Doca. Jaarverslag 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doca. Jaarverslag 2016"

Transcriptie

1 Doca Jaarverslag 2016 Stichting Doca Jaarverslag 2016

2 Jaarverslag 2016 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) In 2016 werden de werkarchieven van Doca overgedragen aan het Gelders Archief Stichting Doca Jaarverslag 2016

3 Inhoud Profiel. pag.4 Jaarverslag pag.5 Beleidsvoornemens 2017 pag.8 Financieel jaarverslag 2016 pag.9 Archief publicaties. pag.10 Projectarchief (verkorte versie)... pag.11 Bedrijvenarchief. pag.30 Stichting Doca Jaarverslag 2016

4 Profiel Doca staat voor Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem. Het onderzoeksbureau is opgericht in 1987 en is sinds november 1989 formeel een stichting. Het bureau is actief in het spanningsveld tussen economie en samenleving en met ons werk proberen we een bijdrage te leveren aan een maatschappij die gebaseerd is op solidariteit, verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling. Aan de basis van dit werk ligt een inventarisatie van multinationale ondernemingen in Arnhem ten grondslag. Deze inventarisatie (1989) toonde de ongebreidelde macht aan die deze concerns in de loop der jaren hebben verworven. De macht van deze mondiaal opererende bedrijven vormt ondanks de groeiende aandacht voor duurzame ontwikkeling, nog altijd een bedreiging voor milieu, grondstoffen- en energievoorraden en de sociale samenhang in de wereld. Met activiteiten richting het regionale bedrijfsleven legt Doca de nadruk op de noodzaak tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van januari 1997 tot december 2015 is Doca bovendien op bestuurlijk niveau actief geweest in het Platform Armhem Mondiaal, een plaatselijk samenwerkingsverband op de terreinen vredesvraagstukken, internationale samenwerking en mensenrechten. Verder ondersteunde Doca de Millenniumcampagne die de gemeente Arnhem voert sinds zij in 2009 Millenniumgemeente werd. Stichting Doca Bentinckstraat EE Arnhem Tel: Internet: KvK: Triodos Bank: NL88 TRIO Stichting Doca Jaarverslag 2016

5 Jaarverslag 2016 Algemeen De beleidsdiscussie die in 2015 binnen Doca is gevoerd, heeft ertoe geleid dat er per 1 januari 2016 scherper gelet wordt op een viertal criteria bij de projectuitvoering: - Projecten dienen zichtbaar bij te dragen aan de gewenste maatschappelijke situatie. - Projecten dienen op respons te kunnen rekenen. - Projecten dienen te solidariseren. - Projecten dienen financieel en qua menskracht haalbaar te zijn. Uiteraard zijn deze criteria van meet af aan bepalend geweest in ons werk, maar omdat maatschappijverandering een uiterst traag proces is en solidariteit al jaren aan slijtage onderhevig is, werden die criteria minder stringent gehanteerd dan wenselijk was voor onze stichting. Waar we eigelijk al jarenlang te weinig resultaten zagen van ons werk, bleven we toch de hoop koesteren dat onze projecten een bijdrage vormden aan die zo gewenste op solidariteit en duurzaamheid gebaseerde samenleving. Bovendien vervingen internet en sociale media steeds meer de traditionele werkwijze die wij volgden en die gefundeerd was op archiefvorming, werkoverleg en (papieren) publicaties. Het gevolg daarvan was dat projecten te lang doorliepen, te weinig respons en solidariteit opriepen en financieel steeds moeilijker haalbaar werden. Publicaties Een van de eerste beslissingen die dientengevolge werden genomen was om per 1 januari 2016 te stoppen met het uitbrengen van de Info Arnhem Mondiaal en de PTW-Info. Eerstgenoemde publicatiereeks diende om de plaatselijke vredes- en ontwikkelingsorganisaties te informeren over activiteiten in Arnhem op de terreinen vredesvraagstukken, internationale samenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Dit gebeurde 23 jaar lang (vanaf 1993) maandelijks. Wat kosten en (abonnee)opbrengst betreft voldeed dit project nog wel aan het financiële criterium (zij het krap), maar respons leverde de Info nauwelijks op en steeds meer lezers bleken hun informatie van internet te halen. Het continueren van dit project zou louter gewoonte zijn geworden zonder enige meerwaarde. Het maandelijks uitbrengen van de PTW-Info vertoonde een soortgelijk beeld. Deze dienstverlening aan de vredesgroepen die zijn aangesloten bij het landelijk Platform tegen Wapenhandel (PTW), was bij de start in 1996 nog een welkome aanvulling op het karige nieuws over militaire productie en wapenhandel in Nederland. Maar gaandeweg en zeker vanaf het moment dat de overheid Kamerstukken op internet ging plaatsen voorzag de PTW-Info steeds minder in deze vorm van berichtgeving. Al met al zijn door Doca in die twintig jaar 354 PTW-Info s uitgebracht, waarvan een kleine 150 specials die handelden over bijvoorbeeld (militaire) ruimtevaart, wapenbeurzen of de vervanging van de F-16 door de JSF. Deze 354 Info s hadden gezamenlijk een omvang van pagina s. Archief Met het opzetten van het bedrijvenarchief werd in 1986 begonnen toen dit overzicht nog diende als basis voor het te schrijven boek Multinationals in Arnhem dat in het voorjaar van 1989 verscheen. In die drie jaar groeide het uit tot een volwaardig archief en met het besluit van Doca om het onderzoek naar multinationale ondernemingen op deelterreinen voort te zetten, kreeg het archief steeds meer waarde. Maar wat voor de publicaties gold, gold ook in toenemende mate voor het archief. Hoewel eind 2015 zo n bedrijven in de regio Arnhem in het archief waren opgenomen, stond het gebruik ervan ook door buitenstaanders steeds minder in verhouding tot het werk dat wekelijks gedaan werd om het archief bij te houden. En ook hier liet de waarde van internet als een snelle en actuele nieuwsbron zich gelden. Vandaar dat in de loop van 2015 contact werd opgenomen met het Gelders Archief met het voorstel om onze werkarchieven (bedrijvenarchief, projectarchief en publicaties) over te nemen. Gedurende Stichting Doca Jaarverslag 2016

6 het verslagjaar is vijf maanden gewerkt aan het overdrachtsklaar maken van deze archieven, een klus die eind augustus kon worden afgerond waarna het materiaal naar het Gelders Arcief is overgebracht. Platform Arnhem Mondiaal Op 15 februari van het verslagjaar heeft Doca zich teruggetrokken uit het Platform Arnhem Mondiaal na eerst op 22 januari het Platformarchief over 2015 te hebben overgedragen aan het Gelders Archief. Onze stichting trad in 1996 tot het Platform toe en heeft in de tussenliggende periode zowel het secretariaat als (vanaf 2000) het voorzitterschap bekleed. Voorts werd het Platfomarchief bijgehouden en werden specials verzorgd naar aanleiding van hoogtepunten in het Platformbestaan. Tevens werd de website actueel gehouden. Maar ook voor dit samenwerkingsverband gold dat de respons vanuit de leden niet langer in verhoudig stond met onze inzet waarna eind 2015 besloten werd tot een afbouw van het bestuurswerk en in februari tot een algehele terugtrekking uit het Platform. Arnhem Millenniumgemeente Met de toetreding van Arnhem tot de Millenniumgemeenten in Nederland in 2008 kreeg Doca er een extra taak bij, namelijk het bijhouden van Millenniumactiviteiten in Arnhem. Dit gebeurde in de vorm van supplementen als jaarlijkse aanvulling op het eind 2008 door ons uitgebrachte onderzoeksrapport Millenniumactiviteiten in Arnhem Op 30 januari verscheen het supplement over 2015 en vier dagen later, op 3 februari, het totaaloverzicht , aansluitend op de beëindiging van de VN-Millenniumcampagne die van 2000 tot 2015 liep. Millenniumactiviteiten in Arnhem Millenniumactiviteiten in Arnhem in (uitgebracht op 30 januari 2016) (uitgebracht op 3 februari 2016) Stichting Doca Jaarverslag 2016

7 Financiën Doca is voor wat betreft zijn inkomsten aangewezen op twee bronnen: onderzoekswerk en donaties. Uit deze inkomsten werd in 2016 het documentatiewerk bekostigd, werden de bureau- en bestuurskosten betaald en werd de dienstverlening aan Doca (onderhoud website) vergoed. Met ingang van 20 november 2015 verstrekt Doca bovendien een vrijwilligersvergoeding van 125 per maand aan de uitvoerende kracht van de stichting. Doca beschikt over een betaal- en spaarrekening bij de Triodos Bank. Daarnaast beschikt de stichting over een steunfonds in de vorm van een wisselrekening, eveneens ondergebracht bij de Triodos Bank. Uit dit fonds worden leningen en voorschotten verstrekt die een bijdrage vormen op cultureel en maatschappelijk gebied. In de bijlage zijn het exploitatieoverzicht en de balans over 2016 opgenomen. Dankwoord De bestuursleden van de stichting kwamen in het verslagjaar drie maal bijeen. Mede dankzij hun inzet verliepen de werkzaamheden van Doca naar wens. Ook de inzet van het mediabedrijf ControLuce Visuele Communicatie bij het onderhoud van onze website was opnieuw zeer bevredigend. Een woord van dank gaat verder uit naar een donatrice die de stichting ondersteunde met een gift van 150 euro. Verantwoording De stichting Doca bestaat uit een bestuur van drie personen en een uitvoerder die in dienst is van de stichting en het dagelijks documentatie- en onderzoekswerk verricht alsook de contacten verzorgt met de organisaties waarmee Doca samenwerkt. Doca is aangesloten bij energieleverancier Greenchoice en gebruikt uitsluitend groene stroom. Website- en service worden verzorgd door de non-commerciële provider Antenna te Nijmegen. Breedbanddiensten worden verzorgd door KPN Planet Internet. De website van Doca ( wordt, zoals hierboven al aangegeven, verzorgd door ControLuce Visuele Communicatie te Nijmegen. Doca maakt uitsluitend gebruik van chloorvrij gebleekt papier uit gesloten productiesystemen. Het hout dat als grondstof dient voor dit papier beschikt over het FSC-keurmerk voor duurzaam onderhouden bossen. De financiële reserves van Doca worden beheerd door de Triodos Bank die dit geld gebruikt voor het financieren van projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling in Nederland. Doca is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status werd in november 2012 verlengd volgens de nieuwe richtlijnen van het Ministerie van Financiën. Arnhem, 1 februari 2017 Ed Bruinvis (projectleider) Stichting Doca Jaarverslag 2016

8 Beleidsvoornemens 2017 Veertig jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties Ondanks de terugtrekking uit het Platform Arnhem Mondiaal en de daarop volgende opheffing van dit Platform op 22 september, is besloten om de beschrijving van een kwart eeuw samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem te voltooien en zelfs uit te breiden naar veertig jaar ( ). Daartoe is op 6 december de door het Platform opgeheven domeinnaam arnhemmondiaal.nl gereactiveerd en als subitem toegevoegd aan doca.nl. Op deze (nog te bouwen) website zal niet alleen het boek als een interactief bestand worden geplaatst, maar zullen ook waardevolle Platformproducties als de 14 interviews met betrokkenen bij het Armhemse vredeswerk ( ) worden gezet. Verder zal op deze nieuwe website de Platformfilm die in 2013 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Platform Arnhem Mondiaal werd uitgebracht, worden geplaatst. Naar verwachting zal het historisch werk Arnhem Mondiaal, veertig jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties in 2017 worden gepubliceerd. Dertig jaar Doca Een tweede project waarmee in december is begonnen is de beschrijving van dertig jaar activiteiten van de stiching Doca. Opgericht in 1987, maar in 1989 formeel als stichting ingeschreven, viert Doca in 2019 zijn dertigjarig bestaan. Het project, met als werktitel Cirkels, dertig jaar Doca zal in de loop van dat jaar in boekvorm worden uitgebracht. Arnhem Mondiaal Veertig jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties Cirkels Dertig jaar Doca Te verschijnen in 2017 Te verschijnen in 2019 Stichting Doca Jaarverslag 2016

9 Financieel overzicht 2016 Exploitatierekening per 31 december 2016 Opbrengsten Lasten Loonsubsidiëring Loonkosten Vrijwilligersbijdrage Archiefopdrachten Projecten Secretariaatswerk Compensatie Abonnementen Archief Donaties en giften Bureaukosten Restituties Bestuurskosten Renteopbrengsten Publicaties Overige opbrengsten Administratiekosten Verlies Bankkosten Gelders Archief Contributies Overige Balans per 31 december 2016 Activa Passiva Materiële vaste activa Eigen vermogen Inventaris Vz. apparatuur Bibliotheek Vz. boekhouding Tegoed lening Vz. steunprojecten Voorraad Vz. Jubileum Vorderingen Loonheffing Liquide middelen Te betalen kosten Rekening courant Spaarrekening Steunfonds Stichting Doca Jaarverslag 2016

10 Inhoud archief publicaties (zoals op 11/4/2016 overgedragen aan het Gelders Archief) Doos 1 Doos 2 Doos 3 Doos 4 Doos 5 Doos 6 Doos 7 Doos 8 - Omslagen publicaties Doca (A3-formaat) - Info Arnhem Duurzaam jaargang 1999 t/m Info Knipselkranten vredeswerk Arnhem jaargang 1993 t/m Info Vredes- en Ontwikkelingswerk jaargang Info Arnhem Mondiaal jaargang 2000 t/m Info Arnhem Mondiaal jaargang 2004 t/m/ Info Arnhem Mondiaal jaargang 2007 t/m/ Info Arnhem Mondiaal jaargang 2011 t/m/ Info Arnhem Mondiaal jaargang 2015 Doos 11 - PTW-Info jaargang 2002 Doos 12 - PTW-Info jaargang 2003 Doos 13 - PTW-Info jaargang 2004 Doos 14 - PTW-Info jaargang 2005 Doos 15 - PTW-Info jaargang 2006 Doos 16 - PTW-Info jaargang 2007 Doos 17 - PTW-Info jaargang 2008 Doos 18 - PTW-Info jaargang 2009 Doos 19 - PTW-Info jaargang 2010 Doos 20 - PTW-Info jaargang 2011 Doos 21 - PTW-Info jaargang 2012 Doos 22 - PTW-Info jaargang 2013 Doos 23 - PTW-Info jaargang 2014 Doos 24 - PTW-Info jaargang 2015 Doos 9 - PTW-Info jaargang 1996 t/m 1999 Doos 10 - PTW-Info jaargang 2000 t/m 2001 Doos 25 - Info Louis jaargang 2005 t/m 2008 Doos 26 - Diversen (losse publicaties 1987 t/m 2009) Stichting Doca Jaarverslag 2016

11 Inhoud projectarchief (korte versie) (zoals op 25/8/2016 overgedragen aan het Gelders Archief) 1. Onderwerp. Akzo Nobel N.V. Naam project. Militaire productie bij Akzo Nobel Doelstelling project... Opheldering over aandeel van Akzo Nobel in de wapenindustrie (deel 1) Tijdsduur project Inhoud... Tegenwerking gemeente Arnhem bij financiering onderzoek 2. Onderwerp. Akzo Nobel N.V. Naam project. Militaire productie bij Akzo Nobel Doelstelling project... Opheldering over aandeel van Akzo Nobel in de wapenindustrie (deel 2) Tijdsduur project Inhoud... Manuscript uitgave (Ed Bruinvis) 3. Onderwerp. Akzo Nobel N.V. Naam project. Militaire productie bij Akzo Nobel Doelstelling project... Opheldering over aandeel van Akzo Nobel in de wapenindustrie (deel 3) Tijdsduur project Inhoud... Onderzoeksresultaten 4. Onderwerp. Avira N.V. (AVR) Naam project. Emissiebestrijding Avira-Duiven (deel 1) Doelstelling project... Reductie uitstoot verbrandingsgassen (waaronder dioxines) Locatie... Duiven, Rivierweg 20 Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 5. Onderwerp. Avira N.V. (AVR) Naam project. Emissiebestrijding Avira-Duiven (deel 2) Doelstelling project... Reductie uitstoot verbrandingsgassen (waaronder dioxines) Locatie... Duiven, Rivierweg 20 Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 6. Onderwerp. BASF Nederland B.V. Naam project. Schadelijke emissies bij BASF (deel 1) Doelstelling project... Reductie emissies van schadelijke stoffen bij BASF Nederland, industrieterrein Kleefse Waard Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers Stichting Doca Jaarverslag 2016

12 7. Onderwerp. BASF Nederland B.V. Naam project. Schadelijke emissies bij BASF (deel 2) Doelstelling project... Reductie lozing en uitstoot van schadelijke stoffen bij BASF Nederland, industrieterrein Kleefse Waard Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 8. Onderwerp. BASF Nederland B.V. Naam project. Schadelijke emissies bij BASF (deel 3) Doelstelling project... Reductie emissies van schadelijke stoffen bij BASF Nederland, industrieterrein Kleefse Waard Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 9. Onderwerp. BASF Polymeren B.V. (voorheen Polysar B.V.) Naam project. Productie-uitbreiding bij BASF Polymeren (deel 1) Doelstelling project... Reductie lozing afvalstoffen op de IJssel door BASF Polymeren, industrieterrein Kleefse Waard Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 10. Onderwerp. BASF Polymeren B.V. (voorheen Polysar B.V.) Naam project. Productie-uitbreiding bij BASF Polymeren (deel 2) Doelstelling project... Reductie lozing afvalstoffen op de IJssel door BASF Polymeren, industrieterrein Kleefse Waard Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 11. Onderwerp. Beton Productiebedrijf Arnhem B.V. Naam project. Stofoverlast bij Beton Productiebedrijf Arnhem B.V. Doelstelling project... Reductie stofoverlast bij overslag bodemas, Nieuwe Kade 17 Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 12. Onderwerp. Billiton (Hollandse Metallurgische Industrie Billiton B.V.) Naam project. Lucht- en bodemvervuiling door Billiton (deel 1) Doelstelling project... Reductie lucht- en boedemvervuiling door Billiton, Westervoortsedijk 67 Tijdsduur project Inhoud... Vergunningaanvraag boek Onderwerp. Billiton (Hollandse Metallurgische Industrie Billiton B.V.) Naam project. Lucht- en beodemvervuiling door Billiton (deel 2) Doelstelling project... Reductie lucht- en bodemvervuiling door Billiton, Westervoortsedijk 67 Tijdsduur project Inhoud... Vergunningaanvraag boek 2 Stichting Doca Jaarverslag 2016

13 14. Onderwerp. Billiton (Hollandse Metallurgische Industrie Billiton B.V.) Naam project. Lucht- en bodemvervuiling door Billiton (deel 3) Doelstelling project... Reductie lucht- en bodemvervuiling door Billiton, Westervoortsedijk 67 Tijdsduur project Inhoud... Vergunningaanvraag boek Onderwerp. Billiton (Hollandse Metallurgische Industrie Billiton B.V.) Naam project. Lucht- en bodemvervuiling door Billiton (deel 4) Doelstelling project... Reductie lucht- en bodemvervuiling door Billiton, Westervoortsedijk 67 Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 16. Onderwerp. Billiton (Hollandse Metallurgische Industrie Billiton B.V.) Naam project. Lucht- en bodemvervuiling door Billiton (deel 5) Doelstelling project... Reductie lucht- en bodemvervuiling door Billiton, Westervoortsedijk 67 Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 17. Onderwerp. Billiton (Hollandse Metallurgische Industrie Billiton B.V.) Naam project. Watervervuiling door Billiton Doelstelling project... Reductie vervuiling Rijn en Nieuwe Haven door Billiton, Westervoortsedijk 67 Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 18. Onderwerp. Billiton (Hollandse Metallurgische Industrie Billiton B.V.) Naam project. Watervervuiling door Billiton Doelstelling project... Reductie vervuiling Rijn en Nieuwe Haven door Billiton, Westervoortsedijk 67 Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 19. Onderwerp. Billiton International Metals B.V. Naam project. Billiton in Brazilië Doelstelling project... Ruchtbaarheid aan vervuilende mijnbouw Billiton-Brazilië (deel 1) Locatie... Brazilië Tijdsduur project Inhoud... Notulen, correspondentie, pers 20. Onderwerp. Billiton International Metals B.V. Naam project. Billiton in Brazilië Doelstelling project... Ruchtbaarheid aan vervuilende mijnbouw Billiton-Brazilië (deel 2) Locatie... Brazilië Tijdsduur project Inhoud... Conceptteksten Stichting Doca Jaarverslag 2016

14 21. Naam project. Billiton, sanering bedrijfsterrein HMIL (Logam) Doelstelling project... Volledige verwijdering bodem- en grondwatervervuiling (deel 1) Tijdsduur project Inhoud... Vergunningsaanvraag Wet milieubeheer bodemsanering HMILterrein 22. Naam project. Billiton, sanering bedrijfsterrein HMIL (Logam) Doelstelling project... Volledige verwijdering bodem- en grondwatervervuiling (deel 2) Tijdsduur project Inhoud... Vergunningsaanvraag zuivering/lozing van water i.v.m. sanering HMIL-terrein 23. Naam project. Billiton, sanering bedrijfsterrein HMIL (Logam) Doelstelling project... Volledige verwijdering bodem- en grondwatervervuiling (deel 3) Tijdsduur project Inhoud... Conceptvergunningen, bezwaarschift, correspondentie, pers 24. Naam project. Billiton, sanering bedrijfsterrein HMIL (Logam) Doelstelling project... Volledige verwijdering bodem- en grondwatervervuiling (deel 4) Tijdsduur project Inhoud... Vergunningen, correspondentie, pers 25. Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 1) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Notulen Bosio-overleg en correspondentie 26. Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 2) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Teksten en documenten 27. Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 3) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Persartikelen Stichting Doca Jaarverslag 2016

15 28. Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 4) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Stukken Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 5) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Stukken Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 6) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Stukken Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 7) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Stukken Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 8) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Stukken Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 9: Rijksrecherche Arnhem m.b.t. parlementair onderzoek) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Processen-verbaal (november februari 1992) Stichting Doca Jaarverslag 2016

16 34. Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 10: Rijksrecherche Arnhem m.b.t. parlementair onderzoek) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Processen-verbaal (maart/april 1992) 35. Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 11: plan van aanpak en tijdlijn Rijksrecherche Arnhem) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Pla van aanpak, tijdlijn, rapportages 36. Onderwerp. Bosio (Michel G.R.) Naam project. De zaak Bosio (deel 12: eindrapport Rijksrecherche Arnhem) Doelstelling project... Opheldering cover-up operatie geheime diensten rond handelsbedrijf Bosio Tijdsduur project Inhoud... Eindrapport rijksrecherche Arnhem 37. Onderwerp. Corus Tubes B.V. Naam project. Veiligheid Corus Tubes Doelstelling project... Verhoging veiligheid bedrijfsterrein Corus Tubes, Westervoortsedijk 65 Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 38. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Arnhem (stemt) Duurzaam Doelstelling project... Duurzame ontwikkeling in partijprogramma s gemeenteraadsverkiezingen 1998 Tijdsduur project Inhoud... Notulen, correspondentie, stukken, pers 39. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Werkgroep Arnhem Duurzaam Doelstelling project... Stimulering duurzame ontwikkeling in gemeente Armhem (deel 1) Tijdsduur project Inhoud... Agenda s en notulen Werkgroep Arnhem Duurzaam Stichting Doca Jaarverslag 2016

17 40. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Werkgroep Arnhem Duurzaam Doelstelling project... Stimulering duurzame ontwikkeling in gemeente Arnhem (deel 2) Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie 41. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Werkgroep Arnhem Duurzaam Doelstelling project... Stimulering duurzame ontwikkeling in gemeente Arnhem (deel 3) Tijdsduur project Inhoud... Stukken, declaraties, pers 42. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Niet-Winkeldag Doelstelling project... Stimulering duurzame ontwikkeling in gemeente Arnhem (deel 4) Tijdsduur project Inhoud... Notulen, correspondentie, pers 43. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Lokale Duurzaamheidsspiegel Doelstelling project... Onderzoek naar vorderingen duurzame ontwikkeling in gemeente Arnhem (deel 5) Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie, pers en eindrapport 44. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Lokale Duurzaamheidsspiegel Doelstelling project... Onderzoek naar vorderingen duurzame ontwikkeling in gemeente Arnhem (deel 6) Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie, pers en eindrapport 45. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Lokale Duurzaamheidsspiegel Doelstelling project... Onderzoek naar vorderingen duurzame ontwikkeling in gemeente Arnhem (deel 7) Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie, pers en eindrapport 46. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Lokale Duurzaamheidsspiegel Doelstelling project... Onderzoek naar vorderingen duurzame ontwikkeling in gemeente Arnhem (deel 8) Stichting Doca Jaarverslag 2016

18 Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie, pers en eindrapport 47. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Militaire productie (in de regio Arnhem) en duurzame ontwikkeling Doelstelling project... Informeren en stimuleren duurzame ontwikkeling in gemeente Arnhem (deel 10) Locatie... Regio Arnhem Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie, stukken, pers en eindrapport 48. Onderwerp. Duurzame ontwikkeling in Arnhem Naam project. Info Arnhem Duurzaam Doelstelling project... Informeren en stimuleren duurzame ontwikkeling in gemeente Arnhem (deel 9) Tijdsduur project Inhoud... Zie archief Publicaties van St. Doca in het Gelders Archief 49. Onderwerp. Enka B.V. (Akzo) Naam project. Akzo en de ethanolaffaire (deel 1) Doelstelling project... Reductie luchtvervuiling door cmc-productie Enka (Akzo) Locatie... Industrieterrein Kleefse Waard Arnhem Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 50. Onderwerp. Enka B.V. (Akzo) Naam project. Akzo en de ethanolaffaire (deel 2) Doelstelling project... Reductie luchtvervuiling door cmc-productie Enka (Akzo) Locatie... Industrieterrein Kleefse Waard Arnhem Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 51. Onderwerp. Enka B.V. (Akzo) Naam project. Akzo en de ethanolaffaire (deel 3) Doelstelling project... Reductie luchtvervuiling door cmc-productie Enka (Akzo) Locatie... Industrieterrein Kleefse Waard Arnhem Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 52. Onderwerp. Gelders Archief Naam project. St. Doca en Gelders Archief Doelstelling project... Overdrachtsklaar maken archieven St. Doca voor Gelders Archief Tijdsduur project Inhoud... Bedrijvenarchief, archief Publicaties en Projectarchief (zie Gelders Archief) Stichting Doca Jaarverslag 2016

19 53. Onderwerp. IBG Industiële Batterijen B.V. Naam project. Handel in accu s en batterijen door IBG Doelstelling project... Opheldering doorvoerhandel in oude accu s door IBG en veiligheid opslag, industrieterrein Het Broek Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie 54. Onderwerp. IMZA (Integrale Milieuzonering Arnhem-Noord) Naam project. IMZA Doelstelling project... Beperking overlast bedrijventerreinen Arnhem-Noord (deel 1) Tijdsduur project Inhoud... Rapporten 55. Onderwerp. IMZA (Integrale Milieuzonering Arnhem-Noord) Naam project. IMZA Doelstelling project... Beperking overlast bedrijventerreinen Arnhem-Noord (deel 2) Tijdsduur project Inhoud... Notulen, correspondentie, teksten 56. Onderwerp. IMZA (Integrale Milieuzonering Arnhem-Noord) Naam project. IMZA Doelstelling project... Beperking overlast bedrijventerreinen Arnhem-Noord (deel 3) Tijdsduur project Inhoud... IMZA-knipselkrant jaargangen 1990 en 1991 (St. Doca) 57. Onderwerp. IMZA (Integrale Milieuzonering Arnhem-Noord) Naam project. IMZA Doelstelling project... Beperking overlast bedrijventerreinen Arnhem-Noord (deel 4) Tijdsduur project Inhoud... IMZA-knipselkrant jaargangen 1992 en 1993 (St. Doca) 58. Onderwerp. Industriepark Kleefse Waard (IPKW) Naam project. Duurzame ontwikkeling IPKW Doelstelling project... Stimuleren duurzaam bedrijventerrein Locatie... Industrieterrein Kleefse Waard Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie 59. Onderwerp. Kernwapens Naam project. Teken tegen Kernwapens Doelstelling project... Nederland kernwapenvrij /Nederland Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, publicaties Stichting Doca Jaarverslag 2016

20 60. Onderwerp. Knowaste B.V. Naam project. Luierrecycling Knowaste Doelstelling project... Behoud recyclingproces en reductie geuremissie, industrieterrein Kleefse Waard Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie, pers 61. Onderwerp. Komeet Accu s Nederland B.V. Naam project. Accu-opslag bij Komeet Accu s Doelstelling project... Bodembescherming bedrijfsterrein Komeet Accu s Nederland B.V., Blankenweg 45 (verhuisd naar Nieuwe Havenweg 15b) Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie 62. Onderwerp. Leefwerkschool Eigenwijs Naam project. (Onder)ontwikkeling en multinationals Doelstelling project... Onderwijsproject over sociaal-economische problematiek Locatie... Nijmegen Tijdsduur project Inhoud... Lesopzet, lesuitvoering en evaluatie, pers 63. Onderwerp. LETS (Local Exchange and Trading System) Naam project. LETS-kring Knooppunt Arnhem (deel 1) Doelstelling project... Opbouw lokale ruileconomie Tijdsduur project Inhoud... Agenda s en notulen kerngroepvergaderingen Onderwerp. LETS (Local Exchange and Trading System) Naam project. LETS-kring Knooppunt Arnhem (deel 2) Doelstelling project... Opbouw lokale ruileconomie Tijdsduur project Inhoud... Agenda s en notulen kerngroepvergaderingen Onderwerp. LETS (Local Exchange and Trading System) Naam project. LETS-kring Knooppunt Arnhem (deel 3) Doelstelling project... Opbouw lokale ruileconomie Tijdsduur project Inhoud... Stukken en correspondentie 66. Onderwerp. LETS (Local Exchange and Trading System) Naam project. LETS-kring Knooppunt Arnhem (deel 4) Doelstelling project... Opbouw lokale ruileconomie Tijdsduur project Inhoud... Jaarverslagen Stichting Doca Jaarverslag 2016

21 67. Onderwerp. LETS (Local Exchange and Trading System) Naam project. LETS-kring Knooppunt Arnhem (deel 5) Doelstelling project... Opbouw lokale ruileconomie Tijdsduur project Inhoud... Originelen verenigingsblad De Knoperij, jaargang Onderwerp. LETS (Local Exchange and Trading System) Naam project. LETS-kring Knooppunt Arnhem (deel 6) Doelstelling project... Opbouw lokale ruileconomie Tijdsduur project Inhoud... Originelen verenigingsblad De Knoperij, jaargang Onderwerp. LETS (Local Exchange and Trading System) Naam project. LETS-kring Knooppunt Arnhem (deel 7) Doelstelling project... Opbouw lokale ruileconomie Tijdsduur project Inhoud... Pers 70. Onderwerp. Lokale Agenda 21 (mondiale duurzame ontwikkeling) Naam project. Lijn 21 (opzet) Doelstelling project... Mobiel onderwijsproject over mondiale duurzame ontwikkeling Locatie... Regio Arnhem/Nijmegen Tijdsduur project Inhoud... Stukken en correspondentie 71. Onderwerp. Louis Sévèke Naam project. Info Louis Sévèke Doelstelling project... Maandelijkse berichtgeving over onderzoek naar moord op Louis Sévéke Locatie... Nijmegen Tijdsduur project Inhoud... Zie archief publicaties van St. Doca in Gelders Archief 72. Onderwerp. Luchtkwaliteit Arnhem Naam project. Luchtkwaliteit Arnhem Doelstelling project... Beperking uitstoot luchtvervuilende stoffen Tijdsduur project Inhoud... Stukken en commentaren 73. Onderwerp. Militaire productie en wapenhandel Naam project. PTW-Info Doelstelling project... Maandelijkse berichtgeving aan leden Platform tegen Wapenhandel Locatie... Nederland Tijdsduur project Inhoud... Zie archief Publicaties van St. Doca in Gelders Archief Stichting Doca Jaarverslag 2016

22 74. Onderwerp. Militaire produktie en wapenhandel Naam project. Militaire productie en wapenhandel bedrijfsleven regio Arnhem Doelstelling project... Inventarisatie van en aanzet maatschappelijke discussie over wapenhandel Locatie... Regio Arnhem Tijdsduur project Inhoud.. Stukken, correspondentie, pers 75. Onderwerp. Millenniumcampagne VN Naam project. Arnhem Millenniumgemeente Doelstelling project... Aansluiting Arnhem bij Millenniumgemeenten in Nederland (1) Tijdsduur project Inhoud... Agenda s en notulen vergaderingen Werkgroep Arnhem Millenniumgemeente 76. Onderwerp. Millenniumcampagne VN Naam project. Arnhem Millenniumgemeente Doelstelling project... Aansluiting Arnhem bij Millenniumgemeenten in Nederland (2) Tijdsduur project Inhoud... Stukken, pers 77. Onderwerp. Millenniumcampagne VN Naam project. Arnhem Millenniumgemeente Doelstelling project... Documenteren Millenniumactiviteiten in Arnhem (3) Tijdsduur project Inhoud... Jaaroverzichten Millenniumactiviteiten in Arnhem Onderwerp. Neproma B.V. Naam project. Bodemvervuiling Neproma poetsdoekenfabriek Doelstelling project... Beheer Neproma-archief voor wijkvereniging Burgemeesterskwartier (deel 1), stationsgebied Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie Onderwerp. Neproma B.V. Naam project. Bodemvervuiling Neproma poetsdoekenfabriek Doelstelling project... Beheer Neproma-archief voor wijkvereniging Burgemeesterskwartier (deel 2), stationsgebied Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie januari t/m maart Onderwerp. Neproma B.V. Naam project. Bodemvervuiling Neproma poetsdoekenfabriek Doelstelling project... Beheer Neproma-archief voor wijkvereniging Burgemeesters- Stichting Doca Jaarverslag 2016

23 kwartier (deel 3), stationsgebied Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie april t/m/ december Onderwerp. Neproma B.V. Naam project. Bodemvervuiling Neproma poetsdoekenfabriek Doelstelling project... Beheer Neproma-archief voor wijkvereniging Burgemeesterskwartier (deel 4), stationsgebied Tijdsduur project Inhoud... Onderzoeksrapporten Onderwerp. Neproma B.V. Naam project. Bodemvervuiling Neproma poetsdoekenfabriek Doelstelling project... Beheer Neproma-archief voor wijkvereniging Burgemeesterskwartier (deel 5), stationsgebied Tijdsduur project Inhoud... Notulen Werkgroep Milieugetroffenen vml. Nepromaterrein Onderwerp. Neproma B.V. Naam project. Bodemvervuiling Neproma poetsdoekenfabriek Doelstelling project... Beheer Neproma-archief voor wijkvereniging Burgemeesterskwartier (deel 6), stationsgebied Tijdsduur project Inhoud.. Onderzoeksapporten effecten vervuiling op milieu en gezondheid Onderwerp. Neproma B.V. Naam project. Bodemvervuiling Neproma poetsdoekenfabriek Doelstelling project... Beheer Neproma-archief voor wijkvereniging Burgemeesterskwartier (deel 7), stationsgebied Tijdsduur project Inhoud... Stukken en publicaties Onderwerp. Nuon Warmte N.V. Naam project. Nuon hulpcentrale Schuytgraaf Doelstelling project... Stimulering gebruik restwarmte industrieterrein voor woonwijk Schuytgraaf -Zuid (Schuytgraaf) Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie 86. Onderwerp. Partijprogramma s gemeenteraardsverkiezingen 2014 Naam project. Doorlichting partijprogramma s 2014 Doelstelling project... Duurzaamheid en verantwoord ondernemen in partijprogramma s Stichting Doca Jaarverslag 2016

24 Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie en publicatie 87. Onderwerp. Platform Armhem Mondiaal Naam project. 30 jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties Doelstelling project... Publicatie 30 jaar Platformwerk Tijdsduur project Inhoud... Archivering en beschrijving 30 jaar Platformwerk 88. Onderwerp. Platform Arnhem Mondiaal Naam project. Knipselkrant Vredeswerk Arnhem en Info Arnhem Mondiaal Doelstelling project... Maandelijkse berichtgeving over vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem Tijdsduur project Inhoud... Zie archief Publicaties van St. Doca in Gelders Archief 89. Onderwerp. Platform Arnhem Mondiaal Naam project. Secretariaat Platform Arnhem Mondiaal Doelstelling project... Bestuurlijke ondersteuning lidorganisaties Platform Arnhem Mondiaal Tijdsduur project Inhoud... Zie archief Platform Arnhem Mondiaal in Gelders Archief 90. Onderwerp. Platform tegen Wapenhandel (PtW) Naam project. PTW-Info Doelstelling project... Maandelijkse berichtgeving militaire productie ena wapenhandel in Nederland Locatie... Nederland Tijdsduur project Inhoud... Zie archief Publicaties in Gelders Archief 91. Onderwerp. ProRail B.V. Naam project. ProRail t Broek Doelstelling project... Reductie overlast bewoners t Broek door spooremplacement ProRail B.V. Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie 92. Onderwerp. Reclame Naam project. Grensoverschrijdende reclames Doelstelling project... Maatschappelijke discussie over reclame en reclamebeleid Locatie... Regio Arnhem Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie en pers Stichting Doca Jaarverslag 2016

25 93. Onderwerp. Reclame Naam project. (Buiten)reclamebeleid gemeente Arnhem Doelstelling project... Onderwijsproject HAN: bewustwording reclame-invloeden (deel 1) Tijdsduur project Inhoud... Persartikelen over reclame(beleid) in Nederland als basismateriaal ( ) 94. Onderwerp. Reclame Naam project. (Buiten)reclamebeleid gemeente Arnhem Doelstelling project... Onderwijsproject HAN: bewustwording reclame-invloeden (deel 2) Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie, stukken, lesopzet en rapportage 95. Onderwerp. RetourVloer B.V. Naam project. Recycling vloer- en textielafval Doelstelling project... Behoud recycling, bescherming bodem en beperking stofemissie Locatie... Armhem, industrieterrein Kleefse Waard (verhuisd naar Spijk) Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie 96. Onderwerp. Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV) Naam project. Archief SAV Doelstelling project... Opezt en overdrachtsklaar maken an het SAV-archief Tijdsduur project Inhoud... Zie archief SAV/Platform Arnhem Mondiaal in Gelders Archief 97. Onderwerp. Schietsport Informatie Weekend (SIW) 2000 Naam project. SIW 2000 Doelstelling project... Beëindiging wapenhandel in Rijnhal Tijdsduur project Inhoud... Zie PTW-Info nr.48 (november 2000) in archief Publicaties van St. Doca 98. Onderwerp. Schietsport Informatie Weekend (SIW) 2008 Naam project. SIW 2008 Doelstelling project... Beëindiging wapenhandel in sportcentrum Papendal Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie, stukken, pers 99. Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 1) Locatie... Nigeria Stichting Doca Jaarverslag 2016

26 Tijdsduur project Inhoud... Agenda s en notulen landelijk Ogoni-overleg ( ) 100. Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 2) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie 101. Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 3) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Stukken en persberichten 102. Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 4) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Pers en campagnefoto s Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 5) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Pers Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 6) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Pers Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 7) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Pers 1997 Stichting Doca Jaarverslag 2016

27 106. Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 8) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Lokale Ogoni-platforms Arnhem, Nijmegen en Wageningen 107. Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 9) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Ogonidok jaargang Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 10) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Ogonidok jaargang Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 11) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Ogonidok jaargang Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 12) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Ogonidok jaargang Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 13) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Rapporten Amnesty International, Human Rights Watch, CHRI, Pax Christi, Michael Birnbaum, UNPO en VN Stichting Doca Jaarverslag 2016

28 112. Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 14) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Rapporten Greenpeace, NDES en Wereldbank 113. Onderwerp. Shell in Nigeria (Ogoni-gebied) Naam project. Shell in Nigeria Doelstelling project... Ondersteuning strijd Ogoni tegen olievervuiling Nigerdelta door Shell (deel 15) Locatie... Nigeria Tijdsduur project Inhoud... Rapporten Shell International, Shell Nederland en SPDC 114. Onderwerp. Shell in Zuid-Afrika Naam project. De counterstrategie van Shell met betrekking tot apartheid Doelstelling project... Belichting campagne Shell tegen anti-apartheidsorganisaties Locatie... West-Europa / Zuid-Afrika Tijdsduur project Inhoud... Intelligence plan, correspondentie, pers 115. Onderwerp. SZA (Dienst Sociale Zaken en Arbeid gemeente Arnhem) Naam project. Sociale Dienst Arnhem Doelstelling project... Maatschappelijke inzet vrij van sollicitatieplicht Tijdsduur project Inhoud... Deel 1: Onderwerp. SZA (Dienst Sociale Zaken en Arbeid gemeente Arnhem) Naam project. Sociale Dienst Arnhem Doelstelling project... Maatschappelijke inzet vrij van sollicitatieplicht Tijdsduur project Inhoud... Deel: Onderwerp. SZA (Dienst Sociale Zaken en Arbeid gemeente Arnhem) Naam project. Sociale Dienst Arnhem Doelstelling project... Maatschappelijke inzet vrij van sollicitatieplicht Tijdsduur project Inhoud... Deel 3: Onderwerp. Teijin Aramid B.V. Naam project. Sulfaatlozingen Teijin Aramid Doelstelling project... Reductie sulfaatlozingen Teijin Aramid op de Rijn Locatie... Industrieterrein Kleefse Waard Arnhem Tijdsduur project Stichting Doca Jaarverslag 2016

29 Inhoud... Stukken, correspondentie 119. Onderwerp. Teijin Aramid B.V. Naam project. Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Teijin Aramid Doelstelling project... Reductie sulfaatlozingen en krtiek op militaire productie bij Teijin Locatie... Industrieterrein Kleefse Waard Arnhem Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie 120. Onderwerp. Teijin Twaron B.V. Naam project. Veiligheid Teijin Twaron Doelstelling project... Verhoging veiligheid op bedrijfsterrein Teijin Twaron Locatie... Industrieterrein Kleefse Waard Arnhem Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie 121. Onderwerp. Texplast B.V. Naam project. Recycling PET-flessen bij Texplast Doelstelling project... Reductie afvalstoffen bij grauleren PET-flessen, industrieterrein Het Broek / industrieterrein Kleefse Waard Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie 122. Onderwerp. Titan Wood B.V. Naam project. Houtveredeling Titan Wood Doelstelling project... Stimulering houtveredeling en tevens beperking uitstoot gassen Locatie.. Industrieterrein Kleefse Waard Arnhem Tijdsduur project Inhoud... Stukken, correspondentie 123. Onderwerp. Vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem Naam project. Een vredescentrum in Arnhem? (deel 1 t/m 4) Doelstelling project... Oprichting vredescentrum in samenwerking met gemeente Arnhem Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie, stukken, onderzoeksrapport, pers 124. Onderwerp. Zuid-Afrika: protest tegen apartheidsbewind Naam project. De Zuid-Afrika motie in de gemeenteraad van Arnhem Doelstelling project... Ondersteuning van het anti-apartheidsverzet Tijdsduur project Inhoud... Correspondentie, stukken, onderzoeksrapport, pers Stichting Doca Jaarverslag 2016

30 Inhoud bedrijvenarchief (zoals op 25/8/2016 overgedragen aan het Gelders Archief) A Aalders De Aam AATC ABAB Abas 1986 ABC Logitrans ABC Vastgoed ABN Bank ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABP ABP ABP ABT AccoN 1995 Accys ACF Achmea Holding Acoma Acordis AC Restaurants Action Active Life Adco Adeco Adidas ADP 1997 ADT AEC Aegon Aegon Aegon Aetec Afab Agfa Gevaert AGN Agrojobs Helicon AGS 1992 Ahold Ahold Ahold Ahold Ahold Ahold Ahold Ahold Ahold Ahold Ahrend AIB Air Cargo Center 2000 Air Castle Evenementen Airport-Service Aktief Uitzendbureau Aktiesport Akzo News & Views Akzo News & Views Akzo News & Views Akzo News & Views Akzo News & Views AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel AkzoNobel Akzo Nobel Courant Akzo Nobel Courant Akzo Nobel Courant Akzo Nobel Courant Akzo Nobel Courant Akzo Nobel Courant Akzo Nobel Courant Stichting Doca Jaarverslag 2016

31 Akzo Nobel Courant Albany International Albert Hoegen 1992 Albert Riksen Alboma Alcafood Alcan Aldi Aldi Aldipress Alerta Capital Partners Alfonso's Alliander Alpinvest Allround Allwave Alpha Soft Alumel 2000 Alva Alysis Zorggroep AMCO 1991 Amcosem 1996 Van Ameyde America Today Ames Europe Amicon AMP AMRO Bank Amstelland Vastgoed ANAC ANBD Android Anson's ANWB Apcoa Parking 1999 Apharmo APM APN Apple Apple Apple APS ARA Arbo 1987 ArboNed Arcadis Arcadis Arcadis Arcadis Arcadis Arcadis Arcadis Arcfeld 1999 Are Beteiligungen Are/Reco Argos ARK Arke Reisburo Arma Verhuur Arnhem Arnhem Automaten Arnhems Vastgoed Arnhemsche Mij ASB Ascom Hasler ASM-Fico Aspecto Assink & Koerselman 1994 ASV A.S.V.A A.S.Watson Group Atag 2008 Atama ATM/Telesignaal Attent Attero ATU 2006 Audax Auping 2002 Autogrill Autostad Arnhem AutoStoll AVA Avira Avira AVR Avisa Microflown AWDS 2012 AXA Stenman B B 32 Groep Baan Company Baan Company Babcock Baby Center Baby Inn Backup Service Bakker 1997 Bakker Bart Balans Ballast Nedam Ballast Nedam BAM BAM Baptista Barenbrug Barilla Baron Hotel & Leisure Bart Smit Stichting Doca Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2010 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca)

Jaarverslag 2010 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) Stichting Doca - 1 - Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) Omslagontwerp: Afina van de Pol Stichting Doca - 2 - Jaarverslag 2010 Inhoud - Profiel..... p.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca)

Jaarverslag 2011 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) Stichting Doca - 1 - Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) Omslagontwerp: Afina van de Pol Stichting Doca - 2 - Jaarverslag 2011 Inhoud - Profiel...... p.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca)

Jaarverslag 2012 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) Stichting Doca - 1 - Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) Mei 2012 De Vrede Express in Arnhem Omslagontwerp: Mirjam Rudolphus Stichting Doca - 2 - Jaarverslag

Nadere informatie

Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid

Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid Achtergrond De gemeente Arnhem en het vredes- en ontwikkelingswerk 1956 Met steun van de gemeente wordt de Arnhemse

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden INHOUDSOPGAVE blz. 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 4 3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW) goedgekeurd door de ALV 18 mei 2017 kascommissie Auke Poppen en Wim van Paassen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Gascaria T.a.v. het bestuur Weltevree 1 4317 MD NOORDGOUWE. Jaarrekening 2013

Stichting Gascaria T.a.v. het bestuur Weltevree 1 4317 MD NOORDGOUWE. Jaarrekening 2013 Stichting Gascaria T.a.v. het bestuur Weltevree 1 4317 MD NOORDGOUWE Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Verslag 1.1 Activiteitenverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Staat

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Van Aalst Foundation

Jaarverslag Stichting Van Aalst Foundation Jaarverslag 2011 Stichting Van Aalst Foundation Inhoud Profiel van de stichting Van Aalst Foundation ------------------------------------------------------------------------------ 3 De doelstelling en

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Goeie Hoop Ederveen

Stichting Goeie Hoop Ederveen Stichting Goeie Hoop Ederveen Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 6 2.3 Grondslagen financiële verslaggeving

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Algemeen 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 / 2013

Jaarrekening 2012 / 2013 Balans per 31 augustus 2013 Activa in 31-8-2012 Beleggingen Aandelen in beleggingsfondsen 26.810 33.160 Obligaties 40.000 39.120 Lening Stichting HGO Fonds 50.000 50.000 Spaarrekening 5.750 24.230 122.560

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten 5. Interne organisatie 6. Financiën 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten 5. Interne organisatie 6. Financiën 7 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten 5 Interne organisatie 6 Financiën 7 2 Voorwoord De stichting Schone Lucht voor Iedereen heeft tot doel om het

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

CFA/Schoolgeld Jaaroverzicht 2007

CFA/Schoolgeld Jaaroverzicht 2007 Jaarverslag 2007 CFA/Schoolgeld Jaaroverzicht 2007 Wat doet CFA/Schoolgeld? Voor de achterban van het gereformeerd onderwijs is CFA/ Schoolgeld al vele jaren een bekende organisatie. In het verleden werd

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 STICHTING MILAN BINDU NEPAL ZEVENAAR ETTEN

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 STICHTING MILAN BINDU NEPAL ZEVENAAR ETTEN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 STICHTING MILAN BINDU NEPAL ZEVENAAR ETTEN BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VORDERINGEN 1 2.000 3.000 LIQUIDE MIDDELEN 2 4.930 6.611

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014.

Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Samenqesteld door: Radboudumc Servicebedrijf,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

RAPPORT Stichting New Holland Foundation, Amsterdam inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT Stichting New Holland Foundation, Amsterdam inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Stichting New Holland Foundation, Amsterdam inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7 INHOUD Algemeen... 2 Doel van de stichting... 2 Bestuur... 2 Bezoldiging bestuur... 2 ANBI Status... 2 Belastingplicht... 2 Balans per 31 december... 3 Winst- en verliesrekening... 4 Toelichting op de

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht BALANS Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vorderingen Contributies nog niet betaald 530 - Schadeclaim - 58.491 Overige vorderingen - - 530 58.491 Liquide

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Van Aalst Foundation

Jaarverslag 2013. Stichting Van Aalst Foundation Jaarverslag 2013 Stichting Van Aalst Foundation Inhoudsopgave Pagina Profiel Stichting Van Aalst Foundation 3 Werving, beheer en besteding van fondsen 4 Algemene informatie 5 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016 Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam KvK-nummer: 51316080 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016 Inhoud FINANCIEEL VERSLAG Aanbiedingsbrief JAARSTUKKEN 2016 JAARREKENING

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bestuursverslag 2011 2012 stichting DutchGalgoLobby... 3 Balans per 31 december 2012 stichting DutchGalgoLobby... 5 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden Jaarrekening 2016 Stichting De Vier Pelikanen James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden Jaarrekening 2015 Stichting De Vier Pelikanen James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl

Nadere informatie

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012 Stichting Barokensemble Eik en Linde Jaarverslag 2012 K.B. Gould Secretaris C.T. Tuijnman Voorzitter M. Abspoel Penningmeester INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 Voorwoord 1 2 Jaarverslag bestuur 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS

JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS, INHOUD ALGEMEEN 3 pagina JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 5 Staat van baten en lasten over 2016 6 Toelichting Grondslagen

Nadere informatie

Hierbij treft u de jaarrekening over 2014 aan van de stichting Plaats de Wereld.

Hierbij treft u de jaarrekening over 2014 aan van de stichting Plaats de Wereld. Adres : Soltstede 4 9481 HK Vries Tel : 0592 542881 06 83379944 Bank : NL91INGB0004350966 KvK nr.: 54530490 Stichting Plaats de Wereld BTW br.: NL033237116B01 t.a.v. Johan Westerhof Mail: bert@smitsfb.nl

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT Algemeen 1 Verslag Toelichting op het verslag Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Christoforusforus

Stichting Vrienden van Christoforusforus Correspondentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg Website: stichtingvriendenvanchristoforus.nl e-mail: bestuur@stichtingvriendenvanchristoforus.nl Ingang van het Christoforus internaat te Paramaribo,Suriname

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015 Financieel jaarverslag 2015 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2015 Geel, Marike Boukje Infunctietreding

Nadere informatie

Stichting Bevordering ter nagedachtenis van Luitentant-admiraal Michiel Adriaanszoon De Ruyter

Stichting Bevordering ter nagedachtenis van Luitentant-admiraal Michiel Adriaanszoon De Ruyter Michiel Adriaanszoon De Ruyter gevestigd te 's-gravenhage Rapport inzake de jaarrekening 2011 Geen accountantscontrole toegepast Michiel Adriaanszoon De Ruyter te 's-gravenhage CONCEPT Inhoud Accountantsrapport

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur Stichting Stephen King Fanclub Verslag van het bestuur Periode 01 januari Verslag van het bestuur 3 Winst- en verliesrekening over 7 Toelichting op de balans 8 1. Algemeen 8 2. Vorderingen 9 2.1. Vorderingen

Nadere informatie

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014 Vincentius Vereniging Haarlem Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave: Pagina Verslag van het bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4/5 Staat van baten en lasten over 2014 4/5 Toelichting op de

Nadere informatie

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Jaarrekening 2014 Goedgekeurd tijdens de ALV van 28 januari 2015 Inhoudsopgave Rapport Bladnummer I Algemeen 2 II Resultaat 2014 2

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

ANBI Verslag Stichting De Nieuwe Poort

ANBI Verslag Stichting De Nieuwe Poort Amsterdam, 25 juni 2014 ANBI Verslag Stichting De Nieuwe Poort Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel om de samenleving menselijker te maken. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door het aanbieden

Nadere informatie

Hierbij treft u de jaarrekening over 2012 aan van de stichting Plaats de Wereld.

Hierbij treft u de jaarrekening over 2012 aan van de stichting Plaats de Wereld. Stichting Plaats de Wereld t.a.v. Johan Westerhof Tynaarlosestraat 43 9481 AB Vries Vries, 12 maart 2013 Opmerking : Jaarrekening 2012 Geachte heer Westerhof, Hierbij treft u de jaarrekening over 2012

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-03-2014)

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-03-2014) Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-03-2014) Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

Stichting Meerklank Vrienden te Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Meerklank Vrienden te Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Meerklank Vrienden te Zeist Jaarrekening 2016 11 maart 2017 1. Inleiding De Stichting Lieflandse Vrienden is op 18 juli 1994 opgericht en heeft tot doel: het steunen en ondersteunen van de W.A.

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2015 Blz. Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT. Algemeen 2. Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2015.

Stichting Newa. Jaarrekening 2015 Blz. Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT. Algemeen 2. Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2015. Jaarrekening 2015 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca)

Jaarverslag 2013 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) Stichting Doca - 1 - Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) Kernwapens? Nog altijd actueel! Omslagontwerp: Mirjam Rudolphus Stichting Doca - 2 - Jaarverslag

Nadere informatie

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Ingeschreven in het register van de K.V.K. te Amsterdam no. 40531257 BEGROTING 2016

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Ingeschreven in het register van de K.V.K. te Amsterdam no. 40531257 BEGROTING 2016 NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Ingeschreven in het register van de K.V.K. te Amsterdam no. 40531257 BEGROTING 2016 Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp KvK nr. 40531257

Nadere informatie

Stichting Lindenhof Burgemeester De Manlaan 2 4837 BN BREDA

Stichting Lindenhof Burgemeester De Manlaan 2 4837 BN BREDA Burgemeester De Manlaan 2 4837 BN BREDA Jaarrekening 2012 Burgemeester De Manlaan 2 4837 BN BREDA Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2012 2 1.2 Staat van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars Amsterdam JAARREKENING 2015

Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars Amsterdam JAARREKENING 2015 Amsterdam, 23 mei 2016 Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars Amsterdam JAARREKENING 2015 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS

JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS, INHOUD ALGEMEEN 3 pagina JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichting Grondslagen

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE Stichting Onesimus Jupiterstraat XM Alphen aan den Rijn

JAARRAPPORTAGE Stichting Onesimus Jupiterstraat XM Alphen aan den Rijn JAARRAPPORTAGE 2012 Stichting Onesimus Jupiterstraat 23 2402 XM Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave Pagina Toelichting algemeen 3 Balans per 31 december 2012 resp 2011 5 Staat van baten en lasten 2012 resp

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

RAPPORT 2014. ten name van: Stichting Uilenburgersjoel. Amsterdam

RAPPORT 2014. ten name van: Stichting Uilenburgersjoel. Amsterdam RAPPORT 2014 ten name van: 1 INHOUD Pagina Rapportage van Grey Men 1. Oprichting 3 2. Activiteiten 3 3. Bestuur 3 Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 5 2. Staat van baten en lasten 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Jaarrekening 2013 Goedgekeurd tijdens de ALV van 28 januari 2015 Inhoudsopgave Rapport Bladnummer I Algemeen 2 II Resultaat 2013 2

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2015 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Jaarrekening Stichting HetWerkt!Wijchen, 16 maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemene informatie... 2 Oprichting en doel Stichting... 2 Jaarrekening...

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen Jaarrekening 2014 Van Stichting Natuurlijk Jonen Vastgesteld februari 2014 Stichting Natuurlijk Jonen Giethoorn/Jonen gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave blz. 1. Algemeen 3 2. Financiering 3 3. Resultaat

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl W www.vluchtelingenambassadeurs.nl Balans en winst & verliesrekening per

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Levende mens 2014

Jaarverslag Stichting Levende mens 2014 Jaarverslag Stichting Levende mens 2014 Afbeelding: Gerrit van Honthorst, 1619-1620, Aanbidding van de herders (detail), voordat het werk ernstig beschadigd werd door de aanslag van 27 mei 1993. Uffizi-museum,

Nadere informatie

RAPPORT uitgebracht aan

RAPPORT uitgebracht aan RAPPORT uitgebracht aan Aan het bestuur van Febe, Vereniging van werkers in de gezondheidszorg op Gereformeerde Grondslag p/a Kasperspad 101 3311 ZE DORDRECHT inzake jaarrekening 2013 1 INHOUDSOPGAVE Pagnr

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere Inhoudsopgave A rapport Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 1 4 Vaststelling jaarrekening boekjaar 2013 2 5 Baten-

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G / v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E. Markt CC Etten-Leur

J A A R R E K E N I N G / v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E. Markt CC Etten-Leur J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 / 2 0 1 5 v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E Markt 53-61 4875 CC Etten-Leur 3. ALGEMEEN a. Algemeen De vereniging is opgericht op 26 april 1994 en

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015

Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015 Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015 Stichting Passend Uitdagend Onderwijs voor Talentvolle Leerlingen Inhoudsopgave Bladzijde 1. Jaarrekening 2 2. Informatie over de Stichting 2 3. Bestuursverslag

Nadere informatie

Beleidsplan van de. Stichting Canon De Noordoostpolder

Beleidsplan van de. Stichting Canon De Noordoostpolder Beleidsplan van de Stichting Canon De Noordoostpolder en financiële verantwoording van 2012 versie nov. 2013. 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Canon De Noordoostpolder. Het plan omvat

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2014

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2014 STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave BALANS PER 31 DECEMBER 2014 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5 TOELICHTING

Nadere informatie

stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2016 Inhoudsopgave:

stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2016 Inhoudsopgave: stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2016 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING SARINHA (KINDERHULP MOZAMBIQUE) Soest FINANCIEEL VERSLAG 2014 KVK dossiernummer 32113256 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag bestuur Pagina Inleiding 4 Bestuurverslag 5 Toelichting op balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Dolfinn. Jaarverslag over 2014

Stichting Dolfinn. Jaarverslag over 2014 Stichting Dolfinn Jaarverslag over 2014 Accountantskantoor Hoogland 37 074 770 KVK www.hooglandaccountants.nl Kooimeerstaete Louise Henriëttestraat 25 1814 XC Alkmaar 072 511 25 27 TELEFOON 072 515 77

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Etten-Leur, 10 Juni 2014 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Vereniging Het Hart en de

Vereniging Het Hart en de Vereniging Het Hart en de Handen van Christus in Centraal Afrika Beleidspla n 20L2 20L3 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de vereniging Het hart en de handen van Christus

Nadere informatie