Schoolgids 2016/2017 deel C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2016/2017 deel C"

Transcriptie

1 Schoolgids 2016/2017 deel C SO Het Mozaïek Almelo, onderbouw Datum vaststelling Attendiz: Datum instemming MR:

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording onderwijsverbetering 6 Onze standaarden en ambities 9 Totale uitstroom 11 Uitstroom van kort verblijfleerlingen 12 Uitstroom van niet-kortverblijf leerlingen 14 Vergelijking uitstroom met OPP 15 Analyse opbrengsten 16 Consequenties inrichting onderwijs 18 Bestendiging 18 Analyse bestendiging 2 19 Consequenties inrichting onderwijs 19

3 Inleiding Beste lezer, Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, deel A, B en C. Dit is deel C. In dit deel vertellen wij u over de opbrengsten van onze school. Hoeveel leerlingen zijn bijvoorbeeld uitgestroomd in de afgelopen jaren? Waar gingen zij naartoe? Sluit dit aan op de verwachtingen die wij hadden? En zo ja, wisten zij hun vervolgplek twee jaar na het verlaten van onze school te bestendigen? Zo nee, hoe kwam dat? Welke consequenties heeft deze analyse voor de inrichting van ons onderwijs? In dit deel van de schoolgids leggen wij verantwoording af over de opbrengsten van ons onderwijs, in relatie tot het vooraf opgestelde ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling. Wij willen eruit halen wat erin zit. Wij geven daarom antwoord op vragen als Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school? en Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen en de schoolnormen die wij hadden? Die gegevens (Schoolgids deel C) actualiseren wij jaarlijks op 15 oktober van het lopende jaar. Op dat moment hebben we nl. alle meest recente gegevens van het afgelopen jaar ten aanzien van opbrengsten en bestendiging in onderlinge samenhang kunnen analyseren en we hebben conclusies kunnen trekken voor de inrichting van ons onderwijs. Tot 15 oktober gelden derhalve de opbrengst- en bestendigingsgegevens van het jaar ervoor als meest actuele gegevens van de schoolgids. In deel A van onze schoolgids geven wij u korte, praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden of de schoolvakanties. In deel B van de schoolgids geven wij u allerlei achtergrondinformatie over onze school. U vindt beide delen op onze website, Een fijn schooljaar toegewenst, in goede samenwerking! Namens het schoolteam, Judy Broekhuis Adjunct directeur 3

4 1. Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken Wij werken opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken is het stellen van doelen, hieraan werken en vervolgens systematisch evalueren of de doelen zijn behaald. We kijken vanuit een breed perspectief naar de mate waarin we opbrengstgericht werken. Daarmee beginnen we op schoolniveau, vervolgens kijken we naar het groepsniveau en aansluitend kijken we naar de individuele leerling. Wij halen eruit wat erin zit! Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. De opdracht aan ons is om iedere leerling aan de hand van de kerndoelen en de daarin besloten kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen tot optimale ontwikkeling te brengen. Centraal staat dat wij eruit halen wat erin zit. In de toekomst zullen er landelijke standaarden komen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, zodat wij onze schoolresultaten daar tegen af kunnen zetten. Op dit moment zijn die landelijke standaarden er echter nog niet. Daarom beoordelen we onze behaalde opbrengsten op grond van schooleigen standaarden en maken we duidelijk welke consequenties we verbinden aan de uitkomsten van deze evaluatie voor de inrichting van ons onderwijs. Resultaat op drie niveaus 1. Schoolniveau: Alle resultaten van alle leerlingen worden in kaart gebracht op het niveau van de schoolpopulatie. Die resultaten worden vergeleken met onze schoolnorm, de schoolstandaard. Uitkomst van die vergelijking leidt tot conclusies en soms ook tot aanpassingen in ons onderwijs. 2. Groepsniveau: De resultaten van iedere groep worden in kaart gebracht, gespecificeerd naar vakgebied. De resultaten van een betreffende groep worden vergeleken met de groepsstandaard. Bij grote diversiteit binnen de groep leerlingen, is het maken van een groepsstandaard niet altijd mogelijk. Ook op groepsniveau kunnen conclusies getrokken worden die kunnen leiden tot aanpassingen van het onderwijs is de betreffende klas. 3. Leerlingniveau: Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld, met daarin een uitstroomprofiel en een leerroute. Zowel tussentijds als bij verwijzing naar de uiteindelijke uitstroombestemming, wordt een vergelijking gemaakt met de bestemming die in het OPP werd ingeschat voor de leerling. Opbrengstgericht werken is een continu proces. De standaarden en bijbehorende ambities worden daarom na enkele jaren opnieuw vastgesteld. Op basis van de data die ons ter beschikking staan, zijn we in staat om steeds scherper te meten, conclusies te trekken en uiteindelijk betere resultaten behalen voor de leerling, de groep en de hele schoolpopulatie. 4

5 Hoe tonen we de toegevoegde waarde van ons onderwijs aan? Dit is voor ons de belangrijkste vraag die er is. Een vraag die wij onszelf voortdurend stellen. Het antwoord daarop geven wij in het volgende hoofdstuk: Opbrengsten van onze school. U vindt daarin onder andere de uitstroomgegevens van onze leerlingen, zowel einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Ook maken wij de vergelijking tussen de gerealiseerde uitstroom en de verwachting die in het OPP werd gesteld. Tevens maken wij een analyse van deze resultaten en verbinden wij daar consequenties aan voor de inrichting van ons onderwijs in het volgende schooljaar. 5

6 2. Opbrengsten van onze school 2.1 Verantwoording Onderwijsverbetering Iedere school schrijft eens in de vier jaren een Schoolplan. Daaruit vloeien beleidsvoornemens voort, die zich weer vertalen in telkens een Jaarplan. Maar niet alleen het vierjaarlijkse Schoolplan is een bron voor het Jaarplan. Ook de jaarlijkse opbrengsten van de leerlingen kunnen aanleiding geven tot extra beleidsvoornemens in het Jaarplan van het volgend jaar. In deze paragraaf kijken we even terug naar die beleidsvoornemens van het afgelopen schooljaar: wat hadden we ons voorgenomen en wat was daarvan het resultaat? De beleidsdoelstellingen die wij voor het afgelopen schooljaar formuleerden, vanuit het schoolplan, de opbrengsten, andere bronnen zoals interne audits of inspectiebezoeken waren: Extra inzet uren (betekenisvol) rekenonderwijs Versterken van het planmatig handelen in de klas Implementatie SCOL Het doelgericht werken vanuit de CED leerlijn sociaal gedrag Opstellen groepsplan SEO Training Teach Like A Champion, Het jonge kind (uitbreiden leerkrachtvaardigenheden) Inspirerende, uitdagende, leer- en werkomgeving Boeiend en betekenisvol onderwijs Extra inzet uren (betekenisvol) rekenonderwijs De analyse van de schoolresultaten toonden aan dat we onze ambitie schoolstandaard voor rekenen voor groep 2 niet hadden behaald. N.a.v. deze resultaten heeft de CVB besloten om schoolbreed een uur extra rekenonderwijs per week in te zetten. De resultaten (taal en rekenen) van het afgelopen schooljaar laten zien dat wij op of net boven de landelijke norm zitten. Gelet op onze ambitie hebben wij besloten om ook aankomend schooljaar weer een extra uur rekenonderwijs aan te bieden in beide groepen. 6

7 Versterken van het planmatig handelen in de klas In maart 2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek uitgevoerd om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op Het Mozaïek onderbouw. Het planmatig handelen in de klas is als sterk punt uit het onderzoek naar voren gekomen en beoordeeld met een 4-score. Alle leerkrachten maken op basis van thema s én de onderwijsbehoeften van de leerlingen een uitgebreide lesvoorbereiding en schrijven in de groepsplannen welke leerlingen in welk groepje instructie krijgen, wat de verwerking is en wie de dit begeleidt. Hierdoor zijn de leerkrachten in staat om het aanbod, didactisch handelen en de begeleiding van de leerlingen goed te plannen en te volgen. SCOL, groepsplan sociaal gedrag en doelgericht werken De SCOL, de Sociale Competentie Observatie Lijst, is afgelopen schooljaar ingevoerd als gecertificeerd signalerings- en meetinstrument t.b.v. de sociaal emotionele ontwikkeling. Leerkrachten vullen deze lijsten twee keer per jaar in. In het kader van Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken worden de gegevens van iedere groep na scoring geïnterpreteerd in een groepsplanbespreking en op basis daarvan wordt een groepsplan sociaal gedrag opgesteld (basis en intensief). In februari van ieder schooljaar worden daarnaast door iedere groepsleerkracht of groepsteam de Peilkaarten sociaal gedrag ingevuld. Hierin wordt de ontwikkeling van de leerlingen op de leerlijn sociaal gedrag van het CED gescoord op basis van de tussendoelen. Doel van deze bespreking is om te evalueren of het aanbod (basis en intensief) voldoende bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen op de leerlijn. Net als op de andere vakgebieden werken we op het gebied van sociaal gedrag doelgericht. De doelen van de leerlijn zijn gekoppeld aan de lessen van de methode Goed Gedaan en het overige activiteitenaanbod uit de themaspin. Het verder door ontwikkelen van het activiteitenaanbod en het vaststellen van een ambitie schoolstandaard staat voor komend schooljaar op onze ontwikkelagenda. Bovendien zal ook PEP hierin verweven worden. 7

8 Teach like a champion Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs en spelenderwijs. Zij vragen dan ook om een benadering die hierbij aansluit. Het is de mooie taak van onze leerkrachten om het onderwijsaanbod af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind, de nieuwsgierigheid te voeden en hen uitdaging te bieden om zelf de wereld te ontdekken. Kortom, de vaardigheden die leerkrachten van jonge kinderen moeten beheersen en toepassen zijn divers en vragen om maatwerk. Tijdens de nascholing Teach Like A Champion Het jonge kind hebben de leerkrachten diverse technieken aangereikt gekregen om hun vaardigheden verder uit te diepen en te ontwikkelen. Parnassys Er heeft een eerste implementatiebijeenkomst plaats gevonden voor de leerkrachten en het SOT heeft inmiddels een aantal (basis)trainingen gehad. Voor het schooljaar is een nascholingsplan opgezet, onder begeleiding van OINO, voor de verdere implementatie van het leerlingvolgsysteem. Inspirerende en uitdagende leer- en werkomgeving Afgelopen schooljaar is er veel geïnvesteerd in een inspirerende leer- en werkomgeving zowel in de klas als buiten op het (kleine) plein. Het doelgerichte werken komt terug in de inrichting doordat de doelen van de week voor taal, rekenen en sociaal gedrag zichtbaar zijn in de lokalen en daar buiten. De inspectie heeft de inrichting en aankleding van het gebouw én de buitenruimten als uitnodigend en inspirerend gekwalificeerd. Boeiend en betekenisvol kleuteronderwijs Naast het creëren van een uitnodigende en inspirerende leer- en werkomgeving is er afgelopen jaar hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen het onderwijs aan jonge kinderen interactief, boeiend en betekenisvol aanbieden afgestemd op de behoeften van de kinderen. De inspectie heeft aangegeven dat de leraren de leerlingen uitdagen om actief deel te nemen aan het onderwijsproces. Deze indicator (6.2) is dan ook beoordeeld als goed. Doelstellingen voor schooljaar ( ) zijn : Invoeren Positieve Educatieve Psychologie Door ontwikkelen van boeiend en betekenisvol onderwijsaanbod zowel binnen als op het (kleine) plein Deelname Projectplan Professionalisering Cultuuronderwijs Door ontwikkelen SCOL Invoeren groepsplan sociaal gedrag Ontwikkelen en invoeren basis- en intensief aanbod (sociaal gedrag) Ontwikkelen en invoeren ontspanningsoefeningen (seo) Ontwikkelen en invoeren weerbaarheidstraining: Methode A Implementatie Parnassys: werkt ondersteunend aan het opbrengstgericht werken Invoeren leerlijn leren leren in Parnassys Invoeren vaardigheidsmeter leerkrachten Verdere implementatie Teach Like a Champion/ IGDI Opstellen en implementeren schoolveiligheidsplan Invoeren uniform verzuimprotocol Afstemmen onderwijstijd indien leerlingen therapieën volgen onder schooltijd Voor uitgebreide info m.b.t. onze beleids-en ontwikkelplannen, zie schoolplan (website), schoolgids B en het uitgewerkte jaarplan

9 2.2 Onze standaarden en ambities Leerroute Het Mozaïek onderbouw heeft een leerstofaanbod voor groep 1 en groep 2 waarbinnen we werken met: het basisaanbod het verdiepte aanbod Het intensieve aanbod Aan dit arrangement zijn de normen voor de CITO toetsen gekoppeld die, in combinatie met observatiegegevens vanuit de klas, inhoud geven aan ons aanbod binnen de klas. Dit alles ondersteunt ons in de monitoring van de opbrengsten van onze leerlingen. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling staan er twee verschillende arrangementen beschreven namelijk: Het basisaanbod Het intensieve aanbod Hieraan is de SCOL gekoppeld, die ons samen met de peilkaarten inzicht geeft in de opbrengsten van onze leerlingen op sociaal emotioneel gebied. Schoolstandaard Onze (voorlopige) schoolstandaard taal en rekenen hebben we bepaald door alle resultaten van de eindtoetsen van cito taal en rekenen van hoog naar laag te ordenen en vervolgens in deze ordening drie lijnen te trekken, één bij de 20% van de scores, één bij de 80% en één bij de 90% van de scores. Deze drie lijnen corresponderen met de drie standaarden die Het Mozaïek onderbouw hanteert: 9

10 1. Gevorderde standaard, voor de beste 20% leerlingen (gelijk aan ondergrens CITO niv. I) 2. Voldoende standaard, voor de beste 80 % leerlingen (gelijk aan de ondergrens CITO niv. IV) 3. Minimum standaard, voor de beste 90% leerlingen (gelijk aan de ondergrens CITO niv. D) Op basis van deze (voorlopige) schoolstandaarden voor taal en rekenen heeft de CvB besloten om de ambitie schoolstandaarden voorlopig vast te stellen op het landelijke niveau. Voor de sociale opbrengsten zitten we in de fase van het verzamelen van data. Het formuleren van deze schoolstandaard is in ontwikkeling. Uitstroommogelijkheden van de school 1. Regulier onderwijs 2. Speciaal Basisonderwijs 3. Speciaal Onderwijs 4. Behandeling Uitgebreide info t.a.v. het bovenstaande informatie kun u vinden in ons Schoolplan (zie website). 10

11 2.3 Totale uitstroom In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de totale uitstroom in aantallen leerlingen onderscheiden in verschillende categorieën. In onderwijskundige eenheden kort verblijf en onderwijskundige eenheden lang verblijf. De eerste groep betreft scholen waar op basis van een samenwerkingsovereenkomst residentiele plaats bekostiging (RP) plaatsvindt. Totaal aantal leerlingen op 1 oktober j.l. 40 Kort verblijf leerlingen op 1 oktober j.l. (RP) 14 Overige leerlingen op 1 oktober j.l. 26 Totaal aantal leerlingen dat de school dit 21 schooljaar heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat korter 0 dan zes weken de school heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer 0 dan zes weken en korter dan 1 jaar de school heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer 14 dan 1 jaar de school heeft verlaten Aantal kortverblijf leerlingen dat de school dit 7 jaar verlaten heeft (RP) 11

12 2.4 Uitstroom van kortverblijf leerlingen In deze paragraaf presenteren wij gegevens over kort-verblijfleerlingen. Hierbij gaat het om leerlingen die op basis van plaatsbekostiging geplaatst waren op de school (RP). Kort verblijf leerlingen die de school hebben 0 verlaten, korter dan 6 weken op de school 6 weken 1 jaar op de school gezeten jaren op de school gezeten 4 Plaats van herkomst van de uitgestroomde leerlingen: BAO 4 SBO 1 Behandeling 2 Waar zijn de leerlingen die langer dan zes weken de school bezochten naartoe uitgestroomd? SBO 4 SO 3 De uitstroom van de kortverblijf leerlingen laat zien dat het onderwijs-zorg arrangement (in samenwerking met Jarabee en Karakter) heeft bijgedragen aan een opstroompercentage van 57%. Op basis van de uitstroom in hebben we als ambitie gesteld om een opstroompercentage van 60% te handhaven. Deze ambitie is dus niet behaald. Uit nadere analyse blijkt dat de intelligentiegegevens van het afgelopen jaar vergelijkbaar zijn met die van het jaar ervoor. Ook wat betreft de andere leerling kenmerken wordt de populatie als vergelijkbaar gezien. Gezien de relatief kleine groep leerlingen waarop wij onze ambitie hebben vastgesteld (N=11 in ) wordt een verschil van 3% als niet betekenisvol gezien. Doel is om de uitstroom van de kortverblijf leerlingen de komende schooljaren in kaart te blijven brengen zodat we op basis van de kortverblijf leerling populatie over de jaren heen, betekenisvolle conclusies kunnen trekken. Vooralsnog blijft een opstroompercentage van 60% onze ambitie. 12

13 Wat zijn de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen die langer dan zes weken de school bezochten. > Geschat Geschat < Onbekend Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van 1 een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): Bestendiging van leerlingencohort 2 jaren geleden: Hoeveel residentiële leerlingen, die langer dan 3 zes weken de school bezochten en die in 2013/2014 zijn uitgestroomd, zitten na twee jaar nog steeds op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau? Totaal aantal uitgestroomd in 2013/2014: 6 Nog steeds op uitstroombestemming van 4 hetzelfde niveau: 13

14 2.5 Uitstroom van niet-kortverblijf leerlingen Uitstroom van leerlingen die langer dan 6 weken op de school verbleven, zowel tussentijdse als einduitstroom: Uitstroombestemming: Aantal leerlingen Percentages BAO 2 14,3% SBO 5 35,7% SO 6 42,9% ANDERS, nl 1 7,1% Totaal % Uitstroom van de niet-kortverblijf leerlingen laat ons zien dat 50% van de leerlingen opgestroomd is. Ten opzichte van de uitstroom van de afgelopen jaren is hierin een stijgende lijn te zien. Op basis hiervan concluderen wij dat de inzet van het SO arrangement zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van leerlingen (namelijk ten tijde van de kleuterperiode) bijdraagt aan een hoger ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Onze ambitie voor het komende jaar is om een opstroompercentage van 50% te blijven handhaven. Uitstroomniveau: Aantal leerlingen E1-E2 3 E2-E3 11 Totaal 14 Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen: > Geschat Geschat < Onbekend Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 4 14

15 2.6 Vergelijking van de uitstroom met het eerder gestelde OPP In deze paragraaf wordt het OPP in verband gebracht met de uiteindelijke uitstroom. Dit geldt zowel ten aanzien van einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Het gaat om leerlingen die langer dan zes weken op onze school verbleven en die in zijn uitgestroomd. We willen weten hoeveel leerlingen zijn uitgestroomd op het niveau van de verwachte uitstroombestemming. Het betreft de verwachte uitstroombestemming die is opgenomen in het OPP twee jaar voorafgaand aan het moment van uitstroom. In het geval een leerling korter dan 2 jaar op school verbleef, houden we het bij binnenkomst op onze school opgestelde OPP van de leerling aan. Resultaat Aantal leerlingen Percentages Onder het niveau dat 3 14,3% was vastgesteld in het OPP Op het niveau dat 18 85,7% was vastgesteld in het OPP Boven het niveau dat 0 0% was vastgesteld in het OPP. Totaal % 15

16 2.7 Analyse van de opbrengsten Jaarlijks verantwoordt Het Mozaïek onderbouw zich over haar opbrengsten in de schoolgids. Wij streven naar de landelijke norm van cito rekenen en taal voor zowel groep 1 als 2. De komende jaren zullen we bij iedere meetmoment, middels de vaardigheid score van Cito, de schoolopbrengsten in kaart brengen. Deze gegevens vergelijken we met de gegevens van voorgaande jaren en dit zal uiteindelijk de basis zijn voor het vaststellen van onze ambitie schoolstandaard en zal het analyseren van de opbrengsten een degelijk en stevig onderbouw karakter krijgen. Schooloverzichten Schoolfoto M1&M2 Rekenen gevorderd voldoende minimum p20 p20 p80 p80 p90 p90 school LN +/- school LN +/- school LN +/- M M ,5 4 4 Schoolfoto E1&E2 Rekenen gevorderd voldoende minimum p20 p20 p80 p80 p90 p90 school LN +/- school LN +/- school LN +/- E E ,5 9,5 16

17 Schoolfoto M1&M2 Taal gevorderd voldoende minimum p20 p20 p80 p80 p90 p90 school LN +/- school LN +/- school LN +/- M M ,5-1,5-1 Schoolfoto E1&E2 Taal gevorderd voldoende minimum p20 p20 p80 p80 p90 p90 school LN +/- school LN +/- school LN +/- E E ,5 7 9 Vanuit de analyse van de cito-gegevens midden concluderen wij dat de leerlingen uit groep 1 voor zowel taal als rekenen onder de landelijke norm presteren. De resultaten van groep 2 zitten wel op de landelijke norm of zelfs erboven. Voor de groepen 1 hebben wij geanticipeerd op onze analyse door een meer intensief basisaanbod voor taal en rekenen in te zetten hetgeen is verwerkt in de groepsplannen en de themaspin. De analyse van de cito-gegevens van eind laat ons zien, dat we zowel bij taal als rekenen boven de landelijk gestelde norm hebben gepresteerd. Dit geldt voor beide groepen. Deze groei heeft mogelijk te maken met het investeren in boeiend en betekenisvol onderwijsaanbod en het feit dat we voor het eerst de cito toetsen digitaal hebben afgenomen. De digitale afname lijkt voor onze doelgroep meer passend, omdat de leerlingen zich nu beter kunnen focussen en niet meer zoveel worden beïnvloed (afgeleid) door externe prikkels. Daarbij willen we in onze analyse meenemen dat afgelopen schooljaar er veel kinderen bij ons op school waren met een gemiddeld of bovengemiddeld intelligentieprofiel. Resultaten van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat wij minder goed presteren op de P20 (verdiept aanbod). Hierop is geïnvesteerd door het aanschaffen van extra materialen en het inzetten van digitale hulpmiddelen, zoals de I-pad, het digibord, I-blocs, etc. De resultaten van dit schooljaar laten ons zien dat wij op, en de laatste meting boven, de landelijke norm scoren. De aanpassingen die destijds zijn ingezet, hebben hieraan mogelijk bijgedragen en zullen ook in het nieuwe schooljaar worden aangeboden. 17

18 2.8 Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Onze doelgroep vraagt om een positief veilig speel- en leerklimaat waarbinnen boeiend en betekenisvol onderwijs wordt aangeboden. Het is de taak van onze leerkrachten om het onderwijsaanbod nauw af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind, de nieuwsgierigheid te voeden en hen uitdaging te bieden om zelf de wereld te ontdekken. Het spelend leren staat bij ons op school hoog in het vaandel en vanuit deze visie zullen wij de vier komende (schoolplan)jaren ons (doelgerichte) onderwijsaanbod verder optimaliseren. Wij vinden dat spelactiviteiten essentieel zijn in de toeleiding naar de toekomstige leerprocessen. De leerkracht speelt een belangrijke rol in het begeleiden én ontwerpen van goede spelactiviteiten waarin vooraf gestelde doelen leidend zijn. In het komende schooljaar zullen we daarom de verdieping rond Teach Like A Champion en verfijning/borging van het IGDI-model wederom op de ontwikkelagenda zetten. Daarnaast vindt dit schooljaar de implementatie van de Positieve Educatieve Psychologie plaats. Deze scholing zal naadloos aansluiten bij onze visie, dat het leren van kinderen vanuit welbevinden en betrokkenheid moet plaatsvinden. 2.9 Bestendiging Uitgangspunt is dat de leerroute behorend bij het gekozen uitstroomperspectief de leerling in voldoende mate toerust om met succes het onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning, op de vervolgvoorziening te kunnen volgen. Dat betekent dat er van uit mag worden gegaan dat de leerling twee jaar na plaatsing in beginsel nog steeds op die plek zit, ofwel is doorverwezen naar een plek die in lijn ligt met de uitstroomplek. Als school spannen we ons in om ervoor te zorgen dat we zicht hebben op de eisen die de vervolgscholen stellen aan onze leerlingen. We proberen ons onderwijsaanbod daarop af te stemmen. Ook verzamelen we informatie om zicht te houden op de bestendiging van de verworven plaatsen. We doen dit jaarlijks in oktober. Dat doen we, mede vanwege de opbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs in november, tot twee jaar na verwijzing. In dit document worden daarom alleen zowel de bestendigingsgegevens van de leerlingen die een en twee schooljaren geleden zijn uitgestroomd getoond. 18

19 In onderstaande tabellen staan gegevens opgenomen over andere leerling-cohorten dan tot dusver: het gaat om het cohort van een en twee jaren geleden. Bestendiging leerlingen 1 schooljaar geleden Aantal Schooljaar 2014/2015, peildatum is 1 oktober 2016 Nog op (hetzelfde type) uitstroombestemming 25 Niet meer op (hetzelfde type) vervolgbestemming 3 Onbekend/anders 0 Totaal 27 Bestendiging leerlingen 2 schooljaren geleden Aantal Schooljaar 2013/2014, peildatum is 1 oktober 2016 Nog op hetzelfde type uitstroombestemming 13 Niet meer op hetzelfde type vervolgbestemming 1 Onbekend/anders 3 Totaal Analyse van de bestendiging De analyse van de bestendiging laat zien dat onze leerlingen tot twee jaar na verwijzing bijna allemaal juist zijn bestendigd. In schooljaar is één leerling vanuit het SBO doorverwezen naar het SO omdat de school heeft aangegeven dat zij, vanwege vele wisselingen binnen het team, onvoldoende antwoord konden geven op de toenemende (internaliserende) hulpvragen van de desbetreffende leerling. In schooljaar zijn twee leerlingen niet bestendigd vanwege een verhuizing en voor een leerling is tijdelijke ontheffing van de leerplicht aangevraagd Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Gezien de hoge percentage juiste bestendiging blijven wij ons als school afvragen of wij de ambitie wat betreft uitstroombestemming hoger kunnen leggen. In nauwe samenwerking met de scholen uit het samenwerkingsverband willen wij onderzoeken in hoeverre er meer gekeken kan worden naar eerdere en langere proefplaatsingen in zowel het regulier basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs. Wij willen ons actief inzetten voor zo licht mogelijk, thuis nabij, onderwijs en willen onze expertise delen/inzetten ten behoeve van het versterken van regulier en SBO onderwijs zowel preventief (om te zorgen dat leerlingen op regulier of SBO kunnen blijven) alsook in de nazorg (bij opstroom van leerlingen). 19

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

We bieden de volgende onderwijsarrangementen:

We bieden de volgende onderwijsarrangementen: Opbrengsten VSO De Bouwsteen Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dynamica Onderwijs Plaats : Koog aan de Zaan BRIN nummer : 16KI OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 283415 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling : 11 juni 2015 Pagina

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berkenschutse

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berkenschutse RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Berkenschutse Plaats : Heeze BRIN nummer : 05HJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281942 Datum onderzoek : 11 maart 2015 Datum vaststelling : 28 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VSO De Argo Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 04EY OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 151349 Datum onderzoek : 20 februari 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Jaarplan light SBO It Heechhôf

Jaarplan light SBO It Heechhôf 0. Algemene uitgangspunten Bevinding directie Passend onderwijs 0.1 Missie / Visie De school heeft juni 2015 een uitgewerkt, gecorrigeerd School OndersteuningsProfiiel (SOP), waarin o.a. een doelgroepenbeschrijving

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS sbo-school Het Mozaïek Plaats : Sittard BRIN nummer : 01DM C1 Onderzoeksnummer : 283402 Datum onderzoek : 29 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 De Klimboom Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 02WW C1 Onderzoeksnummer : 281667 Datum onderzoek : 27 januari 2015 Datum vaststelling : 26 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Ind. 1.4: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden

Ind. 1.4: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden TOEKOMSTPERSPECTIEF EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF leerwinst en toegevoegde waarde. alternatief voor CITO eindtoets toekomstperspectief: leerprestaties, CITO-lovs ontwikkelingsperspectief: capaciteiten en

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS School : Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 27MK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. De Driesprong

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. De Driesprong RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS De Driesprong Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 19XM C1 Onderzoeksnummer : 274527 Datum onderzoek : 18 maart 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 10QX Onderzoeksnummer : 125093 Datum schoolbezoek : 7 Rapport vastgesteld te kantoor

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO DE DIEKMAAT

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO DE DIEKMAAT RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO DE DIEKMAAT School : SBO De Diekmaat Plaats : Neede BRIN-nummer : 19WC Onderzoeksnummer : 109986 Datum schoolbezoek : 17 november 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Kennemer Praktijkschool en LWOO Plaats:Heemskerk BRIN-nummer:28BN Registratienummer: 3077160 Onderzoek uitgevoerd op:17 maart 2011 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ It Skriuwboerd Plaats: Surhuisterveen BRIN-nummer: 12RC Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 28 mei Conceptrapport verzonden op: 17 juni Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool 't Schrijverke Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AZ C1 Onderzoeksnummer : 276613 Datum onderzoek : 11 september 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs De Baskuul Plaats : Lutjebroek BRIN nummer : 11VV C1 Onderzoeksnummer : 247045 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 6 november 2013

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie