DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,"

Transcriptie

1 1 No. TRCJZ/2001/7057 Directie Juridische Zaken DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; BESLUITEN: Artikel 1 Er is een Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit die ressorteert onder de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Artikel 2 Het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit bestrijkt aangelegenheden betreffende voedselveiligheid en gezonde voeding en heeft betrekking op de gehele voedselketen met inbegrip van grondstoffen, hulpstoffen en processen die een potentieel effect op de volksgezondheid hebben. Artikel 3 1. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit is, ter verwezenlijking van de doelstellingen van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het in artikel 2 bedoelde werkterrein, belast met de navolgende taken en daarmee samenhangende activiteiten: a. het doen van voorstellen voor de organisatorische vormgeving van de uiteindelijke Nederlandse Voedselautoriteit en de daarin verbonden hoofdstromen onderzoek, toezicht en communicatie, met inbegrip van voorstellen voor de daartoe noodzakelijke investeringen en benodigde financiering; b. de programmering van strategisch en toegepast onderzoek, gericht op risicoanalyse op het in artikel 2 vermelde terrein; c. de programmering en uitvoering van de communicatie op het in artikel 2 vermelde terrein; d. de programmering en onderlinge afstemming alsmede de evaluatie van werkzaamheden van de Keuringsdienst van Waren, onderscheidenlijk de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees, namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onderscheidenlijk van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

2 2 e. het namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitoefenen van het Rijkstoezicht op de krachtens artikel 8 van de Landbouwkwaliteitswet aangewezen controle-instellingen, uitgezonderd de Stichting Bloembollenkeuringsdienst; f. het adviseren aan de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over voeding en gezondheid in het algemeen en over de beheersing van risico s op het in artikel 2 vermelde terrein in het bijzonder; g. het bijdragen aan de formulering van uitgangspunten voor beleid en regelgeving op het in artikel 2 vermelde terrein; h. het opstellen van werkplannen met bijbehorende begroting, met betrekking tot respectievelijk de in onderdeel a bedoelde taken op het organisatorische vlak en de in de onderdelen b tot en met g bedoelde operationele taken; i. het opstellen van jaarlijkse rapportages ten behoeve van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de relatie tussen voeding en volksgezondheid, op basis van de resultaten van de in dat jaar onder aansturing van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit uitgevoerde concrete activiteiten met betrekking tot onderzoek, communicatie en toezicht op het in artikel 2 vermelde terrein. 2. De werkplannen met begroting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, alsmede de jaarlijkse rapportages, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, behoeven de goedkeuring van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gehoord de in artikel 8 bedoelde stuurgroep. Artikel 4 Ter uitvoering van de in artikel 3, onderdeel a, bedoelde taken verricht de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit onder meer de volgende activiteiten: a. met betrekking tot onderzoek: het doen van voorstellen over en het verrichten van voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een samenhangend programmeringsdocument voor het in artikel 3, onderdeel b, bedoelde strategisch en toegepast onderzoek; b. met betrekking tot de keuring, de controle en het toezicht op de voedselketen: het, onder meer op basis van risicoanalyses, in kaart brengen en analyseren van de wijze waarop de voedselveiligheid binnen de afzonderlijke sectoren is gewaarborgd, waarbij de gehele keten met de verschillende schakels in beeld wordt gebracht, alsmede het doen van concrete aanbevelingen hierover ten behoeve van de wettelijke inbedding en de organisatorische vormgeving van publieke taken op het gebied van de keuring, de controle en het toezicht; c. met betrekking tot communicatie: het doen van voorstellen over en het verrichten van voorbereidende werkzaamheden voor het verzorgen van de publieke informatie en communicatie over de veiligheid en gezondheid van het voedselpakket.

3 3 Artikel 5 1. De ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport stellen medewerkers ter beschikking ten behoeve van de werkzaamheden van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, overeenkomstig de door hen vast te stellen formatie. 2. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit heeft een directeur, die belast is met de dagelijkse leiding. De directeur wordt benoemd door de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Artikel 6 1. Bij de programmering van concrete activiteiten op het gebied van onderzoek kan de directeur van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zich laten bijstaan door een door deze samen te stellen programmaraad onderzoek. 2. De in het eerste lid bedoelde programmaraad adviseert de directeur van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit over de meest relevante onderzoeksthema s op het terrein van voeding en gezondheid voor de lange en de middellange termijn. 3. De programmaraad bestaat uit deskundigen op het terrein van voeding en gezondheid die afkomstig zijn uit kringen van beleid en wetenschap. 4. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit voert het secretariaat van de programmaraad. Artikel 7 1. Bij de programmering van concrete activiteiten op het gebied van communicatie kan de directeur van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zich laten bijstaan door een door deze samen te stellen programmaraad communicatie. 2. De in het eerste lid bedoelde programmaraad adviseert de directeur van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit over de meest relevante communicatiethema s op het terrein van voeding en gezondheid voor de lange en de middellange termijn. 3. De programmaraad bestaat uit deskundigen op het terrein van voeding en gezondheid die afkomstig zijn uit de kringen van beleid, toezicht en wetenschap alsmede uit deskundigen op het gebied van voorlichting. 4. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit voert het secretariaat van de programmaraad.

4 4 Artikel 8 De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit rapporteert tweemaandelijks over de inhoud en voortgang van haar werkzaamheden aan een ambtelijke stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Artikel 9 De kosten van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit komen voor rekening van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, overeenkomstig door hen goedgekeurde werkplannen met bijbehorende begroting, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel h. Artikel 10 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op een door de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport te bepalen tijdstip. Artikel 11 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

5 5 Toelichting Bij brief van 6 november 2000 heeft de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, mede namens zijn ambtgenoot van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een notitie aan de Tweede Kamer aangeboden over de instelling van de Nederlandse Voedselautoriteit (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 37). Kern van die brief vormt de analyse dat in het licht van Europese ontwikkelingen een snelle en ingrijpende modernisering en stroomlijning van de organisatie op het gebied van de voedselveiligheid in Nederland noodzakelijk is. Daartoe wordt ingezet op de totstandkoming van een centrale structuur voor voedselveiligheid, waarin de regie wordt gevoerd over de publieke taken ten aanzien van het onderzoek, het toezicht en de communicatie op het gebied van de voedselveiligheid. Dit besluit vormt een noodzakelijke eerste concrete stap ter uitvoering van de brief van 6 november jongstleden en ter voorbereiding van de uiteindelijk beoogde structuur. Het onderhavige besluit strekt tot de instelling van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, in afwachting van een wettelijke regeling waarin de bevoegdheden en de positie van de uiteindelijke Nederlandse Voedselautoriteit formeel worden vastgelegd overeenkomstig de in de brief van 6 november 2000 geformuleerde uitgangspunten. De wettelijke verankering kan zowel bij afzonderlijke instellingswet als in het kader van de in de brief van 6 november 2000 aangekondigde herziening van de wet- en regelgeving op het terrein van voedselveiligheid plaatsvinden. Het onderhavige besluit bevat tegen deze achtergrond niet meer dan een tijdelijke en naar de inhoud beperkte regeling van de taken en activiteiten van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Deze regeling komt er in de kern op neer dat de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit op grond van dit besluit namens beide ministers mede belast wordt met de uitvoering van het beleid met betrekking tot voedselveiligheid. Het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit beslaat het terrein van voedselveiligheid en gezonde voeding. Het begrip voedselveiligheid moet begrepen worden in een bredere context, waarbij de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zich ook zal kunnen bezighouden met aanpalende aspecten die een relatie hebben met voeding en gezondheid. Daarom strekt het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zich uit tot de gehele voedselketen, met inbegrip van grondstoffen, hulpstoffen en processen die een potentieel effect op de volksgezondheid hebben. Tot het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit behoren niet aangelegenheden betreffende diergezondheid en dierenwelzijn. Daarnaast wordt met het onderhavige besluit op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de primaire verantwoordelijkheid van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het beleid met betrekking tot drinkwater, genetisch gemodificeerde

6 6 organismen, de milieuaspecten van bestrijdingsmiddelen en de afvalketen in relatie tot de voedselketen. De concrete taken en activiteiten van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit liggen in de komende periode enerzijds op het organisatorische vlak, terwijl anderzijds vooruitlopend op een definitieve wettelijke regeling en binnen de bestaande juridische en bestuurlijke kaders al zoveel mogelijk operationele taken bij de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit worden neergelegd. De toedeling van deze operationele taken vergt, los van het onderhavige besluit, bij de betrokken departementen een interne herschikking van taken en bevoegdheden die op dit moment bij bestaande beleidsdirecties en -afdelingen zijn ondergebracht. Op organisatorisch terrein is de belangrijkste taak van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit het doen van voorstellen over de uiteindelijke organisatorische vormgeving van de Nederlandse Voedselautoriteit en de daarin verbonden hoofdstromen: onderzoek, toezicht en communicatie. Dit omvat mede het doen van voorstellen voor de noodzakelijke investeringen en voor de financiering. Tegelijkertijd zal de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit concrete initiatieven moeten ontplooien die de totstandkoming van een centrale structuur voor het terrein van voedselveiligheid kunnen bevorderen. Op elk van de deelterreinen onderzoek, toezicht en communicatie moeten in de komende periode ontwikkelingen in gang gezet worden die kunnen leiden tot ingrijpende organisatorische wijzigingen. Wat het onderzoek betreft is ervoor gekozen om in deze fase alleen de twee vooraanstaande instituten, te weten het Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten op het terrein van voeding en productie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op het terrein van voeding en gezondheid, hun huidige activiteiten te laten voortzetten, maar wel beter op elkaar af te stemmen. Het is aan de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit om voor de meest wenselijke organisatorische opzet concrete voorstellen te doen en voorbereidende werkzaamheden te verrichten, in eerste instantie door te komen met een samenhangend programmeringsdocument voor het onderzoek op het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Een tweede traject betreft de stroomlijning van de organisatie van de keuring, de controle en het toezicht op het omschreven werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Er zal een diepgaand en gestructureerd onderzoek plaatsvinden naar de wijze waarop de voedselveiligheid binnen de afzonderlijke sectoren (groente en fruit, grondstoffen, dierlijke productie) is gewaarborgd, met aandacht voor de gehele keten en de diverse schakels waaruit deze keten bestaat. Ook wordt onderzocht of taken publiek dan wel privaat van karakter zijn en welke wettelijke inbedding en organisatorische vormgeving noodzakelijk zijn om de voedselveiligheid in de keten optimaal te waarborgen. Het is een taak van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit hierover concrete aanbevelingen te

7 7 doen, op basis waarvan in een latere fase de verdere organisatie gestalte kan krijgen, met inbegrip van de benodigde wijzigingen van wet- en regelgeving terzake. Het derde deeltraject betreft de vormgeving van de publieke informatie en communicatie over de veiligheid en gezondheid van het voedselpakket. Het ligt in de bedoeling deze taak onder te brengen bij de Nederlandse Voedselautoriteit. Op dit moment is de Stichting Voedingscentrum Nederland met deze taak belast; het is de bedoeling dat communicatie een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse Voedselautoriteit wordt. Dat zal betekenen dat in ieder geval een deel van de werkzaamheden van het Voedingscentrum naar de Nederlandse Voedselautoriteit zal worden overgebracht. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zal aan dit omvormingsproces richting geven, door het doen van voorstellen en door het verrichten van concrete voorbereidende werkzaamheden. Vooruitlopend op de hierboven geschetste ontwikkelingen krijgt de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, die daartoe vooralsnog als een ambtelijke dienst onder de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal ressorteren, op grond van het onderhavige besluit voor de tussenliggende periode een aantal concrete operationele taken toebedeeld. Dit betreft met name de inhoudelijke programmering van onderzoek, communicatie en toezicht alsmede de advisering over beleid en wetgeving op het hiervoor geschetste werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Vooralsnog functioneert de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit daartoe als een hiërarchisch aan beide ministers ondergeschikte dienst, die niet beschikt over eigen wettelijke bevoegdheden maar uitsluitend namens de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar taken kan vervullen. Voor wat betreft de verantwoordelijkheidsverdeling tussen beide ministers geldt als uitgangspunt het gestelde in de brief aan de kamer van 18 mei 1995 (kamerstuk XIV en XVI, nr.48) Dit is overigens niet meer of minder dan de eerste stap in een groeiproces naar een structuur waarin de Nederlandse Voedselautoriteit fungeert als in beginsel onafhankelijke autoriteit op het gebied van voeding en gezondheid. Waar het gaat om het aansturen van onderzoek en communicatie zullen voor het verrichten van concrete activiteiten programma s worden opgesteld. Bij de opstelling van die programma s kan de directeur van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zich laten bijstaan door een door deze samen te stellen programmaraad. De programmaraad voor onderzoek zal bestaan uit deskundigen op het terrein van voeding en gezondheid, afkomstig uit de kringen van beleid en wetenschap. De programmaraad voor communicatie zal bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de diverse hoofdstromen van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, medewerkers van de directie voorlichting van de betrokken departementen en een aantal wetenschappelijke deskundigen.

8 8 De aansturing van het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, dat door de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees wordt uitgevoerd, vindt onder verantwoordelijkheid van beide ministers plaats. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit wordt op grond van het onderhavige besluit namens de beide ministers belast met de programmering en onderlinge afstemming van de werkzaamheden van beide diensten en zal daarmee feitelijk als opdrachtgever in de richting van die diensten gaan fungeren. Ook worden de formele, wettelijke, bevoegdheden van de keuringsdiensten door dit besluit uiteraard niet beperkt of opzij gezet. Om bovengenoemde taken ook daadwerkelijk goed te kunnen vervullen, zal de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit aanvullend op dit besluit formeel gemachtigd worden om namens beide ministers stukken te kunnen ondertekenen en brieven op te stellen met betrekking tot voedings- en gezondheidskwesties. Ook zal de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit gemachtigd worden om namens de beide ministers overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van voedselveiligheid. De Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zal op grond van dit besluit ook belast worden met het namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitoefenen van het Rijkstoezicht op de controle-instellingen die op grond van de Landbouwkwaliteitswet zijn aangewezen. Het gaat hierbij om privaatrechtelijke rechtspersonen, die op grond van de genoemde wet tevens tot taak hebben om voor een specifieke sector (groenten en fruit, biologische producten, zuivel) erop toe te zien dat producten voldoen aan de eisen die op basis van die wet zijn gesteld. Op grond van de Landbouwkwaliteitswet zijn daartoe aangewezen als controle-instellingen: het Kwaliteits-Controle Bureau voor Groenten en Fruit, de Stichting Skal (biologische productiemethoden), de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten en de Stichting Bloembollenkeuringsdienst. Met uitzondering van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst betreft het allemaal controleinstellingen waarvan de werkzaamheden van belang zijn voor de kwaliteit van het voedsel of de productie daarvan. Daarmee is sprake van voldoende raakvlakken met het werkterrein van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit om deze te belasten met het Rijkstoezicht op die controle-instellingen. Op grond van de Landbouwkwaliteitswet zijn nadere regels gesteld over de wijze waarop het Rijkstoezicht wordt uitgeoefend en zijn personen aangewezen die gemachtigd zijn om het Rijkstoezicht namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uit te oefenen. Deze regelgeving zal gelet op het onderhavige besluit worden aangepast om de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit ook daadwerkelijk in staat te stellen om het

9 9 Rijkstoezicht namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te kunnen uitoefenen. Naast bovengenoemde aansturingstaken krijgt de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit tevens tot taak jaarlijks een rapportage ten behoeve van de beide ministers te verzorgen waarin wordt gerapporteerd over de relatie tussen voeding en volksgezondheid, op basis van de uitgevoerde activiteiten. Deze rapportage bevat in ieder geval de resultaten van de uitgevoerde onderzoekprogramma s, een rapportage over het effect van de uitgevoerde communicatieprogramma s alsmede een overzicht van de bevindingen naar aanleiding van concrete opsporings- en toezichtsactiviteiten. Genoemde rapportage behoeft de goedkeuring van beide ministers, alvorens deze definitief kan worden vastgesteld. Voorts zal de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit, vooruitlopend op de toekomstige structuur, de beide ministers adviseren over voeding en gezondheid in het algemeen en over beheersing van risico s op het terrein van voedselveiligheid in het bijzonder en zal zij daarnaast een bijdrage leveren aan het formuleren van uitgangspunten voor beleid en regelgeving. Uiteraard zal hierbij worden voortgebouwd op het beleid zoals dat in de Nota Voedsel en Groen (Kamerstukken II , , nr 2) is verwoord en zal daarnaast rekening worden gehouden met de voorstellen die thans in Europees verband worden ontwikkeld. Zo vormt de primaire verantwoordelijkheid van individuele ondernemers in alle schakels van de ketens van de voedselbereiding voor de veiligheid en traceerbaarheid van hun producten of diensten een belangrijk principe waaraan in de komende tijd nadere invulling zal worden gegeven. De kosten van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zullen worden gedekt uit de begroting van beide ministeries, op basis van een door beide ministers goed te keuren werkplan met begroting voor respectievelijk de organisatorische en de operationele taken van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit.

10 10 De taken en activiteiten van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit zullen worden begeleid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De stuurgroep zal in ieder geval worden gehoord voorafgaande aan de goedkeuring van de jaarlijkse rapportages over voeding en gezondheid en van de werkplannen met begroting door de beide ministers. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, mr. L.J. Brinkhorst DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, dr. E. Borst-Eilers

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 352 esluit van 1 juli 2002, houdende wijziging van het esluit Staatstoezicht op de volksgezondheid en enkele andere besluiten Wij eatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 503 Besluit van 12 november 1999, houdende aanwijzing van andere taken van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Besluit andere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 659 Besluit van 13 december 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet dieren,

Nadere informatie

A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD

A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 25 ste september 2006 ter uitvoering van de artikelen 2, derde lid, en 4, eerste lid, van de Landsverordening Inspectie voor

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 31 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 juli 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

logoocw Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon BOA/2005/37330 van 1 september 2005

logoocw Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon BOA/2005/37330 van 1 september 2005 logoocw Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon BOA/2005/37330 van 1 september 2005 Overwegende: - dat er te weinig sprake is van gedeelde kennis over geschiedenis, cultuur en samenleving,

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27372 1 september 2015 Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2015, nr. MBO/803345,

Nadere informatie

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Besluit van houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/LUV/2007-, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ; Besluit van houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11459 24 april 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2014, kenmerk 356349-119274-WJZ,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) De Minister voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27392 31 mei 2016 Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6 29 (1978) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1979 Nr. 6 A. TITEL Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

Instellingsbesluit Commissie Innovatie Mondzorg

Instellingsbesluit Commissie Innovatie Mondzorg Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Instellingsbesluit Commissie Innovatie Mondzorg Bestemd

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 147 Besluit van 3 maart 2005, houdende wijziging van het Besluit biotechnologie bij dieren (Handelingen met betrekking tot dieren waar geen vergunning

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur)

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur) Besluit van tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Tekst geldend op: 23-02-2007) Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 150 Besluit van 17 maart 2000, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22623 13 augustus 2013 Instellings- en mandaatbesluit spir-it 2013 Gelet op paragraaf 2 van de afdeling 6 van hoofdstuk

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

Dierziekten en plantenziekten

Dierziekten en plantenziekten Dierziekten en plantenziekten dierziekten maatregelen bij milieu-incidenten, zie het schema milieu maatregel instantie wettelijke basis toelichting 1. informatie 1a. informatie aan overheid 1a1. melding

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11669 4 mei 2015 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 april 2015, nr. 634348, houdende instelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16607 16 september 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 september 2011, nr. DWJZ/R&E-3077599,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007 Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 328 Besluit van 2 juli 1999, houdende uitzonderingen op het ingevolge artikel 55, derde lid, van de Meststoffenwet geldende verbod dierlijke

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden;

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Overwegende dat de belangen van de openbare gezondheidszorg en van de volksgezondheid in een aantal

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Intitulé : LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Citeertitel: Landsverordening erkenning buitenlandse diploma's Vindplaats : AB 1995

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Wijziging Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2005

Wijziging Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2005 SZW Wijziging Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2005 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 21 september 2006, nr. AI//JZ/2006/79197, houdende wijziging

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 29 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 23 e juli 2013, tot instelling van de Stuurgroep Nationale Ontwikkeling DE MINISTER VAN ALGEMENE

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 574 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Datum 11 februari 2015 Vragen van het lid Bisschop (SGP) over de samenwerking tussen ROC Amsterdam en ROC Flevoland

Datum 11 februari 2015 Vragen van het lid Bisschop (SGP) over de samenwerking tussen ROC Amsterdam en ROC Flevoland >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 30 maart 2010, houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen MEMORIE VAN ANTWOORD Inleiding Met belangstelling heb ik kennis genomen

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Breda en omstreken School: Okba Ibnoe Nafi Plaats: Breda BRIN-nummer: 24RZ nummer AD/RS/42747

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 710 Besluit van 29 september 2010 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken

Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken CCD 2014-03 Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken INLEIDING Per 18 december 2014 is de Centrale Commissie Dierproeven ingesteld. De Centrale Commissie Dierproeven is een zelfstandig

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Kenmerk Opschrift Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 september 2004, nr., houdende enkele voorzieningen met betrekking tot strategische goederen krachtens artikel 7 van de In-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 202 Besluit van 22 mei 2015, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden en het Besluit bestuursorganen

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie