er maar weinig bijkomend verkeer verwacht. De belangrijkste baan doorheen het plangebied, de Hondiuslaan, fungeert momenteel immers al als voornaamste invalsweg voor het volledige centrum van Duffel. Daarnaast is ook de ontsluiting via het openbaar vervoer reeds zo goed als optimaal met de nabijheid van de bushaltes ter hoogte van het gemeentehuis en het station en het station zelf. Op basis van het voorliggende programma genereert het plan Ter Elst-Kerkenblok geen aanzienlijke mobiliteitseffecten, zowel naar afwikkeling als naar leefbaarheid /lda 33 van 37

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011 RUP SION bijlage 5: aanvullende watertoets Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan stad Lier 04 mei 2011 RUP SION LIER BIJLAGE 5 aanvullende watertoets dd. 04.05.2011 PAGINA 2 / 10 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke"

Geïntegreerd advies bij het Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke" 1. Adviesvraag : De adviesvraag ten behoeve van het verzoek tot raadpleging voor het "RUP regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening Project-m.e.r.-screening Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat en nummer postnummer en gemeente LNE-MER-01-120913 In te vullen door de behandelende afdeling

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout Vlaamse Overheid Koning Albert II laan 20 bus 16 1000 BRUSSEL T 02 214 21 11 F 02 553 21 05 www.vmm.be Urbis et Terra Schaffensestraat 3 3290 DIEST uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 2/2/2017

Nadere informatie

Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening Project-m.e.r.-screening Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat en nummer postnummer en gemeente LNE-MER-01-120913 In te vullen door de behandelende afdeling

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP COLOFON Opdracht: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zelzate Grote Markt 1 9060 Zelzate Opdrachthouder: SORESMA

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840)

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840) Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840) De in vet gemarkeerde cijfers verwijzen naar een wederwoord op het ontvangen advies, te vinden aan het einde

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE PLAN-MER SCREENINGSNOTA (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL: 506.016 MER-dossiernr.:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website: SCHOOT

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website:  SCHOOT Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: 013 66 17 15 fax: 013 67 36 93 Website: www.tessenderlo.be SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES GEMEENTELIJK RUP SCHOOT Ilgatlaan

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg GEMEENTE KORTENBERG RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 DEEL II: GRAFISCH LUIK voorlopig vastgesteld d.d. 10/03/2014 RUP VIERHUIZEN KORTENBERG

Nadere informatie

PLAN-M.E.R.-SCREENING. KAARTENBUNDEL

PLAN-M.E.R.-SCREENING. KAARTENBUNDEL PLAN-M.E.R.-SCREENING. KAARTENBUNDEL Planologisch attest Historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Groep Aertssen mei 2016 OMGEVING. mei 2016. 15011_KB_001 KAART 1 SITUERING OP LUCHTFOTO Groep Aertssen.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RUP Beverlo Centrum. Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen

RUP Beverlo Centrum. Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen RUP Beverlo Centrum Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen 1 Inhoud Vooraf: wat is een RUP? Waarom een RUP? Bestaande toestand en ruimtelijke analyse Visie: algemeen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout De in vet gemarkeerde cijfers verwijzen naar een wederwoord op het ontvangen advies, te vinden aan het einde van de nota. Instantie

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN SCREENINGSNOTA PLAN-MER-PLICHT (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening & milieu Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL:

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste Maart 2014, definitieve vaststelling Dit document wordt opgemaakt in opdracht van Stad Harelbeke

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Workshop C Van advies naar waterparagraaf

Workshop C Van advies naar waterparagraaf Workshop C Van advies naar waterparagraaf Mark Cromheecke Directie Ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen Robin De Smedt Departement RWO Kracht van het advies Verplicht/niet verplicht Bindend/niet bindend Motiveringsplicht

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Aanleg hoogspanningsleiding Zandvliet-Lillo.

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Aanleg hoogspanningsleiding Zandvliet-Lillo. Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportage Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 80 79 - Fax

Nadere informatie

1.1. Vilvoorde. Machelen. Brussel. Legenda. Projectgebied. Gemeentegrenzen Meters. Titel: Situering projectgebied.

1.1. Vilvoorde. Machelen. Brussel. Legenda. Projectgebied. Gemeentegrenzen Meters. Titel: Situering projectgebied. Vilvoorde Machelen Gemeentegrenzen Brussel Situering projectgebied 1.1 1:10.000 Path: I:\FP1707\Technical_Data\Figuren\T_hoofddocumenten\MXD_0021_situering_20160421.mxd N Vilvoorde 0 Brussel Gemeentegrenzen

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Eeklo RUP Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat Samenvatting adviezen screeningsnota Verloop. 2. Samenvatting adviezen

Eeklo RUP Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat Samenvatting adviezen screeningsnota Verloop. 2. Samenvatting adviezen Eeklo RUP Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat Samenvatting adviezen screeningsnota 25-01-2016 1. Verloop Op 04-12-2015 werden de opmerkingen van de Dienst Mer ontvangen. Het document werd op

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies.

Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies. Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies. Concreet kan in dit dossier verwezen worden naar de bodemattesten

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (plan-mer screening)

onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (plan-mer screening) onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage (plan-mer screening) RUP gemeenteplein gemeente edegem maart 2009 VERZOEK TOT RAADPLEGING Inhoud Kaarten...3 1. Beschrijving plan en afbakening plangebied...4

Nadere informatie

Departement Landbouw en Visserij AANGETEKEND Tritel Ilgatlaan 23 3500 Hasselt Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips, 6e verdieping Koning Albert II-laan, 35, bus 40 1030 Brussel Tel. 02 552 78 70 Fax 02

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P O p s p

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 23 februari 2017 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Bruggeman Hilde Couckuyt

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied

situering en afbakening van het plangebied situering en afbakening van het gemeente kalmthout - RUP 'woonbos' - kaart 1 bron: digitale versie gewestplan, toestand 01012002, a.r.o.h.m. oc-gisvlaanderen OMGEVING - mei 2013-08019_GUN_PL_016 gewenste

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende plangebied Vijfseweg Noorderlaan Noorderlaan Oosterlaan Oosterlaan Noorderlaan Kruishoutemsew Westerlaan Zuiderlaan Expresweg Jozef Duthoystraat Westerlaan Stormestraat Meersstraat Zuiderlaan Zuiderlaan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) Lidstaat: België - Vlaams gewest Datum: Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) in navolging van artikel

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie