categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 05/287

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 05/287"

Transcriptie

1 o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 05/287 låçéêïéêéw Vaststelling "Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitsplan woongebied Delftlanden - I". Portefeuillehouder: J. Hoogland-Foppen Dienst: STOW Afdeling: BWT Steller: J.J.T. Krabben (5333) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí Het beeldkwaliteitplan: "Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitplan woongebied Delftlanden - I" gewijzigd vast te stellen. p~ãéåî~ííáåö Het beeldkwaliteitplan: "Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitplan woongebied Delftlanden I heeft vanaf 15 december 2004, 4 weken voor inspraak ter inzage gelegen. Gelijktijdig met het beeldkwaliteitplan heeft ook het bestemmingsplan Emmen, Delftlanden I ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van de terinzage legging zijn tegen het beeldkwaliteitplan geen reacties ingekomen. Wel worden gelet op nadere inzichten en geconstateerde omissies wijzigingen in de vaststelling van het beeldkwaliteitplan voorgesteld. Bijlagen: geen Stukken ter inzage: het collegevoorstel met de daarbij behorende stukken

2 -2- jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 05/287 NK ^~åäéáçáåö=îççê=üéí=îççêëíéä Voor de woonwijk Delftlanden is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast is er voor het gebied voor fase I van de Delftlanden een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan geeft richtlijnen voor het bereiken van een hoge beeldkwaliteit voor het nieuwe woongebied. In het beeldkwaliteitplan zijn nadere eisen gesteld aan de uitwerking van het bestemmingsplan, waarbij het niet alleen gaat om eisen voor de bebouwing maar tevens voor de inrichting van de openbare ruimte en de overgang privé/openbaar. In het beeldkwaliteitplan is het beleid geformuleerd dat de gemeente nastreeft voor de nieuwe woonwijk en is daarmee richtinggevend voor de verdere invulling van de woonwijk. Door de vaststelling van het beeldkwaliteitplan zijn tevens de kaders gegeven voor de nadere uitwerking van de verschillende woonmilieus en de uitwerking van de welstandseisen. Deze laatste zullen uit het beeldkwaliteitplan gedistilleerd moeten worden en via de daarvoor geëigende procedure door uw raad vastgesteld moeten worden zodat ze kunnen worden toegevoegd aan de door uw raad op 1 juli 2004 vastgestelde Welstandsnota voor de gemeente Emmen. Het beeldkwaliteitplan: "Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitplan woongebied Delftlanden I heeft vanaf 15 december 2004, 4 weken voor inspraak ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van de terinzage legging zijn geen reacties op het beeldkwaliteitplan ingekomen. Wel stellen wij voor om een aantal wijzigingen in het beeldkwaliteitplan aan te brengen. De voorgestelde wijzigingen worden in het vervolg van dit voorstel specifiek benoemd. OK ^êöìãéåí~íáéläéççöç=éññéåí Het beeldkwaliteitpan geeft richtlijnen voor het bereiken van een hoge beeldkwaliteit voor de woonwijk Emmen, Delftlanden I en zal leidraad worden bij de beoordeling van de kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde (woon)-omgeving. De wijk zal gaan bestaan uit een zestal samenhangende woongebieden met elk een eigen woonmilieu/sfeer. Voor deze zes verschillende woonmilieus zijn spelregels opgesteld en per woonmilieu is een architectuurthema bepaald. Het beeldkwaliteitplan zal als uitgangspunt dienen voor het nader formuleren van het welstandsbeleid in het gebied Emmen, Delftlanden I. Deze nadere uitwerking, vast te stellen door uw raad zal vervolgens deel uitmaken van de Welstandsnota. PK oéä~íáé=ãéí=äéëí~~åç=äéäéáçlééêçéê=öéåçãéå=äéëäìáíéå Het ter inzage leggen en vaststellen van het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan, met bij behorende stukken vloeit voort uit het besluit om een nieuwe woonwijk Delftlanden te realiseren. QK ^ÑëíÉããáåÖ=ãÉí=ÉñíÉêåÉ=é~êíáàÉåLÅçããìåáÅ~íáÉ De gewijzigde vaststelling van het beeldkwaliteitplan wordt gepubliceerd in de Zuidenvelder, hiermee wordt aan een ieder duidelijk gemaakt welk beleid en welke beeldkwaliteit de gemeente nastreeft voor het nieuwe woongebied. RK cáå~ååáøäé=åçåëéèìéåíáéëlîççêöéëíéäçé=çéââáåö De opstelling van het beeldkwaliteitplan wordt gedekt uit de exploitatie van de Delftlanden.

3 SK mêçåéçìêé -3- Het beeldkwaliteitplan: "Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitplan woongebied Delftlanden I heeft vanaf 15 december 2004, 4 weken voor inspraak ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van de terinzage legging zijn geen reacties op het beeldkwaliteitplan ingekomen. Voorgestelde wijzigingen Als gevolg van nieuwe inzichten en geconstateerde omissies bestaat er aanleiding om het "Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitplan woongebied Delftlanden I gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen zijn de volgende: Wijzigingen in het beeldkwaliteit plan Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitplan woongebied Delftlanden I 1. Het wijzigen van 3.1 algemeen, door het toevoegen van de volgende tekst volgend na woningtypologieën: Rooilijnen Om een rustig en samenhangend straatbeeld te waarborgen wordt er een voorgevelrooilijn geïntroduceerd. Deze rooilijn is op 5 meter uit de aan de voorzijde Gesitueerde perceelsgrens gesitueerd. In enkele bijzondere gevallen mag hier van afgeweken worden. Hierbij dient sprake te zijn van een verbijzondering of accent in het stedenbouwkundig plan (bijvoorbeeld entree of einde zichtlijn).indien afgeweken wordt dient in ieder geval voldaan te worden aan de volgende eisen: 1. de afwijking vindt plaats binnen de geest en de uitgangspunten van het richtbeeld 2. er dient sprake te zijn van een versterking van het ruimtelijk beeld 3. er is sprake van een goede parkeeroplossing 2. Het wijzigen van 3.1 algemeen, door het wijzigen van de tekst onder het kopje parkeren van: Ten aanzien van parkeren geldt dat bij vrijstaande woningen en twee-onder-één kap/ geschakelde woningen 2 parkeerplaatsen en bij de categorie rijwoningen 1 parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd dient te worden. Per woning mag één in- / uitrit met een maximale breedte van 4 meter gerealiseerd worden. Voor alle woningtypen geldt dat er voldoende opstelruimte tbv de auto( s) voor de garage/bijgebouw gerealiseerd dient te worden (zie paragraaf aan en bijgebouwen). Bij alle woningtypen die voorzien zijn van een garage dient aan de zijde van de garage het hoofdgebouw minimaal 3 meter uit de zijdelingse perceelsgrens gesitueerd te worden. Dit om ook in de breedte voldoende ruimte voor de auto te creëren. In: Ten aanzien van parkeren geldt dat bij vrijstaande woningen en twee-onder-één kap/ geschakelde woningen 2 parkeerplaatsen en bij de categorie rijwoningen 1 parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd dient te worden. Per woning mag één in- / uitrit met een maximale breedte van 4 meter gerealiseerd worden. Op bijzondere plekken in het plan mag hiervan afgeweken worden. Het gaat hierbij om verbijzonderingen/accenten. Voorwaarde hierbij is dat het ruimtelijk beeld versterkt wordt en de benodigde parkeercapaciteit op een goede wijze in het openbaar gebied opgelost wordt. Voor alle woningtypen geldt dat er voldoende opstelruimte tbv de auto( s) voor de garage/bijgebouw gerealiseerd dient te worden (zie paragraaf aan en bijgebouwen). Bij alle woningtypen die voorzien zijn van een garage dient aan de zijde van de garage het hoofdgebouw minimaal 3 meter uit de zijdelingse perceelsgrens gesitueerd te worden. Dit om ook in de breedte voldoende ruimte voor de auto te creëren. 3. Het wijzigen van 3.1 algemeen, door het toevoegen van de volgende tekst volgend na hoekwoning: Accenten:

4 -4- Het stedenbouwkundig richtbeeld geeft op bijzondere plekken aanleiding om accenten te situeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om belangrijke hoekpunten, verbijzonderingen in het straatbeeld en einde van zichtlijnen. Deze accenten kunnen op een aantal punten afwijken van de belendende bebouwing ( bijvoorbeeld qua detaillering, kleur, materiaalgebruik, massa, vorm, gevelkarakteristiek en / of plaatsing). Voorwaarde is dat het accent in samenhang met de belendende bebouwing en / of straatbeeld ontwikkeld wordt en recht doet aan de betreffende functie van het accent 4. Het wijzigen van 3.2 structuurdragers, door het wijzigen van de tekst in ontsluitingsring van: Qua bouwmassa en woningtype gelden langs de ontsluitingsring de volgende regels: Stedelijk: bouwmassa s (rijwoningen) bestaan uit twee bouwlagen met dakopbouw of 3 bouwlagen met een plat dak. De bebouwing aan het plein bij de entree bestaat uit 3 bouwlagen met accenten ter hoogte van de centrale groene zone in 3-4 Bouwlagen Tuindorp: bouwmassa s (twee-onder-één kapwoning, geschakeld) bestaan uit 2 lagen met een kap Centrum: bouwmassa s (twee-onder-één kapwoning) bestaan uit 2 lagen met een a- symmetrische kap In: Qua bouwmassa en woningtype gelden langs de ontsluitingsring de volgende regels: Stedelijk: bouwmassa s (rijwoningen) bestaan uit twee bouwlagen met dakopbouw of 3 bouwlagen met een plat dak. De bebouwing aan het plein bij de entree bestaat uit 3 bouwlagen met accenten ter hoogte van de centrale groene zone in 3-4 Bouwlagen Tuindorp: bouwmassa s (twee-onder-één kapwoning, geschakeld of vrijstaand) bestaan uit 2 lagen met een kap Centrum: bouwmassa s (hoofdzakelijk twee-onder-één kapwoning en geschakeld) bestaan uit 2 lagen met een a-symmetrische kap 5. Het wijzigen van 3.3 woonmilieus onder STEDELIJK-MILIEU kopje Karakteristiek van: Dit woonmilieu heeft een stedelijk karakter dat wordt bepaald door rijwoningen, gesloten bouwblokken, gestapelde bebouwing en twee-onder-één kap- en geschakelde woningen. De woningtypen hebben een grote mate van geslotenheid die verkregen wordt door de wandwerking van met name rijwoningen en gesloten bouwblokken. De inrichting van de openbare ruimte sluit hierbij aan en is formeel vormgegeven. Lange zichtlijnen en profielen met weinig bomen geven het geheel een stedelijke uitstraling. Aan de oostzijde worden geluidswoningen met een dove gevel gesitueerd (bijzonder woningtype). Centraal in het plangebied is een formeel vormgegeven groene ruimte gesitueerd. Deze is opgespannen tussen een noordelijk en zuidelijk gelegen bebouwingsaccent. De bebouwingswanden aan de oost- en westzijde van de groene ruimte worden verschillend van elkaar vormgegeven. Per wand is er sprake van samenhang. Accenten in gestapelde vorm worden gesitueerd in de oksel van de Rondweg en de Nieuw-Amsterdamsestraat (6-7 bouwlagen) en op de overgang van het entreepleintje naar de centrale groene zone (3-4 bouwlagen). In: Dit woonmilieu heeft een stedelijk karakter dat wordt bepaald door rijwoningen, gesloten bouwblokken, gestapelde bebouwing en twee-onder-één kap- en geschakelde woningen. De woningtypen hebben een grote mate van geslotenheid die verkregen wordt door de wandwerking van met name rijwoningen en gesloten bouwblokken. De inrichting van de openbare ruimte sluit hierbij aan en is formeel vormgegeven. Lange zichtlijnen en profielen met weinig bomen geven het geheel een stedelijke uitstraling. Centraal in het plangebied is een formeel vormgegeven groene ruimte gesitueerd. Deze is opgespannen tussen een noordelijk en zuidelijk gelegen bebouwingsaccent. De bebouwingswanden aan de oost- en westzijde van de groene ruimte worden verschillend van elkaar vormgegeven. Per wand is er sprake van samenhang. Accenten in gestapelde vorm worden gesitueerd in de oksel van de Rondweg en de Nieuw-Amsterdamsestraat (6-7 bouwlagen) en bij het entreeplein (3-4 bouwlagen). De lange bebouwingswand aan de oostzijde wordt voorzien van een drietal accenten die aan het einde van de oost-west georiënteerde zichtlijnen gesitueerd is.

5 -5-6. Het wijzigen van 3.3 woonmilieus onder STEDELIJK-MILIEU kopje Plaatsing door het wijzigen van de tekst van: Woningtypologieën die voorkomen in dit woonmilieu en gestalte geven aan het gewenste stedelijke karakter zijn appartementen, rijwoningen en twee-onder-één kapen geschakelde woningen - De woningen worden in gesloten bouwblokken gesitueerd om wandwerking te verkrijgen - De woningen worden in een rooilijn geplaatst met eventueel kleine verspringingen zodat parkeren op eigen terrein op een goede wijze geïntegreerd kan worden en - niet beeldbepalend is - De noordelijke rand heeft een trapsgewijze rooilijn zodat de woningen in noord-zuid richting gepositioneerd staan - De onderlinge tussenafstand van de woningen is gesloten (geen tot minimale tussenruimte) en halfgesloten (tussenruimte kleiner dan pandbreedte) - De woningen worden in langsrichting gesitueerd - De bouwblokken zijn samenhangend vormgegeven - De accenten bestaan uit meerdere bouwlagen zonder kap (al dan niet met dakopbouw) - De gevelwand dient een samenhang in ritmiek te hebben zodat er een rustig beeld ontstaat - De geluidswalwoningen vormen de beeldbepalende begrenzing van de Nieuw- Amsterdamsestraat en dienen representatief en samenhangend vormgegeven te worden - Indien de aan de oostzijde gesitueerde geluidswalwoningen aan de oostzijde voorzien worden van tuinen dient zowel de tuin als de erfafscheiding onderdeel uit te maken van het architectonische ontwerp. In: - Woningtypologieën die voorkomen in dit woonmilieu en gestalte geven aan het gewenste stedelijke karakter zijn appartementen, rijwoningen en twee-onder-één kap- en geschakelde woningen - De woningen worden in gesloten bouwblokken gesitueerd om wandwerking te verkrijgen - De woningen worden in een rooilijn geplaatst met eventueel kleine verspringingen zodat parkeren op eigen terrein op een goede wijze geïntegreerd kan worden en niet beeldbepalend is - De noordelijke rand heeft een trapsgewijze rooilijn zodat de woningen in noordzuid richting gepositioneerd staan - De onderlinge tussenafstand van de woningen is gesloten (geen tot minimale tussenruimte) en - halfgesloten (tussenruimte kleiner dan pandbreedte) - De woningen worden in langsrichting gesitueerd - De bouwblokken zijn samenhangend vormgegeven - De accenten bestaan uit meerdere bouwlagen zonder kap (al dan niet met dakopbouw) - De gevelwand dient een samenhang in ritmiek te hebben zodat er een rustig beeld ontstaat - Bij de woningen die met de achterzijde (tuinen) grenzen aan de Nieuw- Amsterdamsestraat dienen de erfafscheidingen onderdeel uit te maken van het architectonisch ontwerp. 7. Het wijzigen van 3.3 woonmilieus onder STEDELIJK-MILIEU kopje Gevelkarakteristiek door het wijzigen van de tekst van: De woningen zijn georiënteerd op de openbare ruimte met uitzondering van de geluidswoningen. Deze hebben een gesloten dove gevel richting de Nieuw- Amsterdamsestraat De gestapelde bebouwing kent een meerzijdige oriëntatie en dient als zodanig vormgegeven te worden De gevels zijn vlak en worden verticaal of horizontaal geleed en geordend en gestileerd vormgegeven

6 In: -6- De woningen zijn georiënteerd op de openbare ruimte De gestapelde bebouwing kent een meerzijdige oriëntatie en dient als zodanig vormgegeven te worden De gevels zijn vlak en worden verticaal of horizontaal geleed en geordend en gestileerd vormgegeven 8. Het wijzigen van 3.3 woonmilieus onder STEDELIJK-MILIEU kopje Overgang privé/openbaar door het wijzigen van de tekst van: De overgang tussen privé en openbaar wordt aan de voorzijde vormgegeven door muurtjes. Op hoekkavels wordt de zijdelingse perceelsgrens vormgeven door muren eventueel gecombineerd met een (begroeid) hekwerk. Samen met de bebouwing wordt hierdoor een stedelijk en samenhangend ensemble gecreëerd In: De overgang tussen privé en openbaar wordt aan de voorzijde vormgegeven door muurtjes. Op hoekkavels wordt de zijdelingse perceelsgrens vormgeven door muren eventueel gecombineerd met een (begroeid) hekwerk. Samen met de bebouwing wordt hierdoor een stedelijk en samenhangend ensemble gecreëerd Bijzondere aandacht gaat uit naar de (achter)erfafscheiding die grenst aan de Nieuw- Amsterdamsestraat. Deze dient onderdeel uit te maken van het architectonisch ontwerp Wijzigingen profielen: profiel 5 en 14 worden gewijzigd; Resumerend stellen u voor om: 1. Het beeldkwaliteitplan: "Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitplan woongebied Delftlanden - I" inclusief de voorgestelde wijzigingen vast te stellen; De op deze aangelegenheid betrekking hebbende stukken liggen in de raadsportefeuille ter inzage. Een concept-besluit is bijgevoegd. Emmen, 1 maart Burgemeester en wethouders van Emmen, de secretaris, de burgemeester, A.J. Mewe C. Bijl

7 -7- jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 05/287 o~~çëäéëäìáí De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2005, nummer: 05/287; overwegende dat: - het beeldkwaliteitplan vanaf woensdag 15 december 2004 vier weken voor zienswijzen ter inzage heeft gelegen; - geen inspraakreacties zijn ingekomen; gelet op nadere inzichten en geconstateerde omissies het beeldkwaliteitplan op de volgende onderdelen gewijzigd dient te worden: 1. Het tekstueel wijzigen van 3.1 algemeen, door het toevoegen van tekst over rooilijnen; 2. Het tekstueel wijzigen van 3.1 algemeen, door het wijzigen van de tekst onder het kopje parkeren; 3. Het toevoegen van tekst over accenten in 3.1 algemeen na de tekst over hoekwoningen; 4. Het tekstueel wijzigen van 3.2 structuurdragers, door het wijzigen van de tekst onder het kopje ontsluitingsring; 5. Het tekstueel wijzigen van 3.3 woonmilieus onder STEDELIJK-MILIEU kopje Karakteristiek; 6. Het tekstueel wijzigen van 3.3 woonmilieus onder STEDELIJK-MILIEU kopje Plaatsing 7. Het tekstueel; wijzigen van 3.3 woonmilieus onder STEDELIJK-MILIEU kopje Gevelkarakteristiek 8. Het tekstueel wijzigen van 3.3 woonmilieus onder STEDELIJK-MILIEU kopje Overgang privé/openbaar; 9. Wijzigingen profielen: profiel 5 en 14 worden gewijzigd. - gelet op het bepaalde in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t : Het beeldkwaliteitplan: "Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitplan woongebied Delftlanden - I" gewijzigd vast te stellen; Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 maart de griffier, de voorzitter, J.A. Hekman C. Bijl

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 7 06/788

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 7 06/788 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0141 A 7 06/788 låçéêïéêéw= Planschadeverzoek van mevrouw A. Pennings, Laan van het Kwekebos 322 te Emmen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid GEMEENTE HELDEN Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid Project: Beeldkwaliteitplan t-höltje-zuid Opdrachtgever: Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: april 2008 Bestandsnummer:

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 14 04/1100 Dienst: SZWH Afdeling: BOS Steller: A. Kiewiet ((0591) )

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 14 04/1100 Dienst: SZWH Afdeling: BOS Steller: A. Kiewiet ((0591) ) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Middelen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Portefeuillehouder: H. Brummel Dienst: SZWH Afdeling: BOS Steller: A. Kiewiet ((0591)68 56 21) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 06/617 låçéêïéêéw Stand van zaken actiepunten Rapport van Bevindingen Jaarrekening 2005

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 06/617 låçéêïéêéw Stand van zaken actiepunten Rapport van Bevindingen Jaarrekening 2005 o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Stand van zaken actiepunten Rapport van Bevindingen Jaarrekening 2005 Portefeuillehouder: J. Kuper Concernstaf Concerncontrol J.R. Sloots, telefoon ((0591)68 53 81) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 05/144 Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591) )

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 05/144 Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591) ) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Inkoop- en aanbestedingsbeleid Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591)68 55 39) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí In te stemmen

Nadere informatie

GEWIJZIGD EXEMPLAAR. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 3 05/109

GEWIJZIGD EXEMPLAAR. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 3 05/109 GEWIJZIGD EXEMPLAAR o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2005 RA05.0002 B 3 05/109 låçéêïéêéw Vaststelling tarieven OZB Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst: PCFO Afdeling:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. Portefeuillehouder: A.J. Sleeking. Dienst Beleid Sociaal Economische Ontwikkeling A. Oost, telefoon ((0591) )

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. Portefeuillehouder: A.J. Sleeking. Dienst Beleid Sociaal Economische Ontwikkeling A. Oost, telefoon ((0591) ) svoorstel låçéêïéêéw Kostenverhaalsbesluit Boerschapslaan Angelslo in Emmen, Businesspark Meerdijk en gebied Anloop/Zeihuuv Emmermeer in Emmen juni 2006 Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dienst Beleid

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1 07/122 sççêöéëíéäç=äéëäìáí= Het beleidsplan Werk en Inkomen vast te stellen.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1 07/122 sççêöéëíéäç=äéëäìáí= Het beleidsplan Werk en Inkomen vast te stellen. o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0012 B 1 07/122 låçéêïéêéw= Beleidsplan Werk en Inkomen 2007-2010 Portefeuillehouder: G. Evenhuis Dienst Publiek Algemene

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk

Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk Project: Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk Opdrachtgever: Gemeente Emmen Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: 21 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Plangroep H eggen b.v.

Plangroep H eggen b.v. Plangroep H eggen b.v. bureau voor ruimtelijke planning en infrastructuur Beeldkwaliteitplan Parkplan Emma jw -TC particuliere bouwkavels vlek E10 en E11 stedenbouw verkeerskunde landschapsinrichting cultuurtechniek

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 6 09/454

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 6 09/454 o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. låçéêïéêéw Omzetting van het openbaar lichaam Esdalcollege in een stichting voor openbaar onderwijs op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs. Portefeuillehouder: M.H.

Nadere informatie

1/6. Toelichtend deel. Inleiding

1/6. Toelichtend deel. Inleiding Toelichtend deel Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie en omgeving van het plangebied en worden de beeldkwaliteitseisen aangegeven voor de nieuw te bouwen woningen. Met het opstellen

Nadere informatie

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan locatie Stox

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan locatie Stox GEMEENTE HELDEN Beeldkwaliteitplan locatie Stox Project: Beeldkwaliteitplan Stox Opdrachtgever: Wonen Limburg Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: april 2008 Bestandsnaam: 02042.004k01 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 07/984

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 07/984 o~~çëîççêëíéä= låçéêïéêéw= Begrotingswijziging Wet Sociale Werkvoorziening en voortgang modernisering Wet Sociale Werkvoorziening Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst Beleid Beleidsvoorbereiding Marieke

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota

Beeldkwaliteitplan Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota dienst beleid afdeling fysiek lijke ontwikkeling april 2009 09.005 1 Beeldkwaliteitplan Klazienaveen, De Planeet 13e wijziging

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling 1 2 Beeldkwaliteit 3 Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Deelgebied Tesselmansgoed in Stedenbouwkundig plan In Den Bosch, fase

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 23 06/912

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 23 06/912 o~~çëîççêëíéä= Onderwerp: Aanpassingen van het MOP GSB III mbt Volwasseneducatie, Onderwijsachterstanden en Inburgering Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker Dienst Beleid Beleidsvoorbereiding J. Backers,

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 6 08/197

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 6 08/197 o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0016 A 6 08/197 låçéêïéêéw Vaststelling bestemmingsplan Partiële Herziening bestemmingsplan Emmen, Industrie- en bedrijventerrein

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 5 06/170 Dienst: GEBI Afdeling: I&B Steller: R. Ney ( )

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 5 06/170 Dienst: GEBI Afdeling: I&B Steller: R. Ney ( ) o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0052 A 5 06/170 låçéêïéêéw Vaststellen grenzen bebouwde kom Portefeuillehouder: T. Eerenstein Dienst: GEBI Afdeling: I&B Steller:

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best BEELDKWALITEITSPLAN Schutboom en omgeving Gemeente Best Croonen Adviseurs b.v. Hoff van Hollantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen Tel: 073 5233900 Fax: 073 5233999 www.croonen.nl BOE01-BES00006-01f 10

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 9 No. 04/'09 Dokkum, 26 november 2008 ONDERWERP: beeldcriteria de Twine SAMENVATTING: De welstandsnota bevat geen uitgewerkte welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten. Dergelijke

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Wolfheze - gemeente Renkum 1 februari 2010 Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Het stedenbouwkundig plan Opgesteld door: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3

Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3 Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3 d.d. 20 oktober 2015 3 Hoofdstuk `1 inleiding Op 15 september 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Schoenmakershoek-Oost" vastgesteld. Gedeputeerde

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Het deelplan In de Luwte II omvat het middelste eiland van de drie eilanden aan de Drachtstervaart. In het

Nadere informatie

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 2 I WAGENINGEN, DE MOUTERIJ INHOUDSOPGAVE AANLEIDING AANPASSING BEELDKWALITEITPLAN 5 CONTEXT 6 HUIDIGE SITUATIE 7 STEDENBOUWKUNDIG

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Agnietenlocatie Zwartsluis BEELDKWALITEITSPLAN

Agnietenlocatie Zwartsluis BEELDKWALITEITSPLAN Agnietenlocatie Zwartsluis BEELDKWALITEITSPLAN COLOFON Dorpsweg 103 8271 BL IJsselmuiden Opdrachtgever: Versie: Gemeente Zwartewaterland Concept Datum: 18-05-2017 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING Procedure

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Van Rijnweg - principes voor kavel 5

Van Rijnweg - principes voor kavel 5 Van Rijnweg - principes voor kavel 5 mogelijk eindbeeld kaveloppervlakte maximale bebouwingspercentage (hoofd-, aan- en bijgebouwen) bouwenvelop vrije positionering van het hoofdgebouw binnen de bouwenvelop

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31 Situering - De situering van de bebouwing dient te worden afgestemd op de bebouwingskarakteristieken van de directe omgeving. - In gebieden waarbij in de situering sprake is van een grote mate van eenheid

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0054 A 11 07/387 låçéêïéêéw= VROM Starterlening Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dienst Beleid Fysiek ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 2 BEELDKWALITEITSPLAN DE ERVEN ROCKANJE INLEIDING EN DOEL: Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de gemeente Westvoorne te

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Woongebied Franeker - Zuid

Beeldkwaliteitsplan Woongebied Franeker - Zuid Beeldkwaliteitsplan Woongebied Franeker - Zuid Beeldkwaliteitsplan Woongebied Franeker - Zuid Code 05-99-42 / 02-08-06 PARTICULIEREN / BOUWFONDS ZWOLLE 05-99-42 / 02-08-06 BEELDKWALITEITSPLAN WOONGEBIED

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 08/756a låçéêïéêéw= Vrijstelling OZB en RIO voor begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 08/756a låçéêïéêéw= Vrijstelling OZB en RIO voor begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria. o~~çëîççêëíéä= låçéêïéêéw= Vrijstelling OZB en RIO voor begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria. Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst Publiek B&B-Belastingen T. T. Zondag, telefoon ((0591)68 51 50) =

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 5 06/135

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 5 06/135 o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0011 A 5 06/135 låçéêïéêéw Vaststelling Beleidsregel beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in de woonomgeving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Inleiding In mei 2005 is het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Tonsel vastgesteld. Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein ontwikkeld. Voor

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Het Bos De Groene Loper. KuiperCompagnons

Beeldkwaliteitplan. Het Bos De Groene Loper. KuiperCompagnons Beeldkwaliteitplan Het Bos De Groene Loper KuiperCompagnons 2 Beeldkwaliteitplan Het Bos De Groene Loper Gemeente Helmond KuiperCompagnons 21 december 2007 801.301.20 3 4 Inhoud Inleiding 7 Inrichting

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 7 04/1079 Dienst: SZWH Afdeling: BOS Steller: A. Kiewiet ((0591)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 7 04/1079 Dienst: SZWH Afdeling: BOS Steller: A. Kiewiet ((0591) o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0178 B 7 04/1079 låçéêïéêéw Collectieve ziektekostenverzekering gemeente Emmen. Portefeuillehouder: G. Evenhuis Dienst: SZWH

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN Janssen de Jong Projectontwikkeling inex architecten 11.11.2013 Janssen de Jong Projectontwikkeling - inexarchitecten INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek Ruimtelijke onderbouwing i aaattttaaa Leusden roo m Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek u^", /Advies Betref' Hessenweg 3ot, Achterveld Aan: RengerDuinsbergen Van: Algon Schuurman / f ruimtelíjke

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR Notitie Hattem Berg en Bos stedenbouwkundige structuur Code 1016302.01 / 13 november 2012 GEMEENTE HATTEM 1016302.01 / 13 NOVEMBER 2012 NOTITIE

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

GEWIJZIGD. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 27 06/908

GEWIJZIGD. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 27 06/908 GEWIJZIGD o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0178 A 27 06/908 låçéêïéêéw= Toetreding tot de coöperatieve vereniging Dimpact Portefeuillehouder: Concernstaf

Nadere informatie

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( )

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( ) Stedenbouwkundige en architectonische toelichting (09-06-2016) Stedenbouwkundige opzet van Stepekolk. Stepekolk is ten zuiden van de Veste gelegen en vormt de overgang van het cultuurhistorisch agrarisch

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

Zichtlijn Klein Engelenbrug. Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving

Zichtlijn Klein Engelenbrug. Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving Zichtlijn Klein Engelenbrug 6 5 4 3 1 2 Beeldkwaliteitplan Engelenburgerlaan Brummen Villabebouwing in een parkachtige omgeving Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria voor ontwikkelgebieden bedrijventerrein Tonsel

Beeldkwaliteitscriteria voor ontwikkelgebieden bedrijventerrein Tonsel Beeldkwaliteitscriteria voor ontwikkelgebieden bedrijventerrein Tonsel Inleiding In mei 2005 is het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Tonsel vastgesteld. Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Ontwerp- partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Oost, fase 1 locatie Gulden. Gemeente Uden

Nota van zienswijzen. Ontwerp- partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Oost, fase 1 locatie Gulden. Gemeente Uden Nota van zienswijzen Ontwerp- partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Oost, fase 1 locatie Gulden Gemeente Uden Datum: Februari 2016 1 Inleiding Het ontwerp van de partiële herziening Uitwerkingsplan

Nadere informatie

LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL

LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL P l e k v o o r i d e e ë n Beeldkwaliteitsplan LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL RENBAANSTRAAT TE NOORDWOLDE 267.00.02.06.00 18 november 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 05 1.2 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

MEMO. : Uitbreiding Almkerk-West. Datum : 1 september 2010. : Beeldkwaliteitkader Almkerk-West

MEMO. : Uitbreiding Almkerk-West. Datum : 1 september 2010. : Beeldkwaliteitkader Almkerk-West MEMO Project Opdrachtgever Contactpersoon : Uitbreiding Almkerk-West : Woonlinie : De heer J. van de Wiel Datum : 1 september 2010 Referentie Onderwerp Behandeld door : 02133.004.01a16 : Beeldkwaliteitkader

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark Beeldkwaliteitscriteria Sandepark I n l eidi n g De bebouwing op het Sandepark kent vanouds een sterke onderlinge ruimtelijke samenhang. Inmiddels zijn diverse wijzigingen zichtbaar. Ter voorkoming van

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 COLOFON dit beeldkwaliteitplan is vervaardigd door Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM 7 juli 2010 Notitie Havenkwartier Koudum Code 085003 / 07-07-10 GEMEENTE NIJEFURD 085003 / 07-07-10 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal Gemeentewerf maasbommel beeldkwaliteitplan 3 november 2009 west maas en waal colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026)

Nadere informatie

St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie

St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie Ulbe van Houtenlocatie 14 juli 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan is gericht op de ontwikkeling van een Aldisupermarkt en nieuw te bouwen woningen op de

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan

Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan 21520401 Bijlage 11 februari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 2. Stedenbouwkundig plan 7 Bestaande bomen 7 Langs de Botlek 9 3. Beeldkwaliteit 9

Nadere informatie

Rhenen Buitenwal, Kavelpaspoort Kavel 1, westelijk plandeel

Rhenen Buitenwal, Kavelpaspoort Kavel 1, westelijk plandeel Kavel 1, westelijk plandeel Grondprijs: 159.720 Oppervlakte kavel: 350 m2 2- zijdige woning, voorkant gericht naar het westen als naar het zuiden; Ruimtelijk accent op de kop (zuidzijde). Oriëntatie en

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

GEMEENTE BRONCKHORST

GEMEENTE BRONCKHORST GEMEENTE BRONCKHORST Bestemmingsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Bijlage: Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg Enkweg In aanvulling op de welstandsnota

Nadere informatie

GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT

GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT i.o.v. gemeente Venray projectnummer 100111 SAB Arnhem november 2011 GROENEWEG HEIDE 2 INLEIDING De gemeente Venray is voornemens in het dorp Heide circa 30 woningen

Nadere informatie

concept Grote Hondring KAVELPASPOORT type A rijwoning

concept Grote Hondring KAVELPASPOORT type A rijwoning concept KAVELPASPOORT Grote Hondring type A rijwoning 1 Kavelpaspoort Locatie Grote Hondring april 2017 Wonen in een rustige woonwijk met het winkelcentrum Sterrenburg, sportpark Schenkeldijk en het nationaal

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark B i j l a g e Beeldkwaliteitscriteria Sandepark I n l eidi n g De bebouwing op het Sandepark kent vanouds een sterke onderlinge ruimtelijke samenhang. Inmiddels zijn diverse wijzigingen zichtbaar. Ter

Nadere informatie

TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost. Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: (excl. btw)

TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost. Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: (excl. btw) TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: 246.750 (excl. btw) De gemeente Nuenen De gemeente Nuenen c.a. is gelegen in het groene middengebied tussen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Kavelnummer 7 Oppervlakte 298 m² Verkoopprijs 73200,-- vrij op naam Plangebied Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Plangebied Kavelnummer 6 Oppervlakte 340 m² Verkoopprijs 83500,-- vrij op naam Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE HOOFDOPZET EN ARCHITECTUURBEELD. 3.1 Hoofdopzet

3. STEDENBOUWKUNDIGE HOOFDOPZET EN ARCHITECTUURBEELD. 3.1 Hoofdopzet BEELDKWALITEITPLAN OKTOBER 2010 3. STEDENBOUWKUNDIGE HOOFDOPZET EN ARCHITECTUURBEELD 3.1 Hoofdopzet Moerstraten is een straatdorp aan de weg van Wouw naar Steenbergen. Het is pas in het begin van de 20e

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN Afdeling Ontwikkeling ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN 1. Ruimtelijke kaders Ontwikkelingsplan Frankische Driehoek Voor de integrale opwaardering van het plangebied Frankische Driehoek

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe

Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe Titel: Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Status: Ontwerp-Definitief Rapportnummer: 208x00662 Datum: 20-11-2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

N O T I T I E B E E L D K W A L I T E IT

N O T I T I E B E E L D K W A L I T E IT Notitie beeldkwaliteit Bosserhofsveld beeldkwaliteit voor het woningbouwproject Bosserhofsveld in het zuiden van Maasbracht in de gemeente Maasgouw 2 0 1 5, K O N I J N E N B U R G G R O E P, D E N H A

Nadere informatie