Schoolgids 2016/2017 deel C

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2016/2017 deel C"

Transcriptie

1 Schoolgids 2016/2017 deel C SO Het Mozaïek Almelo, onderbouw Datum vaststelling Attendiz: Datum instemming MR:

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording onderwijsverbetering 6 Onze standaarden en ambities 9 Totale uitstroom 11 Uitstroom van kort verblijfleerlingen 12 Uitstroom van niet-kortverblijf leerlingen 14 Vergelijking uitstroom met OPP 15 Analyse opbrengsten 16 Consequenties inrichting onderwijs 18 Bestendiging 18 Analyse bestendiging 2 19 Consequenties inrichting onderwijs 19

3 Inleiding Beste lezer, Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, deel A, B en C. Dit is deel C. In dit deel vertellen wij u over de opbrengsten van onze school. Hoeveel leerlingen zijn bijvoorbeeld uitgestroomd in de afgelopen jaren? Waar gingen zij naartoe? Sluit dit aan op de verwachtingen die wij hadden? En zo ja, wisten zij hun vervolgplek twee jaar na het verlaten van onze school te bestendigen? Zo nee, hoe kwam dat? Welke consequenties heeft deze analyse voor de inrichting van ons onderwijs? In dit deel van de schoolgids leggen wij verantwoording af over de opbrengsten van ons onderwijs, in relatie tot het vooraf opgestelde ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling. Wij willen eruit halen wat erin zit. Wij geven daarom antwoord op vragen als Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school? en Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen en de schoolnormen die wij hadden? Die gegevens (Schoolgids deel C) actualiseren wij jaarlijks op 15 oktober van het lopende jaar. Op dat moment hebben we nl. alle meest recente gegevens van het afgelopen jaar ten aanzien van opbrengsten en bestendiging in onderlinge samenhang kunnen analyseren en we hebben conclusies kunnen trekken voor de inrichting van ons onderwijs. Tot 15 oktober gelden derhalve de opbrengst- en bestendigingsgegevens van het jaar ervoor als meest actuele gegevens van de schoolgids. In deel A van onze schoolgids geven wij u korte, praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden of de schoolvakanties. In deel B van de schoolgids geven wij u allerlei achtergrondinformatie over onze school. U vindt beide delen op onze website, Een fijn schooljaar toegewenst, in goede samenwerking! Namens het schoolteam, Judy Broekhuis Adjunct directeur 3

4 1. Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken Wij werken opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken is het stellen van doelen, hieraan werken en vervolgens systematisch evalueren of de doelen zijn behaald. We kijken vanuit een breed perspectief naar de mate waarin we opbrengstgericht werken. Daarmee beginnen we op schoolniveau, vervolgens kijken we naar het groepsniveau en aansluitend kijken we naar de individuele leerling. Wij halen eruit wat erin zit! Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. De opdracht aan ons is om iedere leerling aan de hand van de kerndoelen en de daarin besloten kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen tot optimale ontwikkeling te brengen. Centraal staat dat wij eruit halen wat erin zit. In de toekomst zullen er landelijke standaarden komen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, zodat wij onze schoolresultaten daar tegen af kunnen zetten. Op dit moment zijn die landelijke standaarden er echter nog niet. Daarom beoordelen we onze behaalde opbrengsten op grond van schooleigen standaarden en maken we duidelijk welke consequenties we verbinden aan de uitkomsten van deze evaluatie voor de inrichting van ons onderwijs. Resultaat op drie niveaus 1. Schoolniveau: Alle resultaten van alle leerlingen worden in kaart gebracht op het niveau van de schoolpopulatie. Die resultaten worden vergeleken met onze schoolnorm, de schoolstandaard. Uitkomst van die vergelijking leidt tot conclusies en soms ook tot aanpassingen in ons onderwijs. 2. Groepsniveau: De resultaten van iedere groep worden in kaart gebracht, gespecificeerd naar vakgebied. De resultaten van een betreffende groep worden vergeleken met de groepsstandaard. Bij grote diversiteit binnen de groep leerlingen, is het maken van een groepsstandaard niet altijd mogelijk. Ook op groepsniveau kunnen conclusies getrokken worden die kunnen leiden tot aanpassingen van het onderwijs is de betreffende klas. 3. Leerlingniveau: Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld, met daarin een uitstroomprofiel en een leerroute. Zowel tussentijds als bij verwijzing naar de uiteindelijke uitstroombestemming, wordt een vergelijking gemaakt met de bestemming die in het OPP werd ingeschat voor de leerling. Opbrengstgericht werken is een continu proces. De standaarden en bijbehorende ambities worden daarom na enkele jaren opnieuw vastgesteld. Op basis van de data die ons ter beschikking staan, zijn we in staat om steeds scherper te meten, conclusies te trekken en uiteindelijk betere resultaten behalen voor de leerling, de groep en de hele schoolpopulatie. 4

5 Hoe tonen we de toegevoegde waarde van ons onderwijs aan? Dit is voor ons de belangrijkste vraag die er is. Een vraag die wij onszelf voortdurend stellen. Het antwoord daarop geven wij in het volgende hoofdstuk: Opbrengsten van onze school. U vindt daarin onder andere de uitstroomgegevens van onze leerlingen, zowel einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Ook maken wij de vergelijking tussen de gerealiseerde uitstroom en de verwachting die in het OPP werd gesteld. Tevens maken wij een analyse van deze resultaten en verbinden wij daar consequenties aan voor de inrichting van ons onderwijs in het volgende schooljaar. 5

6 2. Opbrengsten van onze school 2.1 Verantwoording Onderwijsverbetering Iedere school schrijft eens in de vier jaren een Schoolplan. Daaruit vloeien beleidsvoornemens voort, die zich weer vertalen in telkens een Jaarplan. Maar niet alleen het vierjaarlijkse Schoolplan is een bron voor het Jaarplan. Ook de jaarlijkse opbrengsten van de leerlingen kunnen aanleiding geven tot extra beleidsvoornemens in het Jaarplan van het volgend jaar. In deze paragraaf kijken we even terug naar die beleidsvoornemens van het afgelopen schooljaar: wat hadden we ons voorgenomen en wat was daarvan het resultaat? De beleidsdoelstellingen die wij voor het afgelopen schooljaar formuleerden, vanuit het schoolplan, de opbrengsten, andere bronnen zoals interne audits of inspectiebezoeken waren: Extra inzet uren (betekenisvol) rekenonderwijs Versterken van het planmatig handelen in de klas Implementatie SCOL Het doelgericht werken vanuit de CED leerlijn sociaal gedrag Opstellen groepsplan SEO Training Teach Like A Champion, Het jonge kind (uitbreiden leerkrachtvaardigenheden) Inspirerende, uitdagende, leer- en werkomgeving Boeiend en betekenisvol onderwijs Extra inzet uren (betekenisvol) rekenonderwijs De analyse van de schoolresultaten toonden aan dat we onze ambitie schoolstandaard voor rekenen voor groep 2 niet hadden behaald. N.a.v. deze resultaten heeft de CVB besloten om schoolbreed een uur extra rekenonderwijs per week in te zetten. De resultaten (taal en rekenen) van het afgelopen schooljaar laten zien dat wij op of net boven de landelijke norm zitten. Gelet op onze ambitie hebben wij besloten om ook aankomend schooljaar weer een extra uur rekenonderwijs aan te bieden in beide groepen. 6

7 Versterken van het planmatig handelen in de klas In maart 2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek uitgevoerd om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op Het Mozaïek onderbouw. Het planmatig handelen in de klas is als sterk punt uit het onderzoek naar voren gekomen en beoordeeld met een 4-score. Alle leerkrachten maken op basis van thema s én de onderwijsbehoeften van de leerlingen een uitgebreide lesvoorbereiding en schrijven in de groepsplannen welke leerlingen in welk groepje instructie krijgen, wat de verwerking is en wie de dit begeleidt. Hierdoor zijn de leerkrachten in staat om het aanbod, didactisch handelen en de begeleiding van de leerlingen goed te plannen en te volgen. SCOL, groepsplan sociaal gedrag en doelgericht werken De SCOL, de Sociale Competentie Observatie Lijst, is afgelopen schooljaar ingevoerd als gecertificeerd signalerings- en meetinstrument t.b.v. de sociaal emotionele ontwikkeling. Leerkrachten vullen deze lijsten twee keer per jaar in. In het kader van Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken worden de gegevens van iedere groep na scoring geïnterpreteerd in een groepsplanbespreking en op basis daarvan wordt een groepsplan sociaal gedrag opgesteld (basis en intensief). In februari van ieder schooljaar worden daarnaast door iedere groepsleerkracht of groepsteam de Peilkaarten sociaal gedrag ingevuld. Hierin wordt de ontwikkeling van de leerlingen op de leerlijn sociaal gedrag van het CED gescoord op basis van de tussendoelen. Doel van deze bespreking is om te evalueren of het aanbod (basis en intensief) voldoende bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen op de leerlijn. Net als op de andere vakgebieden werken we op het gebied van sociaal gedrag doelgericht. De doelen van de leerlijn zijn gekoppeld aan de lessen van de methode Goed Gedaan en het overige activiteitenaanbod uit de themaspin. Het verder door ontwikkelen van het activiteitenaanbod en het vaststellen van een ambitie schoolstandaard staat voor komend schooljaar op onze ontwikkelagenda. Bovendien zal ook PEP hierin verweven worden. 7

8 Teach like a champion Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs en spelenderwijs. Zij vragen dan ook om een benadering die hierbij aansluit. Het is de mooie taak van onze leerkrachten om het onderwijsaanbod af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind, de nieuwsgierigheid te voeden en hen uitdaging te bieden om zelf de wereld te ontdekken. Kortom, de vaardigheden die leerkrachten van jonge kinderen moeten beheersen en toepassen zijn divers en vragen om maatwerk. Tijdens de nascholing Teach Like A Champion Het jonge kind hebben de leerkrachten diverse technieken aangereikt gekregen om hun vaardigheden verder uit te diepen en te ontwikkelen. Parnassys Er heeft een eerste implementatiebijeenkomst plaats gevonden voor de leerkrachten en het SOT heeft inmiddels een aantal (basis)trainingen gehad. Voor het schooljaar is een nascholingsplan opgezet, onder begeleiding van OINO, voor de verdere implementatie van het leerlingvolgsysteem. Inspirerende en uitdagende leer- en werkomgeving Afgelopen schooljaar is er veel geïnvesteerd in een inspirerende leer- en werkomgeving zowel in de klas als buiten op het (kleine) plein. Het doelgerichte werken komt terug in de inrichting doordat de doelen van de week voor taal, rekenen en sociaal gedrag zichtbaar zijn in de lokalen en daar buiten. De inspectie heeft de inrichting en aankleding van het gebouw én de buitenruimten als uitnodigend en inspirerend gekwalificeerd. Boeiend en betekenisvol kleuteronderwijs Naast het creëren van een uitnodigende en inspirerende leer- en werkomgeving is er afgelopen jaar hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen het onderwijs aan jonge kinderen interactief, boeiend en betekenisvol aanbieden afgestemd op de behoeften van de kinderen. De inspectie heeft aangegeven dat de leraren de leerlingen uitdagen om actief deel te nemen aan het onderwijsproces. Deze indicator (6.2) is dan ook beoordeeld als goed. Doelstellingen voor schooljaar ( ) zijn : Invoeren Positieve Educatieve Psychologie Door ontwikkelen van boeiend en betekenisvol onderwijsaanbod zowel binnen als op het (kleine) plein Deelname Projectplan Professionalisering Cultuuronderwijs Door ontwikkelen SCOL Invoeren groepsplan sociaal gedrag Ontwikkelen en invoeren basis- en intensief aanbod (sociaal gedrag) Ontwikkelen en invoeren ontspanningsoefeningen (seo) Ontwikkelen en invoeren weerbaarheidstraining: Methode A Implementatie Parnassys: werkt ondersteunend aan het opbrengstgericht werken Invoeren leerlijn leren leren in Parnassys Invoeren vaardigheidsmeter leerkrachten Verdere implementatie Teach Like a Champion/ IGDI Opstellen en implementeren schoolveiligheidsplan Invoeren uniform verzuimprotocol Afstemmen onderwijstijd indien leerlingen therapieën volgen onder schooltijd Voor uitgebreide info m.b.t. onze beleids-en ontwikkelplannen, zie schoolplan (website), schoolgids B en het uitgewerkte jaarplan

9 2.2 Onze standaarden en ambities Leerroute Het Mozaïek onderbouw heeft een leerstofaanbod voor groep 1 en groep 2 waarbinnen we werken met: het basisaanbod het verdiepte aanbod Het intensieve aanbod Aan dit arrangement zijn de normen voor de CITO toetsen gekoppeld die, in combinatie met observatiegegevens vanuit de klas, inhoud geven aan ons aanbod binnen de klas. Dit alles ondersteunt ons in de monitoring van de opbrengsten van onze leerlingen. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling staan er twee verschillende arrangementen beschreven namelijk: Het basisaanbod Het intensieve aanbod Hieraan is de SCOL gekoppeld, die ons samen met de peilkaarten inzicht geeft in de opbrengsten van onze leerlingen op sociaal emotioneel gebied. Schoolstandaard Onze (voorlopige) schoolstandaard taal en rekenen hebben we bepaald door alle resultaten van de eindtoetsen van cito taal en rekenen van hoog naar laag te ordenen en vervolgens in deze ordening drie lijnen te trekken, één bij de 20% van de scores, één bij de 80% en één bij de 90% van de scores. Deze drie lijnen corresponderen met de drie standaarden die Het Mozaïek onderbouw hanteert: 9

10 1. Gevorderde standaard, voor de beste 20% leerlingen (gelijk aan ondergrens CITO niv. I) 2. Voldoende standaard, voor de beste 80 % leerlingen (gelijk aan de ondergrens CITO niv. IV) 3. Minimum standaard, voor de beste 90% leerlingen (gelijk aan de ondergrens CITO niv. D) Op basis van deze (voorlopige) schoolstandaarden voor taal en rekenen heeft de CvB besloten om de ambitie schoolstandaarden voorlopig vast te stellen op het landelijke niveau. Voor de sociale opbrengsten zitten we in de fase van het verzamelen van data. Het formuleren van deze schoolstandaard is in ontwikkeling. Uitstroommogelijkheden van de school 1. Regulier onderwijs 2. Speciaal Basisonderwijs 3. Speciaal Onderwijs 4. Behandeling Uitgebreide info t.a.v. het bovenstaande informatie kun u vinden in ons Schoolplan (zie website). 10

11 2.3 Totale uitstroom In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de totale uitstroom in aantallen leerlingen onderscheiden in verschillende categorieën. In onderwijskundige eenheden kort verblijf en onderwijskundige eenheden lang verblijf. De eerste groep betreft scholen waar op basis van een samenwerkingsovereenkomst residentiele plaats bekostiging (RP) plaatsvindt. Totaal aantal leerlingen op 1 oktober j.l. 40 Kort verblijf leerlingen op 1 oktober j.l. (RP) 14 Overige leerlingen op 1 oktober j.l. 26 Totaal aantal leerlingen dat de school dit 21 schooljaar heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat korter 0 dan zes weken de school heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer 0 dan zes weken en korter dan 1 jaar de school heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer 14 dan 1 jaar de school heeft verlaten Aantal kortverblijf leerlingen dat de school dit 7 jaar verlaten heeft (RP) 11

12 2.4 Uitstroom van kortverblijf leerlingen In deze paragraaf presenteren wij gegevens over kort-verblijfleerlingen. Hierbij gaat het om leerlingen die op basis van plaatsbekostiging geplaatst waren op de school (RP). Kort verblijf leerlingen die de school hebben 0 verlaten, korter dan 6 weken op de school 6 weken 1 jaar op de school gezeten jaren op de school gezeten 4 Plaats van herkomst van de uitgestroomde leerlingen: BAO 4 SBO 1 Behandeling 2 Waar zijn de leerlingen die langer dan zes weken de school bezochten naartoe uitgestroomd? SBO 4 SO 3 De uitstroom van de kortverblijf leerlingen laat zien dat het onderwijs-zorg arrangement (in samenwerking met Jarabee en Karakter) heeft bijgedragen aan een opstroompercentage van 57%. Op basis van de uitstroom in hebben we als ambitie gesteld om een opstroompercentage van 60% te handhaven. Deze ambitie is dus niet behaald. Uit nadere analyse blijkt dat de intelligentiegegevens van het afgelopen jaar vergelijkbaar zijn met die van het jaar ervoor. Ook wat betreft de andere leerling kenmerken wordt de populatie als vergelijkbaar gezien. Gezien de relatief kleine groep leerlingen waarop wij onze ambitie hebben vastgesteld (N=11 in ) wordt een verschil van 3% als niet betekenisvol gezien. Doel is om de uitstroom van de kortverblijf leerlingen de komende schooljaren in kaart te blijven brengen zodat we op basis van de kortverblijf leerling populatie over de jaren heen, betekenisvolle conclusies kunnen trekken. Vooralsnog blijft een opstroompercentage van 60% onze ambitie. 12

13 Wat zijn de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen die langer dan zes weken de school bezochten. > Geschat Geschat < Onbekend Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van 1 een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): Bestendiging van leerlingencohort 2 jaren geleden: Hoeveel residentiële leerlingen, die langer dan 3 zes weken de school bezochten en die in 2013/2014 zijn uitgestroomd, zitten na twee jaar nog steeds op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau? Totaal aantal uitgestroomd in 2013/2014: 6 Nog steeds op uitstroombestemming van 4 hetzelfde niveau: 13

14 2.5 Uitstroom van niet-kortverblijf leerlingen Uitstroom van leerlingen die langer dan 6 weken op de school verbleven, zowel tussentijdse als einduitstroom: Uitstroombestemming: Aantal leerlingen Percentages BAO 2 14,3% SBO 5 35,7% SO 6 42,9% ANDERS, nl 1 7,1% Totaal % Uitstroom van de niet-kortverblijf leerlingen laat ons zien dat 50% van de leerlingen opgestroomd is. Ten opzichte van de uitstroom van de afgelopen jaren is hierin een stijgende lijn te zien. Op basis hiervan concluderen wij dat de inzet van het SO arrangement zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van leerlingen (namelijk ten tijde van de kleuterperiode) bijdraagt aan een hoger ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Onze ambitie voor het komende jaar is om een opstroompercentage van 50% te blijven handhaven. Uitstroomniveau: Aantal leerlingen E1-E2 3 E2-E3 11 Totaal 14 Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen: > Geschat Geschat < Onbekend Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 4 14

15 2.6 Vergelijking van de uitstroom met het eerder gestelde OPP In deze paragraaf wordt het OPP in verband gebracht met de uiteindelijke uitstroom. Dit geldt zowel ten aanzien van einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Het gaat om leerlingen die langer dan zes weken op onze school verbleven en die in zijn uitgestroomd. We willen weten hoeveel leerlingen zijn uitgestroomd op het niveau van de verwachte uitstroombestemming. Het betreft de verwachte uitstroombestemming die is opgenomen in het OPP twee jaar voorafgaand aan het moment van uitstroom. In het geval een leerling korter dan 2 jaar op school verbleef, houden we het bij binnenkomst op onze school opgestelde OPP van de leerling aan. Resultaat Aantal leerlingen Percentages Onder het niveau dat 3 14,3% was vastgesteld in het OPP Op het niveau dat 18 85,7% was vastgesteld in het OPP Boven het niveau dat 0 0% was vastgesteld in het OPP. Totaal % 15

16 2.7 Analyse van de opbrengsten Jaarlijks verantwoordt Het Mozaïek onderbouw zich over haar opbrengsten in de schoolgids. Wij streven naar de landelijke norm van cito rekenen en taal voor zowel groep 1 als 2. De komende jaren zullen we bij iedere meetmoment, middels de vaardigheid score van Cito, de schoolopbrengsten in kaart brengen. Deze gegevens vergelijken we met de gegevens van voorgaande jaren en dit zal uiteindelijk de basis zijn voor het vaststellen van onze ambitie schoolstandaard en zal het analyseren van de opbrengsten een degelijk en stevig onderbouw karakter krijgen. Schooloverzichten Schoolfoto M1&M2 Rekenen gevorderd voldoende minimum p20 p20 p80 p80 p90 p90 school LN +/- school LN +/- school LN +/- M M ,5 4 4 Schoolfoto E1&E2 Rekenen gevorderd voldoende minimum p20 p20 p80 p80 p90 p90 school LN +/- school LN +/- school LN +/- E E ,5 9,5 16

17 Schoolfoto M1&M2 Taal gevorderd voldoende minimum p20 p20 p80 p80 p90 p90 school LN +/- school LN +/- school LN +/- M M ,5-1,5-1 Schoolfoto E1&E2 Taal gevorderd voldoende minimum p20 p20 p80 p80 p90 p90 school LN +/- school LN +/- school LN +/- E E ,5 7 9 Vanuit de analyse van de cito-gegevens midden concluderen wij dat de leerlingen uit groep 1 voor zowel taal als rekenen onder de landelijke norm presteren. De resultaten van groep 2 zitten wel op de landelijke norm of zelfs erboven. Voor de groepen 1 hebben wij geanticipeerd op onze analyse door een meer intensief basisaanbod voor taal en rekenen in te zetten hetgeen is verwerkt in de groepsplannen en de themaspin. De analyse van de cito-gegevens van eind laat ons zien, dat we zowel bij taal als rekenen boven de landelijk gestelde norm hebben gepresteerd. Dit geldt voor beide groepen. Deze groei heeft mogelijk te maken met het investeren in boeiend en betekenisvol onderwijsaanbod en het feit dat we voor het eerst de cito toetsen digitaal hebben afgenomen. De digitale afname lijkt voor onze doelgroep meer passend, omdat de leerlingen zich nu beter kunnen focussen en niet meer zoveel worden beïnvloed (afgeleid) door externe prikkels. Daarbij willen we in onze analyse meenemen dat afgelopen schooljaar er veel kinderen bij ons op school waren met een gemiddeld of bovengemiddeld intelligentieprofiel. Resultaten van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat wij minder goed presteren op de P20 (verdiept aanbod). Hierop is geïnvesteerd door het aanschaffen van extra materialen en het inzetten van digitale hulpmiddelen, zoals de I-pad, het digibord, I-blocs, etc. De resultaten van dit schooljaar laten ons zien dat wij op, en de laatste meting boven, de landelijke norm scoren. De aanpassingen die destijds zijn ingezet, hebben hieraan mogelijk bijgedragen en zullen ook in het nieuwe schooljaar worden aangeboden. 17

18 2.8 Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Onze doelgroep vraagt om een positief veilig speel- en leerklimaat waarbinnen boeiend en betekenisvol onderwijs wordt aangeboden. Het is de taak van onze leerkrachten om het onderwijsaanbod nauw af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind, de nieuwsgierigheid te voeden en hen uitdaging te bieden om zelf de wereld te ontdekken. Het spelend leren staat bij ons op school hoog in het vaandel en vanuit deze visie zullen wij de vier komende (schoolplan)jaren ons (doelgerichte) onderwijsaanbod verder optimaliseren. Wij vinden dat spelactiviteiten essentieel zijn in de toeleiding naar de toekomstige leerprocessen. De leerkracht speelt een belangrijke rol in het begeleiden én ontwerpen van goede spelactiviteiten waarin vooraf gestelde doelen leidend zijn. In het komende schooljaar zullen we daarom de verdieping rond Teach Like A Champion en verfijning/borging van het IGDI-model wederom op de ontwikkelagenda zetten. Daarnaast vindt dit schooljaar de implementatie van de Positieve Educatieve Psychologie plaats. Deze scholing zal naadloos aansluiten bij onze visie, dat het leren van kinderen vanuit welbevinden en betrokkenheid moet plaatsvinden. 2.9 Bestendiging Uitgangspunt is dat de leerroute behorend bij het gekozen uitstroomperspectief de leerling in voldoende mate toerust om met succes het onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning, op de vervolgvoorziening te kunnen volgen. Dat betekent dat er van uit mag worden gegaan dat de leerling twee jaar na plaatsing in beginsel nog steeds op die plek zit, ofwel is doorverwezen naar een plek die in lijn ligt met de uitstroomplek. Als school spannen we ons in om ervoor te zorgen dat we zicht hebben op de eisen die de vervolgscholen stellen aan onze leerlingen. We proberen ons onderwijsaanbod daarop af te stemmen. Ook verzamelen we informatie om zicht te houden op de bestendiging van de verworven plaatsen. We doen dit jaarlijks in oktober. Dat doen we, mede vanwege de opbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs in november, tot twee jaar na verwijzing. In dit document worden daarom alleen zowel de bestendigingsgegevens van de leerlingen die een en twee schooljaren geleden zijn uitgestroomd getoond. 18

19 In onderstaande tabellen staan gegevens opgenomen over andere leerling-cohorten dan tot dusver: het gaat om het cohort van een en twee jaren geleden. Bestendiging leerlingen 1 schooljaar geleden Aantal Schooljaar 2014/2015, peildatum is 1 oktober 2016 Nog op (hetzelfde type) uitstroombestemming 25 Niet meer op (hetzelfde type) vervolgbestemming 3 Onbekend/anders 0 Totaal 27 Bestendiging leerlingen 2 schooljaren geleden Aantal Schooljaar 2013/2014, peildatum is 1 oktober 2016 Nog op hetzelfde type uitstroombestemming 13 Niet meer op hetzelfde type vervolgbestemming 1 Onbekend/anders 3 Totaal Analyse van de bestendiging De analyse van de bestendiging laat zien dat onze leerlingen tot twee jaar na verwijzing bijna allemaal juist zijn bestendigd. In schooljaar is één leerling vanuit het SBO doorverwezen naar het SO omdat de school heeft aangegeven dat zij, vanwege vele wisselingen binnen het team, onvoldoende antwoord konden geven op de toenemende (internaliserende) hulpvragen van de desbetreffende leerling. In schooljaar zijn twee leerlingen niet bestendigd vanwege een verhuizing en voor een leerling is tijdelijke ontheffing van de leerplicht aangevraagd Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Gezien de hoge percentage juiste bestendiging blijven wij ons als school afvragen of wij de ambitie wat betreft uitstroombestemming hoger kunnen leggen. In nauwe samenwerking met de scholen uit het samenwerkingsverband willen wij onderzoeken in hoeverre er meer gekeken kan worden naar eerdere en langere proefplaatsingen in zowel het regulier basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs. Wij willen ons actief inzetten voor zo licht mogelijk, thuis nabij, onderwijs en willen onze expertise delen/inzetten ten behoeve van het versterken van regulier en SBO onderwijs zowel preventief (om te zorgen dat leerlingen op regulier of SBO kunnen blijven) alsook in de nazorg (bij opstroom van leerlingen). 19

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar 201415 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen Opbrengsten VSO OCR Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze l 6 Verantwoording

Nadere informatie

Opbrengsten VSO

Opbrengsten VSO Opbrengsten VSO 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar 2014-2015 Augustus 2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen

Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Datum vaststelling Attendiz: 14-1016 Datum instemming MR: 14-1016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje ONZE OPBRENGSTEN SCHOOLGIDS deel C 2016 2017 Het Reliëf Het Sloepje 1 Inhoudsopgave schoolgids Deel C Inleiding... 3 1. Opbrengstgericht werken... 3 2. Opbrengsten van onze school... 5 2.1 Verantwoording

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard Opbrengsten VSO de Sluis Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten Het Meerik schooljaar

Opbrengsten Het Meerik schooljaar Opbrengsten Het Meerik schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

We bieden de volgende onderwijsarrangementen:

We bieden de volgende onderwijsarrangementen: Opbrengsten VSO De Bouwsteen Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1 Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen voortgezet

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Datum vaststelling Attendiz: okt. 2016 Datum instemming MR: okt. 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Latasteschool Plaats : Horn BRIN nummer : 00UT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 272208 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wissel Plaats : Almelo BRIN nummer : 08PQ OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 267402 Datum onderzoek : 9 december 2013 Datum vaststelling : 25 februari 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: 12-10-2016 Datum instemming MR: 12-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Klimopschool Plaats : Middelburg BRIN nummer : 00OJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287764 Datum onderzoek : 1 maart 2016 Datum vaststelling : 26 april 2016 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 271893 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Hub Noord-Brabant vestiging Oss Plaats : Oss BRIN nummer : 02SW OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 276642 Datum onderzoek : 3 juli 2014 Datum vaststelling : 29 september 2014 Pagina

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Kop van Deelen (JeugdzorgPlus) Plaats : Deelen BRIN nummer : 02EY OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282058 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dynamica Onderwijs Plaats : Koog aan de Zaan BRIN nummer : 16KI OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 283415 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling : 11 juni 2015 Pagina

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK J.H. Donnerschool, locatie De Glind Plaats : De Glind BRIN nummer : 14RB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 273664 Datum onderzoek : 12 maart 2014 Datum vaststelling : 10 april 2014

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING O leerlijnen H a n d e l i n g s g e r i c h t w e r

Nadere informatie

Schoolplan SO Het Mozaïek Almelo Onderbouw Op basis van het Attendiz Instituutsplan

Schoolplan SO Het Mozaïek Almelo Onderbouw Op basis van het Attendiz Instituutsplan Schoolplan 2016 2020 SO Het Mozaïek Almelo Onderbouw Op basis van het Attendiz Instituutsplan 2016 2020 Datum vaststelling Attendiz: Augustus 2016 Datum instemming MR: Augustus 2016 Inhoud Inleiding 3

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Maurice Maeterlinckschool Plaats : Delft BRIN nummer : 02YJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 273822 Datum onderzoek : 18 maart 2014 Datum vaststelling : 13 mei 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN School : cbs De Hoekstien Plaats : Arum BRIN-nummer : 05LU Onderzoeksnummer : 89247 Datum schoolbezoek : 30 november 2006 Datum vaststelling : 7 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Boslust

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Boslust VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Boslust Plaats : Ommen BRIN nummer : 06RJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 284597 Datum onderzoek : 3 september 2015 Datum vaststelling : 14 oktober 2015 Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 20VT OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 281623 Datum onderzoek : 13 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 't Wildveld PRO Plaats : Venlo BRIN nummer : 17UX C1 BRIN nummer : 17UX 00 PRO Onderzoeksnummer : 283430 Datum onderzoek : 4 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS De Eendragt Plaats : Zevenhuizen Zh BRIN nummer : 04RV C1 Onderzoeksnummer : 196490 Datum onderzoek : 15 juli 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Auris Dr. M. Polanoschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Auris Dr. M. Polanoschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Auris Dr. M. Polanoschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 01JO OKE 13 SO Onderzoeksnummer : 259059 Datum onderzoek : 17 december 2013 Datum vaststelling : 17 februari 2014

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Lynch Plantation SDA School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HK Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs. Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs. Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basis- en voortgezet onderwijs Suzanne Beek en Arjan Clijsen Kennisparade, 13 november 2013 Wat beschrijft een OPP? Wet- en regelgeving (per 1-8-2014) Verwachte uitstroombestemming

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SO Drachten, locatie De Lanen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SO Drachten, locatie De Lanen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SO Drachten, locatie De Lanen Plaats : Drachten BRIN nummer : 03PB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 282697 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 18

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Ben de Goei inspecteur PO regio Zuid 25 november 2011 Congres sbo werkverband Inhoud 1. Inhoud en doel 2. Verleden 10 jaar inspecteren in het sbo

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Poolster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20ZD Onderzoeksnummer : 127715 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie