Overbetuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Overbetuwe! Jaarverslag Zorg voor een mooi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overbetuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Overbetuwe! Jaarverslag Zorg voor een mooi"

Transcriptie

1 Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Hans Pietersma Arch. AvB Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon Website Dit is een uitgave van het Gelders Genootschap

2 Terugblik Hans Pietersma In is er, op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen weer veel gebeurd in de gemeente. Het was ook een druk jaar met 367 besproken plannen ten opzichte van 277 plannen in In januari heb ik een presentatie gegeven in de raadscommissie over de werkwijze van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Het is prettig om met de raadsleden in gesprek te komen, vragen te kunnen beantwoorden en het belang van ruimtelijk kwaliteitstoezicht te kunnen toelichten. Het was een bijzonder prettige avond waar ik draagvlak ervoer voor het werk van de commissie. Ik ben blij met de ontwikkelingen rond Rijzenburg. De monumentale waarden werden bevestigd door de uitgevoerde waardestelling en zijn nu uitgangspunt bij de ontwikkeling van de locatie. Er zijn nog wat hobbels die moeten worden genomen maar we zitten al heel dicht bij een plan waar alle partijen mee kunnen instemmen. Een mooi verloop had het project Park15. Binnen het geldende beeldkwaliteitsplan bleek het niet mogelijk een grootschalig distributiecentrum van 6 à 7 hectare te ontwikkelen. Mijn advies om de kaders aan te passen, m.a.w. een aangepast beeldkwaliteitsplan te ontwikkelen werd overgenomen. Met het nieuwe BKP als kader kon vergunning worden verleend voor een grootschalig distributiecentrum, een gebouwconcept waar veel vraag naar is. In is het Gelders Genootschap in samenwerking met de gemeente begonnen met de actualisatie van de welstandsnota. Voor het onderdeel reclame is in november een interactieve informatieavond georganiseerd voor ondernemers. Het was een goed bezochte en levendige avond die veel input opleverde voor het nieuwe beleid. Het valt sowieso op dat de burgers zeer betrokken zijn, dat blijkt ook wel uit de 40 bezoekers die wij hebben mogen ontvangen. Het is zeer prettig om met initiatiefnemers in gesprek te komen, in gezamelijkheid kom je altijd tot de meest optimale oplossing.

3 Waaldijk 29 Slijk-Ewijk Inpassing aardwoning 1 Landschappelijke inpassing 2 Impressies

4 Waaldijk 29 Slijk-Ewijk Inpassing aardwoning Het initiatief voor een geheel zelfvoorzienende woning, grotendeels afgedekt met aarde aan de Waaldijk was zeer verrassend. Het plan is in eerste instantie besproken in de regiekamer waar geconstateerd werd dat de woning zich als een gebiedsvreemd element zou gaan presenteren. Indien de woning volledig zou worden ingepakt door groenstructuren dan zou een aardwoning denkbaar zijn. De rayonarchitect is ook gevraagd te adviseren over het plan, ook hij constateerde dat de woning, wat betreft vormgeving sterk afwijkt van wat gebruikelijk is in 3 Schetsontwerp woning het buitengebied. Het bebouwingsbeeld in het buitengebied wordt grotendeels bepaald door eenduidige, rechthoekige bouwmassa s die zijn voorzien van, in het beeld dominante kappen. Aangezien het welstandsbeleid aanstuurt op aansluiting op het bebouwingsbeeld kan vanuit het beleid niet worden ingestemd met het sterk afwijkende woningontwerp. Maar het zou jammer zijn als zo n verrassend initiatief zou stranden vanwege standaard gemeentelijk beleid. Een mogelijkheid werd gezien om de woning te realiseren als onderdeel van het landschap. In de schetsen was er sprake van bouwmassa s die op maaiveldniveau waren geplaatst en deels werden afgedekt met aarde. De woning toonde als toevoeging en niet geïntegreerd/versmolten met het landschap. De suggestie werd gedaan het landschap te laten opbollen of plooien en het programma te plaatsen in de vrijkomende holtes. Dan kan het geheel onderdeel worden van het landschap, of beter, landschap worden. De suggestie is overgenomen en heeft geleid tot een planopzet waar mee kon worden ingestemd.

5 De kwaliteit van De inwoners van, de toeristen en de mensen die in de gemeente werken hebben het allang opgemerkt, is een bijzonder mooie gemeente. Kenmerkend is het mooie rivierenlandschap met op de achtergrond de stuwwallen en de, veelvuldig voorkomende bijzondere bebouwing. Kortom, een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Het is dan ook van groot belang dat de kwaliteit van het landschap en de bebouwing zoveel mogelijk wordt behouden of nog wordt verbeterd. Ook om daarmee te bereiken dat u met plezier in uw straat of buurt woont en dat daarmee ook de waarde van uw woning en woonomgeving behouden blijft. En ook om verloedering van de omgeving te voorkomen en zo te werken aan de (sociale) veiligheid. Een fraaie woonomgeving is ook een duurzame woonomgeving, de mens is geneigd dingen van waarde in stand te houden. Maar ook om de eigenheid en de identiteit van een dorp of buurt of de landschappelijke waarde van het buitengebied. Er is al zoveel hetzelfde in Nederland en we willen graag dat als gemeente herkenbaar blijft en zijn identiteit behoudt. Om de kwaliteiten en eigenheid van te beschermen is de inzet van de inwoners en de gemeente essentieel. De inwoner, door deelname in dorpsraden, belangenverenigingen en plaatselijke politiek etc. en de gemeente door gericht beleid, voorlichting en stimulerende maatregelen. Gezamelijk kunnen we er voor zorgen dat aantrekkelijk blijft.

6 Bedrijventerrein Park 15 te Oosterhout Inpassing distributiecentrum 1 oude ontsluitingsstructuur 2 Nieuwe ontsluitingsstructuur 3 Artist impression

7 Bedrijventerrein Park 15 te Oosterhout Inpassing distributiecentrum 4 Artist impression In 2014 is de inpassing van een grootschalig distributiecentrum, ter grootte van tien voetbalvelden besproken in de commissie. Een ontwikkeling van deze grootte was niet voorzien in het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. De positie van de hoofdontsluitingsstructuurvan het bedrijventerrein, De Ring maakte het onmogelijk om kavels uit te geven voor dergelijke grootschalige gebouwen. De ontwikkelaar gaf aan dat in de markt grote behoefte is aan grootschalige distributiegebouwen. De gemeente wilde graag meewerken aan de ontwikkeling ook de commissie zag het als een goede ontwikkeling. Het probleem was echter dat de ontwikkeling niet paste binnen de vastgestelde, gemeentelijke kaders. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, rekening houdend met alle ambities op het gebied van onder andere duurzaamheid, beeldkwaliteit, zorgvuldig ruimtegebruik etc. stelde de rayonarchitect voor om de kaders aan te passen. Tevens om te voorkomen dat de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein gefrustreerd zou worden door een niet zorgvuldige inpassing. De aanpassingen in het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan zijn enkele malen besproken in de commissie en uiteindelijk als kader vastgesteld. Met de nieuwe kaders kon begin het eerste distributiecentrum worden voorzien van een goedkeuring.

8 Elst Rijzenburg

9 Elst Rijzenburg Begin is door De Bunte Vastgoed een voorstel ingediend om de ontwikkelingsmogelijkheden te bestuderen voor locatie Rijzenburg. Het is geen eenvoudige opgave om een complex met zo n rijke geschiedenis te herbestemmen met behoud van de cultuurhistorische waarden. De commissie kon op hoofdlijnen instemmen met de plannen en gaf een aantal aanbevelingen om te komen tot een verantwoorde planopzet. De positieve grondhouding van de commissie gaf de ontwikkelaar voldoende vertrouwen om het complex aan te kopen en de plannen verder uit te werken.

10 Kwaliteit & beleid De gemeente heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. Door middel van beleidsdocumenten als bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en de welstandnota is getracht de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Midden is gestart met de actualisatie van het welstandsbeleid, een traject dat midden 2016 zal worden afgerond. Bij ruimtelijk kwaliteitsbeleid blijkt voortdurend dat de gemeente dit niet alleen kan. Het realiseren van kwaliteit kan alleen maar slagen als mensen uit een dorp, buurt of wijk of ondernemers uit het centrum samen met de gemeente daar aan werken. Er wordt dan ook voor gekozen de burger en ondernemer bij het ontwikkelen van beleid te betrekken. Het gaat ons immers allemaal aan. We hebben de afgelopen tijd ervaren dat je er niet alleen komt met gedetailleerde regels en nota s. Kwaliteit laat zich maar moeilijk in regels vastleggen. De ervaring heeft geleerd dat er ruimte moet zijn voor nieuwe en creatieve ontwikkelingen. Het is ook van belang dat er een mogelijkheid moet zijn om met een initiatiefnemer in gesprek te komen, uiteindelijk ontstaat kwaliteit in een dialoog.

11 Porsche te Heteren Uitbreiding

12 Porsche te Heteren Uitbreiding Voor de huisvesting van het Porsche Classic Centrum was een uitbreiding van het Porsche Centrum Gelderland noodzakelijk. De garage/showroom is georiënteerd op de Ressenerbroek, de uitbreiding werd gerealiseerd achter het bestaande gebouw grenzend aan de achterliggende straat, de Muskushouwsestraat. Voor de beoordeling van plannen op het bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland Zuid is een stedenbouwkundig plan/beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Op hoofdlijnen zetten de voorschriften in op een hoogwaardig bebouwingsbeeld en het realiseren van voorkanten richting openbare ruimte. Vanuit het functionele gebruik werd de uitbreiding door de initiatiefnemer gezien als de achterzijde van het gebouw. Door de relatieve geslotenheid van de gevel aan de Muskushouwsestraat ontstond een achtergeveluitstraling die onvoldoende aansloot bij de uitgangspunten van het stedenbouwkundige plan. In overleg met de initiatiefnemer en de architect is de achtergevel op onderdelen aangepast waardoor een meer open uitstraling ontstond die echter nog niet voldeed aan het gemeentelijke beleid. Ondanks de op zich zelf hoogwaardige architectuur werd geconcludeerd dat de planopzet onvoldoende aansloot bij de stedenbouwkundige uitgangspunten. De uitstraling was op zich zelf niet het probleem. De uitbreiding sloot wat betreft architectuur naadloos aan op het bestaande Porsche gebouw en was hoogwaardig van uitstraling. Het architectuurbeeld is overigens tot in detail voorgeschreven vanuit het Porsche concern en wordt wereldwijd toegepast. Het college is in dit specifieke geval afgeweken van het advies, een besluit waar de commissie begrip voor heeft.

13 Werken aan kwaliteit De gemeente moet mooi en aantrekkelijk blijven voor inwoners en toeristen, dat is het uitgangspunt. Daarnaast is een dynamische gemeente, en dat biedt kansen. Er wordt nog veel nieuw gebouwd en er zijn grote veranderingen bij bestaande gebouwen en complexen. Bij al die veranderingen wordt de vraag gesteld: blijft de bestaande kwaliteit in stand of wordt er een nieuwe kwaliteit toegevoegd? Bij cultuurhistorisch waardevolle gebouwen wordt natuurlijk extra gekeken of de monumentale waarde niet verloren gaat. De commissie ruimtelijke kwaliteit wordt bij dit soort plannen uitgebreid met drie leden die kennis inbrengen op het gebied van cultuurhistorie en monumenten. Mandaat adviseur ruimtelijke kwaliteit Onze adviseur ruimtelijke kwaliteit is het eerste aanspreekpunt voor gemeente en initiatiefnemers. Het merendeel, (90 %) van de plannen wordt wekelijks ter plekke bij de gemeente door de adviseur voorzien van een positief advies. Een deel van de plannen (10 %) wordt voorzien van een advies met aanbevelingen hoe te voldoen aan het gemeentelijke beleid. Door deze open werkwijze is een negatief eindadvies een zeldzaamheid. De advisering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit gebeurt onder mandaat van de commissie en met grote regelmaat in aanwezigheid van de aanvragers. Afgelopen jaar hebben wij ca. 140 bezoekers ontvangen tijdens de mandaat- en commissievergaderingen. Verder worden de vergaderingen regelmatig bezocht door de journalist van De Gelderlander. Het is een efficiënte, laagdrempelige en snelle werkwijze die erg gewaardeerd wordt door aanvragers en adviseurs. Deelname aan kwaliteitsteams De adviseur ruimtelijke kwaliteit Hans Pietersma heeft verder zitting in het kwaliteitsteam Westeraam. De plannen die worden besproken bevinden zich nog in een vroegtijdig stadium en planaanpassingen om de kwaliteit te verbeteren zijn makkelijk te realiseren. Door deze werkwijze is de latere beoordeling in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag een formaliteit. Daarnaast maakt hij deel uit van het Q-team dat is ingesteld voor de renovatie van de stuwcomplexen in de Nederrijn. Voor de gemeente betreft dat de stuw bij Driel. Behandeling plannen in CRK De commissie vergaderde in diverse malen als daartoe aanleiding was, waarbij vooral complexe plannen en projecten werden voorgelegd. Daarbij speelden naast welstand ook aspecten als stedenbouw, landschap, cultuurhistorie of openbare ruimte mee. Om hierover goed te kunnen adviseren, is de commissie samengesteld uit meerdere disciplines. De commissievergaderingen zijn in principe openbaar en iedereen is welkom om te zien hoe daar met initiatiefnemers (inwoners, architecten, ondernemers) aan de plannen wordt gewerkt. Niet zoals vroeger pas aan het einde van de planvorming, maar juist bij de eerste ideeën en schetsen, om samen te zoeken naar een optimale kwaliteit in een bestaande omgeving. Mooi en inspirerend werk, waar we als commissieleden graag over vertellen. Dat doen we ook iedere keer in het. Om ieder te laten zien dat het in wel ergens over gaat en dat het de moeite waard is om samen een inspanning te leveren om er iets moois van te maken!

14 Valburgseweg 98 te Elst De Rondehof 1 Eerste plan 2 Goedgekeurde plan

15 Valburgseweg 98 te Elst De Rondehof Het boerderijcomplex De Rondehof is gebouwd in 1947 en kan gezien worden als een zeer kenmerkend gebouwenensemble uit de vroegere jaren van de wederopbouwperiode. Het ensemble vormt een gaaf voorbeeld van architectuur in de stijl van de Delftse School met streekeigen elementen. Het complex heeft een zeer hoge cultuurhistorische waarde maar is jammer genoeg nog niet aangewezen als gemeentelijk monument. Gelet op de unieke kenmerken en de aanwezige cultuurhistorische waarden van boerderijcomplex De Rondehof is het zeer wenselijk om het complex nieuw leven in te blazen. In het kader van behoud door ontwikkeling is het mogelijk extra woningen in het complex te ontwikkelen. Afgelopen jaar is het eerste initiatief om een woning in het bedrijfsdeel te ontwikkelen besproken. Vanwege het feit dat het geen monument betreft kan de commissie niet tot in detail adviseren en heeft dat tot gevolg dat cultuur historische waarden verloren gaan. Dankzij de inspanning van de commissie en de bereidheid van de initiatiefnemer rekening te houden met de cultuurhistorische waarden is het plan op hoofdlijnen verbeterd.

16 Spoorallee-Industrieweg Stedenbouwkundigplan + Beeldkwaliteitsplan Het stedenbouwkundige plan met daaraan gekoppeld een beeldkwaliteitsplan is besproken met de rayonarchitect. Er is inhoudelijk naar het plan gekeken of de uitgangspunten leiden tot een bedrijventerrein met een kwaliteit die aansluit bij zijn omgeving. Ook is gekeken of het stuk een bruikbaar kader is bij de ontwikkeling en beoordeling van initiatieven. Bij dit plan was de conclusie dat daar zeker sprake van was. Naast een goed kader is het van groot belang met een initiatiefnemer, vroegtijdig in gesprek te komen, kwaliteit ontstaat immers in een dialoog.

17 Anticiperen op de Omgevingswet Hoewel het nog even duurt voor de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, is de gemeente, als een van de eerste gemeenten in Gelderland al bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Onder de Omgevingswet komen nieuwe instrumenten die de welstandsnota vervangen: een omgevingsplan en omgevingsvisie. In een omgevingsplan worden regels opgenomen, vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Een omgevingsvisie is bedoeld als integrale, strategische visie waarin keuzes worden gemaakt voor de inrichting van de leefomgeving. Daarmee is dit instrument hét middel voor de ruimtelijke ambities van de gemeente en biedt het houvast aan burgers en bestuurders. Daarbij staan niet de regels voorop, maar de vraag of een project bijdraagt aan een goede ruimtelijke kwaliteit.

18 Zetten Reclame-uiting 1 Eerste voorstel Voor een fitnesscentrum in Zetten dat is gevestigd op de eerste verdieping was een duidelijk zichtbare reclame van groot belang. In het eerste voorstel werd een groot aantal reclameteksten voorgesteld die zorgden voor een zeer overdadig en rommelig beeld. De commissie had ook twijfels of het wel effectief was. In een gesprek met de adviseur zijn een aantal suggesties gedaan om te komen tot een rustiger en verzorgder beeld en meer attentie en nadruk op de entree. De voorstellen zijn overgenomen en hebben geleid tot een zeer acceptabel reclamebeeld waar de ondernemer zich goed in kon vinden. 2 Goedgekeurde plan

19 Bachstraat 14 te Elst Dakopbouw 1 Doorsnede Een probleem dat nog wel eens voor komt bij woningen met een relatief lage kap is dat men een dakkapel wil plaatsen om een extra kamer te realiseren. De nok van de kap is dan te laag om een dakkapel te realiseren met rondom voldoende dakvlak zoals gevraagd vanuit het welstandsbeleid. In deze situatie is geadviseerd een éénzijdige, naar achteren gerichte dakopbouw toe te passen. Deze oplossing past feitelijk niet binnen het beleid maar kan in bepaalde situaties, indien goed vormgegeven een prima alternatief zijn. Het levert bovendien meer inwendige ruimte en ruimtelijkheid ten opzichte van een dakkapel met een (te) beperkte inwendige hoogte. 2 foto achtergevel woning

20 Samenstelling CRK Voorzitter N.E. (Niels) Joosten burgemeester gemeente Doetinchem Adviseur ruimtelijke kwaliteit J.N. (Hans) Pietersma Arch. AvB, Gelders Genootschap Architect ir. G.J.M. (Gé) König Adviseur cultuurhistorie drs. G.J.M. (Gerard) Derks, Gelders Genootschap Monumentenadviseur F.J.G. (Frits) Hoogveld Monumentenadviseur Drs. W.J.M. (Wim) Huijbrechts Burgerlid E.J.M. (Emil) Broekman Ambtelijke ondersteuning M. (Martijn) Wentzel in cijfers - Onze adviseur ruimtelijke kwaliteit behandelde 367 plannen, vaak in aanwezigheid van de aanvrager of ontwerper. In de cijfers is geen onderscheid gemaakt tussen formele aanvragen en (informeel) vooroverleg en interne adviezen over stedenbouwkundige plannen of beeldkwaliteitsplannen. - Van deze plannen werden 204 plannen direct van een positief advies voorzien. - Voor 74 plannen was een wijziging nodig om aan het beleid te voldoen. - De voltallige commissie behandelde in totaal 18 plannen. Dit betroffen voornamelijk grote ruimtelijke / stedenbouwkundige ontwikkelingen. - Voor 27 plannen bracht de commissie een gecombineerd welstands- en monumentenadvies uit.

OVERBETUWE! Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zorg voor een mooi

OVERBETUWE! Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zorg voor een mooi Jaarverslag 2015 OVERBETUWE Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi OVERBETUWE! GENOOTSCHAP Wilt u meer weten? Contactpersoon Hans Pietersma Arch. AvB Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

Overbetuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Overbetuwe! Jaarverslag Zorg voor een mooi

Overbetuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Overbetuwe! Jaarverslag Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Hans Pietersma Arch. AvB Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email

Nadere informatie

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Berkelland Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Berkelland! Jaarverslag 2014. Zorg voor een mooi

Berkelland Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Berkelland! Jaarverslag 2014. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Geert Jan Jonkhout Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email gj.jonkhout@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email

Nadere informatie

Wijchen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Wijchen! Jaarverslag Zorg voor een mooi

Wijchen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Wijchen! Jaarverslag Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit/Geert Jan Jonkhout Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17

Nadere informatie

Millingen aan de rijn Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Millingen aan de rijn! Jaarverslag 2013. Voor een mooi

Millingen aan de rijn Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Millingen aan de rijn! Jaarverslag 2013. Voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. S. de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email s.de.wit@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zorg voor een mooi

Jaarverslag 2014. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Mook & middelaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Mook & middelaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. S. de Wit / ir. J.Boros Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42

Nadere informatie

Beuningen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Beuningen! Jaarverslag Zorg voor een mooi

Beuningen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Beuningen! Jaarverslag Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Doetinchem Welstandscommissie. Doetinchem! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Doetinchem

Doetinchem Welstandscommissie. Doetinchem! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Doetinchem Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

lingewaard! Lingewaard Jaarverslag 2013 Welstandscommissie Voor een mooi

lingewaard! Lingewaard Jaarverslag 2013 Welstandscommissie Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi lingewaard! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Duiven Welstandscommissie. Duiven! Jaarverslag Voor een mooi

Duiven Welstandscommissie. Duiven! Jaarverslag Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie gemeentearchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl Website www.geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en B&W Jaar 2012

Jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en B&W Jaar 2012 13int03358 Jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en B&W Jaar 2012 Pagina 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en B&W Overbetuwe 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009 Doetinchem, 3 juni 2009 Actualisering welstandsbeleid Voorstel: Als kader voor de actualisering van het welstandsbeleid vaststellen: 1. Er moet één

Nadere informatie

Beeldvormende avond. Herziening welstandsbeleid Geldermalsen. Plaats hier een foto

Beeldvormende avond. Herziening welstandsbeleid Geldermalsen. Plaats hier een foto Beeldvormende avond Herziening welstandsbeleid Geldermalsen Plaats hier een foto Aanleiding De huidige welstandsnota is.. -Niet meer in overeenstemming met actuele wetgeving (Wabo, Bor) Klik om tekst in

Nadere informatie

Duiven Welstandscommissie. Duiven! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Duiven

Duiven Welstandscommissie. Duiven! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Duiven Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1. Postbus AA BERKEL EN RODENRIJS

Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1. Postbus AA BERKEL EN RODENRIJS *U14.13024* *U14.13024* De leden van de gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Datum 23 september 2014 Ons kenmerk

Nadere informatie

neder-betuwe Welstandscommissie neder -betuwe! Jaarverslag 2013 Voor een mooi

neder-betuwe Welstandscommissie neder -betuwe! Jaarverslag 2013 Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi neder -betuwe! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17

Nadere informatie

Ubbergen Welstandscommissie. Ubbergen! Jaarverslag 2013. Voor een mooi

Ubbergen Welstandscommissie. Ubbergen! Jaarverslag 2013. Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email s.de.wit@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Zevenaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zevenaar! Jaarverslag Zorg voor een mooi

Zevenaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zevenaar! Jaarverslag Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

groesbeek Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groesbeek Jaarverslag 2014 Zorg voor een mooi

groesbeek Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groesbeek Jaarverslag 2014 Zorg voor een mooi Jaarverslag groesbeek Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit / Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026

Nadere informatie

Buren Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Buren! Jaarverslag Voor een mooi

Buren Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Buren! Jaarverslag Voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17

Nadere informatie

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag Voor een mooi

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag Voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Culemborg Welstandscommissie. Culemborg! Jaarverslag 2013. Voor een mooi

Culemborg Welstandscommissie. Culemborg! Jaarverslag 2013. Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email t.stahlie@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG. Gemeente Brielle

Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG. Gemeente Brielle Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG Gemeente Brielle 2 JAARVERSLAG 2013 DORP, STAD & LAND INHOUD Voorwoord Verslag van de Welstands-

Nadere informatie

nunspeet Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi Nunspeet

nunspeet Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi Nunspeet Jaarverslag Nunspeet Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

heumen Welstandscommissie heumen! Jaarverslag 2013 Voor een mooi Heumen

heumen Welstandscommissie heumen! Jaarverslag 2013 Voor een mooi Heumen Jaarverslag heumen Welstandscommissie Voor een mooi heumen! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email s.de.wit@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Zaaknummer : 145782 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 6

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Doetinchem! Jaarverslag Welstandscommissie. Voor een mooi. doetinchem

Doetinchem! Jaarverslag Welstandscommissie. Voor een mooi. doetinchem Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi Doetinchem! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE 1 Inleiding Op de Welstandsnota is de gemeentelijke inspraakverordening van toepassing. De nota lag met ingang van donderdag 15 september 2011 tot en met woensdag 26

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Harderwijk Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Harderwijk! Jaarverslag Voor een mooi

Harderwijk Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Harderwijk! Jaarverslag Voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Geert Jan Jonkhout Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email gj.jonkhout@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Onze aanpak Het SAMEN doorlopen van 3 basisvragen

Onze aanpak Het SAMEN doorlopen van 3 basisvragen Opgave Analyse Probleemstelling U geeft aan dat het welstandbeleid: Onvoldoende de ruimtelijke kwaliteiten van de binnenstad waarborgt Onvoldoende handvatten geeft om ruimtelijke kwaliteit te behouden

Nadere informatie

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken:

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken: Gemeente Ede Memo Aan : Raadcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 30 oktober 2012 Registratienummer : 727161 Opgesteld door : Rob Luca Bijlage : Werkschema

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

Gennep Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Gennep! Jaarverslag Voor een mooi. Gennep

Gennep Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Gennep! Jaarverslag Voor een mooi. Gennep Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. S. de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email s.de.wit@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

oude ijsselstreek Welstandscommissie OUde Ijsselstreek! Jaarverslag 2013 Voor een mooi

oude ijsselstreek Welstandscommissie OUde Ijsselstreek! Jaarverslag 2013 Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi OUde Ijsselstreek! Wilt u meer weten? Contactpersoon J.N. (Hans) Pietersma Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Algemene uitgangspunten Groene energie Groene energie en ruimtelijke kwaliteit Het opwekken van groene energie

Nadere informatie

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur; gelet op de Erfgoedverordening Etten-Leur; gelet op de

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van registratienummer behandeld door doorkiesnummer Martin Kaptein

uw kenmerk uw brief van registratienummer behandeld door doorkiesnummer  Martin Kaptein mandaat Nijkerk uw kenmerk uw brief van registratienummer behandeld door doorkiesnummer e-mail Martin Kaptein betreft bijl. Nijkerk, Verslag vergadering Welstand 30 juli 2015 Datumvergadering : 22-07-2015

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014

B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014 B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014 Voorwoord Naast een zelfstandig jaarverslag van de onafhankelijke welstandscommissie verlangt de Woningwet (Ww) ook van het College van B&W om eenmaal per jaar aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Par.afd.hfd. Kenmerk. Ruimtelijke onderbouwing en tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie; Portefeuillehouder

RAADSVOORSTEL. Par.afd.hfd. Kenmerk. Ruimtelijke onderbouwing en tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie; Portefeuillehouder RAADSVOORSTEL Par.afd.hfd. Kenmerk 2016-0074 HZ_WABO Raadsvergadering 24 maart 2016 Commissie(s) Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: 9 maart 2016 Gewijzigd voorstel Ja Bijlagen Ruimtelijke onderbouwing en

Nadere informatie

Ons nummer: R15.000040 *R15.000040* Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân

Ons nummer: R15.000040 *R15.000040* Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Ons nummer: R15.000040 *R15.000040* Onderwerp verzoek wijziging bestemmingsplan "Uitbreiding De Skou"te Heeg Raadsvergadering van 26 maart 2015 Commissie Doarp, Stêd

Nadere informatie

Zaltbommel Welstandscommissie. Zaltbommel! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Zaltbommel

Zaltbommel Welstandscommissie. Zaltbommel! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Zaltbommel Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Gemeente Midden-Drenthe B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Plan ontwikkeling Nieuwe Es 6A & 8 te Wijster. t 10192-BKP-01 14 oktober 2012 Beeldkwalteitsplan Nieuwe ES 6A & 8 te Wijster 10192-BKP-01 14-10-2012

Nadere informatie

WELSTAND ALPHEN AAN DEN RIJN

WELSTAND ALPHEN AAN DEN RIJN WELSTAND ALPHEN AAN DEN RIJN Dorp Stad en Land & Twan Jütte Stedenbouw Architectuur Naar een nieuwe welstandsnota Alphen aan den Rijn Toelichting op de herziening van het welstandsbeleid. Waarom een nieuwe

Nadere informatie

Omgevingsplan Stadskanaal. 4 april 2016 Renske Keijzer Joske Poelstra

Omgevingsplan Stadskanaal. 4 april 2016 Renske Keijzer Joske Poelstra Omgevingsplan Stadskanaal 4 april 2016 Renske Keijzer Joske Poelstra Presentatie Omgevingswet / omgevingsplan Project omgevingsplan Plan van aanpak Uitwerking in Nota van Uitgangspunten Omgevingswet Integreren

Nadere informatie

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d. 29-03-2016 Te behandelen plannen Castricum Bezoekers 13:30 uur Gerard Min (architect), inzake 160026,

Nadere informatie

Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen. Paulien van der Lely. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen

Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen. Paulien van der Lely. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen 12 12 12 Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Paulien van der Lely Dienst Visie & Regie afd. Ruimtelijke Ontwikkeling beleidsadviseur stedenbouw o.a. cultuurhistorisch

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Stedenbouw en Landschap

Stedenbouw en Landschap Woonwijk De Bem Zevenaar Voormalig stedenbouwkundigplan Stedenbouwkundigplan TOPIA achtertuin woonpad voortuin parkeerhof achtertuin openbare ruimte voortuin achtertuin achterpad Voormalig prototype verkaveling

Nadere informatie

geldermalsen Geldermalsen Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi

geldermalsen Geldermalsen Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi Jaarverslag Geldermalsen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon

Nadere informatie

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit VERSLAG vergadering nr.03 d.d. 10 februari 2016 Vast te stellen op 24 februari 2016 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Datum bespreking 10 feb. 2016 Plaats kamer 1.28 Datum verslag 10 feb. 2016 Opgesteld

Nadere informatie

Aalten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Aalten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Plenair gedeelte 5 onderdelen. Sterkselse muzikale verrassing. Interactief gedeelte met stands. Vragen, opmerkingen

Plenair gedeelte 5 onderdelen. Sterkselse muzikale verrassing. Interactief gedeelte met stands. Vragen, opmerkingen Welkom & opening Plenair gedeelte 5 onderdelen Sterkselse muzikale verrassing Interactief gedeelte met stands Vragen, opmerkingen Afsluiting Programma plenair gedeelte: Verantwoording algemeen beleid en

Nadere informatie

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 gemeente Eindhoven Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 Fundamentele herziening van de lokale ruimtelijke kaders gemeente Eindhoven Inleiding In lijn met de kadernota 2013-2016 ( Morgen centraal ) willen

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STADSBOUWMEESTER HARDENBERG

JAARVERSLAG 2013 STADSBOUWMEESTER HARDENBERG JAARVERSLAG 2013 STADSBOUWMEESTER HARDENBERG INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 3 2. Conclusies en aanbevelingen 5 3. Aan de stadsbouwmeester voorgelegde ontwikkelingen 7 4. De stadsbouwmeester 10 1. VOORWOORD

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadslid C. van de Woestijne d.d. 13 april 2013 Overzicht ingediende plannen door Zeeuwse Lagune BV voor hotelontwikkeling aan de Veerse Dam 1) Op 22 april 2004 heeft de heer Doeleman

Nadere informatie

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit > Vlieland. Jaarverslag

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit > Vlieland. Jaarverslag Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit > Vlieland Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave < 1. Inleiding 1.1 ter introductie 1.2 samenstelling van de commissie 2. Gemeentelijk beleid 2.1 algemeen 2.2 welstandsbeleid

Nadere informatie

Onderwerp : Financiering Plan van Aanpak invoering Omgevingswet en opstellen Omgevingsvisie. 2. Startnotitie Omgevingsvisie. 3. Concept raadsbesluit

Onderwerp : Financiering Plan van Aanpak invoering Omgevingswet en opstellen Omgevingsvisie. 2. Startnotitie Omgevingsvisie. 3. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 maart 2016 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 14 maart 2016 Nummer : 8 Onderwerp : Financiering Plan van Aanpak invoering Omgevingswet en opstellen Omgevingsvisie

Nadere informatie

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S C A S T R I C U M B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S EEN EIGEN WONING BOUWEN EEN DROOM DIE UITKOMT...

Nadere informatie

Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen

Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen Inleiding Conform de Woningwet ligt voor u het jaarverslag Welstand 2013 van de Gemeente Schinnen. Teneinde het welstandstoezicht binnen de gemeente inzichtelijk

Nadere informatie

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

KGO-beleid. KGO-balansmodel. Gemeente Haaksbergen. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Versie 2, december 15

KGO-beleid. KGO-balansmodel. Gemeente Haaksbergen. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Versie 2, december 15 KGO-beleid KGO-balansmodel Gemeente Haaksbergen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Versie 2, december 15 Aanleiding In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Nadere informatie

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk 7 juli 2014 Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk referte: Guido van Loenen opdrachtnr.

Nadere informatie

Ruimtelijke Kwaliteit (welstand)

Ruimtelijke Kwaliteit (welstand) (welstand) Gemeente Noordwijkerhout 21 januari 2015 Ton Jansen, directeur Dorp, Stad en Land Egbert Töns, gemandateerde Dorp, Stad en Land 1 Dorp, Stad en Land Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie)

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN 2.2 Welstandsniveaus Aan elk gebied in de gemeente Bernheze is een welstandsniveau toegekend. De basis voor het welstandsniveau is gelegen

Nadere informatie

Statue of Saint Aloysius Gonzaga, Saint Aloysius Church, Great Neck, New York

Statue of Saint Aloysius Gonzaga, Saint Aloysius Church, Great Neck, New York welkom Statue of Saint Aloysius Gonzaga, Saint Aloysius Church, Great Neck, New York programma 19.00 Welkom door atelierleider Bart Buijs 19.15 Stand van zaken, visie en uitgangspunten Tamara Ekamper 19.35

Nadere informatie

Omgevingsplan Stadskanaal. Algemeen deel Nota van Uitgangspunten. 16 januari 2017 Joske Poelstra

Omgevingsplan Stadskanaal. Algemeen deel Nota van Uitgangspunten. 16 januari 2017 Joske Poelstra Omgevingsplan Stadskanaal Algemeen deel Nota van Uitgangspunten 16 januari 2017 Joske Poelstra Inhoud presentatie Omgevingswet Omgevingsplan Stadskanaal Algemeen deel Nota van Uitgangspunten Traject na

Nadere informatie

Zaltbommel Welstandscommissie. Zaltbommel! Jaarverslag Voor een mooi. Zaltbommel

Zaltbommel Welstandscommissie. Zaltbommel! Jaarverslag Voor een mooi. Zaltbommel Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email t.stahlie@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Almelo Waterrijk >>>

Almelo Waterrijk >>> Almelo Waterrijk >>> Masterplan Stedenbouwkundig plan Fase 1 HOSPER - ALMELO WATERRIJK p.2/8 Uitwerkingsplannen eerste twee buurten Almelo Waterrijk project masterplan stedenbouwkundig plan, bkp en landschappelijk

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Kaders voor bijstellen welstandsbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Inleiding In het kader van het vroegtijdig betrekken van de gemeenteraad bij bestemmingsplanprocedures wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende.

Inleiding In het kader van het vroegtijdig betrekken van de gemeenteraad bij bestemmingsplanprocedures wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende. gemeente Bunnik Discussienota Aan: Van: leden van de gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Datum: 12 oktober 2015 Onderwerp: Vooroverlegplan Hollendewagenweg 21 Werkhoven Geachte leden van

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Bijlage 9: Motivering niet vaststellen beeldkwaliteitscriteria Landgoed de Klauwenhof en nieuw woonkavel aan de Lange Klauwenhof Didam.

Bijlage 9: Motivering niet vaststellen beeldkwaliteitscriteria Landgoed de Klauwenhof en nieuw woonkavel aan de Lange Klauwenhof Didam. Bijlage 9: Motivering niet vaststellen beeldkwaliteitscriteria Landgoed de Klauwenhof en nieuw woonkavel aan de Lange Klauwenhof Didam. Inleiding Vanaf 14 mei 2015 hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.043.217 Zaaknummer: 2015-05-00265 Onderwerp: Welstandsnota 2015 Aan de gemeenteraad. Arnhem. 12 mei 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Ligging van het boerderijcomplex aan de Polder, in het buitengebied van Gendt. De voormalige steenoven maakt deel uit van dit complex.

Ligging van het boerderijcomplex aan de Polder, in het buitengebied van Gendt. De voormalige steenoven maakt deel uit van dit complex. WAARDESTELLING VOORMALIGE STEENOVEN gemeente : LINGEWAARD postcode + plaats : 6691 MG Gendt straat + huisnr. : Polder 37 oorspr. functie huidige functie bouwjaar architect bouwstijl : Restant voormalige

Nadere informatie

mook & middelaar Mook & Middelaar! Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi

mook & middelaar Mook & Middelaar! Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi Jaarverslag Mook & middelaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi Mook & Middelaar! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie