R e c h t e r l i j ke toetsing va n b ra n d ve i l i g h e i d s b e s l u i t e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R e c h t e r l i j ke toetsing va n b ra n d ve i l i g h e i d s b e s l u i t e n"

Transcriptie

1 R e c h t e r l i j ke toetsing va n b ra n d ve i l i g h e i d s b e s l u i t e n Een onderzoek van re c ht s p raak betre f f e nde besluiten van ge me e nt e b e s t u ren inzake v e rg u n n i ng v e r l e n i ng en hand h a v i ng in he t ka der van bra nd v e i l ig he id van openbare i n r ic ht i nge n I nstituut voor Staats- en bestuursre c ht Universiteit Ut re c ht m r. dr. A.P. W. Duijke r s l o o t p rof. m r. dr s. F.C.M.A. Mic h ie l s m. m. v. prof. m r. R.J.G.M. Widde r s ho v e n

2 264 R e c ht e r l i j ke toetsing van bra nd v e i l ig he id s b e s l u i t e n

3 Inleiding, vraagstelling en o n d e r z o e ks o p z e t Het verband tussen handhaving en re c h t s b e s c h e r m i n g S i nds de re c e nte rampen in Ens c he de en Vo l e ndam staat het onderwerp hand h a v i ng hoog op de prioriteitenlijst van het ka b i net, maar ook van ge me e nt e b e s t u ren. Gelukkig was er ook v o o rd ien al gro e ie nde aanda c ht voor de (bestuurlijke) hand h a v i ng. Eind 1996 gaf de minister van Justitie opdra c ht aan de Commissie Bestuursre c ht e l i j ke en Privaatre c ht e l i j ke Ha nd h a v i ng ( C o m m i s s ie Mic h iels) onder meer om na te gaan in ho e v e r re spra ke was van hand h a v i ng s - t e korten en hoe deze zouden kunnen worden terugge b ra c ht. Met haar rapport Ha ndhaven op n i v e a u 1 heeft die Commissie aan deze opdra c ht voldaan. Een van de meer specifie ke o nderwerpen die zij heeft onde r z o c ht, betreft de vraag in ho e v e r re re c ht s b e s c he r m i ng een e f f e c t ieve hand h a v i ng in de weg staat en da a rdoor me de een oorzaak zou kunnen zijn voor he t bestaan van hand h a v i ng s t e ko r t e n Een aanleid i ng voor het bespre ken van dit onderwerp was de ge da c hte van de Commissie He ro v e r w e g i ng Ins t r u me ntarium Recht s h a nd h a v i ng (Commissie Korthals Altes) dat een p re v e nt ieve re c ht e r l i j ke toets voor bestuurlijke sanc t iebesluiten zou moeten worden mo ge l i j k ge ma a k t. 3 Een ande re aanleid i ng betrof het ge da c ht e ngoed van de We r kg roep Van Ke me na de. 4 In het do o r deze werkg roep uitge b ra c hte rapport wordt ge s t e l d, dat er 1) een overdaad aan re c ht s b e s c he r mi ng i s, dat 2) de re c hter te zeer op de stoel van het bestuur gaat zitten, dat 3) de re c hter te fo r malistisch te werk gaat en dat 4) re c ht s b e s c he r m i ng vertra ge nd werkt. Het eerste punt is, wat er ook van zij, te alge meen om te behandelen in het ka der van het door ons verric ht e beperkte onderzoek. Het laatste punt is evenmin onde r z o c ht. Overige ns merkt de Commissie M ic h iels hie rover op dat re c ht s b e s c he r m i ng weliswaar in het alge meen wel voor enige v e r t ra g i ng zorgt, doch dat die vertra g i ng maar in beperkte mate op het conto van de re c ht e r kan worden ge s c h reven. Hoe dit ook zij, de lengte van de re c ht s b e s c he r m i ng s p ro c e du res is, ge z ien de onde r z o e k s o p dra c ht, in het onde r h a v ige onderzoek buiten bescho u w i ng ge b l e v e n. Voor het na v o l ge nde zijn met na me het tweede en de rde punt van belang. De Commissie M ic h iels schrijft over het tweede punt : In elk geval voor de hand h a v i ng lijkt die stelling niet ho ud b a a r. Gevallen waarin de re c hter een correct voorbere ide beslissing afwijst op inho ude l i j ke gro nden zijn ge r i ng in a a ntal. Bovend ien betreffen ze niet altijd het resultaat van de belange na f w e g i ng sec, ma a r s o ms ook handelen in strijd met inho ude l i j ke beginselen van behoorlijk bestuur als he t ge l i j k he id s b e g i nsel en het vertro u w e ns b e g i nsel. Bij sanc t ies wordt voorts tere c ht zwaar I n l e id i ng, vra a g s t e l l i ng en onde r z o e k s o p z e t

4 getild aan het evenre d ig he id s b e g i nsel. Dat een sanc t iebesluit wordt vernie t igd wege ns een ke n nelijk onre de l i j ke belange na f w e g i ng, moet, gelet althans op de ge p u b l ic e e rde j u r i s p r ude nt ie, tamelijk zeldzaam worden ge a c ht. Ten aanzien van het de rde punt merkt de Commissie op: Dit bezwaar (..) lijkt (..) niet ge heel zonder gro nd. Soms wordt een sanc t ie b e s l u i t v e r n ie t igd puur op fo r mele gro nden, zonder dat de re c hter zich verd iept in de vraag of he t besluit ma t e r ieel zou kunnen stand ho ude n. De Commissie merkt echter tevens op (..) dat voor het ma ken van pro c e du rele fouten door bestuursorg a nen niet de schuld aan de re c hter moet worden ge ge v e n! Aanleiding voor nieuw onderzoek Er waren diverse re de nen deze conc l u s ies niet zonder meer over te ne men, maar nie u w, op b ra nd v e i l ig he id toegespitst, onderzoek te verric hten. In het onde r h a v ige onderzoek is een en a nder onde r z o c ht specifiek ten aanzien van besluiten in het ka der van de bra nd v e i l ig he id. Denkbaar is dat dit beleid s t e r rein een van het alge me ne beeld afwijke nd beeld te zien ge e f t. Daarbij gaat het me de, maar niet alleen om hand h a v i ngsbesluiten. Voorts is ook nie t ge p u b l ic e e rde jurisprude nt ie bestude e rd. Bovend ien zijn we inmiddels bijna 4 jaar verder da n het mo me nt waarop de Commissie Mic h iels haar rapport schre e f. De cafébra nd in Vo l e ndam heeft vra gen opge roepen omtre nt de wijze waarop ge me e nten de ( b ra nd ) v e i l ig he idsvoorschriften handhaven. In de ge me e nt e l i j ke praktijk bestaat, aldu s b e r ic hten die de Commissie Onderzoek Cafébra nd (Commissie Alders) hebben bereikt, de indr u k dat de re c ht s p raak belemme r i ngen opwerpt ten aanzien van de hand h a v i ng door ge me e nt e n van voorschriften onder ande re op het ge b ied van (bra nd ) v e i l ig he id. De Commissie Alde r s w e nste inzic ht te krijgen in de mate waarin hiervan inde rdaad spra ke is. In dat verband he e f t de Commissie het Instituut voor Staats- en bestuursre c ht van de Universiteit Ut re c ht opdra c ht ge geven ter zake onderzoek te verric hten. Dit rapport bevat de resultaten van dit j u r i s p r ude nt ie - o nde r z o e k. Vraagstelling en onderzoeks o p z e t De vra gen waarop dit onderzoek een ant w o o rd die nde te geven luiden als volgt. 1) B ie dt de jurisprude nt ie een du idelijk beeld ten aanzien van de wijze waarop ge me e nt e n o mgaan met hun bevoegd he den die er (me de) toe stre k ken het belang van de bra ndv e i l ig he id te besche r me n? 2) Op welke punten worden ge me e nten met enige re ge l maat door de re c hter ge c o r r ige e rd en op welke punten ge ho no re e rd? 3 ) Zijn er aanw i j z i ngen dat de re c hter de toepassing van de onder 1) bedo e l de bevoegd he de n in positieve dan wel ne g a t ieve zin beïnvloedt? Om deze vra gen te kunnen beant w o o rden is re l e v a nte re c ht s p raak onde r z o c ht. Vo l ge ns afspra a k R e c ht e r l i j ke toetsing van bra nd v e i l ig he id s b e s l u i t e n

5 is de niet ge p u b l ic e e rde re c ht s p raak door de opdra c ht gever aange l e v e rd, waarbij de hulp van het NIBRA en de Raad van State is inge roepen. De onde r z o e kers hebben een quick scan ge da a n van de toeganke l i j ke re l e v a nte da t a b a n ken om de ge p u b l ic e e rde jurisprude nt ie te acht e r h a l e n en te bestude ren. Gescanned zijn uitspra ken in Adm i n i s t ra t ie f re c ht e l i j ke Beslissinge n, J u r i s p r ude nt ie Bestuursre c ht, Jurisprude nt ie Milie u re c ht en Bouwre c ht. Als startpunt van he t j u r i s p r ude nt ie - o nderzoek is ge no men Reden daarvoor is dat in dat jaar de nie u w e Wo n i ngwet in werking is ge t re den, waardoor onder ande re het wettelijk ka der betre f f e nde de re ge l i ng van bra nd v e i l ig he id van bouwwerken ing r i j p e nd is ge w i j z igd. Het aantal re c ht e r l i j ke uitspra ken dat betre k k i ng heeft op bra nd v e i l ig he id van openbare i n r ic ht i ngen, waaro nder wordt verstaan voor het publiek toeganke l i j ke inric ht i ngen als café s, re s t a u ra nt s, scholen, ke r ken en de rge l i j ke, is beperkt ge b l e ken. Dit heeft de onde r z o e kers ertoe ge b ra c ht ook enkele re c ht e r l i j ke uitspra ken bij het onderzoek te betre k ken die geen betre k k i ng hebben op bra nd v e i l ig he id van openbare inric ht i ngen, maar op bra nd v e i l ig he id van ande re objecten (woningen, partic u l ie re bedrijven e. d.). U i t e i ndelijk zijn op deze wijze in totaal 30 re c ht e r l i j ke uitspra ken onde r z o c ht. De kern van deze uitspra ken wordt weerge geven in ho ofdstuk 3 van dit rapport. In ho ofdstuk 2 wordt eerst het wettelijk ka der ge s c hetst waarbinnen verg u n n i ng v e r l e n i ng en hand h a v i ng door ge me e nt e n in het ka der van bra nd v e i l ig he id met betre k k i ng tot openbare inric ht i ngen en ande re objecten p l a a t s v i ndt en wordt aange geven welke re c ht s b e s c he r m i ng s p ro c e du res tegen besluiten inzake v e rg u n n i ng v e r l e n i ng en hand h a v i ng openstaan. In ho ofdstuk 4 worden enkele belang r i j ke l i j nen ge s c hetst zoals deze uit de onde r z o c hte jurisprude nt ie naar voren ko men. In ho ofdstuk 5 w o rden de ant w o o rden op de onde r z o e k s v ra gen ge geven. Ho ofdstuk 6 bevat enkele ko r t e s l o t o v e r w e g i nge n C o m m i s s ie Bestuursre c ht e l i j ke en Privaatre c ht e l i j ke Ha nd h a v i ng, Ha ndhaven op niveau, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, Z ie ho ofdstuk 6 van Ha ndhaven op niveau. 3 Z ie het rapport van bedo e l de commissie, getiteld Het re c ht ten uitvoer ge l e gd, Den Haag: Ministerie van Justitie We r kg roep Van Ke me na de, Bestuur in ge d i ng, Haarlem: Pro v i nc ie No o rd - Ho l l a nd De citaten zijn te vinden op p van Ha ndhaven op niveau. I n l e id i ng, vra a g s t e l l i ng en onde r z o e k s o p z e t

6 2 Regeling en handhaving van brandveiligheid van openbare inrichtingen en andere objecten door gemeentebesturen: wettelijk kader De basis voor de re ge l i ng en hand h a v i ng van bra nd v e i l ig he id door ge me e nt e b e s t u ren wordt ge v o r md door de Wo n i ngwet. Daarnaast bevat de Bra ndweerwet ter zake een re ge l i ng. Ve rder is ook de Wet milie u b e heer in bepaalde opzic hten van belang. Naast deze wetten is voor de h a nd h a v i ng s b e v o e gd he den van ge me e nt e b e s t u ren met na me re l e v a nt de re ge l i ng in de A l ge me ne wet bestuursre c ht en de Geme e ntewet. Dit wettelijk ka der wordt in dit ho ofd s t u k na der ge s c he t s t Regelingen betreffende de bra n d ve i l i g h e i d Woningwet, Bouwbesluit en bouwverordening De Wo n i ngwet, zoals deze na een ing r i j p e nde wijzig i ng vanaf 1 oktober 1992 ge l dt (Stb. 1991, 439), vormt een belangrijk ka der voor de re ge l i ng van de bra nd v e i l ig he id van bouwwerke n, w a a ro nder ook vallen ho re c a - i n r ic ht i ngen. Op gro nd van art. 2, eerste lid Wo n i ngwet worde n bij of kra c ht e ns amvb uit het oogpunt van veilig he id, ge z o nd he id, bruikbaarhe id, ene rg ie - z u i n ig he id en milie u t e c h n i s c he voorschriften ge geven omtre nt het bouwen van woninge n, w o o n keten, woonw a ge ns en ande re gebouwen. Inge v o l ge art. 2, tweede lid worden tevens bij of kra c ht e ns de in lid 1 bedo e l de amvb uit het oogpunt van veilig he id, ge z o nd he id en bruikb a a r he id voorschriften ge geven omtre nt de staat van bestaande woningen, woonketen en w o o nw a ge ns en van bestaande ande re gebouwen. Deze amvb is het B o u w b e s l u i t. In dit Bouwbesluit zijn derhalve bouwkund ige eisen opge no me n w a a raan een bouwwerk moet voldoen, onder ande re met het oog op bra nd v e i l ig he id. Aparte ho ofd s t u k ken zijn in het Bouwbesluit gewijd aan het bouwen van woningen en woonge b o u w e n ( ho ofdstuk II), de staat van bestaande woningen en woongebouwen (III), het bouwen van w o o nw a ge ns en standplaatsen (IV), de staat van bestaande woonw a ge ns en standplaatsen (V), het bouwen van niet tot bewoning bestemde gebouwen (VI) en het bouwen van met na me ka nt o o rgebouwen en logiesverblijven (VII). In deze ho ofd s t u k ken is Afde l i ng 1 telke ns ge w i j d aan veilig he idsvoorschriften. In ie der ho ofdstuk komt een para g raaf Bra nd v e i l ig he id voor, me t voorschriften omtre nt voorko m i ng van bra ndge v a a r l i j ke situa t ie s, beperking van de ont w i k ke l i ng van bra nd en van uitbre id i ng van bra nd, beperking van het ontstaan en de verspre id i ng van rook, veilige vluc ht of re dd i ng uit een ge b o u w, voorko m i ng en beperking van ongevallen bij b ra nd en het mo gelijk ma ken van bra nd b e s t r i j d i ng. B en W toetsen bij de verlening van een bouwvergunning op grond van art. 40 juncto art. 44 Woningwet aan de eisen van het Bouwbesluit. R e c ht e r l i j ke toetsing van bra nd v e i l ig he id s b e s l u i t e n

7 Het Bouwbesluit bevat technische voorschriften betre f f e nde het bouwen en de staat van b e s t a a nde bouwwerken en standplaatsen (bouwkund ige aspecten). Nie t - b o u w k u nd ige aspecten k u n nen door de ge me e nten zelf worden ge re ge l d. De ge me e nt e raad stelt op gro nd van art. 8 Wo n i ngwet een bouwvero rde n i ng vast, die uitsluitend de voorschriften, bedoeld in het tweede tot en met zesde lid, bevat. In casu is met na me van belang art. 8, tweede lid, sub a ad 4, da t bepaalt dat de b o u w v e r o r d e n i n g voorschriften bevat omtre nt het gebruik van woningen en a nde re gebouwen, waaro nder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betre k k i ng tot de b ra nd v e i l ig he id. Deze verplic ht i ng ge l dt sinds de wijzig i ng van de Wo n i ngwet in Vo o rd ien stelden ge me e nten voor de bra nd v e i l ig he id van bouwwerken aparte bra nd v e i l ig he id s - v e ro rde n i ngen vast. B en W toetsen de verlening van een bouwverg u n n i ng op gro nd van art. 40 juncto art. 44 Wo n i ngwet aan de eisen van de bouwvero rde n i ng. De meeste ge me e nten hebben thans, uitera a rd op basis van vrijwillig he id, de mo de l - b o u w - v e ro rde n i ng van de Ve re n ig i ng van Ne de r l a ndse Geme e nten vrijwel int e g raal overge no men. In ho ofdstuk 2, para g raaf 6 van de (mo del) bouwvero rde n i ng worden eisen gesteld omtre nt de a a nw e z ig he id van bra nd b e v e i l ig i ng s i ns t a l l a t ies in gebouwen. Belangrijk is met na me ho ofd s t u k 6 van de (mo de l ) b o u w v e ro rde n i ng. Dit re gelt het bra nd v e i l ig gebruik van bouwwerken. Op grond van art is het verboden zonder of in afwijking van een g e b r u i ks v e r g u n n i n g van B en W een bouwwerk in gebruik te hebben of te ho uden waarin: a meer dan vijftig personen tegelijk aanw e z ig zullen zijn, anders dan in een één- of me e rge z i ns hu i s ; b b e dr i j f s ma t ig de in de Rege l i ng Bouwbesluit bra nd v e i l ig he id (Stcrt. 1992, 104) bedo e l de s t offen zullen worden opge s l a ge n ; c meer dan tien personen bedr i j f s ma t ig of in het ka der van verzorg i ng na c htverblijf zal w o rden verschaft; d aan meer dan tien kinde ren jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lic h a melijk en/of geestelijk ge h a nd icapten, dagverblijf zal worden verschaft. 269 B en W kunnen aan deze ge b r u i k s v e rg u n n i ng slechts voorschriften verbinden in het belang van het voorko men, beperken en bestrijden van bra nd, het beperken van bra ndgevaar en he t v o o r ko men en beperken van ongevallen bij bra nd. Daaro nder worden begrepen voorschriften met betre k k i ng tot een groot aantal met na me ge no e mde zaken als stof f e r i ng en versie r i ng, u i t g a ngen en vluc ht w e gen, ins t a l l a t ies etc. Ind ien het belang waarvoor de verg u n n i ng is v e r l e e nd dit vereist op gro nd van een vera nde r i ng van de inzic hten en/of vera nde r i ng van de o ms t a nd ig he den ge l e gen buiten het bouwwerk, opge t re den na het verlenen van de ge b r u i k s - v e rg u n n i ng, kunnen B en W aan de verg u n n i ng nieuwe voorschriften verbinden en ge s t e l de voorschriften wijzigen of int re k ken. N iet voor ie der bouwwerk is de r h a l v e, inge v o l ge de mo de l b o u w v e ro rde n i ng, een ge b r u i k s v e rg u n n i ng vereist: het gaat uitsluitend om bouwwerken waarvoor een verho o gde ka ns bestaat op bra nd of op ne g a t ieve ge v o l gen van een uitge b ro ken bra nd. Het gaat ook nie t alleen om gebouwen: een bouwwerk waarop catego r ie a van toepassing is, kan bijvoorbeeld een voetbaltribune zijn. Het staat ge me e nten daarbij vrij om in hun vero rde n i ng de kritie ke a a ntallen personen lager te stellen dan in de mo de l - b o u w v e ro rde n i ng is ge b e u rd. Voor alle bouwwerken, ook die niet onder de criteria voor een ge b r u i k s v e rg u n n i ng vallen, ge l den zoge na a mde gebruikseisen. Op gro nd van art mo de l - b o u w v e ro rde n i ng is he t v e r b o den een bouwwerk te ge b r u i ken in strijd met gebruikseisen zoals per onderwerp verme l d in een tweetal bijlagen bij de vero rde n i ng. De in die bijlagen ge s t e l de eisen zijn alge me e n R e ge l i ng en hand h a v i ng van bra nd v e i l ig he id van openbare inric ht i ngen

8 ge l de nd. Het gaat om zaken als het vrijho uden van terre i nge deelten, verlic ht i ng en elektrische i ns t a l l a t ie, voorzie n i ngen voor de afvoer van rook etc. In het geval ook een ge b r u i k s v e rg un n i ng v e r p l ic ht is, hoeven de alge me ne gebruikseisen niet als voorschriften in de verg u n n i ng te w o rden opge no me n Bra n d we e r wet en bra n d b eve i l i g i n g s ve ro rd e n i n g Op gro nd van art. 1, vie rde lid, Bra ndweerwet 1985 hebben B en W de zorg voor a. het voorko men, beperken en bestrijden van bra nd, het beperken van bra ndge v a a r, he t v o o r ko men en het beperken van ongevallen bij bra nd en al he t geen da a r mee verband ho udt ; b. het beperken en bestrijden van gevaar voor me nsen en die ren bij ongevallen anders dan bij b ra nd. De ke r n b e p a l i ng die van belang is voor het onde r h a v ige onderzoek is art. 12 Bra ndweerwet. Op gro nd hiervan stelt de ge me e nt e raad bij vero rde n i ng re gels vast omtre nt het voorko me n, b e p e r ken en bestrijden van bra nd, het beperken van bra ndgevaar en het voorko men en b e p e r ken van ongevallen bij bra nd en al he t geen da a r mee verband ho udt, voor zover da a r i n n iet bij of kra c ht e ns de Wo n i ngwet of enige ande re wet is voorzien. Boven is beschreven da t de Wo n i ngwet sinds 1992 voorziet in re ge l s t e l l i ng met betre k k i ng tot de bra nd v e i l ig he id van b o u w w e r ken. De opdra c ht aan de ge me e nt e raad in art. 12 Bra ndweerwet betreft derhalve me t na me re ge l s t e l l i ng ter zake van bra nd v e i l ig he id in ande re objecten dan bouwwerken. Daarbij kan worden ge da c ht aan ka m p e e r t e r re i nen en feesttenten en op het water dr i j v e nde bouwsels d ie slechts door lijnen met de wal zijn verbonden, zoals hotelboten en dr i j v e nde re s t a u ra nt s. Voor de rge l i j ke gevallen wordt derhalve door de ge me e nt e raad een zoge na a mde b ra nd b e v e i l ig i ng s v e ro rde n i ng vastge s t e l d Wet milieubeheer en besluiten op grond van deze we t I n r ic ht i ngen in de zin van de Wet milie u b e heer (Wm) dat wil zeggen elke door de me ns b e dr i j f s ma t ig of in een omvang alsof zij bedr i j f s ma t ig was, onde r no men bedr i j v ig he id die b i n nen een zeke re begre n z i ng pleegt te worden verric ht (art Wm) hebben in begins e l een verg u n n i ng van B en W no d ig om hun activiteiten uit te oefenen. Bij de verlening of w e ige r i ng van een milie u v e rg u n n i ng die nt uitsluitend acht te worden ge s l a gen op het belang van het milieu (vgl. art en 8.11 Wm). Bra nd v e i l ig he id kan (slechts) in dat verband een rol spelen. Lang niet alle inric ht i ngen zijn echter verg u n n i ng p l ic ht ig. Om te beginnen ge l dt de v e rg u n n i ng p l ic ht alleen voor die inric ht i ngen die worden ge no e md in het Inric ht i ngen- en v e rg u n n i ngenbesluit milie u b e heer (IVB). Ve r v o l ge ns zijn niet verg u n n i ng p l ic ht ig die i n r ic ht i ngen die vallen onder een amvb die is vastgesteld op gro nd van art Wm. Deze i n r ic ht i ngen zijn slechts me l d i ng s p l ic ht ig (art Wm). De me l d i ng s p l ic ht ige inric ht i nge n vallen per catego r ie onder een amvb. Ho re c a - i n r ic ht i ngen vallen in dit verband onder he t Besluit ho reca-, sport- en re c re a t ie - i n r ic ht i ngen milie u b e he e r. In dit Besluit in het bijzonde r in de bijlage daarbij - worden ook bepaalde eisen gesteld die verband ho uden met de b ra nd v e i l ig he id. Met na me para g raaf 1.6 van de bijlage bevat diverse eisen ter zake van de ( b ra nd ) v e i l ig he id, zoals bijvoorbeeld een verbod om te ro ken en open vuur te ge b r u i ken in ruimten waar stofo nt p l of f i ng s gevaar bestaat of ont v l a m b a re stoffen worden opge s l a gen of gebruikt. Deze eisen ge l den voor een ie der die de inric ht i ng drijft. Die ge ne draagt er zorg voor dat de voorschriften worden na ge l e e fd (art. 4 Besluit). Het bevoegd gezag kan na de re eisen stellen met betre k k i ng tot o.a. de aanw e z ig he id van bra nd b e s t r i j d i ng s m iddelen, de veilig he id van toestellen en ins t a l l a t ies voor gas of elektriciteit en de veilig he id van de opslag van s t offen (art. 5, eerste lid, sub b Besluit). R e c ht e r l i j ke toetsing van bra nd v e i l ig he id s b e s l u i t e n

9 2.2 Handhaving van de re g e l g eving inzake bra n d ve i l i g h e i d Wo n i n g wet, Bouwbesluit en bouwve ro rd e n i n g Op gro nd van art. 100 Wo n i ngwet voorziet het ge me e ntebestuur in het bouw- en woning - t o e z ic ht, dat onder meer tot taak heeft het binnen de ge me e nte uitoefenen van toezic ht op de na l e v i ng van de bij of kra c ht e ns de Wo n i ngwet ge geven voorschriften (art. 100, eerste lid, sub b). Met deze taak zijn belast de bij besluit van B en W aangewezen ambtena ren (lid 2). Wa a r het gaat om bouwwerken in de zin van de Wo n i ngwet zijn B en W op gro nd van art. 13 Wo n i ngwet belast met de specifiek taak om o.a. na te gaan welke gebouwen, geen woninge n, w o o n keten of woonw a ge ns zijnde, voorzie n i ngen in de zin van art. 17, eerste lid, Wo n i ng w e t b e hoeven, dan wel worden gebruikt op een wijze, die niet in overe e ns t e m m i ng is met de de s b e t re f f e nde voorschriften van de bouwvero rde n i ng. De Wo n i ngwet geeft B en W in art. 14 e. v. Wo n i ngwet de bevoegd he id om aans c h r i j v i ngen te doen uitgaan om de vereiste voorzie n i ngen te treffen. Een de rge l i j ke aans c h r i j v i ng kan ingev o l ge deze bepalingen van de Wo n i ngwet in sommige gevallen plaatsvinden bij wege van sanc t ie we ge ns overtre d i ng van wettelijke voorschriften (onder meer voorschriften van het Bouwbes l u i t ). I n a nde re gevallen kan, zonder dat van een overtre d i ng van wettelijke voorschriften en de r h al v e van een sanc t ie spra ke is, een aans c h r i j v i ng worden ge s t u u rd om bepaalde voorzie n i ngen aan b o u w w e r ken te doen verbeteren. Voor ho re c a - i n r ic ht i ngen is met na me art. 17 Wo n i ngwet van belang. Op gro nd van het eerste l id daarvan kunnen B en W, ind ien een ge b o u w, niet zijnde een woning, woonkeet of w o o nw a gen, met na me wege ns strijd met eisen van het Bouwbesluit of uit ande ren ho ofde no o d z a kelijk voorzie n i ngen behoeft, de ge ne die als eige naar of uit ande ren ho ofde tot he t t reffen van voorzie n i ngen bevoegd is, aanschrijven binnen een door hen te bepalen termijn de door hen aan te geven voorzie n i ngen te treffen. Op gro nd van het de rde lid kunnen zij de ho ofdge b r u i ker of elke afzonde r l i j ke ge b r u i ker van een ge b o u w, dat wordt gebruikt op een wijze die niet in overe e ns t e m m i ng is met de de s b e t re f f e nde voorschriften van de bouwvero rde n i ng, a a nschrijven om binnen een bepaalde termijn het gebruik in overe e ns t e m m i ng met die voorschriften te bre nge n. 271 Art. 21, eerste lid, verplic ht de ge ne tot wie een aans c h r i j v i ng is ge r ic ht, of zijn re c ht s o p v o lge r, aan de aans c h r i j v i ng te voldoen. Op gro nd van het tweede lid moet de ge ne tot wie de a a ns c h r i j v i ng is ge r ic ht, of zijn re c ht s o p v o l ge r, ook al is de aans c h r i j v i ng nog niet onhe r ro e p e l i j k, bij voorraad aan de aans c h r i j v i ng voldoen, ind ien B en W in de aans c h r i j v i ng verme l den, da t deze verband ho udt met gevaar of erns t ige hinde r. Inge v o l ge art. 25 is geen he r h a l i ng van de z e l fde aans c h r i j v i ng binnen dr ie jaar mo gelijk, tenzij het gaat om een geval van gevaar of e r ns t ige hinde r. Om na l e v i ng van de (bra nd v e i l ig he ids)eisen van Bouwbesluit en bouwvero rde n i ng af te dw inge n, staat B en W in beginsel ook de alge me ne bestuursdw a ng b e v o e gd he id van 125 Geme e nt e w e t ten die ns t e. Blijke ns art. 26 die nen B en W evenwel bij overtre d i ng van voorschriften uit Bouwbesluit en/of bouwvero rde n i ng in beginsel voor de me t ho de van de aans c h r i j v i ng op g ro nd van art. 14 e. v. Wo n i ngwet te kiezen. Bestuursdw a ng mag alleen worden toegepast in s p o e de i s e nde gevallen. Ve rder staat B en W hier de sanc t ie van de last onder dw a ngsom ter b e s c h i k k i ng op gro nd van art. 5:32 Awb in gevallen waarin ook met bestuursdw a ng ma g w o rden opge t re den. R e ge l i ng en hand h a v i ng van bra nd v e i l ig he id van openbare inric ht i ngen

10 Om de na l e v i ng van de aans c h r i j v i ngen zelf af te dw i ngen staat het ge me e ntebestuur wel z o nder voorbeho ud de bevoegd he id tot toepassing van bestuursdw a ng ex art. 125 Geme e nt e w e t ten die ns t e. Ook kan hier worden ge kozen voor de bevoegd he id tot oplegging van een last o nder dw a ngsom (art. 5:32 Aw b ). I nt re k k i ng van de bouwverg u n n i ng is mo gelijk in de gevallen ge no e md in art. 59 Wo n i ng w e t : i nd ien blijkt dat B en W de verg u n n i ng hebben verleend ten ge v o l ge van een onjuiste of o n v o l l e d ige opgave; a. i nd ien blijkt dat de ho uder niet heeft voldaan aan een voorwaarde als bedoeld in art. 56 Wo n i ngwet (tijdig alsnog ge ge v e ns verstre k ke n ) ; b. i nd ien binnen de in de bouwvero rde n i ng bepaalde termijn geen begin met de w e r k z a a m he den is ge ma a k t ; c. i nd ien de werkzaamhe den langer dan de in de bouwvero rde n i ng bepaalde termijn he b b e n s t i l ge l e ge n ; d. deels kan de int re k k i ng derhalve ook worden gebruikt als sanc t ie Bra n d we e r wet en bra n d b eve i l i g i n g s ve ro rd e n i n g Op gro nd van art. 21, tweede lid, Bra ndweerwet zijn met het toezic ht op de na l e v i ng van de brandbeveiligingsverordening belast de bij besluit van college van B en W aangewezen ambtenaren. Bij overtre d i ng van de voorschriften uit Bra ndweerwet en bra nd b e v e i l ig i ng s v e ro rde n i ng staan B en W de alge me ne sanc t ie - i ns t r u me nten bestuursdw a ng (art. 5:22 Awb juncto art. 125 G e me e ntewet) en last onder dw a ngsom (art. 5:32 Awb) ter beschikking Wet milieubeheer en besluiten op grond van deze we t Op gro nd van art Wet milie u b e heer (Wm) wijzen alle org a nen die met de uitvoering van de Wm zijn belast o.a dus ook B en W - toezic ht ho ude nde ambtena ren aan. Deze ambtena re n b e s c h i k ken over de toezic ht ho ude nde bevoegd he den van de art. 5:15 t/m 5:19 Awb en art Wm. Als sanc t ie - i ns t r u me nten staan B en W ten eerste bestuursdw a ng (art. 5:22 Awb juncto art. 125 Geme e ntewet) en de last onder dw a ngsom (art. 5:32 Awb) ter beschikking. Daarnaast ka n het gezag dat bevoegd is een verg u n n i ng of ont he f f i ng te verlenen deze inge v o l ge art Wm int re k ken wege ns handelen in strijd met de verg u n n i ng of ont he f f i ng of de da a ra a n v e r b o nden voorschriften of voor de betro k ke ne ge l de nde alge me ne re ge l s. 2.3 Rechtsbeschermingspro c e d u re s Te gen de meeste besluiten inzake verg u n n i ng v e r l e n i ng en besluiten in het ka der van de h a nd h a v i ng waarop het onde r h a v ige onderzoek betre k k i ng heeft (het verlenen of weige ren van een bouw- of ge b r u i k s v e rg u n n i ng, het doen van aans c h r i j v i ngen op gro nd van de Wo n i ng w e t, besluiten tot toepassing van bestuursdw a ng en besluiten tot oplegging van een last onde r dw a ngsom) staat voor een belang he b b e nde bezwaar open (art. 7:1 Awb) tenzij adm i n i s t ra t ie f b e roep als bestuurlijke voorpro c e du re is voorge s c h reven (art. 8:6, tweede lid, Awb) en ka n da a r na beroep bij de re c htbank (sector bestuursre c ht) worden ingesteld (art. 1:3 jo. art. 8:1 Awb). Ho ger beroep kan vervolge ns worden ingesteld bij de Afde l i ng Bestuursre c ht s p raak van de Raad van State (art. 37 Wet op de Raad van State (Wet RvS)). Bij besluiten ge no men op gro nd van de Wet milie u b e heer - zoals de verlening van de R e c ht e r l i j ke toetsing van bra nd v e i l ig he id s b e s l u i t e n

11 m i l ie u v e rg u n n i ng - alsook bij sanc t iebesluiten ge no men op gro nd van org a n ie ke wetten (bijv. art. 125 Geme e ntewet) in het ka der van de hand h a v i ng van de Wet milie u b e heer is dit ande r s. Daarvoor ge l dt in het alge meen dat beroep in eerste en enige ins t a nt ie bij de Afde l i ng B e s t u u r s re c ht s p raak van de Raad van State kan worden ingesteld (art. 20 lid 1 en lid 3 Wm). Deze fungeert dan derhalve als re c hter in eerste aanleg. De verplic ht i ng om eerst bezwaar te ma ken ge l dt slechts (art. 7:1 lid 1, sub d Awb) als besluiten op gro nd van de Wm niet tot s t a nd zijn ge ko men met de toepassing van een van de in afde l i ng 3.5 van de Awb ge re ge l de p ro c e du res (uitge b re ide openbare voorbere id i ng s p ro c e du res). In het geval tegen een besluit bij de re c htbank beroep is inge s t e l d, dan wel voora fg a a nd aan een mo gelijk beroep bij de re c htbank, bezwaar is ge maakt (of adm i n i s t ra t ief beroep is i ngesteld), kan de pre s ide nt van de re c htbank die bevoegd is of kan worden in de ho ofd z a a k, op verzoek een voorlopige voorzie n i ng treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betro k ke n b e l a ngen, dat vereist (art. 8:81 Awb). Op gro nd van art. 36 Wet RvS jo. art. 8:81 Awb ge l dt deze bevoegd he id tot het geven van een voorlopige voorzie n i ng ook voor de Voorzitter van de A fde l i ng Bestuursre c ht s p raak van de Raad van State, in het geval, zoals bij sommmige besluiten op gro nd van de Wm, in eerste en enige ins t a nt ie bij deze Afde l i ng beroep mo e t w o rden inge s t e l d. Een voorlopige voorzie n i ng s p ro c e du re hange nde ho ger beroep bij de Afde l i ng is tenslotte mo gelijk op gro nd van art. 39 RvS jo art. 8: R e ge l i ng en hand h a v i ng van bra nd v e i l ig he id van openbare inric ht i ngen

12 3 De onderzochte jurisprudentie In het onderzoek zijn 30 uitspra ken betro k ken, waarvan er 11 specifiek betre k k i ng hebben op de pro b l e ma t iek van (bra nd ) v e i l ig he id van ka me r v e r hu u r b e drijven in Den Haag. Aanleid i ng voor deze elf uitspra ken was een aans c h r i j v i ng s a c t ie die de ge me e nte Den Haag begin jare n ne ge nt ig heeft uitge v o e rd. 274 De 30 uitspra ken zijn onde r z o c ht op de in het ka der van het onde r h a v ige onderzoek re l e v a nt e aspecten. In dit ho ofdstuk vindt daarvan een beschrijving plaats. Deze beschrijving bevat t e l ke ns een same n v a t t i ng van de uitspra ken waarin de re l e v a nte ke r n p u nten van de uitspra ke n du idelijk worden ge maakt. Pa ra g raaf 3.1 betreft de uitspra ken die verband ho uden met de a a ns c h r i j v i ng s a c t ie ten opzic hte van ka me r v e r hu u r b e drijven in Den Haag. In para g raaf 3.2 w o rden de uitspra ken over bra nd v e i l ig he id van openbare inrichtingen b e h a nde l d. Daarbij ko me n in para g raaf de uitspra ken aan bod die betre k k i ng hebben op besluiten inzake v e rg u n n i ng v e r l e n i ng en worden in para g raaf de uitspra ken behandeld met betre k k i ng tot besluiten inzake hand h a v i ng. Pa ra g raaf 3.3 bevat een beschrijving van de uitspra ke n b e t re f f e nde de bra nd v e i l ig he id van andere objecten ( w o n i ngen e. d.). Hier wordt een zelfde o nde r s c he id aange b ra c ht tussen besluiten inzake verg u n n i ng v e r l e n i ng (para g raaf 3.3.1) en besluiten inzake hand h a v i ng (para g raaf 3.3.2). 3.1 Bra n d veiligheid bij ka m e r ve r h u u r b e d r i j ven in Den Haag 1. VzARRS (no. S ) Ve r z o e kers zijn nie t - o nt v a n kelijk omdat zij het verschu l d igde griffie geld niet tijdig he b b e n b e t a a l d. 2. VzARRS (no. S ) Het betreft hier een aans c h r i j v i ng op gro nd van art. 14(1) Wo n i ngwet en art. 13 van de Ve ro rde n i ng op de verblijfsinric ht i ngen (VVI) tot het treffen van voorzie n i ngen ten beho e v e van bra nd v e i l ig he id. Het verzoek tot scho r s i ng wordt inge w i l l igd, omdat onder de ge geven oms t a nd ig he de n o n m idde l l i j ke uitvoering van het bestre den besluit voor verzoeker een one v e n re d ig na deel me t z ich mee zou bre ngen in verho ud i ng tot het met zoda n ige uitvoering te die nen belang. Dit is het geval, omdat B en W ter zitting een voorstel doen dat aan bezwaren van verzoeke r t e ge moet komt en dat een alterna t ief voor eerde rge no e mde aans c h r i j v i ng bie dt. Dit voorstel is R e c ht e r l i j ke toetsing van bra nd v e i l ig he id s b e s l u i t e n

13 bij het ne men van het bestre den besluit niet aan de orde ge w e e s t. 3. VzARRS (no. S ) Het betreft hier een aans c h r i j v i ng op gro nd van de Wo n i ngwet in same n h a ng met Bouwbesluit en VVI tot het aanbre ngen van een aantal bra nd v e i l ig he id s v o o r z ie n i ngen. De aans c h r i j v i ng is re c ht ma t ig. Scho r s i ng wordt afgewezen. De enkele me de de l i ng in het verzoekschrift da t b e t ro k ke ne voorne me ns is de ka me rgewijze huur te staken en weer per etage te gaan verhu re n in welk geval ande re bra nd v e i l ig he idseisen zouden ge l den bre ngt niet mee dat B en W nie t in re de l i j k he id tot de aans c h r i j v i ng hebben kunnen besluiten. 4. VzARRS (no. S ) Het gaat i.c. om een aans c h r i j v i ng op gro nd van art. 14 Wo n i ngwet en art. 13 VVI tot he t t reffen van voorzie n i ngen ten behoeve van de bra nd v e i l ig he id. Het verzoek om scho r s i ng wordt afgewezen, daar B en W naar het oordeel van de Voorzitter in re de l i j k he id tot hun besluit hebben kunnen ko me n. 5. VzARRS (no. S ), AB 1994/685 Het betreft hier een aans c h r i j v i ng op gro nd van art. 13 VVI tot het aanbre ngen van bra nd - blussers en op gro nd van art. 14 VVI tot aanbre ngen van een ko o i t rap. Daarnaast gaat het om een aans c h r i j v i ng op gro nd van de Wo n i ngwet in same n h a ng met het Bouwbesluit tot het do e n plaatsen van bra ndw e re nde platen. Voor de Ve ro rde n i ng op de verblijfsinric ht i ngen is vanaf geen ruimte meer nu op gro nd van art. 126 jo. 8 Wo n i ngwet de bouwvero rde n i ng met bra nd v e i l ig he idseisen op woningen van toepassing is. Die aans c h r i j v i ng(en) worde n ge s c horst. Scho r s i ng van de aans c h r i j v i ng op gro nd van de Wo n i ngwet wordt afge w e z e n. O ndanks het feit dat de aans c h r i j v i ng voor een deel was ge b a s e e rd op art. 15 Bouwbesluit w o rdt zij in stand gelaten. Dit artikel heeft dan wel betre k k i ng heeft op het doen bouwen van w o n i ngen, terwijl het i.c. gaat om bestaande bouw, maar blijke ns de wetsge s c h ie denis mag dit a r t i kel gebruikt worden voor bestaande woningen ind ien de te treffen voorzie n i nge n no o d z a kelijk moeten worden ge a c ht. Deze no o d z a ke l i j k he id acht de Voorzitter aanw e z ig, ge l e t op het door B en W ge v o e rde beleid aang a a nde het bevorde ren van de bra nd v e i l ig he id van v e r b l i j f s i n r ic ht i ngen en de bijzonde re bouwkund ige inric ht i ng van ka me r v e r hu u r b e dr i j v e n VzARRS (no. S ), AB 1995/205 Het betreft i.c. een aans c h r i j v i ng op gro nd van de VVI tot het aanbre ngen van poede r b l u s s e r s en een ko o i l a dde r. Daarnaast gaat het om een aans c h r i j v i ng op gro nd van de Wo n i ngwet in s a me n h a ng met het Bouwbesluit tot het plaatsen van bra ndw e re nde platen. Met betre k k i ng tot de eerste aans c h r i j v i ng is het oordeel van de Voorzitter gelijk aan dat in de vorige uitspra a k ( n r. 5, VzARRS ). Scho r s i ng van de aans c h r i j v i ng op gro nd van de Wo n i ngwet wordt ook hier afgewezen. Ondanks het feit dat de aans c h r i j v i ng voor een deel was ge b a s e e rd op art. 15 Bouwbesluit wordt zij in stand gelaten. De mo t i v e r i ng daarvoor is de z e l fde als in VzARRS (nr. 5 ). 7. VzARRS (no. S ) Ve r z o e kers zijn nie t - o nt v a n kelijk omdat zij niet tijdig het vereiste griffie geld hebben volda a n. 8. VzARRS (no. S ), BR 1994/847 Het betreft hier een aans c h r i j v i ng ge b a s e e rd op de VVI en een aans c h r i j v i ng ge b a s e e rd op de Wo n i ngwet. De eerste aans c h r i j v i ng wordt ge s c horst. De mo t i v e r i ng daarvoor is gelijk aan die De onde r z o c hte jurisprude nt ie

14 in de uitspra ken nrs. 5 en 6. De aans c h r i j v i ng ge b a s e e rd op de Wo n i ngwet wordt in stand gelaten: ondanks de ko me nde sloop van het pand is het aanbre ngen van voorzie n i nge n no o d z a kelijk, omdat het gaat om bra nd v e i l ig he idsaspecten en derhalve om levens b e dre ige nde o ms t a nd ig he den. Waar de aans c h r i j v i ng voor een deel was ge b a s e e rd op art. 15 Bouwbesluit w o rdt zij ook in stand gelaten, ondanks het feit dat dit artikel betre k k i ng heeft op het do e n bouwen van woningen, terwijl het i.c. gaat om bestaande bouw. De mo t i v e r i ng daarvoor is de z e l fde als in de uitspra ken nrs. 5 en VzARRS (no. S ) Ve r z o e kers zijn nie t - o nt v a n kelijk wege ns het niet op tijd betalen van het griffie ge l d VzARRS (no. S ) In deze uitspraak gaat de VzARRS om in verge l i j k i ng met eerde re uitspra ken betre f f e nde de v e r ho ud i ng tussen Bouwvero rde n i ng en VVI (m.n. nrs.5, 6 en 8, VzARRS en VzARRS ). Omdat de vervallen bepalingen uit de VVI inmiddels zijn ge ï nc o r p o re e rd in de ge w i j z igde Bouwvero rde n i ng en art. 13 VVI ten tijde van de onde r h a v ige aans c h r i j v i ng nog wel v e r b i nde nd was, acht de Voorzitter in de enkele verme l d i ng van dat artikel geen gro nd voor s c ho r s i ng aanw e z ig. Waar de aans c h r i j v i ng me de is ge b a s e e rd op art. 17 Wo n i ngwet mo e t daarvoor art. 14 worden gelezen, omdat de logie s i n r ic ht i ng een woning is. Ve r w e e rders zijn b e v o e gd tot aanschrijven. Voor zover door verzoeker is betwist dat de de u ren niet aan de b ra nd v e i l ig he idsvoorschriften voldoen, wordt dit niet ge ho no re e rd. Er is geen cont ra - ex p e r t i s e u i t ge v o e rd, dus ho udt het de s k u nd ige oordeel van de Bra ndweer stand. Met betre k k i ng tot de v raag of de kosten van voorzie n i ngen niet te hoog zijn, waar het hier gaat om een klein p e ns ion, luidt het ant w o o rd ont ke n ne nd. Noch in het Bouwbesluit, noch in de bouwverorde n i ng w o rdt een onde r s c he id tussen grote en kleine inric ht i ngen ge maakt. Het arg u me nt dat al e e rder op last van het ge me e ntebestuur omvang r i j ke en ko s t b a re voorzie n i ngen zijn aange b ra c ht s n i j dt naar het oordeel van de Voorzitter geen hout. Niet is ge b l e ken dat ook de in he t v e r l e den ge v e rgde voorzie n i ngen ten doel hadden het belang van de bra nd v e i l ig he id te die ne n. 11. VzARRS (no. S ) Het betreft hier een aans c h r i j v i ng tot het aanbre ngen van een bra ndme l d i ns t a l l a t ie op gro nd van art. 17 Wo n i ngwet. Dit zou echter niet op gro nd van art. 17, maar op gro nd van art. 14 Wo n i ngwet hebben moeten plaatsvinden, omdat een logiesverblijf een woning is. Gezien de zeer verg a a nde onde r l i nge overe e n ko mst tussen beide wetsartikelen, doet deze one f f e n he id naar het oordeel van de Voorzitter aan de bevoegd he id van B en W niet af. Met betre k k i ng tot de vraag of de kosten niet te hoog zijn ge z ien de grootte van de inric ht i ng luidt het ant w o o rd he t z e l fde als in de vorige uitspraak. De Voorzitter voegt hier aan toe dat bij de grote belange n d ie hie r, waar het immers ge l dt de veilig he id van personen, op het spel staan en waarbij he t a a ntal personen nauwelijks verschil maakt, behoeft het ook niet te verbazen dat een de rge l i j k o nde r s c he id niet wordt ge maakt. Een re l a t ief kostenverschil moet worden ge a c ht door de l a nde l i j ke onde r s c he idenlijk de plaatselijke wetgever uitdr u k kelijk voor lief te zijn ge no men. Er is geen spra ke van een onre de l i j ke belange na f w e g i ng. R e c ht e r l i j ke toetsing van bra nd v e i l ig he id s b e s l u i t e n

15 3.2 Uitspra ken betreffende de bra n d veiligheid van openbare inrichtingen Besluiten inzake ve rg u n n i n g ve r l e n i n g 12. ARRS , AB 1993/579 B en W weige ren toestemming op gro nd van art. 54 in same n h a ng met art. 58 Bra nd - b e v e i l ig i ng s v e ro rde n i ng tot het in gebruik (doen) ne men en in gebruik (doen) ho uden van een p a nd als na c ht c l u b. B en W hebben deze weige r i ng doen steunen op de overweging dat he t p a nd niet voldoet aan de no r men voor uitgangen en vluc ht w e gen ne e rge l e gd in de `Alge me ne r ic ht l i j nen ont v l uc ht i ng en re dd i ng van personen bij bra nd in gebouwen (AROR). Deze r ic ht l i j nen die nden inge v o l ge art. 54 jo. 45 Bra nd b e v e i l ig i ng s v e ro rde n i ng bij toepassing van art. 54 in acht te worden ge no men. B en W hebben tere c ht ge o o rdeeld dat de na c htclub nie t v o l doet aan de eisen van de AROR. Zij hebben zich dan ook op ge no e g z a me gro nden op he t s t a nd p u nt gesteld dat er geen plaats was voor het verlenen van de ge b r u i k s t o e s t e m m i ng. Ook overige ns kan niet worden staande ge ho uden dat B en W bij afweging van de betro k ke n b e l a ngen niet in re de l i j k he id tot het bestre den besluit hebben kunnen ko men. Daarbij verd ie nt het volge ns de Afde l i ng opme r k i ng dat, me de gelet op de aard van de belangen die de Bra nd - b e v e i l ig i ng s v e ro rde n i ng beoogt te besche r men, slechts in zeer uitzonde r l i j ke gevallen aanle id i ng zal kunnen bestaan om aan strijdig he id met de AROR voorbij te zien. Het beroep wordt verworpen. 13. VzARRS , no. S en S B en W verlenen een bouwverg u n n i ng (met voorschriften) voor vera nde r i ng van een disco in twee winke l s. De vraag is of aan de verg u n n i ng het voorschrift mag worden verbonden dat een s p r i n k l e r i ns t a l l a t ie wordt aange b ra c ht op gro nd van art. 186 Bouwbesluit. Het ant w o o rd van de Voorzitter is bevestige nd. Met dit voorschrift wordt bereikt dat wordt voorko men dat een bra nd z ich binnen korte tijd uitbre idt naar een ande re binnen het winke l c o m p l ex ge l e gen besloten r u i m t e. Uitbre id i ng van bra nd binnen 60 minuten na het ontstaan van bra nd naar na a s t ge l e ge n en tege no v e r l ig ge nde panden moet door middel van bra nd p re v e nt ieve ma a t re gelen worde n v o o r ko men. Met dit voorschrift wordt dit bereikt. B en W waren in re de l i j k he id ge re c ht igd tot het stellen van dit voorschrift. Er is geen one v e n re d ig na deel. Het verzoek om scho r s i ng wordt a fge w e z e n ABRS , BR 2000, p. 577 B en W hadden ge o o rdeeld dat voor het ge b r u i ken van een clubgebouw door een tennisclub een ge b r u i k s v e rg u n n i ng op gro nd van de bouwvero rde n i ng was vereist. De tennisclub was he t da a r mee niet eens. Naar het oordeel van de Afde l i ng was door de re c htbank tere c ht ge o o rde e l d dat in het clubgebouw meer dan 50 personen aanw e z ig zullen zijn en dat een ge b r u i k s ve rg u n n i ng op gro nd van art Bouwvero rde n i ng vereist is. Het beroep van appellant op het in de t o e l ic ht i ng bij de Mo de l b o u w v e ro rde n i ng ne e rge l e gde uitgang s p u nt dat alleen een ge b r u i k s - v e rg u n n i ng wordt geëist voor die situa t ies die gevaar kunnen opleveren door een verho o gde ka ns op bra nd, dan wel een verho o gde ka ns op ne g a t ieve ge v o l gen van een eenmaal uitge b ro ke n b ra nd, faalt omdat dit uitgang s p u nt immers toepassing heeft ge v o nden in art Bouwv e ro rde n i ng. De onbra nd b a a r he id van een gebouw is niet als criterium in art opge no me n en is derhalve niet bepalend. Ook enkele ande re aange v o e rde gro nden treffen geen do e l. De onde r z o c hte jurisprude nt ie

16 3.2.2 Besluiten inzake handhaving 15. ARRS , no. R Het gaat hier om een aans c h r i j v i ng door het DB van het stadsdeel Ams t e rda m - No o rd op gro nd van art. 17(1) Wo n i ngwet tot het treffen binnen vijf weken van bepaalde voorzie n i ngen aan een scho o l gebouw dat door bra nd niet meer voldeed aan art. 289 Bouwbesluit. De bezware n w a ren onge g ro nd verklaard. De Afde l i ng oordeelt dat de aans c h r i j v i ng ten onre c hte was ge r ic ht aan appellant. Het scho o l gebouw was verko c ht en blijke ns het ko o p c o nt ract was koper vana f het mo me nt van onde r t e ke n i ng bevoegd tot alle feitelijke re c ht s h a nde l i ngen en moesten de v o o r z ie n i ngen die waren vereist wege ns de aan het scho o l gebouw ont s t a ne schade voor re ke n i ng en risico in opdra c ht van koper worden uitge v o e rd, die verkoper die na a ng a a nde had ge v r i j w a a rd. Het DB was hie r mee beke nd, gelet op het feit dat appellante tijde ns de ho o r z i t t i ng aan het DB een afschrift van het ko o p c o nt ract had overhand igd. Het besluit is derhalve ge no men in strijd met art. 17(1) Wo n i ngwet en wordt door de Afde l i ng vernie t igd ABRS , no. R B en W van de ge me e nte Ha a r l e m me r meer hebben in casu onder aanzegging van bestuursdw a ng een motel gelast om de parke e rg a ra ge van het motel met onmidde l l i j ke ing a ng buiten ge b r u i k te stellen. De parke e rg a ra ge voldeed niet aan de aan de bouwverg u n n i ng verbonde n voorschriften met betre k k i ng tot de bra nd v e i l ig he id. Met na me was de vent i l a t ie v o o r z ie n i ng n iet in overe e ns t e m m i ng met de no r men zoals die in de verg u n n i ngsvoorschriften ware n a a nge geven. De Afde l i ng is van oordeel dat er inde rdaad spra ke was van een zoda n ig b ra ndge v a a r l i j ke situa t ie dat B en W op gro nd van de bra nd b e v e i l ig i ng s v e ro rde n i ng bevoegd w a ren op te tre den. Het door appellant aange v o e rde arg u me nt dat de ge s t e l de beguns t ig i ng s - termijn onre delijk kort was (met onmidde l l i j ke ing a ng) wordt door de Afde l i ng verworpen. Zij a c ht het, gelet op de bra ndge v a a r l i j ke situa t ie in de parke e rg a ra ge, niet onre delijk da t v e r w e e rders appellante hebben gelast deze ruimte met onmidde l l i j ke ing a ng buiten gebruik te stellen en te ho uden. 17. ABRS , BR 2001 (bij afsluiting van het onderzoek nog niet gepubliceerd) B en W hadden een last onder dw a ngsom opge l e gd aan een ke r k p a ro c h ie om zich ten aanzie n van een ke r kgebouw te ont ho uden van de overtre d i ng van het verbod in art van de b o u w v e ro rde n i ng om zonder ge b r u i k s v e rg u n n i ng een bouwwerk in gebruik te hebben of te ho uden waarin meer dan 50 personen tegelijk aanw e z ig zullen zijn. De vraag die bij de A fde l i ng aan de orde werd gesteld was of het in art ne e rge l e gde verg u n n i ng v e reiste een o nge o o r l o ofde beperking van art. 6(1) Gro ndwet oplevert, nu het niet is uitgesloten dat bij een verg u n n i ng a fgifte een gre ns wordt gesteld aan het aantal personen dat zich in de ke r k mag bevinden. De Afde l i ng oordeelt dat niet valt in te zien dat het enkele feit dat de a a nw e z ig he id van meer dan 50 personen in de kerk wordt onderworpen aan het bezit van een ge b r u i k s v e rg u n n i ng als bedoeld in art , waaraan uitsluitend eisen kunnen worde n v e r b o nden met het oog op de bra nd v e i l ig he id, de go d s d ie ns t v r i j he id beperkt. Zo uden B en W bij de te verlenen verg u n n i ng eisen stellen die verder gaan dan he t geen de veilig he id van de z ich in de kerk bevinde nde personen eist, dan kan appellant daar alsnog tegen opko me n. R e c ht e r l i j ke toetsing van bra nd v e i l ig he id s b e s l u i t e n

17 3.3 Uitspra ken betreffende de bra n d veiligheid van andere objecten Besluiten inzake ve rg u n n i n g ve r l e n i n g 18. ABRS , BR 1997/132 Het gaat in deze uitspraak om de weige r i ng door B en W om een bouwverg u n n i ng te verlene n voor het opric hten van varke nsstallen wege ns strijdig he id met de bra nd v e i l ig he id s v o o r s c h r i f t e n als bedoeld in art. 186 Bouwbesluit. B en W zijn naar het oordeel van de Afde l i ng bij de z e b e s l i s s i ng tere c ht afgegaan op een advies van re g io naal comma nda nt van de Regio na l e B ra ndweer Ze e l a nd. Een beroep door appellant op het ge l i j k he id s b e g i nsel faalt. B en W he b b e n z ich op go e de gro nden op het stand p u nt gesteld dat zij de onde r h a v ige aanvra gen hadden te b e o o rdelen zoals die er lagen, en dat de bouwplannen stre den met art. 186 Bouwbesluit. Art. 44 Wo n i ngwet noopte hen derhalve tot het weige ren van de ge v ra a gde verg u n n i nge n. 19. ABRS , JM 1997/62 B en W hebben aan een aanne m i ng s b e drijf een Wm-verg u n n i ng verleend onder voorschriften. De buurman van het bedrijf is het niet eens met (onder ande re) de aan de verg u n n i ng verbonde n voorschriften inzake bra nd v e i l ig he id. Het betreft in het bijzonder het voorschrift dat aan de v e rg u n n i ng is verbonden tene i nde overslag en doorslag van bra nd zoveel mo gelijk te voorkome n. Naar het oordeel van de Afde l i ng is een de rgelijk voorschrift tere c ht ge s t e l d, maar blijkt uit dit voorschrift onvoldo e nde welke conc rete voorzie n i ngen en ma a t re gelen op dit punt van de v e rg u n n i ng ho uder worden verlangd. Zo hangen deze af van allerlei niet na der oms c h re v e n feiten en oms t a nd ig he den. Het voorschrift is op dit punt in strijd met het re c ht s z e ke r he id s - b e g i ns e l VzABRS , BR 1998, p. 748 B en W verlenen een bouwverg u n n i ng voor een sorteerhal. De vraag die door een de rde - b e l a ng he b b e nde wordt opgeworpen is, of het bouwplan voldoet aan de eisen van art. 186 Bouwbesluit inzake bra ndc o m p a r t i me nt e r i ng. De Voorzitter past art. 8:86 Awb toe (ko r t s l u i t i ng ). De Voorzitter overweegt vervolge ns dat art. 186 Bouwbesluit i.c. van toepassing is. Omdat art. 186 geen maten noemt, bestaat voor wat betreft de ma x i maal aanvaardbaar te acht e n oppervlakte van een bra ndc o m p a r t i me nt voor gebouwen als de onde r h a v ige enige beoorde l i ng s - v r i j he id. B en W hebben me de op basis van het advies van de bra ndweer en enkele public a t ie s van het ministerie van Binne n l a ndse Za ken een norm van 2500 m2 ge h a nt e e rd. I.c. was da a rom een onde r v e rde l i ng van de hal in bra ndc o m p a r t i me nten niet ge b o den. Het bouwplan v o l doet naar het oordeel van B en W aan de meest re c e nte lande l i j ke keuze inzake de bra nd - c o m p a r t i me nt e r i ng van industriële gebouwen. Naar het oordeel van de Voorzitter hebben B en W zich bij ge b re ke van een na de re uitwerking in art. 186 Bouwbesluit in re de l i j k he id kunne n b a s e ren op voorno e mde public a t ies en op de door hen inge w o n nen adviezen. Het (ho ge r ) b e roep wordt onge g ro nd verklaard. 21. VzABRS , AB 1999/128 Het betreft i.c. de verlening van een Wm-re v i s ie v e rg u n n i ng voor opslag van vuurwerk, waara a n het voorschrift wordt verbonden tot het aanbre ngen van een sprinklerins t a l l a t ie. Op gro nd van r ic htlijn `Opslag van vuurwerk is een de rgelijk voorschrift in het onde r h a v ige geval nie t no o d z a kelijk. Art. 8:86 Awb wordt door de Voorzitter toegepast. Naar zijn oordeel hebben B en W niet aanne melijk kunnen ma ken dat de bouwkund ige situa t ie i.c. betrof het in het bijzonde r een stolpboerderij met een houten dak zoda n ig bijzonder is dat, het voorschrijven van een De onde r z o c hte jurisprude nt ie

Nader onderzoek handhaving bra n d ve i l i g h e i d

Nader onderzoek handhaving bra n d ve i l i g h e i d Nader onderzoek handhaving bra n d ve i l i g h e i d E i ndra p p o r t a ge de e l o nde r z o e ke n N I B R A 109 110 c a f é b ra nd nie u w j a a r s na c ht Vo o r wo o rd In het ka der van het

Nadere informatie

Debat Bestuurlijke Handhaving Bra n d ve i l i g h e i d

Debat Bestuurlijke Handhaving Bra n d ve i l i g h e i d Debat Bestuurlijke Handhaving Bra n d ve i l i g h e i d D e e l n e m e rs Bestuurders en uitvoerders D h r. W. van de Bospoort, coördinator aanpak brandveiligheid binnenstad Amsterdam D h r. J.H. Ehrismann,

Nadere informatie

Afra en Willem Schilder (2)

Afra en Willem Schilder (2) Afra en Willem Schilder (2) Hysterisch mens " Toen de ambulances er waren, ging ik naar buiten om de broeders te roepen: "Ik heb kindere n boven, die moeten naar het ziekenhuis!" Maar ze wilden niet naar

Nadere informatie

Ouders Edward Jonk (1)

Ouders Edward Jonk (1) Ouders Edward Jonk (1) E d w a rd Jonk is in de brand omgekomen. Uit de verhalen maken zijn ouders op dat hij eerst in de Amvo was geweest. Toen daar de bel ging, is hij naar t Hemeltje gegaan. Na de o

Nadere informatie

L i t e ra t u u rstudie branden in publieks g e b o u wen ve rgelijkbaar met de brand in t Hemeltje op 1 januari 2001

L i t e ra t u u rstudie branden in publieks g e b o u wen ve rgelijkbaar met de brand in t Hemeltje op 1 januari 2001 L i t e ra t u u rstudie branden in publieks g e b o u wen ve rgelijkbaar met de brand in t Hemeltje op 1 januari 2001 T NO - ra p p o r t 145 Au t e u rs I r. P.H.E. van de Leur I r. L. Tw i l t D r.

Nadere informatie

Pastoor Berkhout (1) (Deel 2 zie pagina 195) S t i l t e c e n t rum in Scholengemeenschap Don Bosco College

Pastoor Berkhout (1) (Deel 2 zie pagina 195) S t i l t e c e n t rum in Scholengemeenschap Don Bosco College Pastoor Berkhout (1) Pastoor Berkhout werd na de rampnacht s morgens om half acht gebeld door het hoofd van de re c h e rche, die hij had leren kennen als gevolg van de Open Brief, die hij in juli 2000

Nadere informatie

C a f é b rand Nieuwjaars n a c h t P u b l i e ks ve rs i e

C a f é b rand Nieuwjaars n a c h t P u b l i e ks ve rs i e C a f é b rand Nieuwjaars n a c h t P u b l i e ks ve rs i e 1 I n l e i d i n g In de nie u w j a a r s na c ht van 2001 brak er bra nd uit in café t He meltje aan de Haven in Vo l e ndam. Een korte bra

Nadere informatie

Bedrijfsleven in beeld: C a l l c e n t e rs

Bedrijfsleven in beeld: C a l l c e n t e rs Bedrijfsleven in beeld: C a l l c e n t e rs d rs. R.M. Bra a k s m a Z o e t e r m e e r, december 1998 ISBN: 90-371 - 070 6-0 Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A981 8 EIM is een onde r z o e k s b u reau met

Nadere informatie

Eigen invloed erva re n

Eigen invloed erva re n Eigen invloed erva re n Deze bro c hu re reikt sugge s t ies aan voor het bevorde ren van zegge ns c h a p van mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Deze zijn met name bedoeld voor begeleiders die

Nadere informatie

Sectorscoop Ondernemen in de G roothandel 1999

Sectorscoop Ondernemen in de G roothandel 1999 Sectorscoop Ondernemen in de G roothandel 1999 G. de Jong d rs. A.P. Muizer J.M. van der Zwan Z o e t e r m e e r, maart 1999 ISBN: 90-371 - 071 9-2 Prijs: ƒ 75,- Bestelnummer: A9823 EIM is een onde r

Nadere informatie

Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u

Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u P.A. van Eck van der Sluijs Z o e t e r m e e r, december 1998 ISBN: 90-371 - 0701 - X Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A981 4 EIM is een onde r z o e k s

Nadere informatie

Technologische samenwe r- king in de industrie en de z a ke l i j ke diensten 1998 U i t komsten Monitor TECHSAM2 1998

Technologische samenwe r- king in de industrie en de z a ke l i j ke diensten 1998 U i t komsten Monitor TECHSAM2 1998 Technologische samenwe r- king in de industrie en de z a ke l i j ke diensten 1998 U i t komsten Monitor TECHSAM2 1998 m w. ir. H.E. Hulshoff d rs. D. Snel Z o e t e r m e e r, november 1998 ISBN: 90-371

Nadere informatie

Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 1999

Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 1999 Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 1999 d rs. R.M. Bra a k s m a d rs. J.P.J. de Jong d rs. A.P. Muizer Z o e t e r m e e r, november 1998 ISBN 90-371 - 0 6 9 5-1 Prijs ƒ 75,- Bestelnummer: A9810 EIM

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

Vro u welijk ondernemerschap

Vro u welijk ondernemerschap Vro u welijk ondernemerschap in Nederland 1 9 9 4-1 9 9 7 Een studie naar ove re e n komsten en ve rschillen tussen vro u wel i j ke en mannelijke ondernemers in de eerste jaren na de start m e v r. drs.

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Hoe kan functiedifferentiatie kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen daarmee (toekomstige) personeelstekorten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Artikel 15.20, schade komt in aanmerking voor vergoeding vanwege het niet langer op grond van een milieubeheer mogen uitoefenen van een activiteit. Casus en uitspraak Een exploitant

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Algemeen verbindend voorschrift,

Nadere informatie

provinci renthe - een vergunning ex. artikel 2.1,lid I onder a (bouw); - een vergunning ex. artikel 2.1 lid 1, onder e (milieu).

provinci renthe - een vergunning ex. artikel 2.1,lid I onder a (bouw); - een vergunning ex. artikel 2.1 lid 1, onder e (milieu). Proøinciebuis Westerbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 9oo ac Assen www.drenthe.nl T F (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe VERZ0NDEN 1 l, ll0l/,201t Assen, l3 novembet201 Ons ken m erk 201

Nadere informatie

Deelsessie 2 en 2a: Actualiteiten Wabo. Robin Aerts Daniëlle Roelands-Fransen

Deelsessie 2 en 2a: Actualiteiten Wabo. Robin Aerts Daniëlle Roelands-Fransen Deelsessie 2 en 2a: Actualiteiten Wabo Robin Aerts Daniëlle Roelands-Fransen Programma - Inleiding - Wetgeving 2012-2013 - Jurisprudentie - Capita Selecta - Vragen? lnleiding Inleiding - Wabo inmiddels

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College V200900174 Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift van T.J.G. Berkers met betrekking tot de d.d. 5 september 2008 verleende bouwvergunning voor het vergroten van het woonhuis en het plaatsen van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen: Uitspraak 201306462/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 25 juni 2014 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep 201306462/1/A1.

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften;

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften; COLLEGEBESLUIT ONTWERP Nummer: INT10\ Burgemeester en wethouders van Dalfsen; gelezen de ingekomen aanvraag bouwvergunning, waarbij een reguliere bouwvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen en geschikt

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IN14.0053S llltillullllllilllill College van burgemeester en wethouders van Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD GEMEENTE BEÜNt, ocn INGEKOMEN 0 3 FEB 2011

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77981

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink.

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink. Nieuwsbrief 4 April 2013 Verhuurdersheffing zorgt voor forse verhoging bedrijfslasten. O p 1 3 f e b r u a r i h e e ft minister Blok het Woonakkoord g e p r e s e n t e e r d o v e r d e i n k o m e n

Nadere informatie

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Protocol Controles oplevering bouwwerken Protocol Controles gebruiksvergunning

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

1)estuursreclaqirA,IL

1)estuursreclaqirA,IL Raad vanstate 1)estuursreclaqirA,IL Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hof van Twente [Nr: [Afdeling: Bvo: a / nee lingekomen: 2 JULI 2015 Kopie aan: Archief: \N / NR

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/349

Rapport. Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/349 Rapport Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/349 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister van Verkeer en Waterstaat bij brief van 17 juni 2004 heeft geweigerd om te voldoen aan zijn verzoek

Nadere informatie

Splitsingsvergunning Stadsdeel Amsterdam Centrum, sector Bouwen en Wonen

Splitsingsvergunning Stadsdeel Amsterdam Centrum, sector Bouwen en Wonen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Splitsingsvergunning Stadsdeel Amsterdam Centrum, sector Bouwen en Wonen 31 december 2004 RA0408457 Samenvatting Stadsdeel Amsterdam-Centrum verleent in november 1999 een

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Essentie uitspraak: De jurisprudentie over het begrip "bijgebouw" in de zin van het Bro is niet bepalend voor de uitleg van het Bevi. Een berging valt op zichzelf niet onder de definitie van kwetsbaar

Nadere informatie

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan Affiches Bureau Total Des ign 1963) Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid

Nadere informatie

Zaaknummers : CBHO nrs. 93/69 t/m 93/73

Zaaknummers : CBHO nrs. 93/69 t/m 93/73 Zaaknummers : CBHO nrs. 93/69 t/m 93/73 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 5 januari 1994 Partijen : Appellanten tegen Christelijke Hogeschool Noord-Nederland Trefwoorden : bevoegdheid voorzitter

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 Rapport Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, op het moment dat verzoekers zich

Nadere informatie

gelet op artikel 8 van de Woningwet, en het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416) en het Veegbesluit (Stb. 2011, 676); B E S L U I T:

gelet op artikel 8 van de Woningwet, en het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416) en het Veegbesluit (Stb. 2011, 676); B E S L U I T: Raadsbesluit nr. 10 Betreft: vaststellen verordening tot wijziging van de bouwverordening De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van

Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : aanmelden bekostiging belangenafweging

Nadere informatie

Ondernemen met visie. Kansen en uitdagingen voor de ondernemer aan de vo o ra vo n d van het jaar 2000

Ondernemen met visie. Kansen en uitdagingen voor de ondernemer aan de vo o ra vo n d van het jaar 2000 Ondernemen met visie Kansen en uitdagingen voor de ondernemer aan de vo o ra vo n d van het jaar 2000 Z o e t e r m e e r, juli 1998 ISBN: 90-371 - 0 6 7 7-3 Prijs: ƒ 50, - Bestelnummer: A9802 EIM is een

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

Uitspraak 201306462/1/A1

Uitspraak 201306462/1/A1 Uitspraak 201306462/1/A1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 25 juni 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep Algemene kamer - Hoger

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam Gemeente Watertand 2 4 APR 2015 INGEKOMEN de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland Gemeente Waterland APR' ZO ( (4ESCAND datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Media Plaza 4 november 2008 - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Introductie Introductie in SQL-Ledger ERP Koppelingen Live? Vragen 03-11-08 Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 2

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014. Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014. Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014 Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits Wonen voor een specifieke doelgroep De locatie heeft zeer sterke eigenschappen

Nadere informatie

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder.

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder. Essentie uitspraak: De Afdeling oordeelt dat de deelraad niet onterecht een wijzigingsvoorwaarde wat de bouwhoogte betreft heeft gehanteerd. De Afdeling geeft aan dat de deelraad een groter gewicht aan

Nadere informatie

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04 _. 2 / ff/t {'~eir.lt::e Ni r e f,,~almelo ~r ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov«er, VI ~ ). I Ft. Gt'me-,,,nte Almelo Team G.eo-Inform,:ltie en B>e!

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar Stichting Algemene Programma Raad (APR) p/a Hellingman Bunders advocaten t.a.v. mr. M. Bunders Postbus 75401 1070 AK AMSTERDAM Datum Onderwerp 18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007;

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf provincieb t'ris rvesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 9oo lc Assen, vw*drenthe.nl (o592) 3 55 55 proainci renthe VERZ0NDEN 0 lel 20t Assen, 9 mei20 Ons kenmerk 20 00387-003530 Ondenrverp: Besluit

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:2790

ECLI:NL:RVS:2014:2790 1 van 6 28-7-2014 15:37 ECLI:NL:RVS:2014:2790 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-07-2014 Datum publicatie 23-07-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden 201400507/1/R3 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries Constructieve veiligheid en NEN 8700 Ing. A. de Vries Regels Bouwbesluit 2012, afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Regels Bouwbesluit 2012, overige afdelingen, Rechtens verkregen niveau Definitie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604)

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) 99SOB04963 Rotterdam, 30 november 1999. Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) Aan de Gemeenteraad. Inleiding Uit een in 1997 door de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van

Nadere informatie

De elektronische vra c ht b ri e f

De elektronische vra c ht b ri e f E E N V I S I E O P H E T N A T I O N A A L E N I N T E R N A T I O N A A L W E G V E R V O E R R E C H T A u g u s t u s 2 0 0 3 j a a r g a n g 1 6 n u m m e r 4 6 46 De elektronische vra c ht b ri e

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 92 Besluit van 20 februari 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 31 december 2009 in zaak nr. 09/272 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 31 december 2009 in zaak nr. 09/272 in het geding tussen: Uitspraak 201001294/ 1/H2 gevonden via " pagina l van 5 Uitspraken ZAAKNUMMER 201001294/1/H2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 13 oktober 2010 TEGEN het college van burgemeester en wethouders van Emmen PROCEDURESOORT

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie