Nuts van nuts-aansluitingen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nuts van nuts-aansluitingen?"

Transcriptie

1 Nuts van nuts-aansluitingen? Dit stuk bevat informatie voor bouwondernemers die moeilijkheden ondervinden met het aanvragen en gerealiseerd krijgen van kabels en -leidingen. Dit stuk: 1. helpt u met het leggen van contact met netbeheerders 2. informeert u over uw plichten 3. informeert u over uw rechten, met: hulp in het volgen van de voortgang van uw aanvraag hulp in het tot spoed manen van de verantwoordelijken 4. helpt u uw klachten bij de juiste instanties neer te leggen 5. helpt u om gemaakte kosten te verhalen Bijlage bevat meer informatie over wie verantwoordelijk is voor de aanvraag en coördinatie. 1 Contactnummers LET WEL: laat u zich niet verleiden tot discussies met de uitvoerder van de netbeheerder. De uitvoerder is afhankelijk van de juiste informatieverstrekking vanuit de netbeheerders. En nog belangrijker u sluit een contract met de netbeheerder. Een veelgehoorde klacht is dat netbeheerders niet goed te benaderen zijn indien een aanvraag misloopt. Met sommige netbeheerders heeft Bouwend Nederland afspraken gemaakt om problemen en klachten door te leiden. Via deze link kunt u eerste aanspreeknummers vinden van Liander, Stedin en Enexis. Indien een aanvraag inmiddels spoedeisend is geworden, benader dan uw regionale medewerker van Bouwend Nederland. Deze heeft de directe telefoonnummers van uitvoeringsdirecteuren. 2 Uw plichten Regelmatig ontstaan er vertragingen bij het aansluiten van de meterkasten, vaak omdat de bouwondernemer zelf kleine fouten heeft gemaakt. Die fouten zijn ook snel gemaakt omdat voorwaarden soms wijzigen en per netbeheerder verschillen. Ondanks dat de NEN 2768 (richtlijn voor aansluitkasten) van kracht is, zijn er helaas nog geen uniforme eisen. Voorkom vertraging door uzelf goed te informeren over hetgeen van u verlangd wordt. Deze informatie vindt u op de website of op de site van de desbetreffende netbeheerder. Zie de bijlage voor meer informatie over wie verantwoordelijk is voor de aanvraag en coördinatie. Zie de FAQ voor een uitgebreid overzicht van uw plichten en rechten als bouwondernemer. 3 Uw rechten Diverse soorten wetgevingen bouwen voor u een aantal rechten op, hieronder enkele nuttige tips. Zie de bijlage voor meer informatie over wie verantwoordelijk is voor de aanvraag en coördinatie. Zie de FAQ voor een uitgebreid overzicht van uw plichten en rechten als bouwondernemer. 3.1 Uw rechten in voortgang aanvraag/offerte De Netcode Elektriciteit geeft u het recht op antwoord op aanvragen of vragen binnen 10 werkdagen. Voor gas geldt helaas geen wettelijke termijn voor het uitbrengen van een offerte. 1

2 Als u na 10 werkdagen nog niets heeft vernomen over uw aangevraagde offerte voor een elektriciteitsaansluiting, stuur dan een brief of aan uw netbeheerder, met onderstaande tekst Geachte heer, mevrouw, Wij verzoeken u om ons spoedig een offerte toe te sturen voor het project XXX / c.q. te werkzaamheden ten behoeve van XXX op locatie XXX (kadastrale gegevens erbij?). Immers, in de Netcode Elektriciteit zijn termijnen vastgesteld voor het uitbrengen van een offerte door de netbeheerder. Kleinverbruikers Voor de aangeslotenen met een aansluitcapaciteit tot en met 3 x 80 A, volgens artikel geldt: "De netbeheerder handelt correspondentie van een aangeslotene binnen 10 werkdagen af. Indien een oplossing in deze periode niet mogelijk is, ontvangt de aangeslotene binnen 5 werkdagen bericht binnen welke termijn een adequate reactie kan worden verwacht." Grootverbruikers Voor aangeslotenen met een aansluitcapaciteit van meer dan 3 x 80 A op laagspanningsniveau en aangeslotenen op hoogspanningsniveau, volgens het artikel , geldt: * De netbeheerder verzendt offertes voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit tot en met 10 MVA binnen 10 werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag daarvoor. * De netbeheerder zendt de aangeslotene na ontvangst van een aanvraag daarvoor binnen 10 werkdagen een bericht binnen welke termijn deze een offerte voor een aansluiting met een aansluitcapaciteit groter dan 10 MVA kan verwachten. Klik hier om de Netcode Elektriciteit in te zien. Volgens plan vangen wij op DDMMYY aan met de werkzaamheden. Wij vertrouwen erop dat we op die datum kunnen beschikken over de benodigde energievoorzieningen. 3.2 Uw rechten in de voortgang realisatie en tussentijdse informatie Vanaf het goed indienen van een aanvraag voor elektra of gas (dus vanaf de datum waarop u de offerte van de netbeheerder heeft getekend), gaat de realisatietermijn lopen. Kabels en leidingen voor gas en elektra (voor kleinverbruik) dienen via de gaswet binnen 18 weken gerealiseerd te zijn. Let wel: deze termijn geldt alleen voor elektra of gas. Indien u geruime tijd niets heeft gehoord en u vermoedt dat de 18 weken niet gehaald gaan worden, stuur dan een brief of aan de betreffende netbeheerder, met onderstaande inhoud: Geachte heer, mevrouw, Hierbij verzoeken wij u om ons in te lichten over de status van het vergunningtraject en de planning van de aansluiting. (Locatie, datum, etc.) Reeds op DDMMYY verzonden wij de aanvraag daartoe (evt corr. nummer). Sindsdien hebben wij van u geen of onvoldoende informatie ontvangen over de voortgang, zodat ons redelijke vertrouwen afneemt ten aanzien van de tijdige beschikking over de door u te leveren energie. Wij beroepen ons daarbij op de Gaswet, artikel : Zolang de technische voorwaarden ten aanzien van taken, rechten en plichten van de regionale netbeheerder en de afnemer met betrekking tot de aanleg, beheer en onderhoud van de aansluiting nog niet door de raad zijn 2

3 vastgesteld, geldt dat de regionale netbeheerder de fysieke verbinding of desgewenst de gehele aansluiting binnen 18 weken na ontvangst van een aanvraag daartoe, realiseert. Indien realisatie van de aansluiting binnen deze termijn niet mogelijk is, informeert de regionale netbeheerder binnen een week na constatering van deze onmogelijkheid de aangeslotene daaromtrent onder opgaaf van redenen en zo mogelijk met vermelding van de termijn waarop de aansluiting wel gerealiseerd kan worden. Volgens plan vangen wij op DDMMYY aan met de werkzaamheden. Wij vertrouwen erop dat we op die datum kunnen beschikken over de benodigde energievoorzieningen. Wanneer wij op die datum moeten constateren dat deze niet door u geleverd zijn, zullen wij tijdelijke maatregelen moeten treffen middels één of meer aggregaten. Wanneer zich dat voordoet, zullen wij ons genoodzaakt zien om de gemaakte kosten voor inhuur, transport, plaatsing, onderhoud, de verstookte dieselolie en tenslotte afvoer, op u te verhalen. Uiteraard zien wij graag dat u zichzelf en ons een dergelijke stap bespaart. 4 Klagen helpt De NMa (Energiekamer) ziet er onder meer op toe dat netbeheerders de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet 1998 naleven. Navraag bij de NMa leert dat er nauwelijks tot geen klachten over netbeheerders binnenkomen van bouwbedrijven of ontwikkelaars. Toch is de ervaring dat de 18 wekentermijn frequent wordt overschreden. U kunt uw klacht indien indien de wettelijke termijn verlopen is. Uiteraard kunt u de netbeheerder ook tot spoed manen door aan te geven dat u een klacht gaat indienen bij de NMa indien zij niet op tijd leveren. Dit kan bijvoorbeeld ook indien de netbeheerder zich - in uw ogen - onterecht beroept op het niet op orde zijn van een nabij gelegen hoofdnet. Na het indienen van een klacht voert de NMa een procedureel onderzoek uit. Enkele klachten die bij de NMa zijn binnengekomen hebben de benodigde aandacht van de desbetreffende netbeheerder opgeleverd. Het NMa-oordeel is bovendien van grote waarde bij een eventuele gang naar de rechter. Schroom dus niet om uw klachten in te dienen: Klagen helpt! Klik hier voor nadere informatie over de klachtprocedure en contactgegevens. 5 Kosten claimen Indien de aansluitingen voor gas of elektra niet binnen de wettelijke termijn zijn gerealiseerd, kunt u de te maken kosten op de netbeheerder gas of elektra verhalen. Dit kan niet op CAI, water of Telecom, omdat deze anders gereguleerd zijn. Meestal gaan aansluitingen mis omdat ze in combi-aansluiting gerealiseerd worden. Ongeacht waar de fout ligt, kunt u kosten (boete overschrijding oplevertermijn of diesel-elektrisch aggregaat) bij de netbeheerder gas of elektra claimen. Die netbeheerder heeft immers niet aan zijn wettelijke plicht voldaan. Waar de fout in de combi-aansluiting ligt, is hun probleem en niet de uwe. Wilt u meer weten, of in geval van claims bij netbeheerder gas of elektra neem contact op met: F. van Dijk, secretaris KOMAT Commissie Bouwinstallaties, mobiel: , 3

4 Nogmaals LET WEL: laat u zich niet verleiden tot discussies met de uitvoerder van de netbeheerder. De uitvoerder is afhankelijk van de juiste informatieverstrekking vanuit de netbeheerders. En nog belangrijker u sluit een contract met de netbeheerder. Zoetermeer, d-2012-N4-20-SB-FD 4

5 Bijlage: Verantwoordelijkheid en coördinatie Het verdient de voorkeur om de verantwoordelijkheid en coördinatie zo veel mogelijk in de precontractuele fase duidelijk te hebben. Het bestek is hierin leidend. Ziet u in het bestek - waarop nog ingeschreven moet worden - de verplichting om zorg te dragen voor aansluitingen en voorzieningen? Vraag dan de opdrachtgever om alvast de aanvraag in te dienen. Zo komt die vraag eerder in het proces bij de netbeheerder - dat is de eerste winst. Neem uw verantwoordelijkheid Staat er niets in het bestek over de verantwoordelijkheid vermeld? Dan bent u als bouwondernemer verantwoordelijk voor het treffen van de benodigde voorzieningen; u wordt tevens geacht deze in uw aanbieding op te nemen. Stel daar in de nota van inlichtingen vragen over zodat alle inschrijvers dit als kostenpost mee calculeren. Coördinatie Geeft het bestek aan dat de nutsvoorzieningen door derden worden uitgevoerd, dan is de vraag wie de coördinatie van het werk krijgt toebedeeld. Als daar niets over is vermeld en het betreft een contract waarop de UAV 1989 of 2012 van toepassing is, dan is de directievoerder de coördinerende partij. U mag er dan op vertrouwen dat de directie zorg draagt voor het tijdig beschikbaar zijn van de vereiste voorzieningen. Lukt dat niet en heeft u tijdig gewaarschuwd, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor de te maken extra kosten. En ook daarover moet u een waarschuwend signaal afgeven. Indien u als bouwondernemer de coördinatie krijgt opgedragen, dan heeft u een inspanningsverplichting om te komen tot een logische en werkbare vaststelling van de volgorde van de onderscheiden werkzaamheden. U moet aantoonbaar uw best doen om alle betrokkenen op één lijn te krijgen. Dreigt dat niet te lukken, dan is het zaak om de directievoerder tijdig te waarschuwen en hem te mobiliseren. Algemene voorwaarden Zorgt u ervoor dat u algemene voorwaarden afroept waarin is vastgelegd dat de opdrachtnemer (hier: de netbeheerder) aansprakelijk zal zijn voor alle kosten die voortvloeien uit de niet tijdige, of niet goede, uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Ook doet u er verstandig aan daarin de passage op te nemen dat u alsdan bent gerechtigd tot het treffen van passende maatregelen om de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te kunnen doen aanvangen. De kans is overigens groot dat de netbeheerder uw voorwaarden afwijst en zijn eigen algemene voorwaarden daarvoor in de plaats stelt. Als u zelf geen voorwaarden afroept, dan zijn de algemene voorwaarden van de netbeheerder van toepassing. Het is dan zaak dat u kennis neemt van de wijze waarop de aansprakelijkheid van de netbeheerder is vastgelegd en deze ofwel afwijst als deze onredelijk zijn ofwel in conclaaf gaat met uw opdrachtgever. Overige reglementen Verder wijzen wij u nog op de AVA 1992, AVV 1998 en COVO In al deze reglementen, die vooral worden gebruikt bij werken voor particulieren, is vastgelegd dat de opdrachtgever zorg draagt dat de bouwondernemer kan beschikken over gas, water en elektriciteit. 5

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie