Programma van Toetsing en Afsluiting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting"

Transcriptie

1 SPINDEL BORNE VMBO KBL Examen 0-06 Programma van Toetsing en Afsluiting

2 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Algemeen gedeelte PTA Inhoud: Inleiding pagina Hoofdstuk Algemene bepalingen pagina Hoofdstuk Inrichting van het onderwijs pagina Hoofdstuk Schoolexamen pagina Hoofdstuk Doorstroming pagina Hoofdstuk 5 Doorstroommogelijkheden pagina 5 Pagina van 7

3 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Beste jongens en meisjes, Dit schooljaar begint voor jullie het examen VMBO. Hierbij ontvangen jullie een overzicht van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de schooljaren 0-06 en het examenreglement. Als je in het schooljaar examen doet ontvang je in het begin van dat schooljaar een aanvulling op dit programma. Deze aanvulling bestaat o.a. uit de data van het centraal examen. Het PTA bestaat uit twee gedeelten, namelijk: Een algemeen gedeelte, waarin regels staan over de inrichting van het onderwijs en de doorstroomregeling. Een vakinhoudelijk gedeelte, waarin leerstof voor alle vakken is beschreven met daarbij de toetsen, opdrachten en handelingsdelen en hun weging. Het vakinhoudelijke gedeelte is opgesplitst in een gedeelte voor het derde en het vierde leerjaar. Het vakinhoudelijk deel van het PTA is meer een naslagwerk wat in de lessen nogmaals aan de orde komt. De meeste docenten zullen met jullie de werkwijze etc. nog doorspreken. Het vakinhoudelijke deel dient ook voor het noteren van cijfers en beoordelingen en wordt ook wel je examendossier genoemd. De docent moet zich houden aan de beschreven leerstof en aan de vermelde toetsen en opdrachten en hun weging. In een aantal gevallen kunnen er ook nog andere toetsen of opdrachten gegeven worden. Dit zijn zogenaamde diagnostische toetsen. Hierbij gaat het er vooral over of je de leerstof beheerst voordat je de officiële toetsen gaat doen. Het schoolexamen in het VMBO strekt zich uit over de leerjaren en. Met nadruk willen wij iedereen er op wijzen goed te letten op de regelgeving rondom de afwerking van de onderdelen van het schoolexamen zoals die in het examenreglement zijn vastgelegd. Vooral wordt hier bedoeld de regelgeving m.b.t. de onregelmatigheden en het in beroep gaan tegen een beoordeling. Opgenomen zijn de PTA s per vak voor leerjaar, in leerjaar vier krijg je een aanvulling. Het is mogelijk dat de bestaande regelgeving verandert, boeken of ander leerlingenmateriaal niet of te laat wordt geleverd aan leerlingen. In dat geval kan het zijn dat het lopende PTA gewijzigd moet worden. Indien dat noodzakelijk blijkt zal dit zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld worden. De medewerkers en schoolleiding wensen je heel veel sterkte en succes bij je studie. Namens allen, Mw. W.H. Munter-Bronsvoort Directeur VMBO R.G.J.M. Neeskens Examensecretaris Vmbo Dhr. P. ten Dam Dhr. H. Heerts Dhr. R. Overbeek Dhr. R. Löbker Teamleiders vmbo Algemeen gedeelte. Algemene bepalingen Pagina van 7

4 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Het PTA en het examenreglement Bij dit PTA hoort een examenreglement. Het bevat de regels voor het schoolexamen en het centrale examen. Het PTA wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en jaarlijks voor oktober (digitaal) ter beschikking gesteld aan de kandidaten. Het bevoegd gezag baseert het PTA op de wet en op bepalingen door de minister. Het PTA en de wet Het PTA moet voldoen aan de door de wet gestelde eisen en geeft binnen die eisen een uitwerking aan de onderwijskundige opvattingen van de school. Een vast onderdeel van het PTA is het examenreglement, dat o.a. bepaalt of kandidaten zijn geslaagd. Kandidaten of hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen op verzoek de wettelijke bepalingen over het examen inzien op school. Voor de exacte en volledige omschrijving van rechten en plichten wordt verwezen naar het Eindexamen-reglement van het VMBO van Scholengroep Carmel Hengelo. Dit eindexamenreglement is geplaatst op de website van de school en ligt bovendien ter inzage o.a. bij de voorzitter van de examencommissie, de teamleiders vmbo, de mediatheek en de lokale administratie. Geheimhouding Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Bijzondere gevallen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de centrale directie. Terminologie In dit PTA wordt steeds gesproken over kandidaten; daarmee worden leerlingen bedoeld die aan schoolexamens en centrale examens deelnemen. Overal waar in het PTA staat: vakken mag ook deelvakken cq beroepsgerichte vakken worden gelezen. Overal waar staat handelingsdeel mag ook onderdelen van het handelingsdeel gelezen worden. Overal waar staat opleiding is bedoeld de klassen VMBO leerjaar drie en vier gezamenlijk.. Inrichting van het onderwijs Alle leerwegen in het VMBO kennen schoolexamens en centrale examens: De resultaten van alle vakken over het derde en vierde leerjaar van het schoolexamen worden in het examendossier meegenomen. Er is een centraal examen aan het eind van het vierde leerjaar. Het rooster van het centraal examen staat vermeld in de PTA-aanvulling voor klas. Kandidaten uit de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg ontvangen vanaf de e van het vierde leerjaar informatie over de organisatie van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Kandidaten uit de basisberoepsgerichte leerweg ontvangen vanaf de e van het vierde leerjaar ook informatie over de organisatie van het digitale centrale examen. Indien Scholengroep Carmel Hengelo besluit dat ook KBL en/of TGL kandidaten deelnemen aan het digitale centraal examen, ontvangen ook zij informatie vanaf de e van het vierde leerjaar. Kandidaten uit de theoretische/gemengde leerweg met kunstvakken II (tekenen) ontvangen vanaf de e van het vierde leerjaar informatie over de organisatie van het centraal praktisch examen (cpe) In de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de theoretisch/gemengde leerwegen bepalen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen elk de helft van het eindresultaat. De resultaten van de opdrachten, handelingsopdrachten, sectorwerkstuk, etc. worden ook door de kandidaat vastgelegd in zijn/haar examendossier dat leerjaar drie en vier beslaat. Pagina van 7

5 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo Schoolexamen Het schoolexamen bevat: Schriftelijke en/of mondelinge toetsen. Praktische opdrachten. Handelingsdelen. In het handelingsdeel gaat het om opdrachten waarvan per kandidaat door de examinator (vakleerkracht) moet worden vastgesteld of deze naar behoren zijn uitgevoerd. Sectorwerkstuk voor de kandidaten van de gemengde en de theoretische leerweg. Voor de praktische opdrachten, het handelingsdeel en het sectorwerkstuk wordt nadere schriftelijke informatie verstrekt; waaronder richtlijnen voor de beoordeling. Weging Per toets of praktische opdracht wordt de beoordeling uitgedrukt in een cijfer tussen en 0, op één decimaal nauwkeurig. Een praktische opdracht kan ook met een beoordeling naar behoren, d.w.z. goed of voldoende gewaardeerd worden. Handelingsdelen worden beoordeeld met naar behoren. Vakken die geheel uit handelingsdelen bestaan, zoals Lichamelijke Opvoeding en kunstvakken (CKV), krijgen als eindbeoordeling goed of voldoende. Indien één van deze vakken met een onvoldoende wordt afgesloten, kan de kandidaat niet slagen. De kandidaat ontvangt wel een cijferlijst, waarop voor het betreffende onderdeel n.a (=niet afgerond) staat vermeld. In het vakspecifieke gedeelte van dit PTA wordt bij alle vakken de weging per toets en per praktische opdracht aangegeven.. Doorstroming Periodecijfers Leerjaar is onderverdeeld in n en leerjaar bestaat uit n. Elke wordt afgesloten met een cijfer afgerond op decimaal. Hoe dit cijfer tot stand komt is voor ieder vak aangeven in het PTA. Op grond van de cijfers wordt een overgangsrapport voor leerjaar vastgesteld. Het eindcijfer voor leerjaar is het rekenkundige gemiddelde van de vier cijfers en wordt afgerond op decimaal. Het rekenkundige gemiddelde van dit cijfer en de drie cijfers uit klas is het schoolexamencijfer, rekening houdend met de gewichtsfactoren (zie vakpta). Het uiteindelijke schoolexamencijfer wordt afgerond op decimaal. Voor de vakken die met goed of voldoende worden afgesloten ontvangen leerlingen geen cijfer. Wanneer een leerling een onderdeel van een vak niet naar behoren heeft uitgevoerd zal hem opgedragen worden dit onderdeel alsnog naar behoren af te ronden. Vanwege het feit dat maatschappijleer- geen centraal examen kent wordt uit het schoolexamencijfer tevens het eindcijfer op de cijferlijst van het examen bepaald. Het vak maatschappijleer- telt hierdoor als een volwaardig examenvak mee in de zak/slaagregeling bij het bepalen van de examenuitslag. Het vak maatschappijleer- wordt in leerjaar afgesloten. Leerlingen die een eindcijfer 5 of lager hebben behaald voor dit vak, krijgen in leerjaar de mogelijkheid een herexamen te doen. Aan leerlingen in het vierde leerjaar, die voor de gekozen vakken niet over een eindcijfer leerjaar beschikken, kan een entreetoets worden aangeboden. De vakdocent bepaalt of deze toets mondeling of schriftelijk wordt afgenomen. Indien een leerling vanuit een hoger niveau instroomt en de leerstof in hoge mate overeenkomt met het lagere niveau, kan het gemiddelde eindcijfer leerjaar worden overgenomen. Voor het vak maatschappijleer- geldt voor de instroomleerlingen van leerjaar een speciaal programma, dat uiterlijk in de tweede wordt afgerond. Dit programma is ook bestemd voor kandidaten die voor het vak maatschappijleer- een herexamen willen doen, als het eindcijfer een 5 is of lager. Instroomleerlingen halen ook het programma voor kunstvakken- (CKV) in. Bevordering van klas naar klas Op het eind van klas wordt in een overgangsvergadering vastgesteld of leerlingen het examenjaar succesvol kunnen aanvangen. Bij de niveaus BBL en KBL telt het cijfer voor het beroepsgerichte programma mee als cijfers. Bij niveau TGL telt het beroepsgerichte vak technologie als cijfer. Voor de exacte omschrijving van de overgangsrichtlijnen wordt verwezen naar de website van SG Grundel en SG Twickel: overgangsnormen voor schooljaar 0-0. Pagina van 7

6 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo Doorstroommogelijkheden De leerwegen KBL, GL en TL geven recht op vervolgonderwijs tot niveau en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). BBL geeft recht op niveau van het mbo en leerlingen met een afgebroken vooropleiding (onvolledig diploma) stromen in principe door naar niveau. Leerlingen met een diploma voor de TL kunnen doorstromen naar HAVO. Op de HAVO van scholengemeenschap Twickel en Grundel beslist een toelatingscommissie hierover op grond van de gegeven adviezen van de vmbo-vakdocenten. Als een leerling wordt toegelaten tot HAVO kan hij kiezen uit profielen. Bij doorstroming naar HAVO is overleg met de decaan vmbo beslist noodzakelijk. Het is belangrijk tijdig contact op te nemen met de decaan betreffende de profiel- en pakketkeuze. Leerlingen van leerjaar TGL kunnen in principe niet doorstromen naar leerjaar KBL of BBL. Doorstroming binnen de sector is wel mogelijk voor leerlingen van leerjaar KBL naar BBL. Pagina 5 van7 50

7 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Schooljaar 0 05 De Spindel VMBO PTA KBL klas Vak: Biologie Methode: Nectar Tijdvak Toetsweek Omschrijving Code eind term Toetsvorm Toetsduur H: Vier rijken K/K5 S 50 Schriftelijke overhoringen (minimaal 0) H: Planten en dieren K/K6 Gemiddelde van praktische opdrachten / onderzoekswerk (minimaal 0) Kwaliteit werkboek S 0 H: Planten en dieren K/K6 S 50 Schriftelijke overhoringen (minimaal 0) Weging Score NB S 0 H: Bewegen K6/K8 S 50 Gemiddelde van praktische opdrachten / onderzoekswerk (minimaal 0) Kwaliteit werkboek H: Waarnemen en reageren K S 50 Schriftelijke overhoringen (minimaal 0) H5: Bescherming K0/K Gemiddelde van praktische opdrachten / onderzoekswerk (minimaal 0) Kwaliteit werkboek NB S 0 H5: Bescherming K0/K S 50 Schriftelijke overhoringen (minimaal 0) H6: Mens en milieu K7 Gemiddelde van praktische opdrachten / onderzoekswerk (minimaal 0) Kwaliteit werkboek NB S 0 H6: Mens en milieu K7 S 50 NB Resultaat Pagina 6 van7 50

8 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina 7 van7 50

9 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 PTA KBL schooljaar 0-05 VMBO de Vak: bouwtechniek fijnhout Spindel Tijdvak Toetsper. Toetsper. Toetsper. Toetsper. Omschrijving Code eind term Toetsvorm Toetsduur Weging Score Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Resul taat Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Voorbereiding ruwbouw Btk 5 S.P.H. 50 Modules: B:5, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Voorbereiding ruwbouw Btk 5 S.P.H. 50 Modules: B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Module t/m fijnhout (Werkboek) B/V 7 en 8 S.H. 50 Module en praktijkmap B/V 7 en 8 P. Certificaattoets voorbereiding Ruwbouw/Gem. Kerndeel Bk t/m 9 S. 00 Stage Bk t/m 9 S. 00 Pagina 8 van7 50

10 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 EXAMENEENHEDEN WEGING Gemeenschappelijk Kerndeel Fijnhout/ruwbouw (module B) 9 Certificaattoets Gem. Kerndeel/Ruwbouw Stage P0-cijfer :8= Pagina 9 van7 50

11 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 PTA KBL schooljaar 0 05 VMBO Vak: bouwtechniek timmeren de Spindel Tijdvak Toetsper. Toetsper. Toetsper. Toetsper. Omschrijving Code eind term Toetsvorm Toetsduur Weging Score Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Resul taat Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Voorbereiding ruwbouw Btk 5 S.P.H. 50 Modules: B:5, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Voorbereiding ruwbouw Btk 5 S.P.H. 50 Modules: B:5, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Voorbereiding ruwbouw Btk 5 S.P.H. 50 Modules: B:5, B: Certificaattoets voorbereiding ruwbouw/gem.kerndeel Bk t/m 9 S. 00 Stage Bk t/m 9 S. 00 Pagina 0 van7 50

12 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 EXAMENEENHEDEN WEGING Gemeenschappelijk Kerndeel Voorbereiding Ruwbouw 9 Certificaattoets Gem. Kerndeel/Ruwbouw Stage P0-cijfer :8= Pagina van7 50

13 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 schooljaar 0 05 SG Twickel VMBO Vak: CKV PTA BBL/ KBL klas Methode Tijdvak Omschrijving Code eind term Toetsvorm Toetsduur Weging Score Resul taat CKV week Drie dagen workshops en activiteiten met op de laatste dag een presentatie avond. Voldoende/ onvoldoende Pagina van7 50

14 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer SchoolexamencijferSE Pagina van7 50

15 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Schooljaar 0 05 SPINDEL PTA KBL klas Vak: Duits Methode: Neue Kontakte Tijdvak Periode Omschrijving Code eind term Toetsvorm Toetsduur PW Kapitel K---7 S 50 PW Kapitel K---7 S 50 Weging Score Resultaat Overhoringen (max.) K---7 S 0 Leesvaardigheid K S 50 Praktijkopdracht K S 75 PW Kapitel K---7 S 50 PW Kapitel K---7 S 50 Overhoringen (max.) K---7 S 0 (Kijk- en) Luistertoets K5 S 00 Leesvaardigheid K S 60 PW Kapitel 5 K---7 S 50 PW Kapitel 6 K---7 S 50 Overhoringen (max.) K---7 S 0 Spreekvaardigheid K6 M 0 Praktijkopdracht K S 75 (Kijk- en) Luistertoets K5 S 00 Overhoringen (max.) K---7 S 0 Leesvaardigheid K S 50 Toets- PW Kapitel 6 K---7 S 50 week H*= deze toets is herkansbaar RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina van7 50

16 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Schooljaar 0 05 Spindel Borne en Hengelo PTA KBL klas Vak: Economie Methode: Pincode 5 Tijdvak Omschrijving Code eind term Toets vorm Toets duur Hoofdstuk : Geld en welvaart EC/K-8 S 50 min Beoordeling schrift Hoofdstuk : De bank en jouw geld EC/K-8 S 50 min Eventuele opdracht S 50 min Hoofdstuk : Weet jij wat je koopt? EC/K-8 S 50 min Beoordeling schrift Hoofdstuk : Zekerheid voor alles? EC/K-8 S 50 min Eventuele opdracht S 50 min Weging Score Resul taat NB NB Hoofdstuk 5: Werk voor jou? EC/K-8 S 50 min Beoordeling schrift Hoofdstuk 6: Goede tijden, slechte EC/K-8 S 50 min tijden? Eventuele opdracht S 50 min NB Hoofdstuk 7: Is de overheid nodig? EC/K-8 S 50 min Beoordeling schrift Hoofdstuk 8: Over de grens? EC/K-8 S 50 min Eventuele opdracht S 50 min NB RAPPORTAGE Periode Periodecijfer Jaarcijfer Klas Schoolexamencijfer SE Pagina 5 van7 50

17 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Schooljaar 0 05 VMBO De Spindel PTA KBL klas Vak: Engels Methode: Stepping Stones VMBO K Tijdvak Omschrijving Een aantal overhoringen (max. 6) uit Chapter en van de methode Stepping Stones VMBO K Proefwerken Chapter en uit de methode Stepping Stones VMBO K Code eind term Toetsvorm Toetsduur K-K7 S 5 min K-K7 S 50 min Luistertoets K5 S 50 min Gespreksvaardigheid K6 M 0 min Weging Score Resultaat Een aantal overhoringen (max. 6) uit Chapter en van de methode Stepping Stones VMBO K Proefwerken Chapter en uit de methode Stepping Stones VMBO K K-K7 S 5 min K-K7 S 50 min Tekstverklaring K, K S 50 min Een aantal overhoringen (max. 6) uit Chapter 5 en 6 van de methode Stepping Stones VMBO K Proefwerken Chapter 5 en 6 uit de methode Stepping Stones VMBO K K-K7 S 5 min K-K7 S 50 min Kijk-luistertoets K5 S 50 min Gespreksvaardigheid (wordt per afdeling vast gesteld en evt. in P) K6 M 5 min Een aantal overhoringen (max. 6) uit Chapter 7 van de methode Stepping Stones VMBO K K-K7 S 5 min Leesvaardigheid, boekje K S 50 min Toetsweek Proefwerk Chapter 7 uit de methode Stepping Stones VMBO K K-K7 S 50 min Tekstverklaring K-K S 50 min Pagina 6 van7 50

18 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina 7 van7 50

19 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 schooljaar 0 05 Spindel Hengelo en Borne PTA KBL klas Vak: Handel & Administratie Methode: Link Tijdvak Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Omschrijving Praktijktoetsen thema financiële administratie en thema receptie en balie Theorietoetsen thema financiële administratie Code eind term Toetsvorm Toetsduur P 00 S 50 Toets boekhouden S 00 Theorietoetsen boekhouden, thema presentatie en promotie, thema inkoopen verkoopadministratie Praktijktoetsen thema inkoop- en verkoopadministratie Theorietoets thema inkoop- en verkoopadministratie en thema presentatie en promotie Theorietoetsen boekhouden en bedrijfsrekenen Praktijktoetsen thema presentatie en promotie en thema kantoorwerk S 50 P 00 S 00 S 50 P 00 Praktijktoets thema kantoorwerk P 00 Theorietoetsen thema magazijn, thema inkoop- en verkoopadministratie, boekhouden en bedrijfsrekenen Praktijktoetsen thema inkoop- en verkoopadministratie Toets boekhouden/bedrijfsrekenen Praktijktoets thema kantoorwerk/thema magazijn S 50 P 00 S P Weging Score Resultaat RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina 8 van7 50

20 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Schooljaar 0-05 SPINDEL Vak: LO PTA BBL/KBL/TGL klas (gebaseerd op lesuren per week) Tijdvak Spel: Softbal Omschrijving Code eind term Toetsvorm Toetsduur k., k.6 t/m 0 Prak Weging Score Resultaat Atletiek: Lopen k7.- k7. t/m 6 Prak k., k.6 t/m Spel: Handbal 0 prak Atletiek: Werpen en/of springen k7. t/m 7.6 Prak Sportoriëntatie k9 Prak NB Inzet Prak Turnen: Zwaaien k5.5-6 k5.7 t/m 9 Prak Spel: Unihockey k., k.6 t/m 0 Prak Spel: Badminton k.-5 k.6 t/m 0 Prak k., k.6 t/m Spel: Tik- en/of afgooispelen 0 Prak NB Zelfverdediging: Judo k8. k8. t/m 8.6 Prak Inzet Prak Turnen: Trampoline (groot en/of klein) k5.-6 k5.7 t/m 9 Prak Bewegen & Muziek k6.,, k6.,5 Prak Atletiek: Werpen en/of springen k7. t/m 7.6 Prak k., k.6 t/m Spel: Volleybal Prak Sportoriëntatie: Skiën (Borne) NB Inzet Prak Spel: Rugby en/of flag-football k Prak Atletiek: Estafette en/of duurloop k7.- k7. t/m 7.6 Prak Spel: Voetbal k., k.6 t/m 0 Prak Spel: Basketbal k., k.6 t/m 0 Prak Inzet Prak Per mag er onderdeel gemist worden door afwezigheid / ziekte / blessure Elke onderdeel wordt beoordeeld met een cijfer. Op het rapport wordt het cijfer omgezet in O/V/G O Lager dan 5,5 V 5,5 7, G 7,5 en hoger Pagina 9 van7 50

21 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina 0 van7 50

22 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Schooljaar 0 05 SPINDEL (Borne) Vak: LO PTA BBL KBL TGL klas (gebaseerd op lesuren per week) Tijdvak Omschrijving Code eind term Toetsduur Lopen Lo k7 Prakt.. 7,5% Verbeteren en meten Lo k- S,5% Weging Score Toetsvorm Resultaat Speerwerpen Lo k7 Prakt.,5% Sportautobiografie Lo k- S,5% Tik- en Afgooispelen Lo k0 Prakt. 6% Spelontwerp Lo k k0- S,5% Turnen: Trampolinespringen Lo k5 k-,5,6 Prakt.,5% Proefwerk Lo k-,, S 50 min 5% Polsstokhoogspringen Lo k7 Prakt.,5% Bewegen en Muziek Lo k6 Prakt.,5% SOK : Waterskiën Lo k9 Prakt. NB Organisatie toernooi Lo k0 Prakt. 0% Flaggfootball Lo k Prakt.,5% Proefwerk Lo k- S 50 min 5% RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina van7 50

23 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 schooljaar 0 05 Spindel Borne PTA KBL MA klas Vak: Maatschappijleer Methode: Thema s maatschappijleer Tijdvak Omschrijving Praktische opdracht Jongeren Code eind term ML/K/ // Toetsvorm Toetsduur S. n.v.t. Actualiteitentoets ML/K/ S 0 min. Beoordeling werkboek ML/K/ /// Weging Score S n.v.t. Resultaat Toets hoofdstuk & Wat is maatschappijleer? Jongeren ML/K/ /// S 50 min Actualiteitentoets ML/K/ S 0 min. Beoordeling werkboek Eigen invulling Toets hoofdstuk Media Toets hoofdstuk Criminaliteit ML/K/ /// ML/K/ ///6 S n.v.t. S 50 min Actualiteitentoets ML/K/ S 0 min. Beoordeling werkboek Praktische opdracht ML/K/ /// ML/K/ // S n.v.t. Toets hoofdstuk Politiek ML/K/ /// S 50 min Actualiteitentoets ML/K/ S 0 min. Beoordeling werkboek ML/K/ S n.v.t. /// Eigen invulling Toetsweek Toets hoofdstuk Relaties ML/K/ ////6 S 50 min. Pagina van7 50

24 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina van7 50

25 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 schooljaar 0 05 Spindel BRN VMBO PTA KBL klas Vak: Metaal Methode: Techniek op Maat Tijdvak Omschrijving Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Code eind term Toetsvorm Toetsduur Weging Score Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Huiswerk boekcontrole Resul taat Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Huiswerk boekcontrole Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Huiswerk boekcontrole Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Stage verslag s - Huiswerk boekcontrole Toetsweek Pagina van7 50

26 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periodecijfer Periode Jaarcijfer Klas Schoolexamencijfer SE Pagina 5 van7 50

27 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Schooljaar 0-05 SPINDEL BRN PTA KBL klas Vak: Metalektro Methode: Techniek op Maat Tijdvak Omschrijving Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Code eind term Toetsvorm Toetsduur Weging Score Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Huiswerk- / boekcontrole Resul taat Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Huiswerk- / boekcontrole Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Huiswerk- / boekcontrole Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Stage verslag s - Huiswerk- / boekcontrole Toetsweek Pagina 6 van7 50

28 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periodecijfer Periode Jaarcijfer Klas Schoolexamencijfer SE Pagina 7 van7 50

29 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 schooljaar 0 05 SG Twickel VMBO PTA BBL/ KBL klas Vak: MU Methode Tijdvak Omschrijving Instuderen en uitvoeren van diverse muziekstukken Code eind term Toetsvorm Toetsduur Weging Score K/-6 P Elke les Resul taat Elk stuk wordt afgesloten met een cijfer. Instuderen en uitvoeren van diverse muziekstukken K/-6 P Elke les Elk stuk wordt afgesloten met een cijfer. Instuderen en uitvoeren van diverse muziekstukken K/-6 P Elke les Elk stuk wordt afgesloten met een cijfer. Instuderen en uitvoeren van diverse muziekstukken K/-6 P Elke les Elk stuk wordt afgesloten met een cijfer. Pagina 8 van7 50

30 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer SchoolexamencijferSE Pagina 9 van7 50

31 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Schooljaar 0 05 SPINDEL BRN PTA KBL klas Vak: Natuur-Scheikunde Methode: Pulsar e editie Tijdvak Omschrijving Stoffen en materialen H Code eind term K/K0 Toetsvorm Toetsduur Weging Score Resultaat SO s S Proefwerk H K/K0 S 50 min Bijhouden van het werkboek en schrift. K/K0 S Elektriciteit H K5 Praktische Opdracht Practicum elektriciteit K5 S Periode lesuren Naar behoren Naar behoren Proefwerk H K5 S 50 min SO s S 0 min Bijhouden van het werkboek. K5 S Licht en Beeld H/Kracht en Beweging H K7/K9 Periode Naar behoren Proefwerk H K7 S 50 min SO s S 0 min Bijhouden van het werkboek K7/K9 S Kracht en Beweging/Verbranden en Verwarmen K9/K6 Periode Naar behoren Proefwerk H K9 S 50 min SO s S 0 min Toetsweek Bijhouden van het werkboek en schrift. K9/K6 S Periode Naar behoren Proefwerk H5 S 50 min RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina 0 van7 50

32 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Schooljaar 0 05 VMBO DE SPINDEL PTA KBL klas Vak: Nederlands Methode: Tijdvak Omschrijving Minimaal aan de methode gerelateerde toets (bij meerdere wordt het gemiddelde cijfer berekend) Code eind term Toetsvorm Toetsduur K,,6,7 S 50 Weging Score Resultaat PO: praktische opdracht(en) Bij meerdere PO s gemiddelde cijfer.,, 5, PO Gemiddelde SO s,6,7,8 S Minimaal aan de methode gerelateerde toets (bij meerdere wordt het gemiddelde cijfer berekend) K,,6,7 S 50 PO: Spreekbeurt/en/of boekbespreking en/of filmopdracht en/of schrijfopdracht Bij meerdere PO s gemiddelde cijfer.,5, 6,7,8 PO Gemiddelde van SO s, S Minimaal aan de methode gerelateerde toets (bij meerdere wordt het gemiddelde cijfer berekend) K,,6,7 S 50 Themawerkstuk Gemiddelde SO s PO: praktische opdracht(en) Bij meerdere PO s gemiddelde cijfer. Minimaal aan de methode gerelateerde toets (bij meerdere wordt het gemiddelde cijfer berekend) Gemiddelde SO s,,6,7 PO, S,6,7,8 PO K,,6,7 S 50, S PO: praktische opdracht(en) Bij meerdere PO s gemiddelde cijfer.,6,7,8 PO Toetsweek : uniforme toets S 50 RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina van7 50

33 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 schooljaar 0 05 Avilacollege/Spindel Borne PTA TGL/KBL/BBL klas Vak: Tekenen en handvaardigheid Methode: geen Tijdvak Omschrijving Code eind term Toetsvorm Toetsduur Weging Score Resultaat Praktische opdrachten K-6 P Hele Cijfer Proces K--7 P Hele Cijfer Praktische opdrachten K-6 P Hele Cijfer Proces K--7 P Hele Cijfer Praktische opdrachten K-6 P Hele Cijfer Proces K--7 P Hele Cijfer Praktische opdrachten K-6 P Hele Cijfer Proces K--7 P Hele Cijfer Toetsweek Praktische afsluiting Pagina van7 50

34 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina van7 50

35 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 schooljaar 0 05 Spindel Borne PTA KBL klas Vak: Verzorging Methode: Ik zorg er wel voor Tijdvak Omschrijving Code eind term Toetsvorm Toetsduur Theorie werkveld Proefwerk T uur S.O casus, en T 0 min Praktijk werkveld P 0 min Alle kleine praktische opdrachten van werkveld P 0 min Weging Score Resultaat Theorie werkveld, Proefwerk T uur S.O casus, en T 0 min Praktijk werkveld, P 0 min Alle kleine praktische opdrachten van werkveld, P 0 min Theorie werkveld,5 Proefwerk T uur S.O casus, en T 0 min Praktijk werkveld,5 P 0 min Alle kleine praktische opdrachten van werkveld,5 P 0 min Theorie werkveld 6 Proefwerk T uur S.O casus, en T 0 min Praktijk werkveld 6 P 0 min Alle kleine praktische opdrachten van 6 P 0 min Toetsweek Werkvelden leerjaar : Thuiszorg, Sport/basisschool, Buurthuis, Facilitaire dienst; voedingsdienst, Kinderdagverblijf. Pagina van7 50

36 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periode Jaarcijfer Klas Periodecijfer Schoolexamencijfer SE Pagina 5 van7 50

37 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 schooljaar 0 05 SG Twickel VMBO PTA KBL klas Vak: Wiskunde Methode: Getal en Ruimte Tijdvak Omschrijving Code eind term Toetsvorm Toetsduur Weging Score H K5 S 50 min Resul taat H K6 S 50 min H K S 50 min H K7 S 50 min H5 K6 S 50 min H6 K S 50 min H7 K6 S 50 min H8 K5 S 50 min H9 K6 S 50 min TW H0 K S 50 min Pagina 6 van7 50

38 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 RAPPORTAGE Periodecijfer Periode Jaarcijfer Klas Schoolexamencijfer SE Pagina 7 van7 50

SPINDEL BORNE VMBO BBL 3 Examenperiode. Programma van Toetsing en Afsluiting

SPINDEL BORNE VMBO BBL 3 Examenperiode. Programma van Toetsing en Afsluiting SPINDEL BORNE VMBO BBL Examen 0-06 Programma van Toetsing en Afsluiting september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-06 Algemeen gedeelte PTA Inhoud: Inleiding pagina Hoofdstuk Algemene bepalingen pagina

Nadere informatie

VMBO BBL 3 Examenperiode 2015-2017. Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO BBL 3 Examenperiode 2015-2017. Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO BBL Examen 05-07 Programma van Toetsing en Afsluiting augustus 05 05-07 Algemeen gedeelte PTA Inhoud: Inleiding pagina Hoofdstuk Algemene bepalingen pagina Hoofdstuk Inrichting van het onderwijs pagina

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo KBL TW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per vak

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO KBL 4 Examenperiode 2014-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO KBL 4 Examenperiode 2014-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO KBL 4 Examen 04-06 augustus 05 VMBO de Spindel 05-07 Algemeen gedeelte PTA Inhoud: Inleiding pagina Hoofdstuk Algemene bepalingen pagina Hoofdstuk Inrichting van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo TGL TW OHW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO TGL 4 Examenperiode 2014-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO TGL 4 Examenperiode 2014-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO TGL 4 Examen 04-06 augustus 05 04-06 Algemeen gedeelte PTA Inhoud: Inleiding pagina Hoofdstuk Algemene bepalingen pagina Hoofdstuk Inrichting van het onderwijs

Nadere informatie

VMBO. Examenperiode 2013-2015

VMBO. Examenperiode 2013-2015 Examenreglement 203-205 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO Examen 203-205 Algemeen gedeelte PTA Inhoud: Inleiding pagina 2 Hoofdstuk Algemene bepalingen pagina 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van het onderwijs

Nadere informatie

VMBO. Examenperiode 2013-2015

VMBO. Examenperiode 2013-2015 Examenreglement 0-05 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO Examen 0-05 september 0 VMBO Scholengroep Carmel Hengelo 0-05 Algemeen gedeelte PTA Inhoud: Inleiding pagina Hoofdstuk Algemene bepalingen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ZORG EN WELZIJN Afd. Verzorging 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Theoretische Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie van

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2015 2017. Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2015 2017. Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2015 2017 Basisberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2015 2016 Het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL

PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 INLEIDING... 7 1. LEERWEGEN, SECTOREN EN OPLEIDINGEN... 8 2. BOVENBOUW, EXAMENBOUW.... 8 3. HET RAPPORT.... 9 4. DE VAKKEN IN DE BOVENBOUW

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) 2015-2016 Leerwerktraject Handel en Verkoop

PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) 2015-2016 Leerwerktraject Handel en Verkoop PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) 2015-2016 Leerwerktraject Handel en Verkoop Geachte ouders en leerlingen, Dit boekje bestaat uit het huishoudelijk reglement bij het examen op het

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 4 2015 2016 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4 Wat

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT 2013 Sector dienstverlening en commercie, basisberoepsgerichte leerweg (schooljaren 2013/2014 en 2014/2015) Vastgesteld door de rector, september 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

Voorlichting beroepsrichtingen (Bijgewerkt september 2014 Vul)

Voorlichting beroepsrichtingen (Bijgewerkt september 2014 Vul) Voorlichting beroepsrichtingen (Bijgewerkt september 2014 Vul) Examenvoorlichting 4 vmbo De beroepsrichtingen: Administratie, bbl en kbl Zorg en Welzijn, bbl en kbl Consumptief-breed, bbl en kbl Functionarissen:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde...

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde... Programma van toetsing en overgang Klas 3 vmbo-t 2014-2015 Inhoud Informatie vooraf... 2 Bevorderingscriteria... 2 Wie doet wat.... 3 Nederlands... 3 Duits... 4 Engels... 6 Geschiedenis... 7 Wiskunde...

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 4 2014 2015 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4 Wat

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

klas 9 25 september 2014

klas 9 25 september 2014 klas 9 25 september 2014 VMBO BINNEN V.S. vmbo sector techniek sector zorg en welzijn sector economie sector landbouw afdelings programma handel en verkoop afdelings programma administratie afdelings programma

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

klas 9 26 september 2013

klas 9 26 september 2013 klas 9 26 september 2013 VMBO BINNEN V.S. vmbo sector techniek sector zorg en welzijn sector economie sector landbouw afdelings programma handel en verkoop afdelings programma administratie afdelings programma

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Cohort 2015-2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Cohort 2015-2016 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Cohort 2015-2016 Leerjaar 4 VMBO BASIS VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij ontvangt

Nadere informatie

EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo. Theoretische leerweg

EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo. Theoretische leerweg EXAMENWIJZER / EXAMENREGLEMENT LEERJAAR 3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vmbo Theoretische leerweg VMBO-TL EXAMENWIJZER leerjaar 3 INHOUD Deel 1 1. inleiding. 2. begrippen. 3. het examen / schoolexamen

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 2015 VMBO Leerjaar 3 Kader Beroepsgerichte Leerweg PTA 2014-2015 VMBO Algemeen L=Leerjaar

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 2015 VMBO Leerjaar 3 Kader Beroepsgerichte Leerweg PTA 2014-2015 VMBO Algemeen L=Leerjaar PTA 2014-2015 VMBO SPORT, DIENSTVERLENING en VEILIGHEID KBL LEERJAAR 3 Het VMBO op het Blariacumcollege. Welkom in het VMBO! Je hebt gekozen voor Theoretische Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg of de

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 2015 VMBO Leerjaar 4 Basis Beroepsgerichte Leerweg PTA 2014-2015 VMBO Algemeen L=Leerjaar

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 2015 VMBO Leerjaar 4 Basis Beroepsgerichte Leerweg PTA 2014-2015 VMBO Algemeen L=Leerjaar PTA 204-205 VMBO SPORT, DIENSTVERLENING en VEILIGHEID BBL LEERAAR 4 Het VMBO op het Blariacumcollege Welkom in leerjaar 4! Vorig jaar ben je gestart in een bepaalde sector en afdeling. Dit laatste leerjaar

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 015-016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Zorg en Welzijn breed. Programma van Toetsing en Ontwikkeling (PTO) Kader Beroepsgerichte Leerweg. leerjaar 3 2015-2016

Zorg en Welzijn breed. Programma van Toetsing en Ontwikkeling (PTO) Kader Beroepsgerichte Leerweg. leerjaar 3 2015-2016 vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Zorg en Welzijn breed Programma van Toetsing en Ontwikkeling (PTO) Kader Beroepsgerichte Leerweg leerjaar 3 2015-2016 Zoetermeer, september 2015 Aan de

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 3 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 VMBO-GT, cohort 2015-2017 vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 2College, locatie Durendael Vak: Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3-1 Grammatica /

Nadere informatie

VSO de Elimschool PTA 2013-2014

VSO de Elimschool PTA 2013-2014 Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm centr tijd herk weging wk 35-45 01 wk 40 Toets blok 1 K 1 t/m 7 SO N 45 min. J 1 02 Totaal kleine overhoringen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4e leerjaar VMBO-BB. Veurs Voorburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4e leerjaar VMBO-BB. Veurs Voorburg Schooljaar 2015-2016 4e leerjaar VMBO-BB Veurs Voorburg leerweg: basis beroepsgericht sectoren : Zorg en Welzijn of Economie Vak:biologie Inleiding Hier komt de vakinleiding van biologie Schoolexamens

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015/2016

Programma van toetsing en afsluiting 2015/2016 H.N. Werkman College, locatie Kluiverboom Programma van toetsing en afsluiting 2015/2016 TL4 versie 15-09-15 2015-2016 VMBO-TL 4 Inhoud A Inleiding... 2 B Het eindexamen... 2 C Examendossier... 2 D Beoordeling

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016. 3e leerjaar VMBO-KB. Veurs Voorburg

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016. 3e leerjaar VMBO-KB. Veurs Voorburg 2015-2016 3e leerjaar VMBO-KB Veurs Voorburg leerweg: kader beroepsgericht sectoren : Zorg en Welzijn, Economie of Technologie periode 1 t/m 4 3e leerjaar 2015-2016 Vak:biologie Inleiding Eindcijfer van

Nadere informatie

PTA handel en administratie KBL - Bohemen - cohort 13-14-15

PTA handel en administratie KBL - Bohemen - cohort 13-14-15 PTA handel en adistratie KBL - Bohemen - cohort 13-14-15 periode toets omschrijving PCScode exameneenheid toetsvorm tijd herkansen weging methode 1 SE 1 Algemene verkenning werkveld Het 301K HA/K/1 Praktijk:

Nadere informatie

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 zonder 41/42 DT41 Blok 1 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 3/4 DT42 Blok 2 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 14/15 DT43 Blok 3+4 (Op niveau plus) + werkboek

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Handel en Administratie Programma van Toetsing en Ontwikkeling/(PT0) Programma van Toetsing en Afsluiting/(PTA) Kader Beroepsgerichte Leerweg

Handel en Administratie Programma van Toetsing en Ontwikkeling/(PT0) Programma van Toetsing en Afsluiting/(PTA) Kader Beroepsgerichte Leerweg vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Handel en Administratie Programma van Toetsing en Ontwikkeling/(PT0) Programma van Toetsing en Afsluiting/(PTA) Kader Beroepsgerichte Leerweg leerjaar

Nadere informatie

De Veenlanden - PTA 2013-2014

De Veenlanden - PTA 2013-2014 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Veenlanden Sector : economie / zorg en welzijn Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets vorm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Toelichting 3 Pta Nederlands 5 Pta Engels 6 Pta Economie 7 Pta Wiskunde

Nadere informatie

PTA 2013-2014. Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Isselborgh Leerweg : BB Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3

PTA 2013-2014. Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Isselborgh Leerweg : BB Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm centr tijd herk weging 01 wk 41 Toets blok 1 K 1 t/m 7 SO N 45 min. J 1 02 Totaal kleine overhoringen

Nadere informatie

PTA. Leerjaar 3 Basis Handel en Administratie

PTA. Leerjaar 3 Basis Handel en Administratie PTA Basis Handel en Administratie Nederlands Niveau BBL Auteur G. Rambaran Toetsen/Per Omschrijving stof Datum Duur (in Gewicht Herkansbaar minuten) 1 Leesvaardigheid (Taalrijk module 1) 19 t/m 23 nov

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 PTA VMBO 4 BOGERMAN 2015-2016 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 25,00% 9,00% 9,00% 9,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

Nadere informatie

Informatie avond. klas 4 basis en kader

Informatie avond. klas 4 basis en kader Informatie avond klas 4 basis en kader Programma Even voorstellen Inleiding, op weg naar de finish en ouderbetrokkenheid Decanaat, vervolgopleiding PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) Pauze Het

Nadere informatie

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg 2011-2013 3 e leerjaar Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg tel. 050 3656700 Het schoolexamen Periode 2011-2013 3 e leerjaar

Nadere informatie

PTA Aardrijkskunde 2014-2015 Het PTA cijfer mavo 3 is 50% van het totaal schoolexamencijfer

PTA Aardrijkskunde 2014-2015 Het PTA cijfer mavo 3 is 50% van het totaal schoolexamencijfer Gewicht in percentage Herkansing PTA Aardrijkskunde 2014-2015 Het PTA cijfer mavo 3 is 50% van het totaal schoolexamencijfer Afdeling: vmbo tl Leerjaar: 3 Methode: buitenland ¾ VMBO PO = grote praktische

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie