Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden"

Transcriptie

1 Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon leden van de gemeenteraad Behandeld door N. Devriese Doorkiesnummer Ons kenmerk Onderwerp Beantwoording Motie bouwen aan Bijlage(n) 1 (in deze brief bijgevoegd) VN Verdrag rechten personen met een handicap Uw kenmerk Verzonden Uw brief van Geachte leden van de raad, Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Hierbij ontvangt u de brief waarin ik in ga op de motie 'Bouwen aan VN Verdrag inzake rechten van personen met een handicap (M2015/133)'. In deze motie, aangehouden tijdens de behandeling van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) op 17 september jl., verzoekt u het College: 1. De verschillen tussen het geldende bouwbesluit en te ratificeren VN Verdrag inzichtelijk te maken en de Raad hierover te informeren voor de slotbehandeling van de begroting; 2. Streng toe te zien op de toegankelijkheid van bestaande schoolgebouwen en de omgeving hiervan door, waar aanpassingen nodig blijken, te zorgen dat deze snel en goed verlopen; 3. Nieuw te bouwen schoolgebouwen zo flexibel te ontwerpen dat zij een goede basis vormen voor aanpassingen conform het te ratificeren VN verdrag. Deze toe te passen wanneer nodig en hierover advies in te winnen bij de belangenorganisaties. Bij de behandeling van het MPOHV heb ik u het eerste punt toegezegd. In deze brief kom ik terug op deze toezegging en licht ik de overige punten nader toe. 1. Verschillen bouwbesluit en VN verdrag Hieronder is kort weergegeven wat het (nog te ratificeren) VN Verdrag inhoudt, welke consequenties het verdrag heeft ten aanzien van huidige wetgeving en het verschil met Bouwbesluit. Hieruit kan geconcludeerd worden dat, op basis van de vergelijking tussen het verdrag VN en Bouwbesluit, geen aanvullende eisen worden gesteld ten opzichte van Bouwbesluit Noch dat ratificatie van het verdrag de wijze waarop de gemeente Utrecht omgaat met het bevorderen en waarborgen van een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon meedoen, wezenlijk verandert. Het is eerder een versterking van het al ingezette beleid en ondersteunt de bewustwording hierover die al via diverse beleidsvelden wordt beoogd. Toelichting Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, beschermen en waarborgen. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert ic. dat discriminatie van deze groep mensen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

2 Het verdrag geeft een verdere uitwerking van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit bestaande mensenrechtenverdragen. Het begrip discriminatie op grond van handicap in het verdrag omvat alle vormen van discriminatie, met in begrip van de weigering redelijke aanpassingen te treffen (artikel 2 van het verdrag 1 ). M.a.w. de weigering om doeltreffende maatregelen te nemen wordt beschouwd als discriminatie. Nederland is voornemens het verdrag op korte termijn te bekrachtigen (behandeling TK gepland 7 december 2015). Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk belemmeringen in huidige wetgeving - die op dit moment het handelen in lijn met het verdrag in de weg staan- op te heffen. Dit leidt concreet tot twee wetswijzigingen, waaronder uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (wgbh/cz). De tweede wijziging betreft de Kieswet 2. Van overige wetgeving heeft het kabinet vastgesteld dat die voldoet aan de uitgangspunten van het verdrag 3. Het onderwijs valt op dit moment al binnen de reikwijdte van de wet gbh/cz. De uitbreiding heeft betrekking op het terrein goederen en diensten 4. Door deze uitbreiding voldoet Nederland aan de verplichting die voortvloeit uit het verdrag en zal discriminatie op een groter aantal terreinen nog beter voorkomen kunnen worden 5. Het wetsvoorstel stelt daarbij nadrukkelijk dat het gaat over de verplichting tot het treffen van doeltreffende aanpassingen in een concreet geval (materieel/immaterieel) en niet over het treffen van algemene voorzieningen 6. Voor concrete gevallen wordt beschreven welke afweging plaatsvindt om doeltreffendheid (noodzakelijkheid en geschiktheid) en (on)evenredigheid van de gevraagde aanpassing vast te stellen. Deze criteria zijn bepalend voor het realiseren van een (materiele of immateriële) aanpassing. Het verdrag stelt geen (en ook geen nieuwe) eisen aan de algemene (toegankelijkheid van) onderwijsgebouwen (of andere gebouwen). Als lokale overheid hebben wij te maken met eisen zoals het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit schrijft voor aan welke toegankelijkheidseisen nieuwe (onderwijs)gebouwen moeten voldoen. Alle nieuwe schoolgebouwen moeten voldoen aan deze eisen en zo toegankelijkheid waarborgen. Het financieel kader van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting is gebaseerd op het nieuwe, geldende Bouwbesluit Binnen de financiële normen van het huisvestingsplan is het mogelijk gebouwen te realiseren die voldoen aan (de toegankelijkheidseisen en andere eisen conform) Bouwbesluit. De gemeente werkt bovendien al jaren ook op andere terreinen aan het bevorderen van een samenleving waarin iedereen participeert en waarin belemmeringen zoveel mogelijk worden voorkomen. Onder andere door de uitvoering van Agenda 22, vooruitlopend op het VN Verdrag. Het MPOHV betreft alle huisvestingsprojecten tot Agenda 22 is vanzelfsprekend ook onderdeel van 1 VN Verdrag inzake rechten van personen met een handicap, Nederlandse vertaling, september in deze beantwoordingsbrief verder buiten beschouwing gelaten 3 Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel (Uitvoering van het op 13 december 2006 te NY tot stand gekomen Verdrag 4 Door uitbreiding met het terrein goederen en diensten komen onder meer horeca, detailhandel, cultuur, sport, recreatie, zorg en internetdiensten ook onder de wet te vallen. Dus ook voor bewegingsonderwijs geldt vanaf dan dezelfde handelswijze als voor onderwijsgebouwen. 5 Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel (Uitvoering van het op 13 december 2006 te NY tot stand gekomen Verdrag 6 Amendement O. van Dijk 7 oktober 2015 stelt voor dat het verbod van onderscheid mede inhoudt dat degene tot wie het verbod zich richt gehouden is algemene voorzieningen te treffen tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen. 2/6

3 de onderwijshuisvestingsprojecten uit het MPOHV, net als de (wettelijke toegankelijkheidseisen uit) het nieuwe Bouwbesluit. Wet Passend Onderwijs De wet Passend Onderwijs regelt sinds 2014 dat zorgplicht bestaat voor een passende onderwijsplek voor alle leerlingen, waardoor geen leerling meer buiten de boot valt op basis van zijn specifieke zorgof onderwijsbehoefte of beperking. Bepaald is dat in regionaal verband (samenwerkingsverband van schoolbesturen) de integrale afweging plaatsvindt om te komen tot de beste (meest passende) voorziening voor leerlingen die niet zonder meer op een reguliere school terecht kunnen. Schoolkeuze is vanzelfsprekend onderdeel van dit afwegingskader. Bijlage 1 geeft extra toelichting op het verdrag in relatie tot huidige wetgeving en gemeentelijk beleid. 2. Toezien op toegankelijkheid bestaande schoolgebouwen Bij bestaande schoolgebouwen kan ook sprake zijn van belemmeringen in de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld leerlingen met (fysieke) beperking(en). In het MPOHV hebben gemeente en schoolbesturen hierover in het kader van Passend Onderwijs het volgende afgesproken: Indien aanpassingen nodig zijn in bestaande gebouwen is het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) per leerling leidend. Scholen en samenwerkingsverbanden maken hierin de ondersteuningsbehoefte inzichtelijk en bepalen welk aanbod passend is. Eventuele fysieke huisvestingscomponenten (aanpassingen) worden hierin ook inzichtelijk gemaakt. Via het OOGO (gemeente en schoolbesturen/samenwerkingsverband) zal worden beoordeeld welke aanpassingen in redelijkheid wenselijk en noodzakelijk zijn binnen de beschikbare middelen. Dit om te voorkomen dat niet noodzakelijke/geschikte maatregelen worden afgedwongen ten koste van andere minder kostbare/minder ingrijpende maatregelen. Zoals nu ook in het wetsvoorstel t.b.v. ratificatie van het VN verdrag is opgenomen wordt dus situatief gekeken naar de beste oplossing in plaats van het nemen van algemene maatregelen. 3. Flexibel bouwen nieuwe schoolgebouwen als basis voor aanpassingen conform VN Verdrag Alle nieuw te bouwen schoolgebouwen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, het VN verdrag stelt geen algemene aanvullende eisen of aanpassingen hier bovenop. Het financieel kader van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting is gebaseerd op het nieuwe, geldende Bouwbesluit Binnen dit kader is het mogelijk gebouwen te realiseren die voldoen aan (de toegankelijkheidseisen en andere eisen conform) Bouwbesluit. In principe zijn schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk voor de realisatie van huisvesting binnen de kaders. Aanvullend hierop is in het MPOHV ook gesteld dat, bij de realisatie van nieuwe voorzieningen, deze nieuwe huisvesting redelijkerwijs niet belemmerend mag zijn voor de uitvoering van Passend Onderwijs. Via Agenda 22 zijn we daarnaast blijvend in gesprek met belangenorganisaties zoals Solgu over de toegankelijkheid van onze stad en onze gebouwen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groet, Jeroen Kreijkamp 3/6

4 1. Bijlage Toelichting op de juridische/inhoudelijke context van het verdrag in relatie tot de huidige wetten en beleid. Toelichting Verdrag Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. Dit verdrag heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, beschermen en waarborgen. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het verdrag is door Nederland ondertekend maar nog niet geratificeerd omdat eerst onderzocht moest worden welke wetten aangepast moeten worden. Het verdrag geeft een verdere uitwerking van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit bestaande mensenrechtenverdragen. Het begrip discriminatie op grond van handicap in het verdrag omvat alle vormen van discriminatie, met in begrip van de weigering redelijke aanpassingen te treffen (artikel 2 van het verdrag 7 ). M.a.w. de weigering om doeltreffende maatregelen te nemen wordt beschouwd als discriminatie. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van het verdrag worden twee wetten aangepast: de Kieswet en de Wet Gelijke behandeling op grond van handicap op chronische ziekte (WGBH/CZ). Het wetsvoorstel hiervoor is op dit moment in behandeling. In aanvulling op het reeds ingezette beleid zal de overheid, in nauwe samenwerking met belangenorganisaties, gemeenten, sociale partners en bedrijfsleven een plan van aanpak opstellen dat voorziet in overleg op structurele basis, o.m. ter vergroting van bewustwording. Ratificatie brengt ook de plicht mee voor het instellen/aanwijzen van een nationale instantie die toeziet op naleving en implementatie van het verdrag. Besluitvorming in de Tweede kamer staat nu geagendeerd voor december waarna de Eerste Kamer kan ratificeren (begin 2016?). Op grond van het verdrag is de gemeente verplicht om voor de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijkheid heeft, te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het Verdrag, in samenwerking met de mensen met een handicap en de hen vertegenwoordigende instanties. Hieronder wordt ingegaan op de gevolgen voor de WGBH/CZ, de Kieswet blijft hier nu verder buiten beschouwing. Voorstel wetswijziging WGBH/CZ De verplichting uit het verdrag om redelijke aanpassingen te treffen wordt geïmplementeerd door de Wgbh/cz uit te breiden tot het terrein goederen en diensten. Concreet gaat het om de uitbreiding van artikel 2 van de wet. Dit artikel regelt de verplichting tot het treffen van doeltreffende aanpassingen om te voorkomen dat het recht op gelijke behandeling in concrete situaties wordt geschonden. Op dit moment is dit artikel al van toepassing op een aantal specifiek benoemde terreinen, waaronder arbeid en onderwijs. Door de voorgestelde wijziging wordt de wet uitgebreid met het terrein goederen en diensten. Hierdoor komen onder meer horeca, detailhandel, cultuur, sport, recreatie, zorg en internetdiensten nu ook onder de wet te vallen. De wijziging van de wet betekent hier een uitbreiding van de reikwijdte om discriminatie op deze terreinen te voorkomen. Hierdoor zal de verplichting om naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te treffen ook op deze terrein van toepassing zijn. 7 VN Verdrag inzake rechten van personen met een handicap, Nederlandse vertaling, september /6

5 Door het wetsvoorstel WGBH/CZ wordt voldaan aan de verplichting uit het verdrag voor zover het burgerlijke en politieke rechten betreft. Na toetsing is vastgesteld dat de overige regelgeving voldoet aan de uitgangspunten van het verdrag 8. Het wetsvoorstel gaat niet over het treffen van algemene voorzieningen maar gaat uitsluitend over de verplichting tot het treffen van doeltreffende aanpassingen in een concreet geval. Deze aanpassingen kunnen overigens materieel en immaterieel zijn. Noot: Onlangs is een motie ingediend (O. van Dijk, 7 oktober 2015) die wijziging voorstelt naar het treffen van algemene voorzieningen tenzij deze een onevenredige belasting vormen. Zoals vermeld moet behandeling in TK nog plaatsvinden. Samen met de WMO, Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs beschikken gemeente nu over veel gereedschappen om effectief beleid te voeren in lijn met het Verdrag 9. Toelichting Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) 2003 De wet verplicht om, indien hierom is verzocht, doeltreffende aanpassingen te verrichten voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij deze aanpassingen een onevenredige belasting vormen. Veel personen met een beperking komen in het dagelijkse leven allerlei drempels tegen. Veel drempels zijn op te lossen door het verlenen van service, andere gevallen vereisen aanpassing van de omgeving. Alle langdurige lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen vallen onder deze wet. Toelichting artikel 2 WGBH/CZ In artikel 2 10 van de wet is - voor degene tot wie het discriminatie verbod (verbod van onderscheid) zich richt - de verplichting opgenomen om naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen. Doeltreffende aanpassingen komt overeen met het begrip redelijke aanpassingen uit het VN verdrag (artikel 2) 11. Het gaat hierbij over aanpassingen die in een concrete situatie nodig zijn en die afhankelijk van de concrete situatie moeten worden ingevuld. Als in een bepaald geval een doeltreffende aanpassing is getroffen, betekent dat niet dat deze aanpassing in andere situaties automatisch moet worden gehonoreerd. Bij aanpassingen moet zowel worden gedacht aan materiele als immateriële aanpassingen (zoals persoonlijke begeleiding). Doeltreffend houdt in geschikt en noodzakelijk: Als de aanpassing de belemmering weg kan nemen (de aanpassing is geschikt) en er geen (goedkoper of minder ingrijpend) alternatief is (de aanpassing is noodzakelijk) is een aanpassing doeltreffend. Wanneer een aanpassing te ingrijpend is, kan sprake zijn van een onevenredige belasting. Iemand met een beperking dient zelf de noodzaak van de aanpassing aan te geven en welke aanpassing nodig is. De onderzoeksplicht, of een doeltreffende maatregel mogelijk is, ligt bij de degene die gevraagd wordt een aanpassing te doen (in overleg/actief handelen). Nadat is vastgesteld dat sprake is van een doeltreffende aanpassing wordt beoordeeld of sprake is van een onevenredige belasting. Dit wordt bepaald op basis van weging enerzijds van de belangen van de persoon met een handicap en anderzijds van de wederpartij. Hierbij dient rekening te worden gehouden met: omvang van middelen, kosten, haalbaarheid (operationeel en technisch), 8 Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel (Uitvoering van het op 13 december 2006 te NY tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb.2007,169)), 14 juli Informatiekaart VN Verdrag (VNG/VWS, Transitiebureau WMO), december Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel (Uitvoering van het op 13 december 2006 te NY tot stand gekomen Verdrag 11 Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel (Uitvoering van het op 13 december 2006 te NY tot stand gekomen Verdrag 5/6

6 onuitvoerbaarheid/onveiligheid en belang van de aanpassing voor de persoon met de handicap. Als sprake is van onevenredige belasting kan de aanpassing achterwege blijven. Utrechtse situatie, Agenda 22 Utrecht werkt al jaren aan een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon meedoen. Hiermee werd in 2007 al begonnen door de uitvoering van Agenda 22 en de implementatie hiervan in gemeentelijk beleid. Onder andere Agenda is een voorloper van het VN verdrag, alle regels die in Agenda 22 voorkomen hebben een plaats in het VN Verdrag. Bij het realiseren van nieuwe vastgoedobjecten, openbare ruimten en ook schoolgebouwen wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van Agenda 22, bijvoorbeeld bij het opstellen of toetsen van Programma s van Eisen. Het VN verdrag versterkt de gemeentelijke ambitie Utrecht toegankelijk Utrecht is door de uitvoering van Agenda 22 voorbereid op het VN verdrag en fungeert als voorbeeld voor andere gemeenten. Toegankelijkheid schoolgebouwen, Bouwbesluit en MPOHV Via de Wet Passend Onderwijs (2014) is bepaald dat voor alle kinderen, dus ook kinderen met een handicap of langdurige ziekte, een passende onderwijsplek beschikbaar moet zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat de specifieke onderwijs- én zorg vraag in samenhang worden bekeken. Alle scholen zijn verplicht tot het opstellen van een schoolondersteuningsplannen waaruit blijkt welke onderwijsen zorgondersteuning de individuele school kan bieden en/of waar zij zich op ontwikkelt. Binnen het regionaal netwerk ontstaat hierdoor een dekkend passend aanbod voor kinderen met een specifieke zorg/onderwijsvraag. Gemeente en schoolbesturen voeren regulier overleg over dit dekkend passend aanbod in de stad. Deze regionale schaal maakt het mogelijk een divers aanbod thuis nabij onderwijs te realiseren, gebruik makend van de capaciteiten van de individuele scholen zonder dat alle scholen het hele spectrum aan zorg/ondersteuning moeten kunnen aanbieden. Deze clustering van expertise en kinderen met vergelijkbare zorg/onderwijsbehoefte maakt het mogelijk een kwalitatief aanbod en faciliteiten te realiseren. En dus middelen doelmatig in te zetten op de plek waar dat nodig is. Conclusie: wat zijn de verschillen tussen het bouwbesluit en VN Verdrag? Wat door ratificatie van het verdrag wordt geregeld/bekrachtigd is dat discriminatie inclusief de weigering om aanpassingen te treffen - op een groter aantal terreinen, voor specifieke concrete gevallen, wordt voorkomen. Dit was al geregeld voor onder meer het terrein onderwijs en wordt nu verder uitgebreid. Door de uitbreiding van WGBH/CZ wordt, stelt het kabinet, voldaan aan de verplichting uit het verdrag voor zover het burgerlijke en politieke rechten betreft. Er komen geen nieuwe algemene eisen uit voort die geïmplementeerd moeten worden, specifiek voor het onderwijs of andere gebouwen. Het wetsvoorstel gaat niet over het treffen van algemene voorzieningen maar gaat uitsluitend over de verplichting tot het treffen van doeltreffende aanpassingen in een concreet geval (materieel danwel immaterieel). De wijze van beoordeling t.a.v. doeltreffendheid danwel onevenredige belasting is opgenomen in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel. Bovendien is na toetsing vastgesteld dat de overige regelgeving voldoet aan de uitgangspunten van het verdrag. Het Verdrag stelt geen aanvullende eisen ten opzichte van Bouwbesluit Samen met de WMO, Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs beschikken gemeente nu over veel gereedschappen om effectief beleid te voeren in lijn met het Verdrag Agenda 22 is gebaseerd op de 22 VN-Standaard regels voor gelijke kansen voor alle mensen met een handicap uit Informatiekaart VN Verdrag, Transitiebureau WMO, december /6

december 2014 Informatiekaart VN-verdrag TransitieBureau Wmo

december 2014 Informatiekaart VN-verdrag TransitieBureau Wmo december 2014 Informatiekaart VN-verdrag TransitieBureau Wmo Deze informatiekaart is bedoeld om u in te lichten over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: VN-verdrag Handicap)

Nadere informatie

28 april 2015 Keirsten de Jongh (Senior Beleidsadviseur)

28 april 2015 Keirsten de Jongh (Senior Beleidsadviseur) VN-verdrag handicap Presentatie voor Cliëntenbelang A dam 28 april 2015 Keirsten de Jongh (Senior Beleidsadviseur) College voor de Rechten van de Mens Sinds 1 oktober 2012 Opvolger van de Commissie Gelijke

Nadere informatie

Recht op digitale participatie. 23 januari 2015, Dick Houtzager

Recht op digitale participatie. 23 januari 2015, Dick Houtzager Recht op digitale participatie 23 januari 2015, Dick Houtzager Wat gaan we doen? Wat doet het College voor de Rechten van de Mens? Gelijke behandeling in de ICT-praktijk Het nieuwe VN verdrag voor personen

Nadere informatie

7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven

7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven Workshop: 10 jaar WGBH/CZ 7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven College voor de Rechten van de Mens (Sinds 1 oktober 2012, opvolger van de CGB) Missie is om mensenrechten te: Bewaken

Nadere informatie

gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs

gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs Voorstellen Domenica Ghidei lid van het College voor de Rechten van de Mens Dick Houtzager lid van het College voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,

Nadere informatie

1. Inleiding. Het College wil nog de aandacht vestigen op drie punten. 2. Verplichtingen voor de Staat (artikel 4 VN-verdrag)

1. Inleiding. Het College wil nog de aandacht vestigen op drie punten. 2. Verplichtingen voor de Staat (artikel 4 VN-verdrag) Inbreng College voor de Rechten van de Mens, ten behoeve van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 9 februari 2015 over de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Kanteling Wmo iedereen doet mee

Kanteling Wmo iedereen doet mee Kanteling Wmo iedereen doet mee Compensatieplicht en Kanteling - Onze visie op de Wmo Compensatieplicht en Kanteling Onze visie op de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking De regering houdt op dit moment een internetconsultatie over de Goedkeuringsen Uitvoeringswet bij ratificatie

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld

Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Gezond, gehandicapt of chronisch ziek; alle mensen hebben in principe recht op gelijke behandeling. Dat staat in de Grondwet.

Nadere informatie

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 29311 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan

Nadere informatie

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb.

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen pm 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan De leden van de programmacommissie

Aan De leden van de programmacommissie Aan De leden van de programmacommissie Utrecht 16 mei 2012 Kenmerk: 12-0114/RS Betreft: Advies verkiezingsprogramma Inlichtingen bij: CG-Raad, Rolf Smid (06) 207 447 67 en Platform VG, Xandra van der Swan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 08-03-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 08-03-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Toegankelijk Deventer Gehandicapten 1- Notagegevens Notanummer 2016-000335 Datum 26-02-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen.

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen. Gemeente Amersfoort RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4359235 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 juni 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Programma : 5. Onderwijs

Nadere informatie

Het discriminatieverbod en redelijke aanpassingen

Het discriminatieverbod en redelijke aanpassingen Het discriminatieverbod en redelijke aanpassingen Integraal gebaseerd op de presentatie van Annelies D Espallier op de ontmoetingsdag van het SIHO voor de aanspreekpunten op 13/06/2013. Annelies D Espallier

Nadere informatie

Klik om de stijl te bewerken. Wat heb je (nodig)? Wel of geen diagnose vereist? Studiemiddag 1 oktober 2015 VU Amsterdam

Klik om de stijl te bewerken. Wat heb je (nodig)? Wel of geen diagnose vereist? Studiemiddag 1 oktober 2015 VU Amsterdam Klik om de stijl te bewerken Wat heb je (nodig)? Wel of geen diagnose vereist? Studiemiddag 1 oktober 2015 VU Amsterdam Klik de stijl te bewerken Introductie op het thema. Marian de Groot, directeur handicap

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Raadsnota nummer 0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Raadsnota nummer 0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014 Raadsnota nummer 0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Vragen van fractie: Naam raadslid: G.P.H. van Alphen 1. Is er bij

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leusden d.d. 14 februari 2012, nr. 180294 gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen Sinds 1 augustus

Nadere informatie

IN.1310432 08/04/2013

IN.1310432 08/04/2013 IN.1310432 08/04/2013 Aan de raad van de gemeente Oosterhout (NB): Slotjesveld 1 postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Gemeentehuis Postadres Raadhuisstraat 14 6942 BE Didam Postbus 47 694Ũ BA Didam (0316)

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN RATIFICATIE

ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN RATIFICATIE ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN RATIFICATIE VAN HET VN VERDRAG HANDICAP Opdrachtgever Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Drs. J.M. de Jong Dr. Mr. A.P. den Exter Dr. Mr. E.H. Hulst Datum 16 mei

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 22 april 2014 Behandeling Wmo 2015 BL1404024 Liesbeth Boerwinkel

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Basis- en voortgezet onderwijs Basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Informatie van het College voor Arbeidszaken over de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte Wet gelijke behandeling

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 20 november 2014;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Datum: 9 oktober 2014 Kenmerk: 14-088-IMO.451 Betreft: Onze reactie betreffende uitvoeringstoets op het wetsvoorstel Ouderparticipatiecreche (OPC)

Datum: 9 oktober 2014 Kenmerk: 14-088-IMO.451 Betreft: Onze reactie betreffende uitvoeringstoets op het wetsvoorstel Ouderparticipatiecreche (OPC) BSIÊ13 [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) t.a.v. dhr. nnr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum: 9 oktober 2014 Kenmerk: 14-088-IMO.451 Betreft: Onze reactie betreffende

Nadere informatie

Ratificatie VN-verdrag Spreektekst Linda Voortman

Ratificatie VN-verdrag Spreektekst Linda Voortman Ratificatie VN-verdrag Spreektekst Linda Voortman Voorzitter, ik wil graag beginnen met een compliment aan het adres van de tolken gebarentaal die al uren staan te tolken voor mensen die het debat volgen.

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan BINNENGEKOMEN - 8 APR. 2013 GESCAND OP - 8 APR. 2013 Gemeente Oostzaan Aan de raad van de gemeente Oostzaan (NH): Kerkbuurt 4 (Oostzaan) postbus 20 1530 AA WORMER Gemeentehuis Postadres F Raadhuisstraat

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Verordening tegenprestatie Participatiewet Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 35d 26 435 Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015

Verordening Tegenprestatie 2015 Bijlage 2 Verordening Tegenprestatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 558 Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Verslag werkconferentie ratificatie VN-verdrag

Verslag werkconferentie ratificatie VN-verdrag PvdA- netwerkgroep Handicap en Beleid Verslag werkconferentie ratificatie VN-verdrag Op 12 juni 2015 organiseerde het PvdA netwerk Handicap en Beleid in samenwerking met PvdAkamerlid Otwin Van Dijk in

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

21 november 2012. dr. Bengt Verbeeck HoGent / UGent

21 november 2012. dr. Bengt Verbeeck HoGent / UGent 21 november 2012 dr. Bengt Verbeeck HoGent / UGent VN-Verdrag 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap Baanbrekend Verdrag van de 21 ste eeuw de daad bij het woord voegen EG is

Nadere informatie

:.nitiatiefvoorstel Wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting

:.nitiatiefvoorstel Wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R862.OOI :.nitiatiefvoorstel Wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven Samenvatting De huidige verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) Plaats Datum PR2015/002 15R.00134 1 Woerden 13 mei 2015

Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) Plaats Datum PR2015/002 15R.00134 1 Woerden 13 mei 2015 Participatieraad Woerden p/a Postbus 45 3440 AA Woerden info@participatieraadwoerden.nl Aan de gemeente Woerden t.a.v. het College van B&W Postbus 45 3440 AA Woerden Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) Plaats

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 002 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 02.003.oor Inboeknummer osvoossbs Beslisdatum B&W 22 maart 2002 Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

1. Overzicht rappelabele toezeggingen SZW (Rappel juli 2015)

1. Overzicht rappelabele toezeggingen SZW (Rappel juli 2015) 1. Overzicht rappelabele toezeggingen SZW (Rappel juli 2015) 1. Toezegging Verdringing op de arbeidsmarkt (31.767) (T01000) De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste Commissie voor BZK in de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de Vaste Commissie voor BZK in de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de Vaste Commissie voor BZK in de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 22 maart 2013 Kenmerk: U20130322 Betreft: Een digitale samenleving voor iedereen Geachte mevrouw,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders;

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; Raadsgriffie De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; 1 3 0 A G H fddor P 2 De gemeentesecretaris; _.... Bezoekadres: De directie; Raadhuisplein 1 De clustermanagers;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie