Handboek Werken met Vrijwilligers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Werken met Vrijwilligers"

Transcriptie

1 INHOUD Woord vooraf Inhoud DEEL A VRIJWILLIGERSWERK IN DE PRAKTIJK 1. Vrijwilligersmanagement: inleiding 1.1. Vrijwilligersbeleid versus vrijwilligerswerkbeleid 1.2. Vrijwilligersbeleid Inleiding Wat verstaan we onder een degelijk vrijwilligersbeleid? Vrijwilligersbeleid speelt zich niet af in een vacuüm Het vrijwilligersbeleid in meer detail Vrijwilligersbeleid 2. Vrijwilligersmanagement: hoe begin ik eraan?* 3. Vrijwilligers rekruteren en selecteren 3.1. Rekruteren: inleiding Zoeken naar vrijwilligers: even stilstaan bij enkele waarheden De voorbereiding Aan de slag 3.2. Selecteren: inleiding Selecteren betekent niet per definitie uitsluiten Selectie: hoe eraan beginnen? 4. Vrijwilligers motiveren 4.1. Inleiding 4.2. Soorten motieven Individualistische motieven Sociale motieven Idealistische motieven Samenvattend 4.3. Het magische prisma 5. Vrijwilligers begeleiden 5.1. Begeleiding opzetten De begeleiding voorbereiden De begeleiding concretiseren Afl. 21 december 2012 A Inhoud / 1

2 Handboek Werken met Vrijwilligers 6. Vrijwilligers uitleiden 6.1. Inleiding Redenen voor vrijwilligers om de organisatie te verlaten Redenen voor de organisatie om de vrijwilliger te laten gaan 7. Vrijwilligerswerkbeleid* DEEL B DE WET BETREFFENDE DE RECHTEN VAN VRIJWILLIGERS 1. Definitie 1.1. De vrijwilligerswet in een notendop 1.2. Het toepassingsgebied van de vrijwilligerswet Het begrip activiteit Het begrip vrijwilliger Het begrip organisatie Interpretatiemoeilijkheden: wanneer valt een vereniging onder het toepassingsgebied van de vrijwilligerswet? 2. Informatieplicht 2.1. De wettelijke informatieplicht 2.2. Verplichte elementen Doelstelling en statuut Het verzekeringscontract Mogelijke aanvullende polissen Kostenvergoedingen De geheimhoudingsplicht 2.3. Een juridisch kader voor het omgaan met vertrouwelijke informatie door vrijwilligers Inleiding Vertrouwelijke informatie Discretieplicht Beroepsgeheim Informatie krijgen Minderjarigen De wet op de patiëntenrechten 2.4. Een ethisch kader voor het omgaan met vertrouwelijke informatie door vrijwilligers Vertrouwen Zorgvuldigheid Verantwoordelijkheid 2 / A Inhoud Afl. 21 december 2012

3 3. Aansprakelijkheid 3.1. Aansprakelijkheid in het algemeen Het begrip aansprakelijkheid Aansprakelijkheid: veel soorten Soorten burgerrechtelijke aansprakelijkheid: contractuele versus buitencontractuele aansprakelijkheid 3.2. De burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregeling in het vrijwilligerswerk Aansprakelijkheidsregeling voor bepaalde organisaties Aansprakelijkheidsregeling voor bepaalde of zogenaamd onafhankelijke feitelijke verenigingen Algemeen beginsel van de specifieke aansprakelijkheidsregeling: immuniteit van de vrijwilliger Grenzen aan de immuniteit van de vrijwilliger Immuniteit voor schade aan anderen of derden Immuniteit voor schade bij het verrichten van vrijwilligerswerk Verbod op afwijking van de aansprakelijkheidsregeling 3.3. Aansprakelijkheid van organisaties die niet onder de specifieke aansprakelijkheidsregeling van vrijwilligerswet vallen De regels van gemeen recht Consequenties voor de vrijwilligers in deze onafhankelijke feitelijke verenigingen 4. Verzekeringen 4.1. De verzekeringsplicht in de vrijwilligerswet Artikel 6, 1: een verzekeringsplicht voor alle organisaties die onder de specifieke aansprakelijkheidsregeling vallen Artikel 6, 2: mogelijke uitbreiding van de verzekeringsplicht Artikel 6, 3: uitvoeringsbesluit minimumgarantievoorwaarden Artikel 6, 4: informatieplicht gemeenten en provincies Artikel 6, 5: collectieve polis Afl. 21 december 2012 A Inhoud / 3

4 Handboek Werken met Vrijwilligers 4.2. Op welke organisaties rust de verzekeringsplicht? Verplichte verzekering Verzekering als dienstverlening 4.3. Informatieplicht omtrent de verzekeringsplicht (artikel 4) Informatieplicht voor de organisaties die de verzekeringsplicht moeten naleven Informatieplicht voor de organisaties die de verzekeringsplicht niet moeten naleven 4.4. Artikel 7 en 8: aanpassing met betrekking tot de zogenaamde familiale polis of BA-polis privéleven Artikel 7: aanpassingen aan artikel 6 van het KB (1984) tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven Artikel 8: vrijwilligerswerk speelt zich af in het privéleven Artikel 8 bis: uitbreiding van de BA-verzekering motorrijtuigen 4.5. Organisaties die niet onder de verzekeringsplicht vallen 4.6. Collectieve polis Nationale Loterij Inleiding Een beknopt kritisch overzicht bij de inwerkingtreding van de wetgeving inzake aansprakelijkheid en verzekering op 1 januari Kostenvergoedingen 5.1. Inleiding 5.2. De forfaitaire kostenvergoeding 5.3. De reële kostenvergoeding 5.4. De (nieuwe) vervoerskostenregeling 5.5. Keuze van het systeem De kostenvergoeding is niet verplicht Cumulatieverbod 5.6. Aandachtspunten met betrekking tot kostenvergoedingen 5.7. Verlies status vrijwilliger 5.8. Mogelijke afwijkingen van het algemene vergoedingssysteem 6. Andere kwesties 6.1. Arbeidsrecht Toepassing van arbeidsrecht in de praktijk: artikel 9, 1 4 / A Inhoud Afl. 21 december 2012

5 Vreemdelingen en vrijwilligerswerk: artikel 9, Vrijwilligers en arbeidsrecht 6.2. Categorieën vrijwilligers Inleiding Werklozen en bruggepensioneerden Arbeidsongeschikten Mensen met een leefloon Bejaarden Gezinsbijslagen 6.3. Slotbepalingen Artikel Artikel Artikel 24 DEEL C VRAGEN EN ANTWOORDEN BIJ DE VRIJWILLIGERSWET 1. Definitie 1.1. Reikwijdte van de vrijwilligerswet Is de vrijwilligerswet van toepassing op alle vrijwilligerswerk, ongeacht de sector? Is de vrijwilligerswet van toepassing op vrijwilligers die bijvoorbeeld in het kader van een uitwisseling in het buitenland actief zijn? Mag een EU-onderdaan die niet in België woont vrijwilligerswerk komen verrichten in België volgens de vrijwilligerswet? 1.2. Het begrip organisatie in de vrijwilligerswet Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw? Wanneer kiezen voor een feitelijke vereniging en wanneer voor een vzw? Kan ik tijdens Openbedrijvendag vrijwilligerswerk verrichten in het bedrijf van mijn neef? Kan er vrijwilligerswerk verricht worden in autonome overheidsbedrijven? Kan er vrijwilligerswerk verricht worden in een rusthuis dat opereert als naamloze vennootschap? 1.3. Het begrip vrijwilliger in de vrijwilligerswet Legt de vrijwilligerswet een minimumaantal uren op aan vrijwilligers vooraleer de bescherming intreedt? Afl. 21 december 2012 A Inhoud / 5

6 Handboek Werken met Vrijwilligers Ik was actief op een evenement. Vanwege de drukte contacteerde ik, na kort overleg met een verantwoordelijke ter plaatse, enkele familieleden om te komen helpen. Als dat zo ad hoc gebeurt, worden deze familieleden dan nog als vrijwilligers beschouwd? Persoon X is lid van een vereniging die instaat voor milieubehoud in de gemeente. Valt deze persoon onder de vrijwilligerswet? Zorgt de wet voor een duidelijk kader waarop verenigingen zich kunnen beroepen als verzekeraars betwisten dat vrijwilligers ook lid kunnen zijn? Onze organisatie telt drie vrijwilligers. Tijdens activiteiten wordt ook een beroep gedaan op clubleden. Vallen zij dan ook onder het statuut vrijwilliger? Een kunstschool vraagt vrijwilligers om te komen poseren. Val ik als vrijwillig model onder de vrijwilligerswet? Kan men als zelfstandige in een sportclub vrijwilligerswerk verrichten als trainer voor een forfaitaire vergoeding of is men verplicht een factuur op te stellen? Kan ik als rolstoelgebruikster op vrijwillige zelfstandige basis in scholen gaan getuigen? 1.4. Vrijwilligerswerk en feitelijke verenigingen Kunnen leden van een feitelijke vereniging vrijwilliger zijn voor hun eigen vereniging? Kunnen ze op de ene activiteit (of op een deel ervan) aanwezig zijn als deelnemer en op de andere (of op een ander deel ervan) als vrijwilliger? Moet iemand absoluut lid zijn alvorens hij de status van vrijwilliger kan verwerven? 1.5. Vrijwilliger versus bestuurslid? We zijn al jaren actief in het bestuur van de plaatselijke afdeling van een vrouwenbeweging (met nationaal secretariaat). Plots krijgen we te horen dat we als bestuursleden geen vrijwilligers zijn. Klopt dat? Als bestuurslid is mijn naam opgenomen in de bijlage bij de statuten van onze vzw in het Belgisch Staatsblad. Kan ik dan geen vrijwilliger zijn? 6 / A Inhoud Afl. 21 december 2012

7 1.6. Oneigenlijk gebruik van vrijwilligerswerk We zouden graag het toezicht van ons appartementsgebouw laten verrichten door een vrijwilliger, want een van de bewoners zou dat zeker willen doen. Kan dat? De vzw waarvoor ik werkte heeft onvoldoende geld om iemand permanent in dienst te nemen. Kunnen dergelijke periodes afgewisseld worden, nu eens als betaalde kracht, dan als vrijwilliger? 2. Informatieplicht 2.1. Algemene principes Op wie rust de informatieplicht? We schakelen sporadisch één vrijwilliger in. Moeten we aan de informatieplicht voldoen? Kan de wetgever controle uitvoeren? 2.2. Informatieplicht en koepelstructuren Kan een koepelorganisatie de informatieplicht collectief vervullen? In onze koepelorganisatie, die opgesplitst is in regionale en lokale afdelingen, varieert de invulling van het vrijwilligersbeleid sterk Wat met de federatie die service verleent aan haar leden? 2.3. Informatieplicht en lokale besturen Wie informeert de leden van de gemeentelijke adviesraad? Onze adviesraad organiseert vaak extra activiteiten. Wie is verplicht de informatieplicht na te leven? Kan de gemeente een algemene informatienota opstellen? 2.4. Vrijwilligerswet versus decreet Vervangt de informatieplicht de vrijwilligersovereenkomst die door het decreet van 1994 omtrent het autonoom vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector wordt opgelegd? 2.5. De vrijwilliger en de informatieplicht Kan een vrijwilliger de informatie weigeren? Wat met vrijwilligers die de afspraken niet nakomen? 2.6. Bijzondere aandachtspunten Geheimhoudingsplicht Afl. 21 december 2012 A Inhoud / 7

8 Handboek Werken met Vrijwilligers Spreekrecht Andere vragen 3. Aansprakelijkheid 3.1. Reikwijdte van de aansprakelijkheid De wet spreekt over burgerrechtelijke aansprakelijkheid zonder nadere specificering De specifieke aansprakelijkheidsregeling versus de verzekeringsplicht De specifieke aansprakelijkheidsregeling geldt bij het verrichten van vrijwilligerswerk De specifieke aansprakelijkheidsregeling geldt niet voor alle vrijwilligersorganisaties. Is dat geen vorm van discriminatie? 3.2. De aansprakelijkheid nader bekeken Afbakening aan de hand van specifieke criteria Een invulling vanuit het werkveld zelf is nodig De bestuursvrijwilligers 3.3. Contractuele aansprakelijkheid en de vrijwilligerswet Wettelijk kader Wettelijke leemte Waarvoor is de koepel gehouden? Wanneer is er sprake van een koepel? Tips voor de beperking van de koepelaansprakelijkheid 3.4. Aandachtspunten met betrekking tot de aansprakelijkheid Er ontstaat schade aan de persoonlijke auto van een vrijwilliger bij uitvoering van opdrachten voor zijn vrijwilligersorganisatie: wie draagt de last van de schade aan deze auto of eventueel van de franchise in het kader van de eigen omniumverzekering? Moet een stad of gemeente een BA-verzekering aanbieden als ze de burgers oproept tot het nemen van lokale (wijk, buurt ) initiatieven? 3.5. Specifieke verbondenheid en aansprakelijkheid Is een oudercomité een zogenaamde onafhankelijke feitelijke vereniging, of kan het beschouwd worden als specifiek verbonden met de schoolinstelling waaraan het verbonden is? 8 / A Inhoud Afl. 21 december 2012

9 3.6. Concrete problemen Een vrijwilliger die als begeleider meegaat tijdens een jongerenkamp valt van een paard. De vrijwilliger wil de organisatie aansprakelijk stellen om de geleden schade te kunnen vergoeden. Is dat mogelijk? Wat gebeurt er als ik met de wagen een voetganger of fietser aanrijd op weg van en naar vrijwilligersactiviteiten? In het kader van mijn vrijwilligerswerk vervoer ik regelmatig anderen met mijn eigen wagen. Als deze inzittenden gewond zouden raken door een ongeval waarbij ik in fout ben, wie draait dan voor de schade op? Wat gebeurt er als ik zelf gewond raak door een ongeval waarbij ik in fout ben? Hoe zit het met schade aan mijn eigen wagen als ik zelf in fout ben? Als een van de inzittenden in mijn wagen onvoorzichtig de deur van de wagen opent en die raakt daarbij een fietser, voetganger of een andere wagen, wie draait dan voor de schade op? Vragen over bankrekeningen en financiële zaken in het kader van vrijwilligerswerk: aansprakelijkheid dan wel immuniteit van de betrokken vrijwilliger? 4. Verzekeringen 4.1. Verzekeringsplicht: algemeen In de verzekeringspolis staat een mededelingsplicht. Wat houdt die precies in? Mag de verplichte dekking BA vrijwilligers ook door de lokale feitelijke vereniging (en niet door de koepel) verzekerd worden? 4.2. Verzekeringsplicht en familiale polis Kan een verzekering bij een aangifte waar duidelijk is aangegeven dat het om een incident ging waarbij de betrokkene in de hoedanigheid van vrijwilliger handelde, de familiale polis opvragen en deze verzekeraar contacteren? Bij een negatief antwoord op de bovenstaande vraag: wat kan een vereniging hiertegen doen? Afl. 21 december 2012 A Inhoud / 9

10 Handboek Werken met Vrijwilligers Is een vereniging in orde met de wet als zij een verzekering conform de minimumgarantievoorwaarden zoals voorzien in de wet voor haar vrijwilligers afsluit zonder dat er duidelijkheid is dat de verzekering de familiale polis niet zal aanspreken? Betekent dit dat de vereniging de immuniteit niet garandeert? Of is de verzekeraar dan niet in orde? Is een vrijwilligerspolis in orde als de verzekeraar de gedupeerde weliswaar onmiddellijk vergoedt maar daarna het dossier opneemt met de verzekeraar bij wie de vrijwilliger een familiale polis heeft? Wat gebeurt er als de familiale polis van de vrijwilliger hogere bedragen garandeert of een bredere dekking biedt dan de polis van de vereniging? Mag dan de familiale polis worden aangesproken? 4.3. Rechtsbijstand In alle BA-polissen moet elke verzekeraar alleszins een zekere (beperkte) rechtsbijstand verlenen. Is een eigen of aparte verzekering rechtsbijstand dan geen overbodige luxe? Een clausule rechtsbijstand (RB) in de BA-polis of een aparte rechtsbijstandsverzekering? 4.4. Lichamelijke ongevallen Zal de vrijwilligerswet binnenkort ook een lichamelijke ongevallenverzekering voor de vrijwilligers verplichten? Waarom staat er dan een bepaling in de wet houdende diverse bepalingen (19 mei 2009) over de mogelijke uitbreiding van de verzekeringsplicht? 4.5. Op weg van en naar de activiteit Is (of moet) de BA van de vrijwilliger op weg van en naar het vrijwilligerswerk verzekerd? De BA van werknemers op weg van en naar de (werk)activiteit is geen onderwerp van verplichte verzekering. Als men het nu wel verplicht maakt of zelfs bij in de polis opneemt voor vrijwilligers werkt dit discriminerend t.a.v. werknemers. 10 / A Inhoud Afl. 21 december 2012

11 De autoverzekering van de vrijwilliger komt tussen bij schade veroorzaakt door het gebruik van zijn wagen. Wat is dan het belang voor de organisatie om toch zelf een verzekering te sluiten voor de risico s verbonden aan het gebruik van autovoertuigen van vrijwilligers bij het verrichten van vrijwilligerswerk, waarbij ook de BA van en naar de activiteit wordt verzekerd? De autoverzekering van de vrijwilliger komt tussen. Wat met de verhoging van de bonus-malus? De franchise? 4.6. Concrete problemen We hebben gehoord dat we maximaal 3000 kilometer mogen rijden in het kader van het vrijwilligerswerk, omdat we anders niet verzekerd zijn. Klopt dit? 5. Kostenvergoedingen 5.1. Basisbedragen 5.2. Forfaitaire kostenvergoeding Onze vrijwilligers krijgen een forfaitaire vergoeding die iets hoger ligt dan het toegelaten maximum. Maar hun inzet is zo sporadisch dat ze nooit het maximale jaarbedrag zullen overschrijden. Wij zijn toch in orde? Het momenteel geldende bedrag rekent niet makkelijk. Wij ronden het bedrag naar boven af. Dat kan toch? Kunnen we ergens een overzicht vinden van de bedragen van de kostenvergoedingen van de afgelopen jaren? Er wordt beweerd dat we een vrijwilligersregister moeten opstellen. Klopt dat? 5.3. Reële kostenvergoeding Wat kunnen bewijsstukken zijn om de terugbetaling van reële kostenvergoedingen te staven? Kan een vrijwilliger een terugbetaling ontvangen van telefoon- of zelfs internetkosten? 5.4. Kilometervergoedingen Zijn kilometervergoedingen forfaitaire of reële kostenvergoedingen? Tot wanneer geldt de forfaitaire kilometervergoeding? Het bedrag van de fietsvergoeding zou opgetrokken zijn. Klopt dat? Mag, nu de flexibele vervoersregeling van kracht is, enkel tot 2000 kilometer terugbetaald worden? Afl. 21 december 2012 A Inhoud / 11

12 Handboek Werken met Vrijwilligers Onze organisatie wil een abonnement (trein, bus, tram) geven aan de vrijwilligers om hen aan te moedigen het openbaar vervoer te gebruiken. Mag de totale jaarprijs voor het abonnement beschouwd worden als een reële kostenvergoeding? Mogen verplaatsingen met de motor of de brommer ook vergoed worden? 5.5. De flexibele (derde) regeling Ik heb ergens gehoord dat een combinatie van reële en forfaitaire kostenvergoedingen onder bepaalde voorwaarden toch mogelijk is? 5.6. Voordelen in natura Waarom geeft de wet geen expliciete informatie over voordelen in natura? Mogen vrijwilligers voordelen in natura ontvangen? Kan de organisatie een vergoeding in natura geven? 5.7. De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars 5.8. Concrete problemen Controle van de maxima Feitelijke verenigingen en kostenvergoedingen Andere regelingen en de vrijwilligersvergoeding Sociale groepen en kostenvergoedingen Andere kwesties 6. Andere kwesties 6.1. Arbeidsrecht Moeten vrijwilligers een hepatitis B-vaccinatie krijgen als ze werken in instellingen of vakantiekampen met specifieke doelgroepen? Onze organisatie beschikt over een bestelwagen waarmee we deelnemers vervoeren. Om met de bestelwegen te mogen rijden, moeten de personeelsleden een medische test ondergaan. Moeten de vrijwilligers die af en toe met onze bestelwagen rijden en daarbij deelnemers vervoeren ook deze medische test ondergaan? 6.2. Categorieën vrijwilligers Vrijwilligers Overheidsinstanties 6.3. Slotbepalingen Laat artikel 22 van de wet geen controlemogelijkheid in de aard van DIMONA open? 12 / A Inhoud Afl. 21 december 2012

13 DEEL D ONDERSTEUNING VOOR HET VRIJWILLIGERSWERK Inleiding 1. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 1.1. Missie van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 1.2. Structuur van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw Vzw-structuur Werkingsmiddelen Verhouding ten aanzien van de steunpunten vrijwilligerswerk 1.3. Werking van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw Promotie Ondersteuning Belangenbehartiging 1.4. Toekomstperspectieven De onderdelen aangeduid met * zullen worden toegevoegd in een aanvulling op deze publicatie. Afl. 21 december 2012 A Inhoud / 13

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK QUIZ Jan is administratief medewerker en doet na zijn uren vrijwilligerswerk binnen de organisatie waar hij werkt. Als vrijwilliger is hij begeleider op kampen die zijn

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging.

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging. INFORMATIENOTA 1. Organisatie Adres Tel.nr e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut Voorbeelden: VZW-IVZW (internationaal) Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Stichting/Instelling van Openbaar Nut Intercommunale:

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger. Een beknopt overzicht

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger. Een beknopt overzicht Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Een beknopt overzicht Doel van de wet? Juridische duidelijkheid scheppen Vrijwilligers beschermen Federale regeling (>< decreet) Van kracht sinds 1 augustus

Nadere informatie

SPEEL MET DE vrijwiligerswet

SPEEL MET DE vrijwiligerswet SPEEL MET DE vrijwiligerswet een interactief spel voor medewerkers in vrijwilligersorganisaties VRAAG VRAAG bijlage 2: vragen 1 Wat is vrijwilligerswerk Mag een N.V. (naamloze vennootschap) werken met

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERSWERK Sinds 1 augustus 2006 is de hernieuwde wet op het vrijwilligerswerk van kracht. Deze wet legt vast wat onder de vorm van vrijwilligerswerk mogelijk is en op welke manier dit dient te

Nadere informatie

Voorwoord 11 INHOUDSTAFEL

Voorwoord 11 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Voorwoord 11 1 Beleidsmatige aspecten van het inzetten van vrijwilligers 15 1. Vrijwilligersbeleid 17 1.1. Een visie op vrijwilligerswerk als leidraad 17 1.2. Een vrijwilligersbeleid uittekenen

Nadere informatie

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Inhoud van de toelichting Historiek Krachtlijnen van de wet En verder? Historiek Legislatuur 1999-2003 Verschillende studies over vrijwilligerswerk Twee wetsvoorstellen

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK 1.1. DEFINITIES: Vrijwilligerswerk: Feitelijke vereniging: dient verricht te worden ten behoeve van andere personen, een groep, een organisatie of de samenleving in zijn geheel

Nadere informatie

Vrijwilligerswetgeving

Vrijwilligerswetgeving Vrijwilligerswetgeving Titel: Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers Wet houdende diverse bepalingen (B.S. 30-12-05) Wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005

Nadere informatie

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters De vrijwilliger in de zorgsector Gert Geerts & Tom Peeters Inhoud I. Inleiding II. Bronnen III. Kenmerken vrijwilligerswerk IV. Aansprakelijkheid en verzekering M.b.t. de aansprakelijkheid M.b.t. de immuniteit

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Verzekering vrijwilligerswerk aangeboden via Vlaamse Provincies Korte historiek Het reglement: voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

de vrijwilligers verzekeren?

de vrijwilligers verzekeren? de vrijwilligers verzekeren? Dit kan, samen met (Samen Op Stap) SOS Vrijwilligers INHOUDSTAFEL Inschrijven bij SOS Vrijwilligers Kostprijs De vrijwilliger betalen Hoe worden onkosten geregistreerd Wat

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PAB en PGB p.3 Wetgeving rond vrijwilligerswerk p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Ben je een vrijwilligersorganisatie in de provincie Antwerpen, uit om het even welke sector, dan kan je bij je provinciebestuur terecht voor een gratis vrijwilligersverzekering.

Nadere informatie

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw 104 Prins Albertlaan 8400 Oostende. De Vrijwilligerswet

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw 104 Prins Albertlaan 8400 Oostende. De Vrijwilligerswet Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw 104 Prins Albertlaan 8400 Oostende De Vrijwilligerswet In verband met de informatieplicht van de organisaties (de KRNSO is een publieke rechtspersoon zonder

Nadere informatie

Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger

Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger 1 Organisatie Naam Adres Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg Tel.nr 09/395 55 10 e-mail info@onafhankelijkleven.be Onafhankelijk Leven wil ervoor zorgen dat alle personen

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch UW SPORTVERZEKERING Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001 Uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger vrij wil lig De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Redactie: Eva Hambach 1 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Vrijwiligerswerk: De wettelijke definitie 5 Mag iedereen vrijwilligerswerk doen? 8

Nadere informatie

= een activiteit die uitgevoerd word door een vrijwilliger binnen een organisatie.

= een activiteit die uitgevoerd word door een vrijwilliger binnen een organisatie. Vrijwilligerswerking Wat is vrijwilligerswerk? = een activiteit die uitgevoerd word door een vrijwilliger binnen een organisatie. Het woord activiteit is een belangrijk bestanddeel in de definitie: het

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel De globale context De polis afgesloten door de federatie De statistieken Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Brugge - 18 juni 2016 Hogeschool VIVES Campus Brugge Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST Beste vrijwilliger Je hebt ervoor gekozen je te engageren als vrijwilliger bij de. We willen jou hiervoor dan ook van harte danken. Het engagement van al haar vrijwilligers is

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be INFORMATIENOTA Stad en 1.Organisatie 1.1.Contactgegevens Vrijthof 10 Tel. 089 84 85 00 E-mail info@bree.be Peerderbaan 37 Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be 1.2.Doelstelling 1.2.1 De gemeente regelt

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB

Vrijwilligerswerk en PAB Vrijwilligerswerk en PAB Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

Vergelijking feitelijke vereniging - vzw

Vergelijking feitelijke vereniging - vzw Zonder winst geoogmerkt vzw- en vrijwilligersstatuut Aalst, 21 november 2013 Vergelijking feitelijke vereniging - vzw Vergelijking feit. vereniging - vzw Feitelijke vereniging bestaat juridisch niet onbeperkte

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk HOOFDSTUK

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4

INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4 INHOUDSTAFEL INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4 5. V ERZEKERINGEN 5 6. O NKOSTENVERGOEDINGEN

Nadere informatie

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Principes Aansprakelijkheid 1. Wie door zijn fout schade berokkent aan een ander moet deze schade vergoeden De wet

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk tel. 03 218 59 01 www.vrijwilligersweb.be www.vrijwilligerswetgeving.be Provinciale Steunpunten

Nadere informatie

De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger vrij wil lig De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Redactie: Eva Hambach 1 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Vrijwiligerswerk: De wettelijke definitie 5 Mag iedereen vrijwilligerswerk doen? 9

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB

Vrijwilligerswerk en PAB Vrijwilligerswerk en PAB Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw tel. 03 218 59 01 www.vlaanderenvrijwilligt.be www.vrijwilligerswerk.be Het Punt Brussel

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

vrijwilligers plichten in het vrijwilligerswerk

vrijwilligers plichten in het vrijwilligerswerk vrijwilligers goed werk gekend! rechten en plichten in het vrijwilligerswerk Voorwoord De Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk, het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel Het Punt vzw en het Vlaams Steunpunt

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

slim aan de slag de vrijwilligerswet in een handomdraai klapboekje_def2.indd 1 18/06/2009 15:07:45

slim aan de slag de vrijwilligerswet in een handomdraai klapboekje_def2.indd 1 18/06/2009 15:07:45 slim aan de slag de vrijwilligerswet in een handomdraai klapboekje_def2.indd 1 18/06/2009 15:07:45 klapboekje_def2.indd 2 18/06/2009 15:07:45 Hallo vrijwilliger, Al van de vrijwilligerswet gehoord? Roept

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Vrijwilligers en PAB

Vrijwilligers en PAB Vrijwilligers en PAB 1 Inhoud 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?... 3 1.1 Wat is vrijwilligerswerk?... 3 1.2 Wat mag een vrijwilliger doen?... 4 1.3 Wie kan vrijwillige assistent worden?... 4 2. Vrijwillige

Nadere informatie

Informatienota voor vrijwilligers

Informatienota voor vrijwilligers Vormingplus Citizenne VZW Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel Tel : 02/203 08 00 info@citizenne.be Ondernemingsnummer : BE0860.442.953 Doelstelling van de organisatie Informatienota voor vrijwilligers Vormingplus

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

De veranderde vrijwilligerswetgeving Boost! Laakdal & Meerhout 10 november 2012. Programma van deze sessie. Programma van de infosessie

De veranderde vrijwilligerswetgeving Boost! Laakdal & Meerhout 10 november 2012. Programma van deze sessie. Programma van de infosessie De veranderde vrijwilligerswetgeving Boost! Laakdal & Meerhout 10 november 2012 Programma van deze sessie Programma van de infosessie Definitie, toepassingsgebied en onderscheid verenigingen Informatieplicht

Nadere informatie

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR)

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) VEELGESTELDE VRAGEN 2 1. INHOUD 4... 1. PRINCIPE 4 A. Wat is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)? 4... 2. VOORWAARDEN 4 A. Voor welke

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Vlaamse Stichting Verkeerskunde 28/05/2013 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Verzekeringen

Aansprakelijkheid Verzekeringen Aansprakelijkheid Verzekeringen Vlaamse Stichting Verkeerskunde Verkeer op School 4 en 8 oktober 2012 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

Deze regeling is later ontwikkeld dan de rest van de vrijwilligerswet, en is ook later (op 1 januari 2007) in werking getreden.

Deze regeling is later ontwikkeld dan de rest van de vrijwilligerswet, en is ook later (op 1 januari 2007) in werking getreden. Adviesvoorstel Hoge Raad voor Vrijwilligers verzekeringen 19 maart 2009 Probleemstelling Op 2 oktober 2002 is de Hoge Raad voor de Vrijwilligers opgericht om o.a. adviezen aan de regering te geven inzake

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Probleemstelling Op 2 oktober 2002 is de Hoge Raad voor de Vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie?

Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie? Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie? Inhoud Inzet vrijwilligers politie België: wettelijk kader Mogelijkheden inzet vrijwilligers bij politie in België Politie in bijberoep Conclusie 1 Hoge

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Werken met vrijwilligers Hoe begin ik eraan?

Werken met vrijwilligers Hoe begin ik eraan? Werken met vrijwilligers Hoe begin ik eraan? servicepunt vrijwilligers editie: november 2012 Inhoudsopgave 1. Hoe zoek ik vrijwilligers?...2 1.1. Hoe schrijf ik een goede vacature?... 2 1.2. Wat moet er

Nadere informatie

SLIM VRIJWILLIGEN. De vrijwilligerswet in een notendop

SLIM VRIJWILLIGEN. De vrijwilligerswet in een notendop SLIM VRIJWILLIGEN De vrijwilligerswet in een notendop Dag vrijwilliger, Al van de vrijwilligerswet gehoord? Die wet bepaalt wie waar mag vrijwilligen, maar ook hoe goed je beschermd bent als vrijwilliger.

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 18.04.2017 Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen De vrijwilligerswet

Nadere informatie

NODIG. Ben ik wel verzekerd? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik. doen twee weken na mijn bevalling?

NODIG. Ben ik wel verzekerd? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik. doen twee weken na mijn bevalling? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik als gepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Mag ik vrijwilligerswerk doen twee weken na mijn bevalling? Zijn er bijzondere voorwaarden? n a t o l e i d e r s u u r

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER AANSPRAKELIJKHEID Inhoud 1. De vergoeding van de zwakke weggebruiker. 2. De aansprakelijkheid van en voor de leerlingen. 3. De verzekering van leerlingen en leerkrachten.

Nadere informatie

Informatienota voor vrijwilligers

Informatienota voor vrijwilligers Informatienota voor vrijwilligers www.malle.be Antwerpsesteenweg 246 B-2390 Malle Een informatienota voor vrijwilligers? De wet over de rechten van vrijwilligers legt organisaties die werken met vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligers zonder werk?

Vrijwilligers zonder werk? 22/11/2011 Vrijwilligers zonder werk? Verenigingen kunnen voor het jaar 2011 aan hun vrijwilligers een kostenvergoeding toekennen van maximum 30,82 per dag of 1.232,92. Deze kostenvergoeding kan niet gecombineerd

Nadere informatie

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping.

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping. Inhoudsopgave Auto s van meer dan 10 jaar toch pechverhelping. We komen in de maanden dat vriesweer wordt aangekondigd en waarbij motorpech realiteit is. Dit is zeker het geval met wagens die al enkele

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw

ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Inleiding Sinds 1 augustus 2006 is de nieuwe vrijwilligerswet in werking. Om in orde te

Nadere informatie

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011 Koor- en dirigentendag Studiedag 17/09/2011 -- 1. Vanbreda Risk & Benefits 2. Koor 3. Mensen 4. Middelen 5. Vermogen 6. Contact 1. Vanbreda Risk & Benefits Grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

Info :

Info : Info : www.vlaanderenvrijwilligt.be Informatieplicht van de organisatie De organisatie moet de vrijwilliger informeren voor hij met zijn activiteiten start. De wet legt vast wat de vrijwilliger minstens

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19-03-1998-De verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19-03-1998-De verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19.03.1998 De Verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

De hierboven beschreven wetsaanpassing is retroactief tot 1 januari 2005.

De hierboven beschreven wetsaanpassing is retroactief tot 1 januari 2005. Brussel, Aan de PAB-budgethouder Kenmerk: 50/wdp/mededeling15 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafo.be Bijlagen: 1 BETREFT:

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

Kick-off voor presidia

Kick-off voor presidia Kick-off voor presidia 13.05.2014 JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie