Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief"

Transcriptie

1 Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk en landelijk leerplan onwikkeling en examens gewens exameninsiuu voor informaici. He is voor sudenen en werkgevers lasig om he ondoorzichige onderwijsaanbod, de kwaliei daarvan en de oegevoegde waarde e doorgronden. Daarom is he van belang da nie-bekosigde NVAOgeaccredieerde ICT-hogescholen landelijk gecoördineerde examens en een landelijk plaform voor leerplanonwikkeling creëren. Dirk van der Mark en Hans Mulder In he inleidende arikel van di hemanummer benadrukken Wijnand Weserveld en prof. Theo Mulder he hisorische belang van AMBI als dé opleiding in Nederland op (bijna-) hbo-niveau om een goede carrière e maken in de ICT-secor. Sinds 2005 is EXIN gesop deze AMBI-opleiding e onderhouden en in 2010 vond he laase AMBI-examen plaas. He onbreek de ICT-secor sindsdien aan een richinggevend, onafhankelijk en landelijk exameninsiuu voor informaici. Volgens beide aueurs zijn de gevolgen daarvan ernsig. Te denken val aan onvergelijkbare diploma s voor hezelfde beroep en problemaische siuaies waarin slechs één docen, op basis van de kwalificaies waaraan de ICT-professional moe voldoen, de onderwijsinhoud bepaal en onderhoud, de lessen verzorg, he examen opsel en o slo alle examenuiwerkingen zelf nakijk. Vanzelfsprekend word de kwaliei geoes door oezichhouders zoals de NVAO, de Onderwijsinspecie en nie onbelangrijk de werkgevers en de sudiedeelnemers zelf. He oordeel van de laase weeg exreem zwaar in he geval van nie-bekosigd onderwijs, immers de sudiedeelnemer is de bealende klan. Toch is he voor de sudiedeelnemer en werkgevers lasig om he ondoorzichige onderwijsaanbod, de kwaliei daarvan en de oegevoegde waarde e doorgronden. Veelvuldig word dan ook 37

2 Samenvaing He gezamenlijk onwikkelen van kernexamens voor de basisbeginselen van he ICT-vak zou een enorme sap voorwaars beekenen. Voor herkenning van de ICT-professional is een eenvoudige(r) uileg van de naionale en inernaionale leerplannen binnen de Nederlandse en Europese kwalificaiekaders nodig. Een herkenbare examinering en een bijbehorend landelijk regiser kunnen hieroe bijdragen. eruggekeken naar de ijd da AMBI een heldere lijn van ICT-opleidingen en -examens lie zien. De aueurs eindigen me de vraag of er behoefe besaa aan landelijk gecoördineerde examens en een landelijk plaform voor leerplanonwikkeling voor nie-bekosigde NVAO-geaccredieerde ICThogescholen. Wij menen da deze vraag, naar analogie van de bekosigde ICT-hogescholen die zichzelf verenigd hebben in de siching HBO-I,1 posiief beanwoord moe worden. De nie-bekosigde ICT-hogescholen dienen gecoördineerd overleg e voeren over de beroeps- en opleidingsprofielen. Een dergelijk overleg besaa ook voor opleiders van vendorcerificaen, zoals Microsof- en Cisco-opleidingen, die zich verenigd hebben in de VOI (Vereniging van Opleidingsinsiuen voor ICT).2 Van deze VOI zijn vier niebekosigde ICT-hogescholen lid. De andere leden van de VOI richen zich vooral op kore opleidingen en rainingen op mbo-, mbo+- en hbo-niveau. Deze kore opleidingen en rainingen zijn eveneens gebaa bij een eenvoudige en gecoördineerde opleidings- en examensrucuur. He is onze selling da nie-bekosigde NVAOgeaccredieerde ICT-hogescholen behoefe hebben aan landelijk gecoördineerde examens en een landelijk plaform voor leerplanonwikkeling. He verleden 38 In he verleden was de heldere srucuur van AMBI en PDI (prakijkdiploma informaica op mbo-niveau) voor de opleiders al een belangrijk issue. Doorda meer dan vijfig insiuen AMBI en PDI aanboden, leverde di een exra markeingvoordeel op. Bovendien maake iedereen gebruik van de landelijk onwikkelde examenprogramma s. Ieder opleidingsinsiuu had ook oen al zijn eigen aanbod en onderwijsvormen, waarin he zich van de collega s kon onderscheiden. Al eerder waren beroepsverenigingen als Ngi en VRI acief, maar in de jaren negenig van de vorige eeuw kwam he ICT-werkveld pas werkelijk o volle wasdom. Da uie zich in he (bekosigd) onderwijs (mbo: ECABO en Keneq; hbo: HBO-I-plaform), maar ook in de vendorgerelaeerde cerificering (Microsof, Cisco) en de koms van brancheorganisaies als ICT~Office en ITSMF. De belangselling voor AMBI brokkelde af en EXIN kon me de lancering van I-Tracks he ij nie keren. In de winig jaar daarvoor was EXIN leidend in he realiseren van sandaarden voor examinering en cerificering van ICT-professionals. Zoals zo vaak word de opvoeder overvleugeld door de volgende generaie. De mark viel erug, de srucuur van I-Tracks was onduidelijk en de belangselling voor vendorrainingen van Microsof, Novell en Cisco kreeg vleugels omda ook deacheerders en werkgevers hier waarde aan begonnen e hechen.3 Overeenkomsen ussen bekosigde en nie-bekosigde hogescholen In he inleidende arikel zijn de hisorie en he einde van AMBI gesches. Gebruikmakend van de nog brede accepaiebasis van AMBI heef in diezelfde jaren negenig een aanal groe AMBI-opleidingsinsiuen de AMBIsrucuur gebruik bij de opze van formele hbo-opleidingen. Voorbeelden hiervan zijn de op di vlak zeer acieve nie-bekosigde hogescholen als LOI, NOVI en Dirksen, die hun eigen bacheloropleidingen hebben onwikkeld, afgesemd op de acuele behoefe in de mark. In di arikel saa he oekomsperspecief op de ach nie-bekosigde ICT-hogescholen in Nederland cenraal. Hierbij gaa he om LOI Hogeschool, Hogeschool NCOI, Hogeschool Dirksen, Hogeschool NOVI, NTI Hogeschool, E3 Hogeschool, SDO Hogeschool en Pro Educaion. Er zijn diverse verschillen ussen bekosigd en nie-bekosigd beroepsonderwijs. Deze verschillen hebben overigens geen berekking op de lesinhoud of de erkenning van he

3 Immers, om de gemeenschappelijke ambiie en moivaie van de individuele deelnemer en de werkgever van een leven lang leren mogelijk e maken, dien he verwerven van he bachelorniveau synoniem e zijn aan een hogere kwaliei, produciviei, effeciviei en innovaie in he werk. In die zin zijn he bekosigde iniieel onderwijs aan he begin van he sudeerbare leven en he daarop voorbouwende nie-bekosigde beroepsonderwijs in he werkbare leven elkaars parner om de ambiie van werknemers- en werkgevers en onze overheid e realiseren. He heden: de huidige markvraag en -aanbod Diverse recene onderzoeken, van onder andere he Researchcenrum voor Onderwijs en Arbeidsmark van de Universiei Maasrich, ECABO, ICT~Office, Hogeschool NOVI en he opleidingsfonds CA-ICT, laen zien da de arbeidsmark in de komende vier jaar behoefe heef aan en minse ienduizend hoogopgeleide ICT ers ofwel afgesudeerden me een opleiding hoger dan mbo 4-niveau. De rend en he advies is om in volijd (drie jaar op de universiei of vier jaar in he hbo) of deelijd (bijvoorbeeld op een nie-bekosigde inselling voor hoger onderwijs) door e suderen om op bachelorniveau werk e krijgen of e behouden. In de Europese en Nederlandse diplomasrucuur word gewerk me he ECTS (European Credi Transfer Sysem). De sudiebelasing word sinds de invoering van de bachelor-masersrucuur uigedruk me he inernaionale ECTS-syseem.5 Sinds kor word in Nederland via pilos de mogelijkheid aangeboden van een weejarige associae degree (van 120 ECTS, dus qua sudielas halverwege de bachelor degree, maar nie qua inhoud of beroepsvorming). Een associae degree (AD) van 120 ECTS kom dus neer op wee jaar voor he realiseren van de juise beroepshouding, inhoud en beroepsniveau voor een specifiek gedefinieerd ICT-beroep. De AD is in de VS al jaren een begrip. De Nederlandse overheid is voornemens om in sepember 2013 de iel associae degree definiief in e voeren. Me de AD s kunnen hogescholen een eenvoudiger opsap creëren voor doelgroepen me een mbo-4diploma plus enige werkervaring in he vakgebied. Voor deze mensen is een vierjarig rajec naar een bachelordiploma namelijk vaak e lang en moeilijk e overzien. De oekomsvisie van he miniserie en de opleiders is da de AD als ussensaion een goed middel kan zijn om deze deelnemers geuigschrif. He verschil zi, zoals de naam aangeef, in de financieringsvorm. Een niebekosigde inselling verwerf haar inkomsen door levering van onderwijsdiensen aan individuele werknemers die als klan daarvoor bealen (vaak gefinancierd door hun werkgevers) en die me behulp van de gevolgde opleiding meer individueel rendemen (op de werkplek) willen behalen. Een ander verschil in de financieringsvorm is da he nie-bekosigd beroepsonderwijs vennooschapsbelasing beaal. Daarnaas is een opvallend financieel verschil da de overheadkosen van een nie-bekosigde opleiding in verhouding veel kleiner zijn dan van een bekosigde opleiding. Volgens he CBS (cijfers van 16 december 2011) kos een door de overheid gesubsidieerd hbo-geuigschrif gemiddeld en me he gehele sudierajec vanaf primair, voorgeze en/of mbo-onderwijs daarbij opgeeld kos een hbo-opleiding de samenleving gemiddeld zo n De gemiddelde kosen van een volledige klassikale hbo-bacheloropleiding bij een nie-bekosigde hogeschool, die opleid o een hbo-geuigschrif (240 EC), liggen in oaal ussen de en euro, vrijgeseld van bw. He mag duidelijk zijn da de nie-bekosigde ICT-hogescholen zich een groe overhead nie kunnen veroorloven, waardoor samenwerking in he onwikkelen van kernexamens voor de basisbeginselen van he ICT-vak desijds een goede sraegie was (AMBI), en da voor de oekoms nog seeds is. Hoewel bij de nie-bekosigde hogescholen geen sprake is van direce overheidsseun, heef een werkgever wel bij vrijwel alle hbobacheloropleidingen op grond van de We Vermindering Afdrach (WVA) rech op een belasingkoring o Op deze indirece wijze kom de overheid de werkgever egemoe in de e maken indirece sudiekosen (begeleiding op de werkvloer, verlekosen e ceera) om scholing en een leven lang leren e simuleren. De WVA is overigens ook van oepassing op een werkgever die nie direc bijdraag aan de sudiekosen, volgend ui een onderwijsarbeidsovereenkoms4 me de werknemer. De berokkenheid van de werkgever is voor de suderende werknemer los van een evenuele financiering van de opleiding gewens om sudieafspraken e maken over (deels) suderen onder werkijd en begeleiding bij de prakijk- en afsudeeropdrachen. Maar los van de financiële verschillen is een doorlopende leerlijn van doorslaggevend belang voor he succes van he hoger beroepsonderwijs. 39

4 over de sreep e rekken om een opleiding in he hoger onderwijs e gaan volgen voor de AD-funcie die ze ambiëren. De verwaching is da als he AD-diploma behaald is, er een subsanieel deel gemoiveerd is om door e gaan me he derde en vierde jaar om he bachelordiploma e behalen. De AD leid dus ook o poeniële aanwas van he aanal hbo-bachelors. In figuur 1 is de Nederlandse srucuur van graden (onderwijs- of kwalificaieniveaus) weergegeven, waarin he AD-niveau is oegevoegd. Een oekomsvisie 40 die worden opgeleid o de erkende iels AD en bachelor ICT. De aandach rich zich vooral op de examinering, wan he opleiden van professionals, reeds werkzaam in de prakijk, is bij uisek een kwaliei van he nie-bekosigd.7 Nie-bekosigde hogescholen maken he immers al jaren mogelijk om kennis en ervaring van werknemers e upgraden naar een hbo-diploma. Wanneer een werknemer beschik over relevane en onderhouden werkervaring en erkende cerificaen (e denken val aan AMBI, PDI, MCSE of MCSA), meer dan drie jaar werkzaam is in de ICT-branche en een fors sudieempo aankan, is he nie-bekosigd onderwijs in saa deze werknemer binnen wee jaar op e leiden o he NVAO-geaccredieerde bachelordiploma. Een acieplan Alle onderwijsparijen die de beroeps- en prakijkvorming van ICT-professionals er hare gaa zouden hun energie moeen richen op he vermarken van hun sudiesuccessen en op he opleiden naar een hoger niveau van al ruimschoos en (iner)naionaal vakkundig beschreven ICTcompeenies. Een pleidooi om erug e keren naar AMBI zou een sap erug in de ijd zijn, maar he gezamenlijk onwikkelen van kernexamens voor de basisbeginselen van he ICT-vak zou een enorme sap voorwaars beekenen. Voor herkenning van de ICT-professional is een eenvoudige(r) uileg van de naionale en inernaionale leerplannen binnen He aanal en aandeel van nie-bekosigde hogescholen is inmiddels fors gegroeid en hun aanbod zal zich verbreden nu een aanal van deze insiuen ook associae degree pilos in aanvraag heef.6 De onwikkeling van zowel ADals bachelorprogramma s is een ijdrovende en kosbare operaie. Bovendien komen de nieuwe onwikkelingen in razend empo op ons af. He moge duidelijk zijn da he zich eveneens snel onwikkelend aanbod van ICT-opleidingen moe blijven aansluien op he beroepenveld. Di beroepenveld word gevormd door onder meer de deacheerders, de kleine en groe IT-bedrijven (veregenwoordigd door CIO aanvulling op Nederlandse diplomasrucuur Plaform en ICT~Office), alsmede he Neherlands degree srucure iniiële mbo- en hbo-, de vendoropleidingen en he onderwijs- en hird cycle docoral sudies docoral degree arbeidsmarkbeleid in Europa. Di alles 3 o 4 years onder conrole van OCW, NVAO en de Onderwijsinspecie. He lig vanui deze inernaionale en second cycle maser s programme brede oekomsvisie voor de hand da maser s degree ook nu weer de opleiders samenwerken professional / academic orienaion minimum 60 ECTS aan de gezamenlijke oesonwikkeling. Daarbij moe over de grenzen van he firs cycle bachelor s programme eigen insiuu heen gekeken worden bachelor s degree en saa he belang van een goed professional orienaion: 240 ECTS opleidingsaanbod voorop. academic orienaion: 180 ECTS Er is behoefe aan een se van associae degree 120 ECTS kernexamens voor de basisbeginselen secondary educaion van he ICT-vak op hbo-niveau, waarin naas fundamenele kennis ook de nieuwe onwikkelingen en inzichen in Figuur 1. Nederlandse gradensrucuur (bron: Qrossroads, 2012, de ICT worden geoes bij werknemers aangevuld me associae degree)

5 (deel)opleiding AMBI HP-modules HX-modules HS-modules HN-modules HSB-modules vendorcerificaen nie-bekosigde ICT-opleiders module-, prakijken eindoesen bij nie-bekosigde ICT-opleiders MCSE hbo-basismodules basisoesmodules echnische informaica MCSA hbo-basismodules basisoesmodules ICTbeheer PRINCE hbo-basismodules basisoesmodules business IT & managemen ITIL associae, (hbo, wo) bachelor & maser degrees bij niebekosigde ICT-opleiders naionale afsemming leerplanonwikkeling, oesen & regiser nie-bekosigd de Nederlandse en Europese kwalificaiekaders nodig. Een herkenbare examinering en een bijbehorend landelijk regiser kunnen hieroe bijdragen, wan sinds he beëindigen van AMBI onbreek he voor werkgevers en werknemers binnen de ICT-secor aan een herkenbare en ransparane lijn van modules en examens. In deze lijnen is uieraard plaas voor modules en vendorcerificaen van Microsof of Cisco en andere insiuen voor he opleiden van de benodigde acuele basisvaardigheden. In figuur 2 is een voorbeeld van de voorgeselde Nederlandse opleidingssrucuur e zien. De bovensaande aanbeveling beeken wel da op naionaal niveau afsemming moe plaasvinden ussen de ICT-hogescholen in he kader van vergelijkbare modules en oesen. Een dergelijk overleg ussen bekosigde en nie-bekosigde ICThogescholen kan wellich worden geformaliseerd in een plaform voor leerplan- en oes-/ examenonwikkeling, da de volgende producen kan produceren: de compeenies/eindermen van de module; de veraling van compeenies/eindermen naar oesing; he oessramien, hoe he examen in elkaar seek; de vraagvorm van de oes (bij kennisgeriche oesen bijvoorbeeld open vragen of meerkeuzevragen, bij oepassingsgeriche oesen programmeerof simulaieopdrachen); de voorbeeldexamens me uiwerkingen en lierauurverwijzingen. Een efficiëne en bedrijfseconomische invulling van deze producen kan worden gerealiseerd door een goede inernedaabase van oesen en examens die in samenwerking o sand kom. He is daarbij voor de ransparanie een noodzaak om de vulling e conformeren aan e-cf en EQF/NLQF. He plaform kan evens de vendorcerificaen posiioneren als onderdelen van een leerrajec da opleid voor een erkende associae degree. In he op e richen Naionaal Regiser van Informaici (NRvI) kunnen behaalde examens en de mae van professionaliei worden geregisreerd (vergelijkbaar me he diplomaregiser da de overheid onwikkel). In he NRvI kan eveneens een regisraie van permanene educaie plaasvinden, zoda kan worden vasgeseld of iemand nog werkzaam is in he vakgebied en over welke ervaringen deze persoon beschik. Nagegaan moe worden welk insiuu of welke beroepsorganisaie he mees geëigend is om di regiser op e zeen en e onderhouden. Vanui hisorisch perspecief lig hier een rol voor EXIN, da als naionaal insiuu een veranwoordelijkheid heef naar (oud-) sudenen, waarvoor ui Nederlandse examinering en overheidssubsidies een groe financiële besemmingsreserve is opgebouwd. Ui di hemanummer blijk da er in 2015 en de jaren daarna behoefe is aan duizenden ICT-funcionarissen. He nie-bekosigd ICTonderwijs kan daaraan een bijdrage leveren. Zo hebben de saassecrearis van Onderwijs Figuur 2. Voorbeeld van voorgeselde srucuur van nie-bekosigd hoger in Nederland8 41

6 en he privae onderwijs via de NRTO op 13 januari jongsleden een hoofdlijnenakkoord onderekend om duizenden werknemers op e leiden o de associae degree (NRTO, 2012). He verdien aanbeveling om binnenkor een overleg ussen ICT-hogescholen e saren waarin een visie op de oekoms word geconcreiseerd. Noen De zesien ICT-hogescholen die zijn aangesloen bij de HBO-I-siching zijn: Hogeschool van Amserdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Senden Hogeschool, Saxion Hogescholen, Hanzehogeschool Groningen, Avans Hogeschool, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland, Hogeschool Roerdam, Hogeschool Zuyd, Hogeschool Urech, Fonys Hogescholen, Hogeschool Zeeland, Haagse Hogeschool en Chriselijke Hogeschool Windesheim. Als koepelorganisaie is HBO-I gespreksparner van hogescholen, bedrijven, brancheorganisaies en andere belanghebbende insanies in binnen- en buienland. HBO-I span zich in voor een goede posiionering en juise beeldvorming van ICT-opleidingen. Door inensieve samenwerking bewaak en verbeer HBO-I de kwaliei van he hbo en he acueel houden van de beroeps- en opleidingsprofielen. (Bron: hp://www.hboi.nl.) 2. Van belang is e vermelden da vrijwel gelijkijdig me de opriching van EXIN ook de ICT-opleiders zich hebben verenigd in de VOI. Vanaf de sar paricipeerde de VOI in he EXIN-besuur, waardoor indirec ook de belangen van de sudenen binnen EXIN een sem hadden. Bij de achereenvolgende programmaonwikkelingen binnen AMBI waren (onder andere via de VOI) de opleiders seeds berokken. Da di in beider belang was moge duidelijk zijn, immers de opleiders zijn in belangrijke mae de oeleveranciers voor de examens. Daarnaas hadden zij een duidelijk signalerende rol vanui de mark, alsmede ervaring me de sudeerbaarheid van de verschillende modules. 3. Ook he karaker van de VOI veranderde daardoor. He aanal leden da zich nog op AMBI riche nam af en he aanal vendorgerelaeerde insiuen nam oe. 4. Nie e verwarren me een sudiekosenovereenkoms, waarin afspraken saan over hoe om e gaan me de kosen wanneer een werknemer van werkgever verander. 5. Een sudiejaar kom overeen me 60 ECTS-credis. Eén credi saa dus voor 28 sudie-uren. 6. Van de ruim veerig ingediende AD-aanvragen door he privae onderwijs (beref hier me name NRTO-leden) zijn circa ien AD-aanvragen gerich op he hoger ICTonderwijs. 7. Als he gaa om he opleiden van werkenden, speel de privae secor een significane rol; reeds 84 procen van de volwassenen die een opleiding volg doe di bij een privae aanbieder. De kernboodschap bij he opleiden van werkenden is maawerk (afsandsonderwijs, avondonderwijs, leren en werken in he eigen empo gezien de werk- en gezinssiuaie). (Bron: NTRO.) 8. Recenelijk heef siching HBO-I de erm bedrijfskundige informaica aangepas naar business IT & managemen.»he gezamenlijk onwikkelen van kernexamens voor de basisbeginselen van he ICT-vak zou een enorme sap voorwaars beekenen «Lierauur NRTO (2012.) NRTO slui hoofdlijnenakkoord me saassecrearis Zijlsra, hp://www.nro.nl/?news=nro-slui-hoofdlijnenakkoord-mesaassecrearis-zijlsra. Qrossroads (2012). Naional qualificaions framework, hp:// qualificaions-framework-102 (geraadpleegd op 1 januari 2012). Dirk van der Mark is direceur van Hogeschool Dirksen en voorzier van de VOI. Hans Mulder is lecor aan de Hogeschool NOVI voor Bedrijfskunde en ICT en voorzier van de ICT-beroepenveld- en -opleidingscommissie van Hogeschool LOI. hans. De aueurs hebben di arikel geschreven op persoonlijke iel en danken Oscar Helfferich van de LOI Hogeschool en Kees Louwman en Jil Siesma van de Hogeschool NOVI voor hun kriische bijdragen aan di arikel.

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Advies. Een diploma van waarde

Advies. Een diploma van waarde Advies Een diploma van waarde Een diploma van waarde Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviesrapport Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviescommissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2014 Voorwoord De Nederlandse

Nadere informatie

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding We worden er beiden beter van Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding December 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. De aanleiding... 5 1.2. Dit advies...

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Dé ICT er bestaat niet:

Dé ICT er bestaat niet: Dé ICT er bestaat niet: analyse van vraag en aanbod op de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt In opdracht van: ECP Nederland ICT CIO Platform Nederland Publicatienummer: 2013.149-1409 Datum: Utrecht, april 2014

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Kennis en Innovatie Foto 2011 1. Kennis en Innovatie Foto 2011 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020

Kennis en Innovatie Foto 2011 1. Kennis en Innovatie Foto 2011 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 1 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011- 2 Colofon Waarnemend KIA-bestuur Alexander Rinnooy Kan (voorzitter) Gerard Kleisterlee Kees Tetteroo Robbert Dijkgraaf KIA-secretariaat

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie