DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,"

Transcriptie

1 1 No. TRCJZ/2001/7057 Directie Juridische Zaken DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; BESLUITEN: Artikel 1 Er is een Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit die ressorteert onder de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Artikel 2 Het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit bestrijkt aangelegenheden betreffende voedselveiligheid en gezonde voeding en heeft betrekking op de gehele voedselketen met inbegrip van grondstoffen, hulpstoffen en processen die een potentieel effect op de volksgezondheid hebben. Artikel 3 1. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit is, ter verwezenlijking van de doelstellingen van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het in artikel 2 bedoelde werkterrein, belast met de navolgende taken en daarmee samenhangende activiteiten: a. het doen van voorstellen voor de organisatorische vormgeving van de uiteindelijke Nederlandse Voedselautoriteit en de daarin verbonden hoofdstromen onderzoek, toezicht en communicatie, met inbegrip van voorstellen voor de daartoe noodzakelijke investeringen en benodigde financiering; b. de programmering van strategisch en toegepast onderzoek, gericht op risicoanalyse op het in artikel 2 vermelde terrein; c. de programmering en uitvoering van de communicatie op het in artikel 2 vermelde terrein; d. de programmering en onderlinge afstemming alsmede de evaluatie van werkzaamheden van de Keuringsdienst van Waren, onderscheidenlijk de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees, namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onderscheidenlijk van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

2 2 e. het namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitoefenen van het Rijkstoezicht op de krachtens artikel 8 van de Landbouwkwaliteitswet aangewezen controle-instellingen, uitgezonderd de Stichting Bloembollenkeuringsdienst; f. het adviseren aan de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over voeding en gezondheid in het algemeen en over de beheersing van risico s op het in artikel 2 vermelde terrein in het bijzonder; g. het bijdragen aan de formulering van uitgangspunten voor beleid en regelgeving op het in artikel 2 vermelde terrein; h. het opstellen van werkplannen met bijbehorende begroting, met betrekking tot respectievelijk de in onderdeel a bedoelde taken op het organisatorische vlak en de in de onderdelen b tot en met g bedoelde operationele taken; i. het opstellen van jaarlijkse rapportages ten behoeve van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de relatie tussen voeding en volksgezondheid, op basis van de resultaten van de in dat jaar onder aansturing van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit uitgevoerde concrete activiteiten met betrekking tot onderzoek, communicatie en toezicht op het in artikel 2 vermelde terrein. 2. De werkplannen met begroting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, alsmede de jaarlijkse rapportages, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, behoeven de goedkeuring van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gehoord de in artikel 8 bedoelde stuurgroep. Artikel 4 Ter uitvoering van de in artikel 3, onderdeel a, bedoelde taken verricht de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit onder meer de volgende activiteiten: a. met betrekking tot onderzoek: het doen van voorstellen over en het verrichten van voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een samenhangend programmeringsdocument voor het in artikel 3, onderdeel b, bedoelde strategisch en toegepast onderzoek; b. met betrekking tot de keuring, de controle en het toezicht op de voedselketen: het, onder meer op basis van risicoanalyses, in kaart brengen en analyseren van de wijze waarop de voedselveiligheid binnen de afzonderlijke sectoren is gewaarborgd, waarbij de gehele keten met de verschillende schakels in beeld wordt gebracht, alsmede het doen van concrete aanbevelingen hierover ten behoeve van de wettelijke inbedding en de organisatorische vormgeving van publieke taken op het gebied van de keuring, de controle en het toezicht; c. met betrekking tot communicatie: het doen van voorstellen over en het verrichten van voorbereidende werkzaamheden voor het verzorgen van de publieke informatie en communicatie over de veiligheid en gezondheid van het voedselpakket.

3 3 Artikel 5 1. De ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport stellen medewerkers ter beschikking ten behoeve van de werkzaamheden van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, overeenkomstig de door hen vast te stellen formatie. 2. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit heeft een directeur, die belast is met de dagelijkse leiding. De directeur wordt benoemd door de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Artikel 6 1. Bij de programmering van concrete activiteiten op het gebied van onderzoek kan de directeur van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zich laten bijstaan door een door deze samen te stellen programmaraad onderzoek. 2. De in het eerste lid bedoelde programmaraad adviseert de directeur van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit over de meest relevante onderzoeksthema s op het terrein van voeding en gezondheid voor de lange en de middellange termijn. 3. De programmaraad bestaat uit deskundigen op het terrein van voeding en gezondheid die afkomstig zijn uit kringen van beleid en wetenschap. 4. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit voert het secretariaat van de programmaraad. Artikel 7 1. Bij de programmering van concrete activiteiten op het gebied van communicatie kan de directeur van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zich laten bijstaan door een door deze samen te stellen programmaraad communicatie. 2. De in het eerste lid bedoelde programmaraad adviseert de directeur van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit over de meest relevante communicatiethema s op het terrein van voeding en gezondheid voor de lange en de middellange termijn. 3. De programmaraad bestaat uit deskundigen op het terrein van voeding en gezondheid die afkomstig zijn uit de kringen van beleid, toezicht en wetenschap alsmede uit deskundigen op het gebied van voorlichting. 4. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit voert het secretariaat van de programmaraad.

4 4 Artikel 8 De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit rapporteert tweemaandelijks over de inhoud en voortgang van haar werkzaamheden aan een ambtelijke stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Artikel 9 De kosten van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit komen voor rekening van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, overeenkomstig door hen goedgekeurde werkplannen met bijbehorende begroting, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel h. Artikel 10 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op een door de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport te bepalen tijdstip. Artikel 11 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

5 5 Toelichting Bij brief van 6 november 2000 heeft de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, mede namens zijn ambtgenoot van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een notitie aan de Tweede Kamer aangeboden over de instelling van de Nederlandse Voedselautoriteit (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 37). Kern van die brief vormt de analyse dat in het licht van Europese ontwikkelingen een snelle en ingrijpende modernisering en stroomlijning van de organisatie op het gebied van de voedselveiligheid in Nederland noodzakelijk is. Daartoe wordt ingezet op de totstandkoming van een centrale structuur voor voedselveiligheid, waarin de regie wordt gevoerd over de publieke taken ten aanzien van het onderzoek, het toezicht en de communicatie op het gebied van de voedselveiligheid. Dit besluit vormt een noodzakelijke eerste concrete stap ter uitvoering van de brief van 6 november jongstleden en ter voorbereiding van de uiteindelijk beoogde structuur. Het onderhavige besluit strekt tot de instelling van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, in afwachting van een wettelijke regeling waarin de bevoegdheden en de positie van de uiteindelijke Nederlandse Voedselautoriteit formeel worden vastgelegd overeenkomstig de in de brief van 6 november 2000 geformuleerde uitgangspunten. De wettelijke verankering kan zowel bij afzonderlijke instellingswet als in het kader van de in de brief van 6 november 2000 aangekondigde herziening van de wet- en regelgeving op het terrein van voedselveiligheid plaatsvinden. Het onderhavige besluit bevat tegen deze achtergrond niet meer dan een tijdelijke en naar de inhoud beperkte regeling van de taken en activiteiten van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Deze regeling komt er in de kern op neer dat de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit op grond van dit besluit namens beide ministers mede belast wordt met de uitvoering van het beleid met betrekking tot voedselveiligheid. Het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit beslaat het terrein van voedselveiligheid en gezonde voeding. Het begrip voedselveiligheid moet begrepen worden in een bredere context, waarbij de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zich ook zal kunnen bezighouden met aanpalende aspecten die een relatie hebben met voeding en gezondheid. Daarom strekt het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zich uit tot de gehele voedselketen, met inbegrip van grondstoffen, hulpstoffen en processen die een potentieel effect op de volksgezondheid hebben. Tot het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit behoren niet aangelegenheden betreffende diergezondheid en dierenwelzijn. Daarnaast wordt met het onderhavige besluit op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de primaire verantwoordelijkheid van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het beleid met betrekking tot drinkwater, genetisch gemodificeerde

6 6 organismen, de milieuaspecten van bestrijdingsmiddelen en de afvalketen in relatie tot de voedselketen. De concrete taken en activiteiten van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit liggen in de komende periode enerzijds op het organisatorische vlak, terwijl anderzijds vooruitlopend op een definitieve wettelijke regeling en binnen de bestaande juridische en bestuurlijke kaders al zoveel mogelijk operationele taken bij de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit worden neergelegd. De toedeling van deze operationele taken vergt, los van het onderhavige besluit, bij de betrokken departementen een interne herschikking van taken en bevoegdheden die op dit moment bij bestaande beleidsdirecties en -afdelingen zijn ondergebracht. Op organisatorisch terrein is de belangrijkste taak van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit het doen van voorstellen over de uiteindelijke organisatorische vormgeving van de Nederlandse Voedselautoriteit en de daarin verbonden hoofdstromen: onderzoek, toezicht en communicatie. Dit omvat mede het doen van voorstellen voor de noodzakelijke investeringen en voor de financiering. Tegelijkertijd zal de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit concrete initiatieven moeten ontplooien die de totstandkoming van een centrale structuur voor het terrein van voedselveiligheid kunnen bevorderen. Op elk van de deelterreinen onderzoek, toezicht en communicatie moeten in de komende periode ontwikkelingen in gang gezet worden die kunnen leiden tot ingrijpende organisatorische wijzigingen. Wat het onderzoek betreft is ervoor gekozen om in deze fase alleen de twee vooraanstaande instituten, te weten het Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten op het terrein van voeding en productie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op het terrein van voeding en gezondheid, hun huidige activiteiten te laten voortzetten, maar wel beter op elkaar af te stemmen. Het is aan de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit om voor de meest wenselijke organisatorische opzet concrete voorstellen te doen en voorbereidende werkzaamheden te verrichten, in eerste instantie door te komen met een samenhangend programmeringsdocument voor het onderzoek op het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Een tweede traject betreft de stroomlijning van de organisatie van de keuring, de controle en het toezicht op het omschreven werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Er zal een diepgaand en gestructureerd onderzoek plaatsvinden naar de wijze waarop de voedselveiligheid binnen de afzonderlijke sectoren (groente en fruit, grondstoffen, dierlijke productie) is gewaarborgd, met aandacht voor de gehele keten en de diverse schakels waaruit deze keten bestaat. Ook wordt onderzocht of taken publiek dan wel privaat van karakter zijn en welke wettelijke inbedding en organisatorische vormgeving noodzakelijk zijn om de voedselveiligheid in de keten optimaal te waarborgen. Het is een taak van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit hierover concrete aanbevelingen te

7 7 doen, op basis waarvan in een latere fase de verdere organisatie gestalte kan krijgen, met inbegrip van de benodigde wijzigingen van wet- en regelgeving terzake. Het derde deeltraject betreft de vormgeving van de publieke informatie en communicatie over de veiligheid en gezondheid van het voedselpakket. Het ligt in de bedoeling deze taak onder te brengen bij de Nederlandse Voedselautoriteit. Op dit moment is de Stichting Voedingscentrum Nederland met deze taak belast; het is de bedoeling dat communicatie een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse Voedselautoriteit wordt. Dat zal betekenen dat in ieder geval een deel van de werkzaamheden van het Voedingscentrum naar de Nederlandse Voedselautoriteit zal worden overgebracht. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zal aan dit omvormingsproces richting geven, door het doen van voorstellen en door het verrichten van concrete voorbereidende werkzaamheden. Vooruitlopend op de hierboven geschetste ontwikkelingen krijgt de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, die daartoe vooralsnog als een ambtelijke dienst onder de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal ressorteren, op grond van het onderhavige besluit voor de tussenliggende periode een aantal concrete operationele taken toebedeeld. Dit betreft met name de inhoudelijke programmering van onderzoek, communicatie en toezicht alsmede de advisering over beleid en wetgeving op het hiervoor geschetste werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Vooralsnog functioneert de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit daartoe als een hiërarchisch aan beide ministers ondergeschikte dienst, die niet beschikt over eigen wettelijke bevoegdheden maar uitsluitend namens de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar taken kan vervullen. Voor wat betreft de verantwoordelijkheidsverdeling tussen beide ministers geldt als uitgangspunt het gestelde in de brief aan de kamer van 18 mei 1995 (kamerstuk XIV en XVI, nr.48) Dit is overigens niet meer of minder dan de eerste stap in een groeiproces naar een structuur waarin de Nederlandse Voedselautoriteit fungeert als in beginsel onafhankelijke autoriteit op het gebied van voeding en gezondheid. Waar het gaat om het aansturen van onderzoek en communicatie zullen voor het verrichten van concrete activiteiten programma s worden opgesteld. Bij de opstelling van die programma s kan de directeur van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zich laten bijstaan door een door deze samen te stellen programmaraad. De programmaraad voor onderzoek zal bestaan uit deskundigen op het terrein van voeding en gezondheid, afkomstig uit de kringen van beleid en wetenschap. De programmaraad voor communicatie zal bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de diverse hoofdstromen van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, medewerkers van de directie voorlichting van de betrokken departementen en een aantal wetenschappelijke deskundigen.

8 8 De aansturing van het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, dat door de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees wordt uitgevoerd, vindt onder verantwoordelijkheid van beide ministers plaats. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit wordt op grond van het onderhavige besluit namens de beide ministers belast met de programmering en onderlinge afstemming van de werkzaamheden van beide diensten en zal daarmee feitelijk als opdrachtgever in de richting van die diensten gaan fungeren. Ook worden de formele, wettelijke, bevoegdheden van de keuringsdiensten door dit besluit uiteraard niet beperkt of opzij gezet. Om bovengenoemde taken ook daadwerkelijk goed te kunnen vervullen, zal de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit aanvullend op dit besluit formeel gemachtigd worden om namens beide ministers stukken te kunnen ondertekenen en brieven op te stellen met betrekking tot voedings- en gezondheidskwesties. Ook zal de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit gemachtigd worden om namens de beide ministers overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van voedselveiligheid. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zal op grond van dit besluit ook belast worden met het namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitoefenen van het Rijkstoezicht op de controle-instellingen die op grond van de Landbouwkwaliteitswet zijn aangewezen. Het gaat hierbij om privaatrechtelijke rechtspersonen, die op grond van de genoemde wet tevens tot taak hebben om voor een specifieke sector (groenten en fruit, biologische producten, zuivel) erop toe te zien dat producten voldoen aan de eisen die op basis van die wet zijn gesteld. Op grond van de Landbouwkwaliteitswet zijn daartoe aangewezen als controle-instellingen: het Kwaliteits-Controle Bureau voor Groenten en Fruit, de Stichting Skal (biologische productiemethoden), de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten en de Stichting Bloembollenkeuringsdienst. Met uitzondering van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst betreft het allemaal controleinstellingen waarvan de werkzaamheden van belang zijn voor de kwaliteit van het voedsel of de productie daarvan. Daarmee is sprake van voldoende raakvlakken met het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit om deze te belasten met het Rijkstoezicht op die controle-instellingen. Op grond van de Landbouwkwaliteitswet zijn nadere regels gesteld over de wijze waarop het Rijkstoezicht wordt uitgeoefend en zijn personen aangewezen die gemachtigd zijn om het Rijkstoezicht namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uit te oefenen. Deze regelgeving zal gelet op het onderhavige besluit worden aangepast om de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit ook daadwerkelijk in staat te stellen om het

9 9 Rijkstoezicht namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te kunnen uitoefenen. Naast bovengenoemde aansturingstaken krijgt de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit tevens tot taak jaarlijks een rapportage ten behoeve van de beide ministers te verzorgen waarin wordt gerapporteerd over de relatie tussen voeding en volksgezondheid, op basis van de uitgevoerde activiteiten. Deze rapportage bevat in ieder geval de resultaten van de uitgevoerde onderzoekprogramma s, een rapportage over het effect van de uitgevoerde communicatieprogramma s alsmede een overzicht van de bevindingen naar aanleiding van concrete opsporings- en toezichtsactiviteiten. Genoemde rapportage behoeft de goedkeuring van beide ministers, alvorens deze definitief kan worden vastgesteld. Voorts zal de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, vooruitlopend op de toekomstige structuur, de beide ministers adviseren over voeding en gezondheid in het algemeen en over beheersing van risico s op het terrein van voedselveiligheid in het bijzonder en zal zij daarnaast een bijdrage leveren aan het formuleren van uitgangspunten voor beleid en regelgeving. Uiteraard zal hierbij worden voortgebouwd op het beleid zoals dat in de Nota Voedsel en Groen (Kamerstukken II , , nr 2) is verwoord en zal daarnaast rekening worden gehouden met de voorstellen die thans in Europees verband worden ontwikkeld. Zo vormt de primaire verantwoordelijkheid van individuele ondernemers in alle schakels van de ketens van de voedselbereiding voor de veiligheid en traceerbaarheid van hun producten of diensten een belangrijk principe waaraan in de komende tijd nadere invulling zal worden gegeven. De kosten van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zullen worden gedekt uit de begroting van beide ministeries, op basis van een door beide ministers goed te keuren werkplan met begroting voor respectievelijk de organisatorische en de operationele taken van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit.

10 10 De taken en activiteiten van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zullen worden begeleid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De stuurgroep zal in ieder geval worden gehoord voorafgaande aan de goedkeuring van de jaarlijkse rapportages over voeding en gezondheid en van de werkplannen met begroting door de beide ministers. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, mr. L.J. Brinkhorst DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, dr. E. Borst-Eilers

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Besluit van houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/LUV/2007-, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 147 Besluit van 3 maart 2005, houdende wijziging van het Besluit biotechnologie bij dieren (Handelingen met betrekking tot dieren waar geen vergunning

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22623 13 augustus 2013 Instellings- en mandaatbesluit spir-it 2013 Gelet op paragraaf 2 van de afdeling 6 van hoofdstuk

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

Dierziekten en plantenziekten

Dierziekten en plantenziekten Dierziekten en plantenziekten dierziekten maatregelen bij milieu-incidenten, zie het schema milieu maatregel instantie wettelijke basis toelichting 1. informatie 1a. informatie aan overheid 1a1. melding

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden;

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Overwegende dat de belangen van de openbare gezondheidszorg en van de volksgezondheid in een aantal

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen MEMORIE VAN ANTWOORD Inleiding Met belangstelling heb ik kennis genomen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 202 Besluit van 22 mei 2015, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden en het Besluit bestuursorganen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Breda en omstreken School: Okba Ibnoe Nafi Plaats: Breda BRIN-nummer: 24RZ nummer AD/RS/42747

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 29 Landsverordening van de 6 de maart 2014 houdende wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de inbedding

Nadere informatie

RIKILT Institute of Food Safety

RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety In het kort Referentie instituut Metingen & Advies Onderzoek RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety is onderdeel van de internationale kennisorganisatie

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba.

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. De regering van Aruba, in deze vertegenwoordigd door de Minister President van Aruba, de heer M.G. Eman, evenals

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN Regeling functioneringsgesprekken Primair Onderwijs Editie december 2000 vastgesteld op 3 oktober 2001 Het bestuur van de Stichting: PCBO Baarn Soest, Postbus 3178, 3760

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ;

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ; Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele en van het leerlinggebonden budget Op de voordracht van

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Jurist. Doel. Context

Jurist. Doel. Context Jurist Doel Adviseren over en behartigen van juridische (beleids)zaken, alsmede opstellen en toetsen van juridische documenten, binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, beroepscodes

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven School: Tarieq Ibnoe Ziyad Plaats: Eindhoven BRIN-nummer: 22NM nummer AD/RS/42744

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

Convenant Dierenhulpverlening

Convenant Dierenhulpverlening Convenant Dierenhulpverlening Ondergetekenden: 1. De Minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; 2. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids)

Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids) Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids) T.b.v. het SRTV stelsel (Specifieke Risicovolle Taken VCA beschreven in de SSVV Opleidingengids) SSVV vastgesteld in het

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 648 Besluit van 10 november 1998, houdende regels ter uitvoering van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Besluit tegemoetkoming

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission De nieuwe gewijzigde EOR richtlijn 2009/38/EU : Ontwerp van aanbevelingen met betrekking tot de onderhandelingen tijdens de periode van omzetting (van 5 juni 2009 tot 5 juni 2011) [vertaald door AC-ABVV]

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 no. 21 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie