ALGEMENE REISVOORWAARDEN BOEK MIJN SLOVENIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE REISVOORWAARDEN BOEK MIJN SLOVENIË"

Transcriptie

1 ALGEMENE REISVOORWAARDEN BOEK MIJN SLOVENIË Artikel 1: Definities en algemene bepalingen 1.1 Mooie Besede: de eigenaar van Boek Mijn Slovenië op mijnslovenie.com en de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Mooie Besede is statutair gevestigd te Koningin Wilhelminalaan 134, 2274AM Voorburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Reiziger: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van een door Mooie Besede aangeboden Reis of een natuurlijk- of rechtspersoon die, als contractspartij, een Reis boekt bij Mooie Besede voor een ander natuurlijk- of rechtspersoon. 1.3 Reis: een overeenkomst tussen Mooie Besede en de Reiziger, waarbij Mooie Besede zich jegens de Reiziger verplicht tot het leveren van een Reis waarbij de Reiziger minimaal 24 uur op een bestemming verblijft en daarbij gebruik maakt van tenminste via Mooie Besede geboekt vervoer en verblijf. Indien de Reiziger geen gebruik maakt van vervoer of verblijf, dient de Reiziger gebruik te maken van een andere toeristische dienst, wil er sprake zijn van een Reis als bedoeld in dit artikel. 1.4 Deze algemene voorwaarden van Mooie Besede zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Mooie Besede en de Reiziger. Indien er geen sprake is van een Reis als bedoeld in artikel 1.3 zullen de bepalingen uit deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zijn, tenzij anders aangegeven. 1.5 De Reiziger kan een gesloten overeenkomst niet herroepen op basis van het uit de Wet koop op afstand toekomende herroepingsrecht. Artikel 2: Verplichtingen voor de Reiziger 2.1 De Reiziger is verplicht alle gegevens waar Mooie Besede om verzoekt correct en naar waarheid op te geven. Eventuele wijzigingen in de gegevens van de Reiziger dienen direct aan Mooie Besede te worden doorgegeven. 2.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 2.1 dient de Reiziger Mooie Besede in ieder geval te informeren over informatie betreffende de Reiziger die van invloed kan zijn op de uitvoering van de Overeenkomst. Onder dergelijk informatie wordt in ieder geval verstaan: beperkte mobiliteit, minderjarigheid en de medische bijzonderheden van de Reiziger. Indien dergelijke informatie (ten onrechte) niet verstrek wordt of onjuiste informatie verstrekt wordt, is Mooie Besede nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Reiziger mocht lijden als gevolg van het niet of onjuist opgegeven van de bedoelde informatie. 2.3 Mooie Besede behoudt zich, ook namens de vervoeder, het recht voor om van een Reiziger bepaalde medische verklaringen te verlangen. De Reiziger zal Mooie Besede of de vervoerde deze medische verklaring niet op onredelijke gronden onthouden. Indien na een verzoek door Mooie Besede of de

2 vervoeder een medische verklaring niet overlegt kan worden, behoudt Mooie Besede en/of de vervoerder zich het recht voor om de Reiziger geen vervoer te verlenen. 2.4 Indien op basis van de medische gesteldheid van een Reiziger aanpassingen of toevoegingen aan de Reis moeten worden gedaan, zullen Mooie Besede en de Reiziger hierover in overleg treden. De kosten voor dergelijke wijzigingen in de Reis zullen te allen tijde in rekening worden gebracht door Mooie Besede. 2.5 De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de Reiziger de Reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, is dit te allen tijde voor rekening en risico van de Reiziger. 2.6 De Reiziger dient alle aanwijzing van (vertegenwoordigers van) Mooie Besede op te volgen welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de Reis. Eventuele schade die mocht ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze aanwijzingen zal op de Reiziger verhaalt worden. 2.7 Mooie Besede heeft het recht een Reiziger de verdere deelname aan een Reis te ontzeggen indien het gedrag van de Reiziger de Reis op zodanige wijze beïnvloedt dat een adequate voortzetting van de Reis in het geding komt. De eventuele kosten die de Reiziger mocht maken als gevolg van het niet verder kunnen deelnemen aan de Reis als gevolg van het gedrag van de Reiziger, komen voor rekening van de Reiziger. 2.8 De Reiziger dient op de overeengekomen tijden aanwezig zijn op de overeengekomen plaats welke noodzakelijke is voor een goede uitvoering van de Reis. De Reiziger dient tussentijds na te gaan of er eventuele wijzigingen in vertrektijden en vertrekplaatsen zijn geweest. Artikel 3: Tot stand komen van een overeenkomst 3.1 Een overeenkomst tussen Mooie Besede en de Reiziger komt tot stand door aanvaarding door de Reiziger van een door Mooie Besede gedaan aanbod. 3.2 Een overeenkomst kan zowel direct plaatsvinden of door bemiddeling van een derde. 3.3 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen zal Mooie Besede de overeenkomst zo spoedig mogelijk bevestigen aan de Reiziger. 3.4 Indien de Reiziger via internet een Reis boekt is de Reiziger gebonden aan de overeenkomst op het moment dat Mooie Besede de overeenkomst via heeft bevestigd aan de Reiziger. 3.5 Indien een derde namens of ten behoeve van de Reiziger een overeenkomst aangaat, is deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Mooie Besede zal in dat geval al het communicatie- en betalingsverkeer uitsluitend via deze derde laten verlopen. De Reiziger blijft, naast deze derde, aansprakelijk voor zijn/haar deel in de overeenkomst.

3 Artikel 4 Herroeping & wijziging 4.1 Het aanbod van Mooie Besede is vrijblijvend. Een aanbod mag door Mooie Besede herroepen worden indien de Reis tegen een onjuiste prijs is aangeboden of vanwege andere onjuistheden in het aanbod. Indien Mooie Besede wenst over te gaan tot herroeping van een Aanbod dient zij dit binnen 12 uur na ontdekking van het onjuiste aanbod te doen. Mocht de Reiziger enige betaling hebben verricht, dient Mooie Besede deze betaling direct te restitueren. 4.2 Indien een Reis een aantal minimum deelnemers vereist, is Mooie Besede gerechtigd de overeenkomst met de Reiziger op te zeggen indien het minimum aantal deelnemers niet is bereikt. Dit recht ontstaat alleen indien Mooie Besede in haar aanbod een duidelijk voorbehoud heeft gemaakt met betrekking tot het minimaal aantal deelnemers. 4.3 Mooie Besede zal de Reiziger bij de bevestiging van de overeenkomst informeren over de vertrek- en aankomsttijden. De door Mooie Besede opgegeven vertrek- en aankomsttijden zijn in beginsel definitief, tenzij de wijziging van de vertrek- en/of aankomsttijden niet een onredelijke wijziging van de Reis betekenen. De Reiziger zal derhalve dan ook akkoord gaan met redelijke wijzigingen in de vertrek- en/of aankomsttijden. Indien de wijziging van dien aard zijn dat van een redelijke wijziging geen sprake meer is, heeft de Reiziger het recht om de overeenkomst te ontbinden. 4.4 De Reiziger kan Mooie Besede verzoeken om wijzigingen in een reeds geboekte Reis door te voeren. Mooie Besede is op geen enkele wijze verplicht een door de Reiziger verzochte wijziging door te voeren, maar zal de inwilliging van het verzoek niet op onredelijke gronden onthouden. Indien Mooie Besede een door de Reiziger verzochte wijziging doorvoert, zullen eventuele meerkosten direct door de Reiziger voldaan moeten worden. 4.5 Indien Mooie Besede een door de Reiziger verzochte wijziging in de Reis niet doorvoert, blijft de oorspronkelijk Reis gehandhaafd, tenzij de Reiziger de Reis annuleert. In geval van annulering is hetgeen in artikel 7 van toepassing. 4.6 De Reiziger is gerechtigd om Mooie Besede te verzoeken om een vervangende Reiziger voor de Reis op te geven. Mooie Besede zal een dergelijk verzoek alleen in behandeling nemen indien de andere Reiziger voldoet aan alle aan de Reis gestelde voorwaarden, het verzoek tijdig, doch uiterlijk 7 dagen voor de vertrekdatum is gedaan en de uitvoerder van de Reis geen voorwaarden heeft die deze vervanging niet toestaan. 4.7 Indien een Reiziger als vervanger van een eerdere Reiziger deelneemt aan de Reis, blijven beide Reizigers hoofdelijke verbonden voor de voldoening van de verschuldigde reissom. 4.8 Aan zowel de wijziging van de Reis als aan de vervanging van een Reiziger zijn kosten verbonden welke Mooie Besede in rekening zal brengen bij de Reiziger.

4 Artikel 5: Prijs & betaling 5.1 De door Mooie Besede gepubliceerde prijzen zijn per persoon, tenzij anders aangegeven. 5.2 De door Mooie Besede gepubliceerde prijzen zijn inclusief alle kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de door Mooie Besede aangeboden Reis. Eventuele kosten die niet onlosmakelijk verbonden zijn met de Reis of ten tijde van de publicatie niet te voorzien waren, vallen niet onder de reissom. Mooie Besede is gerechtigd kosten die buiten de aangeboden reissom vallen, zoals aanvullende diensten, BTW verhoging etc., aan de Reiziger in rekening te brengen. 5.3 De Reiziger dient bij het tot stand komen van de overeenkomst een aanbetaling van 11-17% van de totale reissom aan Mooie Besede te voldoen. Indien een grotere aanbetaling verricht dient te worden bij het tot stand komen van de overeenkomst zal Mooie Besede dit in het aanbod kenbaar maken. 5.4 Het resterende verschuldigde deel van de reissom dient uiterlijk 45 dagen voorafgaand aan de Reis te worden voldaan aan Mooie Besede. Indien de overeenkomst binnen 45 dagen voorafgaand aan de Reis tot stand komt, dient de Reiziger bij het tot stand komen van de overeenkomst de gehele reissom aan Mooie Besede te voldoen. 5.5 Indien de Reiziger niet tijdig aan de gestelde betalingsverplichtingen voldoet, zal Mooie Besede de Reiziger een herinnering sturen en de Reiziger een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. 5.6 Indien de Reiziger na de termijn van 14 dagen nog niet aan de gestelde betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Reiziger in verzuim. Vanaf het moment dat de Reiziger in verzuim is, is de Reiziger de wettelijke rente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen in beginsel 15% van de hoofdsom met een minimum van 45, Indien de Reiziger in verzuim is en na 14 dagen in verzuim te zijn nog niet aan de gestelde betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt de overeenkomst geacht door de Reiziger geannuleerd te zijn. In dat geval zullen de annuleringskosten overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 7 in rekening worden gebracht. Artikel 6: Verplichtingen Mooie Besede 6.1 Mooie Besede is verplicht om de benodigde reisdocumenten 10 dagen voorafgaand aan de Reis ter beschikking te stellen aan de Reiziger. Het beschikbaar stellen van de reisdocumenten kan zowel per post als plaatsvinden. 6.2 Indien een Reis korter dan 10 dagen voor vertrek wordt geboekt, zal Mooie Besede de reisdocumenten zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de overeenkomst aan de Reiziger beschikbaar stellen. Mooie Besede zal de Reiziger in dat geval informeren wanneer de reisdocumenten beschikbaar zullen worden gesteld.

5 Artikel 7: Annulering door de Reiziger 7.1 Indien de Reiziger een overeenkomst met Mooie Besede annuleert, is de Reiziger de volgende kosten verschuldigd aan Mooie Besede: bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom; bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom; bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de dag van vertrek: 90% van de reissom; bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom. 7.2 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 7.3 Indien als onderdeel van een door Mooie Besede aangeboden Reis het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten worden aangeboden zoals bijvoorbeeld camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, autohuur, bezoek aan culturele- of sportevenementen, kunnen daarvoor afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Indien deze van artikel 7.1 afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn zullen deze in het door Mooie Besede gedane aanbod worden opgegeven. 7.4 Indien een Reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. 7.5 Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de Mooie Besede aan de overblijvende Reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de bedoelde Reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 5 gelden. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle Reizigers geannuleerd en zijn alle Reizigers annuleringsgeld verschuldigd. 7.6 Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke Reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

6 Artikel 8: Opzegging & wijziging door Mooie Besede 8.1 Indien bijzondere omstandigheden daar om vragen, is Mooie Besede gerechtigd een overeenkomst met de Reiziger op te zeggen. 8.2 Van bijzondere omstandigheden is sprake indien de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mooie Besede gevraagd kan worden. Zulks is het geval indien er een negatief reisadvies is uitgevaardigd voor een bestemming die onderdeel uitmaakt van de Reis. Ook in die gevallen dat de veiligheid van de Reizigers niet langer gegarandeerd kan worden of in geval van natuurrampen is Mooie Besede gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. 8.3 Mooie Besede is gerechtigd om de Reis te wijzigen op grond van bijzonder omstandigheden, zoals omschreven in artikel De Reiziger heeft het recht om een door Mooie Besede doorgevoerde wijziging in de Reis af te wijzen indien de wijziging een wezenlijke verandering in de Reis teweeg brengt. Indien de wijziging(en) geen wezenlijke verandering in de Reis teweeg brengt is de Reiziger alleen gerechtigd om de wijziging(en) af te wijzen indien de wijziging(en) van dusdanige nadelige invloed is dat er van de Reiziger in redelijkheid niet kan worden verlangd deze wijziging(en) te accepteren. 8.5 Eventuele kosten die Mooie Besede bespaart door een wijziging in de Reis zullen in redelijkheid worden vergoedt aan de Reiziger. 8.6 In geval van wijziging doet Mooie Besede, tenzij dit niet mogelijk is, een alternatief aanbod. Mooie Besede zal dit alternatieve aanbod binnen 3 dagen nadat de Reiziger is geïnformeerd over de wijziging(en) in de originele Reis. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; de aard en klasse van de accommodatie; de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. 8.7 Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: de samenstelling van het Reisgezelschap; de aan Mooie Besede bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken Reiziger(s) die door de Reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven; de door de Reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Mooie Besede schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd. 8.8 Als de Reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Mooie Besede het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

7 8.9 Indien de oorzaak van de wijziging(en) aan Mooie Besede kan worden toegerekend, is de schade die een Reiziger als gevolg mocht lijden, voor rekening van Mooie Besede. Indien de oorzaak van de wijziging(en) aan de Reiziger kan worden toegerekend, is de schade die de Reiziger als gevolg mocht lijden voor rekening van de Reiziger. In andere gevallen dragen Mooie Besede en de Reiziger beiden hun eigen schade Indien na aanvang van de overeengekomen Reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Mooie Besede ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de Reis Mooie Besede zal de Reiziger informeren over wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens Reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is. Artikel 9: Aansprakelijkheid en overmacht 9.1 Eventuele klachten over de Reis dient de Reiziger overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 10 aan Mooie Besede kenbaar maken. 9.2 Eventuele schade die de Reiziger mocht lijden gedurende de Reis, zal slecht door Mooie Besede worden vergoedt indien de aansprakelijkheid voor de gelede schade op grond van de wet, regelgeving of rechtspraak aan Mooie Besede toegerekend kan worden. 9.3 Mooie Besede zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de Reiziger lijdt als gevolg van een tekortkoming bij de uitvoering van de Reis die toe te rekenen is aan de Reiziger, indien deze tekortkoming niet in redelijkheid te voorzien was, de tekortkoming te wijten is aan overmacht aan de kant van Mooie Besede of een door Mooie Besede ingeschakelde derde of de schade het gevolg is van extreme weersomstandigheden. 9.4 Mocht aansprakelijkheid aan de kant van Mooie Besede worden aangenomen, komt slechts die directe schade voor vergoeding in aanmerking. Indirecte schade die de Reiziger mocht lijden, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 9.5 Mooie Besede is nimmer aansprakelijk indien de Reiziger de geleden schade op een door de Reiziger afgesloten verzekering heeft kunnen verhalen. Daaronder begrepen worden in ieder geval: een Reis- en/of annuleringsverzekering. 9.6 De aansprakelijkheid van Mooie Besede is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door Mooie Besede afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Mooie Besede beperkt tot 5000,- (zegge: vijfduizend Euro). 9.7 De bepalingen aangaande de aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op diensten die door Mooie Besede ingeschakelde derden en werknemers van Mooie Besede worden uitgevoerd.

8 Artikel 10: Klachten & toepasselijk recht 10.1 Indien een Reiziger klachten heeft gedurende een Reis, zal Mooie Besede de klacht direct in behandeling nemen en binnen 24 uur reageren op een door de Reiziger ingediende klacht Indien een Reis niet verloopt overeenkomstig de daaraan redelijk te stellen eisen, zullen de kosten die gemaakt worden ter afhandeling van de klacht voor rekening van Mooie Besede komen Indien een Reis niet overeenkomstig de verwachtingen verloopt en deze omstandigheden niet aan Mooie Besede en de Reiziger toe te rekenen zijn, zullen de kosten welke gemaakt worden om de Reis alsnog aan de verwachting te laten voldoen, door de Reiziger en Mooie Besede gedeeld worden Klachten dienen zo spoedig mogelijk aan Mooie Besede gemeld te worden. De Reiziger maakt de klacht kenbaar aan Mooie Besede en indien mogelijk aan de derde die op de plaats van de Reis als vertegenwoordiger van Mooie Besede dient Indien Mooie Besede gedurende een Reis een klacht niet naar wens kan verhelpen, dient de Reiziger na afloop van de Reis, doch binnen 14 dagen na afloop van de Reis, contact op te nemen met Mooie Besede middels een door Mooie Besede beschikbaar gesteld klachtenformulier. Mooie Besede zal de klacht daarna in behandeling nemen en binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de Reis (of, indien de Reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de Reis (of indien de Reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Mooie Besede op deze termijnen een beroep doet.

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Reiziger: a. de wederpartij van de reisorganisator,

Nadere informatie

AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016

AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016 AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016 Personal Touch Travel verklaart de ANVR-Reisvoorwaarden 2016 met aanvulling van toepassing geldend voor boekingen gemaakt

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 1, lid 1 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Reisorganisator; Snowjoy BV, vertegenwoordigd door R. van Velthoven en C. Paijmans. 2. Reisovereenkomst;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Artikel 1 Algemeen 1.1. MoorMotor organiseert motorreizen op basis van eigen vervoer. MoorMotor bemiddelt bij het selecteren en reserveren van accommodatie ten

Nadere informatie

Reis en boekingsvoorwaarden

Reis en boekingsvoorwaarden Reis en boekingsvoorwaarden Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Verhuurbedrijf Texelvakanties, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid Artikel 6 Documenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Esthebeauty BV, ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven.

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Villa Verhuur Texel, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen naam op, doch steeds

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika REISVOORWAARDEN SkieninAmerika ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. SkieninAmerika: SkieninAmerika is een handelsnaam van reisorganisatie Time Out Tours BV.

Nadere informatie

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Huurvoorwaarden Artikel 1: Algemene huurvoorwaarden Vakantiewoningen in Curacao De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Vakantiewoningen in Curacao. Na totstandkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden La mia Italia juli 2016

Algemene voorwaarden La mia Italia juli 2016 Algemene voorwaarden La mia Italia juli 2016 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1 In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: La mia Italia: La mia Italia, de Wiede 7, 9649XA, Muntendam, Nederland. Reiziger:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Profihair en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reizen die door de NSkiV worden uitgevoerd. Voordat de overeenkomst

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl info@ ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING REISVOORWAARDEN In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a Handelsnamen: SkieninCanada, SkieninAmerika en WintersportCanadaAmerika zijn handelsnamen van reisorganisatie

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71.

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71. Algemene voorwaarden Tico Reis Consult Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Tico Reis Consult: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen

Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. LPB; LPB Vakantiehuizen BV (handelend onder de

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Wijziging in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die zijn afgesloten met BEDAWI en op de website www.bedawi.com. Artikel 1

Nadere informatie

Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger 1 Artikel 8 In-de-plaatsstelling

Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger 1 Artikel 8 In-de-plaatsstelling Reisvoorwaarden van Air Consultants Europe B.V. gevestigd te Schiphol-Rijk. Deze reisvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossiernummer 27270321. Artikel 1 definities

Nadere informatie

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen.

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen. INFORMATIE Vliegtickets worden door Majestueus Marokko niet verkocht. Voor reizen op maat dienen de tickets zelf geboekt en betaald te worden. IndienMajestueus Marokko bemiddelt in de aankoop van tickets

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld?

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Boekingsvoorwaarden Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Translatina is een Nederlands bedrijf, vallend onder het Nederlands recht.

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Zuid Amerika Exclusief

Reisvoorwaarden Zuid Amerika Exclusief Reisvoorwaarden Zuid Amerika Exclusief Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder staan de Algemene Voorwaarden weergegeven die van toepassing zijn op alle offertes, reizen en producten van Pure Latin America. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 A1. Lale Health Tours; de onderneming die op eigen naam aan het publiek sapkuur reizen aanbied te Çeşme, Turkije;

Nadere informatie

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW. Algemene reisvoorwaarden Vitalisé Portugal Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 a. Vitalisé Portugal; de onderneming die op eigen naam aan het publiek Vila Mimosa aanbiedt voor een te volgen kuurvakantie;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, pagina - 1 -

Algemene voorwaarden, pagina - 1 - Algemene voorwaarden, pagina - 1 - Algemene voorwaarden van BTR Reizen v.o.f. te Loenen Gld. Deze reisvoorwaarden worden gepubliceerd op de website www.btrreizen.nl, liggen op ons kantoor ter inzage en

Nadere informatie

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorvakantiemarokko de bevestiging verstuurt.

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorvakantiemarokko de bevestiging verstuurt. Motorvakantiemarokko Algemene Voorwaarden Datum opmaak: juni 2017 Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door Motorvakantiemarokko van een compleet

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden Algemene boekingsvoorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan: Lemmens Travel, gevestigd te Breda, hierna te noemen: Reisagent. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Totstandkoming en inhoud overeenkomst. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger

Totstandkoming en inhoud overeenkomst. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger De reizen zoals aangeboden op de website www.dolfijnenreizen.nl worden uitgevoerd volgens onze Reisvoorwaarden. Wij verwachten dat U van deze Reisvoorwaarden kennis neemt om wederzijds van Uw en onze rechten

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling. Artikel 1. Artikel 2

Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling. Artikel 1. Artikel 2 Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Logiesverstrekker; de eigenaar of beheerder van een bedrijf die,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE Reserveren U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar om na te gaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Yaxa Reizen

Algemene voorwaarden Yaxa Reizen Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Yaxa Reizen; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Yaxa Reizen zich jegens zijn wederpartij verbindt

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 -

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger

Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Inleidende

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij De Fietstoerist geboekte reizen.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij De Fietstoerist geboekte reizen. De Fietstoerist REISVOORWAARDEN Artikel 1 Inleidende Bepaling. Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Portugal villas

Algemene huurvoorwaarden Portugal villas Algemene huurvoorwaarden Portugal villas Artikel 1 - Begripsverklaringen. In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder: A. Portugal Villas: Portugal Villas, de onderneming die aan één of meerdere personen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

WINDHORSE TOURS EUROPE REISVOORWAARDEN

WINDHORSE TOURS EUROPE REISVOORWAARDEN WINDHORSE TOURS EUROPE REISVOORWAARDEN Nijmegen, januari 2016 LEEST U DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR HET BOEKEN VAN EEN REIS BIJ WINDHORSE TOURS EUROPE VERKLAART U ZICH AKKOORD MET ONDERSTAANDE

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN ANVR REISORGANISATOREN

REISVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN ANVR REISORGANISATOREN REISVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN ANVR REISORGANISATOREN Deze Reisvoorwaarden van de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren zijn vastgesteld in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Puur Azië

Algemene voorwaarden Puur Azië Algemene voorwaarden Puur Azië Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Puur Azië: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Puur Azië zich

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Porto en Lissabon alsmede

Nadere informatie

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885 Algemene Voorwaarden Datum opmaak: Oktober 2012 Laatste wijziging: Juli 2013, toevoeging STO-reisgarantie Maart 2015 Intellectueel eigendom digitale motorroute. Augustus 2015 Wijziging STO naar GGTO reisgarantie,

Nadere informatie

PRIVACY. Vertrouwelijk

PRIVACY. Vertrouwelijk PRIVACY Vertrouwelijk Persoonlijk Rome respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van HiRoads zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing:

Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van HiRoads zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing: Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van HiRoads zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing: REISVOORWAARDEN HIROADS ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april 2016 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 De Patroon: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De Patroon is statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni 2015 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Moved by Margot Drummen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Statutair

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MarLuz

Algemene Voorwaarden MarLuz Algemene Voorwaarden MarLuz 1. Definities en toepasselijkheid 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - MarLuz: Eenmanszaak MarLuz, gevestigd te Nederland, (3554 VL) Utrecht, aan de Cornelis

Nadere informatie

Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance

Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance Algemene reis-en boekingsvoorwaarden Tour de Vacance Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van en met Tour de Vacance. Gewijzigde voorwaarden

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Explore Tanzania

Reisvoorwaarden Explore Tanzania Reisvoorwaarden Explore Tanzania ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Explore Tanzania zich jegens zijn wederpartij

Nadere informatie

Puur Kroatië KOSTELOOS ANNULEREN

Puur Kroatië KOSTELOOS ANNULEREN Puur Kroatië Indien je een boeking bij Puur Kroatië maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Puur Kroatië. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen

Nadere informatie

3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW. Inhoudsopgave Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden Artikel 7 Wijzigingen door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ANVR-Reisvoorwaarden Artikel 1 Inleidende bepaling Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

ANVR-Reisvoorwaarden Artikel 1 Inleidende bepaling Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst ANVR-Reisvoorwaarden Deze ANVR-Reisvoorwaarden zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn laatstelijk herzien

Nadere informatie

SAILWISE. AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING WATERSPORT GEHANDICAPTEN NEDERLAND [SAILWISE]

SAILWISE. AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING WATERSPORT GEHANDICAPTEN NEDERLAND [SAILWISE] AANVULLENDE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen 1 VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING Algemene voorwaarden Stichting Watersport Gehandicapten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot groepsreizen tussen Great Visits to Britain, hierna: GVtB, en de opdrachtgever,

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Sportonly

1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Sportonly 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Sportonly. Sportonly: De eenmanszaak Sportonly gevestigd te Nieuw-Vennep. Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd: 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd: 1. CHARLIE S TRAVELS:, statutair gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudende aan de

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

Reisvoorwaarden travel Nepal

Reisvoorwaarden travel Nepal Pagina 1 van 11 Reisvoorwaarden travel Nepal Versie januari 2016 Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst 2 Artikel 3 Betaling 4 Artikel 4 Reissom 4 Artikel 5 Informatie 5

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V.

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Inleiding De algemene reisvoorwaarden van Wander Travel B.V. reisorganisator zijn zo veel mogelijk in lijn met de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden, die in overleg

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intense AV Projecten en (freelance) werkzaamheden Versie geldig vanaf: 01 oktober 2014

Algemene voorwaarden Intense AV Projecten en (freelance) werkzaamheden Versie geldig vanaf: 01 oktober 2014 Algemene voorwaarden Intense AV Projecten en (freelance) werkzaamheden Versie geldig vanaf: 01 oktober 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Intense AV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN VVV AMELAND

REISVOORWAARDEN VVV AMELAND Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING REISVOORWAARDEN VVV AMELAND Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: A. Accommodatieverstrekker; de eigenaar of beheerder van een vakantieverblijf die,

Nadere informatie

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN K-JAK INLEIDING Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: K-jak: K-jak, een reisorganisator die, in de

Nadere informatie