Trillingen langs het spoor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trillingen langs het spoor"

Transcriptie

1

2 In woningen of kantoren die in de buurt van het spoor zijn gebouwd, zijn soms de trillingen van passerende treinen voelbaar. Of er zijn werkzaamheden aan het spoor, die trillingen veroorzaken. We begrijpen heel goed dat dit voor u hinderlijk kan zijn als u daar woont of werkt. In deze brochure leggen we graag uit wat we nu al tegen trillingen doen. Maar ook waarom we soms nog geen oplossingen kunnen bieden. U leest ook waar u met een klacht of schademelding terecht kunt. Ondertussen zoeken we naar nieuwe oplossingen om trillingen langs het spoor terug te dringen. Ons doel is om het spoor op zo n manier te beheren dat er minder trillingshinder optreedt.

3 Inhoud 1 Zoveel trillingen, zoveel oorzaken 2 De wettelijke regels Wie doet wat: de taken en verantwoordelijkheden van ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu 4 Maatregelen tegen trillingsoverlast 5 Inspraak, beroep en schadeclaims 6 Innovaties

4 1 Zoveel trillingen, zoveel oorzaken Trillingen kunnen op veel verschillende manieren ontstaan. Door de mens en ook door de natuur. Denk maar aan een storm die een gebouw laat trillen of, in het meest heftige geval, aan een aardbeving. Treintrillingen ontstaan als een trein over de rails rijdt. Dan zorgt de wrijving van de wielen op de rails voor de trilling. Die worden via de grond doorgegeven. Ook kan de beweging van treinen op het spoor zorgen voor (laagfrequente) trillingen in de bodem. Of trillingen van voorbijrijdende treinen voelbaar zijn, en in welke mate, hangt af van veel uiteenlopende zaken. Als u in de buurt van het spoor woont of werkt, kunt u last hebben van trillingshinder. Kopjes die rammelen in de kast, s nachts wakker worden omdat uw bed heen en weer schudt. En soms nemen mensen contact met ons op omdat ze bang zijn voor de gevolgen, zoals schade aan hun huis. Wij vinden een goede relatie met onze buren zeer belangrijk. En we nemen de zorgen van onze spoor buren serieus. Waar dit mogelijk is, houden we rekening met hen. Om uit te kunnen leggen wanneer we wel en niet maat regelen kunnen nemen, leggen we eerst uit wat trillingen precies zijn en wat er allemaal van invloed is op het ontstaan en de sterkte van een trilling. Trein & rails Van invloed zijn allereerst het type en gewicht van de trein, hoe rond zijn de wielen, stopt de trein of rijdt deze door, zitten er onderbrekingen in de rails bijvoorbeeld een brug of wissels en met welke snelheid rijdt de trein? Bodem & grondwater Ook de samenstelling van de bodem heeft een groot effect op de voortplanting van de trilling. Op zandgrond is dit weer anders dan op klei. En in Nederland verandert die samenstelling heel vaak, soms zelfs binnen enkele meters. Ook de hoogte van het grondwater speelt een rol. Huis & kantoor De leeftijd en het type van een gebouw naast het spoor is eveneens van belang bij een eventuele doorgifte, of zelfs versterking, van een trilling. Zo kunnen trillingen in oude gebouwen met houten vloeren worden versterkt door zogenoemde resonantie. Ook andere bronnen, zoals wegverkeer, kunnen voor trillingen zorgen. Tijdelijke hinder Treinen kunnen trillingen rond het spoor veroorzaken. Trillingen kunnen zich ook voordoen tijdens de aanleg van een nieuwe spoorlijn of nieuw station. De bouwwerk zaamheden zorgen dan tijdelijk voor trillingshinder. 2

5 Wat zijn trillingen precies? Bij een trilling beweegt een voorwerp heen en weer. Dat is voelbaar. Natuurkundig gezien is een trilling een beweging (uitwijking) én het aan t al keren per seconde dat die bewe ging optreedt. Dit noemen we ook wel de frequentie, uitgedrukt in Hertz (Hz). Wat wij mensen daarvan kunnen voelen, bevindt zich tussen de 2 Hz tot circa 80 Hz. Trillingen van een trein ontstaan simpelweg doordat de trein over de rails rijdt. De wrijving van de wielen veroorzaakt een trilling die door de grond wordt doorgegeven. Daarnaast kan het schudden van de wagons zorgen voor (laagfre quente) trillingen in de bodem. Spoortrillingen drukken we meestal uit in de snelheid waarmee de trilling zich in een gebouw voortplant. Dit doen we omdat deze trilling samenhangt met de ervaren hinder én deze trillingssnelheid goed te meten is. Maatwerk Door al die verschillende oorzaken werkt dezelfde oplossing op de ene plek goed en op de andere plek minder goed dan gehoopt. Met de huidige stand van de techniek kunnen we helaas geen kant- en-klare oplossingen bieden. Onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen. Oplossingen bestaan bijna altijd uit maatwerk en vooraf weten we niet precies wat de resultaten zullen zijn. Nog even geduld Ook het maken van wetgeving, zoals voor geluidshinder is gebeurd, laat nog op zich wachten. De Tweede Kamer heeft in 2010 de regering opgeroepen wettelijke normen voor trillingen vast te stellen. Tot op heden is het ontwikkelen van een uniforme, voorspellende rekenmethode voor het Nederlandse spoornetwerk door de complexiteit niet haal baar gebleken. Er zijn hierdoor geen wettelijke normen opgesteld voor trillingen door rijdende treinen. Wel zijn er voor andere situaties inmiddels bepaalde richtlijnen opgesteld. IN HET KORT Door alle bovengenoemde oorzaken is ProRail nu niet altijd in staat om trillingshinder te voorkomen of verminderen. We werken er hard aan, samen met onder meer het minis terie van Infrastructuur en Milieu, het RIVM, TU Delft en andere partners om deze situatie te verbeteren. Ontstaan van trillingen door het rijden van een trein trilling 3

6 2 De wettelijke regels In het vorige hoofdstuk kunt u lezen dat er tot op heden geen wettelijke normen bestaan voor trillingen veroorzaakt door rijdende treinen. Toch zijn er enkele regels en richtlijnen rond spoortrillingen die houvast geven. Ze gelden in bepaalde gevallen. Om dit zo goed mogelijk uit te kunnen leggen, hebben we daarvoor een indeling gemaakt. Deze indeling vindt u beknopt in het schema op deze pagina. In de bladzijden die volgen, leggen we het schema uit. Schade en hinder, tijdelijk en langdurig Allereerst maken we een onderscheid tussen schade aan gebouwen en hinder voor mensen. Dááronder staat weer een vólgende indeling: trillingen die optreden tijdens een bouwfase, bij aanpassingen of wijzigingen aan het spoor. Deze zijn altijd tijdelijk. Is het bouwproject klaar, dan houden deze trillingen op. Maar de meeste trillingen langs het spoor komen door rijdende treinen. We noemen dit de beheersituatie. Deze situatie kan jarenlang hetzelfde beeld geven, maar ook veranderen. Wij kennen situaties waarbij mensen jarenlang geen last van trillingen hebben, totdat bijvoorbeeld een nieuwe treindienstregeling, de inzet van ander materieel of wijzigingen in de omgeving daarin verandering brengt. Het omgekeerde gebeurt trouwens ook: soms verdwijnt de overlast daardoor juist. trillingen schade aan gebouwen bouwfase hinder voor mensen beheersituatie bouwfase vooraf Aannemer TNO-protocol Bts (Tracéwet) SBR geen toetsing beheersituatie tijdens APV onderhoud spoor, niet specifiek voor trillingen (plus na 1 jaar oplevertoets Bts) 4

7 Schade aan gebouwen Tijdens de bouwfase Wij werken dagelijks aan het spoor en doen hierbij ons uiterste best om schade aan eigendommen van anderen te voorkomen. Waar dit mogelijk én doelmatig is (de kosten van de maatregel wegen op tegen de effectiviteit van de maatregel), geven we de aannemer de opdracht trillings vriendelijke maatregelen te gebruiken. In plaats van een paal te heien, kan hij de paal ook schroeven. We doen dit in overleg met de andere betrokkenen, zoals de gemeente. Mocht er toch iets misgaan, dan kan er soms schade aan een gebouw ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een scheur in de muur. In dergelijke gevallen geldt de zogenaamde SBR-A richtlijn voor schade aan gebouwen. Die gaat over het meten van trillingen, waarbij er sprake is van zoge noemde grenswaarden. Bij overschrijding van die waarden heet dat een onacceptabele kans op schade. Hiermee is trouwens niet gezegd dat er bij overschrijding dus altijd schade optreedt. Evenmin is er de garantie dat er géén schade ontstaat wanneer de metingen onder de grens waarden blijven. In de beheersituatie Het komt bijna nooit voor dat trillingen door het rijden van treinen zo sterk zijn dat een gebouw beschadigd raakt. Deze trillingen zijn anders dan bij een aardbeving niet sterk genoeg om de constructie van een gebouw aan te tasten. Denkt u dat uw woning of kantoorpand toch schade heeft opgelopen door passerende treinen, neem dan contact op met de afdeling Publiekscontacten van ProRail. Om te kunnen beoordelen of de schade inderdaad door treinen veroorzaakt is, volgen wij een schadeprotocol van TNO. U vult daarbij allereerst een uitgebreide vragenlijst in. We bekijken dan uw persoonlijke situatie aan de hand van de SBR- grenswaarden. Deze procedure kost helaas veel tijd, wees daarop dus voorbereid als u een schadeclaim indient. Bent u ongerust? Denkt u wellicht toch dat passerende zware goederentreinen ervoor zorgen dat uw huis gaat verzakken of erger? Neem dan vooral contact met ons op. Schade of hinder door trillingen? Hinder of schade door trillingen? Onze medewerkers helpen u graag verder. Het team Publiekscontacten is bereikbaar via telefoonnummer: (gratis). Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot uur kunt u bij ons terecht met vragen, klachten en meldingen rond trillingshinder of schade. Ook voor andere zaken rond het spoor staan wij voor u klaar. In noodgevallen, zoals onveilige situaties op het spoor of ernstige hinder, kunt u altijd bellen. Ook in het weekend, s avonds of s nachts. Daarnaast zijn we online bereikbaar via Bij schade aan gebouwen tijdens bouwprojecten aan sporen of stations is de aannemer verantwoordelijk voor de afhan deling daarvan. De aannemer wordt in een dergelijk geval aansprakelijk gesteld. Gedupeerden kunnen hiervoor via ProRail Publiekscontacten een schadeclaim indienen. 5

8 Hinder voor mensen Op plaatsen waar huizen en kantoren dicht op het spoor staan, kunnen spoortrillingen hinder en overlast voor mensen veroorzaken. We hebben het nu niet over tastbare schade, maar over mensen die bijvoorbeeld slecht slapen, vanwege de trillingen van de zware goederentreinen die s nachts voorbijrijden. Of over mensen bij wie de kopjes en de borden regelmatig in de kast staan te rammelen. Hoe iedereen deze hinder ervaart hangt af van de situatie en verschilt ook per persoon. Ook hier hebben we een onderscheid gemaakt in hinder tijdens bouwwerkzaamheden en hinder in de beheer situatie. ProRail onderzoekt in bepaalde gevallen vóór de bouwfase wat een en ander kan betekenen voor de omvang van de trillingen; de zogenoemde trillingsniveaus. Voor en tijdens de bouwfase Hieronder geven we een overzicht van de gang van zaken voor en tijdens een bouwfase. Vaak zijn er informatie avonden, inspraakmogelijkheden en is er de mogelijkheid om bezwaren in te dienen. We lopen de diverse fases even met u door. Vóór de bouwfase: Voor de aanleg of de uitbreiding van de hoofdspoorweg infrastructuur en bij hernieuwde ingebruikname van minimaal 5 kilometer lengte daarvan, moet de staats secretaris van Infrastructuur en Milieu een tracébesluit vast stellen. De procedure daarvan is vastgelegd in de Tracéwet. In bijna alle gevallen wordt er in en/of aan woningen gemeten. Eventuele gevolgen voor het trillingsniveau worden getoetst aan de Beleidsregel trillinghinder spoor (Bts). Maar vóórdat een tracébesluit wordt vastgesteld, organi seert ProRail in de meeste gevallen informatieavonden, samen met andere betrokken partijen. Er zijn ook formele inspraak mogelijkheden. Iedereen krijgt de gelegenheid om schriftelijk of mondeling te reageren op het ontwerp tracébesluit. Dit ontwerpbesluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd voorafgaand aan de zogenoemde terinzage legging. De documenten zijn in alle gevallen minimaal 6 weken in te zien op de website van het Platform Participatie en soms ook in gemeentehuizen en bibliotheken. Nadat alle reacties zijn verwerkt, stelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het definitieve tracébesluit vast. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend, kunnen dan tegen dit besluit in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is het tracé besluit eenmaal onherroepelijk, dan moet(en) de betrokken gemeente(n) ervoor zorgen dat de gekozen oplossing in het gebied wordt ingepast. Dit doen zij door het bestem mingsplan aan te passen. Ook verleent een gemeente de benodigde vergunningen. Eén jaar na ingebruikname van het nieuwe of gewijzigde tracé is er een toets van de trillingsniveaus volgens de Bts, de zogenoemde opleveringstoets. Is het trillingsniveau toch hoger dan vooraf voorzien, dan beslist het ministerie van Infrastructuur en Milieu over eventueel te nemen maat regelen. ProRail moet vervolgens zorgen dat deze maat regelen worden uitgevoerd. 6

9 Niet doelmatig Soms is er een verschil in wat maatregelen tegen trillingshinder kunnen opleveren en de nadelige gevolgen of kosten van deze maatregelen. In dit soort gevallen noemen we een maatregel niet doelmatig. In de Beleidsregel trillinghinder spoor heeft het minis terie een voorschrift opgenomen dat, indien een maatregel niet doelmatig is, dit in de toelichting bij een tracébesluit gemotiveerd moet worden. Daarbij kan ingegaan worden op redenen van bijvoorbeeld financiële, ruimtelijke, landschappelijke of gezond heidskundige aard. Hierbij moet ingegaan worden op de geraamde kosten van de maatregel, de geraamde opbrengsten in termen van trillingshinderreductie, het aantal woningen en het gehanteerde normbedrag per woning of gebouw. Het normbedrag voor de toepassing van het doel matigheidscriterium is op dit moment (najaar 2016) per woning, voor kantoren geldt 500 per werkplek. Alle woningen en kantoren waarbij sprake is van een overschrijding van de norm uit de Bts leveren op deze manier een bijdrage aan de totale baten van de trillingsmaatregel. Hier kunnen we de werkelijke kosten van de trillingsmaatregel tegen afwegen. Is er geen tracébesluit nodig, dan wordt het project getoetst aan het geldende bestemmingsplan of -plannen. Mogelijk is een bestemmingsplanwijziging op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) nodig voor het project. Procedures en inspraakmogelijkheden lopen dan via de betreffende gemeente. Eventuele gevolgen van het project voor trillingen worden getoetst aan artikel 3.1 van de Wro. De gemeente kan daarvoor de zogenaamde SBR-B richtlijn gebruiken, óf de Bts om vooraf de mogelijke trillingshinder te toetsen. Daarnaast zijn er ook wijzigingen aan het spoor mogelijk (zowel bij projecten als bij onderhoud) waar geen planologisch besluit nodig is. Er vindt dan vooraf geen toets van de trillingsniveaus plaats. Tijdens de bouwfase: Gedurende het bouwproces is de aannemer verantwoorde lijk om eventuele trillingshinder zo goed mogelijk op te lossen. Dit is contractueel vastgelegd tussen ProRail en de aannemer. De richtlijnen hiervoor zijn te vinden in SBR-B-regeling hinder voor personen in gebouwen of SBR-A bij schade. Mocht er een situatie ontstaan waarbij u overlast ondervindt van trillingen, wendt u zich dan in eerste instantie tot de afdeling Publiekscontacten van ProRail. Onze medewerkers helpen u graag verder met uw klacht. 7

10 In de beheersituatie Voor hinder van passerende treinen bestaat er geen wet geving en zijn er geen beleidsregels. ProRail heeft hierdoor geen mogelijkheden om in te grijpen in de dienst regeling, of om de snelheid van treinen aan te passen. Maar als u last ondervindt, neem dan evengoed contact op met de afdeling Publiekscontacten van ProRail. Wat doen we wél Want al lukt het zeker niet altijd om een oplossing te vinden, in een aantal situaties kunnen we de hinder wél aanpakken. Zeker als we vermoeden dat uw melding te maken heeft met de gesteldheid van het spoor. In een dergelijk geval gaan we, samen met de onderhoudsaan nemer, ter plekke onderzoeken waar de klacht precies vandaan komt. Het kan bijvoorbeeld aan een wissel liggen, of dat een las niet meer voldoet. Dit kan trillingen en dus hinder veroorzaken. Als er onderhoudsnormen worden overschreden of wanneer de veiligheid in gevaar is, kunnen we dit oplossen. Wat kapot is, wordt gemaakt en meestal verdwijnt dan de trillingshinder geheel of gedeeltelijk. Ook de treinen zèlf kunnen trillingen veroorzaken. Zo brengen treinen met vierkante (ongelijk gesleten) wielen, of zwaarbeladen treinen vaak meer trillingen met zich mee. Helaas kunnen wij hier niets aan doen. Zolang de vervoer ders zich houden aan de gebruiksregels van het spoor, valt dit niet te voorkomen. Bovendien is ProRail geen hand havende instantie. Waar mogelijk, proberen we vervoerders te stimuleren om rekening te houden met eventuele trillingshinder, veroorzaakt door de treinen die zij gebruiken. 8

11 Er is een geluidscherm geplaatst en nu heb ik last van trillingen Het komt nog wel eens voor dat wij klachten krijgen over trillingshinder als er een scherm is geplaatst dat de over last van geluid vermindert. Niet het scherm zelf is hiervan de oorzaak. Er verandert namelijk niet zo heel veel aan de bodem. Alleen de staanders van het scherm staan in de grond. Op trillingsniveau heeft dat op grotere afstand geen effect. Wat kan dan wel de oorzaak zijn? Als de overlast van het geluid voor een belangrijk deel is weggenomen, bestaat de kans dat de ervaring van de trilling toeneemt. Het geluid verhulde daarvoor waarschijnlijk de trilling die er al was. Met andere woorden: door de geluidsoverlast merkte je de trillingen minder op. Ook andere wijzigingen aan het spoor, of in de nabije omgeving, kunnen een rol spelen. Tot slot kan ook gewenning en ontwenning meespelen. Dan berust de toename van trillings overlast op een gevoel. Stel dat door werkzaamheden op het spoor de situatie lang durig anders is geweest. Omwonenden wennen hier aan. Door terug te gaan naar de oude situatie kan de overlast van trillingen veel groter lijken dan vroeger, ook al wijzen metingen uit dat er op dit gebied niets is veranderd. Toch kan dit anders aanvoelen. Bij het waarnemen van trillingen speelt daarom ook het gevoel soms een belangrijke rol. 9

12 10

13 3 Wie doet wat: de taken en verantwoordelijkheden van ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu In vogelvlucht: een duurzaam, maar ook druk spoorwegnet Nederland heeft het drukst bereden spoorwegnet van Europa met ruim kilometer aan spoorwegen. Deze spoorwegen lopen vaak door dichtbebouwd gebied. Ruim een miljoen mensen reizen dagelijks met de trein en jaarlijks wordt zo n 42 miljoen ton goederen per spoor vervoerd. De verwachting is dat deze aantallen in de toekomst verder stijgen. De spoorcapaciteit moet nog beter worden benut om te kunnen voldoen aan de huidige én toekomstige vraag van de vervoerders. Het beleid van de overheid is dat het spoorverkeer de komende jaren verder toeneemt: reizen en vervoeren per spoor maakt Nederland toegankelijk, draagt bij aan de economische ontwikkeling in alle uithoeken van het land én is een duurzame oplossing. ProRail uitvoerder van beleid ministerie Infrastructuur en Milieu ProRail is een uitvoeringsorganisatie voor de rijksoverheid, en we zijn ook inhoudelijk adviseur. Wij voeren het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uit. Het ministerie is wetgever, beleidsmaker en opdrachtgever voor onderzoek. In opdracht van dit ministerie beheren wij het spoor. Die opdracht is de beheerconcessie, geldig voor de periode Hierin staat welke prestaties we moeten leveren. En ook dat we naast de wettelijke maatregelen aanvullende maatregelen moeten proberen te nemen om geluids- en trillingshinder te verminderen. We hebben een speciaal programma opgezet om de effecten van trillings hinder proactief te verminderen en te voorkomen. Samen met het ministerie, het RIVM en partners uit wetenschap en bedrijfsleven zoeken we naar oplossingen. Maar ook nu is het al vaak druk op het spoor. En vervoer van reizigers en vooral van goederen over het spoor zorgt voor trillingen. Soms gebeurt er weinig tot niets, maar soms veroorzaken trillingen overlast of heel soms zelfs schade aan de omgeving van het spoor. Ruim 12% van de meldingen (1.140 van totaal 9.259) die in 2015 bij de afdeling Publiekscontacten binnenkwam, had betrekking op geluid en/of trillingen. Naast deze meldingen kwamen ook via andere kanalen meldingen en klachten over deze onderwerpen binnen. Het oplossen van trillingsoverlast is een onderwerp dat continu onze aandacht heeft. 11

14 12

15 4 Maatregelen tegen trillingsoverlast Trillingen zijn te voorkomen door een spoor recht en stijf aan te leggen. Dit kan niet altijd. Bochten (of bogen) in de rails zijn nodig, evenals overgangen naar bruggen of viaducten en ook wissels zijn noodzakelijk. Wel verhoogt dit de kans op trillingen en trillingshinder. Er bestaat nog geen goed gevulde koffer met maatregelen om trillingsoverlast te verminderen of op te lossen. Bovendien kosten de maatregelen die er wél zijn meestal veel geld, terwijl vooraf vaak niet duidelijk is of de overlast daarmee daadwerkelijk minder wordt. Net als bij geluids overlast pakken we de trillingshinder liefst bij de bron aan. Op dit moment kunnen we de volgende middelen toepassen: We zorgen voor onderhoudsmaatregelen die de trillingshinder helpen verminderen. Denk hierbij aan het opnieuw onderstoppen van ballast (grind). Daarmee ligt het spoor er stabieler bij en bonken treinen minder hard over lassen en wissels, en ontstaan er ook minder trillingen. We verbeteren de aansluiting van het spoor op een brug of viaduct. Dit doen we door voegen te voorkomen en de ondergrond vlak te laten doorlopen. We leggen rubber plaatjes onder de dwarsleggers op het spoor, de zogenaamde under sleeper pads. Deze plaatjes dempen in bepaalde gevallen de trillingen. We plaatsen rubber matten onder de ballast die trillingen kunnen dempen. In sommige gevallen brengen we trillingswerende wanden aan in de grond. Deze wanden houden de trillingen tegen. 13

16 5 Inspraak, beroep en schadeclaims In dit hoofdstuk leest u uitgebreid welke mogelijkheden u heeft om uw mening te laten horen in situaties waarin een tracébesluit genomen moet worden. Ook leest u wat u kunt doen als u schade heeft aan uw woning of ander gebouw, waarvan u vermoedt dat dit veroorzaakt is door trillingen rond het spoor. Inspraak en beroep bij een tracébesluit In de Nederlandse wetgeving ligt vast wat er allemaal moet gebeuren, voordat er een nieuw spoor wordt aangelegd. In artikel 8 van de Tracéwet staat wanneer de staatssecretaris hierover een tracébesluit moet vaststellen. Grofweg moet deze procedure doorlopen worden bij de aanleg of uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur en bij hernieuwde ingebruikname van minimaal 5 kilometer lengte ervan. Voorafgaand aan de vaststelling van het tracébesluit, is er een proces van plannen maken, onderzoek naar mogelijke milieugevolgen van het project, inspraak en besluitvorming. Op verschillende momenten in dat proces kunnen omwo nenden, burgers en bedrijven, belangengroepen en bestuur ders inspreken. Ook kunnen ze hun zienswijze geven op het ontwerpbesluit, of beroep indienen tegen de uiteindelijke plannen die zijn vastgelegd in het Tracébesluit. ProRail kan pas in actie komen als de hele tracéwetprocedure is doorlopen. Bij de Tracéwetprocedure is op twee momenten wettelijke inspraak mogelijk: bij het ontwerptracébesluit (OTB) en het tracébesluit (TB). Ontwerptracébesluit (OTB) Er volgt een publicatie van het ontwerptracébesluit in de Staatscourant waarna de documenten van een OTB minimaal 6 weken zijn in te zien op de website van het Platform participatie, en soms in gemeentehuizen en bibliotheken. Naast het OTB is het ook mogelijk dat er een Milieueffectrapport (MER) is opgesteld. Op zowel OTB als MER kunnen betrokkenen schriftelijk of monde ling reageren. Tracébesluit (TB) Nadat de reacties zijn verwerkt, neemt de staats secretaris van Infrastructuur en Milieu het definitieve tracébesluit. Belanghebbenden die hebben gereageerd, kunnen tegen dit besluit in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is het Tracébesluit eenmaal onherroepelijk, dan moet(en) de gemeente(n) ervoor zorgen dat de gekozen oplossing in het gebied wordt ingepast. Dit doen zij door het bestemmingsplan aan te passen. 14

17 Geen Tracébesluit nodig Hoeft er bij de aanleg of wijziging van het spoor geen tracébesluit vastgesteld te worden, dan geldt dat hier aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet worden voldaan. Alleen als de voorgenomen spooraanpassing niet past binnen de geldende planologische kaders, doorloopt de gemeente of een provincie een procedure op grond van de Wro om zo te komen tot een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan. U heeft in dergelijke gevallen inspraakmogelijkheden via de gemeente of provincie. Als de aanpassing van het spoor wel past binnen de planologische kaders die al zijn vastgesteld, dan is er geen nieuw besluit nodig. En heeft u dus geen mogelijkheid tot inspraak. Schadeclaims Denkt u dat u schade aan een woning of ander gebouw heeft die is ontstaan door spoortrillingen? Dan kunt u een schadeclaim indienen. Voordat u hiermee begint, willen we u er op wijzen dat de procedures over het algemeen lang duren. En er komt veel papierwerk bij kijken. Natuurlijk moet u een schadeclaim indienen als u schade heeft, maar we willen voorkomen dat u pas achteraf merkt hoe lang dit kan duren. Is de schade vermoedelijk ontstaan door werk aan het spoor, dan kunt u via ProRail de betreffende aannemer verantwoordelijk stellen. Dit kan op de volgende manier: 1 Meld de schade bij de afdeling Publiekscontacten van ProRail; 2 Zorg voor een goed onderbouwde schadeclaim, bijvoorbeeld met foto s en getuigenverklaringen; 3 De aannemer neemt de claim in behandeling. Zo nodig zet hij een schade-expert in. Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapport; 4 De aannemer neemt een beslissing over de claim. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u zelf deskundigen inschakelen. Het komt bijna nooit voor dat de trillingen van passerende treinen zo sterk zijn dat ze een gebouw beschadigen. Mocht u als eigenaar van een gebouw van mening zijn dat dit wel het geval is, dan kan ook hiervoor een claim worden ingediend. Het proces loopt dan als volgt: 1 Meld de schade bij de afdeling Publiekscontacten van ProRail; 2 Omdat we hier het zogenaamde TNO-beoordelings protocol volgen, moet een uitgebreide vragenlijst worden ingevuld en ook de schadeclaim moet goed zijn onderbouwd; 3 ProRail neemt de claim in behandeling; 4 Als wij denken dat de schade inderdaad ontstaan kan zijn door trillingen van passerende treinen, dan laten we ter plaatse de situatie onderzoeken door een onafhankelijk bureau. Zo nodig zetten we een schade-expert in. Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapport. 5 ProRail neemt een beslissing over de claim. Als u het niet met de beslissing eens bent, kunt u zelf deskun digen inschakelen. 15

18 16

19 6 Innovaties ProRail wil op een duurzame en innovatieve manier haar werk continu verbeteren. Zo ook waar het gaat om de beperking van trillingsoverlast. We streven ernaar om het spoor op zo n manier te beheren dat er minder trillings hinder optreedt. Samen met onderzoeksinstellingen zoals de TU Delft, Deltares en TNO zoekt ProRail voortdurend naar innovatieve, duurzame en kosteneffectieve manieren om trillingen te verminderen. Daarbij kijken we zowel naar maatregelen aan de treinen, maatregelen aan de spoorconstructie, maatregelen in de ondergrond als naar maatregelen in het gebied tussen woningen en het spoor. Ook marktpartijen zitten niet stil. Gevraagd en ook ongevraagd komen zij bij ProRail langs met ideeën om trillingen te reduceren. Ideeën die voldoende potentie hebben zullen we graag onderzoeken. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid hebben we eveneens een zevental voorwaarden geformuleerd om onze doelen voor 2030 te bereiken. 17

20 Disclaimer De informatie in deze uitgave is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat sommige informatie niet meer actueel is, of op enige wijze niet correct is weergegeven. Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid uit als gevolg van de eventueel onjuiste weergave van informatie. Uitgave ProRail Februari 2017

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D ONDERWERP Samenvatting Akoestisch onderzoek Zevenaar-Didam-Wehl DATUM 25-8-2016 PROJECTNUMMER D02131.000095 ONZE REFERENTIE 078983752 D VAN Johan Christen AAN ProRail Het spoortraject Arnhem-Winterswijk

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel 17 december 2015 1/9 Inhoudsopgave 1. Algemeen.3 2. Goederenvervoer 4 3. Veiligheid..5 4. Schade en waarde..6 5. Trillingen en geluidsoverlast..7 6. Ruimtebeslag...8

Nadere informatie

TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek. Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07

TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek. Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07 TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek Datum 19 november 2010 Referentie 20080985-07 Referentie 20080985-07 Rapporttitel TPG locatie Nijmegen; verkennend trillingsonderzoek Datum 19 november

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Vragen Nut en noodzaak Waarom is programma Hoogfrequent Spoorvervoer nodig? Waarom zouden wij extra hinder moeten accepteren terwijl het voor

Nadere informatie

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan (bouw) tijdelijk spoor aan westkant tijdelijke overweg Loonsebaan (fietsers en voetgangers) bouw onderdoorgang Loonsebaan bouw 4e spoor mogelijke locatie bouwdepots

Nadere informatie

Nadeelcompensatie bij aanpassing van het spoor

Nadeelcompensatie bij aanpassing van het spoor Nadeelcompensatie bij aanpassing van het spoor Maakt de overheid plannen voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn? Of voor de aanpassing van een bestaande spoorlijn? Dan gebeurt dat zo zorgvuldig mogelijk.

Nadere informatie

Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen

Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen Welkom Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen Stand van Zaken Eigenaar: Maarten Poos 29 april 2015 Kenmerk: EDMS# Status: Definitief Geluid spooromgeving Geldermalsen Te bepreken onderwerpen:

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Geen goede weergave? Klik hier voor de nieuwsbrief op onze website. november 2016 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Dit is de speciale editie Vught van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel.

Nadere informatie

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch PHS Meteren - Boxtel Bijeenkomst 7 maart 2016 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Doelstellingen:

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen PHS

Veelgestelde vragen PHS Veelgestelde vragen PHS Inhoud 1. PHS algemeen 2. Reizigers 3. Goederen 4. PHS Maatregelen 5. Vervolgproces PHS Aanvullend op de informatie op www.rijksoverheid.nl/phs hieronder een overzicht van een aantal

Nadere informatie

De Velpse Betuweroute

De Velpse Betuweroute De Velpse Betuweroute Stichting Spoorhinder 3 maart 2014 Historie Vergaderjaar 1998 1999 22 589 Betuweroute 26 373 Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

Trillingen Meteren Boxtel

Trillingen Meteren Boxtel Welkom Trillingen Meteren Boxtel verdieping Eigenaar: Maarten Poos 10 maart 2015 Kenmerk: klankbordgroep Status: Definitief Trillinghinder vanwege treinverkeer Trillingen, een complex aan: Drukgolven Schuifgolven

Nadere informatie

Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer

Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer Cumulatie-effecten HOV en treinverkeer Onderzoek bij Pelikaanstraat Opdrachtgever ProRail B.V. Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Boon, PM Kenmerk D79-PBO-KA-1200119 - Versie 1.0 Utrecht, 19 juli 2012

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort.

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort. Verslag Klankbordgroep Den Bosch, project PHS Meteren-Boxtel Datum overleg: 5 februari 2015 Deelnemers Diana van Lieshout klankbordgroep Annemarie Bon Dhr. Grefkens Jan Verkuylen Sander de Kort Frans Spoor

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 1 oktober 2014 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Presentatie aan bewoners Vughterpoort Vertegenwoordiging gemeente s-hertogenbosch Sonja de Jong, projectmanager Inleiding en rol gemeente Proces en planning

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Tracébesluit doortrekken A15

Tracébesluit doortrekken A15 Tracébesluit doortrekken A15 Groessen 28 februari 2012 Doortrekken A15 Proces tracébesluit = oude tracewet, dus voor 1-1-2012 Hoe verloopt de procedure vanaf nu, inclusief de bijbehorende tijdslijnen?

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar 25 november 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Besluitvorming corridor Alkmaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving

Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving pagina 1 van 6 april 2016 Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de ondertekening van

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

nieuwsbrief 3 Geluidsmaatregelen aan het spoor in Rijen Werkzaamheden oktober Stedenbouwkundige visie Spoorzone Rijen Vervolgstappen

nieuwsbrief 3 Geluidsmaatregelen aan het spoor in Rijen Werkzaamheden oktober Stedenbouwkundige visie Spoorzone Rijen Vervolgstappen Oktober 2014 Nummer 3 nieuwsbrief 3 Geluidsmaatregelen aan het spoor in Rijen ProRail en de gemeente Gilze en Rijen willen de geluidsoverlast van het spoor in Rijen verminderen door middel van geluidsmaatregelen

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

Intakking goederenspoor Schiedam

Intakking goederenspoor Schiedam Intakking goederenspoor Schiedam Trillingsonderzoek t.b.v. omgevingsvergunning D79-PBO-KA-1400129 7 november 2014- Versie 0.1 Samenvatting Ten behoeve van de ombouw van de Hoekse Lijn van hoofdspoor naar

Nadere informatie

Geluid langs het spoor

Geluid langs het spoor In woningen of kantoren die in de buurt van het spoor zijn gebouwd, is soms het geluid van passerende treinen hoorbaar. Of er zijn werkzaamheden aan het spoor, die geluid veroorzaken. We begrijpen heel

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke stoffen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Vervoer van gevaarlijke stoffen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Vervoer van gevaarlijke stoffen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Deze folder gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en de mogelijke gevolgen daarvan voor de omgeving. Vervoer van

Nadere informatie

Geluid langs het spoor

Geluid langs het spoor In woningen of kantoren die in de buurt van het spoor zijn gebouwd, is soms het geluid van passerende treinen hoorbaar. Of er zijn werkzaamheden aan het spoor, die geluid veroorzaken. We begrijpen heel

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015. Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.0499 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag Op 31 maart 2017 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel

Nadere informatie

Treintrillingen. Arnold Koopman

Treintrillingen. Arnold Koopman Treintrillingen Arnold Koopman Inhoud Effecten van spoortrillingen Regelgeving Huidige aanpak bij projecten Ontwikkelingen Effecten van spoortrillingen Hinder van voelbare trillingen Hinder van rattle

Nadere informatie

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Aanleg van een nieuwe spoorlijn of aanpassingen van een bestaande spoorlijn buiten de

Nadere informatie

Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei 2016

Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei 2016 Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 556 3000 AN Rotterdam a16rotterdam@rws.nl www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Ronald Driessen TERUGKOPPELING BEWONERSVRAGEN Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg Overwegende Burgemeester en wethouders van Hilversum; - Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Planschade bij energie (infrastructuur)projecten van het Rijk

Planschade bij energie (infrastructuur)projecten van het Rijk Planschade bij energie (infrastructuur)projecten van het Rijk Is er bij u in de buurt bijvoorbeeld sprake van een plan (planologisch besluit) voor een windmolenpark, een hoogspanningsverbinding of ander

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard.

Advies wegverharding Het onderzoek en advies is uitgevoerd door het Wegenbouwlab te Heerhugowaard. Inleiding Voor het maken van het herinrichtingsplan Hamersveldsewegnoord is een drietal technische onderzoeken uitgevoerd: Advies wegverharding Akoestisch onderzoek Trillingsonderzoek noordelijke deel

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1510 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht RWS BEDRIJFSVERTROUWELUK - Rijkswaterstaat Midden- Nederland Netwerkontwikkeling Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Inleiding Wanneer u wilt bouwen of verbouwen of het gebruik van uw pand wilt wijzigen, doet u dat niet zomaar. U wilt immers niet voor

Nadere informatie

BTS, Hoe lang moeten we meten? Herke Stuit, 3 november 2015

BTS, Hoe lang moeten we meten? Herke Stuit, 3 november 2015 Herke Stuit, 3 november 2015 Inhoud BTS Situatie metingen Resultaten Vmax Resultaten Vper Conclusies BTS Beleidsregel trillinghinder spoor (BTS 2014), incl. bepalingsmethode Ten minste 1 week meten Onzekerheidspercentage:

Nadere informatie

Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord Onderwerp Voornemen Procedure Zienswijzen

Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord Onderwerp Voornemen Procedure Zienswijzen [De persoonsgegevens zijn weggelaten in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens] Nota zienswijzen, ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder Briellaerd Noord In deze nota worden de ingediende

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie in Oost Nederland Versie 27 februari 2015 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Oost Nederland... 5 Gevaarlijke

Nadere informatie

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu vereisten In gevallen dat een be sluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst kent de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond

Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond N15 Wet milieubeheer, hoofdstuk 11 Uitvoerder Geluidloket WVL Onderzoek Datum 15 januari 2015 Status Definitief Versienr. 2.0 Kenmerk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Brussel, januari 2010 Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Context Naar aanleiding van een eerste klacht met betrekking tot lawaai en trillingen in hoofdzaak veroorzaakt door de doortocht

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

Advies raadscommissie Voor D66, SP en ChristenUnie/SGP is dit een debatpunt en voor de overige fracties een hamerstuk.

Advies raadscommissie Voor D66, SP en ChristenUnie/SGP is dit een debatpunt en voor de overige fracties een hamerstuk. No.214521-1 Emmeloord, 29 juli 2014. Onderwerp Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling plangebied Emmeloord Smedingplein (locatie AH) Voorgenomen besluit raad 1. Het plangebied Emmeloord Smedingplein

Nadere informatie

INSPRAAK- EN OVERLEGNOTA Bestemmingsplan Schipsweg, Hattem

INSPRAAK- EN OVERLEGNOTA Bestemmingsplan Schipsweg, Hattem INSPRAAK- EN OVERLEGNOTA Bestemmingsplan Schipsweg, Hattem Het ontwerpbestemmingsplan Schipsweg, Hattem heeft gedurende de termijn van 10 december 2009 tot en met 21 januari 2010 voor een ieder terinzage

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie Halderberge: geluidsschermen langs het spoor met betrekking tot het Meerjaren Programma Geluid Spoor

Stedenbouwkundige visie Halderberge: geluidsschermen langs het spoor met betrekking tot het Meerjaren Programma Geluid Spoor Stedenbouwkundige visie Halderberge: geluidsschermen langs het spoor met betrekking tot het Meerjaren Programma Geluid Spoor 1 INHOUD I INLEIDING 3 II VISIE OP GELUIDSSCHERMEN 4 III SCHERMTYPEN EN BEGROEIIING

Nadere informatie

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1169-RBO

Nadere informatie

Vragen en antwoorden openbare zitting ontwerpbeschikking emplacement Born 16 januari 2012

Vragen en antwoorden openbare zitting ontwerpbeschikking emplacement Born 16 januari 2012 Vragen en antwoorden openbare zitting ontwerpbeschikking emplacement Born 16 januari 2012 LUCHT Er wordt in de presentatie ingegaan op de geluidsbelasting ten gevolge van het emplacement, maar ik mis een

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie langs de Brabantroute Versie 1-4-2016 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Brabantroute... 5 Effect

Nadere informatie

Welkom. Bewonersavond Omkering N65 - Spoor. Bewonersavond Omkering N65 - Spoor 1

Welkom. Bewonersavond Omkering N65 - Spoor. Bewonersavond Omkering N65 - Spoor 1 Welkom Bewonersavond Omkering N65 - Spoor Bewonersavond Omkering N65 - Spoor 1 Agenda 1. Projecten PHS Meteren- Boxtel & N65 Vught Haaren 2. Eindsituatie kruising N65-Spoor 3. Tijdelijke kruising N65-Spoor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 525 Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het

Nadere informatie

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Samenvatting 1 juni 2012 RA120866 Twee buren ondervinden overlast van bouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 mei 2015 / rapportnummer 2621 35 1. Oordeel over het milieueffectrapport De staatssecretaris

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer 2015.0494 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO B.V. ten

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie langs de Brabantroute Versie 21-4-2016 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Brabantroute... 6 Effect

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2013 Betreft Resultaten MER-evaluatie Betuweroute

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2013 Betreft Resultaten MER-evaluatie Betuweroute > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A4 Vlietland - N14

Ontwerp-Tracébesluit A4 Vlietland - N14 Ontwerp-Tracébesluit A4 Vlietland - N14 I Besluit Vastgesteld op: De Minister van Infrastructuur en Milieu mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Pagina 1 van 7 Pagina 2 van 7 I Besluit Inhoud 1 Ontwerp-Tracébesluit

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 16 juli 2013 Onderwerp Project Rustoord: Toepassing coördinatieregeling Categorie A Verseonnummer 878771 / 882847 Portefeuillehouder Mevrouw Mijdam

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Olav Lamme 15 april 2014 088 022 5000 n procedure ex art 110a Wet geluidhinder bestemmingsplan 'De Clinckhoeff'.

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk Gemeente Rotterdam Besluit Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk Kenmerk: 21259445 1. Aanleiding Voor het bestemmingsplan Zuidwijk dienen te worden vastgesteld in verband met 543 geprojecteerde woningen.

Nadere informatie

Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden

Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden Conform artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Definitief Gemeente Naarden Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 10 oktober 2013 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. van het. bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III

Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. van het. bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan 1 e partiële herziening van het bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III Gemeente Amsterdam, d.d. 20 oktober 2015 Inleiding Op 20 juni

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009

Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009 Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009 Inhoud Welkom Korte terugblik Waar staan we nu Toelichting plannen ProRail Vervolgprocedure Vragen - Informatieavond vervanging spoorbrug Tricht

Nadere informatie

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Verstoppingsproof station

Verstoppingsproof station Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hij/zij jullie Vragen over de Eureka!Day Mail deze naar: info@eurekacup.nl START OPDRACHTGEVER OPDRACHT AANPAK MEER... OPDRACHTGEVER Het Nederlandse

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade Predictie en Monitoring van trillingen Bouw van een Onderzeedienstkade in Den Helder Bouw van een Onderzeedienstkade Het beperken van de risico s door: > Predictie > Maatregelen > Trillingbewaking Validatie

Nadere informatie

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit)

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit) Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Er wordt een nieuwe automatische stuw en een nieuwe zandvang aangelegd

Nadere informatie

Samenvatting ontwerptracébesluit. A59 Drongelens Kanaal

Samenvatting ontwerptracébesluit. A59 Drongelens Kanaal Samenvatting ontwerptracébesluit A59 Drongelens Kanaal Aanpak A59 Drongelens Kanaal De brug over het Drongelens Kanaal en het viaduct over de Hoogeindse Rondweg bij Waalwijk zijn aan vervanging toe. Dat

Nadere informatie

Andere voorbeelden waarbij mogelijk sprake kan zijn van planschade zijn verlies van privacy, (toename van) geluidsoverlast of andere hinder.

Andere voorbeelden waarbij mogelijk sprake kan zijn van planschade zijn verlies van privacy, (toename van) geluidsoverlast of andere hinder. Wat is planschade? Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Zo n maatregel is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan

Nadere informatie