9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf"

Transcriptie

1 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering voor bouwsparen en/of de bijkomende intrestaftrek is in principe niet mogelijk. Verrassend genoeg kan die gelijktijdige toepassing van oud én nieuw stelsel zich in zes concrete gevallen wel voordoen waarbij een oude lening (van vóór 2005) gecombineerd wordt met een nieuwe lening (sinds 2005). Voorwaarde is dat de oude lening recht geeft op ofwel de belastingvermindering bouwsparen ofwel op de bijkomende intrestaftrek. In 2007 heeft de belastingadministratie vijf combinatiegevallen beschreven in een circulaire (Ci.RH 26/ , AOIF, 20/2007 d.d. 17 juli 2007). In 2008 voegde de Minister van Financiën daar een zesde geval aan toe (Parl. Vr. Mevr. Marghem, 14 april 2008). De combinatie is uitermate interessant voor de belastingplichtige. Hij vult immers de korf van 2 260,00 EUR of 3 010,00 EUR of 3 090,00 EUR op met intresten, kapitaalaflossingen en schuldsaldoverzekeringspremies onder het nieuwe stelsel én geniet ook nog van de intrestaftrek plus kapitaalaflossingen en/of schuldsaldoverzekeringspremies onder het oude stelsel. Deze laatste twee voordelen worden zoals vroeger berekend in functie van het totale nettoberoepsinkomen en zijn begrensd tot het absoluut maximum van 2 260,00 EUR per persoon (cijfer voor het aanslagjaar 2014). Bij echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie de administratie een gemeenschappelijke aanslag vestigt, is die combinatie in hoofde van elke belastingplichtige (dus elke partner) afzonderlijk te beoordelen. Zo kan de woning voor de ene partner bijvoorbeeld de enige eigen woning zijn, terwijl dat voor de andere partner niet het geval is. Feitelijk samenwonenden dienen ieder hun eigen belastingaangifte in en moeten ook ieder aan de combinatievoorwaarden voldoen. Hierna wordt op elk van die zes gevallen nader ingegaan Geval 1 Een woning waarop een vóór gesloten hypothecaire lening betrekking heeft, wordt tijdens het belastbare tijdperk vervreemd. Tijdens hetzelfde belastbare tijdperk wordt vanaf een nieuwe hypothecaire lening gesloten die betrekking heeft op een andere dan de vervreemde woning Hier wordt de situatie bedoeld waarbij tijdens hetzelfde belastbaar tijdperk een woning wordt vervreemd en een andere woning wordt verworven (aankoop of bouw). Op de vervreemde woning loopt nog een vóór gesloten hypothecaire lening waarvan de kapitaalaflossingen tijdens het belastbare tijdperk in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen (en/of waarvan de premie van de individuele levensverzekering die uitsluitend diende voor het waarborgen van voormelde lening in aanmerking komt voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen) en/of de intresten in aanmerking komen voor de bijkomende intrestaftrek (binnen de twaalfjarige periode).

2 2 Op de nieuwe woning loopt een vanaf gesloten hypothecaire lening die voldoet aan de aftrekvoorwaarden voor de aftrek enige eigen woning (en/of een premie van een individuele levensverzekering die uitsluitend diende voor het waarborgen of wedersamenstellen van een dergelijke lening). VOORBEELD Een alleenstaande belastingplichtige met twee kinderen ten laste op startte in de loop van 2003 met de bouw van een nieuwe woning die hij op in gebruik nam. Om de nieuwbouw (KI 850,00 EUR) te financieren sloot hij op een hypothecaire lening (looptijd 20 jaar) van ,00 EUR, volledig gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering. Bij het afsluiten van de lening was het de enige woning van de betrokkene. Op 28 september 2013 werd de woning verkocht. Met de verkoopopbrengst kon de belastingplichtige de lening vervroegd aflossen. Op 6 juli 2013 kocht hij een ruimere bestaande woning (KI 1 200,00 EUR) die hij op 31 december 2013 betrekt met zijn (ondertussen) drie kinderen. Om die aankoop te financieren ging hij een hypothecaire lening op vijftien jaar aan. Tot waarborg van deze lening sloot hij een schuldsaldoverzekering waarbij het verzekerd kapitaal de hypothecaire lening voor 100 % waarborgt. In de loop van 2013 betaalde de belastingplichtige volgende uitgaven: m.b.t. de lening van 2003: intresten: 1 326,00 EUR; periodieke kapitaalaflossingen: 5 000,00 EUR het saldo van de openstaande lening; een wederbeleggingsvergoeding. m.b.t. de lening van 2013: intresten: 3 800,00 EUR; kapitaalaflossingen: 2 000,00 EUR; premie schuldsaldoverzekering: 200,00 EUR. Daarnaast betaalde hij in 2013 ook nog een premie van 250,00 EUR m.b.t. een gewone levensverzekering. Het netto gezamenlijk belaste beroepsinkomen van de belastingplichtige bedraagt ,00 EUR. Aangifte van KI: woning met KI van 850,00 EUR van tot woning met KI van 1 200,00 EUR van tot van januari tot en met juni 2013 is de woning (met KI van 850,00) de eigen woning (met lening van vóór 2005) " KI 850,00 6/12 = 425,00 in code van juli tot en met september 2013: woning met KI van 850,00 en woning met KI van 1 200,00 worden tegelijkertijd betrokken. Het is dus kiezen welke de eigen woning is en welke geldt als tweede verblijf. Hier is de keuze (rekening houdend met interestaftrek, belastbaar onroerend inkomen en verrekening van onroerende voorheffing): woning met KI van 1 200,00 als eigen woning: 3/ ,00 = 300,00 vrijgestelde eigen woning want geen lening van vóór 2005 op die woning; woning met KI van 850,00 als tweede verblijf: 3/12 850,00 = 212,50 in code ; van oktober tot december 2013: woning met KI van 1 200,00 als eigen woning. Omdat de lening vanaf 2005 loopt, is het KI vrijgesteld. Fiscale voordelen van de nieuwe lening Aangezien het gaat om zijn enige eigen woning op 31 december 2013, komen de intresten, de kapitaalaflossingen en de schuldsaldoverzekeringspremie in aanmerking voor de aftrek enige eigen woning (art. 104, 9 WIB 1992). Maximum aftrekbaar bedrag: 2 260, , ,00 = 3 090,00 (art. 115 en 116 WIB 1992).

3 3 Aangifte aanslagjaar 2014: Code : 3 090,00 Code : x (ja) Code : 3 Code : / Het is niet opportuun om het fiscaal voordeel van de schuldsaldoverzekeringspremie in te vullen. Hiermee vermijdt men de eventuele latere belastbaarheid ervan als pensioen (art. 34, 1, 2, d WIB 1992 en art. 39, 2, 2, a WIB 1992). De begrensde korf wordt dus best volledig gevuld met kapitaalaflossingen en intresten, wat hier het geval is. Fiscale voordelen van de oude lening: Intresten 1 326,00 EUR: komen niet in aanmerking voor bijkomende intrestaftrek omdat de belastingplichtige op een andere woning bezit (art. 104, 9 WIB 1992). Deze intresten geven wel recht op gewone intrestaftrek (code ) (art. 14, eerste lid, 1 WIB 1992). Kapitaalaflossingen: aangezien het om zijn enige woning ging op datum van de hypothecaire lening, komen de periodieke kapitaalaflossingen in aanmerking voor de verhoogde belastingvermindering bouwsparen. Bij het invullen van zijn aangifte moet hij het bedrag van de kapitaalaflossingen wel als volgt beperken: 5 000, ,00 (grens 2003: 2 kinderen ten laste) ,00 (art. 145/17, 2 WIB 1992) = 3 297,50 EUR op code (art. 145/17, 2 WIB 1992). Het vervroegd afgeloste saldo aan kapitaalaflossingen geeft geen recht op een belastingvermindering omdat de vereffening plaatsvindt binnen de tien jaar na het afsluiten van het contract. De premie van de gewone levensverzekering komt in aanmerking voor belastingvermindering langetermijnsparen: 250,00 op code (art. 145/1, 2 WIB 1992) Aangifte aanslagjaar 2014: Code : 1 326,00 Code : 250,00 Code : 3 297,50 Opvulling korven: De nieuwe fiscale korf is opgevuld voor 3 090,00 EUR. Berekening oude fiscale korf art. 145/6 WIB 1992 in functie van het netto-beroepsinkomen: 1 880,00 15 % = 282,00 (30 000, ,00) x 6 % = 1 687, ,20 Deze oude korf kan hij volledig opvullen met de kapitaalaflossingen van zijn oude lening (3 297,50, weliswaar automatisch beperkt tot 1 969,20 EUR). Wat de belastingvermindering langetermijnsparen betreft, zal niets in aanmerking worden genomen bij de berekening van de belastingvermindering langetermijnsparen. De belastingplichtige zal slechts één jaar het voordeel genieten van de dubbele korven.

4 Geval 2 Een woning wordt op de vastgoedmarkt te koop aangeboden op 31 december van het jaar waarin een hypothecaire lening is gesloten vanaf voor een andere woning. Hier wordt de situatie bedoeld waarbij tijdens het belastbaar tijdperk de belastingplichtige een hypothecaire lening afsluit om zijn enige en eigen woning te verwerven of te behouden. Hij is echter nog eigenaar van een andere woning die evenwel op 31 december van het belastbaar tijdperk op de vastgoedmarkt te koop is aangeboden. Op die woning die te koop staat, loopt nog een vóór gesloten hypothecaire lening waarvan de kapitaalaflossingen tijdens het belastbare tijdperk in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen (en/of waarvan de premie van de individuele levensverzekering die uitsluitend diende voor het waarborgen van voormelde lening in aanmerking komt voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen) en/of de intresten in aanmerking komen voor de bijkomende intrestaftrek (binnen de twaalfjarige periode). De kans dat de lening m.b.t. de te koop gestelde woning aanleiding zal geven tot bijkomende intrestaftrek zal klein zijn. De wetgever stelt voor bijkomende intrestaftrek immers als voorwaarde dat de lening betrekking moet hebben op de woning die de enige woning van de belastingplichtige op 31 december van het belastbare tijdperk moet zijn. Als de belastingplichtige ingevolge een erfenis of een schenking in onverdeeldheid de niet te koop aangeboden woning bezit, zal daaraan voldaan zijn. VOORBEELD Een alleenstaande belastingplichtige met twee kinderen ten laste op liet in 2003 een nieuwbouwwoning optrekken. Op 15 mei 2004 werd dat huis bewoond. De nieuwbouw (KI 900,00 EUR) is gefinancierd met een op 5 september 2003 aangegane hypothecaire lening van ,00 EUR (looptijd 20 jaar), volledig gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering. Bij het afsluiten van de lening was die woning de enige woning van de alleenstaande. Op kocht de belastingplichtige een ruimere bestaande woning (KI 1 200,00 EUR) die hij op 31 december 2013 met zijn drie kinderen betrok. Om die aankoop te financieren ging hij in 2013 een hypothecaire lening op vijftien jaar aan, gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering die het kapitaalbedrag van de hypothecaire lening volledig dekt. De eerste woning werd te koop gesteld op In de loop van 2013 betaalde de belastingplichtige volgende uitgaven: m.b.t. de lening van 2003: intresten: 2 880,00 EUR; kapitaalaflossingen: 5 040,00 EUR. m.b.t. de lening van 2013: intresten: 700,00 EUR; kapitaalaflossingen: 500,00 EUR; premie schuldsaldoverzekering: 200,00 EUR. Bovendien heeft hij in 2013 nog een gewone levensverzekeringspremie van 250,00 EUR betaald. De belastingplichtige genoot een netto gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van ,00 EUR.

5 5 Aangifte van KI: woning met KI van 900,00 van tot woning met KI van 1 200,00 van tot van januari tot en met augustus 2013 is de woning (met KI van 900,00) de eigen woning (met lening van vóór 2005) " KI 900,00 8/12 = 600,00 in code ; van september tot en met november 2013: woning met KI van 900,00 en woning met KI van 1 200,00 worden tegelijkertijd betrokken, dus moet de belastingplichtige kiezen welke de eigen woning is en welke geldt als tweede verblijf. Zijn keuze (gezien maximum intrestaftrek en maximale verrekening van onroerende voorheffing): woning met KI van 900,00 als eigen woning: 3/12 900,00 = 225,00 in code woning met KI van 1 200,00 als tweede verblijf: 3/ ,00 = 300,00 in code december 2013: woning met KI van 1 200,00 als eigen woning (want anders is voorwaarde van eigen woning op (een van de toetredingsvoorwaarden voor de aftrek enige eigen woning) niet vervuld): woning met KI van 1 200,00 als eigen woning: 1/ ,00 = 100,00 (vrijgesteld) woning met KI van 900,00 als tweede verblijf: 1/12 900,00 = 75,00 in code Fiscale voordelen van de nieuwe lening: Een hypothecaire lening aangegaan sinds komt in aanmerking voor de aftrek enige eigen woning. Het enig karakter wordt eenmalig beoordeeld op 31 december van het jaar waarin de belastingplichtige zijn lening afsloot. De wetgever houdt evenwel geen rekening met een andere woning die op 31 december van het jaar waarin het leningscontract is afgesloten op de vastgoedmark te koop is aangeboden (art. 115, 1, tweede lid, 2 WIB 1992). Aangezien het gaat om zijn enige eigen woning op 31 december 2013, geven de intresten, de kapitaalaflossingen en premie van de schuldsaldoverzekering recht op de aftrek enige eigen woning. Maximum aftrekbaar bedrag (art. 115 en 116 WIB 1992): 2 260, , ,00 = 3 090,00 EUR. Aangifte aanslagjaar 2014: Code : 1 200,00 Code : x (ja) Code : 3 Code : 200,00 Fiscale voordelen van de oude lening: Intresten (2 880,00 EUR): deze zijn uitgesloten van de bijkomende intrestaftrek aangezien de belastingplichtige op nog eigenaar is van een andere woning. Deze intresten geven wel recht op de gewone intrestaftrek in code Kapitaalaflossingen: de periodieke kapitaalaflossingen komen in aanmerking voor de verhoogde belastingvermindering bouwsparen aangezien het om zijn enige woning gaat op datum van afsluiten van de hypothecaire lening. Bij het invullen van zijn aangifte moet hij het bedrag van de kapitaalaflossingen als volgt beperken: 5 040, ,00 = 3 323,08 EUR (code ) ,00 De premie van de gewone levensverzekering komt in aanmerking voor de belastingvermindering langetermijnsparen: 250,00 op code Aangifte aanslagjaar 2014: Code : 2 880,00 Code : 250,00 Code : 3 323,08

6 6 Opvulling korven: De nieuwe fiscale korf is opgevuld voor 1 400,00 EUR. Berekening oude fiscale korf (art. 145/6 WIB 92) in functie van het nettoberoepsinkomen: 1 880,00 15 % = 282,00 (30 000, ,00) 6 % = 1 687, ,20 Deze oude korf kan de belastingplichtige volledig opvullen met de kapitaalaflossingen van zijn oude lening (3 323,08 EUR, weliswaar beperkt tot 1 969,20 EUR). Wat de belastingvermindering langetermijnsparen betreft, zal niets in aanmerking worden genomen bij de berekening van die belastingvermindering. Als de oude woning tegen uiterlijk 31 december 2014 verkocht is, kan de belastingplichtige niet enkel voor het inkomstenjaar 2013, maar ook voor het inkomstenjaar 2014 het voordeel van de beide korven combineren. Als de oude woning echter niet verkocht is op 31 december 2014, verliest de belastingplichtige de aftrek enige eigen woning voor de in 2013 aangegane lening met ingang van het inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015). De intresten komen wel in aanmerking voor gewone intrestaftrek en de kapitaalaflossingen (eventueel begrensd in functie van het geleende bedrag) voor de belastingvermindering langetermijnsparen. Hou er rekening mee dat de begrenzing dan in functie van het beroepsinkomen voor beide leningen speelt omdat ze tot dezelfde oude korf behoren. De aftrek enige eigen woning die genoten is voor het aanslagjaar 2014 wordt niet herzien Geval 3 Toepassing arrest De Jaegher (zie Com.IB 92, nr. 1455/22). De vóór en vanaf gesloten hypothecaire leningen hebben betrekking op verschillende woningen waarbij de oude woning in een vorig jaar is vervreemd. Hier wordt de situatie beoogd waarbij de belastingplichtige in de loop van het betrokken belastbare tijdperk een hypothecaire lening aangaat die voldoet aan de aftrekvoorwaarden voor de aftrek enige eigen woning (en/of een premie van een individuele levensverzekering die uitsluitend diende voor het waarborgen of wedersamenstellen van een dergelijke lening). Tijdens hetzelfde betrokken tijdperk betaalt de belastingplichtige ook nog kapitaalaflossingen van een vóór gesloten hypothecaire lening die betrekking heeft op een woning die al in een vorig belastbaar tijdperk werd vervreemd (en/of een premie van een individuele levensverzekering die uitsluitend dient voor het waarborgen van een dergelijke lening). De lening is echter blijven verder lopen en de hypothecaire inschrijving is overgebracht naar een ander onroerend goed. Die kapitaalaflossingen gedaan tijdens het belastbare tijdperk komen tijdens het belastbare tijdperk in aanmerking voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen (en/of de premie van de individuele levensverzekering die uitsluitend diende voor het waarborgen van voormelde lening komt tijdens het belastbare tijdperk in aanmerking voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen) d.w.z. dat die vóór 2005 afgesloten hypothecaire lening destijds werd aangegaan om de enige woning te verwerven of te (ver)bouwen.

7 7 Opmerking Wanneer een lening voldoet aan de vermindering voor het bouwsparen, en het onderliggend onroerende goed vervreemd wordt, dan blijven de kapitaalaflossingen verder in aanmerking komen voor vermindering bouwsparen als die lening zonder meer blijft lopen. De hypothecaire inschrijving moet dan overgebracht worden naar een ander onroerend goed en de lening moet een totale looptijd hebben van ten minste tien jaar. De intresten van een dergelijke lening kunnen noch in aanmerking komen voor de gewone intrestaftrek, noch voor de bijkomende intrestaftrek omdat ze betrekking hebben op een in een vorig belastbaar tijdperk verkochte woning waarvan het inkomen niet in de aanslagbasis is opgenomen. VOORBEELD Een alleenstaande belastingplichtige met drie kinderen ten laste op betaalde in de loop van 2013 volgende uitgaven: intresten van een oude (vóór gesloten) hypothecaire lening die betrekking heeft op een woning die al in een vorig jaar werd vervreemd: 1 800,00; kapitaalaflossingen m.b.t. die oude lening die recht geven op de vermindering bouwsparen (na begrenzing in functie van het geleende bedrag): 1 500,00; een premie (250,00 EUR) van een in 2005 gesloten gewone individuele levensverzekering die in aanmerking komt voor de vermindering langetermijnsparen (art. 145/1, 2 WIB 1992); bestedingen (intresten: 2 100,00 EUR en kapitaalaflossingen: 2 900,00 EUR) van een in de loop van 2013 gesloten hypothecaire lening die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige en eigen woning (artikel 104, 9 WIB 1992). Het netto gezamenlijk belaste beroepsinkomen van de belastingplichtige bedraagt ,00 EUR. Aangifte KI: Het KI van de oude woning moet niet meer aangegeven worden in 2013, omdat de belastingplichtige in 2013 geen eigenaar meer van die woning is. Het KI van de woning aangeschaft in 2013 is vrijgesteld van aangifte (KI van eigen woning). Fiscale voordelen van de nieuwe lening: Aangezien het gaat om een hypothecaire lening m.b.t. zijn enige eigen woning op 31 december 2013, komen de intresten en de kapitaalaflossingen in aanmerking voor de aftrek enige eigen woning. Maximum aftrekbaar bedrag (art. 115 en 116 WIB 1992): 2 260, , ,00 = 3 090,00. Aangifte aanslagjaar 2014: Code : 3 090,00 Code : x (ja) Code : 3 Fiscale voordelen van de oude lening: Intresten 1 800,00 EUR: deze komen niet in aanmerking voor intrestaftrek omdat ze betrekking hebben op een in een vorig jaar verkochte woning waarvan het KI niet in de aanslagbasis is opgenomen. Kapitaalaflossingen: aangezien het om zijn enige woning gaat op datum van afsluiten van de hypothecaire lening, komen de kapitaalaflossingen bij voortduur in aanmerking voor de verhoogde belastingvermindering bouwsparen. Code : 1 500,00 EUR.

8 8 De premie van de gewone levensverzekering komt in aanmerking voor belastingvermindering langetermijnsparen. Code : 250,00 Opvulling korven: De nieuwe fiscale korf is volledig opgevuld voor 3 090,00 EUR. Berekening oude fiscale korf (art. 145/6 WIB 1992) gebeurt in functie van het netto-beroepsinkomen: 1 880,00 15 % = 282,00 (25 000, ,00) 6 % = 1 387, ,20 Deze oude korf kan hij volledig opvullen met de kapitaalaflossingen van zijn oude lening (1 500,00 EUR). De gewone levensverzekeringspremie van 250,00 EUR wordt slechts voor 169,20 EUR meegeteld bij de berekening van de belastingvermindering langetermijnsparen. Zolang men kapitaalaflossingen voor de oude lening betaalt, kan men beide korven blijven combineren. De combinatie is hier niet beperkt tot één of twee jaar zoals in voorgaande gevallen Geval 4 Een vóór gesloten hypothecaire lening werd tijdens het belastbare tijdperk (al dan niet vervroegd) afgelost of terugbetaald. De vanaf gesloten hypothecaire lening die daarna wordt aangegaan heeft op dezelfde woning betrekking. In deze vierde situatie sluit de belastingplichtige sinds 1 januari 2005 voor zijn enige eigen woning een hypothecaire lening af nadat hij in hetzelfde jaar zijn oude (vóór gesloten) hypothecaire lening voor diezelfde woning heeft terugbetaald of afgelost. Opgelet De lening afgesloten vanaf is geen herfinanciering van de oude van vóór De oude lening heeft men bijvoorbeeld met eigen middelen vervroegd afgelost of de oude lening is volledig afgelost in 2013 door het op termijn komen van het oude krediet. De kapitaalaflossingen van de vóór gesloten lening moeten tijdens het belastbare tijdperk in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen (en/of de premie van de individuele levensverzekering die uitsluitend diende voor het waarborgen van voormelde lening moet tijdens het belastbare tijdperk in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen) en/of de intresten van voormelde lening moeten in het belastbare tijdperk in aanmerking komen voor de bijkomende intrestaftrek. VOORBEELD Een alleenstaande dame met twee kinderen ten laste op liet in de loop van 2004 een woning bouwen en nam die woning op 3 maart 2005 in gebruik (KI 650,00 EUR). Om de nieuwbouw te financieren werd op 5 juni 2004 een hypothecaire lening van ,00 EUR afgesloten (looptijd tien jaar), volledig gewaarborgd door een schuldsaldo verzekering. Bij het afsluiten van de lening was die woning de enige woning van de mevrouw. Op betaalde de belastingplichtige het openstaande saldo volledig terug met eigen centen. Op ging zij een nieuwe hypothecaire lening (looptijd tien jaar) aan

9 9 voor de verbouwing van die woning. De werken waren voltooid op Naar aanleiding van de verbouwingswerken steeg het KI naar 890,00 EUR Deze lening is voor 100 % gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering. Op had ze drie kinderen ten laste. In de loop van 2013 betaalde mevrouw volgende uitgaven: m.b.t. de lening van 2004: intresten: 100,00 EUR; periodieke kapitaalaflossingen: 2 850,00 EUR het saldo van de openstaande lening; een wederbeleggingsvergoeding. m.b.t. de lening van 2013: intresten: 3 800,00 EUR; kapitaalaflossingen: 2 800,00 EUR; premie schuldsaldoverzekering: 70,00 EUR. Daarnaast heeft ze in 2013 ook nog een premie van 250,00 EUR betaald m.b.t. een gewone levensverzekering. Mevrouw verdiende een netto gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van ,00 EUR. Aangifte van KI: Aangezien er voor inkomstenjaar 2013 voor die woning nog een lening loopt van vóór , dient het onroerend inkomen voor aanslagjaar 2014 nog aangegeven te worden. Code : 650,00 Code : (890,00 650,00) 2/12 = 40,00 Fiscale voordelen van de nieuwe lening: Op het ogenblik dat zij een nieuwe lening afsluit, is er geen oude lening meer. Aangezien het gaat om een hypothecaire lening m.b.t. haar enige eigen woning op , komen de intresten, de kapitaalaflossingen en premie van de schuldsaldoverzekering in aanmerking voor de aftrek enige eigen woning. Maximum aftrekbaar bedrag (art. 115 en 116 WIB 1992): 2 260, , ,00 = 3 090,00 EUR. Aangifte aanslagjaar 2014: Code : 3 090,00 Code : x (ja) Code : 3 Code : / Zij vraagt het fiscaal voordeel van de premie schuldsaldo niet aan omdat de aftrekbare korf al volledig opgevuld kan worden met kapitaal en intresten. Fiscale voordelen van de oude lening: Intresten 100,00 EUR: in te vullen onder de bijkomende intrestaftrek aangezien die woning haar enige woning is op Code : 100,00 Code : Code : ,00 Code : 2; Code : Code : 100 % Code : 0,00 Code : x (neen). Kapitaalaflossingen: aangezien het om haar enige woning gaat op datum van afsluiten van de hypothecaire lening, komen de periodieke kapitaalaflossingen in aanmerking voor de ver-

10 10 hoogde belastingvermindering bouwsparen. Bij het invullen van haar aangifte moet ze het bedrag van de kapitaalaflossingen wel als volgt beperken: 2 850, ,00 = 2 727,86 EUR op code ,00 Het vervroegd afgeloste saldo van de oude lening genereert géén belastingvermindering omdat de vereffening plaatsvindt binnen de tien jaar na afsluiten van het contract. De premie van de gewone levensverzekering komt in aanmerking voor belastingvermindering langetermijnsparen: 250,00 op code Opvulling korven: De nieuwe fiscale korf is opgevuld voor 3 090,00 EUR. Berekening oude fiscale korf (art. 145/6 WIB 1992) in functie van het netto-beroepsinkomen: 1 880,00 15 % = 282,00 (35 000, ,00) 6 % = 1 987, ,20 met absoluut maximum van 2 260,00 EUR. Deze oude korf van 2 260,00 EUR kan ze volledig opvullen met de kapitaalaflossingen van haar oude lening. Wat de belastingvermindering langetermijnsparen betreft, zal niets in aanmerking worden genomen bij de berekening van de belastingvermindering langetermijnsparen, aangezien de korf van 2 260,00 EUR al volledig is opgevuld met kapitaalaflossingen. De belastingplichtige zal slechts één jaar het voordeel genieten van de dubbele korven Geval 5 Een vóór gesloten hypothecaire lening heeft betrekking op een ingevolge erfenis verkregen woning en de vanaf gesloten hypothecaire lening heeft op een andere woning betrekking. In de vijfde situatie sluit de belastingplichtige sinds 1 januari 2005 een hypothecaire lening af om zijn enige eigen woning te verwerven of te behouden. Op 31 december van datzelfde jaar bezit hij nog een andere woning die hij verwierf door erfenis in mede-eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik. Op de geërfde woning loopt een oude (vóór gesloten) hypothecaire lening waarvan de kapitaalaflossingen en/of de waarborgende premie in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering bouwsparen en/of de intresten recht geven op de bijkomende intrestaftrek (binnen de twaalfjarige periode). De hypothecaire lening afgesloten sinds komt in aanmerking voor aftrek enige eigen woning. Het enig karakter wordt eenmalig beoordeeld op 31 december van het leningsjaar. Daarbij houdt de wetgever geen rekening met andere woningen verworven ingevolge erfenis in mede-eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik. Omdat het gaat om zijn enige eigen woning op , komen de intresten, de kapitaalaflossingen en premie van de schuldsaldoverzekering in aanmerking voor de aftrek enige eigen woning. De kans dat de vóór gesloten hypothecaire lening aanleiding geeft tot bijkomende intrestaftrek zal klein zijn. Immers, voor de bijkomende intrestaftrek mag de belastingplichtige op 31 december van dat belastbare tijdperk geen eigenaar zijn van een andere woning dan die waarvoor de intrestaftrek wordt gevraagd. In de hier beoogde situatie is niet voldaan aan deze voorwaarde. De bijkomende intrestaftrek kan toch worden toegestaan wan-

11 11 neer de belastingplichtige ingevolge erfenis of schenking onder levenden in onverdeeldheid een zakelijk recht heeft op de woning, waarop de vanaf afgesloten lening slaat. VOORBEELD Een alleenstaande met een kind ten laste ( ) sloot op een hypothecaire lening (looptijd van 25 jaar) van ,00 EUR voor de aankoop van zijn gezinswoning (KI 1 200,00 EUR). De lening is niet gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering. Daarnaast is de belastingplichtige ook voor 50 % onverdeeld eigenaar van een woning die hij samen met zijn zus in 2001 heeft geërfd in volle eigendom. Aangezien deze woning op het ogenblik van de erfenis dringend toe was aan renovatie, heeft de belastingplichtige samen met zijn zus een hoofdelijk en onverdeelde hypothecaire verbouwingslening afgesloten op 6 oktober 2001 voor een bedrag van ,00 EUR. Voor de belastingplichtige was dat toen zijn enige woning (KI na de verbouwing: 700,00 EUR). De door een geregistreerde aannemer uitgevoerde werken bedroegen ,00 EUR. De verbouwingslening werd gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering waarbij de belastingplichtige en zijn zus zich ieder voor 100 % hebben verzekerd. Die geërfde woning wordt gedurende het volledige jaar 2013 verhuurd aan een gepensioneerd koppel. In 2013 werden m.b.t. deze twee leningen volgende betalingen gedaan: intresten oude lening: 2 200,00 EUR; intresten nieuwe lening: 3 300,00 EUR; kapitaalaflossingen oude lening: 1 800,00 EUR; kapitaalaflossingen nieuwe lening: 3 000,00 EUR; premie schuldsaldoverzekering oude lening: 90,00 EUR. In 2013 betaalde de belastingplichtige ook nog 500,00 EUR premie m.b.t. een gewone levensverzekering. Het netto gezamenlijk belaste beroepsinkomen van de belastingplichtige bedraagt ,00 EUR. Aangifte van KI: Code : vrijgesteld Code : 50 % 700,00 = 350,00 Fiscale voordelen van de nieuwe lening: Aangezien het gaat om een hypothecaire lening m.b.t. zijn enige eigen woning op , komen de intresten, de kapitaalaflossingen en premie van de schuldsaldoverzekering in aanmerking voor de aftrek enige eigen woning. De in onverdeeldheid geërfde woning telt namelijk niet mee als tweede woning. Maximum aftrekbaar bedrag (art. 115 en 116 WIB 1992): 2 260, ,00 = 3 010,00. Aangifte aanslagjaar 2014: Code : 3 010,00 (in principe: 50 % (3 300, ,00), maar begrensd tot 3 010,00) Code : x (ja) Code : 1 Fiscale voordelen van de oude lening: Intresten 2 200,00 EUR eigendomsdeel 50 % = 1 100,00 EUR: deze komen niet meer in aanmerking voor bijkomende intrestaftrek aangezien de belastingplichtige op nog eigenaar is van een andere woning. Deze intresten geven wel recht op de gewone intrestaftrek. Code : 1 100,00 Kapitaalaflossing: aangezien het om zijn enige woning ging op de leningsdatum, komen de kapitaalaflossingen in aanmerking voor de verhoogde belastingvermindering bouwsparen. Bij het invullen van de aangifte zijn de kapitaalaflossingen wel als volgt te beperken:

12 , ,00 50 % = 777,09 EUR op code ,00 Premie schuldsaldoverzekering: komt ook in aanmerking voor de verhoogde belastingvermindering bouwsparen aangezien het om zijn enige woning ging op de leningsdatum. Bij het invullen van de aangifte moet hij eveneens de beperking toepassen: 90, ,00 50 % = 38,85 EUR op code ,00 Het saldo van de premie komt in aanmerking voor de gewone belastingvermindering langetermijnsparen : 90,00 38,85 = 51,15 EUR op code De premie van de gewone levensverzekering valt onder de belastingvermindering langetermijnsparen: 250,00 op code Opvulling korven: De nieuwe fiscale korf is opgevuld voor 3 010,00 EUR. Berekening oude fiscale korf (art. 145/6 WIB 1992) in functie van het netto-beroepsinkomen: 1 880,00 15 % = 282,00 (25 000, ,00) 6 % = 1 387, ,20 Deze oude korf wordt volledig benut met de kapitaalaflossingen van zijn oude lening (777,09 EUR), de premie van de schuldsaldoverzekering voor de belastingvermindering bouwsparen (38,85 EUR) en voor de belastingvermindering langetermijnsparen (301,15 EUR). Dit vijfde geval zal in de praktijk niet zo dikwijls voorkomen. Het heeft ook een minder grote fiscale impact omdat met betrekking tot het via erfenis verworven aandeel in de medeeigendom slechts het overeenstemmende aandeel of de breuk van het eigendomsrecht en hypothecair krediet wordt aangegeven. De cumul in het vijfde geval is niet mogelijk ingeval van erfenis voor de volle 100 % Geval 6 Een vanaf gesloten hypothecaire lening heeft betrekking op de aankoop van een aangrenzende woning die met de bestaande woning één enige eigen woning zal vormen. In 2008 voegde de Minister van Financiën aan de vijf gevallen uit de circulaire nog een zesde geval toe in antwoord op een parlementaire vraag (Parl. Vr. Mevr. Marghem, 14 april 2008). In de zesde situatie bezit de belastingplichtige zijn enige eigen woning waarvoor hij vóór 2005 hypothecair geleend heeft, terwijl hij vanaf 1 januari 2005 een nieuwe hypothecaire lening afsluit met als enige doel de aankoop van een aangrenzende woning. De bestaande woning en de aangrenzende woning ondergaan de nodige verbouwingswerken om die twee wooneenheden tot één woning om te vormen. De omvorming van beide woningen tot één woonst moet gerealiseerd zijn op 31 december van het jaar waarin de hypothecaire lening tot aankoop van de aangrenzende woning werd afgesloten. De gelijktijdige toepassing van de aftrek enige eigen woning voor de nieuwe lening met de oude fiscale voordelen voor de oude lening is mogelijk omdat beide leningen betrekking

13 13 hebben op twee verschillende woningen. Voorwaarde voor de cumul is uiteraard wel dat de nieuwe lening voldoet aan alle toepassingsvoorwaarden inzake de aftrek enige eigen woning (art. 104, 9 WIB 1992). Dat houdt onder meer in dat de nieuw aangekochte woning de enige woning is van de belastingplichtige. Dit enig karakter wordt eenmalig beoordeeld op 31 december van het jaar waarin de belastingplichtige zijn nieuwe lening heeft afgesloten. Aan de voorwaarde van enige woning is enkel voldaan wanneer de belastingplichtige de twee aangrenzende woningen ombouwt tot één woning en de verbouwingswerken op 31 december van het nieuwe kredietjaar in een dergelijk stadium zijn gevorderd dat er geen sprake meer is van twee afzonderlijke woningen. Dat bewijs moet de belastingplichtige leveren met alle bewijsmiddelen van het gemeen recht behalve de eed. Hij neemt best zoveel mogelijk foto s, vraagt een attest van de wijkagent, leg de facturen van de uitgevoerde renovatiewerken voor enz. Het bewijs is geleverd als de belastingplichtige aantoont dat de twee aangrenzende woningen op 31 december van het jaar waarin hij de nieuwe lening aanging ofwel effectief zijn omgebouwd tot één woning ofwel wanneer één van beide woningen (of beide) niet meer bewoonbaar is (zijn) en bijgevolg niet meer de aard heeft (hebben) van een woning. De belastingadministratie gaat ervan uit dat de twee aangrenzende onroerende goederen op 31 december van het kredietjaar geen twee aparte woningen meer uitmaken wanneer de administratie van het kadaster reeds één KI heeft toegekend aan de woning die is ontstaan uit de verbouwing van de twee onroerende goederen voor zover dat KI ten laatste op die dag in werking is getreden. Dat betekent dat de verbouwingswerken uiterlijk voltooid moeten zijn op 30 november van het jaar waarin het nieuwe krediet is afgesloten. Volgens de Minister van Financiën is er geen probleem als de twee woningen nog elk een KI hebben op 31 december van het kredietjaar. Uit het feit dat de twee aangrenzende onroerende goederen nog twee afzonderlijke KI s hebben mag niet automatisch worden afgeleid dat het nog steeds gaat om twee afzonderlijke woningen. De Minister benadrukt dat de toestand daarbij bepalend is op die datum gelet op de stand van de verbouwingswerken. De belastingplichtige moet de omgebouwde woning bewonen uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het kredietjaar. Aangezien de eerste lening onder het oude stelsel valt en de tweede lening onder het nieuwe stelsel, zal de belastingplichtige nog steeds een gedeelte van het KI van zijn eigen woning aangeven in de code *100 van de aangifte personenbelasting. Dat gedeelte wordt verkregen door het nieuwe KI van de woning te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het oude KI van de eerst aangekochte woning en de noemer gelijk is aan de som van de oude KI s van beide woningen samen. Opmerking Als de tweede lening geheel of gedeeltelijk dient om de verbouwingswerken te financieren (wat blijkt uit het bank attest), dan kan de belastingplichtige geen dubbele korf combineren. De verbouwingswerken betreffen dan zowel de oorspronkelijke woning als de in tweede instantie gekochte aanpalende woning. Bijgevolg dient de nieuwe tweede hypothecaire lening ook voor de renovatie van de oorspronkelijke woning. De nieuwe lening kan dus niet uitsluitend worden toegewezen aan de recent bijgekochte woning. Hierdoor bevindt de belastingplichtige zich in de situatie waarbij tegelijkertijd een oude en een nieuwe lening loopt op dezelfde woning (met name de eerste aangekochte). In de veronderstelling dat de nieuwe lening voldoet aan alle aftrekvoorwaarden voor de enige eigen woning, heeft de belastingplichtige dan de keuze: ofwel de nieuwe lening onder het oude stelsel brengen ofwel het nieuwe stelsel van woningkredieten toepassen.

14 14 VOORBEELD Een alleenstaande belastingplichtige met twee kinderen ten laste op kocht in de loop van 2003 een bestaande woning aan (KI 650,00 EUR). Om die aankoop te financieren ging hij in 2003 een hypothecaire lening (looptijd vijftien jaar) aan voor ,00 EUR af. Bij het afsluiten van de lening was het de enige woning van de alleenstaande. Op sloot hij een nieuwe hypothecaire lening af (looptijd 20 jaar) van ,00 EUR met als doel (vermeld op bankattest): uitsluitend aankoop van aangrenzende woning (met KI van 450,00 EUR). In 2013 werden die aangrenzende woningen verbouwd tot één woning. De verbouwingswerken waren voltooid op 18 oktober Het nieuwe KI van die woning bedraagt 1 500,00 EUR. In de loop van 2013 betaalde de belastingplichtige volgende uitgaven: m.b.t. de lening van 2003: intresten: 900,00 EUR; kapitaalaflossingen: 3 800,00 EUR; m.b.t. de lening van 2013: intresten: 1 900,00 EUR; kapitaalaflossingen: 1 300,00 EUR; premie schuldsaldoverzekering: 200,00 EUR. Daarnaast betaalde hij in 2013 ook nog een premie van 250,00 EUR m.b.t. een gewone levensverzekering. Het netto gezamenlijk belaste beroepsinkomen van de belastingplichtige bedraagt ,00 EUR. Aangifte KI: Aangezien er voor inkomstenjaar 2013 nog een lening aangegaan van vóór loopt op de woning aangekocht in 2003, moet het onroerend inkomen uit die woning aangegeven worden voor aanslagjaar Voor de periode van tot beschikt de alleenstaande maar over die ene woning (aangekocht in 2003) die hij zelf betrekt gedurende januari. Code : 650,00 1/12 = 54,17 Voor de periode van tot beschikt hij over twee woningen die hij tegelijkertijd betrekt. Slechts één van die woningen kan aangeduid worden als eigen woning. Hier keuze om de woning met hoogste KI aan te geven als eigen woning en de andere als tweede verblijf. Code : 650,00 9/12 = 487,50 Code : 450,00 9/12 = 337,50 Voor de periode van tot wordt het nieuwe KI van de enige woning geacht te bestaan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de verbouwingswerkzaamheden zijn voltooid. Hier dus vanaf Een deel van het nieuwe KI van die enige woning zal nog onder het oude stelsel vallen en moet dus aangegeven worden. Dat deel wordt bepaald door het nieuwe KI van de enige woning te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het oude KI van de eerst aangekochte woning en de noemer gelijk is aan de som van de oude KI s van beide woningen samen. Verplicht aan te geven KI: 1 500,00 650,00 / (650, ,00) 2/12 = 147,73, waarvan onderworpen aan de onroerende voorheffing: 147,73 (650, ,00)/1 500,00 = 108,34; waarvan niet onderworpen aan de onroerende voorheffing: 39,39.

15 15 Fiscale voordelen van de nieuwe lening: Aangezien het gaat om een hypothecaire lening m.b.t. zijn enige eigen woning op , komen de intresten, de kapitaalaflossingen en premie van de schuldsaldoverzekering in aanmerking voor de aftrek enige eigen woning. Maximum aftrekbaar bedrag (art. 115 en 116 WIB 1992): 2 260, ,00 = 3 010,00. Aangifte aanslagjaar 2014: Code : 3 010,00 Code : x (ja) Code : 2 Fiscale voordelen van de oude lening: Intresten 900,00 EUR: komen niet in aanmerking voor bijkomende intrestaftrek omdat het geen lening betreft m.b.t. nieuwbouw of vernieuwbouw maar tot aankoop bestaande woning (art. 104, 9 WIB 1992). Deze intresten geven wel recht op gewone intrestaftrek op code (art. 14, eerste lid, 1 WIB 1992). Kapitaalaflossingen: aangezien het om zijn enige woning gaat op datum van afsluiten van de hypothecaire lening, komen de kapitaalaflossingen in aanmerking voor de verhoogde belastingvermindering bouwsparen. Geen begrenzing hier in functie van geleend bedrag want geleende bedrag is kleiner dan grens van ,00 EUR. Code : 3 800,00 EUR De premie van de gewone levensverzekering komt in aanmerking voor belastingvermindering langetermijnsparen: 250,00 op code Opvulling korven: De nieuwe fiscale korf is volledig opgevuld voor 3 010,00 EUR. Berekening oude fiscale korf (art. 145/6 WIB 1992) in functie van het netto-beroepsinkomen: 1 880,00 15 % = 282,00 (38 000, ,00 ) 6 % = 2 167, ,20 met absoluut maximum van 2 260,00 EUR Deze oude korf kan hij voor 2 260,00 EUR opvullen met de kapitaalaflossingen van zijn oude lening. De gewone levensverzekeringspremie van 250,00 EUR zal tot geen extra belastingvermindering langetermijnsparen leiden. Zolang men kapitaalaflossingen voor de oude lening betaalt, kan men beide korven blijven combineren. De combinatie is hier niet beperkt tot één of twee jaar Besluit Van de zes mogelijke combinatiegevallen geeft de derde situatie veruit de meest voordelige gelijktijdige toepassing van het oude en het nieuwe stelsel. Het gaat om de oude en nieuwe (vóór en vanaf gesloten) hypothecaire leningen die betrekking hebben op verschillende woningen waarbij de oude woning reeds in een vorig jaar is vervreemd. De oude lening blijft verder doorlopen en de hypothecaire inschrijving werd overgebracht naar een ander onroerend goed. Zolang men kapitaalaflossingen voor de oude lening betaalt, blijft men beide fiscale korven combineren. Dat kan vele jaren gebeuren. In de andere gevallen is de combinatie van beide korven vaak beperkt tot één of twee jaar.

16 Overzicht van de mogelijke korven en hoe die opgevuld worden De belastingplichtige heeft in het belastbare tijdperk recht op: Langetermijnsparen Bouwsparen Bouwsparen en langetermijnsparen Woonbonus en langetermijnsparen Woonbonus en bouwsparen Woonbonus en langetermijnsparen en bouwsparen Woonbonus en bijkomende intrestaftrek en langetermijnsparen Woonbonus en bijkomende intrestaftrek en bouwsparen Woonbonus en langetermijnsparen en gewone intrestaftrek Oude korf (art. 146/6 WIB 1992) (bestaande uit bouwsparen) (bestaande uit bouwsparen en langetermijnsparen) (bestaande uit bouwsparen) (bestaande uit langetermijnsparen en bouwsparen) (bestaande uit langetermijnsparen) (bestaande uit bouwsparen) Nieuwe korf (art. 146/6 WIB 1992) (bestaande uit langetermijnsparen) (bestaande uit woonbonus en langetermijnsparen) (bestaande uit woonbonus) (bestaande uit woonbonus) (bestaande uit woonbonus) (bestaande uit woonbonus) (bestaande uit woonbonus en langetermijnsparen) (Met langetermijnsparen bedoelt men zowel het langetermijnsparen van het stelsel van vóór 2005 als van na 2005).

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Regionalisering woonfiscaliteit

Regionalisering woonfiscaliteit Regionalisering woonfiscaliteit Fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van een eigen woning zijn sinds 2014 een regionale aangelegenheid. Voor alle andere woningen blijven de federale gunstregimes

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 Inhoud DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 1 Case 1: Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt... 17 1.1 Geval A: het betreft een feitelijk

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32 INHOUD DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32 1 Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt 3-9 2 Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & p BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning?

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is én die men: 1) ofwel zelf betrekt 2) ofwel zelf niet betrekt omwille van

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19

DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19 Inhoud DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19 1 Praktijkdossier 1: Filip en Annelies lening van 2016 (deels hypothecaire inschrijving) en premie voor totale lening... 20 1.1 Basissituatie...

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Onderwerp De nieuwe vastgoedfiscaliteit anno 2005. Quid mede-eigendom echtgenoten? Datum april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie

Wolters Kluwer Belgium

Wolters Kluwer Belgium Inhoudstafel 1. OPEENVOLGENDE FISCALE HYPOTHECAIRE WOONREGIMES IN DE TIJD... 8 1.1 Fiscaliteit vóór 1 januari 1989... 8 1.1.1 Op welke hypothecaire kredieten heeft deze fiscaliteit betrekking?... 8 1.2

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ

GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ De fiscus en uw woning www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Uw Fintro-agent. Uw buur, bankier en verzekeringsmakelaar. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp De financiering van vastgoed via uw I.P.T.-verzekering kan u mooie voordelen opleveren Datum 9 november 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE!

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! KOPEN OF BOUWEN 1 DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! 2 Je hebt besloten om je eerste woning te kopen of te bouwen en om er je hoofdverblijfplaats te vestigen?

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T Rolnummer 2576 Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/1, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

FISCAAL BELEID INZAKE BEZIT VAN PRIVE ONROEREND GOED: EEN EVOLUTIE

FISCAAL BELEID INZAKE BEZIT VAN PRIVE ONROEREND GOED: EEN EVOLUTIE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2015 2016 FISCAAL BELEID INZAKE BEZIT VAN PRIVE ONROEREND GOED: EEN EVOLUTIE Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming

Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming concrete gevolgen op het gebied van de berekening van de personenbelasting Bijlage FC februari 2015: belangrijkste wijzigingen Docent: Vandenberghe F. (adviseur FOD

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie