VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE C O RPO RA T E LAWO ND E RNE MI NG S RE C H T BLOK 4.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE C O RPO RA T E LAWO ND E RNE MI NG S RE C H T BLOK 4."

Transcriptie

1 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE C O RPO RA T E LAWO ND E RNE MI NG S RE C H T BLOK 4.4 TENTAMEN : 26 MAART 2008, UUR DaaR : 2.45 UUR 1) U \ilordt VERZOCHT BOVENAAN HET EERSTE BLAD VAN U\il UITWER]ilNGEN TE NOTEREN OF U VOLTIJD OF DEELTIJD STUDENT BENT. 2) U MAG GEBRUIK MAKEN VAN EEN WETBOEK, MITS NIET GEANNOTEERD. ER MAG DUS NIETS _EIGENHANDIG. BIJGESCHREVEN STAAN. HET \ryetboek MAG SLECHTS VAN ARCERINGEN, ONDERSTREPINGEN EN EXTERNE TABS ZIJN VOORZIEN. 3) DE ONDERSTAANDE VRAGEN DIENEN BEARGUMENTEERD TE \ilorden BEANT\ryOORD. EEN SIMPEL JA OF NEE IS DUS NIET VOLDOENDE! 4) UW ANTWOORDEN DIENEN -VOORZOVER MOGELIJK.VERGEZELD TE GAAN VAN EEN VER\ilIJZING NAAR HET RELEVANTE WETSARTIKEL EN HET RELEVANTE ARREST. s) HET TENTAMEN KAN UITSLUITEND TIJDENS DE (OP DIT TENTAMEN AANGEKONDIGDE) NABEPSREKING WORDEN INGEZIEN. INDIEN U ONVERIIOOPT NIET AAN\ryEZIG KUNT ZIJN BIJ DE NABESPREKING, DIENT U VOORAF CONTACT OP TE NEMEN MET ANNELIES BRINK TENEINDE EEN ANDERE AFSPRAAK TE MAKEN VOOR INZAGE. 6) HET RESULTAAT VAN HET TENTAMEN TELT VOOR 60% MEE IN HET EINDCIJT'ER. DE CIJFERS VAN DE TWEE CASE UIT\ilERKINGEN TELLEN IEDER VOOR 20% MEE IN HET EINDCIJFER. UITSLAG TENTAMEN.. 8 APRIL 2OO8 NABESPREKING : 18 APRIL 2008 OM 12:45 UUR

2 CASUS 1 BAN Amor Bank sluisde kunst weg Achter de schermen bij Fortuin Bank is commotie ontstaan omdat de BAN Amor Bank het eigendom vanzijnuiterst belangwekkende kunstcollectie, bestaande uit kunststukken, aan de vooravond van de overname via een juridische constructie heeft weggesluisd. Dit om te voorkomen dat de kunstcollectie, die de afgelopen 25 jaaris opgebouwd en tot de belangrijkste kunstverzamelingen van NederlÀO Uetroort, in handen zou vallen van de overnamepartners. Vlak voor de overname is het eigendom van de kunstcollectie in allerijl voor het symbolische bedrag van l euro overgedragen van BAN Amor Bank naar de Stichting BAN Amo_r Kunstverzameling. gnn Á-or-topman piet Jansen is voorzitter van deze stichting. Kunstexpertschatten de waarde vande kunstverzam.ting.rl BAN Amor op'vele tientallen miljoenen euro's', maíu een offrciële taxatie isïooit gemaakt. In de statuten van BAN Amro NV zijn de vorgende bepalingen opgenomen: $6 Het bestuur is bevoegd BAN Amor NV te vertegenwoordigen $ 7 Naast het bestuur zijn de individuele bestuurders bevoegd BAN Amor NV te vertegenwoordigen $ 8 Voor rechtshandelingen boven de EUR geldt zowel ten aanzien van het bestuur als ten aanzienvan een individuele bestiurder dat de Raad van commissarissen de rechtshandeling vooraf dient goed te keuren. van welke vorïn van tegenstrijdig belang is sprake bij de verkoop van de kunstcollectie? (2p) Yraag2 Kan het tegenstrijdig belang aan de Stichting BAN Amor Kunstverzameling worden tegengeworpen? (3p) Er is geen goedkeuring gevraagd aan de Raad van Commissarissen van BAN Amor NV voor de verkoop van de kunstcollectie. Kan BAN Amor NV de verkoop ongedaan maken in verband met het ontbreken van deze goedkeuring? (5p)

3 Yraag4 Bespreek het handelen van Piet Jansen in verband met de verkoop van de kunstcollectie in het licht van artikel 2:9 BW. (7p) Vraag 5 V/elke twee relaties onderhoudt Piet Jansen als bestuurder jegens BAN Amor NV en wat zouden de gevolgen zijn van een eventueel ontslag door de algemene vergadering van aandeelhouders van BAN Amor NV. (5p) De Raad van Commissarissen van BAN Amor NV dient toezicht te houden op het beleid van BAN Amor NV en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voorts dient hij het bestuur met raad terzijde te staan. Vraag 6 Noem nog 3 taken van de Raad van Commissarissen. (3p) CASUS 2 Comsys Holding BV is de moedermaatschappij en enig aandeelhouder van Comsys BV en Comsys Services BV. Comsys Holding BV, Comsys BV, en Comsys Services BV hadden een gezamenlijke activiteit en waren bedrijfsmatig zeer nauw verweven. Comsys Services BV was voorts financieel vrijwel volledig afhankelijk van Comsys Holding BV en Comsys BV. Bestuurder van Comsys Services BV is de heer Koolmees. Comsys Services BV is op 14 december 2007 in staat van faillissement verklaard. De curator van Comsys Services BV vordert veroordeling van Comsys Holding BV tot betaling van de schade. De curator baseert de vordering op een uit onrechtmatig handelen voortvloeiende doorbraak van aansprakelijkheid. Vergelijk de casus van Comsys met de casus van het arrest Sobi/Hurks en bespreek aan de hand van deze vergelijking de kans van slagen van de vordering. (7p) De curator constateert dat Comsys Services BV volgens de criteria van artikel 2:397 BW als middelgrote rechtspersoon kwalificeerde maar in strijd met artikel 2:393 BW had verzuimd bij de jaarrekeningen 2005 en 2006 een accountantsverklaring te voegen of een mededeling waarom de accountantsverklaring ontbrak. Hoewel geen accountantsverklaring is verstrekt, staat vast dat de gegevens in dejaarrekening correct zijn. De jaanekeningen zijn op 1 november 2006 respectievelijk 2 december 2007 vastgestel door de algemene vergadering van aandeelhouders van Comsys Services BV en op 8 november 2006 respectievelijk 9 december 2001 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De curator wil de heer Koolmees aansprakelijk stellen op grond van artikel 2:248FW.

4 Yraag2 lwat zijn de gevolgen van het ontbreken van de accountantsverklaring voor deze aansprakelijkheidstelling? (5p) Kon de algemene vergadering van aandeelhouders van Comsys services BV de jaarrekening vaststellen op de hiervoor genoemde data? (3p) CASUS 3 Op I januari 2007 is de V/ft ingevoerd. v/at is de belangrijkste reden geweest vooi de ingrijpende herziening van de toezichtswetgeving en waaruit bestaat die herziening? (5p) Yraag2 Noem tenminste drie maatschappelijke ontwikkelingen die wens van de wetgever om het toezicht te herzien kunnen verklaren. (5p) Wat is prudentieel toezicht? (2p) Yraag4 V/at is gedragstoezicht? (2p) Vraag 5 Noem vijf handhavingsinstrumenten welke de toezichthouder ingevolge de V/ft ter beschikking staan. (5p) De Nederlandse corporate govemance code bevat voorschriften over certificering van aandelen. Vraag 6 Leg kort uit waar die regeling op neer komt. (5p)

5 YraagT Waarin verschilt de Nederlandse corporate governance code op dit punt van de wet? (5p) Vraag 8 Noem twee de laatste jaren in Boek 2 BW ingevoerde wetwijzigingen, welke de invloed van de aandeelhouders bij naamloze vennootschappen hebben vergroot. (6p) CASUS 4 Dierenarts Eline Vreeman heeft op 3l haar praktrjk - tot dan toe gedreven als eenmanszaak- ingebracht in Dierenartsenpraktijk Buitenveldert BV. Zij is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Dierenartsenpraktijk Buitenveldert BV. De balans per luidt: per 3l t Euro Activa Passiva Bedriifspand 550 Geplaatst kapitaal 318 Kas 6 Herwaarderin ssreserve 48 Bank 28 Aeio 52 Algemene reserve aa Lij frenteverplichting 188 E. Vreeman Totaal Eline heeft goede ervaringen met haar vaste vakantievervanger Ruud Haringsma. Het goede gevoel is wederzijds. Ruud legt voor of hij haar zakelijke partner kan worden. Tijdens een etentje op 10 januari 2008 worden verschillende opties besproken, waaímee deze gedachte kan worden gerealiseerd. De eerste uitwerking die ter sprake komt, is dat Ruud evenveel nieuwe aandelen neemt in Dierenartsenpraktijk Buitenveldert BV als Eline nu houdt, namelijk 318 aandelen met een nominale waarde van EUR Ruud is (nog) niet kapitaalkrachtig en stelt voor dat deze nieuwe aandelen zoveel mogelijk worden volgestort doordat hij zonder vergoeding arbeid zal inbrengen. Is dit mogelijk? (3 pt)

6 De tweede uitwerking is het'lichter maken' van de BV, door het geplaatst kapitaal te verminderen. Yraag2 a. Geef de twee manieren van kapitaalvermindering aan die de wet bepaalt. (3 pt) b. Met welke twee andere wetsartikelen moet je rekening houden bij het uitvoeren van een kapitaalvermindering? (6 pt). c. v/elk bedrag kan maximaal aaneline worden uitgekeerd ten gevolge van de vermindering van eigen vennogen. Ga er van uit dai alle eventueel veieiste statutenwijzigingen worden uitgevoerd. (6 pt) De derde oplossing ligt voor de hand. Dierenartsenpraktdk Buitenveldert BV en Ruud richten samen een nieuwe BV op, waarin zij ieder ío u*a.trn van EUR zullen houden. Eline en Ruud zullen de bestui'deis worden. Dierenartsenpraktijk Buitenveldert BV denkt aan het volstorteir van haar aandelen in natura.n R*O wil de zijne in geld volstorten. Beschrijf de formaliteiten die de wet voor beide gevallen voorschrijft.(7 pt)

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&... pagina 1 van 5 Jutd 2012/09 Girale betalingen door de gefailleerde op of na datum faillissement Jutd 2012/09 d.d. 03 05 2012 Auteur(s): Mr. F.F.A. Smetsers, Van Iersel Luchtman NV, Breda. In de praktijk

Nadere informatie